background image

1997. ÉVI I. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZRÓL

1

 

 
 

1.  §  A Magyarországi Evangélikus Egyház az egy,  szent, 
egyetemes,  apostoli,  keresztyén  anyaszentegyház  része,  a 
Magyarországon  élő  evangélikusok  jogilag  szervezett 
közössége.  Tanítása  a  Szentíráson,  az  egyetemes 
hitvallásokon  (az  Apostoli,  a  Niceai  és  az  Athanasiusi 
Hitvallásokon)  és  a  reformáció  lutheri  irányzatának 
hitvallásain  (különösen  az  Ágostai  Hitvalláson  és  a 
Kiskátén) alapul. 
 
2. §  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  a  hitvallás 
azonossága  alapján  szószék-  és  oltárközösségben  van  más 
országok 

evangélikus 

egyházaival, 

Lutheránus 

Világszövetség tagegyházaival. 
 
3. §  A 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyházat 

Magyarországi  Református  Egyházhoz  szoros  kapcsolat 
köti,  mely  az  évszázados  történelmi  hagyományokon  és  a 
Leuenbergi Konkordia együttes elfogadásán alapul. 
 
4. §  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyházat  a  Jézus 
Krisztusba  vetett  hitbeli  közösség  révén  testvéri  kapcsolat 
köti  össze  a  többi  keresztyén  egyházzal.  Ökumenikus 
kapcsolatokat  tart  fenn  a  magyarországi  és  külföldi 
egyházakkal, valamint egyházi szervezetekkel, elsősorban a 
Magyarországi  Egyházak  Ökumenikus  Tanácsával,  az 
Egyházak  Világtanácsa  és  az  Európai  Egyházak 
Konferenciája tagegyházaival. 
 
5. §  A 

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Jézus 

Krisztustól  rendelt  küldetésének  tekinti,  hogy  Isten  igéjét 
tisztán és igazán hirdesse minden embernek, a szentségeket 
Krisztus  rendelése  szerint  szolgáltassa  ki,  és  hitének 
gyümölcseként  a  szeretetet  Jézus  Krisztus  tanítása  és 
példája szerint gyakorolja. Ennek megvalósításáért minden 
egyháztag és egyházi tisztségviselő felelősséggel tartozik. 
 
6. §  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  feladatának 
tekinti  a  szolgálat  szervezését,  a  szervezett  missziói  és 
diakóniai munkát, az evangélikus szellemben való nevelést, 
az egyházi szolgálatra való felkészítést és tiszteletben tartja 
a teológia művelésének szabadságát. 
 
7.§  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  felajánlja 
segítségét  a  más  országban,  illetve  egyházban  élő  magyar 
ajkú evangélikus gyülekezetek szolgálatához. 
 
8.§  A 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

egyházközségekből 

épül 

fel. 

Az 

egyházközségek 

egyházmegyét,  az  egyházmegyék  egyházkerületet,  az 
egyházkerületek pedig országos egyházat alkotnak. 
 
9. §  A 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyházat 

önkormányzati  jog  illeti  meg,  amelyet  az  évszázados 
joggyakorlat  és  az  állami  törvények  is  megerősítenek.  A 
Magyarországi Evangélikus Egyház önálló jogi személy, az 
egyházat  érintő  ügyekben  –  a  törvény  keretei  között  – 
önállóan intézkedik. 
 
10. §

2

 (1) 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

                                                                 

1

Hatályos: 1995. december 1-től. Egységes szerkezetbe foglalta a 2000. évi 

XIV. törvény. Hatályos: 2001. január 1-től. 

2

Módosította a 2019. évi II. törvény 1. §-a. Hatályos: 2019. július 15-től. 

önkormányzati egységei és intézményei egyházi törvényben 
meghatározottak  szerint  belső  egyházi  jogi  személyek. 
Elnevezésükben feltüntetik az evangélikus szót. 
(2)

3

 

(3)  
(4) A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája 
nyilvántartást  vezet  a  jogi  személyiséggel  rendelkező 
evangélikus önkormányzati egységekről és intézményekről. 
 
11. §  A 

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  –  a 

törvényesség  érvényesülése  érdekében,  a  törvényben 
rögzített módon – a  törvényhozást, az egyházkormányzást, 
a bíráskodást egymástól elválasztja. 
 
12. §  A 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

törvényhozásában,  kormányzásában  és  bíráskodásában  az 
egyházi  szervek  összetételénél  a  paritás  elve,  vagyis  a 
lelkészi  és  nemlelkészi  elem  azonos  mértékű  befolyása 
érvényesül.  Az  egyházi  élet  minden  területén  a  nők  és  a 
férfiak azonos jogokat élveznek. 
 
13. §  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  tagja  az  a 
magyar  állampolgár  és  az  a  Magyarországon  élő  személy, 
aki  keresztségben  részesült,  az  evangélikus  egyháznak  a 
Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogadja, vallja és 
képességei szerint megtartja. 
 
14. §  Az  egyháztagság  rendesen  egyházközségi  tagságban 
valósul  meg.  Az  egyházközség  tagja  az  az  egyháztag,  aki 
annak gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi 
és  anyagi  erejéhez  képest  részt  vesz  és  általában  az 
egyházközség  területén  lakik.  Az  egyházközség  tagjairól 
nyilvántartást vezet. 
 
15. §

4

  Az egyháztagság elhalálozással, illetve az egyházból 

való kilépéssel szűnik meg.  
 
16. §  Minden 

egyházközségi  tag,  aki  az  egyházi 

törvényekben  megfogalmazott  feltételeknek  megfelel, 
jogosult a Magyarországi Evangélikus Egyház közéletében 
és kormányzásában részt venni.  Az  egyházjogi hatalom az 
összes  jogosult  egyháztag  közakaratán  alapul.  Az  egyházi 
törvényekben  megfogalmazott  feltételek  fennállása  esetén 
minden  egyházközségi  tag  egyházi  tisztségre  választó  és 
választható. 
 
17. §  Egyházi  tisztségre  az  olyan  feddhetetlen  életű, 
egyházához  hűséges  egyházközségi  tag  választható,  aki  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  jogszabályaiban 
meghatározott  feltételeknek  megfelel.  Az  egyházi 
tisztségviselők felelősséggel tartoznak a rájuk bízott feladat 
elvégzéséért és az anyagi javakért. Az egyházi tisztségekre 
történt  választás  meghatározott  időtartamra  szól.  Egyházi 
tisztségről  érvényesen  lemondani  csak  írásban  vagy 
törvényben meghatározott más módon lehet.

5

  

 
18. §

6

  Minden  egyházi  tisztségviselő  és  testület  csak  saját 

illetékességi  területén,  a  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó 
ügyben  jogosult  hivatalosan  nyilatkozni,  egyéb  ügyekről 
csak saját nevében nyilváníthat véleményt. 
 

                                                                 

3

A (2)-(3) bekezdést hatályon kívül helyezte a 2019. évi II. törvény 3. § (2) 

bekezdése. Hatályos: 2019. július 15-től. 

4

Módosította a 2002. évi III. törvény 1. §-a. Hatályos: 2002. március 5-től. 

5

Az utolsó mondatot módosította a 2003. évi II. törvény 1. §-a. Hatályos: 

2003. június 10-től. 

6

Módosította a 2002. évi III. törvény 2. §-a. Hatályos: 2002. március 5-től.