Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2018. évi II. törvény az országos elnökséggel kapcsolatos törvényi rendelkezések módosításáról

Orsz_elnokseg_2_tagu_20180223.pdf — PDF document, 97Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2018. évi II. törvény 

az országos elnökséggel kapcsolatos törvényi rendelkezések módosításáról 

 
1. §  Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény (a továbbiakban: Igtv.) 128.§ 
(2) bekezdése a következő f-h) pontokkal egészül ki: 

„f) az országos egyház hatáskörébe tartozó álláshelyeket hoz létre és intézkedik azok betöltési módjá-
ról, megbízást ad nemlelkészi egyházi munkásoknak, 
g) jóváhagyja az egyházmegyék éves költségvetését és beszámolóját. 
h) elfogadja az országos intézmények éves költségvetését és beszámolóját.” 
 

2. §  Az Igtv. 131-132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„131.§ 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos szervezeti szintjén az önkormányzati testüle-

tek döntései alapján – két presbitériumi ülés között – a vezetést és kapcsolattartást az országos elnökség 
gyakorolja. Az országos elnökség tagjai az elnök-püspök és az országos felügyelő. 
132.§ Az országos elnökség 

a) hivatalos kapcsolatot tart az állami, valamint civil és egyéb szervezetekkel, 
b) összehívja az országos presbitérium üléseit, és azokon elnököl, 
c) végrehajtja az országos presbitérium határozataiból adódó feladatokat, illetve ellenőrzi azok végre-
hajtását, 
d)  sürgős  döntést  igénylő  kérdésekben  –  az  egyházkerületi  elnökségek  azonnali  értesítése  mellett  – 
dönt  az  országos  presbitérium  határozatainak  keretei  között,  és  annak  legközelebbi  ülésén  beszámol 
ezekről, 
e) munkáltatói jogokat gyakorol az egyházi jogszabályokban meghatározottak, így különösen is az or-
szágos iroda igazgatója felett az országos presbitérium által meghatározott keretek között, 
f) felügyeli a törvényben meghatározott országos egyházi nyilvántartások vezetését.” 

 
3. §  Az Igtv. XVI/A. fejezetének címe és 132/A. §-a hatályát veszti. 
 
4. §  Az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 7. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„b) az intézmény költségvetésének és beszámolójának elfogadása,” 

 
5.§  Az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény 8. § (2) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) A jogerős határozat (1) bekezdés szerinti kivonatát a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül 
meg kell küldeni az országos iroda igazgatójának, aki gondoskodik a kivonat közzétételéről az egyház hi-
vatalos lapjának következő számában.” 
 
6. §  Az egyház háztartásáról szóló 2016. évi VI. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 14. § (1) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:  
„14. § 

(1) Az egyházmegye éves gazdálkodását meghatározó költségvetést és beszámolót készít, me-

lyeket az egyházmegye presbitériuma fogad el, és az egyházmegye elnöksége jóváhagyásra megküld az 
országos presbitériumnak.” 
 
7. §  A Gtv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
“22. § 

(1) Az országos egyház által fenntartott intézmények költségvetését és beszámolóját – az in-

tézmény igazgatótanácsa, az országos gazdasági bizottság és a szakmailag illetékes országos bizottság vé-
leményének figyelembe vételével – az országos presbitérium fogadja el.” 
 
8. §  A Gtv. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
“52. § 

Az országos számvevőszék az országos egyház és az egyházmegyék költségvetéseinek és be-

számolóinak elfogadásáról javaslatot tesz a zsinatnak, illetve az országos presbitériumnak.” 
 

background image

9. §  E törvény 2018. szeptember 30-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Budapest, 2018. február 23. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031