Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2009. évi II. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2009. évi költségvetéséről.pdf

2009. évi II. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2009. évi költségvetéséről.pdf — PDF document, 201Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2009. ÉVI II. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

1

 

 
 

I. fejezet 

Főösszegek 

 

1.§ 

(1)  A  zsinat  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 

központi költségvetésének 2009. évi 

a) bevételi főösszegét 8.568.300.000.- forintban, 
b) kiadási főösszegét 8.568.300.000.- forintban, 
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg. 

(2) Az országos presbitérium  2009. május 31-ig elkészíti a 
több  évre  szóló  kötelezettségek  és  követelések  terveit, 
amelyek  addig  előre  láthatók  és  lehetővé  teszik  a  2010-
2012.  évekre  szóló  költségvetések,  intézményalapítások  és 
megszüntetések, illetve központi beruházások tervezését. 
 
2.§ 

(1)  Az  1.§-ban  megállapított  főösszegek  részletes 

számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 
(2)  A  zsinat  a  költségvetési  tételek  feletti  rendelkezési 
jogosultságokat  (szakmai  ellenjegyzési  jog)  e  törvény  1. 
számú  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A  jogosultságokkal 
kapcsolatos  felelősséget  az  érintett  által  tett  írásbeli 
nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3) A központi költségvetés terhére 2009. évben a 2. számú 
melléklet  szerinti  jogcímeken  lehet  személyi  kifizetést 
utalványozni. 
(4) A 2010. évi költségvetés elkészítésének (rész) határidőit 
és felelőseit e törvény a 3. számú melléklete tartalmazza. 
(5) 

központi 

költségvetést 

érintő, 

pénzügyi 

kötelezettségvállalást  magában  foglaló  szerződéseket  az 
országos 

iroda 

gazdasági 

vezetőjével 

előzetesen 

ellenjegyeztetni kell. 
 
3.§ 

(1) 

zsinat 

felhatalmazza 

az 

országos 

presbitériumot,  hogy  a  központi  költségvetés  2009.  évi 
likviditását biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje. 
(2) Az előző évekről áthozott kötelezettségek: 

a)  232520  Csillaghegyi  Evangélikus  Egyházközség 
második részlet, 
b)  231610  békéscsabai  kollégiumvásárlás  negyedik 
részlet. 

(3)  A  2009.  évben  kiemelt  támogatást  élvez:  221530 
egységes ügyviteli rendszer kiépítése 
 

II. fejezet 

Tartalékok, célelőirányzatok 

 
4.§ 

(1)  A  „vis  maior”  tartalék  olyan  előre  nem  látható 

esetek  elhárításának  segítésére  szolgál,  amely  azonnali 
beavatkozást  igényel,  s  ahol  a  beavatkozás  elmulasztása 
életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  járna.  Az  alapból  az 
összegeket kölcsön formájában kell kifizetni. 
(2)  Az  általános  tartalék  olyan  esetekben  használható  fel, 
amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett előre látni, 
de finanszírozása mégis szükséges vagy célszerű.  
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeretek 
felhasználásáról: 

a) 500.000.-Ft-ot  meg nem  haladó esetben, de összesen 
legfeljebb a keret 15%-áig az országos irodaigazgató,  
b)  1.000.000.-Ft-ot  meg  nem  haladó  esetben  de 
legfeljebb a keret 35%-áig az országos elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz. 

                                                                 

1

Hatályos: 2009. február 13-tól. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az adott 
eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy országos 
keret  elfogyott,  vagy  felhasználására  az  illetékes  testület 
már határozatot hozott.  
(5)  A  tartalékok  felhasználásáról  folyamatosan  be  kell 
számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium 
előtt. 
 
5.§ 

Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a) 214210 szociális és betegségi segélyek  
b) 217110 diakóniai munka 
c) 217210 egyházzenei munka 
d) 217340 missziói pályázat 
e) 217730 gyermek- és ifjúsági pályázatok 
g) 221510 pályázati előkészítés, önrész 
h) 224190 számítógép pályázat, szoftverfejlesztés 
i) 224200 gyülekezeti anyakönyvek restaurálása 

 
6.§ 

(1) Az e törvény 1. sz. mellékletében meghatározott 

tételek túllépését, költséghelyek közötti átcsoportosítást – a 
5.§  (1)  bekezdésben  foglalt  kivételektől  eltekintve  – 
továbbá  a  2.  mellékletben  meghatározott  álláshelyek 
számától  való  eltérést  tételenként  legfeljebb  10  %-os 
mértékig  –  határozatában  –  az  országos  presbitérium 
engedélyezhet. 
(2) Terven  felüli bevétel  felhasználásáról  –  eltérő törvényi 
rendelkezés hiányában –  

a) 250.000.- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
irodaigazgató,  
b) 1.000.000.-Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz. 

 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

7.§ 

(1) 

kártalanítási 

járadékban 

részesülő 

egyházközségek  a  központi  költségvetésből  –  224110  sor 
szerint  - az 1992. évi kártalanítási összeg  valorizált értékét 
kapják. A kártalanítási valorizáció mértéke 2009-ben 2%. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági  helyzetben 
lévő  egyházközségeket  a  központi  költségvetés  -  224120 
sor  szerinti  -  működési  támogatásban  részesít.  Ennek 
elosztásáról az esperes véleményének figyelembe vételével 
az egyházkerületi elnökség dönt. 
(3)  Az  állami  kártalanításból  kimaradt  egyházközségek 
részére a központi költségvetés – 224180 sor szerint - belső 
kártalanítási keretet határoz  meg, amelynek elosztásáról az 
országos  iroda  nyilvántartása  alapján  az  országos 
presbitérium dönt. 
(4)  Az  állami  rendelkezések  szerint  –  251220  sor  alatt  - 
kistelepülési illetménypótlékban részesülő egyházközségek 
kiválasztását az esperes véleményének figyelembe vételével 
az egyházkerületi elnökség végzi. 
(5)  Egyházközségek,  egyházi  intézmények  2009.  évi 
javasolt  bérfejlesztési  mértéke  0%  –  a  bérkerettel  való 
szabad gazdálkodás lehetősége mellett. 
(6)  A  nyugdíjemelés  az  állami  nyugdíjemeléshez  rögzített 
mértékben történik.  
(7)  A  lelkészek  által  fizetendő  nyugdíjjárulék  mértéke 
2009-ben  12%.  Az  egyházi  lakások  használati  ellenértéke, 
amelyet  a  járulék  kiszámításához  kell  használni,  a  2008. 
évinek 15%-kal megnövelt értéke. 
(8)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  vég-
zőkről szóló 2005. évi III. törvény 56.§ (1) bekezdés szerint 
figyelembe  veendő  összeg  2009-ben  a  kötelező  legkisebb 

background image

munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megál-
lapításáról  szóló  321/2008.  (XII.  29.)  Korm.  rendeletben 
meghatározott összeg. 
(9)  Az  országos  járulék  mértéke  2009-ben  a  2008.  évi 
összeg 15%-kal növelt értéke. 
 

Egyházmegyék 

 
8.§ 

(1)  Az  egyházmegyék  a  központi  költségvetésből 

támogatást  kapnak  a  223100  sor  szerint.  Ezek 
felhasználásáról az egyházmegyei presbitérium dönt. 
(2) 

támogatás 

tartalmazza 

az 

egyházmegyei 

tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi  tiszteletdíj 
2009-ben legalább 50.000.- Ft/hó. 
 

Egyházkerületek 

 

9.§ 

(1)  Az  egyházkerületek  –  222120,  222220,  és 

222320  sor  szerinti  -  működési  költségeit  a  központi 
költségvetés tartalmazza. 
(2)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  terveinek 
megvalósításának  segítésére  az  egyházkerületek  külön 
keretben  részesülnek  a  222130,  222230,  222330  sorok 
szerint 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti  keret  terhére 
segítheti hitéleti célok megvalósítását is. 
 

Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 
10.§  (1) 

normatív 

támogatásban 

részesülő 

intézményekben  a  közalkalmazottakkal  azonos  feladatot 
ellátó  alkalmazottak  illetménye  és  juttatásai  nem  lehetnek 
kevesebbek  az  állami  előírásokban  szereplőknél.  Ezt  az 
alkalmazottal  kötött  munkaszerződésben,  valamint  az 
intézményi  szervezeti  és  működési  szabályzatában  is 
rögzíteni kell.  
(2) A 2007. évi állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  a  fenntartó 
országos  presbitérium  által  meghatározott  részét  a 
diakóniai, illetve oktatási tartalékalapba kell befizetni.  
(3)  Az  államtól  kapott  normatív  támogatással  a 
célmeghatározás  keretein  belül  az  intézmények  saját 
hatáskörön belül szabadon gazdálkodnak. 
(4) A 2009. évi állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi 
kiegészítő  normatíva  összegének  az  országos  presbitérium 
által  meghatározott  részét  az  oktatási  és  diakóniai 
intézmények részére, a maradék összeget pedig az oktatási, 
illetve a diakóniai alapba kell kifizetni. 
(5) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot, hogy 
az 

intézmények 

állami 

kiegészítő 

támogatásának 

felhasználásáról országos szabályrendeletben rendelkezzen. 
A  kiegészítő  támogatás  nem  fordítható  más  célra,  mint 
amire  a  támogatást  az  állam  adta.  A  tartalékalapok 
felhasználásáról folyamatosan be kell számolni a gazdasági 
bizottság és az országos presbitérium előtt. 
 

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 

11.§  (1)  Az  intézménynek  folyósított  normatív  és 
kiegészítő támogatással a célmeghatározás keretein belül az 
intézmény saját hatáskörén belül szabadon gazdálkodik. 
(2)  Az  intézmény,  illetve  fenntartója  a  központi 
költségvetéstől  abban  az  esetben  kérhet  támogatást, 
amennyiben  a  kiegészítő  támogatásnak  10.§  (4) 
bekezdésben  meghatározott  részét  befizeti  az  adott 
intézménytípusra  meghatározott  tartalékalapba.  Ebben  az 

esetben  minden  tekintetben  az  országos  fenntartású 
intézményekkel  egyenlő  elbírálásban  részesülnek,  a 
részükre  megállapítható  támogatás  szabályairól  országos 
szabályrendelet rendelkezik.  
(3)  A  (2)  bekezdésben  történő  befizetés  szándékáról  az 
egyház  és  az  intézmény  fenntartója  között  kötött 
határozatlan idejű megállapodásban kell nyilatkozni. 
 

Támogatások 

 
12.§  A 

központi 

költségvetés 

1. 

mellékletében 

költségvetési  sorokban  szereplő  összegeket,  ahol  a 
megfelelő sorban „támogatás” szerepel, a kedvezményezett 
részére – elszámolási kötelezettség mellett – támogatásként 
kell átutalni. 
 

Elkülönített központi pénzalapok - Szolidaritási Alap 

 
13.§  A  nyugdíjakkal  kapcsolatos  költségvetési  sorok 
végrehajtásakor  ügyelni  kell  a  Szolidaritási  Alap  2010-es 
bevezetésének előkészítésére. 
 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
14.§  (1)  E  törvény  –  a  (2)-(4)  bekezdésében  foglalt 
kivételekkel - az elfogadása napján lép hatályba.  
(2) A 4.§ (1) bekezdés második mondata 2011. január 1-én 
lép hatályba. 
(3) A diakóniai intézmények tartalékalapjának működéséről 
szóló szabályrendeletet úgy kell elkészíteni, hogy az 2009. 
július 1-én hatályba lépjen. 
(4) A 2010. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 2010. 
évi  költségvetési  törvény  elfogadásáig  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  és  e  törvény 
rendelkezése szerint kell eljárni. 
 

MELLÉKLETEK 

 

a)  1.sz.  melléklet:  tételes  költségvetés,  szakmai 
ellenjegyzők 
b) 2. sz. melléklet: személyi állománytábla  
c) 3. sz. melléklet: naptár  
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031