Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_08_sz_melleklet_2015adoeloleg_nyilatkozat_csaladi kedvezmeny.pdf

1_08_sz_melleklet_2015adoeloleg_nyilatkozat_csaladi kedvezmeny.pdf — PDF document, 287Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) 

érvényesítéséről  

(Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) 

I. 

A nyilatkozatot adó magánszemély 

neve: 

 

 

 

…….………………………………………………. 

adóazonosító jele: 

 

…..………………………………………………… 

1.

 

Az eltartottak száma (a magzatot is beleértve) …… . A kedvezményezett eltartottak száma ……, akik 
közül …… a bíróság döntése alapján felváltva gondozott gyermek. 

Nyilatkozom,  hogy  a  kedvezményezett  eltartottak  számában  90  napon  túli  várandósság  alapján 
…… magzatot vettem figyelembe, tekintettel az erről szóló orvosi igazolásra. 

2.

 

Az  eltartottak  (kivéve  a  magzat)  neve,  adóazonosító  jele  (adóazonosító  jel  hiányában  születési  helye, 
ideje,  anyja leánykori neve, lakóhelye).  A négyszögbe tett  x-szel jelölje, ha az  eltartott  személy egyben 
kedvezményezett eltartott (ideértve a bíróság döntése alapján felváltva gondozott gyermeket) is! 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! 

3.

 

Nyilatkozom,  hogy  jogosult  vagyok  a  családi  kedvezményt  Magyarországon  érvényesíteni,  külföldi 
államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló kedvezményt nem veszek (vettem) igénybe.

 

 

4.

 

Nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését. 

 

5.

 

A  fentiek  alapján  nyilatkozom,  hogy  a  ……  hónaptól  kezdődően  (e  hónapra  is)  a  családi 
kedvezményt 

a) ………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 
b)
  ……  fő  kedvezményezett  eltartott  után  kívánom  igénybe  venni,  akik  közül  ……  fő  a  bíróság 
döntése alapján egyenlő időszakokban, felváltva gondozott gyermek. 

Az a) vagy b) sor egyikét töltse ki! 

6.

 

A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:  

………………………………… 

II. 

A családi kedvezményt kérő magánszemély házastársa/közös gyermek(ek) esetén élettársa 
neve és adóazonosító jele: ......................................................................................................................  
adóazonosító jel hiányában születési helye és ideje: ..............................................................................  

anyja leánykori neve: .................................................................................  
lakóhelye: ...................................................................................................  

7.

 

Tudomásul  veszem  és  elfogadom,  hogy  házastársam/élettársam  (utóbbi  a  közös  gyermekekre 
tekintettel) az I. Blokkban meghatározott mértékben kéri  a családi kedvezménynek az adóelőleg-
alapjából történő levonását.
 

8.

 

Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: 

 

nincs: 

 

9.

 

A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:  

………………………………… 

IV. 

A II. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. Az 

I.  Blokkban  meghatározott  összegű  családi  kedvezmény  összegét  a  II.  Blokkban  szereplő  magánszemély 
adóelőlegének megállapítása során nem veszem figyelembe. 
A kifizető, munkáltató megnevezése: 

…………………………………… 

A kifizető, munkáltató adószáma: 

……………………………………   

…………………………… 

 

Cégszerű aláírás 

III. 

Az I. Blokkban szereplő magánszemély munkáltatójaként a nyilatkozat tartalmát tudomásul vettem. A 

magánszemély adóelőlegét az I. Blokkban szereplő nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg. 
A munkáltató, kifizető megnevezése: 

…………………………………… 

A munkáltató, kifizető adószáma: 

……………………………………   

…………………………… 

 

Cégszerű aláírás 

background image

 

Tájékoztató 

a családi kedvezmény érvényesítését kérő adóelőleg-nyilatkozathoz a 2015. évben 

Tisztelt  Adózó!  Ha  Ön  igényli,  hogy  a  munkáltatója,  vagy  összevonás  alá  eső  rendszeres  jövedelmet 
juttató
 kifizetője az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembevételével vonja le az adóelőleget, 
ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és adja át munkáltatójának, kifizetőjének. Mielőtt a nyilatkozatot 
leadná,  a  nyilatkozat  II.  Blokkját  az  Ön  házastársának  (közös  gyermekekre  vonatkozóan  élettársának),  a 
nyilatkozat  IV.  Blokkját  pedig  a  házastársa  (élettársa)  munkáltatójának  is  ki  kell  töltenie.  Az  adóelőleg-
nyilatkozat nem kizárólag munkáltató számára adható, hanem olyan kifizető felé is, aki összevonás alá eső 
rendszeres  jövedelmet  juttat.  Ilyennek  kell  tekinteni  különösen  a  havi,  heti  bért,  munkadíjat,  tiszteletdíjat, 
személyes közreműködés ellenértékét,  egyéb juttatást.  Ilyen kifizetőnek  minősül például az a megbízó, aki 
rendszeresen juttat megbízási szerződés alapján díjat a magánszemélynek. A személyi jövedelemadó törvény 
alkalmazásában  munkáltatónak  kell  tekinteni  azt,  aki  bért  fizet  ki,  illetve  a  társaság  tevékenységében 
személyesen  közreműködő  tag  tekintetében  a  társas  vállalkozást.  Bérnek  minősül  a  munkabér,  de  az 
adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például a gyermekgondozási díj is, így a kedvezmény azzal szemben 
is érvényesíthető.  
A munkáltató (a kifizető) a nyilatkozatban foglaltakat az adóéven belül az átadást követő kifizetéseknél veszi 
figyelembe.  A  nyilatkozat  tartalmát  érintő  bármely  változás  esetén  Ön  köteles  haladéktalanul  új 
nyilatkozatot  tenni
,  vagy  a  korábbi  nyilatkozatot  visszavonni.  A  nyilatkozat  egyik  példányát  a 
munkáltatónak,  másik  példányát  pedig  Önnek  kell  az  adóbevallás  elkészítéséhez  szükséges  bizonylatokkal 
együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie. 
Az  adóelőleg  megállapítása  során  a  családi  kedvezményt  a  házastársak,  az  élettársak  –  az  összeg  vagy  a 
kedvezményezett  eltartottak  számának  felosztásával  –  közösen  is  igénybe  vehetik  azzal,  hogy  erre  az 
élettársak  csak  a  közös  háztartásban  nevelt  közös  gyermekre  tekintettel  jogosultak.  Ha  a  családi 
kedvezményre  ugyanazon  kedvezményezett  eltartott  után  több  magánszemély  jogosult,  illetve  ha  a 
magánszemélyek  a  családi  kedvezményt  közösen  veszik  igénybe,  akkor  a  jogosultaknak  a  nyilatkozatot 
közösen kell megtenniük. 
Figyelmeztetés:  Amennyiben  Ön  a  nyilatkozattételkor  fennálló  körülmények  ellenére  a  családi  kedvezmény 
érvényesítését jogalap nélkül kéri, aminek következtében az adóbevallása alapján 10 ezer forintot meghaladó 
befizetési  különbözet  mutatkozik,  a  befizetési  különbözet  12  százalékát  különbözeti-bírságként  kell 
megfizetnie. 

Jogosultság a családi kedvezményre 

A családi kedvezmény – a feltételek fennállása esetén – az Ön összevont adóalapját csökkenti. Abban az 
esetben, ha Ön e nyilatkozattal kéri a családi kedvezmény érvényesítését, a kedvezmény az adóelőleg alapját 
– és ezért a munkáltatójától, kifizetőjétől származó adóévi jövedelmeiből fizetendő adóelőleg összegét is  – 
csökkenti. 
A  családi  kedvezmény  –  az  eltartottak  lélekszámától  függően  –  kedvezményezett  eltartottanként  és 
jogosultsági hónaponként egy és kettő eltartott esetén 62
 500 forint, három vagy annál több eltartott 
esetén 206
 250 forint. 
A  családi  kedvezmény  a  gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy  egy  vagy  két  eltartott  esetén  havonta  és 
kedvezményezett  eltartottanként  10  ezer  forinttal,  három  vagy  több  eltartott  esetén  havonta  és 
kedvezményezett  eltartottanként  33  ezer  forinttal  magasabb  összegű  nettó  kereset  áll  a  családok 
rendelkezésére. 

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult  

 

az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra, ideértve az az esetet is, amikor a gyermeküket 
bírósági ítélet alapján felváltva gondozó szülők a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 
törvény  
(a  továbbiakban:  Cst.)  alapján  50-50  százalékban  jogosultak  a  családi  pótlékra  (közös 
felügyelet). A közös felügyelet alatt álló gyermekre tekintettel a szülők a családi kedvezményre is 
50-50  százalékos  arányban  jogosultak,  tehát  saját  eltartottjaik  számától  függően  31 250  (a  62 500 
fele) vagy 103 125 (a 206 250 fele) forintot érvényesíthetnek a közösen felügyelt gyermek után. A 
kedvezményt  azonban  egymás  között  nem  érvényesíthetik  közösen,  viszont  a  (jelenlegi) 
házastársukkal a rájuk vonatkozó kedvezményt közösen is igénybe vehetik; 

background image

 

 

a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa. 2015. január 1-jétől 
már év közben is érvényesítheti a családi kedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan 
családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. Abban az esetben például, 
ha a házastársak közül csak az egyik minősül nevelőszülőnek a vonatkozó szabályok alapján csak ő 
jogosult  családi  pótlékra,  2015-től  viszont  házastársa  is  jogosulttá  válik  arra,  hogy    adóelőleg-
nyilatkozatot tegyen a nevelt gyermek(ek) után járó családi kedvezmény érvényesítésére;  

 

a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa; 

 

a  családi  pótlékra  saját  jogán  jogosult  gyermek,  továbbá  a  rokkantsági  járadékban  részesülő 
magánszemély. Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös 
döntéssel kiválasztott magánszemély minősül jogosultnak; 

 

az a magánszemély is, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági 
járadékra,  vagy  más  hasonló  ellátásra  jogosult.  Természetesen  a  többi  feltételnek  ilyenkor  is 
teljesülnie kell (ld. a kedvezményezett eltartottaknál!). 

Amennyiben a családi kedvezményre több  magánszemély jogosult,  mindenképpen  közös nyilatkozatot kell 
tenniük  akkor  is,  ha  a  kedvezményt  teljes  egészében  kizárólag  a  jogosultak  egyike  érvényesíti.  A  közös 
nyilatkozat  megtételének  kötelezettsége  nem  vonatkozik  a  bíróság  döntése  alapján  közösen  felügyelt 
gyermek  vér  szerinti  szüleire,  mert  ők  a  kedvezmény  50-50  százalékát  a  másik  szülőtől  függetlenül 
érvényesíthetik.  Amennyiben  a  rájuk  eső  kedvezményt  jelenlegi  házastársukkal  közösen  érvényesítik,  úgy 
természetesen nekik közös nyilatkozatot kell tenniük. 
Kedvezményezett eltartott 

 

akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra jogosult, 

 

aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, 

 

a rokkantsági járadékban részesülő személy, 

 

a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás 
alapján), 

 

a  bíróság  döntése  alapján  közösen  felügyelt  gyermek  mindkét  szülőnél,  valamint  a  szülők 
házastársainál is. 

Amennyiben  a  magánszemély  azért  érvényesíthet  családi  kedvezményt,  mert  külföldi  állam  jogszabálya 
alapján  ott  jogosult  családi  pótlékra,  rokkantsági  járadékra,  vagy  más  hasonló  ellátásra,  kedvezményezett 
eltartottként  azt  a  magánszemélyt  (gyermeket)  veheti  figyelembe,  akire  tekintettel  a  Cst.  megfelelő 
alkalmazásával a családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne. 

Eltartott 

 

a kedvezményezett eltartott, 

 

és  a  családi  pótlékra  már  nem  jogosító  személy  is,  ha  Cst.  szerint  figyelembe  vehető  a 
kedvezményezett eltartottak után járó családi pótlék összegének megállapításánál. 

Így például, ha egy családban 10 és 12 éves gyermekek (kedvezményezett eltartottak) mellett olyan 18 évnél 
idősebb  gyermek  is  van,  aki  felsőoktatási  intézményben  első  akkreditált  felsőfokú  iskolai  rendszerű 
szakképzésben,  első  egyetemi  vagy  főiskolai  szintű  képzésben  részt  vevő  hallgató  és  rendszeres 
jövedelemmel nem rendelkezik (eltartott), akkor a családban az eltartottak száma három. Ebben az esetben a 
kedvezményezett  eltartottak  (két  fő)  után  fejenként  és  havonta  206 250  forint  adóalapot  csökkentő  családi 
kedvezmény vehető igénybe. 
A családi járulékkedvezmény 
2014.  január  1-jétől  lehetőség  nyílt  arra,  hogy  a  magánszemély  az  őt  megillető  családi  kedvezményt  a 
magánszemély  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e 
szolgáltatások  fedezetéről  szóló  1997.  évi  LXXX.  törvény
  5.  §-a  szerinti  biztosítottként  fizetendő 
természetbeni  egészségbiztosítási  járulékkal,  pénzbeli  egészségbiztosítási  járulékkal,  nyugdíjjárulékkal 
szemben  is  elszámolhassa  abban  az  esetben,  ha  azt  a  személyi  jövedelemadó-alappal  (adóelőleg-alappal) 
szemben nem lehetett teljes összegben érvényesíteni. A családi járulékkedvezmény összege egyenlő a családi 
kedvezmény  adóalappal  (adóelőleg-alappal)  szemben  nem  érvényesített  részének  16  százalékával,  de 
legfeljebb az egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegével. A munkaerő-piaci járulékkal 
szemben tehát nem lehet kedvezményt érvényesíteni. A családi járulékkedvezményt a munkáltató (kifizető) 
automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély a családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozik. A 

background image

 

magánszemély  azonban  kérheti,  hogy  járulékkedvezményt  a  munkáltató  (kifizető)  ne  érvényesítsen,  és  a 
családi  kedvezményre  jogosító  keretből  csak  azt  az  összeget  számolja  el,  ami  a  személyi  jövedelemadó 
előlegének terhére érvényesíthető. 
Például,  ha  az  egyedülálló  magánszemély  2  kiskorú  gyermekére  tekintettel  kéri  a  családi  kedvezmény 
igénybevételét,  akkor  havonta  kétszer  62 500  forint,  együttesen  125  ezer  forint  családi  kedvezményt 
érvényesíthet. Ha ez a magánszemély egy hónapban 100 ezer forint bérben részesül, a munkáltató a 125 ezer 
forintnak a bért meghaladó részét, azaz 25 ezer forintot fordít át járulékkedvezménnyé. Ezért a munkáltató az 
adott  hónapban  a  25  ezer  forint  16  százalékának  megfelelő  összeget,  azaz  4000  forintot  vesz  figyelembe 
járulékkedvezményként, ezt az összeget nem vonja le járulékként a magánszemély béréből. 
A  járulékkedvezmény  elszámolásakor  is  fokozott  figyelemmel  kell  eljárni!  Ha  a  magánszemély 
jogosulatlanul veszi igénybe a családi járulékkedvezményt, akkor is felmerülhet a 12 százalékos különbözeti-
bírság fizetési kötelezettség. 

 

Az adóelőleg-nyilatkozat 

Az  I.  Blokkhoz:  Ön  ebben  a  blokkban  nyilatkozik  munkáltatójának  (kifizetőjének)  az  érvényesíteni  kívánt 
családi kedvezményről, valamint részleteznie kell az eltartottak, kedvezményezett eltartottak adatait is. 

Az 1. pontban az eltartottak, a kedvezményezett eltartottak és a felváltva gondozott gyermekek számát kell 
feltüntetni.  Itt  kell  megjelölnie  a  kedvezményezett  eltartottként  figyelembe  vett  magzatok  számát  is.  A 
magzat(ok)  a  várandósság  orvosi  igazolása  alapján  a  fogantatástól  számított  91.  nap  hónapjától  az  élve 
születés napját megelőző hónappal bezárólag vehető(k) figyelembe. Az orvosi igazolást a nyilatkozathoz nem 
kell csatolni, de 5 évig meg kell azt őrizni. 

A  2.  pontban  az  összes  eltartott  nevét  és  adóazonosító  jelét  kell  megadni,  adóazonosító  jel  hiányában  az 
eltartott  születési  helyét,  idejét,  anyja  leánykori  nevét  és  lakóhelyét  kell  beírni.  Az  eltartott  neve  melletti 
négyzetben  jelölni  kell,  ha  ő  kedvezményezett  eltartottnak  minősül.  E  pontban  nem  kell  szerepeltetni  a 
magzatot! 

A  3.  ponthoz:  Ön  csak  akkor  érvényesíthet  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény 
szerinti    családi  kedvezményt,  ha  azonos  vagy  hasonló  kedvezményt  ugyanarra  az  időszakra  a  másik 
államban
,  ahol  az  önálló,  nem  önálló  tevékenységéből,  nyugdíjból  származó  jövedelme  megadóztatható 

 

figyelemmel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is 

  nem vett 

és nem is vesz igénybe
További feltétel vonatkozik a külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyre. A kedvezmény Magyarországon 
történő érvényesítéséhez az is szükséges, hogy az előzőekben említettek szerinti jövedelmének  legalább 75 
százaléka  Magyarországon  essen  adókötelezettség  alá.
  Amennyiben  Ön  külföldi,  a  külföldi 
magánszemélyek kiegészítő nyilatkozatát is ki kell töltenie a családi kedvezmény igénybevételéhez! 

A 4. ponthoz: Ön e pontban kérheti munkáltatóját, hogy az alább megjelölt családi kedvezményt kizárólag a 
személyi  jövedelemadó-előleg  alapjával  szemben  vegye  figyelembe.  Ha  e  nyilatkozatot  megteszi,  úgy  a 
munkáltató nem fogja alkalmazni a járulékkedvezményt még akkor sem, ha az 5. pontban megjelölt családi 
kedvezmény teljes összegű igénybevételére az Ön adóelőleg-alapja nem nyújt fedezetet. 

Az  5.  pontban  nyilatkozik  arról,  hogy  a  családi  kedvezmény  érvényesítését  kéri  munkáltatójától.  Az 
érvényesíteni kívánt családi kedvezményt meghatározhatja mind az összeg [a) sor], mind a kedvezményezett 
eltartottak és a korábban említett, bíróság döntése alapján felváltva gondozott gyermekek számának [b) sor] 
megjelölésével.  Ha  a  megjelölt  összeg,  vagy  a  feltüntetett  kedvezményezett  eltartottak  száma  alapján  járó 
összeg magasabb, mint az Ön részére kifizetett jövedelem (például munkabér), úgy a különbözetet a kifizető 
járulékkedvezményként veszi figyelembe feltéve, hogy Ön biztosított és nem tett nyilatkozatot a 4. pontban. 

Amennyiben  a  nyilatkozat  a)  sorában  a  kedvezményezett  eltartottak  száma  alapján  kiszámítható  családi 
kedvezmény maximális összegénél kisebb összeget, vagy b) sorában a kedvezményezett eltartottak számánál 
kisebb  számot  jelöl  meg,  a  fennmaradó  kedvezményt  házastársa  vagy  a  jogosultnak  minősülő  élettársa 
ugyancsak a munkáltatójának adott nyilatkozattal (amelyben ezt a blokkot ő tölti ki) érvényesítheti. 

background image

 

A II. Blokkhoz: A sorokat az Ön házastársa vagy élettársa tölti ki, ha közös nyilatkozatot kell tenniük. Nem 
kell  közös  nyilatkozatot  tenni  azzal  a  volt  házastárssal,  élettárssal,  aki  a  közösen  felügyelt  gyermekükre 
tekintettel érvényesíti az 50-50 százalékos kedvezményt. 

A 8. ponthoz: Amennyiben az Ön házastársa vagy élettársa nyilatkozik arról, hogy nincs munkáltatója, vagy 
olyan  kifizetője,  akinek  családi  adókedvezmény  érvényesítésére  vonatkozó  adóelőleg-nyilatkozatot  adott 
volna, a IV. Blokkot nem kell kitölteni. 

A III. Blokkhoz: Ezt az Ön munkáltatójának (kifizetőjének) kell kitöltenie. 

A  IV.  Blokkhoz:  Ezt  az  Ön  házastársának  vagy  élettársának  munkáltatója  (kifizetője)  tölti  ki.  Ezzel  a 
munkáltató  kötelezi  magát,  hogy  ha  tőle  az  Ön  házastársa  vagy  élettársa  a  saját  nyilatkozatában  a  családi 
kedvezmény  érvényesítését  kéri,  azt  legfeljebb  a  kedvezményezett  eltartottak  száma  alapján  megállapított 
családi  kedvezmény  és  a  jelen  Nyilatkozat  I.  Blokkjában  meghatározott  összeg  különbözetének  mértékéig 
veszi figyelembe. E kötelezettség ellenőrizhetőségének érdekében a nyilatkozat másolatát az Ön házastársa 
vagy élettársa munkáltatójának (kifizetőjének) is célszerű megőriznie. Ezt a nyilatkozatot az Ön házastársa 
vagy élettársa munkáltatójának abban az esetben is alá kell írnia, ha a családi kedvezmény teljes összegét Ön 
érvényesíti. 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930