Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2018. évi VII. törvény a lelkészi életpályamodellel összefüggő törvénymódosításokról

LÉM_zsinatitvmód_közlönybe_20180525.pdf — PDF document, 294Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2018. évi VII. törvény 

a lelkészi életpályamodellel összefüggő törvénymódosításokról 

 
 

1. §  (1)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  (a 
továbbiakban: Szolg. tv.) 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) a lelkigondozás,” 

(2) A Szolg. tv. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) a tanítás,” 

 
2. §  A Szolg. tv. az alábbi 10/A-B. §-sal egészül ki: 
„10/A. §  (1) A lelkészi életpályamodell a lelkészi életutat meghatározó alapvető feltételek rendszere. A 
lelkészi életpályamodell a Magyarországi Evangélikus Egyházban lelkészi szolgálatot teljesítő lelkészek, 
egyházközségek és intézmények együttes felelősségvállalása a lelkészi szolgálatra elhívottak és az azzal 
megbízottak  szakmai  fejlődéséért,  mentális  egészségének  megőrzéséért,  keresztyén  lelkiségének 
gazdagodásáért és egzisztenciális biztonságáért. 
(2) A lelkészi életpályamodell három fő részből áll: 

a) képzési és minősítési rendszer, 
b) jelzőrendszer és támogató szolgálat, 
c) illetményrendszer. 

10/B. § 

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház kötelezően elvárja valamennyi lelkésztől a lelkészi 

életpályamodell megvalósítása részeként a részvételt  

a) a szakmai fejlődést biztosító alábbi szervezett továbbképzéseken: 

aa) lelkészi munkaközösségek, 
ab) országos lelkészkonferencia, 
ac) egyházkerület által szervezett éves konferencia, 
ad) lelkészakadémiai kurzusok, 

b) az ötévente esedékes minősítési kollokviumon;  
c) a lelkész személyiségét támogató és az esetleges elakadásokban segítséget nyújtó jelzőrendszer és 
támogató szolgálat keretében 

ca) az éves önértékelésen és esperesi konzultáción, 
cb) ötévente egyszer csoportos szupervíziós folyamatban. 

(2)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház ajánlja és támogatja a lelkészi  életpályamodell  megvalósítása 
során,  annak  részeként  a  lelkészeknek  a  jelzőrendszer  és  a  támogató  szolgálat  keretében  az  alábbiak 
igénybevételét:  

a) egyházkerületi hivatásgondozó alkalmak, 
b) rekreációs programok, 
c) szolgálatvégzés nélküli fizetett szabadság (sabbatidő),  
d) szakember által biztosított professzionális segítő kapcsolat.  

(3) A lelkészi életpályamodell (1)–(2) bekezdésben írt elemeit a kreditrendszer fogja össze. 
(4)  A  lelkészi  életpályamodell  képzési  és  minősítési  rendszeréhez,  valamint  a  jelzőrendszerhez  és 
támogató  szolgálathoz kapcsolódik  a lelkészek  egzisztenciális  életfeltételeit biztosító  illetményrendszer, 
amely a lelkészek rendszeres havi illetményének minimális mértékét határozza meg. 
(5) A lelkészi életpályamodell részletes szabályait országos szabályrendelet rögzíti.” 
 
3. §  (1) A Szolg. tv. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Püspöki, püspökhelyettesi, esperesi, espereshelyettesi és igazgató lelkészi tisztségek betöltéséhez – a 
törvényben  rögzített  egyéb  feltételek  mellett  –  az  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  oklevél 
szükséges, valamint a lelkészi életpályamodellben meghatározott magasabb szintű vezetőképzés országos 
szabályrendeletben meghatározott határidőn belüli teljesítése.” 
(2) A Szolg. tv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. § 

(1)  A  lelkésszé  avatás  (ordináció)  feltétele  az  evangélikus  hittudományi  egyetemi  diploma 

megszerzése, valamint a lelkészképesítő vizsga letétele.  A lelkészjelölt az egyetemi diplomát az  ötéves 
elméleti  képzés  után  letett  szigorlatokkal  és  a  hatodik  év  gyakorlati  képzése  után  az  országos 

background image

lelkészképesítő bizottság előtt  tett  eredményes lelkészképesítő vizsgával  szerezheti meg. Ennek során a 
bizottság  a  lelkészi  szolgálatra  való  alkalmasságot  is  megvizsgálja.  Ha  a  bizottság  a  jelöltet  a  lelkészi 
szolgálatra  alkalmasnak  találja,  a  lelkészjelölt  lelkésszé  avatható.  Az  alkalmassági  vizsgálat  részletes 
szabályait országos szabályrendelet rögzíti.” 
(3) A Szolg. tv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A testület megvizsgálja, hogy a vizsgálatra jelentkező jelölt szolgálatában hogyan valósulnak meg a 
hitvallásosság  szempontjai,  hogyan  tudja  alkalmazni  az  egyházkormányzati  és  az  egyházi  ismereteit, 
valamint  hogy  teljesítette-e  a  lelkészi  életpályamodellben  rá  vonatkozó  kötelező  elemeket.  A  vizsgálat 
szempontrendszerét országos szabályrendelet rögzíti.” 
 
4. §  A Szolg. tv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„18. § 

(1)  Azt  a  lelkészt,  aki  a  lelkészi  életpályamodell  törvényben  vagy  országos 

szabályrendeletben  rögzített  követelményeinek  nem  tett  eleget,  az  illetékes  püspök  erről  szóló 
határozatával  értesíti.  A  határozat  kézhezvétele  napján  a  lelkész  magasabb  egyházkormányzati  szintű 
egyházi  önkormányzatoknál  betöltött  tisztsége  és  testületi  tagsága  megszűnik,  és  ilyen  tisztségre  nem 
választható az elmulasztott továbbképzési követelmények teljesítéséig. 
(2)  Az  a  lelkész,  aki  a  lelkészi  életpályamodell  törvényben  vagy  országos  szabályrendeletben  rögzített 
követelményeinek  az  (1)  bekezdésben  írt  püspöki  határozatot  követő  további  két  évig  sem  tesz  eleget, 
beosztott lelkészként szolgálhat tovább, illetve gyülekezeti lelkészi szolgálati jogviszonyt nem létesíthet a 
lelkészi életpályamodell által előírt, de határidőig el nem végzett kötelező követelmények teljesítéséig. 
(3)  A  követelmények  nem  teljesítését  a  püspök  állapítja  meg  megindokolt  határozatával.  A  püspök 
határozatával szemben a lelkész az egyházi bírósághoz fordulhat.” 
 
5. §  A Szolg. tv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„21. § 

A  lelkészek  számára  az  egyház  biztosítja  a  parókusi  alkalmassági  vizsgálaton  való 

megfeleléshez  szükséges  szolgálati  jogviszonyt,  beosztott  lelkészként  legfeljebb  4  év  időtartamra, 
valamint  ennek  során  –  igazodva  a  lelkészi  életpályamodell  törvényben  és  szabályrendeletben  írt 
rendelkezéseihez  –  legalább  a  lelkészek  minimális  rendszeres  havi  illetményének  megfelelő  juttatást  a 
szolgálatba  állító  költségvetésének  terhére.  Ezen  túlmenően  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  az 
egyházi önkormányzatok és intézmények igényeikhez igazodva létesítenek szolgálati jogviszonyt.” 
 
6. §  (1) A Szolg. tv. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2)  A  lelkészi  jelleg  nem  szűnik  meg  a  nyugdíjba  vonulással.  A  nyugdíjba  vonulást  követően  nem 
kötelező a lelkészi életpályamodellben való részvétel.” 
(2) A Szolg. tv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„29. § 

(1)  Az  a  lelkész,  aki  nem  áll  szolgálati  jogviszonyban,  rendelkezési  állományba  kerül.  A 

rendelkezési  állományban  lévő  lelkész  számára  nem  kötelező  a  lelkészi  életpályamodellben  való 
részvétel.” 
 
7. §  A Szolg. tv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2)  Gyülekezeti  lelkész  az  a  lelkész  lehet,  akinek  érvényes  lelkészi  oklevele  van,  az  e  törvényben 
szabályozott parókusi alkalmassági vizsgálaton megfelelt, illetve ezzel egyenértékű vizsgát tett, valamint 
a lelkészi életpályamodell törvényben és szabályrendeletben rögzített követelményeinek – a megszabott 
határidőben – eleget tett.” 
 
8. §  (1) A Szolg. tv. 51. § (3) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 

„f) ellátja a lelkészi életpályamodell által meghatározott feladatait.” 

(2) A Szolg. tv. 51. § (5) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 

„c) ellátja a lelkészi életpályamodell által meghatározott feladatait.” 

 
9. §  (1) A Szolg. tv. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„57. § 

(1)  A  szolgálatba  állító  –  az  illetékes  püspök  véleményének  kikérése  mellett  –  általa 

méltányosnak  tartott  esetben  (elsősorban  egészségügyi,  tanulmányi,  családi  okok,  társadalmi  tisztség 
betöltése  miatt,  illetve  egyéb  méltányos  okból)  tartós  szabadságot  nyújthat  a  lelkésznek.  A  tartós 

background image

szabadság alatt a lelkész fizetésre általában nem jogosult. A tartós szabadságon lévő lelkész számára nem 
kötelező a lelkészi életpályamodellben való részvétel.” 
(2) A Szolg. tv. az alábbi 57/A. §-sal egészül ki: 
„57/A. §  A lelkészt a lelkészi életpályamodellben való részvétele során szolgálatvégzés nélküli fizetett 
szabadság (sabbatidő) illeti meg, melynek részletes szabályait országos szabályrendelet rögzíti.” 
 
10. § A Szolg. tv. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„63. § 

A  lelkészek  rendszeres  havi  illetményének  minimális  mértékét  országos  szabályrendelet 

határozza meg, annak összegét a szolgálatba állító biztosítja.  
(2)  Országos  szabályrendelet  rendelkezik  arról,  hogy  milyen  elvek  alapján  nyújtható  országos  egyházi 
támogatás azon egyházközségeknek, melyek a lelkész minimális illetményét nem tudják biztosítani. 
(3) A lelkészi  életpályamodell  finanszírozását  az egyházközségi  és az intézményi,  valamint a lelkészek 
által  fizetendő  szolidaritási  hozzájárulás  is  biztosítja,  melynek  részletes  szabályait  országos 
szabályrendelet rögzíti. 
(4) A lelkészi életpályamodell kiadásait és befizetéseit az ország egyház költségvetésében elkülönítetten 
kell kezelni.” 
 
11. §  (1)  Az egyház szervezetéről és  igazgatásáról szóló  2005. évi  IV. törvény  (a továbbiakban:  Ig.  tv.) 
61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„61. § 

(1)  Az  esperes  joga  és  kötelessége  az  egyházközségekben  legalább  5  évenként  általános 

vizsgálatot  tartani,  és  a  vizsgálatáról  az  érintett  egyházközségnek  és  a  püspöknek  jelentést  tenni.  A 
vizsgálat keretében sor kerülhet a lelkészi életpályamodell minősítési kollokviumára is, melynek részletes 
szabályairól országos szabályrendelet rendelkezik.” 
(2) Az Ig. tv. 87. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) az esperesek esetében ellátja a lelkészi életpályamodell megvalósításával összefüggő feladatokat.” 

 
12. §  Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény (a továbbiakban: Kszolg. tv.) 32. 
§-a és alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

Országos lelkészkonferencia és az egyházkerület által szervezett éves lelkészkonferencia 

32. § (1)  A  lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  által  évente  legalább  egy  alkalommal 
szervezett országos lelkészkonferencia a lelkészi életpályamodell kötelező része. 
(2)  Az  egyházkerületek  által  évente  szervezett  lelkészkonferencia  a  lelkészi  életpályamodell  kötelező 
része.” 
 
13. § (1) A Kszolg. tv. 32/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„32/A. §  (1)  A  Lelkészakadémia  az  egyház  intenzív  teológiai  és  spirituális  továbbképzést  biztosító 
szervezeti  egysége,  melynek  keretében  megszervezésre  kerülnek  a  lelkészi  életpályamodell  lelkészek 
számára kötelező és választható egyes részei.” 
(2) A Kszolg. tv. 32/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A  Lelkészakadémia vezetője a továbbképzés alkalmait a püspöki tanáccsal egyetértésben szervezi, 
munkáját tanácsadó testület segíti, és – országos szabályrendelet rendelkezései szerint – évente jelentést 
tesz az elvégzett munkáról.” 
 
14. § A Kszolg. tv. az alábbi alcímmel és 32/B. §-sal egészül ki: 

„LÉM bizottság 

32/B. § 

(1)  A  lelkészi  életpályamodell  szakmai  bizottságának  (a  továbbiakban:  LÉM  bizottság) 

feladata:  

a) ellátja a lelkészi életpályamodell rendszerének folyamatos felülvizsgálatát, 
b)  megadja  a  képzési  és  minősítési,  valamint  a  jelzőrendszer  és  támogató  szolgálat  kötelező  elemei 
alóli felmentést, más képzés teljesítésének egyenértékűségével indokolva,  
c) kijelöli a minősítési kollokvium bizottsági tagjait, valamint az egyházközségi szolgálatban nem álló 
lelkészek esetén az éves beszélgetést lefolytató lelkészt. 

(2) A LÉM bizottság tagjai: 

a) a Püspöki Tanács által delegált két tag, 

background image

b) az Evangélikus Hittudományi Egyetem által delegált oktató, 
c) a lelkészi munkaközösségek országos szövetségének elnöke,  
d) a Lelkészakadémia vezetője. 

(3) A LÉM bizottság elnöke a lelkészi munkaközösségek országos szövetségének elnöke.  
(4)  A  LÉM  bizottság  üléseit  szükség  szerint  tartja.  Az  elnök  rendkívüli  és  sürgős  esetben  elrendelhet 
távolléti  ülést,  ha  a  következő  ülésig  beálló  késedelem  az  egyház  vagy  a  lelkész  számára  hátrányos 
következményekkel járna.  
(5) A LÉM bizottság az általa végzett munkáról évente legalább egy alkalommal beszámol a zsinatnak.  
(6) A LÉM bizottság adminisztratív feladatait az országos iroda erre kijelölt munkatársa mint titkár látja 
el.” 
 
15. § Az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény fejezetcíme 
és 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A lelkészi életpályamodell követelményeivel összefüggésben hozott püspöki határozat felülvizsgálata 

83. § (1)  A  lelkészi  életpályamodell  törvényben  vagy  országos  szabályrendeletben  rögzített 
követelményeinek  nem  teljesítésével  összefüggésben  az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot 
végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  18.  §  (1)  vagy  (2)  bekezdése  alapján  hozott  püspöki  határozat 
felülvizsgálata iránti – halasztó hatályú – keresetet az érintett lelkész a határozat kézhezvételétől számított 
15 napon belül terjeszthet elő. A pert a határozatot hozó püspökkel szemben kell megindítani.” 
 
16. §  (1) E törvény 2019. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti azzal, hogy 
az annak alkalmazásával összefüggő átmeneti rendelkezéseket országos szabályrendelet rögzíti. 
(2) E törvény hatálybalépésével  egyidejűleg a 2019. január 1. napját megelőzően elvégzett képzések és 
továbbképzések minősítési és kreditrendszer szerinti elfogadhatóságáról a LÉM bizottság dönt. 
 
Budapest, 2018. május 25. 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. június »
június
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930