Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1997. évi V. törvény az egyházi szolgálat külön területeiről.pdf

1997. évi V. törvény az egyházi szolgálat külön területeiről.pdf — PDF document, 165Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1997. ÉVI V. TÖRVÉNY 

AZ EGYHÁZI SZOLGÁLAT KÜLÖN TERÜLETEIRŐL 

 

VIII. Cím 

A tábori lelkészi szolgálat

1

 

 
81. §  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  a 
Magyarországi Református Egyház közös protestáns tábori 
lelkészi  szolgálatot  hoz  létre  a  két  egyház  és  a  Magyar 
Köztársaság  kormánya  között  létrejött  megállapodások 
alapján. Ezeket  a  megállapodásokat  az országos közgyűlés 
jóváhagyása után az országos elnökség írja alá. 
 
82. §  A  tábori  lelkészi  szolgálat  feladata  a  lelkészi 
szolgálat  végzése  a  Magyar  Honvédség  és  a  Határőrség 
szervezetében.  A  szolgálat  lelkipásztori  tevékenysége 
kizárólag  egyházi  irányítás,  felügyelet  alatt  áll.  A  tábori 
lelkész  fegyverhasználatra  és  a  lelkészi  szolgálat 
rendeltetésével  össze  nem  függő  feladat  ellátására  nem 
kötelezhető, 

háború 

áldozatairól 

szóló 

Genfi 

Egyezménynek megfelelően harcba nem vethető. 
 
83. §

2

  A  tábori  lelkészek  szolgálatukat  az  evangélikus  és 

református  egyházak  közötti  megállapodások  értelmében 
ökumenikus  nyitottságban,  de  a  felekezeti  önállóság 
tiszteletben  tartásával  végzik.  A  tábori  lelkészi  szolgálat 
kiterjed  az  evangélikus  és  a  református  vallású  hivatásos 
katonákra  és  azok  családtagjaira,  a  sor-  és  szolgálatot 
teljesítő  tartalékos  katonákra,  a  katonai  tanintézetek 
hallgatóira, a honvédség és határőrség kötelekében dolgozó 
polgári alkalmazottakra, a  katonai  kórházakban elhelyezett 
betegekre,  a  honvédségi  szociális  otthonok  lakóira, 
valamint  a  katonai  büntetés-végrehajtási  intézetekben 
tartózkodókra.  Minden  hozzájuk  forduló,  szolgálatukat 
igénylő  személy  lelkigondozását  és  velük  kapcsolatos 
lelkészi szolgálatát vállalják. 
 
84. §  A  tábori  lelkészek  és  a  tábori  püspök  szolgálati 
viszonyát  az  állami  (katonai)  jogszabályok,  valamint  az 
egyház belső szabályai egyaránt szabályozzák. A szolgálati 
viszony  a  katonai  és  az  egyházi  szabályozás  szerint 
egyaránt megszűnhet. 
 
85. §  A  honvédelmi  miniszter  a  belügyminiszterrel  és  az 
érintett 

protestáns 

egyházak 

illetékes 

szerveivel 

egyetértésben  kiadja  a  protestáns  tábori  lelkészi  szolgálat 
szervezeti  és  működési  szabályzatát.  A  Magyarországi 
Evangélikus Egyház esetén ez az illetékes szerv az országos 
közgyűlés. 
 
86. §

3

  Nagy  létszámú  helyőrségekben  és  a  katonai 

felsőoktatási  intézményekben  főállású  tábori  lelkészek,  a 
katonai  kerületekben  tábori  esperesek  működnek.  A 
főállású  tábori  lelkészi  és  esperesi  helyeknek  az 
evangélikus  és  református  egyházak  közötti  megosztását  a 
két egyház közötti megállapodás rögzíti. 
 
87. §  Azokban a helyőrségekben, ahol főállású protestáns 
tábori  lelkész  nincs,  a  tábori  lelkészi  szolgálat  illetékes 
vezetőjének 

felkérésére, 

az 

illetékes 

esperes 

jóváhagyásával,  a  helyőrségben  állomásozó  katonai 
szervezetek  lelkészi  feladatait  a  helyi  egyházközség 
lelkésze mint kisegítő tábori lelkész is elláthatja. 
 
88. §  A  főállású  tábori  lelkészek  hivatásos  tisztek. 

                                                                 

1

Hatályos: 1994. szeptember 1-től. 

2

Módosította az 1999. évi VI. törvény 1.§-a. Hatályos: 2000. januártól. 

3

Módosította az 1999. évi VI. törvény 2.§-a. Hatályos: 2000. januártól. 

Lelkészi szolgálatukat az egyházi törvények szerint végzik, 
lelkipásztori  tevékenységük  kizárólag  a  tábori  püspök 
irányítása  és  felügyelete  alatt  áll.  Az  egyházi  fegyelmezés 
vonatkozásában 

az 

illetékes 

evangélikus 

illetőleg 

református  egyházi  bíróság  joghatósága  alá  tartoznak.  A 
tábori lelkész csak a tábori lelkészi szolgálat másik tagjával 
állhat  alá-  és  fölérendeltségi  viszonyban,  a  katonai 
szervezet  működési  rendjét,  a  rendfokozatával  és 
beosztásával  járó  szabályokat  azonban  köteles  megtartani. 
Ezek  megszegése  esetén  a  hatályos  katonai  jogszabályok 
szerint felelősségre vonható. 
 
89. §  A  kisegítő  tábori  lelkészek  tartalékos  tiszti 
kinevezést 

kaphatnak. 

Kisegítő 

tábori 

lelkészi 

tevékenységükről  évente  jelentést  tesznek  a  tábori  lelkészi 
szolgálat  vezetőjének,  de  nem  kerülnek  alárendeltségi 
viszonyba a tábori lelkészi szolgálat vezetőjével. 
 
90. §  Minden  főállású  tábori  lelkész  megválasztása  az 
országos  presbitérium  jelölése  után  az  országos 
közgyűlésen  történik.  Katonai  tisztségükbe  történt 
kinevezésük  után  beiktatásukat  a  tábori  püspök  végzi.  A 
főállású tábori lelkészek kinevezésével a meglévő választott 
egyházközségi tisztségük megszűnik. 
 
91. §  A  protestáns  tábori  lelkészi  szolgálatot  a  tábori 
püspök  irányítja  és  felügyeli.  A  szolgálatra  vonatkozó 
irányelveket  és  rendelkezéseket  ad  ki  és  ellenőrzi  azok 
végrehajtását. Látogatja a katonai szervezeteket, beiktatja a 
tábori  lelkészeket,  felszenteli  a  katonai  istentiszteleti 
épületeket és azok felszereléseit. 
 
92. §

4

  A  tábori  püspök  tisztséget  a  református  és 

evangélikus  lelkészek  felváltva  töltik  be,  első  alkalommal, 
1994-től kezdve református lelkész. 
 
93. §  Az  evangélikus  tábori  püspököt  az  országos 
presbitérium a  Református Zsinat Elnökségi Tanácsával és 
a honvédelmi miniszterrel egyetértésben jelöli. 
 
94. §

5

  Az evangélikus tábori püspököt a jelöltek köréből az 

országos  közgyűlés  választja.  Beiktatása  az  evangélikus 
püspökiktatási rend  szerint történik, katonai  szolgálatába  a 
köztársasági elnök nevezi ki. 
 
95. §  A tábori püspök szolgálati alárendeltség tekintetében 
közvetlenül  a  honvédelmi  miniszter,  az  egyházi 
fegyelmezés  vonatkozásában  a  felekezete  szerint  illetékes 
egyházi bíróság joghatósága alá tartozik. 
 
96. §  A  tábori  püspök  megbízatása  hat  évre  szól,  ennek 
lejártakor  a  mindenkori  katonatiszti  nyugdíjkorhatáron 
belül  a  másik  egyház  illetékes  szervével  és  a  honvédelmi 
miniszterrel egyetértésben újraválasztható. 
 
97. §  A  evangélikus  tábori  püspök  vagy  a  tábori  püspök 
evangélikus helyettese tisztségénél fogva tanácskozási jogú 
tagja  az  országos  közgyűlésnek.

6

  Egyéb  egyházi  tisztségre 

nem választható. 
 
98. §  A Tábori Püspöki Hivatal székhelye Budapest. 
 
99. §  A  tábori  püspök  munkáját  hivatalvezető  segíti,  aki 
egyúttal a püspök helyettese. Amikor a püspök evangélikus, 
akkor  a  hivatalvezető  református,  amikor  pedig  a  püspök 

                                                                 

4

Módosította a 2000. évi II. törvény 24.§-a. Hatályos: 2000. április 18-tól. 

5

Módosította az 1999. évi VI. törvény 3.§-a. Hatályos: 2000. januártól. 

6

Módosította a 2002. évi III. törvény 48.§-a. Hatályos: 2002. március 5-től. 

background image

református,  a  hivatalvezető  evangélikus.  Az  evangélikus 
hivatalvezetőt 

református 

egyház 

elnökségével 

egyetértésben  az  országos  presbitérium  jelöli,  az  országos 
közgyűlés  választja,  katonai  tisztségébe  a  honvédelmi 
miniszter nevezi ki és a tábori püspök iktatja be. 
 
100. §

7

 A  tábori  lelkészek  által  végzett  keresztelések, 

konfirmációk,  esketések  temetések  és  konfirmáció 
anyakönyvezése 

sorszámmal 

Protestáns 

Tábori 

Püspökségen,  sorszám  nélkül  a  felekezetileg  és  területileg 
illetékes  evangélikus  illetőleg  református  lelkészi 
hivatalban történik. 
 
101. § Tábori  lelkész  ellen  katonai  függelemsértés  miatt 
indított  katonai  fegyelmi  eljárásról  és  annak  eredményéről 
értesíteni kell a protestáns tábori püspököt. 
 
102. § Tábori  lelkész  ellen  indított  egyházi  fegyelmi 
vizsgálatról  és  annak  eredményéről  a  tábori  püspök  az 
illetékes katonai elöljárót tájékoztatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

7

Módosította az 1999. évi VI. törvény 4.§-a. Hatályos: 2000. januártól. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031