Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2008. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2008. évi költségvetéséről.pdf

költségvetési törvény 20080602.pdf — PDF document, 505Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2008. ÉVI I. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek 

 
1.§ 

(1) A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház 

központi költségvetésének 2008. évi 

a) bevételi főösszegét 8.067.200.000.- forintban, 
b) kiadási főösszegét 8.067.200.000.- forintban, 
c) egyenlegét 0.-forintban állapítja meg. 

(2) Az országos presbitérium 2008. május 15-ig elkészíti a 
több  évre  szóló  kötelezettségek  és  követelések  terveit, 
amelyek  addig  előre  láthatók  és  lehetővé  teszik  a  2009-
2011.  évekre  szóló  költségvetések,  intézményalapítások  és 
megszüntetések, illetve központi beruházások tervezését. 
 
2.§ 

(1) Az  1.§-ban  megállapított  főösszegek  részletes 

számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 
(2)  A  zsinat  a  költségvetési  tételek  feletti  rendelkezési 
jogosultságokat  (szakmai  ellenjegyzési  jog)  e  törvény  2. 
számú  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A  jogosultságokkal 
kapcsolatos  felelősséget  az  érintett  által  tett  írásbeli 
nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3) A központi költségvetés terhére 2008. évben a 3. számú 
melléklet  szerinti  jogcímeken  lehet  személyi  kifizetést 
utalványozni. 
(4) A 2009. évi költségvetés elkészítésének (rész)határidőit 
és felelőseit e törvény a 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
3.§ 

(1) 

zsinat 

felhatalmazza 

az 

országos 

presbitériumot,  hogy  a  központi  költségvetés  2008.  évi 
likviditását biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje. 
(2) Az előző évekről áthozott kötelezettségek: 

a) 232410 ÉLIM harmadik részlet, 
b) 232430 Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség első 
részlet, 
c)  236610  békéscsabai  kollégiumvásárlás  harmadik 
részlet. 

(3)  A  2008.  évben  kiemelt  támogatást  élvez:  213100  az 
országos és intézményi számvitel egységesítése. 
 

II. fejezet 

Tartalékok, célelőirányzatok 

 
4.§ 

(1) A „vis maior” tartalék olyan előre nem látható 

esetek  elhárításának  segítésére  szolgál,  amely  azonnali 
beavatkozást  igényel,  s  ahol  a  beavatkozás  elmulasztása 
életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  járna.  Az  alapból  az 
összegeket kölcsön formájában kell kifizetni. 
(2)  Az  általános  tartalék  olyan  esetekben  használható  fel, 
amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett előre látni, 
de finanszírozása mégis szükséges vagy célszerű.  
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeretek 
felhasználásáról: 

a) 500.000.-Ft-ot  meg nem  haladó esetben, de összesen 
legfeljebb a keret 15%-áig az országos irodaigazgató,  
b)  1.000.000.-Ft-ot  meg  nem  haladó  esetben  de 
legfeljebb a keret 35%-áig az országos elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az adott 
eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy országos 
keret  elfogyott,  vagy  felhasználására  az  illetékes  testület 
már határozatot hozott.  

(5)  A  tartalékok  felhasználásáról  folyamatosan  be  kell 
számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium 
előtt. 
 
5.§ 

(1) Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a) 217110 diakóniai programok 
b) 217210 énekkarok, zenei táborok 
c) 217310 missziói pályázat 
d) 217440 oktatási eszközfejlesztés 
e) 217730 gyermek- és ifjúsági pályázatok 
f) 224530 számítógép pályázat, szoftverfejlesztés 
g) 224540 gyülekezeti anyakönyvek restaurálása 
h) 224300 központi beruházás, felújítás  
i) 224510 pályázati önrész támogatás 
j)  214210  és  214220  szociális  és  betegségi  segélyek, 
partnerhilfe  

(2) A Partnerhilfe keretében kapott összeg célja a diakóniai 
intézményekben  dolgozók,  a  nyugdíjas  lelkészek,  a 
pályakezdő  fiatal  lelkészek  és  az  országos  irodában  vagy 
országos  szolgálatban  dolgozó  nemlelkészek  támogatása. 
Elosztásáról  az  országos  presbitérium  által  kiküldött 
bizottság  dönt.  A  bizottság  a  támogatott  csoportok 
képviselőiből,  az  országos  elnökség  egyik  tagjából  és  az 
országos iroda gazdasági vezetőjéből áll. 
 
6.§ 

(1)  Az  e  törvény  1.  sz.  mellékletében 

meghatározott  tételek  túllépését,  költséghelyek  közötti 
átcsoportosítást  továbbá  a  3.  mellékletben  meghatározott 
álláshelyek  számától  való  eltérést  legfeljebb  10  %-os 
mértékig  –  határozatában  –  az  országos  presbitérium 
engedélyezhet. 
(2) Terven  felüli  bevétel  felhasználásáról  –  eltérő  törvényi 
rendelkezés hiányában –  

a) 250.000.- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
irodaigazgató,  
b) 1.000.000.-Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz. 

 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

7.§ 

(1) 

kártalanítási 

járadékban 

részesülő 

egyházközségek  a  központi  költségvetésből  –  224110  sor 
szerint  - az 1992. évi kártalanítási összeg  valorizált értékét 
kapják. A kártalanítási valorizáció mértéke legalább 2%. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági  helyzetben 
lévő  egyházközségeket  a  központi  költségvetés  -  224120 
sor  szerinti  -  működési  támogatásban  részesít.  Ennek 
elosztásáról az esperes véleményének figyelembe vételével 
az egyházkerületi elnökség dönt. 
(3)  Az  állami  kártalanításból  kimaradt  egyházközségek 
részére a központi költségvetés – 224400 sor szerint - belső 
kártalanítási keretet határoz  meg, amelynek elosztásáról az 
országos  iroda  nyilvántartása  alapján  az  országos 
presbitérium dönt. 
(4)  Az  állami  rendelkezések  szerint  –  251220  sor  alatt  - 
kistelepülési  illetménypótlékban  részesülő  egyházközségek 
kiválasztását az esperes véleményének figyelembe vételével 
az egyházkerületi elnökség végzi. 
(5)  Egyházközségek,  egyházi  intézmények  2008.  évi 
javasolt bérfejlesztési mértéke differenciáltan 6%. 
(6)  A  nyugdíjak  emelése  az  állami  nyugdíjemeléshez 

background image

rögzítetten történik. 
(7)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot 
végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  56.§  (1)  bekezdés 
szerint  figyelembe  veendő  összeg  2008-ban  a  kötelező 
legkisebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált 
bérminimum  megállapításáról  szóló  316/2005.  (XII.  25.) 
Korm. rendeletben meghatározott összeg. 
 

Egyházmegyék 

 
8.§ 

(1) Az egyházmegyék az országos költségvetésből 

támogatást  kapnak  a  223100  sor  szerint.  Ezek 
felhasználásáról az egyházmegyei presbitérium dönt. 
(2)  A 

támogatás 

tartalmazza 

az 

egyházmegyei 

tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi  tiszteletdíj 
2008-ban legalább 50.000.- Ft/hó. 
 

Egyházkerületek 

 

9.§ 

(1)  Az  egyházkerületek  –  222120,  222220,  és 

222320  sor  szerinti  -  működési  költségeit  a  központi 
költségvetés tartalmazza. 
(2)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  terveinek 
megvalósításának  segítésére  az  egyházkerületek  külön 
keretben részesülnek. 
(3)  Az  egyházkerület  a  szabad  felhasználású  külön  keret 
terhére  segítheti  az  egyházközségek  hitéleti  céljainak 
megvalósítását is. 
 

Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 
10.§ 

(1) 

normatív 

támogatásban 

részesülő 

intézményekben 

teljes 

munkaidőben 

alkalmazottak 

munkaidejét 

és 

pihenőidejét, 

előmeneteli 

és 

illetményrendszerét  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1993.  évi  XXXIII.  törvény  szerint  kell  megállapítani  (55-
80.§).  Ezt  a  dolgozóval  kötött  munkaszerződésben, 
valamint  az  intézményi  szervezeti  és  működési 
szabályzatban is rögzíteni kell.  
(2) A 2006. évi állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  meghatározott 
részéből tartalékalapot kell képezni.  
(3)  Az  államtól  kapott  normatív  támogatással  a 
célmeghatározás  keretein  belül  az  intézmények  saját 
hatáskörön belül szabadon gazdálkodnak. 
(4) A  2008.  évi  állami  kiegészítő  támogatásának  diakóniai 
intézmények  esetében  10  %-át  a  diakóniai  tartalékalapba, 
az oktatási intézmények esetében 16.000.- Ft/fő összeget az 
oktatási tartalékalapba kell befizetni.  
(5) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot, hogy 
az 

intézmények 

állami 

kiegészítő 

támogatásának 

felhasználásáról országos szabályrendeletben rendelkezzen. 
A  kiegészítő  támogatás  nem  fordítható  más  célra,  mint 
amire  a  támogatást  az  állam  adta.  A  tartalékalapok 
felhasználásáról folyamatosan be kell számolni a gazdasági 
bizottság és az országos presbitérium előtt. 
 

 

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 

11.§ 

(1)  Az  intézménynek  folyósított  normatív  és 

kiegészítő támogatással a célmeghatározás keretein belül az 
intézmény saját hatáskörén belül szabadon gazdálkodik. 

(2)  Az  intézmény,  illetve  fenntartója  a  központi 
költségvetéstől  abban  az  esetben  kérhet  támogatást, 
amennyiben  a  kiegészítő  támogatásnak  szabályrendelet 
szerint 

meghatározott 

részét 

befizeti 

az 

adott 

intézménytípusra  meghatározott  tartalékalapba.  Ebben  az 
esetben  minden  tekintetben  az  országos  fenntartású 
intézményekkel  egyenlő  elbírálásban  részesülnek,  a 
részükre  megállapítható  támogatás  szabályairól  országos 
szabályrendelet rendelkezik.  
(3)  A  (2)  bekezdésben  történő  befizetés  szándékáról  az 
egyház  és  az  intézmény  között  kötött  határozatlan  idejű 
megállapodásban kell nyilatkozni. 
 

Támogatások 

 
12.§ 

A  központi  költségvetés  1.  mellékletében 

költségvetési  sorokban  szereplő  összegeket,  ahol  a  2. 
melléklet  megfelelő  sorában  „támogatás”  szerepel,  a 
kedvezményezett  részére  –  elszámolási  kötelezettség 
mellett –  támogatásként kell átutalni. 
 

Elkülönített központi pénzalapok - Szolidaritási Alap 

 
13.§ 

A  nyugdíjakkal  kapcsolatos  költségvetési  sorok 

végrehajtásakor  ügyelni  kell  a  Szolidaritási  Alap  2009-es 
bevezetésének előkészítésére. 
 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
14.§ 

(1)  E  törvény  –  a  (2)-(5)  bekezdésében  foglalt 

kivételekkel - az elfogadása napján lép hatályba. 
(2) A 4.§ (1) bekezdés második mondata 2011. január 1-én 
lép hatályba. 
(3) A 10.§ (4) bekezdésben meghatározott szabályrendeletet 
úgy  kell  elkészíteni,  hogy  az  2009.  január  1-én  hatályba 
lépjen. 
(4) A 11.§ (3) bekezdése 2009. január 1-én lép hatályba. 
(5) A 2009. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 2009. 
évi  költségvetési  törvény  elfogadásáig  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  és  e  törvény 
rendelkezése szerint kell eljárni. 
 

MELLÉKLETEK 

 

a) 1.sz. melléklet: tételes költségvetés  
b)  2.  sz.  melléklet:  a  felhasználásért  felelős  személyek, 
szakmai ellenjegyzők  
c) 3. sz. melléklet: személyi állománytábla  
d) 4. sz. melléklet: naptár  

 
 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031