Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2007. évi VI. törvény a Magyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról.pdf

2007. évi VI. törvény a Magyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról.pdf — PDF document, 138Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2007. ÉVI VI. TÖRVÉNY 

A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL VÉGZENDŐ 

LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATRÓL 

 
1.§ 

(1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  a 

Magyarországi  Református  Egyház  valamint  a  Magyar 
Köztársaság  Kormánya  között  létrejött  megállapodás 
alapján  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  a 
Magyarországi  Református  Egyház  egyházi  szolgálatot 
végez  a  Magyar  Honvédségen  belül  a  protestáns  tábori 
lelkészi keretében. 
(2)  A  protestáns  tábori  lelkészi  szolgálat  feladatát  a 
református  és  evangélikus  egyházak  közötti  megállapodás 
értelmében végzi.  
 
2.§ 

(1) A protestáns tábori lelkészi szolgálat feladata az 

egyházi  szolgálatok  végzése  a  Magyar  Honvédség 
szervezetében. Így különösen: 

a) istentiszteletek és bibliaórák, keresztelő, konfirmáció, 
házasságkötés,  temetés  és  egyéb  egyházi  szolgálat 
ellátása, 
b)  egyéni  és  közösségi  lelkigondozás,  fogadóórák 
tartása,  
c) életismereti, erkölcsi és katechetikai oktatás, 
d) szociális, karitatív tevékenység, 
e) bizalmi fórum biztosítása, 
f)  a  katonák  ellátása  a  vallásgyakorláshoz  szükséges 
irodalommal. 

(2)  Az  anyakönyvezés  belföldön  a  szolgálatvégzés  helye 
szerint  illetékes  egyházközségben  történik.  Külföldön 
történő  szolgálat  esetén  az  állandó  lakóhely  szerinti 
egyházközség illetékes. 
(3)  A  protestáns  tábori  lelkészi  szolgálat  tevékenysége 
kiterjed  a  református  és  evangélikus  vallású  hivatásos  és 
szerződéses  katonákra,  azok  családtagjaira,  az  önkéntes 
tartalékos  katonákra,  a  katonai  tanintézetek  hallgatóira,  a 
honvédség  kötelékében  dolgozó  közalkalmazottakra,  és 
köztisztviselőkre,  a  megelőző  védelmi  helyzetben  és 
rendkívüli állapot idején honvédelmi  munkakötelezettséget 
teljesítőkre,  a  katonai  egészségügyi  intézményben 
ápoltakra, a honvédségi szociális otthonok lakóira, valamint 
a  katonai  büntetés-végrehajtási  intézetekben  fogva 
tartottakra.  Ökumenikus  nyitottságban  minden  hozzájuk 
forduló személy lelkigondozását vállalják. 
 
3.§ 

(1) A protestáns tábori lelkészi szolgálatot protestáns 

tábori püspök irányítja  
(2) A tábori püspök kinevezi és beiktatja a protestáns tábori 
lelkészeket, felügyeli munkájukat. 
(3)  A  tábori  püspöki  tisztséget  az  evangélikus  és  a 
református lelkészek felváltva töltik be. A protestáns tábori 
püspök  személyére  -  a  honvédelmi  miniszter  előzetes 
egyetértésével  -  az  országos  presbitérium  és  a  református 
zsinati  tanács  tesz  közös  javaslatot  a  katonai  szolgálatra 
vonatkozó  feltételek  és  előírások  figyelembevételével.  A 
evangélikus  tábori  püspököt  a  zsinat  választja  meg.  A 
protestáns tábori püspököt honvédelmi miniszter nevezi ki. 
(4) A tábori püspökké választhatóság feltétele a legalább 15 
év  lelkészi  szolgálat,  amelybe  a  katonai  időszorzók 
beleszámítanak.  Megbízatása  a  katonai  nyugdíjkorhatárig 
tart. 
(5) A protestáns tábori püspök a két egyház és a  miniszter 
egyetértésével visszahívható. 
(6)  Az  evangélikus  tábori  püspök,  illetve  a  hivatalvezető 
más országos egyházi tisztségre nem választható. 
(7)  A  püspök  évente  írásos  jelentést  tesz  a  szolgálatról 
mindkét  zsinatnak,  amelyet  tájékoztatásul  megküld  a 
miniszternek is. 

(8) A Protestáns Tábori Püspökség székhelye Budapest. 
 
4.§ 

(1)  A  protestáns  tábori  püspök  munkáját 

hivatalvezető segíti, aki egyben a püspök helyettese.  
(2)  Amennyiben  a  püspök  református,  a  hivatalvezető 
evangélikus,  amikor  pedig  a  püspök  evangélikus,  akkor  a 
hivatalvezető református. 
(3)  A  hivatalvezetőt  az  országos  presbitérium  és  a 
református  zsinati  tanács  közös  javaslatára  a  honvédelmi 
miniszter nevezi ki, és a protestáns tábori püspök iktatja be.  
(4)  A  hivatalvezető  szolgálati  elöljárója  –  a  tábori  püspök 
kivételével  –  a  protestáns  tábori  lelkészeknek.  Irányítja  a 
szolgálat  adminisztrációját,  hitelvi  kérdésekben  felügyeli  a 
szolgálat saját egyházához tartozó tagjait. 
 
5.§ 

(1)  A  protestáns  tábori  lelkészek  hivatásos  vagy 

szerződéses  tisztek,  szolgálatukat  az  állami,  katonai,  és 
egyházi  előírásoknak  megfelelően  végzik.  Katonai 
tevékenységet  nem  végeznek,  a  háború  áldozatairól  szóló 
Genfi  Egyezményeknek  megfelelően  harcba  nem  vethető 
személynek minősülnek. 
(2)  Az  egyház  biztosítja  a  megfelelő  számú  lelkészt  a 
szolgálat számára.  
(3) Az evangélikus tábori lelkészt – az egyházi szolgálatról 
és  az  egyházi  szolgálatot  végzőkről  szóló  2005.  évi  III. 
törvény  14.§  (3)  bekezdésében  meghatározott  lelkészek 
közül  -  az  országos  presbitérium  választja,  a  honvédelmi 
minisztériummal és a protestáns tábori püspökséggel történt 
előzetes  egyeztetés  után.  A  protestáns  tábori  lelkészt  az 
országos presbitérium visszahívhatja. 
(4) A tábori lelkész  szolgálati ideje  alatt  nem állhat  egyéb 
szolgálati jogviszonyban. 
(5)  A  szolgálattól  megváló  lelkész  az  egyházban  ismét 
szolgálatba állítható. 
(6)  Protestáns  tábori  lelkészi  szolgálatot  elláthat  a  helyi 
egyházközség  lelkésze  is,  aki  a  protestáns  tábori  püspök 
felkérésére 

helyőrségekben 

állomásozó 

katonai 

szervezetek lelkipásztori feladatait végzi. 
 
6.§ 

Protestáns  tábori  lelkész  ellen  indított  egyházi 

fegyelmi  eljárásról  az  egyházi  bíróság  elnöksége  az 
illetékes katonai elöljárót és a tábori püspököt tájékoztatja. 
 
7.§ 

A  tábori  lelkészi  szolgálattal  kapcsolatos  közös 

ügyek  intézésére  az  érintett  egyházak  és  a  honvédelmi 
minisztérium 9 tagú közös bizottságot alakítanak, amelybe 
az országos presbitérium 3 tagot küld. 
 
8.§ 

A  protestáns  tábori  lelkészi  szolgálat  szervezeti  és 

működési  szabályzatát  a  miniszter  az  egyházak  – 
evangélikus  részről  az  országos  presbitérium  -  előzetes 
egyetértésével lépteti hatályba. 
 
9.§ 

(1) 

Jelen 

törvény 

mellékletét 

képezi 

Magyarországi  Református  Egyház,  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  és  a  Magyar  Köztársaság  Kormánya 
közötti megállapodás. 
(2)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  vég-
zőkről  szóló  2005.évi  III.  törvény  3-10.  §  és  16-18.§-ai  a 
tábori  lelkészekre  is  vonatkoznak,  ekkor  ahol  a  törvény 
püspököt említ, a tábori püspököt kell érteni.  
(3)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot 
végzőkről  szóló  2005.évi  III.  törvény  15.§  (3)  bekezdése 
vonatkozásában a szolgálat helye a tábori lelkészi szolgálat, 
az  illetékes  püspök  az  evangélikus  tábori  püspök,  illetve 
hivatalvezető. 
 
10.§  (1)  E  törvény  a  9.§  (1)  bekezdésben  meghatározott 

background image

megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.  
(2) A törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló,  többször 
módosított 1997. évi V. törvény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031