Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_10_sz_melleklet_2015adoeloleg_nyilatkozat_elso hazasok kedvezmenye.pdf

1_10_sz_melleklet_2015adoeloleg_nyilatkozat_elso hazasok kedvezmenye.pdf — PDF document, 255Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Adóelőleg-nyilatkozat 2015. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről  

(Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) 

I. 

A nyilatkozatot adó magánszemély 

neve: 

 

 

 

…….………………………………………………. 

adóazonosító jele: 

 

…..………………………………………………… 

1.

 

Nyilatkozom, hogy  

házastársam  
neve: 

 

 

 

………………………………………………………. 

adóazonosító jele: 

 

……………………………………………………….. 

 
Házasságkötésünk ideje: 

……………………………………………………….. 

 

2.

 

Tudomásul veszem, hogy az első házasok kedvezménye címén igénybe vehető kedvezmény maximum a 
házasságkötést  követő  hónaptól  számított  24  hónapon  keresztül  vehető  figyelembe,  de  az  említett 
időtartamon  belül  utoljára  abban  a  hónapban,  amelyet  követően  magzatra  vagy  gyermekre  (ide  nem 
értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válunk jogosulttá. 

 

3.

 

A  fentiek  alapján  nyilatkozom,  hogy  a  ……  hónaptól  kezdődően  (e  hónapra  is)  az  első  házasok 
kedvezményét  

………………… forint összegben kívánom igénybe venni. 

4.

 

Jelölje itt x-szel, ha a házasságkötéskor már jogosult volt családi kedvezményre!

 

 

 

5.

 

A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:  

………………………………… 

II. 

Az első házasok kedvezményét kérő magánszemély házastársának 
neve: ........................................................................................................................................................  
adóazonosító jele: ...................................................................................................................................  

6.

 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy házastársam az I. Blokkban meghatározott összegben kéri 
az első házasok kedvezményének az adóelőleg alapjából történő levonását.
 

 
7.

 

Munkáltatóm van: 

 

nincs: 

 

8.

 

Összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető felé tettem nyilatkozatot 

 

      nem tettem nyilatkozatot 

 

9.

 

A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása:  

………………………………… 

IV. 

A  II.  Blokkban  szereplő  magánszemély  munkáltatójaként  (kifizetőjeként),  a  nyilatkozat  tartalmát 

tudomásul  vettem.  Az  I.  Blokkban  meghatározott  összegű  első  házasok  kedvezményének  összegét  a  II. 
Blokkban szereplő magánszemély adóelőlegének megállapítása során nem veszem figyelembe. 
A munkáltató, kifizető megnevezése: 

…………………………………… 

A munkáltató, kifizető adószáma:  ……………………………………  …………………………… 
 

Cégszerű aláírás 

III. 

Az  I.  Blokkban  szereplő  magánszemély  munkáltatójaként  (kifizetőjeként)  a  nyilatkozat  tartalmát 

tudomásul  vettem.  A  magánszemély  adóelőlegét  az  I.  Blokkban  szereplő  nyilatkozat  figyelembevételével 
állapítom meg. 
A munkáltató, kifizető megnevezése: 

…………………………………… 

A munkáltató, kifizető adószáma:  ……………………………………  …………………………… 
 

Cégszerű aláírás 

background image

 

Tájékoztató 

az első házasok kedvezményének érvényesítését kérő adóelőleg-nyilatkozathoz a 2015. évben 

Tisztelt  Adózó!  Ha  Ön  igényli,  hogy  a  munkáltatója,  kifizetője  az  Ön  járandóságaiból  az  első  házasok 
kedvezményének figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és 
adja  át  munkáltatójának,  kifizetőjének.  Mielőtt  a  nyilatkozatot  leadná,  a  nyilatkozat  II.  Blokkját  az  Ön 
házastársának,  a  nyilatkozat  IV.  Blokkját  pedig  a  házastársa  munkáltatójának  (kifizetőjének)  is  ki  kell 
töltenie. Az adóelőleg-nyilatkozat  nem  kizárólag munkáltató számára adható,  hanem olyan kifizető  felé is, 
aki  összevonás  alá  eső  rendszeres  jövedelmet  juttat.  Ilyennek  kell  tekinteni  különösen  a  havi,  heti  bért, 
munkadíjat,  tiszteletdíjat,  személyes  közreműködés  ellenértékét,  egyéb  juttatást.  Ilyen  kifizetőnek  minősül 
például  az  a  megbízó,  aki  rendszeresen  juttat  megbízási  szerződés  alapján  díjat  a  magánszemélynek.  A 
személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában munkáltatónak kell tekinteni azt, aki bért fizet ki, illetve a 
társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag tekintetében a társas vállalkozást. Bérnek minősül a 
munkabér, de az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például a gyermekgondozási díj is, így a nyilatkozat 
ilyen esetben is megtehető. 
A munkáltató (a kifizető) a nyilatkozatban foglaltakat az adóéven belül az átadást követő kifizetéseknél veszi 
figyelembe.  A  nyilatkozat  tartalmát  érintő  bármely  változás  esetén  Ön  köteles  haladéktalanul  új 
nyilatkozatot  tenni
,  vagy  a  korábbi  nyilatkozatot  visszavonni.  A  nyilatkozat  egyik  példányát  a 
munkáltatónak  (kifizetőnek),  másik  példányát  pedig  Önnek  kell  az  adóbevallás  elkészítéséhez  szükséges 
bizonylatokkal együtt az elévülési időn belül, azaz 5 évig megőriznie. 

Az  adóelőleg  megállapítása  során  az  első  házasok  kedvezményét  a  házastársak  az  összeg  felosztásával 
közösen  is  igénybe  vehetik.  Közös  igénybevételnek  minősül  az  az  eset  is,  amikor  kizárólag  az  egyikük 
érvényesíti a kedvezményt. A jogosultaknak a nyilatkozatot mindenképpen közösen kell megtenniük. 
Figyelmeztetés:  Amennyiben  Ön  a  nyilatkozattételkor  fennálló  körülmények  ellenére  az  első  házasok 
kedvezményének  érvényesítését  jogalap  nélkül  kéri,  aminek  következtében  az  adóbevallása  alapján  10  ezer 
forintot  meghaladó  befizetési  különbözet  mutatkozik,  a  befizetési  különbözet  12  százalékát  különbözeti-
bírságként kell megfizetnie. 

Jogosultság az első házasok kedvezményére 

Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha 2014. december 31-ét 
követően  került  sor  a  házasságkötésre  és  legalább  egyiküknek  ez  az  első  házassága.  Mindez  azt  jelenti, 
hogy a házaspár azon tagja is jogosult e kedvezmény érvényesítésére, megosztására, akinek nem ez az első 
házassága. 
Az  első  házasok  kedvezménye  –  a  családi  kedvezményhez  hasonlóan    az  Ön  összevont  adóalapját 
csökkenti.  
Abban  az  esetben,  ha  Ön  e  nyilatkozattal  kéri  az  első  házas  kedvezmény  érvényesítését,  a 
kedvezmény  az  adóelőleg  alapját  –  és  ezért  az  adóévi  jövedelmeiből  fizetendő  adóelőleg  összegét  is  – 
csökkenti. 
A  jogosultak  által  együttesen  érvényesíthető  kedvezmény  jogosultági  hónaponként  31 250  forint.  Az  első 
házasok  kedvezménye  a  gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy  havonta  5  ezer  forinttal  magasabb  összegű  nettó 
kereset áll a házaspárok rendelkezésére. 

 
Első  jogosultsági  hónapnak  a  házasságkötést  követő  hónapot  kell  tekinteni.  A  házassági  életközösség 
fennállása  alatt  legfeljebb  24  hónapon  keresztül  érvényesíthető  ezen  a  jogcímen  kedvezmény.  Ez  a  24 
hónapos jogosultsági idő megszakad, ha a házassági életközösség felbomlik, valamint, ha a magánszemély 
magzatra  vagy  gyermekre  (ide  nem  értve  a  nevelt  gyermeket)  tekintettel  családi  kedvezményre  válik 
jogosulttá.  Nem  zárja  ki  az  első  házasok  kedvezményének  érvényesítését,  ha  a  házasság  megkötésekor 
bármelyikük  már  jogosult  családi  kedvezményre.  Ilyen  esetben  az  első  házasok  kedvezménye  a  családi 
kedvezményt megelőzően érvényesíthető. 
 

Az  első  házasok  kedvezményére  való  jogosultság  abban  a  hónapban  szűnik  meg,  amelyikben  a 
magánszemély  magzatra  vagy  gyermekre  (ide  nem  értve  a  nevelt  gyermeket)  tekintettel  családi 
kedvezményre válik jogosulttá.  A jogosultak tehát  nem  veszítik  el  az első házasok kedvezményét, ha a 24 
hónapon belül nevelőszülőként válnak jogosulttá a családi kedvezmény érvényesítésére.  

background image

 

 

Példa: Adózók 2015. február 14-én házasságot kötnek, 2015. december 23-án a feleség betölti a várandósság 
91.  napját.  Ebben  az  esetben  először  2015  márciusában  jogosultak  a  felek  ezen  címen  kedvezményt 
érvényesíteni, míg utoljára 2015. novemberében csökkenthetik ilyen címen az adóalapjukat, mivel december 
hónapra  már  családi  kedvezményre  válnak  jogosulttá.  Esetükben  az  első  házasok  kedvezménye 
szempontjából az adóévben 9 jogosultsági hónapjuk lesz. 

Az adóelőleg-nyilatkozat 

Az I. Blokkhoz: Ön ebben a blokkban nyilatkozik munkáltatójának arról, hogy érvényesíteni kívánja az első 
házasok kedvezményét. 

Az 1. pontban a házastárs nevét, adóazonosító jelét, valamint házasságkötésük idejét kell feltüntetnie.  

A  2.  ponthoz:  Tekintettel  arra,  hogy  az  első  házasok  kedvezménye  a  házasságkötést  követő  hónaptól 
érvényesíthető  24  hónapon  keresztül,  de  megszűnik  a  jogosultság  abban  az  esetben,  ha  közben  Önök 
magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válnak jogosulttá, ezt a tényt jelezniük kell azon 
munkáltatójuk,  kifizetőjük  felé,  akinek  adóelőleg-nyilatkozatot  adtak  az  első  házas  kedvezmény 
érvényesítésére, mivel ilyen címen kedvezmény tovább nem érvényesíthető.  

A  3.  pontban  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  mikortól  és  milyen  összegben  kívánja  érvényesíteni  az  első 
házasok kedvezményét. 

Az  4.  pontban  kell  jelölnie,  ha  Ön  már  a  házasság  megkötésekor  jogosult  családi  kedvezményre.  Ilyen 
esetben  ugyanis  az  első  házasok  kedvezményét  kell  elsősorban  érvényesíteni,  ezt  követően  vehető 
figyelembe a családi kedvezmény az adóelőleg levonásakor.  

A II. Blokkhoz:  

Az  első  házasok  kedvezményének  érvényesítéséhez  a  házastársaknak  közös  nyilatkozatot  kell  tenniük 
még  abban  az  esetben  is,  ha  azt  teljes  egészében  kizárólag  egyikük  érvényesíti.  Ezeket  a  sorokat  az  Ön 
házastársának kell kitöltenie.  

A 8. ponthoz: Amennyiben az Ön házastársa nyilatkozik arról, hogy nincs munkáltatója, valamint rendszeres 
bevételt  juttató  kifizető  felé  sem  tett  ilyen  tartalmú  adóelőleg-nyilatkozatot,  úgy  a  IV.  Blokkot  nem  kell 
kitölteni. 

A III. Blokkhoz: Ezt az Ön munkáltatójának, kifizetőjének kell kitöltenie. 

A  IV.  Blokkhoz:  Ezt  az  Ön  házastársának  munkáltatója  (kifizetője)  tölti  ki.  Ezzel  a  munkáltató  kötelezi 
magát, hogy ha tőle az Ön házastársa a saját nyilatkozatában az első házasok kedvezményének érvényesítését 
kéri, azt legfeljebb a 31 250 forint és a jelen Nyilatkozat I. Blokkjában meghatározott összeg különbözetének 
mértékéig veszi  figyelembe. E kötelezettség ellenőrizhetőségének érdekében a nyilatkozat  másolatát  az Ön 
házastársa  munkáltatójának  (kifizetőjének)  is  célszerű  megőriznie.  Ezt  a  nyilatkozatot  az  Ön  házastársa 
munkáltatójának (kifizetőjének) abban az esetben is alá kell írnia, ha az első házasok kedvezményének teljes 
összegét Ön érvényesíti. 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930