2015. évi IV. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről.pdf

2015. évi IV. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről.pdf — PDF document, 215Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2015. ÉVI IV. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek és kötelezettségek 

 
1. § 

A  zsinat  a  Magyarországi  Evangélikus 

Egyház  (a  továbbiakban:  országos  egyház) 
költségvetésének 2016. évi 

a) bevételi főösszegét 14.300.000.000,- 
forintban, 
b) költség főösszegét 14.460.000.000, - 
forintban, valamint 
c) beruházási főösszegét 970.000.000,- 
forintban állapítja meg. 

 
2. § 

(1)  Az  1.  §-ban  megállapított  főösszegek 

részletes számadatait e törvény 1a. számú melléklete 
tartalmazza. Az előző évi maradványok összegeit a 
2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény 
határozza meg. 
(2)  A  zsinat  a  költségvetési  tételek  feletti 
rendelkezési jogosultságokat (szakmai ellenjegyzési 
jog)  e  törvény  1a.  számú  melléklete  szerint  hagyja 
jóvá.  A  jogosultságokkal  kapcsolatos  felelősség 
elfogadását  az  érintett  által  tett  írásbeli 
nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3) Az országos egyház költségvetése terhére 2016. 
évben a munkaviszony, illetve szolgálati jogviszony 
keretében a  2. számú  melléklet  szerinti státuszokra 
lehet személyi kifizetést utalványozni.  
(4)  A  2017.  évi  költségvetés  elkészítésének 
ütemezését végső határidőkkel és felelőseit e törvény 
3. számú melléklete tartalmazza. Felhatalmazást kap 
a  zsinati  tanács,  hogy  a  határidőket  korábbi 
időpontra állapítsa meg. 
(5)  Az  országos  egyház  költségvetését  érintő, 
pénzügyi  kötelezettségvállalást  magában  foglaló 
szerződéseket  az  országos  iroda  gazdasági 
vezetőjével előzetesen ellenjegyeztetni kell. 
 
3. § 

(1)  A  zsinat  felhatalmazza  az  országos 

presbitériumot, 

hogy 

az 

országos 

egyház 

költségvetésének  2016.  évi  likviditását  biztosítsa, 
adósságait és követeléseit kezelje. 
(2)  A  zsinat  a  következő  évekre  az  alábbi 
kötelezettségeket vállalja: 

X7021001 Reformációi emlékbizottság  
2017. évre 64.677.000,- Ft 
2018. évre 10.000.000,- Ft 
2019. évre 10.000.000,- Ft  

(3) A korábbi években - 2016. évre és az azt követő 
évekre - vállalt kötelezettségeket e törvény 6. számú 
melléklete tartalmazza. 
(4) Az országos presbitérium 2016. szeptember 30-
ig  elkészíti  a  több  évre  szóló  kötelezettségek  és 
követelések  terveit,  a  2017-2019.  évekre  szóló 
költségvetések, 

intézményalapítások 

és 

megszüntetések,  illetve  országos  egyház  általi 

beruházások tervezhetősége érdekében. 
 

II. fejezet 

Kiemelt költségvetési sorok, döntési 

jogosultságok 

 

Tartalékok 

 

4. § 

(1) Az X7031013 „vis maior” tartalék olyan 

előre  nem  látható  esetek  elhárításának  segítésére 
szolgál, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek, 
és  ahol  a  beavatkozás  elmulasztása  életveszéllyel 
vagy súlyos kárral  járna. Az  alapból az összegeket 
visszatérítendő támogatásként kell kifizetni. 
(2) Az X7031012 általános tartalék olyan esetekben 
használható  fel,  amelyeket  a  költségvetés 
készítésekor  nem  lehetett  előre  látni,  de 
finanszírozásuk mégis szükséges vagy célszerű. Az 
általános  tartalékon  belül  nevesített  tartalékként 
jelennek meg azok az elkülönített keretek, amelyek 
felhasználása  meghatározott  feltételek  teljesülése 
esetén lehetséges. 
(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott 
tartalékkeretek felhasználásáról: 

a) esetenként 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó 
igények ügyében, de összesen legfeljebb az éves 
keret 15 %-áig az országos irodaigazgató,  
b) esetenként 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó 
igények ügyében, de legfeljebb az éves keret 35 
%-áig  az  országos  felügyelő  vagy  az  elnök 
püspök,  
c)  esetenként  2.000.000,-  Ft  feletti  igények 
ügyében az országos presbitérium, 
d)  esetenként  200.000.000,-  Ft  feletti  igények 
ügyében a zsinat határoz. 

(4) A tartalékkereteket  akkor szabad megnyitni,  ha 
az 

adott 

eset 

finanszírozására 

szolgáló 

egyházkerületi  vagy  országos  keret  felhasználásra 
került  vagy  annak  terhére  kötelezettségvállalás 
történt. 
(5)  Az  X7031001/4  soron  lévő  összeget  az 
X7031001/1  és  az  X7031001/2  sorokon  szereplő 
bevételek legalább 6 %-ából kell képezni, melyet az 
egyházunk 

hosszútávú 

önfinanszírozásának 

megalapozására lehet felhasználni. 
(6)  A  tartalékok  felhasználásáról  folyamatosan  be 
kell  számolni  a  gazdasági  bizottság  és  az  országos 
presbitérium előtt. 
 

Célelőirányzatok 

 
5. § 

Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a)  X7021001  reformációi  emlékbizottság 
feladatai, 
b) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj, 
c) X7031001/4 hosszútávú befektetés, 
d) X7031005 pályázati előkészítés, önrész, 
előfinanszírozás, 
e) 

X7040101/1 

oktatási 

intézmények 

tartalékalap, 

background image

f) 

X7040201/1 

diakóniai 

intézmények 

tartalékalap, 
g) X7040300 Zelenka Pál Evangélikus 
Szolidaritási Alap, 
h) X7040400 szociális alap. 

 

Költségvetési éven belüli döntések 

 
6. § 

(1)  Az  e  törvény  1a.  sz.  mellékletében 

meghatározott  tételek  túllépéséről,  költséghelyek 
közötti  átcsoportosításáról,  legfeljebb  10  %-os 
mértékig az országos presbitérium dönthet. Az 5. §-
ban 

meghatározott 

célelőirányzatokból 

átcsoportosítani nem lehet. 
(2) Az e törvény 2. sz. mellékletében meghatározott 
csoportok 

összlétszámától 

való 

eltérést 

csoportonként  legfeljebb  10  %-os  mértékig  az 
országos presbitérium engedélyezheti.  
(3)  Céltámogatás  esetén  az  országos  irodaigazgató 
jogosult - annak időtartamára és mértékéig - további 
álláshely létesítésre. 
(4)  Terven  felüli  bevétel  felhasználásáról  –  eltérő 
törvényi rendelkezés hiányában – egyedileg 

a) 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az 
országos iroda igazgatója,  
b) 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az 
országos felügyelő vagy az elnök-püspök,  
c) 2.000.000,- Ft felett az országos presbitérium 
határoz. 

(5)  A  tárgyévben  „Egyházi  közgyűjtemények  és 
közművelődési  intézmények  támogatása”  címen 
kapott,  gyűjteményi  célra  fel  nem  használt  állami 
támogatást  a  X7040500  Gyűjteményi  költségvetési 
sorról  az  X7031159/4  Üllői  úti  székház  felújítása 
sorra át kell vezetni. 
 

Következő évre áthúzódó maradványok 

 

7. §  (1)  Az  e  törvény  1a.  sz.  mellékletében 
meghatározott  költségvetési  sorok  kötelezettséggel 
nem  terhelt  részének  a  költségvetési  évet  követő 
időszakban  történő  felhasználásáról  a  MEE  2016. 
évi  beszámolójában  kell  rendelkezni.  Ugyancsak  a 
2016. évi beszámolóban kell rendelkezni a 2016-ban 
kötelezettséggel  terhelt  költségvetési  sorok  azon 
részéről,  amelyek  esetében  e  törvény  1a.  sz. 
mellékletében meghatározott tételek nem nyújtanak 
fedezetet. 
(2)  Külön  döntés  nélkül  tovább  kell  vinni  a  2016. 
évet  követő  időszakra  -  a  céltámogatásként 
megkapott,  de  tárgyévben  fel  nem  használt 
támogatások,  adományok,  befizetések  mellett  -  az 
alábbi 

költségvetési 

keretek 

soronkénti 

maradványát: 

- X7020202 Orgonaprogram, 
- X7020405 Missziói pályázat, 
- X7020803 Gyermek és ifjúsági pályázat, 
- X7020804 Szélrózsa találkozó, 
- X7020902 Külügyi  kapcsolatok  - Határon túli 
magyarok, 

X7021001  Reformációi  emlékbizottság 

feladatai, 
- X7021002 Luther rajzfilm, 
- X7021101 Sztehlo Gábor Bizottság - ösztöndíj, 
- X7031001/4 Hosszútávú befektetés, 
-  X7031005  Pályázati  előkészítés,  önrész, 
előfinanszírozás, 
- X7031012 Általános tartalék, 
- X7031013 Vis Major/katasztrófa alap, 
- X7031016 Egyházi fenntartói járulék - Zelenka 
Pál Evangélikus Szolidaritási Alap, 
- X7031153 Gépkocsi program, 
-  X7031154  Egységes  ügyviteli  rendszer 
működtetése, 
- X7031159 Üllői úti székház felújítása, 

X7033100  Déli  Egyházkerület  teljes 

maradványát az X7033102 különkeret soron, 
-  X7033200  Északi  Egyházkerület  teljes 
maradványát az X7033202 különkeret soron, 
-  X7033300  Nyugati  Egyházkerület  teljes 
maradványát az X7033102 különkeret soron, 

X7034001 

Egyházmegyék 

működési 

támogatása, 
- X7035000 Egyházközségek, 
-  X7040101  kereten  belül  oktatási  intézmények 
tartalékalapja, 
- X7040103 Oktatási intézmények  - beruházási, 
felújítási támogatás,  
- X7040201 kereten belül diakóniai intézmények 
tartalékalapja, 
- X7040204 Diakóniai intézmények - beruházási, 
felújítási támogatás,  

X7040205  Kakas  Lídia  Evangélikus 

Szeretetotthon – megszüntetése, 

X7040302 

Zelenka 

Pál 

Evangélikus 

Szolidaritási Alap feladatai, 
- X7040401 Szociális alap ellátásai 
- X7040500 Gyűjteményi nem állami támogatás, 
-  X7040702  Egyéb  intézmények  -  beruházási, 
felújítási támogatás, 

X7050101 

Egyesületek, 

alapítványok 

támogatása. 

 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

8. § 

(1)  A  kártalanítási  járadékban  részesülő 

egyházközségek 

az 

országos 

egyház 

költségvetéséből  –  X7035001/1  sor  szerint  –  az 
1992.  évi  kártalanítási  összeg  valorizált  értékét 
kapják. A kártalanítási valorizáció mértéke 2016-ban 
0 %. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági 
helyzetben  lévő  egyházközségeket  az  országos 
egyház  költségvetése  –  X7035001/2  sor  szerinti  – 
működési 

támogatásban 

részesíti. 

Ennek 

elosztásáról 

az 

egyházmegyei 

elnökségek 

véleményének 

figyelembe 

vételével 

az 

background image

egyházkerületi elnökségek döntenek. 
(3) 

Az 

állami 

kártalanításból 

kimaradt 

egyházközségek  részére  az  országos  egyház 
költségvetése  –  X7035004  sor  szerint  –  belső 
kártalanítási  keretet  határoz  meg,  amelynek 
elosztásáról az országos iroda nyilvántartása alapján 
az országos presbitérium dönt. 
(4)  Az  állami  rendelkezések  szerint  –  X7035001/6 
sor alatt – kistelepülési illetménypótlékban részesülő 
egyházközségi 

lelkészek 

kiválasztását 

az 

egyházmegyei  elnökség  véleményének  figyelembe 
vételével az egyházkerületi elnökségek végzik. 
(5)  Egyházközségek,  –  a  12.  §-ban  foglaltak 
kivételével – az egyházi intézmények és szervezeti 
egységek,  valamint  az  országos  iroda  és  a  püspöki 
hivatalok számára a 2016. évi bérfejlesztés javasolt 
átlagos mértéke 2,5 %. 
(6)  Az  egyházi  lakások  használati  ellenértékét, 
amelyet  az  egyházi  személyek  járulékalapjának 
meghatározásakor kell figyelembe venni, a 4. számú 
melléklet tartalmazza. 

(7) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot 
végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 63. §-a szerint 
figyelembe  veendő  összeg  2016-ban  a  kötelező 
legkisebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált 
bérminimum megállapításáról szóló, a költségvetési 
évre  érvényes,  kormányrendeletben  meghatározott 
minimálbér. 

(8) Az országos kötelező offertóriumok időpontjait 
és  a  felosztásukról  döntő  egyházi  testületet, 
egyházkormányzati  szintet  az  5.  számú  melléklet 
tartalmazza. 

 

Egyházmegyék 

 
9. § 

(1)  Az  egyházmegyék  az  országos  egyház 

költségvetéséből  támogatást  kapnak  az  X7034001 
sor szerint. Ezek felhasználásáról az egyházmegyei 
presbitérium dönt. 
(2)  A  támogatás  tartalmazza  az  egyházmegyei 
tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi 
tiszteletdíj 2016-ban legalább 62.000,- Ft/hó. 
(3) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházmegyék 
külön  kerettel  rendelkeznek  az  X7035002  sor 
szerint. 
 

Egyházkerületek 

 

10. § 

(1)  Az  egyházkerületek  –  X7033101, 

X7033201,  X7033301  sorok  szerinti  –  működési 
költségeit  az  országos  egyház  költségvetése 
tartalmazza. 
(2) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházkerületek 
külön  kerettel  rendelkeznek  az  X7033102, 
X7033202, X7033302 sorok szerint. 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti  keret 
terhére segítheti hitéleti célok megvalósítását is. 
(4)  Az  egyházkerület  dönt  az  egyházmegyei 

működési  (X7034001)  és  egyházmegyei  felújítási 
keret 

(X7035002) 

egyházmegyék 

közötti 

felosztásáról. 
 

Intézmények 

 
11. § 

(1)  Az  intézmény  a  feladatellátással 

kapcsolatosan  folyósított  állami  támogatással  a 
célmeghatározás 

keretein 

belül 

szabadon 

gazdálkodik. 
(2)  Az  állami  költségvetéshez  kapcsolódó  egyházi 
kiegészítő  támogatás  és  a  kiegészítő  támogatás 
korrekciós 

összege  –  a  (3)  bekezdésben 

meghatározottak kivételével –, valamint a működési 
támogatás  a  diakóniai,  illetve  az  oktatási 
tartalékalapba 

kerül. 

tartalékalapok 

felhasználásáról  folyamatosan  be  kell  számolni  a 
gazdasági  bizottság  és  az  országos  presbitérium 
előtt. 
(3)  Az  egyházközségi  fenntartású  diakóniai 
intézmény,  illetve  fenntartója  az  intézménnyel 
kapcsolatban  az  országos  egyház  költségvetéséből 
abban  az  esetben  kérhet  egyházi  pályázati,  illetve 
nem egyházi pályázathoz kapcsolódó visszatérítendő 
vagy vissza nem térítendő támogatást, amennyiben a 
tartalékalaphoz  való  csatlakozás  szándékáról  az 
országos egyház és a fenntartó egyházközség között 
kötött 

határozatlan 

idejű 

megállapodásban 

nyilatkozik és a kiegészítő támogatás és a kiegészítő 
támogatás  korrekciós  összegének  az  országos 
presbitérium  által  évenként  meghatározott  részét  a 
tartalékalapba  befizette.  Ebben  az  esetben  az 
országos  fenntartású  intézményekkel  egyenlő 
elbírálásban részesül.  
 
12. § 

Az 

állami 

támogatásban 

részesülő 

intézményben  közfeladat  ellátására  alkalmazottak 
munkaidejét  és  pihenőidejét,  előmeneteli  és 
illetményrendszerét  a  326/2013.  (VIII.  30.)  Korm. 
rendelet, illetve a 1992. évi XXXIII. törvény (55-80. 
§)  szerint  kell  megállapítani.  Ezt  az  alkalmazottal 
kötött  munkaszerződésben, valamint az intézményi 
szervezeti  és  működési  szabályzatban  is  rögzíteni 
kell.  

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
13. § 

(1)  E  törvény  2016.  január  1.  napján  lép 

hatályba.  
(2) A 2017. évben a 2017. évi költségvetési törvény 
elfogadásáig az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I.  törvény  és  e  törvény  rendelkezése  szerint  kell 
eljárni. 
(3)  E  törvény  1a.  mellékletében  X7021001 
Reformációi Emlékbizottság 2015. évi költségvetési 
keretének  maradványából  18.000.000,-  Ft-ot  a 
X7040102/1  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
működési támogatás keret javára kell áthelyezni. 
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

background image

veszti  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  2012. 
évi költségvetéséről szóló 2012. évi I. törvény 3. § 
(2) bekezdés a) pontjában a X7021001 Reformációi 
Emlékbizottság  soron  a  2016.  és  2017.  évi 
összegekre vonatkozó rendelkezés. 
 
Budapest, 2015. november 21. 
 
 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. október »
október
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031