Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2014. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi költségvetéséről.pdf

2014. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi költségvetéséről.pdf — PDF document, 198Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2014. ÉVI I. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek 

 
1. §  A  zsinat  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a 
továbbiakban: országos egyház) költségvetésének 2014. évi 

a) bevételi főösszegét 14.980.000.000,- forintban, 
b) kiadási főösszegét 14.980.000.000,- forintban, 
c) egyenlegét 0 forintban állapítja meg. 

 
2. §  (1)  Az  1.  §-ban  megállapított  főösszegek  részletes 
számadatait e törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 
(2)  A  zsinat  a  költségvetési  tételek  feletti  rendelkezési 
jogosultságokat  (szakmai  ellenjegyzési  jog)  e  törvény  1. 
számú  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A  jogosultságokkal 
kapcsolatos  felelősséget  az  érintett  által  tett  írásbeli 
nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3) Az országos egyház költségvetése terhére 2014. évben a 
munkaviszony  illetve  szolgálati  jogviszony  keretében  a  2. 
számú  melléklet  szerinti  státuszokra  lehet  személyi 
kifizetést utalványozni. 
(4) A 2015. évi költségvetés elkészítésének (rész) határidőit 
és felelőseit e törvény 3. számú melléklete tartalmazza. 
(5)  Az  országos  egyház  költségvetését  érintő,  pénzügyi 
kötelezettségvállalást  magában  foglaló  szerződéseket  az 
országos 

iroda 

gazdasági 

vezetőjével 

előzetesen 

ellenjegyeztetni kell. 
 
3. §  (1) 

zsinat 

felhatalmazza 

az 

országos 

presbitériumot,  hogy  az  országos  egyház  költségvetésének 
2014.  évi  likviditását  biztosítsa,  adósságait  és  követeléseit 
kezelje. 
(2)  Az  országos  presbitérium  2014.  szeptember  30-ig 
elkészíti  a  több  évre  szóló  kötelezettségek  és  követelések 
terveit,  a  2015-2017.  évekre  szóló  költségvetések, 
intézményalapítások  és  megszüntetések,  illetve  országos 
egyház általi beruházások tervezhetősége érdekében. 
 

II. fejezet 

Tartalékok, célelőirányzatok 

 
4. §  (1)  Az  X7031013  „vis  maior”  tartalék  olyan  előre 
nem  látható  esetek  elhárításának  segítésére  szolgál,  amely 
azonnali  beavatkozást  igényel,  s  ahol  a  beavatkozás 
elmulasztása  életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  járna.  Az 
alapból  az  összegeket  visszatérítendő  támogatásként  kell 
kifizetni. 
(2)  Az  X7031012  általános  tartalék  olyan  esetekben 
használható  fel,  amelyet  a  költségvetés  készítésekor  nem 
lehetett előre látni, de finanszírozása mégis szükséges vagy 
célszerű.  Nevesített  tartalékként  jelennek  meg  azok  az 
elkülönített  keretek,  amelyek  felhasználása  meghatározott 
feltételek teljesülése esetén lehetséges. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékkeretek 
felhasználásáról: 

a)  esetenként  500.000,-  Ft-ot  meg  nem  haladó  igények 
ügyében, de  összesen legfeljebb az éves  keret  15%-áig 
az országos irodaigazgató,  
b) esetenként 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó igények 
ügyében,  de  legfeljebb  az  éves  keret  35  %-áig  az 
országos felügyelő vagy az elnök püspök,  
c) esetenként 1.000.000,-  Ft feletti igények ügyében az 
országos presbitérium, 
d) esetenként 200.000.000,- Ft feletti igények ügyében a 
zsinat határoz. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az adott 
eset finanszírozására szolgáló egyházkerületi vagy országos 
keret  elfogyott,  vagy  felhasználására  az  illetékes  testület 
már határozatot hozott.  
(5) Az X7031001/4 soron lévő összeget az X7031001/1 és 
az  X7031001/2  sorokon  szereplő  bevételek  legalább  6  %-
ából  kell  képezni,  melyet  az  egyházunk  hosszútávú 
önfinanszírozásának megalapozására lehet felhasználni. 
(6)  A  tartalékok  felhasználásáról  folyamatosan  be  kell 
számolni a gazdasági bizottság és az országos presbitérium 
előtt. 
 
5. §  Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a) X7021001 reformációi emlékbizottság feladatai 
b) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj 
c) 

X7031005 

pályázati 

előkészítés, 

önrész, 

előfinanszírozás 
d) X7040101/1 oktatási intézmények tartalék alap 
e) X7040201/1 diakóniai intézmények tartalék alap 
f)  X7040300  Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási 
Alap 
g) X7040400 szociális alap  

 
6. §  (1) Az e törvény 1a. sz. mellékletében meghatározott 
tételek 

túllépéséről, 

költséghelyek 

közötti 

átcsoportosításáról,  legfeljebb  10  %-os  mértékig  az 
országos  presbitérium  dönthet.  Az  5.  §-ban  meghatározott 
célelőirányzatokból átcsoportosítani nem lehet. 
(2)  Az  e  törvény  2.  sz.  mellékletében  meghatározott 
csoportok  összlétszámától  való  eltérést  csoportonként 
legfeljebb  10  %-os  mértékig  az  országos  presbitérium 
engedélyezheti. 
(3) Terven  felüli bevétel  felhasználásáról  –  eltérő törvényi 
rendelkezés hiányában – egyedileg 

a) 250.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az országos 
iroda igazgatója,  
b)  1.000.000,-  Ft-ot  meg  nem  haladó  esetben  az 
országos felügyelő vagy az elnök-püspök,  
c) 1.000.000,- Ft felett az országos presbitérium határoz. 
 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

7. §  (1) 

kártalanítási 

járadékban 

részesülő 

egyházközségek  az  országos  egyház  költségvetéséből  – 
X7035001/1  sor  szerint  –  az  1992.  évi  kártalanítási  összeg 
valorizált  értékét  kapják.  A  kártalanítási  valorizáció 
mértéke 2014-ben 3,2 %. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági  helyzetben 
lévő egyházközségeket az országos egyház költségvetése – 
X7035001/2 sor szerinti – működési támogatásban részesíti. 
Ennek 

elosztásáról 

az 

egyházmegyei 

elnökségek 

véleményének  figyelembe  vételével  az  egyházkerületi 
elnökségek döntenek. 
(3)  Az  állami  kártalanításból  kimaradt  egyházközségek 
részére  az  országos  egyház  költségvetése  –  X7035004  sor 
szerint  –  belső  kártalanítási  keretet  határoz  meg,  amelynek 
elosztásáról  az  országos  iroda  nyilvántartása  alapján  az 
országos presbitérium dönt. 
(4) Az állami rendelkezések szerint – X7035001/6 sor alatt 
– kistelepülési illetménypótlékban részesülő egyházközségi 
lelkészek  kiválasztását  az  egyházmegyei  elnökség 
véleményének  figyelembe  vételével  az  egyházkerületi 
elnökségek végzik. 
(5)  Egyházközségek,  –  a  11.  §-ban  foglaltak  kivételével  – 
az egyházi intézmények és szervezeti egységek, valamint az 

background image

országos iroda és a püspöki hivatalok számára a 2014. évi 
bérfejlesztés javasolt átlagos mértéke 5 %. 
(6)  Az  egyházi  lakások  használati  ellenértékét,  amelyet  az 
egyházi személyek járulékalapjának meghatározásakor kell 
figyelembe venni, a 4. számú melléklet tartalmazza. 
(7)  Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot  vég-
zőkről szóló 2005. évi III. törvény 56. § (1) bekezdés sze-
rint  figyelembe  veendő  összeg  2014-ben  a  kötelező  legki-
sebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérminimum 
megállapításáról  szóló  483/2013.  (XII.  17.)  Korm.  rende-
letben meghatározott minimálbér. 
(8)  Az  országos  kötelező  offertóriumok  időpontjait  és  a 
felosztásukról döntő egyházi testületet, egyházkormányzati 
szintet az 5. számú melléklet tartalmazza. 
(9) Az országos járulékfizetési kötelezettség a  Zelenka Pál 
Evangélikus  Szolidaritási  Alapról  szóló  2013.  évi  III. 
törvény hatályba lépésével egyidejűleg megszűnt. 
 

 

Egyházmegyék 

 

8. §  (1)  Az  egyházmegyék  az  országos  egyház 
költségvetéséből  támogatást  kapnak  az  X7034001  sor 
szerint. 

Ezek 

felhasználásáról 

az 

egyházmegyei 

presbitérium dönt. 
(2) 

támogatás 

tartalmazza 

az 

egyházmegyei 

tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi  tiszteletdíj 
2014-ben legalább 58.000,- Ft/hó. 
(3)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházmegyék  külön 
kerettel rendelkeznek az X7035002 sor szerint. 
 

Egyházkerületek 

 

9. §  (1)  Az  egyházkerületek  –  X7033101,  X7033201, 
X7033301 sorok szerinti – működési költségeit az országos 
egyház költségvetése tartalmazza. 
(2)  Az  egyházközségek  felújítási  és  beruházási  tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházkerületek  külön 
kerettel rendelkeznek az  X7033102, X7033202, X7033302 
sorok szerint. 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti  keret  terhére 
segítheti hitéleti célok megvalósítását is. 
(4)  Az  egyházkerület  dönt  az  egyházmegyei  működési 
(X7034001)  és  egyházmegyei  felújítási  keret  (X7035002) 
egyházmegyék közötti felosztásáról. 
 

Intézmények 

 

10. §  (1)  Az  intézmény  a  feladatellátással  kapcsolatosan 
folyósított  állami  támogatással  a  célmeghatározás  keretein 
belül szabadon gazdálkodik. 
(2) Az állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi kiegészí-
tő támogatás és a kiegészítő támogatás korrekciós összege – 
a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével  –, valamint 
a működési támogatás a diakóniai, illetve az oktatási tarta-
lékalapba kerül. A tartalékalapok felhasználásáról folyama-
tosan be kell számolni a gazdasági bizottság és az országos 
presbitérium előtt. 
(3)  Az  egyházközségi  fenntartású  diakóniai  intézmény, 
illetve  fenntartója  az  intézménnyel  kapcsolatban  az 
országos  egyház  költségvetéséből  abban  az  esetben  kérhet 
egyházi  pályázati,  illetve  nem  egyházi  pályázathoz 
kapcsolódó  visszatérítendő  vagy  vissza  nem  térítendő 
támogatást,  amennyiben a  tartalékalaphoz  való csatlakozás 
szándékáról  az  országos  egyház  és  a  fenntartó 
egyházközség 

között 

kötött 

határozatlan 

idejű 

megállapodásban nyilatkozik és a kiegészítő támogatás és a 

kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  az  országos 
presbitérium  által  évenként  meghatározott  részét  a 
tartalékalapba  befizette.  Ebben  az  esetben  az  országos 
fenntartású intézményekkel egyenlő elbírálásban részesül.  
 

11. §  Az  állami  támogatásban  részesülő  intézményben 
közfeladat ellátására alkalmazottak munkaidejét és pihenő-
idejét,  előmeneteli  és  illetményrendszerét  a  326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet, illetve a 1992. évi XXXIII. tör-
vény (55-80. §) szerint kell megállapítani. Ezt az alkalma-
zottal  kötött  munkaszerződésben,  valamint  az  intézményi 
szervezeti és működési szabályzatban is rögzíteni kell.  

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

12. §  (1) E törvény az elfogadása napján lép hatályba.  
(2) A 2015. évre szóló költségvetés végrehajtásakor a 2015. 
évi  költségvetési  törvény  elfogadásáig  az  egyház 
háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  és  e  törvény 
rendelkezése szerint kell eljárni. 
(3)  A  2013.  évi  költségvetési  sorok  maradványainak 
felhasználásáról 

az 

országos 

egyház 

beszámolója 

rendelkezik. 
(4) A X7031001/2 költségvetési soron feltüntetett összegen 
túlmenő bevétel felosztásáról a zsinat határozatában dönt. 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031