Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_05_sz_melleklet_14M30.pdf

1_05_sz_melleklet_14M30.pdf — PDF document, 80Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

* A 1453-as bevalláson a munkáltató adószámát nem szabad feltüntetni.

Adózó adóazonosító jele

Adószáma *

Anyja születési családi- és utóneve

Címe

Címe

Születésének
időpontja

Magánszemély 
családi neve

Munkáltató, 
kifizető neve

ajtó

hsz.

város/
község

helye

Születési családi neve

Az igazolás tartalmazza a korábbi munkáltató (társas vállalkozás) által 2014. évre közölt (Adatlap 2014.) adatokat is

közterü-
let jellege

közterü-
let neve

külföldi 
cím

ország

ép.

lépcső-
ház

em.

utóneve

utóneve

Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül

I. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAPBA TARTOZÓ JÖVEDELMEK (BEVÉTELEK)

Egyéb jogcímen kapott jövedelem

A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem

A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózótt, de a külföldön 
megfizetett adó beszámításával belföldön is adóköteles jövedelem

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés 

Más bérjövedelem

Önálló tevékenységből származó jövedelem

Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek

Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

b

6.

5.

7.

1.

4.

2.

c

d

Bevétel

Költség

15.

16.

13.

17.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege

55.

Levont adóelőleg összege

Jövedelem

Külszolgálatért kapott jövedelem

3.

14M30

A munkáltató, kifizető összesített igazolása 

a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, 

adónyilatkozat benyújtásához

II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK

Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója

Vállalkozásból kivont jövedelem és adója

A privatizációs lízing jövedelme és adója

Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója

165.

173.

175.

A jövedelem megnevezése

b

c

d

e

Kifizetés alapjául

szolgáló bruttó összeg 

Az adó alapja

Az adóalapot

terhelő adó

A levont adó

A külön adózó jövedelmek összege

176.

Osztalék címén megszerzett jövedelem és adója

168.

167.

a

Levont (forrás)adó összege

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Dolgozó adóazonosító jele

Munkáltató adószáma

14M30-01

A 2014-ben kifizetett osztalékelőleg

III. EGYÉB ADATOK

49.

Az osztalékelőlegből levont adó

b

a

A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem

50.

48.

A bevételből levont érdekképviseleti tagdíj

43.

Az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett súlyos fogyatékosság miatti adókedvezmény összege

610. Az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett családi kedvezmény összege

IV. CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Járulékalapot képező

jövedelem

Megállapított

egészségbiztosítási 

és nyugdíjjárulék összege

Évközben érvényesített 

családi járulékkedvezmény 

összege

Január

1.

2. Február

3. Március

4. Április

5. Május

6. Június

7. Július

8. Augusztus

9. Szeptember

10. Október

11. November

12. December

13. ÖSSZESEN:

Levont egészségbiztosítási 

és nyugdíjjárulék összege

(a)

(b)

(c)

(d)

Hónapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

* A (-) előjel esetén a levont adó, adóelőleg kevesebb, mint a jövedelmet ténylegesen terhelő adó.

Dolgozó adóazonosító jele

Munkáltató adószáma

14M30-02

MEGJEGYZÉS:

A munkavállaló aláírása

A munkáltató, kifizető aláírása

P.H.

nap

év

Az adónyilatkozat benyújtására vonatkozó feltételekről tájékoztatást kaptam, az igazolást átvettem.

V. ADÓNYILATKOZATTAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

a

650.

A családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalap és valamennyi, bevallási kötelezettséggel járó 
külön adózó jövedelmek együttes összege [ 17. sor + 176. sor]

653. A munkáltatóként levont (megfizetett) adó, adóelőleg és a jövedelmet ténylegesen terhelő adó különbözete *

654. A kifizetőként levont és a jövedelmet ténylegesen terhelő adó különbözete *

655.

Tájékoztatjuk, hogy az igazoláson feltüntetett jövedelmei alapján az adónyilatkozat (1453ADÓNYILATKOZAT) benyújtására

b

- nem jogosult

- jogosult

+

+

651.

A jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó kötelezettség összege 
[((650. sor - 610. sor) x 0,16) - 43. sor]

652. A munkáltató / kifizető által levont személyi jövedelemadó és adóelőleg együttes összege [ 55. + 57. sorok összege ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

1.1. megnevezése

1.2. székhelye

1.3. adószáma

2. A magánszemély

helység

P.H.

Az igazolás kiállítójának cégszerű aláírása

év

nap

1. Az igazolás kiállítójának

2.1. neve

2.2. adóazonosító jele

2.3. lakóhelye

Bevétel

15%

11,1%

a

b

c

d

3.1  Az ekho alkalmazására jogosító munkaviszonyból származó bevétel és levont adója

3.2  Az ekho alkalmazására jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója

4.  A levont adóból a 9,5%-os személyi jövedelemadó összege

3.3  Az ekho alkalmazására jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett  önálló tevékenységből
       származó bevétel és levont adója

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazására tett nyilatkozat

   alapján adózott bevétel és adója

*  Az igazolás az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 13. § (6) bekezdése alapján, legalább a táblázatban jelölt adatokat tartalmazza.
   Az igazolást a 2.5 pont szerinti értékhatár jelölésének megfelelően külön-külön kell kiállítani.

5.  Megjegyzés

2.4. FEOR szám(mal azonosított foglalkozás)

9,5%

Nyilatkozat alapján a magánszemély a kifizetőtől átvállalta az ekho megfizetését**

Nyilatkozat alapján a magánszemély a kifizetőtől átvállalta az ekho megfizetését**

** Az igazolásban jelölni kell, hogy a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 5. § (3) bekezdése  alapján, az ekho megállapítását,
    bevallását, és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. Ebben az esetben, csak a bevétel oszlopa kitöltött.

e

Levont adó

f

g

Bevétel

Levont adó

Bevétel

Levont adó

2.5. Az ekho alkalmazására jogosító értékhatár (1, 2, 3) *

Igazolás *

a magánszemély részére a 2014. évben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott

bevételekről és a levont adóról, valamint a magánszemély által átvállalt kötelezettségről

               

 

   

                   

       

       

   

   

background image

1.1. megnevezése

1.2. székhelye

1.3. adószáma

2. A magánszemély (adós) adatai

4. Az adókedvezménnyel kapcsolatos adatok

Az igazolást a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény  2006. december 31-éig hatályos

38. §-ában biztosított kedvezmény érvényesítéséhez adtam ki.

helység

P.H.

Az igazolás kiállítójának cégszerű aláírása

év

nap

1. Az igazolást kiállító hitelintézet

2.1. neve

2.2. adóazonosító jele

2.3. lakóhelye

Ft

4.1.  Az igazolással érintett lakáscélú hitelszerződésben szereplő hitel nagysága **

5. A lakáscélú hitel felhasználásával (részben vagy egészben) megszerzett (megszerzendő) ingatlan

Az igazolást szerződésenként és adóstársanként külön-külön ki kell állítani.
Nem adható ki az igazolás, ha a törlesztés megkezdésének évtől számított 5 év eltelt, kivéve, ha a magánszemély  megfelel 
a 2006. december 31-én hatályos 1995. évi CXVII. törvény 38. § (7) bekezdésében foglaltaknak és kéri az igazolás kiállítását.   

3. Az adóstárs(ak) adatai

Ft

4.2.  A lakáscélú hitelszerződés alapján az adóévben (kedvezményre jogosító)

       megfizetett összeg (és a kedvezmény mértéke)

5.1 fekvése szerinti település neve

5.2 az önálló ingatlan helyrajzi száma

4.3.  Az igazolással érintett lakáscélú hitelszerződésben szereplő hitel törlesztése után érvényesíthető

       kedvezmény mértéke ***

Ft

Ft

után

után

%

%

***Akkor töltendő ki, ha egy hitelszerződésen belül eltérő az alkalmazható kedvezmény mértéke (30 és 40%)

%

**  A kitöltése nem kötelező

*      Az Igazolás a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött szerződés és megkezdett törlesztés esetén adható ki.

3.1. neve

3.2. adóazonosító jele

3.3. neve

3.4. adóazonosító jele

Igazolás*

a 2014. évben lakáscélú hitel törlesztéseként megfizetett összegről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

1. Az igazolás kiállítójának

1.1. neve

1.2. székhelye

2. A magánszemély *

2.1. neve

2.6. adóazonosító jele

2.5. lakóhelye

3. Az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának kelte

2.3. születési hely, idő

2.4. Anyja születési neve

4. A súlyos fogyatékosság kezdeti időpontja és tartama **

Állapota

-tól kezdődően végleges.

Állapota

-tól

-ig ideiglenesen áll fenn.

helység

év

nap

P.H.

Az igazolás kiállítójának (szakfőorvos, háziorvos) 

aláírása

* A 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet melléklete szerint kell kiállítani, a 335/2009 (XII.29) Korm. rendeletben meghatározott esetekben.

** Az állapot minősítése szerinti sort kell kitölteni, a nem érintett sort ki kell húzni.

2.2. születési neve

Igazolás

a 2014. évre kiadott súlyos fogyatékosság minősítéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

1.1. megnevezése

1.2. székhelye

1.3. adószáma

2. A magánszemély

3. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári rendelkező nyilatkozattal kapcsolatos adatok

Az igazolást a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja) 44/A. §-ában

biztosított rendelkező nyilatkozat megtételéhez adtam ki.

helység

P.H.

Az igazolás kiállítójának cégszerű aláírása

év

nap

1. Az igazolás kiállítójának

2.1. neve

2.2. adóazonosító jele

2.3. lakóhelye

3.1.  A magánszemély által befizetett, a rendelkezés alapjául szolgáló összeg

Ft

4.  A 3. alatt feltüntett rendelkezésekkel kapcsolatos további adatok ***

*  A 3.4 pontban akkor tüntethető fel adat, ha a magánszemély egyéni számláján a lekötés az adóév december 31-én teljes egészében
    fennáll.

3.2.  A rendelkezés alapjául szolgáló egyéb jövedelemként adóköteles összeg

Ft

3.3.  Az egészségpénztár által "prevenciós szolgáltatásra" kifizetett,

       a rendelkezés alapjául szolgáló összeg

Ft

3.4.  Az egészségpénztárnál tartósan lekötött, a rendelkezés alapjául szolgáló

       összeg *

Ft

3.4.1.  Az egészségpénztárnál a lekötés időpontja

** Ebben a sorban az Szja 84/M.§ (1). bekezdése alapján szerepelhet adat.

1.4. bankszámlaszáma

2.4. egyéni számlaszáma

A rendelkezés alapjául szolgáló összegek és a kedvezmény mértéke

*** A 4. pontban további tájékoztatás közlésére is lehetősége van az igazolás kiállítójának.

20 %

20 %

10 %

10 %

3.5.  A felszámolás, végelszámolás miatt  megszűnt magánnyugdíjpénztár által 

       2014. évben az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt tagi kifizetés

       összege **

Ft 20 %

Igazolás

a magánszemély által a 2014. évre tehető

önkéntes kölcsönös  pénztári nyilatkozathoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

1.1. megnevezése

1.2. székhelye

1.3. adószáma

2. A magánszemély

3. A nyugdíj-előtakarékossági számlával összefüggő rendelkező nyilatkozattal kapcsolatos adatok

Az igazolást a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, 28. § (17) bekezdésében, a 44/B. §-á-

ban foglaltak érvényesítéséhez adtam ki.

helység

P.H.

Az igazolás kiállítójának cégszerű aláírása

év

nap

1. Az igazolás kiállítójának

2.1. neve

2.2. adóazonosító jele

* Ez az igazolás minta szolgál a nyugdíj-előtakarékoskodáshoz kapcsolódó rendelkezési jog [44/B. §] gyakorlásához. 

2.3. lakóhelye

3.3.  Az adóévben a rendelkezés alapjául szolgáló összeg

Ft

3.1.  Nyugdíj-előtakarékossági számláról (NYESZ-R) nyilatkozott

3.2.  A nyilatkozat megtételének időpontja

1.4. bankszámlaszáma **

2.4.egyéni számlaszáma ***

2.5. egyéni azonosító száma **

** Az 1.4. és 2.5 pont akkor töltendő ki, ha az igazolás kiállítója nem hitelintézet! 

*** A 2.4. pont akkor töltendő ki, ha az igazolás kiállítója hitelintézet! 

Egyéb adatok

Amennyiben a magánszemély a NYESZ-R számla megszűntetésével a nyilvántartott kötelezettségét hiánytalanul tartós befektetési
szerződés alapján, lekötött pénzösszeggé alakítja, ezt a tényt itt kell közölni.

Igazolás*

a magánszemély által a 2014. évre tehető 

nyugdíj-előtakarékossághoz kapcsolódó nyilatkozathoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930