Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2013. évi II. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi költségvetéséről.pdf

2013. évi II. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi költségvetéséről.pdf — PDF document, 201Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

2013. ÉVI II.TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek 

 
1. §  A  zsinat  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
központi költségvetésének 2013. évi 

a) bevételi főösszegét 12.300.000.000,- forintban, 
b) kiadási főösszegét 12.300.000.000,- forintban, 
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg. 

 
2. §  (1)  Az  1.  §-ban  megállapított  főösszegek  részletes 
számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 
(2)  A  zsinat  a  költségvetési  tételek  feletti  rendelkezési 
jogosultságokat  (szakmai  ellenjegyzési  jog)  e  törvény  1. 
számú  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A  jogosultságokkal 
kapcsolatos  felelősséget  az  érintett  által  tett  írásbeli 
nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3)  A  központi  költségvetés  terhére  2013.  évben  a 
munkaviszony  illetve  szolgálati  jogviszony  keretében  a  2. 
számú  melléklet  szerinti  státuszokra  lehet  személyi 
kifizetést utalványozni. 
(4) A 2014. évi költségvetés elkészítésének (rész) határidőit 
és felelőseit e törvény 3. számú melléklete tartalmazza. 
(5) 

központi 

költségvetést 

érintő, 

pénzügyi 

kötelezettségvállalást  magában  foglaló  szerződéseket  az 
országos 

iroda 

gazdasági 

vezetőjével 

előzetesen 

ellenjegyeztetni kell. 
 
3. §  (1) 

zsinat 

felhatalmazza 

az 

országos 

presbitériumot,  hogy  a  központi  költségvetés  2013.  évi 
likviditását biztosítsa, adósságait és követeléseit kezelje. 
(2)  Az  országos  presbitérium  2013.  szeptember  30-ig 
elkészíti  a  több  évre  szóló  kötelezettségek  és  követelések 
terveit,  a  2014-2016.  évekre  szóló  költségvetések, 
intézményalapítások  és  megszüntetések,  illetve  központi 
beruházások tervezhetősége érdekében. 
 

II. fejezet 

Tartalékok, célelőirányzatok 

 
4. §  (1)  A  „vis  maior”  tartalék  olyan  előre  nem  látható 
esetek  elhárításának  segítésére  szolgál,  amely  azonnali 
beavatkozást  igényel,  s  ahol  a  beavatkozás  elmulasztása 
életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  járna.  Az  alapból  az 
összegeket visszatérítendő támogatásként kell kifizetni. 
(2)  Az  általános  tartalék  olyan  esetekben  használható  fel, 
amelyet a költségvetés készítésekor nem lehetett előre látni, 
de finanszírozása mégis szükséges vagy célszerű. Nevesített 
tartalékként  jelennek  meg  azok  az  elkülönített  keretek, 
amelyek  felhasználása  meghatározott  feltételek  teljesülése 
esetén lehetséges. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeretek 
felhasználásáról: 

a)  esetenként  500.000,-  Ft-ot  meg  nem  haladó  igények 
ügyében, de összesen legfeljebb az éves keret 15 %-áig 
az országos irodaigazgató,  
b) esetenként 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó igények 
ügyében,  de  legfeljebb  az  éves  keret  35  %-áig  az 
országos felügyelő vagy az elnök püspök,  
c) esetenként 1.000.000,-  Ft feletti igények ügyében az 
országos presbitérium, 
d) esetenként 200.000.000,- Ft feletti igények ügyében a 
zsinat határoz. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az adott 

eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy országos 
keret  elfogyott,  vagy  felhasználására  az  illetékes  testület 
már határozatot hozott.  
(5) Az X7031001/4 soron lévő összeget az X7031001/1 és 
az  X7031001/2  sorokon  szereplő  bevételek  legalább  6  %-
ából  kell  képezni,  melyet  az  egyházunk  hosszútávú 
önfinanszírozásának megalapozására lehet felhasználni. 
(6)  A  tartalékok  felhasználásáról  folyamatosan  be  kell 
számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium 
előtt. 
 
5. §  Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a) X7021001 reformációi emlékbizottság feladatai 
b) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj 
c) 

X7031005 

pályázati 

előkészítés, 

önrész, 

előfinanszírozás 
d) X7040101/1 oktatási intézmények tartalékalap 
e) X7040201/1 diakóniai intézmények tartalékalap 
f) X7040300 nyugdíjalap 
g) X7040400 szociális alap. 

 
6. §  (1) Az e törvény 1. sz. mellékletében meghatározott 
tételek 

túllépéséről, 

költséghelyek 

közötti 

átcsoportosításáról  –  az  5.  §-ban  foglalt  kivételektől 
eltekintve  –  továbbá  a  2.  mellékletben  meghatározott 
csoportok  összlétszámától  való  eltérést  legfeljebb 
csoportonként  10  %-os  mértékig  az  országos  presbitérium 
dönthet.  Az  5.  §-ban  meghatározott  célelőirányzatokból 
átcsoportosítani nem lehet. 
(2)  Az  e  törvény  2.  sz.  mellékletében  meghatározott 
csoportok  összlétszámától  való  eltérést  legfeljebb 
csoportonként  10  %-os  mértékig  az  országos  presbitérium 
engedélyezhet. 
(3) Terven  felüli bevétel  felhasználásáról  –  eltérő törvényi 
rendelkezés hiányában – egyedileg 

a) 250.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
irodaigazgató,  
b)  1.000.000,-  Ft-ot  meg  nem  haladó  esetben  az 
országos felügyelő vagy az elnök püspök,  
c) 1.000.000,- Ft felett az országos presbitérium határoz. 

 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

7. §  (1) 

kártalanítási 

járadékban 

részesülő 

egyházközségek  a  központi  költségvetésből  –  X7035001/1 
sor  szerint  -  az  1992.  évi  kártalanítási  összeg  valorizált 
értékét  kapják.  A  kártalanítási  valorizáció  mértéke  2013-
ban 2 %. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági  helyzetben 
lévő  egyházközségeket  a  központi  költségvetés  - 
X7035001/2 sor szerinti - működési támogatásban részesít. 
Ennek 

elosztásáról 

az 

egyházmegyei 

elnökségek 

véleményének  figyelembe  vételével  az  egyházkerületi 
elnökség dönt. 
(3) Az állami rendelkezések szerint – X7035001/5 sor alatt 
-  kistelepülési  illetménypótlékban  részesülő  egyházközségi 
lelkészek  kiválasztását  az  egyházmegyei  elnökség 
véleményének  figyelembe  vételével  az  egyházkerületi 
elnökség végzi. 
(4)  Egyházközségek,  egyházi  intézmények  2013.  évi 
javasolt bérfejlesztés mértéke 0,0 %. 
(5)  A  nyugdíjemelés  az  állami  nyugdíjemeléshez  rögzített 
mértékben történik.  
(6) A lelkészek által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 15%. 
Az  egyházi  lakások  használati  ellenértéke,  amelyet  a 

background image

járulék kiszámításához kell használni, a 4. számú melléklet 
tartalmazza. 
(7)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot 
végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  56.  §  (1)  bekezdés 
szerint  figyelembe  veendő  összeg  2013-ban  a  kötelező 
legkisebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált 
bérminimum  megállapításáról  szóló  390/2012.  (XII.  20.) 
Korm. rendeletben meghatározott minimálbér. 
(8) Az országos járulék mértéke 2013-ban a Magyarországi 
Evangélikus Egyház 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. 
évi  I.  törvény  7.  §  (9)  pontjában  rögzítettek  alapján 
emelkedik. 
(9)  Az  országos  kötelező  offertóriumok  időpontjait  és  a 
felosztásukról döntő egyházi testületet, egyházkormányzati 
szintet az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

Egyházmegyék 

 

8. §  (1)  Az  egyházmegyék  a  központi  költségvetésből 
támogatást  kapnak  az  X7034001  sor  szerint.  Ezek 
felhasználásáról az egyházmegyei presbitérium dönt. 
(2) 

támogatás 

tartalmazza 

az 

egyházmegyei 

tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi  tiszteletdíj 
2013-ban legalább 55.000,- Ft/hó. 
(3)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházmegyék  külön 
kerettel rendelkeznek az X7035002 sor szerint. 
 

Egyházkerületek 

 

9. §  (1)  Az  egyházkerületek  –  X7033101,  X7033201, 
X7033301  sorok  szerinti  -  működési  költségeit  a  központi 
költségvetés tartalmazza. 
(2)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházkerületek  külön 
kerettel rendelkeznek az  X7033102, X7033202, X7033302 
sorok szerint. 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti  keret  terhére 
segítheti hitéleti célok megvalósítását is. 
(4)  Az  egyházkerület  dönt  az  egyházmegyei  működési 
(X7034001)  és  egyházmegyei  felújítási  keret  (X7035002) 
egyházmegyék közötti felosztásáról. 
 

Országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 

10. §  (1) 

normatív 

támogatásban 

részesülő 

intézményekben 

teljes 

munkaidőben 

alkalmazottak 

munkaidejét 

és 

pihenőidejét, 

előmeneteli 

és 

illetményrendszerét  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény  szerint  kell  megállapítani  (55-
80.  §).  Ezt  az  alkalmazottal  kötött  munkaszerződésben, 
valamint az intézményi SzMSz-ben is rögzíteni kell.  
(2)  Az  állami  költségvetéshez  kapcsolódó  egyházi 
kiegészítő  támogatás  és  a  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összege  a  diakóniai  illetve  oktatási  tartalékalapba  kerül, 
amelynek 

felhasználása 

országos 

szabályrendelet 

rendelkezései szerint történik. 
(3)  Az  államtól  kapott  normatív  támogatással  a 
célmeghatározás  keretein  belül  az  intézmények  saját 
hatáskörön belül szabadon gazdálkodnak. 
(4)  Az  intézmények  állami  kiegészítő  támogatásának  és  a 
kiegészítő 

támogatás 

korrekciós 

összegének 

felhasználásáról  országos  szabályrendelet  rendelkezik.  A 
kiegészítő  támogatás  és  a  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összege nem fordítható más célra, mint amire a támogatást 
az  állam  adta.  A  tartalékalapok  felhasználásáról 
folyamatosan  be  kell  számolni  a  gazdasági  bizottság  és  az 

országos presbitérium előtt. 
 

Nem országos fenntartású intézményekkel kapcsolatos 

rendelkezések 

 

11. §  (1)  Az  intézménynek  folyósított  normatív  és 
kiegészítő támogatással a célmeghatározás keretein belül az 
intézmény saját hatáskörén belül szabadon gazdálkodik. 
(2)  Az  intézmény,  illetve  fenntartója  az  intézménnyel 
kapcsolatban  központi  költségvetésből  abban  az  esetben 
kérhet  egyházi  pályázati,  illetve  nem  egyházi  pályázathoz 
kapcsolódó  támogatást  és  kölcsönt,  amennyiben  kiegészítő 
támogatás és a kiegészítő támogatás korrekciós összegének 
az  országos  presbitérium  által  évenként  meghatározott 
részét  a  tartalékalapba  befizette.  Ebben  az  esetben  minden 
tekintetben az országos fenntartású intézményekkel egyenlő 
elbírálásban  részesülnek,  a  részükre  megállapítható 
támogatás 

szabályairól 

országos 

szabályrendelet 

rendelkezik. 
(3)  A  (2)  bekezdésben  történő  befizetés  szándékáról  az 
egyház  és  a  fenntartó  egyházközség  között  kötött 
határozatlan idejű megállapodásban kell nyilatkozni. 
 

Elkülönített központi pénzalapok - Szolidaritási Alap 

 

12. §  A  nyugdíjakkal  kapcsolatos  költségvetési  sorok 
végrehajtásakor  ügyelni  kell  a  Szolidaritási  Alap  2014-es 
bevezetésének előkészítésére. 
 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

13. §  (1) E törvény az elfogadása napján lép hatályba.  
(2) A 2014. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 2014. 
évi  költségvetési  törvény  elfogadásáig  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  és  e  törvény 
rendelkezése szerint kell eljárni. 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031