Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2012. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi költségvetéséről.pdf

2012. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi költségvetéséről.pdf — PDF document, 205Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2012. ÉVI I. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek 

 
1. §  (1)  A  zsinat  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
központi költségvetésének 2012. évi 

a) bevételi főösszegét 10.200.000.000.- forintban, 
b) kiadási főösszegét 10.200.000.000.- forintban, 
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg. 

(2) Az országos presbitérium 2012. május 31-ig elkészíti a 
több  évre  szóló  kötelezettségek  és  követelések  terveit, 
amelyek  addig  előre  láthatók  és  lehetővé  teszik  a  2013-
2015.  évekre  szóló  költségvetések,  intézményalapítások  és 
megszüntetések, illetve központi beruházások tervezését. 
 
2. §  (1)  Az  1.  §-ban  megállapított  főösszegek  részletes 
számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 
(2)  A  zsinat  a  költségvetési  tételek  feletti  rendelkezési 
jogosultságokat  (szakmai  ellenjegyzési  jog)  e  törvény  1. 
számú  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A  jogosultságokkal 
kapcsolatos  felelősséget  az  érintett  által  tett  írásbeli 
nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3) A központi költségvetés terhére 2012. évben a 2. számú 
melléklet  szerinti  jogcímeken  lehet  személyi  kifizetést 
utalványozni. 
(4) A 2013. évi költségvetés elkészítésének (rész) határidőit 
és felelőseit e törvény 3. számú melléklete tartalmazza. 
(5) 

központi 

költségvetést 

érintő, 

pénzügyi 

kötelezettségvállalást  magában  foglaló  szerződéseket  az 
országos 

iroda 

gazdasági 

vezetőjével 

előzetesen 

ellenjegyeztetni kell. 
 
3. §  (1) 

zsinat 

felhatalmazza 

az 

országos 

presbitériumot,  hogy  a  központi  költségvetés  2012.  évi 
likviditását biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje. 
(2)  Az  előző  évekről  áthozott,  valamint  jelen  törvényben 
betervezett kötelezettségek: 

a) X7021001 Reformációi emlékbizottság feladatai: 
2013. évre: 20.457.000,- Ft 
2014. évre: 23.177.000,- Ft 
2015. évre: 36.677.000,- Ft 
2016. évre: 

1

 

2017. évre: 
b) X7021002 Luther rajzfilm: 
2013. évre: 6.000.000,- Ft 
2014. évre: 8.000.000,- Ft 
2015. évre: 8.000.000,- Ft 
2016. évre: 3.000.000,- Ft 

 

II. fejezet 

Tartalékok, célelőirányzatok 

 
4. §  (1)  A  „vis  maior”  tartalék  olyan  előre  nem  látható 
esetek  elhárításának  segítésére  szolgál,  amely  azonnali 
beavatkozást  igényel,  s  ahol  a  beavatkozás  elmulasztása 
életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  járna.  Az  alapból  az 
összegeket kölcsön formájában kell kifizetni. 
(2)  Az  általános  tartalék  olyan  esetekben  használható  fel, 
amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett előre látni, 
de finanszírozása mégis szükséges vagy célszerű. Nevesített 
tartalékként  jelennek  meg  azok  az  elkülönített  keretek, 
amelyek  felhasználása  meghatározott  feltételek  teljesülése 

                                                                 

1

A 2016. és 2017. évre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyzete 

a 2015. évi IV. törvény 13. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. január 1-től. 

esetén lehetséges. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeretek 
felhasználásáról: 

a) 500.000.-Ft-ot  meg nem  haladó esetben, de összesen 
legfeljebb a keret 15%-áig az országos irodaigazgató,  
b)  1.000.000.-Ft-ot  meg  nem  haladó  esetben,  de 
legfeljebb a keret 35%-áig az országos elnökség,  
c) 1.000.000.-Ft felett az országos presbitérium, 
d) 50.000.000,- Ft felett a zsinat határoz. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az adott 
eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy országos 
keret  elfogyott,  vagy  felhasználására  az  illetékes  testület 
már határozatot hozott.  
(5) Az X7031001/4 soron lévő összeget az X7031001/1 és 
az  X7031001/2  sorokon  szereplő  bevételek  legalább  6  %-
ából  kell  képezni,  melyet  az  egyházunk  hosszútávú 
önfinanszírozásának megalapozására lehet felhasználni. 
(6)  A  tartalékok  felhasználásáról  folyamatosan  be  kell 
számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium 
előtt. 
 
5. §  Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a) X7020201 egyházzenei bizottsági feladatok 
b) X7020202 orgonaprogram 
c) 

X7020311 

egyházközségi 

gyűjtemények 

működtetésének pályázatai  
d) X7020312 gyülekezeti anyakönyvek restaurálása 
e) X7020401 missziói bizottsági feladatok 
f) X7020405 missziói pályázat  
g) X7020601 sajtóbizottsági feladatok 
h) X7020701 tényfeltáró bizottsági feladatok 
i) X7020801 gyermek- és ifjúsági feladatok 
j) X7020802 egyetemi gyülekezetek feladatai 
k) X7020803 gyermek- és ifjúsági pályázatok 
l) X7021001 reformációi emlékbizottság feladatai 
m) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj 
n) X7031005 pályázati előkészítés, önrész 
o) X7035005 számítógép pályázat, szoftverfejlesztés 
p) X7040101/1 oktatási intézmények tartalékalap 
r) X7040111 oktatási szakmai feladatok 
s) X7040201/1 diakóniai intézmények tartalékalap 
t) X7040211 diakóniai szakmai feladatok  
u) X7040300 nyugdíjalap 
v) X7040400 szociális alap. 

 
6. §  (1) Az e törvény 1. sz. mellékletében meghatározott 
tételek  túllépését,  költséghelyek  közötti  átcsoportosítást  – 
az  5.  §-ban  foglalt  kivételektől  eltekintve  –  továbbá  a  2. 
mellékletben meghatározott csoportok összlétszámától való 
eltérést  legfeljebb  csoportonként  10  %-os  mértékig  – 
határozatában – az országos presbitérium engedélyezhet. 
(2) Terven  felüli bevétel  felhasználásáról  –  eltérő törvényi 
rendelkezés hiányában – egyedileg 

a) 250.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
irodaigazgató,  
b)  1.000.000,-  Ft-ot  meg  nem  haladó  esetben  az 
országos elnökség,  
c) 1.000.000,- Ft felett az országos presbitérium határoz. 

(3)  A  (2)  bekezdésben  a-b)  pontja  esetén  az  országos 
presbitériumot,  a  c)  pont  esetén  a  zsinatot  a  soron 
következő ülésén a tájékoztatni kell. 
 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

7. §  (1) 

kártalanítási 

járadékban 

részesülő 

background image

egyházközségek  a  központi  költségvetésből  –  X7035001/1 
sor  szerint  -  az  1992.  évi  kártalanítási  összeg  valorizált 
értékét  kapják.  A  kártalanítási  valorizáció  mértéke  2012-
ben 2 %. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági  helyzetben 
lévő  egyházközségeket  a  központi  költségvetés  –
X7035001/2 sor szerinti - működési támogatásban részesít. 
Ennek 

elosztásáról 

az 

egyházmegyei 

elnökségek 

véleményének  figyelembe  vételével  az  egyházkerületi 
elnökség dönt. 
(3)  Az  állami  kártalanításból  kimaradt  egyházközségek 
részére  a  központi  költségvetés  –  X7035004  sor  szerint  - 
belső  kártalanítási  keretet  határoz  meg,  amelynek 
elosztásáról  az  országos  iroda  nyilvántartása  alapján  az 
országos presbitérium dönt. 
(4) Az állami rendelkezések szerint – X7035001/5 sor alatt 
-  kistelepülési  illetménypótlékban  részesülő  egyházközségi 
lelkészek  kiválasztását  az  egyházmegyei  elnökség 
véleményének  figyelembe  vételével  az  egyházkerületi 
elnökség végzi. 
(5)  Egyházközségek,  egyházi  intézmények  2012.  évi 
javasolt  bérfejlesztési  mértéke  5,0  %  –  a  bérkerettel  való 
szabad gazdálkodás lehetőségének biztosítása mellett. 
(6)  A  nyugdíjemelés  az  állami  nyugdíjemeléshez  rögzített 
mértékben történik.  
(7) A lelkészek által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 15%. 
Az  egyházi  lakások  használati  ellenértéke,  amelyet  a 
járulék kiszámításához kell használni, a 4. számú melléklet 
tartalmazza. 

(8)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  vég-
zőkről szóló 2005. évi III. törvény 56. § (1) bekezdés sze-
rint figyelembe veendő összeg 2012. évben a kötelező leg-
kisebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérminimum 
megállapításáról  szóló  295/2009.  (XII.  21.)  Korm.  rende-
letben meghatározott minimálbér. 

(9)  Az  országos  járulék  mértéke  2012.  évben  a  2011.  évi 
összegnél 10 %-kal magasabb, 2012. évet követően minden 
évben 10 %-kal emelkedik. 
(10)  Az  országos  kötelező  offertóriumok  időpontjait  és  a 
felosztásukról döntő egyházi testületet, egyházkormányzati 
szintet az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

Egyházmegyék 

 

8. §  (1)  Az  egyházmegyék  a  központi  költségvetésből 
támogatást  kapnak  az  X7034001  sor  szerint.  Ezek 
felhasználásáról az egyházmegyei presbitérium dönt. 
(2) 

támogatás 

tartalmazza 

az 

egyházmegyei 

tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi  tiszteletdíj 
2012. évben legalább 55.000.- Ft/hó. 
(3)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházmegyék  külön 
kerettel rendelkeznek az X7035002 sor szerint. 
 

Egyházkerületek 

 

9. §  (1)  Az  egyházkerületek  –  X7033101,  X7033201, 
X7033301  sorok  szerinti  -  működési  költségeit  a  központi 
költségvetés tartalmazza. 
(2)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházkerületek  külön 
kerettel rendelkeznek az  X7033102, X7033202, X7033302 
sorok szerint. 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti  keret  terhére 
segítheti hitéleti célok megvalósítását is. 
(4)  Az  egyházkerület  dönt  az  egyházmegyei  működési 
(X7034001)  és  egyházmegyei  felújítási  keret  (X7035002) 
egyházmegyék közötti felosztásáról. 

 

Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 

10. §  (1) 

normatív 

támogatásban 

részesülő 

intézményekben 

teljes 

munkaidőben 

alkalmazottak 

munkaidejét 

és 

pihenőidejét, 

előmeneteli 

és 

illetményrendszerét  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény  szerint  kell  megállapítani  (55-
80.  §).  Ezt  az  alkalmazottal  kötött  munkaszerződésben, 
valamint az intézményi szmsz-ben is rögzíteni kell.  
(2) Az állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi kiegészí-
tő támogatás és a kiegészítő támogatás korrekciós összege a 
diakóniai  illetve  oktatási  tartalékalapba  kerül,  amelynek 
felhasználása  országos  szabályrendelet  rendelkezései  sze-
rint történik. 
(3)  Az  államtól  kapott  normatív  támogatással  a 
célmeghatározás  keretein  belül  az  intézmények  saját 
hatáskörön belül szabadon gazdálkodnak. 
(4)  Az  intézmények  állami  kiegészítő  támogatásának  és  a 
kiegészítő 

támogatás 

korrekciós 

összegének 

felhasználásáról  országos  szabályrendelet  rendelkezik.    A 
kiegészítő  támogatás  és  a  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összege nem fordítható más célra, mint amire a támogatást 
az  állam  adta.  A  tartalékalapok  felhasználásáról 
folyamatosan  be  kell  számolni  a  gazdasági  bizottság  és  az 
országos presbitérium előtt. 
 

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 

11. §  (1)  Az  intézménynek  folyósított  normatív  és 
kiegészítő támogatással a célmeghatározás keretein belül az 
intézmény saját hatáskörén belül szabadon gazdálkodik. 
(2)  Az  intézmény,  illetve  fenntartója  az  intézménnyel 
kapcsolatban  központi  költségvetésből  abban  az  esetben 
kérhet  egyházi  pályázati,  illetve  nem  egyházi  pályázathoz 
kapcsolódó támogatást és kölcsönt,  amennyiben kiegészítő 
támogatás és a kiegészítő támogatás korrekciós összegének 
az  országos  presbitérium  által  évenként  meghatározott 
részét  a  tartalékalapba  befizette.  Ebben  az  esetben  minden 
tekintetben az országos fenntartású intézményekkel egyenlő 
elbírálásban  részesülnek, 

a  részükre  megállapítható 

támogatás 

szabályairól 

országos 

szabályrendelet 

rendelkezik. 
(3)  A  (2)  bekezdésben  történő  befizetés  szándékáról  az 
egyház  és  a  fenntartó  egyházközség  között  kötött 
határozatlan idejű megállapodásban kell nyilatkozni. 
 

Elkülönített központi pénzalapok - Szolidaritási Alap 

 
12. §  A  nyugdíjakkal  kapcsolatos  költségvetési  sorok 
végrehajtásakor ügyelni kell a Szolidaritási Alap 2013. évi 
bevezetésének előkészítésére. 
 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

13. § (1) 

E  törvény  –  a  (2)  bekezdésében  foglalt 

kivételekkel - az elfogadása napján lép hatályba.  
(2) A 2013. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 2013. 
évi  költségvetési  törvény  elfogadásáig  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  és  e  törvény 
rendelkezése szerint kell eljárni. 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031