Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1_15_1508M_havi_ado_jarulekbevallas.pdf

1_15_1508M_havi_ado_jarulekbevallas.pdf — PDF document, 144Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1508M

A
Z

O

N

O

S

Í

T
Á
S

(B)

Neve (elnevezése)

Családi neve

állampolgársága

neme

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Őstermelői igazolvány száma

Családi gazdaság
nyilvántartási száma

Születési családi neve

Születési helye

születési ideje

év

nap

Anyja születési családi neve

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

utóneve

Tulajdonostársak közösségének adószáma

utóneve

utóneve

Családi neve

utóneve

Előző családi neve

utóneve

külföldi illetőségű
magánszemély

külföldi illetőségű
magánszemély
szerinti állam

(C)

A magánszemély társadalombiztosítási azonosító jele

Bevallási időszak

év

naptól

_

év

napig

Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül

Jelölje T-betűvel, ha a magánszeméllyel kapcsolatosan bevallási kötelezettség nem terhelte
(Csak helyesbítés esetén tölthető ki!)

(D)

Jelölje, hogy a magánszemély nyilatkozattal a munkáltatói adómegállapítást választotta

Jelölje, ha a magánszemély a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett

(E)

A társas vállalkozó nyilatkozata alapján a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot a  

adószámú, 

elnevezésű társas vállalkozásnál megfizeti.

               

 

   

                   

                   

 

 

               

 

   

               

 

   

             

 

 

   

         

 

       

   

   

     

     

     

2 0 1 5    

   

2 0 1 5    

   

               

 

   

background image

Az adatok forintban

1508M-04

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Családi neve

utóneve

I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek

a)

b)

c)

d)

Bevétel

Elszámolható

költség

Az adóelőleg-alap

 számításnál

 figyelembe vett

 jövedelem

360.

Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

Más bérjövedelem

Más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek

Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés

A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján

A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján

Önálló tevékenységre tekintettel fizetett összeg

361.

363.

364.

365.

366.

A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján

367.

Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem

Ssz.

369.

370.

371.

373.

375.

Kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott,
de a külföldön megfizetett adó beszámításával
belföldön is adóköteles jövedelem

Ebből a bér összege:

Kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem

Ebből a bér összege:

Összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege
[A 360-370. sorok d) oszlopába írtak együttesen]

Nyilatkozat alapján a családi kedvezmény összege

A 371. sorból a bérnek minősülő összeg
[A 360-363. sorok d) oszlopába,
valamint a 369-370. sorok a) oszlopába írtak együttesen]

374.

Az adóelőleg alapja
[A 371. sor csökkentve a 372. és|vagy 373. sorok értékével

362.

Külszolgálatért kapott jövedelem

A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján

Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem,
amely után a magánszemély kötelezett
a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére

368.

372.

Nyilatkozat alapján az első házasok kedvezményének összege

(Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet a 465. sorban is fel kell tüntetni.)

II. A személyi jövedelemadó előlegek elszámolása

Adóelőleg

400.

Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege
[A 400. sor b) oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész]

401.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg

a)

402.

Az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóelőlegként feltüntetett összeg

b)

403.

Adóelőleg-nyilatkozat alapján a levonásnál figyelembe vett személyi kedvezmény

               

 

   

                   

                   

               

 

   

background image

Az adatok forintban

Ingatlan árverés, aukció során történő értékesítésből
származó kifizetés összege

III. Külön adózó jövedelmek (kifizetések)

Ingó vagyontárgy árverés, aukció során történő
értékesítéséből származó kifizetés összege

Kifizetés alapjául

szolgáló bruttó

összeg

420.

428.

423.

422.

421.

a)

A privatizációs lízingből származó kifizetés összege

425.

Osztalék címén kifizetett összeg

Vagyoni értékű jog árverés, aukció során történő
értékesítéséből származó kifizetés összege

Az adó

alapja

A 2015. évben

levont adó

426.

Vállalkozásból kivont jövedelem összege

A 420-427. sorokban feltüntetett
összegek együttesen

Árfolyamnyereség címén kifizetett összeg

427.

Értékpapír-kölcsönzésből származó kifizetés

Az adóalapot

terhelő adó

b)

c)

d)

e)

424.

Ssz.

1508M-05

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Családi neve

utóneve

c)

440.

A különadó alapjába beszámító kifizetés, juttatás (bevétel)

a)

441.

A különadó összege [a 440. sor összegének 75%-a]

A különadó alapot terhelő ténylegesen levont adó összege

443.

Szociális hozzájárulási adó alapjának nem minősűlő különadó-alap
után fizetendő 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás
[Az a) oszlopba írt összeg 27%-a]

152

Adónem-

kód

442.

305

305

IV. A magánszemély foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez

     kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadója

Az adatok forintban

b)

alap

439.

A különadó alapjának kiszámítási módja

c)

445.

Szociális hozzájárulási adó alapja

a)

446.

Szociális hozzájárulási adó összege

Adónem-

kód

258

V. A magánszemély után fizetendő

    szociális hozzájárulási adó

Az adatok forintban

b)

               

 

   

                   

                   

               

 

   

background image

Az adatok forintban

VIII. A 2014. december 31-én megszerzett,  összevont adóalapba

       tartozó jövedelmek

a)

b)

c)

d)

Bevétel

Elszámolható

költség

Adóelőleg alapja

471.

Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül

Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés

A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján

472.

473.

Kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles jövedelemből
a bér összege

474.

Kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelemből
a bér összege

IX. A 2014. december 31-én megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelmek

     előlegének elszámolása

Adóelőleg

Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege
[A 477. sor a) oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész]

478.

477.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg

a)

X. A 2014. évvel kapcsolatos egyéb adatok

a)

479.

Az adott hónapban levont érdekképviseleti tagdíj összege

VII. A SZÁZALÉKOS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA

      VONATKOZÓ ADATOK

467.

A 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege

Adónemkód

Az adat forintban

152

a)

c)

466.

A 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja

152

A 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja

A 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege

468.

469.

b)

1508M-06

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Családi neve

utóneve

Oldalszám

VI. Egyéb adatok

451.

452.

Az adott hónapban kifizetett osztalékelőleg összege

a)

Az adott hónapban levont érdekképviseleti tagdíj összege

Őstermelői tevékenységre tekintettel kifizetett összeg

454.

453.

A 452. sor összegéből levont adó

455.

Adóelőleg levonás elmaradásának indoka

Ssz.

461.

a) Kihirdetett nemzetközi szerződéssel Magyarországon mentesített jövedelem

462.

A kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló
életbiztosítás díjaként adómentesen kifizetett összeg

463.

A 462. sorhoz kapcsolódóan a biztosító neve

A 463. sorhoz kapcsolódóan
a biztosító székhelye

külföldi
cím

ország

város
község

közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lépcső-
ház

emelet

ajtó

464.

456.

Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy részére kifizetett vezető
tisztségviselői tiszteletdíj összege

457.

Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy részére életbiztosítási
szerződés alapján történő biztosítói teljesítés összege

Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy részére ingatlan
hasznosításából származó jövedelemmel összefüggésben kifizetett jövedelem összege

458.

Az Szja. tv. 44/C.§ (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség

459.

460.

A 459. sorból a biztosító által levont összeg

450.

Munkaviszony megszűnésének időpontja

Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem

465.

b) Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró személy munkaviszonyból 
    származó jövedelme

  1

               

 

   

                   

                   

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

background image

Az adatok forintban

XI. A 2014. évre megállapított személyi jövedelemadó, adóelőleg elszámolása

a)

b)

491.

A 2014. évi adó összege
[14M29M-01-03-as lap 51. sor c) oszlopa]

492.

493.

494.

A 2014. évre még fizetendő adó összege
[A 491. sor a) oszlopának összegéből a 492. sor a) oszlop
összegének levonása után megmaradt adó]

Az adóév során levont adó, adóelőleg összege
[14M29M-01-03-as lap 66. sor c) oszlopa]

A 2014. évre többletként (visszajáró) mutatkozó adó összege
[A 492. sor a) oszlopának összegéből a 491. sor a) oszlop
összegének levonása után megmaradt adó]

Ssz.

XIII. A 2014. évre fizetendő adó összegének levonása az Art. 41. §-a alapján

499.

a)

b)

A bérjegyzékben levont vagy pénztárba befizetett személyi jövedelemadó összege 

A 14T29-es lap 3. sorával egyező személyi jövedelemadó hátralékának összege 

A 2014. évre még fizetendő személyi jövedelemadó összege 

500.

501.

502.

503.

504.

A bérjegyzékben levont vagy pénztárba befizetett egészségügyi hozzájárulás összege

A 2014. évre még fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege 

A 14T29-es lap 6. sorával egyező egészségügyi hozzájárulás hátralékának összege

XII. A 2014. évre megállapított 15%-os egészségügyi hozzájárulás elszámolása

a)

b)

495.

A 2014. évi - a mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata alapján megállapított - 15%-os mértékű
egészségügyi hozzájárulás összege
[14M29M-05-ös lap 642. sora]

497.

A 2014. évre még fizetendő 15%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege
[14M29M-05-ös lap 644. sora]

498.

A 2014. évre visszajáró 15%-os egészségügyi hozzájárulás összege
[14M29M-05-ös lap 645. sora]

A 2014. évben - a mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata alapján - befizetett 15%-os mértékű
egészségügyi hozzájárulás összege
[14M29M-05-ös lap 643. sora]

496.

1508M-07

Adózó adóazonosító jele

Adózó adószáma

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Családi neve

utóneve

               

 

   

                   

                   

               

 

   

background image

XIV. A  JOGVISZONYRA VONATKOZÓ

       ADATSZOLGÁLTATÁS

536.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

522.

Munkakör, foglalkozás

FEOR

524.

526.

heti munkaórák száma

541.

Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje

munkaóra

542.

Az arányos szolgálati idő naptári napjainak száma

Kód

a)

b)

c)

520.

Munkakör, foglalkozás

FEOR

523.

Részmunkaidős foglalkoztatás

heti munkaórák száma

525.

535.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

528.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

527.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

529.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

534.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

533.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

532.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

531.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

530.

Teljes foglalkoztatás

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

Munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő

Munkakör, foglalkozás

FEOR

521.

         év             hó     napig

         év             hó     naptól

537.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

538.

Biztosítás szünetelése, vagy munkabérrel ellátatlanság

Kód

543.

A biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja

heti munkaórák száma

Ssz.

539.

540.

Korkedvezményre jogosító munkakör

Korkedvezményre jogosító munkakör

Kód

Kód

544.

A gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzés időtartama

545.

A gyermekgondozási segély folyósítása melletti munkavégzés időtartama

1508M-08

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Oldalszám

Családi neve

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony-, ellátások folyósításának időtartama

_

_

_

  1

               

 

   

                   

                   

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Az adatok forintban

XV. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI

A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege

A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege

291

574.

576.

579.

a)

c)

Adónem-

kód

+

555.

124

Az egészségügyi szolgáltatási járulék NFA által átvállalt összege /
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop / c) oszlop]

A fizetendő nyugdíjjárulék összege
[Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege]

+

+

575.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásban részesülő
személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja

+

564.

Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja

+

567.

A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege
[Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege]

+

293

568.

Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja

+

571.

A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege
[Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege]

+

293

572.

Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja

+

573.

Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%)
és/vagy a levonás elmaradásának oka

+

293

558.

A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja

559.

125

Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%)

Ssz.

b)

556.

557.

A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja

Az 556. sorból a korkedvezmény-biztosítási járulék összege (13%)
A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés oka

187

560.

A családi járulékkedvezmény alapja

561.

A családi járulékkedvezmény összege

562.

A társas vállalkozó személyes közreműködői díja

563.

Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg

565.

Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege (4%)
és/vagy a levonás elmaradásának oka

566.

A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege

569.

Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege (3%)
és/vagy a levonás elmaradásának oka

570.

A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege

577.

Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%)
és/vagy a levonás elmaradásának oka

578.

A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege

+

+

+

XVI. A TÉTELES EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Adónem-

kód

152

Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után

Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után

152

585.

a)

c)

586.

b)

1508M-09

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Oldalszám

Családi neve

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony időtartama

_

_

_

Családi járulékkedvezmény igénybevétele

  1

               

 

   

                   

                   

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Az adatok forintban

1508M-09-01

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Oldalszám

Családi neve

utóneve

alkalmazás minősége

Az ellátások folyósításának időtartama

_

_

_

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely jelölése

Családi járulékkedvezmény igénybevétele

XVII. AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK

a)

Adónem-

kód

c)

600.

A GYED (biztosítás megszűnését követő időre is folyósított) összege

+

601.

A GYES összege

+

b)

602.

A GYET, ápolási díj, munka-rehabilitációs díj folyósításának,valamint
az álláskeresési támogatás összege

+

291

+

A fizetendő nyugdíjjárulék összege
[A 603. sor összegéből levonva a 604. sor összege]

605.

612.

A biztosítás megszűnését követő időre folyósított csecsemőgondozási díj baleseti TP összege

603.

A 600-602. sorból levont nyugdíjjárulék összege (10%)
és/vagy a levonás elmaradásának oka

604.

A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege

Ssz.

+

599.

A családi járulékkedvezmény összege

598.

A családi járulékkedvezmény alapja

  1

               

 

   

                   

                   

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Az adatok forintban

XVIII. AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁSRA

          VONATKOZÓ ADATOK

620.

621.

A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (20%)

a)

Adónem-

kód

c)

A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%)

623.

624.

626.

A magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (15%)

A 623. sor c) oszlopból

- személyi jövedelemadó (9,5%)

- természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,6%)

190

193

191

191

191

622.

625.

- nyugdíjjárulék (3,9%)

191

Az EGT tagállamban biztosított személytől levont egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás (9,5%)

197

Ssz.

b)

1508M-10

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Oldalszám

Családi neve

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony időtartama

_

_

_

Ekho alá eső bevétel értékhatára

Jelölje, ha közterhei megfizetését az Ekho tv. 3. § (3c) bekezdése alapján ekho-val teljesíti

  1

               

 

   

                   

                   

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Az adatok forintban

XIX. A START PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐ

       SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB ADATOK

636.

Adónem-

kód

A START Programhoz kapcsolódó kártyával rendelkező személy

a)

c)

635.

A START Programhoz kapcsolódó kártyával rendelkező személy
foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény igénybevételének időtartama

_

A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető

639.

Ssz.

b)

- 27%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

640.

- 17%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

641.

- 7%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

152

- teljes munkaidőben történő foglalkoztatása utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege

258

258

258

637.

152

- részmunkaidőben történő foglalkoztatása utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege

A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított
szociális hozzájárulási adó alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

638.

258

642.

A fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéből

- a 0%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

643.

644.

- a 10%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

- a 20%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

258

645.

- a kedvezmény számításánál figyelembe nem vehető,
  27%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

1508M-11

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Oldalszám

Családi neve

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony időtartama

_

_

_

A START Programhoz kapcsolódó kártya típusának jelölése

A Karrier Híd Programhoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételének jelölése

A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevételének jelölése

XX. A KARRIER HÍD PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ADATOK

Adónem-

kód

a)

c)

650.

A Karrier Híd Programhoz kapcsolódó kedvezmény
igénybevételének időtartama

_

A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető
13,5%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

652.

b)

258

A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított
szociális hozzájárulási adó alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

651.

258

653.

258

A fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéből

- a 13,5%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

654.

- a kedvezmény számításánál figyelembe nem vehető,
  27%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

XXI. A MUNKABÉREK NETTÓ ÉRTÉKÉNEK MEGŐRZÉSÉT CÉLZÓ

       ADÓKEDVEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ADATOK

Adónem-

kód

a)

c)

660.

A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményhez
kapcsolódó kedvezmény igénybevételének időtartama

_

A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető

662.

b)

- 75.000 forintot meg nem haladó részkedvezmény alapja/összege
  [a) oszlop / c) oszlop]

663.

- 75.000 forint feletti kedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

258

A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított
szociális hozzájárulási adó alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

661.

258

664.

258

Az igénybe vehető kedvezmény összesen

665.

258

A fizetendő szociális hozzájárulási adó összege
[A 661. sor összegéből levonva a 664. sor összege]

668.

258

Két kedvezmény egyidejű igénybevétele esetén fizetendő szociális hozzájárulási adó összege

+

659.

258

Teljes havi jövedelem (a részkedvezmény kiszámításához)

  1

               

 

   

                   

                   

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Az adatok forintban

1508M-12

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Oldalszám

Családi neve

utóneve

alkalmazás minősége

A biztosítási jogviszony időtartama

_

_

_

Az adókedvezmény jogcíme

XXII. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓBÓL IGÉNYBE VEHETŐ

        EGYÉB KEDVEZMÉNYEK

Adónem-

kód

a)

c)

670.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételének időtartama

_

b)

671.

Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege

152

152

Részmunkaidőben történő foglalkoztatás utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege

672.

673.

A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított
szociális hozzájárulási adó alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

Ssz.

674.

A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető

258

675.

- 14,5%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

- 27%-os mértékű [04-es kód esetén csekély összegű
  (de minimis) támogatásnak minősülő] részkedvezmény alapja/összege
  [a) oszlop / c) oszlop]

676.

- 13,5%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

677.

- 7%-os mértékű részkedvezmény alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

678.

- a 0%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

679.

- a 12,5%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

680.

- a 13,5%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

681.

- a 20%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

682.

- a kedvezmény számításánál figyelembe nem vehető,
  27%-os mértékű kötelezettség alapja/összege [a) oszlop / c) oszlop]

258

A fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéből

  1

               

 

   

                   

                   

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Az adatok forintban

XXIII. AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS CÉLJÁRA LÉTREHOZOTT MUNKAVISZONY ADATAI

700.

b)

c)

  hó     napig

  hó     naptól

Az egyszerűsített foglalkoztatás

Kifizetett nettó munkabér

összege

e)

f)

Közteher összege

adónem kód: 239

716.

A 700-715. sorok összesen adata

napja(i)

jellege

a)

napok száma

összesen

d)

701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.

711.

712.

713.

714.

715.

Ssz.

A magánszemély

egyszerűsített foglalkoztatás

keretében végzett

tevékenysége legalább

középfokú végzettséget vagy

középfokú szakképzettséget

igényel

g)

1508M-13

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

Magánszemély adóazonosító jele

Magánszemély adószáma

Oldalszám

Családi neve

utóneve

alkalmazás minősége

_

_

Jelölje, ha a munkavállaló másik államban biztosított, és erről igazolással rendelkezik

  1

               

 

   

                   

                   

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930