Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet az egyházi szociális kiegészítő támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének és tartalékalapba helyezett részének felhasználásáról
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet az egyházi szociális kiegészítő támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének és tartalékalapba helyezett részének felhasználásáról

B2- diaktartalékalapi szabályrendelet_20160512.pdf — PDF document, 290Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

1/2010. (II. 4.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 

AZ EGYHÁZI SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ 

TÁMOGATÁS, VALAMINT AZ EGYHÁZI 

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS KORREKCIÓS 

ÖSSZEGÉNEK, ÉS TARTALÉKALAPBA 

HELYEZETT RÉSZÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
MEE) országos presbitériuma (a továbbiakban: OP), a

 

MEE 

2009.  évi  II.  törvényében  kapott  felhatalmazás  alapján  a 
MEE diakóniai intézményei után az egyházi fenntartóknak 
az  egyházak  hitéleti  és  közcélú  tevékenységének  anyagi 
feltételeiről  szóló  1997.  évi  CXXIV.  állami  törvény  (a 
továbbiakban: Ehtv.) 6. § (1) és (5) bekezdései alapján járó 
egyházi  kiegészítő  támogatás,  valamint  az  egyházi 
diakóniai intézmények után a fenntartóknak járó korrekciós 
összegének  felhasználásáról  a  következő  szabályrendeletet 
alkotja. 
 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1. § 

(1) E szabályrendelet hatálya kiterjed a MEE, mint 

fenntartó  részére  folyósított  egyházi  kiegészítő  támogatás 
és az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, 
valamint  a  gyülekezeti  fenntartású  intézmények  fenntartói 
részére  folyósított  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  és  az 
egyházi 

kiegészítő 

támogatás 

korrekciós 

összege 

meghatározott részének összegyűjtésére, és felhasználására. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget a MEE – az 
e  szabályrendeletben  meghatározottak  szerint  –  a  MEE 
országos  és  gyülekezeti  fenntartású  diakóniai  intézményei, 
valamint  az  általuk  nyújtott  szolgáltatások  támogatására 
fordítja. 

 
 

II. fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 
2. § 

E szabályrendelet alkalmazásában: 

1.  egyházi  kiegészítő  támogatás:  a  diakóniai  intézményt 
fenntartó egyházi szervezet, az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének  anyagi  feltételeiről  szóló  1997.  évi 
CXXIV.  állami  törvény  (a  továbbiakban:  Ehtv.)  6.  §  (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint az egyháznak járó – 
a mindenkori állami költségvetési törvényben számszerűen 
meghatározott – támogatás.  
2.  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összege:  a 
diakóniai  intézményt  működtető  fenntartó  egyházi 
szervezetnek,  az  Ehtv.  6.  §  (5)  bekezdésében 
meghatározottak  szerint  járó  –  a  mindenkori  állami 
költségvetési  törvény  végrehajtásáról  szóló  törvényben 
számszerűen meghatározott – támogatás. 
3.  MEE  diakóniai  intézménye:  az  MEE  az  egyház 
intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvénye  alapján 
alapított és fenntartott olyan diakóniai intézmény, amelynek 
működése  alapján  a  fenntartó  kiegészítő  támogatás 
igénylésére  jogosult,  és  amely  intézmény  után  a  fenntartó 
ténylegesen  támogatásban  részesül.  (a  továbbiakban: 
intézmény) 
4.  Országos  fenntartású  intézmény:  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  zsinata  által  alapított  diakóniai 

intézmény, illetve a MEE által állami, önkormányzati vagy 
nem állami fenntartásból, átvett diakóniai intézmény. 
5.Gyülekezeti  fenntartású  intézmény:  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  az  egyház  szervezetéről  és 
igazgatásáról 

szóló 

2005. 

évi 

IV. 

törvényében 

meghatározott  jogi  személyiséggel  rendelkező  szervezeti 
egysége  által  alapított  diakóniai  intézmény,  illetve  az 
egyházi jogi személy által állami, önkormányzati vagy nem 
állami fenntartásból átvett diakóniai intézmény. 
6.

1

forráshiányos  intézmény:  az  az  intézmény,  amely  a 

célszerű  és  szakszerű  gazdálkodás  mellett  nem  képes  az 
intézmény  alapfeladatának  ellátását  a  részére  folyósított 
állami  támogatásból,  kiegészítő  támogatásokból,  saját 
bevételekből, 

illetve 

az 

intézménynek 

juttatott 

adományokból biztosítani.  
7. 

pályázati 

referensek: 

tervezett 

projekt 

megvalósításának  helye  szerint  illetékes  egyházkerületi 
pályázati és országos pályázati referens. 
8.  Vis  maior:  olyan  esemény,  amelynek  bekövetkezése 
egyrészt  nem előre  kiszámítható, másrészt az ember kevés 
ahhoz,  hogy  elhárítsa  akár  magát  az  eseményt,  akár 
következményeit,  így  például  a  természeti  csapások  és 
egyéb  katasztrófák  –  árvíz,  tornádó,  földrengés,  tűzvész  – 
valamint 

olyan 

emberi 

megmozdulások, 

amelyek 

ellenállhatatlan, elemi erővel  hatnak  –  háború, forradalom, 
rablótámadás, stb. 
 

 

III. fejezet 

A diakóniai tartalékalap képzése  

 
3. § 

(1)  A  diakóniai  alaphoz  országos  és  gyülekezeti 

fenntartású intézmények csatlakoznak.  
(2)  Az  országos  fenntartású  intézmények  automatikusan 
részesei  a  tartalékalapnak,  a  gyülekezeti  fenntartású 
intézmények fenntartóik által a Magyarországi Evangélikus 
Egyházzal  kötött  megállapodás  alapján  csatlakoznak  a 
tartalékalaphoz. 
(3)

2

A  megállapodás  alapján  a  gyülekezeti  fenntartók  a 

tartalékalapba  helyezik  a  kiegészítő  támogatás,  illetve  a 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  OP  által 
meghatározott  a  hányadát  az  alábbi  eljárási  szabályok 
betartásával: 

a) a gyülekezeti fenntartók a mindenkor hatályos állami 
jogszabályok  alapján  igényelt  és  elszámolt  állami 
támogatás,  valamint  korrekció  dokumentumaival 
(határozatával)  alátámasztva  jelzik  a  tartalékalappal 
szembeni  kötelezettségük  alapját.  A  dokumentumok 
másolatát a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell 
az eljuttatni az országos irodába; 
b)  az  országos  iroda  az  a)  pontban  meghatározott 
dokumentum  alapján,  annak  kézhezvételétől  számított 
15  napon  belül  számviteli  bizonylatot  állít  ki.  A 
megállapított  fizetési  kötelezettséget  a  bizonylat 
kiállításától a bizonylaton feltüntetett fizetési határidőig 
(legkésőbb a tárgyév végéig) havi egyenlő részletekben 
kell teljesítenie a fenntartónak. a megállapodás alapján a 
tartalékalapba helyezést; 

(4)  A  követelés  behajtása  az  országos  egyház  általános 
                                                

1

Módosította  az  58/1/2014.  (III.  13.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2014. március 13-tól. 

2

Módosította  az  58/1/2014.  (III.  13.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2014. március 13-tól.. 

background image

 

szabályai alapján történik; 
(5)  6  hónapot  meghaladó  késedelem  esetén  az  OP  a 
Diakóniai  Bizottság  (továbbiakban:  DB)  és  a  Gazdasági 
Bizottság 

(továbbiakban: 

GB) 

javaslatának 

figyelembevételével,  határozatban  dönt  a  tartalékalap 
tagság  felfüggesztéséről,  mely  időszakban  a  gyülekezeti 
fenntartó tartalékalapi támogatásban nem részesülhet. 
(7) 

tartalékalap 

tagság 

felfüggesztésének 

megszüntetéséről  –  az  elmaradt,  valamint  a  kérelem 
benyújtásáig  a  tagság  alapján  az  alapot  megillető 
tartalékalapi  befizetési  kötelezettségnek  a  Ptk  szerinti 
késedelemi kamattal növelt összegének teljesítése után - az 
érintett  kérelmére  a  DB  és  a  GB  javaslatának  figyelembe 
vételével az OP dönt. 
 
4. § 

(1)  Az  OP  a  mindenkori  állami  költségvetési 

törvény, valamint a mindenkori állami költségvetési törvény 
végrehajtásáról  szóló  törvény  kihirdetését  követően,  a 
Diakóniai  Bizottság  (továbbiakban:  DB)  és  a  Gazdasági 
Bizottság 

(továbbiakban: 

GB) 

javaslatának 

figyelembevételével,  határozatban  dönt  arról,  hogy  a 
kiegészítő  támogatás,  illetve  a  kiegészítő  támogatás 
korrekciós  összegének  mekkora  hányadát  tartja  vissza  az 
országos  fenntartású  diakóniai  intézmények  esetében, 
illetve  a  gyülekezeti  fenntartású  intézményeknél  külön 
megállapodás  alapján  mekkora  hányadot  fizettet  vissza  a 
megállapodásban 

meghatározott 

szolgáltatások 

ellenértékeként. 
(2)

3

 

A  tartalékalap  támogatásokat  fogadhat  jogi 

személyektől,  magánszemélyektől. Ebből a  támogatásból a 
kiegészítő 

támogatás 

és 

kiegészítő 

támogatás 

korrekciójának 

az 

országos 

presbitérium 

által 

meghatározott  hányadával  csökkentett,  az  Evangélikus 
Diakóniát 

terhelő 

összeg 

visszatartását 

követően 

fennmaradó  összeget  az  Evangélikus  Diakónia  céljainak 
megvalósítására és működésére kell fordítani.

4

 

(3) A tartalék jogi sorsát osztja az adott költségvetési évre a 
tartalékból  kiadásként  előirányzott,  de  fel  nem  használt 
összeg,  az  intézmények  által  tartalékba  visszafizetett 
összeg, a támogatások, valamint a tartalék lekötött részének 
hozama. 

 

A tartalék felhasználható mértékének meghatározása 

 

5. § 

(1) Az OP legkésőbb a márciusi ülésén az DB és a 

GB  javaslatának  ismeretében  határozatban  dönt  a  tartalék 
terhére  felhasználható  összeg  mértékéről,  valamint  arról, 
hogy az összeget e szabályrendelet 7. §-ában meghatározott 
célok közül az adott költségvetési évben mely célokra lehet 
fordítani. 
(2)  A  diakóniai  tartalékból  csak  országos  fenntartású 
intézmény  külön  megállapodás  nélkül,  illetve  olyan 
gyülekezeti  fenntartású  diakóniai  intézmény  részesülhet 
támogatásban, melynek fenntartója megállapodást kötött az 
országos 

egyházzal 

tartalékképzéshez 

történő 

csatlakozásról. 
(3) Az OP meghatározza az egyes célokra fordítható összeg 
mértékét  is.  Az  OP  a  támogatási  célok  kiválasztásánál 
figyelembe  veszi  a  mindenkori  állami  költségvetési 
törvénynek az egyházi kiegészítő támogatás felhasználására 
                                                

3

A  (2)-(3)  bekezdést  módosította  az  5/2015  (II.  5)  országos  presbitériumi 

határozat. Hatályos: 2015. február 5-től. 

4

  A  (2)  bekezdést  módosította  a  17/2016.  (II.  4.)  országos  presbitériumi 

határozat. Hatályos: 2016. február 4-től. 

vonatkozó  előírásait,  valamint  a  MEE  stratégiájában 
kiemelt célokat.  
(4)  Az  OP  erre  vonatkozó  külön  keret  meghatározásáról 
szóló  döntése  nélkül  a  DB,  és  a  GB  javaslatának 
figyelembevételével  minden  évben  a  tartalékalap  terhére 
finanszírozza  a  jelen  szabályrendelet  szerint  forráshiányos 
intézményeket,  illetve  a  szakmai  felügyeletet  ellátó 
diakóniai osztály két munkatársának illetményét. 
 
6. § 

(1)  A  támogatásról  szóló  előzetes  döntés  nélkül 

köteles az OP a 7.§ i) pontjára hivatkozással a teljes tartalék 
terhére  támogatás  megítélésére,  amennyiben  arra  állami 
vagy  egyházi  jogszabály  kötelezi,  valamint  automatikusan 
folyósítani  szintén  a  tartalék  terhére  a  7.§  g)  és  h) 
pontjaiban 

meghatározott  célhoz  tartozó  évenkénti 

támogatást. 
(2)  A  tartalékból  az  adott  költségvetési  évre  –  az  (1) 
bekezdés  szerint  –  felhasználásra  előirányzott  összeg 
mértékét  az  OP  akkor  lépheti  túl,  ha  a  támogatási  körbe 
bevont  célhoz  felhasználásra  előirányzott  összegből,  a 
körülmények  előre  nem  tervezhető  változása  miatt  az 
intézmények támogatása nem lehetséges. 
(3)  Az  OP  az  adott  költségvetési  évben  valamely  célhoz 
felhasználásra  előirányzott,  de  fel  nem  használt  összeget 
átcsoportosíthatja  az  adott  költségvetési  évben  az  (1) 
bekezdés 

szerint 

támogatott 

további 

célokhoz 

felhasználásra előirányzott összeghez. 
 

A tartalék terhére támogatható célok  

 
7. §

5

 

Az OP a tartalékból – a 4. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott, 

– 

az 

adott 

költségvetési 

évben 

felhasználható összegből az alábbi célokat támogathatja: 

a)  forráshiányos  intézmények  támogatása,  melyről  az 
DB és a GB véleményének ismeretében az OP dönt; 
b)  az  intézmények  alaptevékenységének  fejlesztéséből 
adódó,  vagy  az  alaptevékenységek  (működési 
feltételeinek  megteremtéséhez  szükséges)  bővítéséből 
adódó költségek vissza nem térítendő támogatását, mely 
keret felhasználásáról az DB dönt; 
c)  pályázatírás  költségeinek  támogatása,  az  országos 
irodaigazgató döntése alapján; 
d) vis maior eseteket; 
e) intézmények által igényelt speciális egyházi szakmai 
képzésre,  evangélikus  szakmai  konferenciákra  megítélt 
összeg  felhasználásáról  az  adott  évre  meghatározott 
kereten belül a DB dönt; 
f)  nemzetközi,  illetve  külföldi  diakóniai  szakmai 
konferencián  való  részvétel  támogatására  megítélt 
összeg  felhasználásáról  az  adott  évre  meghatározott 
kereten belül a DB dönt; 
g)

6

szakmai  felügyeletet  ellátó  diakóniai  osztály  által 

munkajogi  jogviszony  vagy  egyéb  munkavégzésre 
irányuló  jogviszony  keretében  foglalkoztatott  három  fő 
díjazását a DB, a GB és az OP döntése alapján; 
h)  Evangélikus  Módszertan  éves  munkatervében 
szereplő,  a  DB  által  kiemelt  feladatnak  minősített 
program költségeinek támogatása; 
i)  egyéb  eseti  célok,  feladatok  támogatására  jogosult 
fordítani,  melyekről  az  DB,  majd  a  GB  véleményének 

                                                

5

  Az  a)  és  j-k)  pontot  módosította  a  225/2013.  (V.  16.)  országos 

presbitériumi határozat. Hatályos: 2013. május 16-tól. 

6

Módosította a 19/2011. (II. 3.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2011. február 3-tól. 

background image

 

ismeretében az OP dönt. 
j)  az  intézmények  alaptevékenységének  fejlesztéséből 
adódó,  vagy  az  alaptevékenységek  (működési 
feltételeinek  megteremtéséhez  szükséges)  bővítéséből 
adódó költségek visszatérítendő támogatását, melyekről 
az  DB,  majd  a  GB  véleményének  ismeretében  az  OP 
dönt azzal, hogy egyidejűleg legfeljebb 45 millió forint 
lehet ilyen jogcímen kifizetve a tartalékalapból. 
k)

7

az  intézményvezetői  munka  értékelésén  alapján,  az 

év  innovatív  intézményvezetőjének  és  az  év 
intézményvezetőjének  jutalmazásáról  a  DB  értékelése 
és javaslata alapján az OP dönt. 
 

A támogatás odaítélése, elszámolás a támogatás 

felhasználásáról 

 
8. § 

(1) 

Az 

intézmények 

– 

amennyiben 

szabályrendelet  másképp  nem  rendelkezik  –  az  országos 
irodához  benyújtott  kérelemmel  (a  továbbiakban: 
támogatási kérelem) igényelhetnek támogatást.  
 
9. § 

(1)  A  támogatást  kizárólag  arra  a  célra  lehet 

felhasználni,  amely  célra  azt  az  7.  §-ban  meghatározott 
döntéshozó megítélte. 

8

Kedvezményezet részéről rendkívüli 

esetben kezdeményezhető a megítélt támogatás, vagy annak 
egy részének átcsoportosítása az eredeti támogatás céljaival 
összhangban. A kérvény elbírálását a 7§ szerinti döntéshozó 
végzi.  A  módosított  kérelmekre  is  a  szabályrendeletben 
meghatározott eljárási szabályok érvényesek. 
(2)

9

Valamennyi 

támogatásban 

részesülő 

intézmény 

elszámolási kötelezettséggel tartozik az országos iroda felé. 
Az  intézmények  elszámolást  küldenek  a  támogatás 
felhasználásáról  tárgyév  április  30-i  beadású  kérelmek 
esetén  tárgyév  december  31.  napjáig,  szeptember  30-i 
beadású  kérelmek  esetén  tárgyévet  követő  év  május  30. 
napjáig  az  országos  irodának.

 

A  beszámoló  tartalmazza  a 

felhasználás  tételes  kimutatását  az  5.  számú  melléklet 
szerint (bizonylatok hiteles  másolatát  csatolva), valamint a 
felhasználás rövid szöveges bemutatását.  
(3)  Az  intézmények  a  fel  nem  használt  összeg 
vonatkozásában visszafizetési kötelezettséggel tartoznak az 
MEE  felé.  A  visszafizetést  az  elszámolással  egyidejűleg 
kell teljesíteni. 
(4) Az  országos  iroda  a  tárgyévet  követően  a  tartalékalap 
tárgyévi felhasználásáról és az intézmények elszámolásáról 
tájékoztatást  készít  az  DB,  a  GB  és  az  OP,  valamint  a 
tartalékalaphoz  csatlakozott  fenntartók  felé  a  külön 
megállapodás szerint. 
(5)

10

A  visszatérítendő  támogatást  a  szerződésben  rögzített 

ütemben határidőig vissza kell fizetni. 
 
10. § 

(1)  Az  elszámolási  kötelezettség  határidejétől 

számított három évig nem nyújthat be támogatási kérelmet 
az  az  intézmény,  amely  a  támogatást  nem  arra  a  célra 
használta  föl,  amelyre  az  OP  megítélte,  továbbá,  ha  az 
elszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően 
tett eleget.  
                                                

7

Módosította az 5/2015 (II. 5) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2015. február 5-től. 

8

A második és harmadik mondatot beiktatta a 168/2011. (X. 27.) országos 

presbitériumi határozat. Hatályos: 2011. október 27-től. 

9

Módosította a 27/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2012. február 2-től. 

10

Módosította  a  225/2013.  (V.  16.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2013. május 16-tól. 

(2)  Amennyiben  az  intézmény  nem  a  megítélt  célra 
használja  fel  a  támogatást,  a  támogatás  visszafizetése 
mellett  köteles  a  kiutalás  és  visszautalás  közötti  időszakra 
felszámított  kamatot  is  megfizetni.  A  kamat  mértéke 
megegyezik 

támogatás 

igénybevétele 

idejére 

meghatározott jegybanki alapkamat mértékével. 
(3)

11

Az  visszafizetési  kötelezettség  határidejétől  számított 

három  évig  nem  nyújthat  be  támogatási  kérelmet  az  az 
intézmény,  amely  a  támogatást  nem  arra  a  célra  használta 
föl,  amelyre  az OP megítélte, továbbá, ha  az visszafizetési 
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget. 
 
 

IV. fejezet 

 

Forráshiányos intézmények támogatása 

 
11. § 

(1) Az intézmények e § alapján támogatási kérelem 

benyújtására  jogosultak  költségvetési  év  közben  akkor,  ha 
valamely  előre  nem  tervezhető  esemény,  vagy  a  működést 
jelentősen  befolyásoló  körülmény  változása  miatt  az 
intézmény  forráshiányossá  válik.  A  támogatási  kérelmet 
minden esetben a forráshiány okának és a hiány összegének 
pontos meghatározásával lehet benyújtani. 
(2) Az  országos  iroda  által  felkért  szakértő  vagy  kiküldött 
belső ellenőr – az intézmény előző évi zárszámadásának és 
tárgyévi  részletes  költségvetésének  megküldését  és  az 
intézményben  lefolytatott  helyszíni  pénzügyi  vizsgálatot 
követően  –  szakvéleményt  készít  az  intézmények 
gazdálkodásáról.  
(3)  A  forráshiány  vizsgálatakor,  a  célszerűség  és 
szükségszerűség  megállapításánál  vizsgálni  kell  különösen 
a  kiadások  szükségszerűségét,  azt,  hogy  az  intézmény 
minden  elvárhatót  megtett-e  kiadásai  csökkentésére, 
valamint,  hogy  bevételét  valamennyi  lehetséges  bevételi 
forrás  feltárásával  határozta-e  meg.  A  forráshiány 
megállapításakor  az  azonos  feladatot  ellátó  intézmények 
költségvetésének  és  gazdálkodásának  összehasonlító 
értékelését  el  kell  végezni  az  azonos  feladatot  ellátó 
intézmények  paraméterei  alapján.  A  szakértői  vizsgálat 
indokolt  esetben  kitérhet  az  intézményt  körülvevő 
szervezeti háttérre.  
(4)  Az  előre  nem  tervezhető  esemény  miatt  év  közben 
forráshiányossá  vált  intézmény  vizsgálatakor  a  szakértő  a 
forráshiány okát valamint azt vizsgálja, hogy az intézmény 
költségvetésében  van-e  a  támogatáson  kívül  más  forrás  a 
hiány fedezésére. 
(5)  A  szakértői  jelentés  alapján  a  gazdasági  osztály, 
valamint  a  diakóniai  osztály  az  7.§  a)  pontjában 
meghatározott 

döntéshozók 

felé 

javaslattétel 

megfogalmazása  során  figyelembe  veszi,  hogy  az 
intézmények  az  előző  években  lefolytatott  szakértői 
vizsgálatok,  továbbá  az  intézményben  az  MEE 
Számvevőszéke  által,  vagy  valamely  állami  hatóság,  így 
különösen 

Magyar 

Államkincstár, 

az 

Állami 

Számvevőszék  által  lefolytatott  vizsgálatok,  vagy  egyéb 
szakmai 

ellenőrzések 

megállapításait 

működésük 

kialakításánál tekintetbe vették-e. 
(6)  Az  gazdasági  osztály,  valamint  a  diakóniai  osztály  a 
szakvélemény alapján, a  szakvélemény beérkezését követő 
30  munkanapon  belül  tesz  együttes  javaslatot  az 
                                                

11

Módosította  a  225/2013.  (V.  16.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2013. május 16-tól. 

background image

 

intézmények  támogatására  és  a  támogatás  összegére, 
amelyet  az  DB,  valamint  a  GB  –  indokolással  ellátott  – 
ajánlásának beszerzését követően az OP elé terjesztenek. 
(7)  Az  MEE  a  támogatást  elnyert  intézmények 
gazdálkodását a támogatás átutalását követő egy éven belül 
független  könyvvizsgáló  vagy  belső  ellenőr  kirendelésével 
ellenőrzi. 
 
 

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből adódó, 

vagy az alaptevékenységek (működési feltételeinek 

megteremtéséhez szükséges) bővítéséből adódó költségek 

támogatása  

 
12. § 

(1)

12

 Az intézmények az alaptevékenységi körükbe 

tartozó  konkrét  diakóniai  szolgáltatási  feladatok  ellátását 
biztosító  feltételek  fejlesztésének  a  hosszú  távú 
fenntarthatóság,  szakmai,  gazdaságossági  és  környezeti 
szempontok figyelembevételével, vagy az alaptevékenységi 
kör,  a  fenntartó  és  a  szakmai  felügyeletet  ellátó  egyházi 
szervezet  által  jóváhagyott  bővítésből  adódó,  az  új 
diakóniai  feladat  ellátásának  feltételeit  megteremtő 
költségek  támogatására  bruttó  15  millió  forint  értékhatárig 
vissza  nem  térítendő  támogatási  kérelmet  nyújthatnak  be. 
Amennyiben az intézmény maximum bruttó 5.000.000,- Ft 
támogatást  igényel,  úgy  kérő  intézmények  a  kérelemben 
szereplő  összeg  10%  erejéig  önrészt  szükséges  vállalni. 
Amennyiben  az  intézmény  maximum  bruttó  5.000.000  Ft 
feletti  támogatást  igényel,  úgy  kérő  intézmények  a 
kérelemben szereplő összeg 33% erejéig önrészt szükséges 
vállalni.  Az  intézményvezető  a  támogatási  kérelemben 
nyilatkozik  büntetőjogi  felelőssége  tudatában  az  önrész 
rendelkezésre állásáról. 
(2)

13

A  támogatási  kérelmet  tárgyév  április  30.  és

 

szeptember 30-ig az 2., 3. számú melléklet szerinti űrlapon 
kell  benyújtani,  melyhez  szükséges  mellékelni  a 
kérelemhez  kapcsolódó  költségvetést  a  4.sz.  melléklet 
szerinti űrlapon. 
(3)

14

Az  e  §-ban  meghatározott  vissza  nem  térítendő 

támogatást  igényelni  a  konkrét  feladat,  a  diakóniai 
szolgáltatás jellege, a célcsoport összetétele és nagysága, az 
alkalmazott módszer, illetve eszköztár fejlesztésének leírása 
mellett, 

tervezett 

fejlesztés 

indokának 

és 

költségigényének meghatározásával lehet. 
(4) A diakóniai osztály a támogatás megítéléséről és annak 
összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyet  az  DB  elé 
terjeszt döntésre.  
 

Pályázatírás költségeinek fedezése 

 

13. § 

(1)

15

 

Intézményi 

pályázatok 

megírása 

költségeinek,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  szakértői, 
tervezési  és  egyéb  költségek  fedezésére,  a  pályázat 
benyújtására  jogosult  intézmény  a  szakmai  felügyeletet 
ellátó  püspök  és  a  területileg  illetékes  püspök 
jóváhagyásával igényelhet támogatást.  
(2)

 

Támogatásra  a  pályázati  szabályrendelet  hatálya  alá 

                                                

12

  Módosította  a  225/2013.  (V.  16.),  majd  a  75/2016.  (V.  12.)  országos 

presbitériumi határozat. Hatályos: 2016. május 12-tól. 

13

Módosította  a  108/2010.  (VII.  1.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2010. július 1-től. 

14

  Módosította  a  225/2013.  (V.  16.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2013. május 16-tól. 

15

Módosította  a  27/2012.  (II.  2.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2012. február 2-től. 

tartozó  pályázatok  esetében  az  a  pályázó  jogosult,  akinek 
pályázati  szándékát  az  illetékes  pályázati  felelős 
megvalósíthatóság  és  fenntarthatóság  szempontjából 
támogathatónak  ítéli.  Egyéb  pályázatok  esetében  e 
szabályrendelet 

nem 

határoz 

meg 

előminősítési 

kötelezettséget,  a  támogatás  megítélhetőségéről  a  döntésre 
kijelölt  dönt.  Támogatást  mindkét  esetben  csak  a 
pályázatírás  költségeinek  legfeljebb  80  %-ának  fedezésére 
lehet igényelni.  
(3)

 

A  támogatási  kérelmet  3.  számú  melléklet  szerinti 

űrlapon  lehet  benyújtani  a  pályázati  kiírás  megjelenését 
követően. Az űrlapot a pályázati szabályrendelet hatálya alá 
tartozó pályázatok esetében a területileg illetékes pályázati 
felelősnek,  egyéb  pályázatok  esetében  közvetlenül  az 
országos  irodának  kell  eljuttatni.  A  pályázati  felelős 
javaslatát  öt  munkanapon  belül  juttatja  el  az  országos 
irodának. 
(4)

 

Az  országos  iroda  a  támogatás  megítéléséről  és  annak 

összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyet  az  OP  által 
kijelölt  keretgazda  elé  terjeszt.  A  javaslat  alapján  a 
keretgazda dönt a támogatás odaítéléséről. 
(5)

 

Az  OP  a  „Pályázatírás  költségeinek  fedezése”  cél 

esetében keretgazdának az országos irodaigazgatót jelöli ki. 
(6)

 

Nyertes  pályázat  esetén  a  pályázó  a  támogatást,  a 

pályázatkészítés – a pályázati kiírás szerinti – elszámolható 
mértékéig visszafizetni köteles. 
(7)

 

Amennyiben  a  támogatást  elnyert  intézmény  a 

pályázatot  önhibájából  nem  nyújtja  be,  a  támogatásra 
kifizetett  összeget  köteles  a  mindenkori  jegybanki 
alapkamattal  növelve  visszafizetni.  Annak  bizonyítására, 
hogy a pályázat beadása nem a támogatást elnyert hibájából 
maradt  el,  a  pályázati  határidő  lezárultát  követő  nyolc 
napon  belül  a  keretgazdához  címzett,  de  az  országos 
irodának  benyújtott  igazolási  kérelmet  terjeszthet  elő.  A 
kérelem  elfogadásáról  az  országos  iroda  javaslatára  a 
keretgazda  dönt.  Döntése  alapján  a  támogatás  összegének 
visszafizetésétől részben vagy egészben eltekinthet. 
(8)

 

A támogatás összegével az azt elnyert pályázó köteles 

elszámolni. Az elszámolást 

a)  a  pályázati  szabályrendelet  hatálya  alá  tartozó 
pályázatok  esetében  a  garanciavállalás  iránti  kérelemmel 
egyidejűleg,  
b) egyéb pályázatok esetében a pályázati határidő lejártát 
követő 5 munkanapon belül 

a  felmerült  költségekről  szóló  számlák  bemutatásával  kell 
elvégezni. 

 

Vis Maior esetek 

 
14. § 

(1)

16

Vis  maior  támogatás  jogcímén  az  intézmény 

akkor  igényelhet  visszatérítendő  támogatást  a  tartalékból, 
ha  a  vis  maior  káresemény  bekövetkezése  és  a  kártérítés 
kifizetése  közötti  időszakban  a  károsult  intézmény  előre 
kénytelen finanszírozni a keletkezett kár kijavítását. Ebben 
az  esetben  az  országos  egyház  szerződéssel,  kamatmentes 
visszatérítendő  támogatást  biztosít,  amit  a  kár  biztosító 
általi 

megtérítését 

követően 

kedvezményezett 

haladéktalanul visszafizet az alapba. 
(2)  A  támogatási  kérelmet  minden  esetben  a  kár  és 
keletkezési  körülményeinek  pontos  meghatározásával,  a 
biztosító felé tett kárbejelentéssel együtt dokumentáltan kell 
benyújtani, amelyhez az országos iroda építési osztályának 
                                                

16

Módosította  a  225/2013.  (V.  16.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2013. május 16-tól. 

background image

 

szakmai véleményét is csatolni kell. 
 

A diakóniai intézmények által igényelt speciális szakmai 

képzések, szolgáltatások, 

17

szakmai konferenciák, 

támogatása 

 
15. § 

(1)  Minden  évben  a  DB  által  meghatározott 

kiemelt  diakóniai  célok  és  feladatok  végrehajtásához 
kapcsolódó, előzetesen az intézmények által jelzett igények 
figyelembevételével  az  országos  iroda  diakóniai  osztálya 
vagy  annak  szakmai  jóváhagyásával  bármely  diakóniai 
intézmény,  illetve  egyéb  szervezetek  által  szervezett 
szakmai  képzésekhez,  szolgáltatásokhoz

18

  vagy  szakmai 

konferenciákhoz támogatást igényelhetnek. 
(2)  Az  evangélikus  egyház  intézményei  által  szervezett 
rendezvény  esetében  a  támogatást  a  szakmai  képzésen, 
illetve  konferencián  való  részvétel  részvételi  díjához  nyújt 
támogatást,  mely  támogatás  nem  az  azon  részt  vevő 
intézmények  részére  kerül  kiutalásra,  hanem  a  szervezést 
végző intézménynek kerül átutalásra. 

19

Az intézményeknek 

nyújtott szolgáltatás költségeinek fedezéséhez a tartalékalap 
támogatást nyújt. A tartalékalap nem részes  intézmények a 
szolgáltatási önköltséget kötelesek megtéríteni az alapnak. 
(3) Egyéb szervezet által szervezett konferenciákon, illetve 
képzéseken  való  részvételhez  a  támogatás  a  pályázó 
intézmény részére kerül átutalásra szintén támogatásként, a 
rendezvényről  szóló  rövid  szakmai  beszámoló  benyújtását 
követően. 
(4)  A  támogatási  kérelem  az  1.,  2.  és  4.  számú  űrlapok 
szerint  nyújtandó  be,  tárgyév  április  30-ig  és  szeptember 
30-ig. 
(5) Jelen célra nyújtott támogatásról történő elszámoláshoz 
a  9.  és  10.  §-okban  meghatározottak  érvényesek,  a 
képzésről, konferenciáról rövid szakmai beszámolót, illetve 
a  részvétel  tényét,  vagy  a  képzés  elvégzését  tanúsító 
dokumentum másolatát is be kell nyújtani az országos iroda 
diakóniai osztályára 
 

Nemzetközi, illetve külföldi diakóniai szakmai 

konferenciákon, evangélikus rendezvényeken diakóniai 

céllal

20

 való részvétel támogatása 

 

16. § 

(1)  A  tartalékképzéshez  csatlakozott  intézmények 

vezetői  minden  évben  maximum  egy  alkalommal 
támogatást  igényelhetnek  nemzetközi,  illetve  külföldi 
diakóniai 

szakmai 

konferenciákon 

való 

részvétel 

költségeinek  támogatására  az  1.,  2.  és  4.  számú 
mellékletben  található  adatlappal  tárgyév  április  30-ig  és 
szeptember 30-ig. 
(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a konferencia 
részvételi díjának és az útiköltségnek a 70%-át. 
(3) Jelen célra nyújtott támogatásról történő elszámoláshoz 
a  9.  és  10.  §-okban  meghatározottak  érvényesek,  a 
konferenciáról rövid szakmai beszámolót, illetve a részvétel 
tényét tanúsító dokumentum másolatát is be kell nyújtani az 
országos  iroda  diakóniai  osztályára,  melyet  az  osztály 
köteles a honlapján közzé tenni. 
                                                

17

Beiktatta  az  5/2015  (II.  5)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatályos: 

2015. február 5-től. 

18

Beiktatta  az  5/2015  (II.  5)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatályos: 

2015. február 5-től. 

19

  A  második  és  harmadik  mondatot  beiktatta  az  5/2015  (II.  5)  országos 

presbitériumi határozat. Hatályos: 2015. február 5-től. 

20

Módosította az 5/2015 (II. 5) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2015. február 5-től. 

 

Szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály 

munkatársainak illetménye 

 

17. § 

21

A  diakóniai  intézmények  kezdeményezésére  a 

DB  és  GB  támogató  javaslatát  követően  az  OP  döntése 
alapján a szakmai felügyeletet ellátó diakóniai osztály által 
munkavégzésre  irányuló  jogviszony  keretében,  valamint  a 
tartalékalap 

terhére 

támogatható 

célok, 

feladatok 

megvalósításának  előkészítése,  végrehajtása,  ellenőrzése 
során  létesített  munkajogi  jogviszonyok  és  egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyok alapján megvalósuló 
kiadások teljesítése a tartalékalap terhére történik. 
 
17/A. §

22

 

 
 

Evangélikus Módszertan támogatása, fejlesztése 

 

18. § 

(1) A tárgyévben a diakóniai osztály javaslatára az 

Evangélikus  Módszertan  DB  által  jóváhagyott  éves 
költségvetést  tartalmazó  munkatervében  szereplő,  a  DB 
által  kiemelt  feladatnak  minősített  program  költségeinek 
támogatása  a  tartalékalap  terhére  történik.  A  tárgyévet 
megelőző  év  végi  intézményvezetői  konferencián  az 
intézmények  által  kitöltött  visszajelző  íveken  szereplő 
szakmai  véleményeket is figyelembe veszi a DB a kiemelt 
feladatok meghatározásánál.  
(2) A  támogatás  elszámolását  a  jelen  szabályrendelet  9.  és 
10. §-aiban meghatározottak szerint kell teljesíteni. 
 

Egyéb eseti célok, feladatok támogatása 

 
19. § 

(1)  Az  e  §-ban  meghatározott  kifizetés  csak  a 

tartalékgyűjtésbe  bekapcsolódó  gyülekezeti  fenntartású 
intézmények részére nyújtható. 
(2)  A  támogatás,  vagy  juttatás  megítéléséhez  szükséges 
adatszolgáltatásról,  valamint  annak  határidejéről  az 
országos iroda értesíti az intézményeket. 
(3)  Az  7.  §  i)  pontjára  hivatkozással  jogosult  az  OP 
támogatást  megítélni  egyéb  eseti  célok  és  feladatok 
ellátásához. 
(4) Az  eseti célok és feladatok támogatására  –  valamennyi 
intézmény  támogatási  igényének  felmérését  követően  –  a 
diakóniai  osztály  fogalmazza  meg  javaslatát,  amelyet  az 
DB  és  a  GB  ajánlásának  beszerzését  követően  az  OP  elé 
terjeszt. Az diakóniai osztály a javaslatában a támogatandó 
feladatot,  annak  várható  költségigényének  kimutatásával 
együtt részletesen ismerteti. 
 

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből adódó, 

vagy az alaptevékenységek (működési feltételeinek 

megteremtéséhez szükséges) bővítéséből adódó költségek 

visszatérítendő támogatása 

23

 

 
19/A. §  (1)  Az  intézmények  az  alaptevékenységi  körükbe 
tartozó  konkrét  diakóniai  szolgáltatási  feladatok  ellátását 
biztosító  feltételek  fejlesztésének  a  hosszú  távú 
                                                

21

Módosította  a  19/2011.  (II.  3.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2011. február 3-tól. 

22

  Hatályon  kívül  helyezte  az  5/2015  (II.  5)  országos  presbitériumi 

határozat. Hatályos: 2015. február 5-től. 

23

Beiktatta a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2013. május 16-tól. 

background image

 

fenntarthatóság,  szakmai,  gazdaságossági  és  környezeti 
szempontok figyelembevételével, vagy az alaptevékenységi 
kör,  a  fenntartó  és  a  szakmai  felügyeletet  ellátó  egyházi 
szervezet  által  jóváhagyott  bővítésből  adódó,  az  új 
diakóniai  feladat  ellátásának  feltételeit  megteremtő 
költségek 

visszatérítendő 

támogatására 

kérelmet 

nyújthatnak be legfeljebb 24 havi visszafizetési határidővel. 
A  támogatást  kérő  intézmények  a  kérelemben  szereplő 
összeg 10% erejéig önrészt szükséges vállalni. 
(2) A támogatási kérelmet tárgyév április 30. és

 

szeptember 

30-ig  az  2.,  3.  számú  melléklet  szerinti  űrlapon  kell 
benyújtani,  melyhez  szükséges  mellékelni  a  kérelemhez 
kapcsolódó költségvetést a 4.sz. melléklet szerinti űrlapon. 
(3)  Az  e  §-ban  meghatározott  visszatérítendő  támogatást 
igényelni a konkrét feladat, a diakóniai szolgáltatás jellege, 
a  célcsoport  összetétele  és  nagysága,  az  alkalmazott 
módszer,  illetve  eszköztár  fejlesztésének  leírása  mellett,  a 
tervezett  fejlesztés  indokának  és  költségigényének 
meghatározásával lehet. 
(4)  A  diakóniai  osztály  a  szabad  keret  nagyságáról,  a 
támogatás  megítéléséről,  és  annak  összegéről  és  a 
visszafizetés feltételeiről javaslatot fogalmaz meg, amelyet 
az DB és a GB ajánlásának beszerzését követően az OP elé 
terjeszt. 
 

Teljesítményértékelésen alapuló intézményvezetői 

illetmény

24

 

 

20. §

25

  (1) Az intézményvezetői munka értékelése alapján, 

az  év  innovatív  intézményvezetőjének  és  az  év 
intézményvezetőjének  jutalmazásáról  a  DB  értékelése  és 
javaslata alapján, az OP dönt. A diakóniai osztály javaslatot 
tesz  az  alábbiakban  meghatározott  szempontok  alapján  az 
év 

innovatív 

intézményvezetőjének 

és 

az 

év 

intézményvezetőjének jutalmazásáról. 
(2) Év innovatív intézményvezetője díjat kaphat kimagasló 
pályázati 

tevékenységéért, 

intézményfejlesztéséért, 

tőkebevonásért,  a  negatív  eredménye  jelentős  mértékű 
csökkentéséért,  gazdaságos  működtetésért,  intézményi 
vagyongyarapításért,  szakmaiság  növeléséért,  a  helyi 
közösségért  történő  kiemelkedő  munkáért,  az  intézmény 
gyülekezetbe  való  beágyazottságáért,  objektíven  mérhető 
közösségépítésért  az  intézményvezető.  A  díjat  ünnepélyes 
átadása a diakóniai konferencián történik, jutalom összege a 
havi bér kétszerese. 
(3)  Az  év  intézményvezetője,  aki  a  (2)  bekezdésben 
meghatározott  feltételek  közül  több  kategóriában  is 
kimagasló teljesítményt nyújt. A díjat ünnepélyes átadása a 
diakóniai konferencián történik, jutalom összege a havi bér 
ötszöröse. 
(4)  Az  az  intézményvezető  nem  díjazható,  akinek  az 
intézménye  intézkedést  maga  után  vonó  végzést  kap 
hatóságtól,  az  intézmény  kihasználatlan  kapacitásai  miatt 
jelentős  állami  visszafizetésre  kötelezett,  valamint 
bármilyen,  a  személyét  érintő  elmarasztaló  ítélet  birtokosa 
állami vagy egyházi bíróságon. 
 
21. § 

E szabályrendelet – a (2) bekezdésben írt kivétellel 

- az elfogadása napján lép hatályba  
(2)  E  szabályrendelet  7.  §  k)  pontja,  valamint  a  20.  §-a,  a 
                                                

24

Beiktatta a 225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2013. május 16-tól. 

25

  Módosította  az  5/2015.  (II.5.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2015. február 5-től.

 

diakóniai 

intézményvezetők 

teljesítményértékelése 

folyamatáról 

és 

eljárásrendjéről 

szóló 

országos 

szabályrendelet hatálybalépését követően lép hatályba.  
 
 
Budapest, 2015. február 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. május »
május
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031