Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2010. évi III. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2010. évi költségvetéséről.pdf

2010. évi III. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2010. évi költségvetéséről.pdf — PDF document, 201Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2010. ÉVI III. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek 

 
1.§ 

(1)  A  zsinat  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 

központi költségvetésének 2010. évi 

a) bevételi főösszegét 7.998.900.000.- forintban, 
b) kiadási főösszegét 7.998.900.000.- forintban, 
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg. 

(2) Az országos presbitérium 2010. május 31-ig elkészíti a 
több  évre  szóló  kötelezettségek  és  követelések  terveit, 
amelyek  addig  előre  láthatók  és  lehetővé  teszik  a  2011-
2013.  évekre  szóló  költségvetések,  intézményalapítások  és 
megszüntetések, illetve központi beruházások tervezését. 
 
2.§ 

(1)  Az  1.  §-ban  megállapított  főösszegek  részletes 

számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 
(2)  A  zsinat  a  költségvetési  tételek  feletti  rendelkezési 
jogosultságokat  (szakmai  ellenjegyzési  jog)  e  törvény  1. 
számú  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A  jogosultságokkal 
kapcsolatos  felelősséget  az  érintett  által  tett  írásbeli 
nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3) A központi költségvetés terhére 2010. évben a 2. számú 
melléklet  szerinti  jogcímeken  lehet  személyi  kifizetést 
utalványozni. 
(4) A 2011. évi költségvetés elkészítésének (rész) határidőit 
és felelőseit a törvény a 3. számú melléklete tartalmazza. 
(5) 

központi 

költségvetést 

érintő, 

pénzügyi 

kötelezettségvállalást  magában  foglaló  szerződéseket  az 
országos 

iroda 

gazdasági 

vezetőjével 

előzetesen 

ellenjegyeztetni kell. 
 
3.§ 

(1) 

zsinat 

felhatalmazza 

az 

országos 

presbitériumot,  hogy  a  központi  költségvetés  2010.  évi 
likviditását biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje. 
(2) Az előző évekről áthozott kötelezettségek: 

a)  X7040204  Csillaghegyi  Evangélikus  Egyházközség 
harmadik részlet, 
b)  X7040103  békéscsabai  kollégiumvásárlás  ötödik 
részlet, 
c) X7040103 bonyhádi tornacsarnok második részlet. 

(3)  A  2010.  évben  kiemelt  támogatást  élvez:  X7031154 
soron  feltüntetett  egységes  ügyviteli  rendszer  teljes  körű 
kiépítése. 
 

II. fejezet 

Tartalékok, célelőirányzatok 

 
4.§ 

(1)  A  „vis  maior”  tartalék  olyan  előre  nem  látható 

esetek  elhárításának  segítésére  szolgál,  amely  azonnali 
beavatkozást  igényel,  s  ahol  a  beavatkozás  elmulasztása 
életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  járna.  Az  alapból  az 
összegeket kölcsön formájában kell kifizetni. 
(2)  Az  általános  tartalék  olyan  esetekben  használható  fel, 
amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett előre látni, 
de finanszírozása mégis szükséges vagy célszerű.  
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeretek 
felhasználásáról: 

a) 500.000.-Ft-ot  meg nem  haladó esetben, de összesen 
legfeljebb a keret 15 %-áig az országos irodaigazgató,  
b)  1.000.000.-Ft-ot  meg  nem  haladó  esetben  de 
legfeljebb a keret 35 %-áig az országos elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az adott 

eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy országos 
keret  elfogyott,  vagy  felhasználására  az  illetékes  testület 
már határozatot hozott.  
(5) Az X7031001/6 soron lévő összeget az X7031001/1 és 
az  X7031001/2  sorokon  szereplő  bevételek  legalább  6  %-
ából  kell  képezni,  melyet  az  egyházunk  hosszútávú 
önfinanszírozásának megalapozására lehet felhasználni. 
(6)  A  tartalékok  felhasználásáról  folyamatosan  be  kell 
számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium 
előtt. 
 
5.§ 

Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a) X7020101 diakóniai bizottsági feladatok  
b) X7020201egyházzenei bizottsági feladatok 
c) X7020202 orgonaprogram 
d) 

X7020311 

egyházközségi 

gyűjtemények 

működtetésének pályázatai  
e) X7020312 gyülekezeti anyakönyvek restaurálása 
f) X7020401 missziói bizottsági feladatok 
g) X7020405 missziói pályázat  
h) X7020501 oktatási bizottsági feladatok 
i) X7020601 sajtóbizottsági feladatok 
j) X7020701 tényfeltáró bizottsági feladatok 
k) X7020801 gyermek- és ifjúsági feladatok 
l) X7020802 egyetemi gyülekezetek feladatai 
m) X7020803 gyermek- és ifjúsági pályázatok 
n) X7021000 reformációi emlékbizottság feladatai 
o) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj 
p) X7031005 pályázati előkészítés, önrész 
r) X7035005 számítógép pályázat, szoftverfejlesztés 
s) X7040300 nyugdíjalap 
t) X7040400 szociális alap  

 
6.§ 

(1) Az e törvény 1. sz. mellékletében meghatározott 

tételek  túllépését,  költséghelyek  közötti  átcsoportosítást  – 
az  5.  §-ban  foglalt  kivételektől  eltekintve  –  továbbá  a  2. 
mellékletben meghatározott csoportok összlétszámától való 
eltérést  legfeljebb  csoportonként  10  %-os  mértékig  – 
határozatában – az országos presbitérium engedélyezhet. 
(2) Terven  felüli bevétel  felhasználásáról  –  eltérő törvényi 
rendelkezés hiányában –  

a) 250.000.- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
irodaigazgató,  
b) 1.000.000.-Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium határoz. 

 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

7.§ 

(1) 

kártalanítási 

járadékban 

részesülő 

egyházközségek  a  központi  költségvetésből  –  X7035001/1 
sor  szerint  -  az  1992.  évi  kártalanítási  összeg  valorizált 
értékét  kapják.  A  kártalanítási  valorizáció  mértéke  2010-
ben 2 %. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági  helyzetben 
lévő  egyházközségeket  a  központi  költségvetés  –
X7035001/2 sor szerinti - működési támogatásban részesít. 
Ennek  elosztásáról  az  esperes  véleményének  figyelembe 
vételével az egyházkerületi elnökség dönt. 
(3)  Az  állami  kártalanításból  kimaradt  egyházközségek 
részére  a  központi  költségvetés  –  X7035004  sor  szerint  - 
belső  kártalanítási  keretet  határoz  meg,  amelynek 
elosztásáról  az  országos  iroda  nyilvántartása  alapján  az 
országos presbitérium dönt. 
(4) Az állami rendelkezések szerint – X7035001/5 sor alatt 

background image

-  kistelepülési  illetménypótlékban  részesülő  egyházközségi 
lelkészek 

kiválasztását 

az 

esperes 

véleményének 

figyelembe vételével az egyházkerületi elnökség végzi. 
(5)  2010.  évi  javasolt  bérfejlesztés  mértéke  4,2  %  –  a 
bérkerettel való szabad gazdálkodás lehetősége mellett. 
(6)  A  nyugdíjemelés  az  állami  nyugdíjemeléshez  rögzített 
mértékben történik.  
(7)  A  lelkészek  által  fizetendő  nyugdíjjárulék  mértéke 
2010-ben  a  2009.  évi  mértékkel  azonos  mértékű.  A 
lelkészek  által  fizetendő  nyugdíjjárulék  mértéke  2011-től 
15%.  Az  egyházi  lakások  használati  ellenértéke,  amelyet  a 
járulék kiszámításához kell használni, a 2009. évivel azonos 
mértékű  (4.  számú  melléklet).  2011-ben  a  2010-es 
mértéknek a 10 %-kal növelt összege. 
(8)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  vég-
zőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  56.  §  (1)  bekezdés  sze-
rint  figyelembe  veendő  összeg  2010-ben  a  kötelező  legki-
sebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérminimum 
megállapításáról  szóló  295/2009.  (XII.  21.)  Korm.  rende-
letben meghatározott minimálbér. 
(9)  Az  országos  járulék  mértéke  2010-ben  a  2009.  évi 
összeggel azonos mértékű, 2011-ben 10 %-kal emelkedik. 
(10)  Az  országos  kötelező  offertóriumok  időpontjait  és  a 
felosztásukról döntő egyházi testületet, egyházkormányzati 
szintet az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

Egyházmegyék 

 

8.§ 

(1)  Az  egyházmegyék  a  központi  költségvetésből 

támogatást  kapnak  az  X7034001  sor  szerint.  Ezek 
felhasználásáról az egyházmegyei presbitérium dönt. 
(2) 

támogatás 

tartalmazza 

az 

egyházmegyei 

tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi  tiszteletdíj 
2010-ben legalább 50.000.- Ft/hó. 
 

Egyházkerületek 

 

9.§ 

(1)  Az  egyházkerületek  –  X7033101,  X7033201, 

X7033301  sorok  szerinti  -  működési  költségeit  a  központi 
költségvetés tartalmazza. 
(2)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  terveinek 
megvalósításának  segítésére  az  egyházkerületek  külön 
keretben  részesülnek  a  X7033102,  X7033202,  X7033302 
sorok szerint 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti  keret  terhére 
segítheti hitéleti célok megvalósítását is. 
 

Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 
10.§  (1) 

normatív 

támogatásban 

részesülő 

intézményekben 

teljes 

munkaidőben 

alkalmazottak 

munkaidejét 

és 

pihenőidejét, 

előmeneteli 

és 

illetményrendszerét  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény  szerint  kell  megállapítani  (55-
80.  §).  Ezt  az  alkalmazottal  kötött  munkaszerződésben, 
valamint az intézményi szmsz-ben is rögzíteni kell.  
(2) A 2008. évi állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  a  fenntartó 
országos presbitérium által meghatározott részét a diakóniai 
ill. oktatási tartalékalapba kell befizetni.  
(3)  Az  államtól  kapott  normatív  támogatással  a 
célmeghatározás  keretein  belül  az  intézmények  saját 
hatáskörön belül szabadon gazdálkodnak. 
(4)  Az  állami  költségvetéshez  kapcsolódó  egyházi 
kiegészítő  támogatás  összegének  az  országos  presbitérium 
által  meghatározott  részét  a  diakóniai  ill.  oktatási 
tartalékalapba kell befizetni. 

(5) A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot, hogy 
az 

intézmények 

állami 

kiegészítő 

támogatásának 

felhasználásáról országos szabályrendeletben rendelkezzen. 
A  kiegészítő  támogatás  nem  fordítható  más  célra,  mint 
amire  a  támogatást  az  állam  adta.  A  tartalékalapok 
felhasználásáról folyamatosan be kell számolni a gazdasági 
bizottság és az országos presbitérium előtt. 
 

 

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 

11.§  (1)  Az  intézménynek  folyósított  normatív  és 
kiegészítő támogatással a célmeghatározás keretein belül az 
intézmény saját hatáskörén belül szabadon gazdálkodik. 
(2)  Az  intézmény,  illetve  fenntartója  a  központi 
költségvetéstől  abban  az  esetben  kérhet  támogatást, 
amennyiben  a  kiegészítő  támogatásnak  10.  §  (2)  és  (4) 
bekezdéseiben  meghatározott  részét  befizeti  az  adott 
intézménytípusra  meghatározott  tartalékalapba.  Ebben  az 
esetben  minden  tekintetben  az  országos  fenntartású 
intézményekkel  egyenlő  elbírálásban  részesülnek,  a 
részükre  megállapítható  támogatás  szabályairól  országos 
szabályrendelet rendelkezik.  
(3)  A  (2)  bekezdésben  történő  befizetés  szándékáról  az 
egyház  és  az  intézmény  között  kötött  határozatlan  idejű 
megállapodásban kell nyilatkozni. 
 

Elkülönített központi pénzalapok - Szolidaritási Alap 

 
12.§  A  nyugdíjakkal  kapcsolatos  költségvetési  sorok 
végrehajtásakor  ügyelni  kell  a  Szolidaritási  Alap  2011-es 
bevezetésének előkészítésére. 
 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

13.§  (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 
az elfogadása napján lép hatályba.  
(2) A 4. § (1) bekezdés második mondata 2011. január 1-én 
lép hatályba. 
(3) A 2011. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 2011. 
évi  költségvetési  törvény  elfogadásáig  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  és  e  törvény 
rendelkezése szerint kell eljárni. 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031