Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2018. évi VII. törvény a lelkészi életpályamodellel összefüggő törvénymódosításokról

A5_2018.VII_LÉM_tvmód_20180525.pdf — PDF document, 297Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2018. évi VII. törvény 

a lelkészi életpályamodellel összefüggő 

törvénymódosításokról 

 

1. §  (1) Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot 
végzőkről  szóló  2005.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban: 
Szolg. tv.) 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„d) a lelkigondozás,” 

(2)  A  Szolg.  tv.  4.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja  helyébe  a 
következő rendelkezés lép: 

„f) a tanítás,” 

 
2. §  A Szolg. tv. az alábbi 10/A-B. §-sal egészül ki: 
„10/A. § 

(1)  A  lelkészi  életpályamodell  a  lelkészi 

életutat  meghatározó  alapvető  feltételek  rendszere.  A 
lelkészi  életpályamodell  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyházban  lelkészi  szolgálatot  teljesítő  lelkészek, 
egyházközségek 

és 

intézmények 

együttes 

felelősségvállalása  a  lelkészi  szolgálatra  elhívottak  és  az 
azzal 

megbízottak 

szakmai 

fejlődéséért, 

mentális 

egészségének  megőrzéséért,  keresztyén  lelkiségének 
gazdagodásáért és egzisztenciális biztonságáért. 
(2) A lelkészi életpályamodell három fő részből áll: 

a) képzési és minősítési rendszer, 
b) jelzőrendszer és támogató szolgálat, 
c) illetményrendszer. 

10/B. § 

(1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 

kötelezően  elvárja  valamennyi  lelkésztől  a  lelkészi 
életpályamodell megvalósítása részeként a részvételt  

a)  a  szakmai  fejlődést  biztosító  alábbi  szervezett 
továbbképzéseken: 

aa) lelkészi munkaközösségek, 
ab) országos lelkészkonferencia, 
ac) egyházkerület által szervezett éves konferencia, 
ad) lelkészakadémiai kurzusok, 

b) az ötévente esedékes minősítési kollokviumon;  
c)  a  lelkész  személyiségét  támogató  és  az  esetleges 
elakadásokban  segítséget  nyújtó  jelzőrendszer  és 
támogató szolgálat keretében 

ca) az éves önértékelésen és esperesi konzultáción, 
cb)  ötévente  egyszer  csoportos  szupervíziós 
folyamatban. 

(2)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  ajánlja  és 
támogatja  a  lelkészi  életpályamodell  megvalósítása  során, 
annak  részeként  a  lelkészeknek  a  jelzőrendszer  és  a 
támogató szolgálat keretében az alábbiak igénybevételét:  

a) egyházkerületi hivatásgondozó alkalmak, 
b) rekreációs programok, 
c) szolgálatvégzés nélküli fizetett szabadság (sabbatidő),  
d)  szakember  által  biztosított  professzionális  segítő 
kapcsolat.  

(3)  A  lelkészi  életpályamodell  (1)–(2)  bekezdésben  írt 
elemeit a kreditrendszer fogja össze. 
(4)  A  lelkészi  életpályamodell  képzési  és  minősítési 
rendszeréhez,  valamint  a  jelzőrendszerhez  és  támogató 
szolgálathoz  kapcsolódik  a  lelkészek  egzisztenciális 
életfeltételeit biztosító illetményrendszer, amely a lelkészek 
rendszeres  havi  illetményének  minimális  mértékét 
határozza meg. 
(5) A lelkészi életpályamodell részletes szabályait országos 
szabályrendelet rögzíti.” 
 
3. §  (1)  A  Szolg.  tv.  11.  §  (4)  bekezdése  helyébe  a 
következő rendelkezés lép: 

„(4)  Püspöki,  püspökhelyettesi,  esperesi,  espereshelyettesi 
és igazgató lelkészi tisztségek betöltéséhez  –  a  törvényben 
rögzített  egyéb  feltételek  mellett  –  az  (1)  bekezdés  a) 
pontjában  meghatározott  oklevél  szükséges,  valamint  a 
lelkészi életpályamodellben meghatározott magasabb szintű 
vezetőképzés  országos  szabályrendeletben  meghatározott 
határidőn belüli teljesítése.” 
(2)  A  Szolg.  tv.  12.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép: 
„12. §  (1)  A  lelkésszé  avatás  (ordináció)  feltétele  az 
evangélikus  hittudományi  egyetemi  diploma  megszerzése, 
valamint a lelkészképesítő vizsga letétele. A lelkészjelölt az 
egyetemi  diplomát  az  ötéves  elméleti  képzés  után  letett 
szigorlatokkal  és  a  hatodik  év  gyakorlati  képzése  után  az 
országos  lelkészképesítő  bizottság  előtt  tett  eredményes 
lelkészképesítő  vizsgával  szerezheti  meg.  Ennek  során  a 
bizottság  a  lelkészi  szolgálatra  való  alkalmasságot  is 
megvizsgálja. Ha a bizottság a jelöltet a lelkészi szolgálatra 
alkalmasnak  találja,  a  lelkészjelölt  lelkésszé  avatható.  Az 
alkalmassági  vizsgálat  részletes  szabályait  országos 
szabályrendelet rögzíti.” 
(3)  A  Szolg.  tv.  14.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép: 
„(2) A testület megvizsgálja, hogy a  vizsgálatra jelentkező 
jelölt szolgálatában hogyan valósulnak meg a hitvallásosság 
szempontjai, 

hogyan 

tudja 

alkalmazni 

az 

egyházkormányzati és az egyházi ismereteit, valamint hogy 
teljesítette-e  a  lelkészi  életpályamodellben  rá  vonatkozó 
kötelező  elemeket.  A  vizsgálat  szempontrendszerét 
országos szabályrendelet rögzíti.” 
 
4. §  A Szolg. tv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„18. § (1)  Azt  a  lelkészt,  aki  a  lelkészi  életpályamodell 
törvényben  vagy  országos  szabályrendeletben  rögzített 
követelményeinek nem tett eleget, az illetékes püspök erről 
szóló  határozatával  értesíti.  A  határozat  kézhezvétele 
napján  a  lelkész  magasabb  egyházkormányzati  szintű 
egyházi  önkormányzatoknál  betöltött  tisztsége  és  testületi 
tagsága  megszűnik,  és  ilyen  tisztségre  nem  választható  az 
elmulasztott továbbképzési követelmények teljesítéséig. 
(2) Az a lelkész, aki a lelkészi életpályamodell törvényben 
vagy 

országos 

szabályrendeletben 

rögzített 

követelményeinek  az  (1)  bekezdésben  írt  püspöki 
határozatot  követő  további  két  évig  sem  tesz  eleget, 
beosztott  lelkészként  szolgálhat  tovább,  illetve  gyülekezeti 
lelkészi  szolgálati  jogviszonyt  nem  létesíthet  a  lelkészi 
életpályamodell  által  előírt,  de  határidőig  el  nem  végzett 
kötelező követelmények teljesítéséig. 
(3)  A  követelmények  nem  teljesítését  a  püspök  állapítja 
meg  megindokolt  határozatával.  A  püspök  határozatával 
szemben a lelkész az egyházi bírósághoz fordulhat.” 
 
5. §  A Szolg. tv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„21. §  A lelkészek számára az egyház biztosítja a parókusi 
alkalmassági  vizsgálaton  való  megfeleléshez  szükséges 
szolgálati jogviszonyt, beosztott lelkészként legfeljebb 4 év 
időtartamra,  valamint  ennek  során  –  igazodva  a  lelkészi 
életpályamodell  törvényben  és  szabályrendeletben  írt 
rendelkezéseihez  –  legalább  a  lelkészek  minimális 
rendszeres  havi  illetményének  megfelelő  juttatást  a 
szolgálatba állító költségvetésének terhére. Ezen túlmenően 
a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  az  egyházi 
önkormányzatok  és  intézmények  igényeikhez  igazodva 

background image

létesítenek szolgálati jogviszonyt.” 
 
6. §  (1)  A  Szolg.  tv.  22.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a 
következő rendelkezés lép: 
„(2)  A  lelkészi  jelleg  nem  szűnik  meg  a  nyugdíjba 
vonulással. A nyugdíjba vonulást követően nem kötelező a 
lelkészi életpályamodellben való részvétel.” 
(2)  A  Szolg.  tv.  29.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép: 
„29. §  (1)  Az  a  lelkész,  aki  nem  áll  szolgálati 
jogviszonyban,  rendelkezési  állományba  kerül.  A 
rendelkezési  állományban  lévő  lelkész  számára  nem 
kötelező a lelkészi életpályamodellben való részvétel.” 
 
7. §  A Szolg. tv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(2) Gyülekezeti lelkész az a lelkész lehet, akinek érvényes 
lelkészi  oklevele  van,  az  e  törvényben  szabályozott 
parókusi  alkalmassági  vizsgálaton  megfelelt,  illetve  ezzel 
egyenértékű 

vizsgát 

tett, 

valamint 

lelkészi 

életpályamodell törvényben és szabályrendeletben rögzített 
követelményeinek  –  a  megszabott  határidőben  –  eleget 
tett.” 
 
8. §  (1)  A  Szolg.  tv.  51.  §  (3)  bekezdése  az  alábbi  f) 
ponttal egészül ki: 

„f) ellátja a lelkészi életpályamodell által meghatározott 
feladatait.” 

(2)  A  Szolg.  tv.  51.  §  (5)  bekezdése  az  alábbi  c)  ponttal 
egészül ki: 

„c) ellátja a lelkészi életpályamodell által meghatározott 
feladatait.” 

 
9. §  (1)  A  Szolg.  tv.  57.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a 
következő rendelkezés lép: 
„57. §  (1)  A  szolgálatba  állító  –  az  illetékes  püspök 
véleményének kikérése mellett – általa méltányosnak tartott 
esetben  (elsősorban  egészségügyi,  tanulmányi,  családi 
okok,  társadalmi  tisztség  betöltése  miatt,  illetve  egyéb 
méltányos okból) tartós szabadságot nyújthat  a  lelkésznek. 
A  tartós  szabadság  alatt  a  lelkész  fizetésre  általában  nem 
jogosult.  A  tartós  szabadságon  lévő  lelkész  számára  nem 
kötelező a lelkészi életpályamodellben való részvétel.” 
(2) A Szolg. tv. az alábbi 57/A. §-sal egészül ki: 
„57/A. § 

A lelkészt a lelkészi életpályamodellben való 

részvétele  során  szolgálatvégzés  nélküli  fizetett  szabadság 
(sabbatidő)  illeti  meg,  melynek  részletes  szabályait 
országos szabályrendelet rögzíti.” 
 
10. § A Szolg. tv. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„63. § (1)  A  lelkészek  rendszeres  havi  illetményének 
minimális  mértékét  országos  szabályrendelet  határozza 
meg, annak összegét a szolgálatba állító biztosítja.  
(2)  Országos  szabályrendelet  rendelkezik  arról,  hogy 
milyen elvek alapján nyújtható országos egyházi támogatás 
azon  egyházközségeknek,  melyek  a  lelkész  minimális 
illetményét nem tudják biztosítani. 
(3)  A  lelkészi  életpályamodell  finanszírozását  az 
egyházközségi és az intézményi,  valamint a lelkészek által 
fizetendő  szolidaritási  hozzájárulás  is  biztosítja,  melynek 
részletes szabályait országos szabályrendelet rögzíti. 
(4)  A  lelkészi  életpályamodell  kiadásait  és  befizetéseit  az 
ország  egyház  költségvetésében  elkülönítetten  kell 
kezelni.” 

 
11. §  (1)  Az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló 
2005.  évi  IV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ig.  tv.)  61.  §  (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„61. § (1) 

Az 

esperes 

joga 

és 

kötelessége 

az 

egyházközségekben  legalább  5  évenként  általános 
vizsgálatot  tartani,  és  a  vizsgálatáról  az  érintett 
egyházközségnek  és  a  püspöknek  jelentést  tenni.  A 
vizsgálat  keretében  sor  kerülhet  a  lelkészi  életpályamodell 
minősítési kollokviumára is, melynek részletes szabályairól 
országos szabályrendelet rendelkezik.” 
(2) Az Ig. tv. 87. §-a az alábbi g) ponttal egészül ki: 

„g)  az  esperesek  esetében  ellátja  a  lelkészi 
életpályamodell 

megvalósításával 

összefüggő 

feladatokat.” 

 
12. §  Az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005. 
évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  Kszolg.  tv.)  32.  §-a  és 
alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

Országos lelkészkonferencia és az egyházkerület által 

szervezett éves lelkészkonferencia 

32. §  (1) 

lelkészi 

munkaközösségek 

országos 

szövetsége által évente legalább egy alkalommal szervezett 
országos  lelkészkonferencia  a  lelkészi  életpályamodell 
kötelező része. 
(2) 

Az 

egyházkerületek 

által 

évente 

szervezett 

lelkészkonferencia  a  lelkészi  életpályamodell  kötelező 
része.” 
 
13. §  (1)  A  Kszolg.  tv.  32/A.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a 
következő rendelkezés lép: 
„32/A. § 

(1)  A  Lelkészakadémia  az  egyház  intenzív 

teológiai  és  spirituális  továbbképzést  biztosító  szervezeti 
egysége,  melynek  keretében  megszervezésre  kerülnek  a 
lelkészi  életpályamodell  lelkészek  számára  kötelező  és 
választható egyes részei.” 
(2)  A  Kszolg.  tv.  32/A.  §  (3)  bekezdése  helyébe  a 
következő rendelkezés lép: 
„(3) A Lelkészakadémia vezetője a továbbképzés alkalmait 
a  püspöki  tanáccsal  egyetértésben  szervezi,  munkáját 
tanácsadó  testület  segíti,  és  –  országos  szabályrendelet 
rendelkezései  szerint  –  évente  jelentést  tesz  az  elvégzett 
munkáról.” 
 
14. §  A  Kszolg.  tv.  az  alábbi  alcímmel  és  32/B.  §-sal 
egészül ki: 

„LÉM bizottság 

32/B. § 

(1)  A  lelkészi  életpályamodell  szakmai 

bizottságának (a továbbiakban: LÉM bizottság) feladata:  

a)  ellátja  a  lelkészi  életpályamodell  rendszerének 
folyamatos felülvizsgálatát, 
b)  megadja  a  képzési  és  minősítési,  valamint  a 
jelzőrendszer  és  támogató  szolgálat  kötelező  elemei 
alóli 

felmentést, 

más 

képzés 

teljesítésének 

egyenértékűségével indokolva,  
c)  kijelöli  a  minősítési  kollokvium  bizottsági  tagjait, 
valamint  az  egyházközségi  szolgálatban  nem  álló 
lelkészek esetén az éves beszélgetést lefolytató lelkészt. 

(2) A LÉM bizottság tagjai: 

a) a Püspöki Tanács által delegált két tag, 
b) az Evangélikus Hittudományi Egyetem által delegált 
oktató, 
c) a  lelkészi  munkaközösségek országos szövetségének 
elnöke,  
d) a Lelkészakadémia vezetője. 

background image

(3)  A  LÉM  bizottság  elnöke  a  lelkészi  munkaközösségek 
országos szövetségének elnöke.  
(4) A LÉM bizottság üléseit szükség szerint tartja. Az elnök 
rendkívüli és sürgős esetben elrendelhet távolléti ülést, ha a 
következő ülésig beálló késedelem az egyház vagy a lelkész 
számára hátrányos következményekkel járna.  
(5)  A  LÉM  bizottság  az  általa  végzett  munkáról  évente 
legalább egy alkalommal beszámol a zsinatnak.  
(6)  A  LÉM  bizottság  adminisztratív  feladatait  az  országos 
iroda erre kijelölt munkatársa mint titkár látja el.” 
 
15. §  Az  egyház  törvényes  rendjének  és  békéjének 
megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény fejezetcíme és 83. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A lelkészi életpályamodell követelményeivel 

összefüggésben hozott püspöki határozat felülvizsgálata 

83. §  (1)  A  lelkészi  életpályamodell  törvényben  vagy 
országos  szabályrendeletben  rögzített  követelményeinek 
nem  teljesítésével  összefüggésben  az  egyházi  szolgálatról 
és  az  egyházi  szolgálatot  végzőkről  szóló  2005.  évi  III. 
törvény 18. § (1) vagy (2) bekezdése alapján hozott püspöki 
határozat  felülvizsgálata  iránti  –  halasztó  hatályú  – 
keresetet  az  érintett  lelkész  a  határozat  kézhezvételétől 
számított  15  napon  belül  terjeszthet  elő.  A  pert  a 
határozatot hozó püspökkel szemben kell megindítani.” 
 
16. §  (1) E törvény 2019. január 1. napján lép hatályba, és 
az  azt  követő  napon  hatályát  veszti  azzal,  hogy  az  annak 
alkalmazásával  összefüggő  átmeneti  rendelkezéseket 
országos szabályrendelet rögzíti. 
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 2019. január 
1. napját megelőzően elvégzett képzések és továbbképzések 
minősítési  és  kreditrendszer  szerinti  elfogadhatóságáról  a 
LÉM bizottság dönt. 
 
Budapest, 2018. május 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031