Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2010. (XII.9.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról.pdf

Op5 OI szabrend 20140331.pdf — PDF document, 338Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
2/2010. (XII. 9.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
ORSZÁGOS IRODÁJÁRÓL
1
 
 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma a vonatkozó zsinati törvények felhatalmazása alapján a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  egy-
ház)  adminisztratív  központjáról,  az  országos  irodáról,  an-
nak  szervezetéről  és  működéséről,  valamint  munkatársai 
munkaköréről a következő szabályrendeletet alkotja: 
 
 
ELSŐ RÉSZ 
AZ ORSZÁGOS IRODA FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRE 
 
 
1. § 
(1) Az országos iroda hatáskörébe tartozó egyház-
igazgatási  feladatok  kiterjednek az egyház  valamennyi ön-
kormányzati testületére, tisztségviselőjére és intézményére. 
Ennek  keretétben  az  országos  iroda  érkezteti,  előkészíti  a 
zsinat, az országos presbitérium, az országos elnökség és az 
országos bizottságok, valamint az egyházi bíróság és az or-
szágos számvevőszék, illetve a jogértelmező testület hatás-
körébe tartozó ügyeket, a döntések értelmében gondoskodik 
azok  végrehajtásához  szükséges  rendről,  különösen  az  or-
szágos irodára eső feladatok elvégzéséről.  
(2)  E  hatáskörében  eljárva  az  országos  iroda  előkészítő  és 
koordináló feladatai: 
a) az országos ügyek előkészítése és az illetékes testüle-
tek elé terjesztése, valamint a feladatkörébe utalt ügyek 
végrehajtása; 
b) az országos egyház önkormányzati testületei (zsinat, 
országos  presbitérium,  országos  elnökség),  illetve  az 
egyházi bíróság és az országos számvevőszék, valamint 
a jogértelmező testület  munkájának szervezése, koordi-
nálása,  dokumentálása,  valamint  döntéseinek  végrehaj-
tása; 
c)  közreműködés  az  egyházközségek  és  egyéb  önkor-
mányzati  testületek,  intézmények  törvényes  működésé-
hez szükséges ügyek koordinálásában, ellenőrzésében; 
d)  az  országos  egyház  és  az  egyházkerületi  elnökség 
munkájának segítése és összehangolása. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján kapcsolat-
tartási feladatai: 
a) kapcsolattartás az egyház valamennyi önkormányzati 
testületével, tisztségviselőjével és intézményével; 
b) kapcsolattartás és az egyház szakirányú képviselete a 
Magyarország  állami  szerveivel  és  hatóságaival  folyta-
tandó tárgyalások során; 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján ügyintézé-
si és adminisztrációs feladatai: 
a) az egyház országos egyházigazgatási szintű gazdasági 
és pénzügyeinek, jogi és szakmai feladatainak - az álla-
mi és egyházi jogszabályoknak megfelelő - intézése,  
b)  az  egységes  és  következetes  ügyintézés,  illetve  az 
egyházi  feladatok  összehangolt  végrehajtása  érdekében 
iránymutatás  az  egyházkerületek,  egyházmegyék,  egy-
házközségek, valamint egyházi intézmények részére, 
c) az országos munkaági bizottságok és egyéb bizottsá-
gok, testületek és munkacsoportok tevékenységének ko-
ordinálása, felügyelete, valamint közreműködés munká-
juk adminisztrációjában; 
                                                           
1
Egységes  szerkezetbe  foglalva  a  42/2013.  (I.  31.)  országos  presbitérium 
határozatában foglaltakkal. 
d) az országos egyház működésével kapcsolatos, így kü-
lönösen  is  az  evangélikus  névtár,  valamint  az  egyház-
községek  elnevezéséről,  egyházmegyei  hovatartozásá-
ról, illetve működési (adminisztratív) központjairól szó-
ló  nyilvántartások  vezetése,  kezelése  és  naprakész  kar-
bantartása. 
(5) Az országos iroda feladat- és hatáskörébe utalt feladatok 
végrehajtását osztályok és munkaágak útján végzi, melynek 
keretében különösen is  
a) az egyház, illetve egyházközségei által fenntartott ok-
tatási és szociális intézmények működéséhez szükséges 
feltételek biztosításáról és folyamatos ellenőrzéséről az 
országos  iroda  oktatási  és  diakóniai  osztályainak  köz-
reműködésével gondoskodik - az állami és egyházi jog-
szabályokban  meghatározottak  figyelembevétele  mel-
lett, 
b) az egyház missziói tevékenységének koordinálását az 
országos iroda munkaágain keresztül végzi. 
 
 
MÁSODIK RÉSZ 
AZ ORSZÁGOS IRODA SZERVEZETE 
 
 
I. fejezet 
Az országos iroda igazgatója 
 
2. § 
(1) Az egyház országos iroda igazgatója az a ren-
dezett  életvitelű,  konfirmált,  legalább  öt  éve  evangélikus 
egyházközségi  tag,  aki  felsőfokú  végzettséggel  és  vezetői 
gyakorlattal  rendelkezik,  és  akit  az  országos  presbitérium
hat  évre  az egyház országos  irodájának  vezetésére  megvá-
laszt  és  alkalmaz.  Az  országos  iroda  igazgatója  országos 
tisztségviselő.  
(2)  Az  országos  iroda  igazgatója  megbízatásának  lejárta 
után újraválasztható.  
 
3. § 
Az országos iroda igazgatója az országos iroda fel-
adat-  és  hatáskörébe  tartozó  feladatok  ellátása  során  az 
alábbi tevékenységeket látja el: 
a)  irányítja  az  adminisztratív  ügyviteli  tevékenységet, 
végrehajtja az országos presbitérium és országos elnök-
ség döntéseit. Átruházott hatáskörben irányítja, szervezi 
az országos egyházi önkormányzati testületek döntései-
nek végrehajtását, adminisztratív feladatainak ellátását; 
b)  megköti  és  aláírásával  nyugtázza  az  egyház  tevé-
kenységének gyakorlása érdekében megkötendő szerző-
déseket és megállapodásokat, amennyiben a képviseleti 
joggal  rendelkező  püspökök,  illetve  országos  felügyelő 
erre vonatkozóan felhatalmazást adnak; 
c)  munkáltatói  jogot  gyakorol  az  országos  irodában 
munka-,  szolgálati  vagy  egyéb  jogviszonyban  fog-
lalkoztatottak  (a  továbbiakban:  alkalmazottak)  felett, 
valamint a törvényekben meghatározott esetben; 
d) előkészíti az egyház vezetői kapcsolattartását az ille-
tékes állami szervekkel, hatóságokkal; 
e) képviseli az egyházat saját vagy átruházott hatáskör-
ében eljárva; 
f) gondoskodik az egyház szervezetén belül a testületek 
és tisztségviselők működési feltételeiről; 
g) egyházi törvények rendelkezése alapján tanácskozási 
joggal részt vesz az országos munkaági bizottságok ülé-
sein,  és  szükség  esetén  az  egyház  által  fenntartott  in-
tézmények  ülésein,  szakmai  értekezletein,  konferenciá-
in; 
background image
h) információval látja el a zsinati bizottságokat és mun-
kacsoportokat a döntések előkészítéséhez; 
i) kezeli az evangélikus jogi személyek nyilvántartását; 
j) nyilvántartást vezet az evangélikus egyházi egyesüle-
tekről,  azok  képviselőiről  és  a  kialakított  kapcsolatok-
ról; 
k) tanácskozási joggal tagja  a zsinatnak és az országos 
presbitériumnak, az országos elnökségnek; 
l)  ellátja  mindazon  egyházi  és  egyéb  tevékenységeket, 
amit  a  jogszabályok  kötelezettségként  előírnak,  vagy 
választott pozíciójából adódóan kötelező jellegűek. 
 
4. § 
(1)  Az  országos  iroda  igazgatója  és  az  osztályve-
zetők  havonta  legalább  egy  alkalommal  tartandó  vezetői 
értekezleten  egyeztetik  munkájukat,  meghatározzák  az  el-
végzendő feladatokat (a továbbiakban: osztályvezetői érte-
kezlet). 
(2)  Az  országos  iroda  valamennyi  alkalmazottja  számára 
legalább  háromhavonta  munkatársi  teljes  értekezletet  kell 
tartani. 
 
5. §  (1) Az országos iroda munkatársait az országos iroda 
igazgatója  -  szükség  esetén  az  illetékes  osztályvezetővel 
együtt megtartott, közös konzultációt követően  - alkalmaz-
za. Új alkalmazásról az országos presbitériumot tájékoztatni 
kell azzal,  hogy  az osztályvezetők jogviszonyának létesíté-
sét  megelőzően  az  országos  presbitérium  előzetes  jóváha-
gyását be kell szerezni. Új munkatárs alkalmazása meglévő 
státuszra  csak  a  költségvetési  törvény  mellékletében  meg-
határozott létszámkereten belül történhet.  
(2)  Az  egyes  munkaágak  segítésére  és  az  országos  jellegű 
feladatok  ellátására  az  országos  presbitérium  további  állá-
sokat létesíthet. 
(3)  Az  országos  irodában  munkavégzésre  irányuló  jogvi-
szony munkaszerződés, szolgálati szerződés, illetve megbí-
zási szerződés megkötésével hozható létre. Szolgálati szer-
ződés megkötése során az egyházi szolgálatról és szolgála-
tot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény rendelkezéseit be 
kell tartani azzal, hogy beosztott vagy helyettes lelkész ese-
tén a szolgálati jogviszonynak az országos irodában történő 
létrehozása  vagy  megszüntetése  kezdeményezésekor  az  az 
országos  iroda  igazgatójának  előzetes  egyetértését  be  kell 
szerezni.  A  szolgálati  szerződésben  rögzíteni  kell,  hogy  a 
szolgálatot végző egyházi személy. 
(4) A bérezés összegét - a gazdasági osztályvezető előzetes 
egyetértésével - az országos iroda igazgatója állapítja meg. 
A rendszeres  havi juttatás  mellett egyéb juttatás is  megál-
lapítható. 
(5)  Az  országos  iroda  alkalmazottai  az  alapszabadságon 
túlmenően  -  utalva  a  Munka  Törvénykönyve  vonatkozó 
rendelkezéseire - az országos iroda igazgatója által kijelölt 
egyházi ünnepek idejére pótszabadságra jogosultak. 
(6) A szabadság kiadásának rendjére az Mt. rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
6. § 
(1)  Az  országos  iroda  igazgatóját  távollétében,  il-
letve  akadályoztatása  esetén  az  azonnali  döntést  igénylő 
valamennyi ügyben a gazdasági osztály vezetője helyettesíti 
az e szabályrendeletben meghatározott rend szerint. Együt-
tes  akadályoztatásuk  esetén  az  igazgató  által  kijelölt  sze-
mély látja el a helyettesítői feladatokat. 
(2)  A  kifizetéseket  az  országos  iroda  igazgatója  (távollét-
ében  a  gazdasági  osztályvezető)  utalványozza,  az  egyház 
mindenkori költségvetéséről szóló törvényében meghatáro-
zott felelős személyek ellenjegyezése mellett.  
 
7. § 
(1) Az országos irodát az országos iroda igazgató-
ja  képviseli  harmadik  személyekkel  szemben,  illetve  egy-
házi testületek és intézmények, valamint állami testületek, 
hatóságok és bíróságok előtt. 
(2)  Az  országos  iroda  igazgatója  az  állami  bíróság  által 
nyilvántartott  önálló  képviseleti  joggal  rendelkezik  a  püs-
pökök  és  az  országos  felügyelő  mellett  az  egyházi  jogsza-
bályok  szerinti  rendben.  Az  országos  iroda  igazgatója  a 
mindenkori  költségvetési  törvény  keretei  között  hozhat 
gazdasági döntést. 
(3) Az országos egyház által fenntartott intézmények tekin-
tetében a fenntartói testület tájékoztatása mellett – erre irá-
nyuló határozattal átruházott hatáskörében  - eljár és képvi-
seli a fenntartót.  
 
8. § 
(1) Az országos iroda igazgatója felett a munkálta-
tói  jogokat  az  országos  presbitérium,  illetve  az  országos 
presbitérium által meghatározott keretek között az országos 
elnökség  gyakorolja.  Az  országos  elnökség  határozatában 
kijelölt tagjá(ai)t, e jogkör gyakorolására felhatalmazhatja. 
(2) Az országos iroda igazgatója  az országos iroda munká-
ját  az  állami és egyházi jogszabályokban  foglaltak szerinti 
felelősséggel irányítja.   
(3)  Az  országos  iroda  igazgatója  a  jogviszonyát 
meghatározó  törvény  szabályai  szerinti  felelősséggel 
tartozik kötelezettsége megszegéséért. 
 
II. fejezet 
Az országos iroda szervezeti felépítése 
 
9. § 
(1) Az országos iroda igazgatója a munkáltatói jo-
ga gyakorlása során felügyeli és ellenőrzi, valamint irányít-
ja az országos iroda valamennyi osztályán és munkaágában 
folyó munkát, az egyéb alkalmazottak tevékenységét. 
(2)  Az  osztályok  és  munkaágak,  valamint  valamennyi  al-
kalmazott  az  országos  iroda  igazgatójának  –  e  szabályren-
deletben  meghatározott  -  beszámolási  kötelezettséggel  tar-
toznak.  
(3) Az országos iroda osztályai: 
a) gazdasági osztály, 
b) oktatási osztály, 
c) diakóniai osztály, 
d) gyermek és ifjúsági osztály, 
e) építési osztály, 
f) ingatlanrendezési osztály, 
g) ökumenikus és külügyi osztály 
h)
2
pályázati-fejlesztési osztály. 
(4) Az országos iroda munkaágai: 
a) missziói munkaág, 
b) média munkaág. 
(5) Az országos iroda egyéb, nem osztály és munkaági fel-
adatait ellátók: 
a) igazgatói asszisztens, 
b) titkárság, 
c) humán referens, 
d) jogtanácsos, 
e)
3
 
f) gépjármű referens, 
g) informatikus, 
h) gondnokság, 
                                                           
2
Beiktatta a 64/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 
2014. március 13-tól. 
3
Hatályon kívül helyezte a 64/2014. (III. 13.) országos presbitériumi hatá-
rozat. Hatályos: 2014. március 13-tól. 
background image
i) portaszolgálat. 
(6) Az egyház önkormányzati és egyéb testületeinek orszá-
gos irodához rendelt egyéb szervezeti egységek, irodák: 
a) testületi iroda, 
b) belső ellenőr. 
 
III. fejezet 
Az országos iroda osztályai 
 
Gazdasági osztály 
 
10. § 
(1) A gazdasági osztály feladata az egyház gazdál-
kodása  eredményességének,  likviditásának,  gazdaságossá-
gának és törvényességének biztosítása. E feladatkörén belül 
biztosítja  az  egyházi  vagyon  rendeltetésszerű  felhasználá-
sát, a költségek és bevételek szabályozott és ellenőrzött ala-
kítását,  pénz  és  hitelgazdálkodással  a  pénzügyi  egyensúly 
megteremtését,  valamint  az  egységes  ügyviteli  rendszer 
működtetését.  Ennek  biztosításához  szükségesen  közremű-
ködik  az  országos  szabályrendeletek  megalkotásában,  ki-
dolgozza az egyházi törvényekben rögzített szabályzatokat. 
(2) E feladatkörén belül: 
a) ellátja az egységes ügyviteli rendszer működtetését;  
b)  közreműködik  az  egyház  költségvetésének  és 
beszámolójának előkészítésében; 
c)  kapcsolatot  tart  az  illetékes  pénzügyi-gazdasági  álla-
mi szervekkel, hatóságokkal, valamint adózási szakkér-
désekben  segítséget  nyújt  bármely  szintű  egyházi  ön-
kormányzati testületnek, intézménynek; 
d)  együttműködik  az  országos  gazdasági  bizottsággal, 
valamint részt vesz a bizottsági ülések előkészítésében a 
testületi iroda bevonásával; 
e)  az  egyház  egyéb  (nem  normatív  alapú  támogatásból 
gazdálkodó) intézményei részére biztosítja a nyilvántar-
tások  elkészítésének,  a  beszámoló  készítésének  lehető-
ségét, 
f) részt vesz a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat bevételei-
nek nyilvántartásában, felosztásában, a kifizetések telje-
sítésében, nyilvántartásában, 
g) az egyházi személyek sajátos jogállásához kapcsoló-
dóan ellátja a nyugdíjügyekkel kapcsolatos feladatokat;  
h)  kezeli  a  kistelepülési  illetménypótlék,  a  közgyűjte-
ményi támogatás, valamint a hittanoktatáshoz kapcsoló-
dó állami forrásokat. 
 
 
11. §  (1)  Az egységes  ügyviteli rendszer  működtetése ke-
retében a gazdasági osztály: 
a) az állami és egyházi törvényekkel összhangban elké-
szíti az egyház beszámolóinak sajátos rendszerét, 
b) elkészíti és folyamatosan aktualizálja a számlatükröt, 
az  egyház  nyilvántartásában  alkalmazott  tevékenység- 
és intézménykódokat, 
c) részt vesz az egységes ügyviteli rendszer fejlesztésé-
ben, oktatásának megszervezésében, 
d) segíti a rendszert felhasználók tevékenységét tájékoz-
tatással,  eseti  segítségnyújtással  (helpdesk  szolgálat 
fenntartása, működtetése). 
(2) A helpdesk szolgálat keretében a gazdasági osztály kije-
lölt  munkavállalójának  feladata  különösen  is  az  integrált 
ügyviteli rendszerben felmerülő felhasználói problémák el-
hárításának megszervezése, a felhasználói kérdések megvá-
laszolása,  és  mindehhez  kapcsolódó  kiegészítő  internetes 
szolgáltatások üzemeltetése, tartalommal való feltöltése. 
 
12. §  (1)  A  gazdasági  osztály  közreműködik  az  egyház 
költségvetésének előkészítés során, melynek keretében: 
a) javaslatot tesz a költségvetés szerkezeti felépítésére,  
b)  javaslatot  tesz  a  beszámoló  elkészítésének  rendjére, 
szerkezetére, 
c)  a  jóváhagyott  költségvetési  formának  megfelelően 
begyűjti  és  a  döntéshozatal  számára  előkészíti  a  költ-
ségvetés adatait, melyekről adatot szolgáltat az országos 
gazdasági  bizottság  és  egyéb  egyházi  önkormányzati 
testületek részére, 
d)  folyamatos  tájékoztatást  ad  a  költségkeretek  javára 
és/vagy  terhére  elszámolt  összegekről  a  keretfelelősök 
részére. 
(2) A gazdasági osztály közreműködik az egyház beszámo-
lójának  előkészítése  során,  valamint  annak  elkészítésével 
kapcsolatban, melynek keretei között: 
a) folyamatosan vezeti az egyházi vagyon (immateriális 
javak,  tárgyi  eszközök)  nyilvántartását,  rögzíti  a  va-
gyonban bekövetkezett változásokat, 
b) előkészíti a vagyontárgyak leltározását, feldolgozza a 
leltárbizonylatokat, kimutatja és elszámolja a leltárelté-
réseket, 
c) kezeli az egyház pénzkészletét, befektetéseit és hitel-
állományát (bankszámlák, forint és valutapénztárak, be-
fektetési  számlák,  hitelszámlák),  folyamatosan  vezeti 
ezek  nyilvántartását,  ellátja  a  pénzeszközökkel  kapcso-
latos leltározási kötelezettséget, 
d)  gondoskodik  a  szerződéses  követelések  számlázásá-
ról,  behajtásáról,  azok  nyilvántartásának  vezetéséről, 
leltározásáról, 
e)  vezeti  az  egyéb  követelések  nyilvántartását,  gondos-
kodik azok behajtásáról, leltározásáról, 
f)  gondoskodik  a  szerződéses  kötelezettségek  bizonyla-
tainak befogadásáról, nyilvántartásáról, határidőben tör-
ténő  kiegyenlítéséről,  nyilvántartásainak  vezetéséről, 
leltározásáról, 
g) vezeti az egyéb kötelezettségek nyilvántartását,  gon-
doskodik azok kiegyenlítéséről, leltározásáról, 
h)  elkészíti  az  egyház  adóbevallásait,  gondoskodik  az 
ezzel  kapcsolatos  nyilvántartási,  fizetési  és  leltározási 
kötelezettség teljesítéséről, 
i) vezeti az egyház előzőekben fel nem sorolt eszközál-
lományának és forrásainak nyilvántartását, gondoskodik 
az abban bekövetkezett változások bizonylatainak keze-
léséről, feldolgozásáról, leltározásáról. 
 
13. § 
A  kapcsolattartási  feladatai  keretében  a  gazdasági 
osztály: 
a) elkészíti az egyház statisztikai adatszolgáltatásait, 
b)  gazdasági  körlevélben  általános  tájékoztatást  nyújt  a 
gazdasági törvények változásáról, az ahhoz kapcsolatos 
feladatok  gyakorlati  végrehajtásáról  az  egyházi  testüle-
tek részére, 
c) az egyházközségek és egyházmegyék gazdasági refe-
renseinek szakmai konzultációt szervez, 
d)
4
a  pályázatokkal  összefüggő  kérdésekben  együttmű-
ködik a pályázati-fejlesztési osztállyal. 
 
14. §  A  gazdasági  osztály  országos  bizottsággal  való 
együttműködése keretében:  
a) előterjesztést készít a gazdasági bizottság részére, 
                                                           
4
Beiktatta a 64/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 
2014. március 13-tól. 
background image
b)  nyilvántartja  a  gazdasági  tárgyú  határozatokat,  nyo-
mon  követi  azok  teljesítését,  ezekről  tájékoztatást  ad  a 
gazdasági bizottság részére. 
 
15. §  A  gazdasági  osztály  a  nyugdíjügyekkel  kapcsolato-
san: 
a) előkészíti az egyházi személyek nyugdíjjárulék beval-
lási nyomtatványait, 
b)  a bevallott járulékokról nyilvántartást vezet, behajtja 
az abból eredő követeléseket, 
c)  megállapítja  és  folyósítja  az  egyházi  jogi  személyek 
egyházi nyugdíját, özvegyek ellátását, árvaellátást, 
d) gondoskodik a nyugdíjalap kezeléséről, annak alaku-
lásáról adatot szolgáltat. 
 
16. § 
A gazdasági osztály feladata továbbá: 
a)  gondoskodik  a  kistelepülési  támogatás,  valamint  a 
működési  támogatás  kifizetéséről,  nyilvántartásáról,  el-
számolásáról, 
b) begyűjti és feldolgozza a hitoktatás bevallásait, 
c)  megállapítja  a  hittanoktatásért  járó  támogatás  össze-
gét,  és  gondoskodik  azok  kifizetéséről,  könyveléséről, 
elszámoltatásáról és elszámolásáról. 
 
Oktatási osztály 
 
17. § 
(1)  Az  oktatási  osztály  közreműködik  az  egyház 
által fenntartott közoktatási intézmények működtetésével és 
fenntartásával kapcsolatos az állami és egyházi jogszabály-
okban meghatározott feladatok végrehajtásában. Ennek ke-
retén belül felügyeli, koordinálja, ellenőrzi, és támogatja az 
oktatási intézmények törvényes működését.  
(2)  Közreműködik  a  fenntartói  testület  fenntartói 
munkájához  szükséges  döntések  előkészítésében  és 
végrehajtásában.  Ennek  érdekében  együttműködik  a 
testületi  irodával,  közreműködik  az  országos  oktatási-
nevelési,  gazdasági  és  építési-  és  ingatlanügyi  bizottság 
üléseinek  előkészítésében,  szükség  szerint  részt  vesz 
azokon. 
Előkészítő 
munkája 
során 
folyamatosan 
tájékoztatja  az  országos  iroda  igazgatóját,  szükség  esetén 
szakértőket von be.  
(3) Figyelemmel kíséri, és ellenőrzi az intézményekben fo-
lyó  oktató-nevelő  munkát,  valamint  a  gazdálkodással  kap-
csolatos feladatok szakmai és törvényes végrehajtását.  
(4) Az oktatási osztály éves munkatervében a tanév rendjé-
hez  igazodva,  az  országos  iroda  igazgatója  jóváhagyása 
mellett határozza meg munkáját.  
(5)  Az  oktatási  osztály  az  országos  iroda  igazgatója  által 
meghatározott keretek között részt vesz az állami és egyhá-
zi  jogszabályalkotás  folyamataiban,  elősegíti  az  evangéli-
kus  oktatáspolitika  létrehozását  és  érvényre  juttatását,  az 
intézmények nevelési alapját képző evangélikus-keresztyén 
szellemiség megvalósítását. 
 
18. § 
(1) Az oktatási osztály a tájékoztatási kötelezettsé-
ge vonatkozásában: 
a) a törvényes működés biztosítása érdekében a jogsza-
bályi  hátteret,  annak  változásait  figyelemmel  kíséri,  és 
ezekről tájékoztatást nyújt a fenntartói testület és az in-
tézmények felé, 
b)  a  tanév  rendjéhez  igazodva,  háromhavonta  intéz-
ményvezetői értekezletet tart, 
c)  részt  vesz,  ellenőrzi  és  nyilvántartja  az  országos  ta-
lálkozók,  versenyek  szervezését,  különös  tekintettel  az 
Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozójára, va-
lamint  megszervezi  az  Országos  Pedagógus  Konferen-
ciát,  melyre  köteles  meghívni  valamennyi  egyházi  in-
tézmény  fenntartójának  képviselőjét  és  az  intézmények 
vezetését, 
d) közreműködik szakmai kiadványok létrehozásában, 
e) naprakész nyilvántartást vezet az egyház fenntartásá-
ban működő intézményekről, a fenntartói okiratokról, 
f)  ellenőrzi  és  figyelemmel  kíséri  az  intézmények  köz-
zétételi  kötelezettségének  megtörténtét  azzal,  hogy  a 
fenntartói  közzétételnek  honlapon  keresztül,  szükség 
esetén a megfelelő sajtón keresztül tesz eleget. 
(2) Az oktatási osztály az intézményfenntartói jogok vonat-
kozásában: 
a) elősegíti az országos intézmények esetében a fenntar-
tói jogok és kötelezettségek gyakorlását, 
b)  közreműködik  oktatási  és  nevelési  intézmény  létre-
hozásában,  átalakításában,  megszüntetésében;  intézmé-
nyek tevékenységi körének módosításában, az intézmé-
nyek nevének megállapításában, 
c)  ellenőrzi,  alátámasztja  a  fenntartói  nyilatkozatok  ki-
adásának okát, és dokumentálja azt, 
d)  előkészíti  a  fenntartó,  mint  másodfokú  szerv  törvé-
nyességi és felülbírálati kérelmekkel kapcsolatos dönté-
seit. 
(3)  Az  oktatási  osztály  az  intézmények  beruházásaival  és 
gazdálkodásával kapcsolatosan: 
a)  szakértők  bevonásával  ellenőrzi  az  intézmények  fel-
adatellátásához szükséges szabályzatok meglétét, 
b) ellenőrzi és közreműködik az intézmények infrastruk-
túrájának, eszközállományának biztosításában, ellenőrzi 
és  felügyeli  az  intézmények  feladatellátásához  szüksé-
ges alkalmazotti létszámnak és az alkalmazottak foglal-
koztatásának törvényességét, 
c)  elősegíti  az  intézmények  felújítási  és  korszerűsítési 
programjának  tervezését,  ebben  együttműködik  az  épí-
tési és az ingatlanrendezési osztállyal, 
d)  felügyeli  és  ellenőrzi  az  intézmények  működéséhez 
szükséges  pénzeszközök,  mint  központi  költségvetési, 
pályázatok,  támogatások,  saját  források  rendelkezésre 
állását és azok törvényes felhasználását, ebben szorosan 
együttműködik a gazdasági osztállyal, 
e)  előkészíti  az  éves  költségvetésekkel  és  beszámolók-
kal kapcsolatos fenntartói döntést, 
f)  nyilvántartja,  dokumentálja  az  éves  intézményi  költ-
ségvetéseket  és  beszámolókat,  normatíva  felhasználást, 
segíti a könyvvizsgáló munkáját, 
g) segíti az intézmények egységes számviteli és könyve-
lési tevékenységét, 
h)  ellenőrzi  a  normatíva  igénylések  jogosságát,  és  azt 
dokumentálja, 
i) a normatíva-igénylések és -elszámolások kiadmányo-
zását  országos  iroda  igazgatójával  együttesen  végzi  az 
osztályvezető, 
j) adatot szolgáltat, és közreműködik az állami ellenőr-
zésekben, 
k)
5
oktatási  intézmények  pályázataihoz  –  a  pályázati-
fejlesztési  osztállyal  együttműködve  -  szakvéleményt 
készít, 
l)  a  fenntartói  testület  munkáltatói  jogának  gyakorlásá-
hoz nyilvántartja az intézményvezetők személyi anyaga-
it,  szerződéseit,  átsorolásait  és  a  szabadságolás  rendjét, 
                                                           
5
Módosította a 64/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat. Hatá-
lyos: 2014. március 13-tól.
 
background image
szükség esetén előkészíti a fenntartó munkáltatói dönté-
seit, 
m)  gondoskodik  az  oktatási  tartalékalapról  rendelkező 
5/2008. (XII. 22.) országos szabályrendeletben foglaltak 
végrehajtásáról. 
(4)  Az  oktatási  osztály  az  intézmények  szakmai  tevékeny-
sége és az azokra vonatkozó ellenőrzési feladatkörében:  
a) felügyeli valamennyi intézmény szakmai tevékenysé-
gének törvényes működését, 
b)  szakértők  bevonásával  ellenőrzi  az  intézmények 
alapdokumentumait, azokról nyilvántartást vezet, 
c)  figyelemmel  kíséri  és  ellenőrzi  a  KIR,  KIFIR  rend-
szer  használatát,  elősegíti  az  egységes  tanügyi  doku-
mentáció meglétét, 
d)  előkészíti  a  csoportlétszámok  meghatározásához 
szükséges fenntartói döntést,  
e) felügyeli az intézmények felvételi és érettségi rendjét, 
f) intézményi értékelő rendszert működtet, melynek ke-
retein  belül  4  évente  értékeli  az  intézmény  pedagógiai 
programjában, foglalkoztatási programjában meghatáro-
zott feladatok végrehajtását; az intézmény működésének 
a törvényi előírások és az szmsz szerinti megfelelőségét, 
valamint gazdálkodása, pénzügyi és számvitelei rendjé-
nek helyességét, 
g)  közoktatási  minőségfejlesztő  rendszert  működtet, 
melynek  keretein  belül  meghatározza  az  intézményve-
zetők  teljesítményértékelésének  rendjét,  és  felügyeli  az 
intézményi  minőségirányítási  programok  és  az  egyházi 
minőségirányítás koherenciáját, 
h)  figyelemmel  kíséri  az  egyházi  közoktatási  esély-
egyenlőségi program megvalósulását. 
(5) Az oktatási osztály a kapcsolattartási kötelezettsége vo-
natkozásában: 
a)  a  fenntartó  tájékoztatása  mellett  kapcsolatot  tart  és 
együttműködik  a  megyei,  fővárosi  és  egyéb  illetékes 
jegyzőkkel és oktatási hivatalokkal, valamint a MÁK il-
letékes szerveivel, 
b)  nyilvántartást  vezet,  kapcsolatot  tart  és  együttműkö-
dik az igazgatótanácsokkal és iskolalelkészekkel, 
c)  figyelemmel  kíséri  a  hittanoktatást,  melynek  kereté-
ben együttműködik az Evangélikus Hittudományi Egye-
temmel és a társegyházakkal, 
d) a külföldi partnerkapcsolatok létrehozásában, működ-
tetésében  tevékeny  szerepet  vállal  együttműködve  az 
ökumenikus  és  külügyi  osztállyal,  figyelmet  fordít  a 
partnerkapcsolatok  ápolására  –  ezen  belül  elősegíti  és 
támogatja  az  egy  típusba  tartozó  intézmények  szakmai 
kommunikációját,  
e)  figyelemmel  kíséri  a  felsőoktatás  közoktatást  érintő 
változásait, 
f) támogatja az egyházközségek, intézmények, lelkészek 
közötti kommunikációt,  
g) figyeli a médiának az oktatással és az egyházi, illetve 
evangélikus  intézményekkel  kapcsolatos  híradásait, 
azokhoz  felkérésre  és  az  országos  iroda  igazgatójának 
tudomása és jóváhagyása mellett adatok szolgáltat. 
 
Diakóniai osztály 
 
19. § 
(1)  A  diakóniai  osztály  koordinálja,  szervezi  az 
országos egyház és az egyház önkormányzati testületei által 
alapított, illetve fenntartott diakóniai intézmények működé-
sét. Figyelemmel kíséri az egyház által  folytatott evangéli-
kus diakóniai  szolgálatot az intézményekben,  szükség ese-
tén irányelveket ad ki, illetve szakértők bevonásával ellen-
őrzi  az  intézmények  szakmai  és  törvényes  működésének 
jogszerűségét. 
(2)  A  diakóniai  osztály  előkészíti  és  segíti  az  országos 
diakóniai bizottság munkáját a testületi iroda bevonásával. 
(3) A diakóniai osztály feladatai különösen: 
a)  közreműködik  evangélikus  diakóniai  intézmény  lét-
rehozásában, átalakításában, megszüntetésében; 
b) elősegíti az országos intézmények esetében a fenntar-
tói jogok és kötelezettségek gyakorlását; 
c) felügyeli valamennyi intézmény és szervezet szakmai 
tevékenységének  törvényes  működését,  illetve  támoga-
tást, szolgáltatást  nyújt,  képzést szervez a  diakóniai in-
tézmények részére  a  világi és egyházi jogszabályoknak 
való megfelelő működés elősegítése érdekében; 
d) szükség esetén szakértők bevonásával, ellenőrzéseket 
folytat  az  evangélikus  fenntartású  intézményekben,  va-
lamint szakmai felügyeletet gyakorol valamennyi evan-
gélikus diakóniai intézményben; 
e) elvégzi az országos fenntartású intézmények számára 
a normatíva igénylést, szükség esetén módosítást, az el-
számolásban  közreműködik,  szorosan  együttműködik  a 
könyvvizsgálatot végzőkkel. A normatíva igénylés, mó-
dosítás,  elszámolás,  valamint  a  havi  normatíva  utalás 
ügyekben  szorosan  együttműködik  az  országos  iroda 
gazdasági osztályával; 
f) a pályázat alapján finanszírozott szolgáltatások eseté-
ben a pályázatok rögzítésében, szerződéskötés előkészí-
tésében, a pályázatok elszámolásában közreműködik; 
g)  naprakész  nyilvántartást  vezet  az  országos  egyház 
fenntartásában  működő  intézményekről,  azok  jogi  vi-
szonyairól, az állami jogszabályokban meghatározott je-
lentéstételi kötelezettségnek eleget tesz; 
h) a diakóniai intézmények számára összeállítja és gon-
dozza  a  diakóniai  körleveleket  és  szakmai  anyagokat, 
információt biztosít; 
i) közreműködik a diakóniai munkások képzésében, va-
lamint - együttműködve az ökumenikus és külügyi osz-
tállyal - elősegíti a felekezetközi és nemzetközi diakóni-
ai munkát; 
j) kapcsolatot tart az evangélikus diakónia egyéb diakó-
niai  intézményeivel,  közösségeivel,  valamint  az  illeté-
kes  állami  szervezetekkel,  hatóságokkal;  a  történelmi 
egyházak diakóniai osztályaival; 
k)  megszervezi  az  Országos  Diakóniai  Konferenciát, 
melyre köteles meghívni valamennyi egyházi intézmény 
fenntartójának képviselőjét és az intézmények vezetését, 
valamint az egyházmegyék espereseit; 
l) szervezi és előkészíti az egyházban diakóniai szolgá-
latban állók, a szolgálat ügyében érdeklődők részére az 
evangelizációs lehetőségeket; 
m)  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás,  valamint 
az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, 
és  tartalékalapba  helyezett  részének  felhasználásáról 
szóló 1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet alapján a 
diakóniai  tartalékalappal  kapcsolatos  ügyintézés  szoros 
együttműködésben a gazdasági osztállyal. 
(4) A diakóniai osztály feladat- és hatáskörének ellátása fe-
lett az ellenőrzési és felügyeleti jogot az illetékes püspök a 
munkáltatói  jogot  gyakorló  országos  iroda  igazgatójával 
együttesen gyakorolja. 
 
20. § 
A normatíva-igénylések és -elszámolások kiadmá-
nyozását  az  országos  iroda  igazgatójával  együttesen  végzi 
az osztályvezető. 
 
background image
21. § 
A diakóniai osztály irányítást és szakmai  felügye-
letet gyakorol az Evangélikus Módszertani Konzorcium fe-
lett.  A  diakóniai  osztály  és  az  Evangélikus  Módszertani 
Konzorcium  kapcsolatát  a  megalkotandó  külön  jogszabály 
rendezi. 
 
Gyermek- és ifjúsági osztály 
 
22. § 
(1) A gyermek- és ifjúsági osztály feladata és célja 
a jövő nemzedékének az egyházunkkal való megismertetése 
és  munkájába  való  bevonása.  Ennek  érdekében  az  egyház 
gyermek-  és  ifjúság-politikájának,  irányelveinek  érvényre 
juttatásával végzi, koordinálja, szervezi és segíti az evangé-
likus  gyermekek  és  ifjúság  részvételét  az  egyház  gyüleke-
zetépítő  munkájába,  valamint  az  egyházigazgatás  valam-
ennyi szintjén. 
(2)  Országos  és  regionális  gyermek-  és  ifjúsági  rendezvé-
nyeket, és táborokat  szervez, folyamatos  gyermek-  és ifjú-
sági  programokat  indít  és  felügyel.  A  fiatal  evangélikusok 
összefogása érdekében kapcsolatot tart, és szervező munká-
ját összehangolja az egyházkormányzati szintekkel, testüle-
tekkel, valamint az egyház és egyházközségei által fenntar-
tott intézményekkel. 
(3)  Feladatának  hatékony  megvalósítása  érdekében  gyer-
mek és ifjúsági kiadványok létrehozására javaslatot tesz, és 
azok  létrehozásában  közreműködik,  illetve  pályázatokban 
vesz részt. Segítséget nyújt az egyházi testületek, szerveze-
tek részére pályázatok benyújtásához. Évente meghatározza 
a gyermek és ifjúsági pályázat alapelveit és előkészíti a pá-
lyázatot  elbíráló  bizottság  munkáját,  akiket  a  gyermek-  és 
ifjúsági bizottság bíz meg mandátummal. 
(4)  A  gyermek  és  ifjúsági  osztály  munkáját  szakmailag  a 
gyermek- és ifjúsági bizottság segíti. A bizottság üléseit az 
osztály  munkatársai  segítik és készítik elő  a  testületi iroda 
bevonásával. 
(5)  A  gyermek  és  ifjúsági  osztály  feladat-  és  hatáskörének 
ellátása felett az ellenőrzési és felügyeleti jogot az illetékes 
püspök a munkáltatói jogot gyakorló országos iroda igazga-
tójával együttesen gyakorolja. 
 
Építési osztály 
 
23. § 
(1)  Az  építési  osztály  közreműködik  az  országos 
egyház  építkezéspolitikai  koncepciójának  kidolgozásában, 
figyelemmel  kíséri  az  egyház  tulajdonában  álló  épületek 
műszaki állapotát, és kezdeményezi, megteszi az állagmeg-
óváshoz  és szinten tartáshoz  szükséges intézkedéseket, va-
lamint  ellátja  a  műemlékvédelemmel  összefüggő  feladato-
kat.  
(2)  Az  egyházkormányzati  szintek  illetékes  testületeivel, 
munkaági  bizottságaival  együttműködve  részt  vesz  az  épí-
tésügyi  célra  felhasználható  állami  támogatások  pályázati 
elosztásában,  valamint  szakvéleményével  segíti az egyház, 
és egyházközségei által alapított és fenntartott intézmények 
alapításával,  fenntartásával  és  működtetésével  kapcsolatos 
építési jellegű feladatok szakszerű megvalósítását. 
(3) Az építési osztály az építési beruházások rendjéről szóló 
2/2007. 
(VII. 
17.) 
országos 
szabályrendelet 
(a 
továbbiakban:  beruházási  szabályrendelet)  szerint,  az 
országos irodába érkező támogatási kérelmeket előkészíti a 
tervbírálathoz,  majd  a  bírálatot  követően  a  kérelmeket 
továbbítja a gazdasági osztály felé a bizottság véleményével 
együtt. 
(4) Előkészíti és segíti az országos építési- és ingatlanügyi 
bizottságának munkáját a testületi iroda bevonásával. 
 
24. § 
Az osztályvezető kiemelt feladatai közé tartozik az 
országos egyház tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok 
felmérése, az országos egyház által végzett építkezések irá-
nyítása,  felügyelete,  valamint  személyes  és  tevékeny  rész-
vétel  az  egyházközségek  részéről  írásban  bejelentett  hely-
színi szemle, tanácsadás és konzultáció során. 
 
25. § 
(1) Az  osztályvezető  az országos iroda  képviselő-
jeként eljár az országos egyház által végzett tervezési, épí-
tési  és  műszaki  ellenőrzési  munkálatok  elvégzése  során, 
közreműködik a szakirányú szerződések megkötésében. 
(2) Az osztályvezető - az országos iroda igazgatójának erre 
irányuló feladat-kijelölése és utasítása alapján - egyéb egy-
házi építési-szakértői feladatot is ellát. 
 
Ingatlanrendezési osztály 
 
26. § 
(1) Az  ingatlanrendezési osztály  felméri az orszá-
gos egyház tulajdonában lévő ingatlanokat, ehhez a megfe-
lelő dokumentációkat beszerzi, archiválásra előkészíti. 
(2) Közreműködik az országos egyház ingatlanvagyonának 
megállapításában, az ingatlanleltár elkészítésében. 
(3) Feladatkörébe tartozik az egyházi kárpótlási ügyek inté-
zése, az ingatlan-kártalanítások felügyelete. 
(4)  Az  intézmények  alapításakor  és  működése  során  segít-
séget  nyújt  az  ingatlanok  ingatlan-nyilvántartási  ügyeinek 
intézésében. Az intézményi ingatlanok tulajdonjogi állapo-
táról és adatairól nyilvántartást vezet. 
 
Ökumenikus és külügyi osztály 
 
27. § 
(1) Az ökumenikus és külügyi osztály fő célkitűzé-
se az egyház bel- és külkapcsolatainak elősegítése, melynek 
érdekében teljeskörűen szervezi és rendezi az egyházi sze-
mélyek  és  alkalmazottak  egyházi  érdekből  történő  be-  és 
kiutaztatását, konferenciák rendezésében vesz részt, szerve-
zi az ösztöndíj-ügyeket. 
(2) Kapcsolatot tart, és a kapcsolattartást elősegíti a külföldi 
egyházakkal, azok szervezeteivel, valamint a testvéregyhá-
zakkal,  nemzetközi  egyházi  és  szakmai,  érdekképviseleti 
szervezetekkel. 
(3) Az ökumenikus és külügyi osztály feladat- és hatáskör-
ének ellátása felett az ellenőrzési és felügyeleti jogot az ille-
tékes  püspök  a  munkáltatói  jogot  gyakorló  országos  iroda 
igazgatójával együttesen gyakorolja. 
 
Pályázati-fejlesztési osztály 
 
27/A. §
6
 (1)  A  pályázati-fejlesztési  osztály  feladata  az  egy-
ház  külső  pályázati  és  egyéb  fejlesztésekkel  kapcsolatos 
feladatainak ellátása, koordinálása. 
(2)  A  pályázati-fejlesztési  osztály  feladata  ellátása  során  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  pályázati  rendszeréről 
szóló 1/2011. (V. 26.) országos szabályrendelet (a további-
akban: pályázati szabályrendelet) szerinti, az országos iroda 
hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásával, véleményezé-
sével, javaslattétellel, a  garanciavállalás, az önrész, az elő-
készítési  és  az  előfinanszírozási  támogatások  igénylésével 
kapcsolatban közreműködik: 
a)  a  pályázati  szabályrendelet  szerinti  elektronikus 
igénylési  és  ellenőrzési  rendszer  (palyazat.lutheran.hu) 
kereteinek kidolgozásában, 
                                                           
6
Beiktatta a 64/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 
2014. március 13-tól. 
background image
b) a pályázati szabályrendelet szükség szerinti átdolgo-
zásában, 
c) a pályázati szabályrendelet szerinti támogatásban ré-
szesülő  pályázatok  megvalósításával  kapcsolatos  ellen-
őrzési feladatok bonyolításában, 
d) a pályázati munkacsoport munkájának koordinálásá-
ban. 
(3) Az egyházi szervezetek tájékoztatása az aktuális pályá-
zati lehetőségekről. A pályázati ötletek megszületésének, és 
kibontakozásának támogatása, a pályázati folyamatok segí-
tése tanácsadással, melynek keretében közreműködik: 
a) a kiírt és tervezett pályázatokkal kapcsolatban napra-
kész  információk  nyújtásában  a  palyazat.lutheran.hu 
honlapon keresztül, 
b) az egyes pályázati projektek előkészítésében tanács-
adással és segítségnyújtással, 
c) a pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos tájékoz-
tatók, konferenciák, képzések szervezésében, 
d) az egyházvezetés és az országos iroda tájékoztatásá-
ban  az  aktuális  pályázati  történésekről,  a  benyújtott  és 
nyertes  pályázatokról,  az  elkövetkező  pályázati,  forrás-
teremtési lehetőségekről, folyamatokról. 
(4)  A  pályázati-fejlesztési  osztály  ellátja  az  egyház  által 
(önállóan vagy fenntartóként) bonyolított projektekkel kap-
csolatos feladatokat. 
(5) Részt vesz az egyház által kiemelt jelentőségű projektek 
azonosításában, feladata a projekttervek elkészítésének és a 
megvalósításának koordinálása, segítése, tanácsadás. 
(6) Részt vesz az egyház pályázati stratégiájának kialakítá-
sában. 
 
IV. fejezet 
Az országos iroda munkaágai 
 
Missziói munkaág  
 
28. § 
(1)  A  missziói  munkaág  segíti  és  koordinálja  az 
egyházban zajló missziói munkát, a misszió elmélyítése ér-
dekében 
missziói 
napokat, 
evangélizációkat 
és 
csendesnapokat szervez. 
(2)  A  missziói  munkaág  tevékenysége  során  összefogja  és 
összehangolja  a  missziói  előadók,  egyházkerületi  missziói 
lelkészek tevékenységét, szervezi és segíti a missziói mun-
kaágban  dolgozó  önkéntesek  továbbképzését,  valamint 
kapcsolatot  tart  a  külföldi,  nemzetközi  missziói  szerveze-
tekkel. 
 
29. § 
(1) A missziói munkaág összehangolja az országos 
iroda és egyház alábbi kiemelt missziói tevékenységét: 
a) női missziói munka végzését,  
b) kórházi-lelkigondozói szolgálat tevékenységét, 
c) börtönmissziói munka végzését,  
d) külmissziói tevékenységet, 
e) cigánymissziói munkát. 
(2)  A  missziói  munkaág  feladat-  és  hatáskörének  ellátása 
felett az ellenőrzési és felügyeleti jogot az illetékes püspök 
a  munkáltatói  jogot  gyakorló  országos  iroda  igazgatójával 
együttesen gyakorolja. 
 
Média munkaág 
 
30. § 
(1) A munkaág e feladatkörében eljárva – elsősor-
ban a  televízió és a  rádió lehetőségeinek  kihasználásával  - 
végzi  az  egyházi  elektronikus  médiamunkát,  gondoskodik 
az  egyház  megfelelő  színvonalú,  missziói  hatású  megjele-
néséről a tájékoztatási eszközökben. 
(2)  A  munkaág  e  feladatkörében  eljárva  végzi  az  egyházi 
írott médiamunkát, gondoskodik az egyház megfelelő szín-
vonalú,  missziói hatású  megjelenéséről a  tájékoztatási esz-
közökben,  közreműködik  az  egyház  kiadói  tevékenységé-
ben. 
 
31. § 
A hírfelelős igény szerint, az országos elnökséggel 
vagy a püspöki tanáccsal történő konzultációt követően in-
formálja  a  tömegkommunikációs  eszközöket,  képviseli  az 
országos testületek és tisztségviselők, szükség esetén az al-
sóbb  egyházkormányzati  szintek  véleményét  az  írott  és  az 
elektronikus sajtóban. 
 
V. fejezet 
Az országos iroda egyéb, nem osztály- és munkaági fel-
adatait ellátók 
 
Igazgatói asszisztens 
 
32. § 
(1)  Az  igazgatói  asszisztens  az  országos  iroda 
igazgatóját  az  országos  irodát  érintő  feladatkörének  ellátá-
sában  segíti,  közreműködik  az  országos  iroda  ügyviteli, 
adminisztratív  kötelezettségeinek  ellátásában  az  országos 
iroda  igazgatója  utasításainak  megfelelően,  így  különösen 
is: 
a)  előkészíti,  közreműködik  az  igazgatói  levelezés 
bonyolításában,  
b)  elősegíti  az  országos  irodai  információs  anyagok, 
különös  tekintettel  a  körlevelek,  utasítások  és  tá-
jékoztatók irodán belüli rendelkezésre állását, 
b)  segítséget  nyújt  az  országos  iroda  igazgatójának  a 
háromhavi  munkatársi,  valamint  az  osztályvezetői 
értekezletek előkészítésében, koordinálásában. 
c)  az  egyház  országos  szintű,  egyházi  adminisztratív 
nyilvántartásainak 
naprakész 
állapotú 
vezetését 
elősegíti. 
(2) Az igazgatói asszisztens figyelemmel kíséri az országos 
rendezvények  nyilvántartását,  arról  az országos  iroda  igaz-
gatóját tájékoztatja. 
 
Titkárság 
 
33. § 
(1)  Érkezteti  és  az  országos  iroda  igazgatójának 
szignálásra  átadja  az  erre  kijelölt  munkavállaló  (központi 
iktató) közreműködésével az iratokat, valamint nyomon kö-
veti és nyilvántartja az ügyeket, ezekről információt kér és 
ad,  figyelemmel  kíséri  a  határidők  betartását.  Az  adott 
ügyek  lezárását  követően  ugyancsak  a  titkárság  feladatkö-
rébe tartozik az irattározás. 
(2) Feladatkörében eljárva biztosítja az iroda működési fel-
tételeit, a készletgazdálkodással összefüggő nyilvántartáso-
kat vezeti, illetve gondoskodik a telefonhálózat, a telefaxok, 
másológépek és egyéb irodai berendezések javíttatásáról. 
(3) Feladatkörébe tartozik a lelkészigazolványok kérelemre 
történő  kiadása  és  nyilvántartása,  az  erre  vonatkozó  sza-
bályrendelet rendelkezései szerint. 
 
Humán referens 
 
34. § 
(1)  A  humán  referens  feladata  az  országos  irodán 
nyilvántartottakkal kapcsolatos humánpolitikai, munkaügyi, 
bérelszámolási  és  társadalombiztosítási  ügyintézési  felada-
tok szervezése, irányítása, illetve végzése. Ennek keretében 
background image
a  munka-,  szolgálati-,  megbízási  szerződések,  és  egyéb 
munkaügyi jogviszonyra irányuló és azok megszüntetésével 
kapcsolatos szerződések előkészítése, szükség esetén jogta-
nácsossal  való  együttműködés,  foglalkoztatási  jogviszony-
ok  tisztázása.  A  munkavégzés  zavartalan  körülményeink 
megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, így a mun-
kahelyi jelenlét dokumentálása, a portaszolgálat és takarítás 
szervezése és ellenőrzése a  gondnoksággal együttműködve 
is a humán referens feladatát képezi. 
(2) A humán referens kezeli az egyház egyházi személyei-
nek  nyilvántartását,  személyzeti  anyagaikat,  valamint  az 
egyházzal jogviszonyban állók személyzeti anyagait, külö-
nösen  a  képzettségről  és  korábbi  jogviszonyokról  szóló,  a 
tanulmányi  szerződésekről  és  továbbképzésekről  szóló 
nyilvántartásokat. 
(3)  A  nyilvántartások  -  így  különösen  is  a  táppénzes  állo-
mányra, rendes és rendkívüli szabadságokra, a szülési sza-
badságra,  stb.  vonatkozó  -  naprakész  vezetése  és  az  azok-
hoz  kapcsolódó  feladatok  végzése,  határidők  lejártának  fi-
gyelemmel kísérése  is a  humán referens feladatkörébe  tar-
tozik. 
(4) Megszervezi az országos iroda alkalmazottainak üzem-
orvosi vizsgálatát. 
(5) Gondoskodik a tűz- és balesetvédelmi oktatás megszer-
vezéséről,  és  nyilvántartja  az  alkalmazottak  részvételét  az 
oktatáson. 
 
Jogtanácsos 
 
35. § 
(1) A jogtanácsos feladata az országos egyház által 
megkötendő  –  az  országos  iroda  igazgatója  által  meghatá-
rozott  –  szerződések  véleményezése,  szükség  szerint  meg-
szerkesztése és ellenjegyzése, tanácsadás, valamint az egy-
házi  testületek  határozatainak  előkészítésében  és  végrehaj-
tásában  való  közreműködés,  jogi  véleményezés  és  okirat-
szerkesztés. 
(2) Az országos egyház jogi képviseletének ellátása harma-
dik személlyel szemben, peres és nem peres eljárásban az-
zal,  hogy  az  egyházi  jogi  személyiséggel  rendelkező  egy-
házközségek és egyházmegyék, valamint intézmények ese-
tében külön megbízás alapján végezhető jogi tevékenység. 
(3) Erre vonatkozó írásbeli megállapodás alapján – együtt-
működve a testületi irodával - az egyházi törvények és jog-
szabályok  jogszabályalkotó  munkájában  való  részvétel,  és 
ezzel egyidejűleg az országos iroda álláspontjának érvénye-
sítése. 
(4)  Az  országos  iroda  igazgatója  által  igényelt  jogi  irány-
mutatások megadása. 
(5)  A  jogtanácsos  szerződésszerkesztési  munkáját  –  erre 
való megállapodás alapján – az testületi iroda kijelölt mun-
katársa segíti. 
 
Pályázati referens 
 
36. § 
(1)  A  pályázati  referens  feladata  az  egyház  külső 
pályázati támogatásokkal  kapcsolatos feladatainak ellátása, 
koordinálása. 
(2) A pályázati referens feladata ellátása során a Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház  pályázati  rendszeréről  szóló 
1/2011. (V. 26.)
 
országos szabályrendelet (a továbbiakban: 
pályázati szabályrendelet) szerinti, az országos iroda hatás-
körébe tartozó eljárások lefolytatásával, véleményezésével, 
javaslattétellel, a garanciavállalás, az önrész, az előkészítési 
és az előfinanszírozási támogatások igénylésével kapcsolat-
ban közreműködik: 
a)  a  pályázati  szabályrendelet  szerinti  elektronikus 
igénylési  és  ellenőrzési  rendszer  kereteinek  kidolgozá-
sában, 
b) a pályázati szabályrendelet szükség szerinti átdolgo-
zásában, 
c) a pályázati szabályrendelet szerinti támogatásban ré-
szesülő  pályázatok  megvalósításával  kapcsolatos  ellen-
őrzési  feladatok  (garanciavállalás,  önrész,  előkészítés, 
előfinanszírozás) bonyolításában, 
d) a pályázati munkacsoport munkájának koordinálásá-
ban. 
(3) Az egyházközségek, intézmények tájékoztatása az aktu-
ális pályázati lehetőségekről. A pályázati ötletek megszüle-
tésének,  és  kibontakozásának  támogatása,  a  pályázati  fo-
lyamatok  segítése  tanácsadással,  melynek  keretében  köz-
reműködik: 
a) a különböző pályázatokat kiíró szervezetek pályázati 
kiírásainak folyamatos figyelemmel kísérésében, 
b) a kiírt és tervezett pályázatokkal kapcsolatban napra-
kész  információk  nyújtását  a  palyazat.lutheran.hu  hon-
lapon keresztül, 
c)  szükség  esetén  a  kiírt  pályázatokról  és  a  pályázatok 
eljárási  rendjéről  –  időszakosan  –  nyomtatott  anyagok, 
körlevelek elkészítésében, 
d)  pályázatokkal  kapcsolatos  információs  füzet  szer-
kesztésében, javaslatot tesz annak megjelenési fórumai-
ra, 
e)  az  egyes  pályázati  projektek  előkészítésében  tanács-
adással és segítségnyújtással, 
f)  folyamatos  pályázati  információ  közvetítésével  az 
egyházon belül, valamint a pályázatokat kiíró szerveze-
tek felé is, 
g)  a  pályázatokkal,  támogatásokkal  kapcsolatos  konfe-
renciákon,  tréningeken,  képzéseken  és  értekezleteken 
vesz részt, 
h) az egyházvezetés és az országos iroda tájékoztatásá-
ban  az  aktuális  pályázati  történésekről,  a  benyújtott  és 
nyertes  pályázatokról,  az  elkövetkező  pályázati,  forrás-
teremtési lehetőségekről, folyamatokról. 
(4) A pályázati referens tanácsod ad az egyház által benyúj-
tandó, illetve bonyolított pályázatokkal kapcsolatosan. 
(5)  Az  egyház  által  kiemelt  jelentőségű  projektek  azonosí-
tása, a pályázati anyagok elkészítésének koordinálása, segí-
tése, tanácsadás is a pályázati referens feladatkörébe tarto-
zik. 
(6)  A  pályázati  referens  részt  vesz  a  pályázati  stratégia  ki-
alakításában. 
 
Gépjármű referens 
 
37. § 
(1) A gépjármű referens vezeti az országos egyház 
tulajdonában  lévő  gépjárművek  és  az  azokhoz  kapcsolódó 
üzembentartói  jogra  és  használati  jogosultságra  vonatkozó 
nyilvántartást, különösen is az országos irodai költséghely-
lyel  rendelkező  gépjárművekre  vonatkozót  az  irodai  sza-
bályzatnak megfelelően. 
(2)  Feladatkörében  eljárva  közreműködik  és  felügyeli  a 
gépjármű  üzemanyag  és  egyéb  nyilvántartások,  különösen 
is  az  országos  irodai  az  országos  irodai  költséghellyel  ren-
delkező  gépjárművekre  vonatkozóak  megfelelő  vezetését, 
illetve szervizelések megfelelő elvégzését. 
(3) Gondoskodik a gépjárművek biztosításának megkötésé-
ről és fennállásáról. 
 
background image
Informatikus 
 
38. § 
(1) Az informatikus feladata az országos iroda ha-
táskörébe  tartozó feladatok ellátásához  szükséges informa-
tikai  és  számítógépes  munkák  elvégzése,  a  számítógépes 
hálózat működőképességének biztosítása. 
(2)  Az  informatikus  ellátja  az  országos  irodában  a  rend-
szergazda feladatait. 
(3) Nyilvántartást vezet az országos iroda informatikai esz-
közeiről,  mely  nyilvántartásban  bekövetkező  változásról 
haladéktalanul  értesíti  a  gazdasági  osztály  leltárért  felelős 
munkatársát. 
 
Gondnokság 
 
39. § 
(1)  A  gondnokság  ellátja  az  egyház  országos  iro-
daépületével kapcsolatos gondnoki és takarítói feladatokat. 
(2) A gondnok végzi az iroda működésével kapcsolatos el-
járói  teendőket  (bank,  posta,  stb.),  valamint  a  karbantartá-
sokat, illetve jelzi a karbantartó foglalkoztatásának szüksé-
gességét. 
(3) Az iroda épületének kulcsait és pótkulcsait nyilvántart-
ja, gondozza. 
 
Portaszolgálat 
 
40. § 
A  portaszolgálat  feladata  12  órás  szolgálatban  a 
vendégek ki és beengedése, és nyilvántartása, jelenléti ívek 
aláírattatása és egyéb recepciós feladat ellátása. 
 
VI. fejezet 
Egyéb szervezeti egységek, irodák 
 
Testületi iroda 
 
41. § 
(1)  A  testületi  iroda  feladata  a  zsinat,  az  országos 
presbitérium, az országos elnökség, a püspöki tanács és es-
peresi tanács, valamint az országos munkaági és zsinati bi-
zottságok  munkájának  összehangolása  az  azt  koordináló 
munkatárs útján, az előkészítő és döntés-végrehajtó munka 
elvégzésének  támogatása  jogi  szakértő  bevonásával,  vala-
mint  az  országos  iroda  tevékenységébe  jelentkező  ügyek 
intézése.  
(2)  A  testületi  iroda  figyelemmel  kíséri  az  egyházi  jogsza-
bályok állami jogszabályoknak való megfelelését, felelős a 
jogharmonizációért,  valamint  jelzi  jogszabályalkotás  és 
módosítás szükségességét.  A  testületi iroda  –  szükség ese-
tén a jogtanácsos bevonásával – az országos iroda szakmai-
lag  illetékes  osztályainak  testületi  döntéshozást  igénylő 
ügyeiben  jogszabály-alkalmazási,  -értelmezési  segítséget 
nyújt. 
(3) A testületi iroda közreműködik – referens útján  - a zsi-
nat, az országos presbitérium  és az országos elnökség dön-
tés-előkészítési,  döntéshozatali,  döntés-végrehajtási  tevé-
kenységével összefüggő szervező és ügyviteli feladatokban 
is.  
(4)  A  testületi  iroda  gondoskodik  az  országos  testületek 
jegyzőkönyveinek  elkészítéséről  és  azok  mellékleteinek 
megőrzéséről és irattározásáról. 
 
42. § 
(1)  A  testületi  iroda  végzi  az  országos  testületek 
adminisztrációját.  
(2)  A  testületi  iroda  technikai,  valamint  információs  és 
adatszolgáltatási segítséget nyújt az országos testületek ülé-
sei,  ülésszakai  előkészítéséhez  és  megtartásához,  ügyinté-
zéséhez, munkájához. 
(3) Nyilvántartja a testületek működéséhez és döntéshozata-
lához  szükséges  határidős  feladatokat  és a szükséges teen-
dőket jelzi az országos iroda szakmailag illetékes osztálya-
ink. Közreműködik, és szakmai segítséget nyújt az testületi 
munkához szükséges dokumentumok előkészítésében, napi-
rendek  összeállításában  és  a  kialakított  álláspont  testületek 
előtti érvényesítésében. 
(4) A testületi iroda közreműködik az egyház hivatalos lap-
jában  megjelentetendő  anyagok  összegyűjtésében  és  a  ki-
adóhoz való továbbításában. 
(5) A testületi iroda segíti a meghozott törvények, határoza-
tok  és  valamennyi  egyházi  testületi  döntés  nyilvánosságra 
kerülését  és  annak  indokolását  az  azt  meghozóval  való 
egyeztetést követően. 
 
43. § 
(1) A testületi iroda erre kijelölt munkatársa ellátja 
az  országos  felügyelő  tevékenységével  kapcsolatos  admi-
nisztrációs feladatokat. 
(2) A testületi iroda ellátja az egyházi bíróság és az orszá-
gos  számvevőszék,  valamint  a  jogértelmező  testület  és  az 
országos ügyész adminisztrációs feladatait. 
 
44. § 
A  testületi  iroda  segíti  és  támogatja  a  püspöki 
tanács és az esperesi tanács munkáját, erre irányuló kérelem 
esetén 
gondoskodik 
az 
ülésekről 
feljegyezendők 
elkészítéséről,  segíti  a  döntések  végrehajtásában  való 
közreműködést. 
 
45. § 
A testületi iroda  munkáját az országos iroda igaz-
gatója felügyeli azzal, hogy a zsinati elnökség, valamint az 
elnök-püspök és az országos felügyelő a zsinat, az országos 
presbitérium  és  országos  elnökség  hatáskörébe  tartozó  fel-
adatok vonatkozásában feladat-meghatározási és beszámol-
tatási jogot gyakorol. 
 
Belső ellenőr 
 
46. § 
(1)  A  belső  ellenőr  feletti  munkáltatói  jogokat 
közvetlenül az országos presbitérium gyakorolja. 
(2)  A  belső  ellenőr  az  országos  presbitérium  által  jóváha-
gyott éves ellenőrzési terv szerint végzi munkáját.  
(3)  Munkája  során  köteles  ellenőrizni  a  jóváhagyott  éves 
ellenőrzési tervben foglaltak szerint az országos iroda osz-
tályainak,  az  országos  egyház,  mint  fenntartó  hatáskörébe 
tartozó intézmények gazdálkodásának tevékenységét. Vizs-
gálja  a  belső folyamatokat, azok jogszerűségét, ellenőrzi  a 
jogszabályi rendelkezések betartását. 
(3)  Feladatai  teljesítéséről,  megállapításairól  minden  eset-
ben  írásos  beszámoló  jelentés  formájában  köteles  tájékoz-
tatni az országos presbitériumot és az országos iroda igaz-
gatóját.  
(4) Beszámoló jelentésében javaslatot tesz a feltárt hiányos-
ságok  megszüntetésének  módjára,  feltárja  a  személyi  fele-
lősség vállalásával kapcsolatos kérdéseket is.  
 
 
HARMADIK RÉSZ 
AZ ORSZÁGOS IRODA ADMINISZTRÁCIÓJA, 
ÜGYKEZELÉSI- ÉS HELYETTESÍTÉSI RENDJE 
 
 
47. § 
(1)  Az  országos  iroda  adminisztrációjának  intézé-
se, az adott ügyek érintettek általi figyelemmel  kísérése az 
background image
erre  a  célra  kifejlesztett  számítógépes  iktatási  programmal 
történik. 
(2) Az országos iroda minden munkatársa felelős  a kiszig-
nált  ügyek  nyilvántartásáért,  az  ügyek  határidőben  történő 
elintézéséért.  
(3) Az országos iroda köteles a beérkezett iratokat, megke-
reséseket  30  napon  belül  érdemben  megválaszolni,  illetve 
az  illetékes  testülethez,  tisztségviselőkhöz,  valamint  intéz-
ményekhez 8 napon belül áttenni.  
 
48. § 
(1)  Az  országos  iroda  és  minden  munkatársa  fel-
adata  és  kötelessége  nyilvántartani,  összegezni,  és  adott 
helyzetben bizalmasan kezelni az egyház működését érintő 
információkat és adatokat.  A beérkező információkat, ada-
tokat  az  országos  iroda  igazgatója  engedélyével  lehet  fele-
lősen kiadni. 
(2)  Minden  egyházkormányzati  testület,  tisztségviselő  és 
intézmény köteles az országos iroda adat- és információké-
résének  a  megadott  határidőig,  ennek  hiányában  30  napon 
belül eleget tenni. 
 
49. § 
Az országos iroda osztályai és munkaágai a nem a 
munkáltatói  jog  gyakorlójától  érkezett  megkereséseket, 
munkavégzéseket az országos iroda igazgatójának  tájékoz-
tatását és jóváhagyását követően végezhetik el. 
 
50. § 
(1) Az országos irodán belüli szükséges és elégsé-
ges információk átadásáért az osztályvezetők és munkaágak 
irányítói együttesen felelősek.  
(2) A több területet is érintő kérdésben az ügyet vivő, elsőd-
legesen  az  érintett  osztály  vezetője  felelős  azért,  hogy  az 
osztályok közötti koordinálás megfelelően történjen.  
 
51. § 
Az országos iroda adminisztrációjának és ügykeze-
lésének részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. 
 
52. § 
(1) A helyettesítés rendjének megfelelően a helyet-
tesítést  írásba  kell  foglalni.  A  helyettesítésről  szóló  doku-
mentumot  a  helyettesítést  ellátó  személlyel  át  kell  vetetni. 
A  helyettesítés  elrendeléséről  értesíteni  kell  valamennyi 
osztályvezetőt.  
(2)  A  helyettesítés  alkalmával  a  helyettesítést  ellátó  sze-
mély  felelős  mindazoknak  a  kötelezettségeknek  és  jogok-
nak  a  gyakorlásáért,  amelyekre  a  helyettesítendő  személy 
kötelezett vagy jogosult, illetve az írásban megjelölt hatás-
kör terjedelméig. 
(3)  A  helyettesítés  időtartama  alatt  a  helyettesítést  ellátó 
személy felelős az általa  megtett intézkedésekért,  valamint 
a szükséges intézkedés elmulasztásából eredő károkért. 
(4) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítés időtartama 
alatt végzett tevékenységéről a helyettesítés befejezését kö-
vető  munkanapon a  helyettesített személyt érdemben (írás-
ban, vagy szóban) tájékoztatni köteles. 
 
 
NEGYEDIK RÉSZ 
AZ ORSZÁGOS IRODA KAPCSOLATA EGYHÁZI 
ÉS ÁLLAMI TESTÜLETEKKEL, TISZTSÉGVISE-
LŐKKEL ÉS INTÉZMÉNYEKKEL 
 
 
V. fejezet 
Az országos iroda egyházon belüli kapcsolatai  
 
Az országos iroda és a zsinat kapcsolata 
 
53. § 
(1)  Az  testületi  irodában  történik  a  zsinat  admi-
nisztrációjának intézése.  
(2)  A  testületi  iroda  technikai,  valamint  információs-  és 
adatszolgáltatási  segítséget  nyújt  a  zsinat  ülésszakainak, 
bizottsági üléseinek megszervezéséhez, ügyintézéséhez, va-
lamint a zsinat és bizottságai tartalmi munkájához a zsinat 
elnöksége erre irányuló írásbeli megkeresése esetén. 
(3) A zsinat költségeit a zsinat egyik elnöke utalványozza. 
 
Az országos iroda, valamint az országos testületek és 
tisztségviselők kapcsolata 
 
54. § 
(1)  Az  országos  iroda  előkészítő,  véleményező 
közreműködésével,  valamint  technikai,  információs-  és 
adatszolgáltatási  segítséggel közreműködik az országos  el-
nökség és az országos presbitérium,  az országos munkaági 
bizottságok,  illetve  tisztségviselők  hatékony  és  érdemi 
munkavégzésében. 
(2) Az országos iroda osztályainak és munkaágainak műkö-
dését,  az  általuk  végzett  tevékenységet  és  az  intézkedések 
megtételéhez  szükséges  tennivalókat  az  országos  presbité-
rium határozza meg az országos iroda igazgatója által ösz-
szeállított éves feladatterv és jelentés alapján. 
 
Az országos iroda és az országos munkaági bizottságok 
kapcsolata 
 
55. § 
(1)  Az  országos  bizottságok  elnökei  kötelesek  a 
bizottság összehívását annak koordinálása céljából bejelen-
teni, a testületi irodával együttműködve eljárni.  
(2)  A  bizottsági  ülés  hitelesített  jegyzőkönyvének  eredeti 
példányát  az  országos  iroda  irattárában  kell  megőrizni  az 
országos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  orszá-
gos szabályrendelet rendelkezéseinek megfelelően. 
 
Az országos iroda és az egyházi önkormányzatok 
kapcsolata 
 
56. § 
Az  országos  iroda  osztályvezetői  és  munkatársai 
kötelesek  technikai,  információs-  és  adatszolgáltatási,  va-
lamint  szakmai  segítséget  nyújtani  az  egyházközségek, 
egyházmegyék és egyházkerületek önkormányzati testülete-
inek és tisztségviselőinek.  
 
Az országos iroda és az egyéb országos egyházi 
testületek kapcsolata 
 
57. § 
Az országos iroda – a testületi iroda útján - techni-
kai,  valamint  információs-  és  adatszolgáltatási  segítséget 
nyújt az egyházi bíróságnak és az országos számvevőszék-
nek, és a jogértelmező testület, ügyésznek.  
 
VI. Fejezet 
Az országos iroda kapcsolata az állami szervekkel, 
hatóságokkal 
 
58. § 
(1)  Az  országos  iroda  alkalmazottai  az  országos 
iroda  igazgatójának  írásbeli  felhatalmazása  alapján  járhat-
nak el az állami szervek, hatóságok előtt. 
(2) Az országos iroda alkalmazottai - az országos irodában 
betöltött tisztséggel egyező, annak megfelelő állami szinttel 
–  az  egyháznak  és  testületeinek,  tisztségviselőinek  és  in-
background image
tézményeinek ügyeiben, írásbeli felkérés esetén az egyház-
községek,  egyházmegyék  és  egyházkerületek  ügyeinek  ér-
dekében eljárnak az állami és társadalmi szervezetek és ha-
tóságok  előtt.  Az  ezen  eljárásokra  felhatalmazott  alkalma-
zottak  az  eljárásuk  befejezését  követő  legrövidebb  határ-
időn  belül  kötelesek  az  országos  iroda  igazgatóját  írásban 
tájékoztatni az eljáráson elhangzottakról, a szükséges teen-
dőkről. 
 
59. § 
A Magyarországi Evangélikus Egyház képviselői – 
az egyházi törvényekben írt feladat és hatásköri jogosultsá-
gok és kötelezettségek teljesítése során  - az alábbi egyházi 
rendben  jogosultak  okiratok,  szerződések,  nyilatkozatok 
aláírására: 
a)  egyházkerület  illetékességi  területén  található  egyház-
községek,  egyházmegyék  ügyében  az  illetékes  egyház-
kerületi püspök és az országos iroda igazgatója; 
b)  ingatlan  tulajdonjogi  változását,  megterhelését  érintő 
szerződések  esetén  az  elnök-püspök  és  az  országos  fe-
lügyelő; 
c) állami szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal kö-
tött  megállapodások  esetén  az  elnök-püspök  és  az  or-
szágos  felügyelő,  illetve  az  általuk  adott  felhatalmazás 
alapján az országos elnökség tagjai és az országos iroda 
igazgatója; 
d) a Magyarországi Evangélikus Egyház által alapított ala-
pítványok, egyesületek és egyéb jogi személyek alapítói 
jogainak  gyakorlójaként  az  országos  elnökség  kijelölt 
tagjai; 
e)  az  országos  irodai  munkaszerződések  és  egyéb  jogvi-
szonyra vonatkozó szerződés ügyében az országos iroda 
igazgatója; 
f)  az  országos  irodai  szolgálati  szerződések  és  egyéb,  az 
egyházi személyek által létesített és érintő jogviszonyra 
vonatkozó szerződések esetén a lelkész szolgálati helye 
szerint illetékes püspök és az országos iroda igazgatója; 
g) egyházi jogszabályokban meghatározott nyilvántartások-
hoz kapcsolódó igazolások, nyilatkozatok kiadása ügyé-
ben az országos iroda igazgatója, 
h) erre irányuló egyedi, fenntartói döntés alapján átruházott 
hatáskörben az országos iroda igazgatója. 
 
 
ÖTÖDIK RÉSZ  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
60. § 
(1) E szabályrendelet 2011. január 1. lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg hatályát veszti az országos egyházi irodá-
ról szóló 1/2006. (V. 19.) szabályrendelet.  
(2) E szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház  számviteli  politikája,  értékelési 
szabályzata, bizonylati rendje, leltározási szabályzata, selej-
tezési szabályzata és számlarendje, valamint iratkezelési és 
irattározási szabályzata. 
 
Budapest, 2013. január 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
background image
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031