Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2017. évi VIII. törvény a választásokról és szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény módosításáról

Vtv_20171125.pdf — PDF document, 209Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2017. évi VIII. törvény 

a választásokról és szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény módosításáról 

 
 
1. §  (1) A választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 11. §-a he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 
„11. § 

(1)  A  lelkészi  állás  megüresedésétől  számított  21  napon  belül  –  törvény  eltérő  rendelkezése 

hiányában – az egyházmegye elnöksége mint a választást levezetni illetékes elnökség az egyházközség-
ben presbiteri ülést hív össze írásban, személyre szóló meghívással. A presbiteri ülésen az esperes vagy az 
egyházmegyei felügyelő elnököl.  
(2) Teljes elnökséggel rendelkező többlelkészes egyházközségekben – az egyházmegyei elnökséggel tör-
tént egyeztetést követően – az egyházközség elnöksége mint a választást levezetni illetékes elnökség hívja 
össze a választást előkészítő presbiteri ülést vagy üléseket és a választó közgyűlést. Ezeken az üléseken 
az egyházmegyei elnökség személyesen vagy képviselő(i) által az ellenőrzés és a törvényességi felügyelet 
jogkörét látja el. A választás folyamatában a választói névjegyzék frissítésének megállapítása, a díjlevél 
és a választás eredményének jóváhagyása át nem adható egyházmegyei elnökségi feladat. 
(3) A presbiteri ülésen az elnök: 

a) megállapítja a lelkészi állás megüresedését, bejelenti intézkedéseit, megállapítja és jegyzőkönyvbe 
veszi, hogy a lelkészi javadalomból mi illeti meg a volt lelkészt, illetőleg jogutódait, valamint megál-
lapítja az eltávozó, a nyugalomba vonuló vagy elhalálozott lelkésznek esetlegesen fennálló saját köz-
tartozásait; 
b) megállapítja a választói névjegyzék érvényességét, szükség esetén elrendeli pótlását (felülvizsgála-
tát); 
c) ismerteti a gyülekezeti lelkész alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket; 
d) felolvastatja a korábbi díjlevelet, és megszövegezteti az újat. 

(4) A presbiteri ülés dönt a díjlevélről és a lelkészi állás betöltésének módjáról, a jelölést követő válasz-
tásról vagy a pályázatot követő választásról, illetve megválasztja a lelkészjelölő bizottságba a küldötteket 
(3 fő). A presbitérium ezen döntéseiről az egyházközség tagjait a helyi nyilvánosság szabályai szerint ha-
ladéktalanul értesíteni kell. 
(5) Az elfogadott díjlevelet az egyházmegyei, majd az egyházkerületi elnökségnek jóvá kell hagynia. 
(6) Amennyiben a presbitérium pályázatot követően kívánja betölteni a megüresedett lelkészi állást, dönt 
a pályázati hirdetményről is. Ebben meg kell jelölni az írásban benyújtandó pályázat határidejét. Az írás-
beli pályázatnak kötelező része a pályázó lelkész bemutatkozása és gyülekezetépítési elképzeléseinek is-
mertetése. 
(2) A Vtv. a következő 11/A. §-al egészül ki: 
„11/A. §  A legalább 6 éves másodlelkészi szolgálatot követően az egyházközségi presbitérium tagjai-
nak kétharmados ajánlásával, a hívány módosításával, az egyházmegyei és egyházkerületi elnökségek vé-
leményének  megkérését  követően  az  egyházközségi  közgyűlés  a  korábban  megválasztott  másodlelkészt 
gyülekezeti lelkésznek átminősítheti." 
 
2. §  A Vtv. VII. fejezet címe és a 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„VII. fejezet 

A lelkészjelölő bizottság 

 

12. §  (1) A választás folyamatát 5 fős lelkészjelölő bizottság segíti, amelybe 3 főt az egyházközség pres-
bitériuma, 1 főt az egyházmegye elnöksége, 1 főt az egyházkerület elnöksége delegál. 
(2) A lelkészjelölő bizottságot a választást levezetni illetékes elnökség hívja össze. Amennyiben a presbi-
térium a jelölést követő választás mellett döntött, a lelkészjelölő bizottság alakuló ülését a presbitérium 
ülését követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni. Amennyiben a presbitérium pályázat kiírása mel-
lett döntött, a lelkészjelölő bizottság alakuló ülését a  pályázatok benyújtásának határnapját követő 8 na-
pon belüli időpontra kell összehívni. 
(3) A lelkészjelölő bizottság alakuló ülésén maga választja meg az elnököt saját tagjai közül. A lelkészje-
lölő bizottság a döntéseit négyötödös többséggel hozza meg.” 
 

background image

3. §  A Vtv. 13-17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„VIII. fejezet 

Eljárás a gyülekezeti lelkészi állás jelölés útján történő betöltése esetén 

 

13. §  (1) A lelkészjelölő bizottság a megalakulását követő 30 napon belül javaslatot tesz a presbitérium-
nak a meghívandó személy(ek)re. 
(2) A lelkészjelölő bizottság döntését követően a választást levezetni illetékes elnökségnek a törvényben 
meghatározott legrövidebb időn belül jelölő presbiteri ülést kell összehívni.  
(3) A presbitériumnak joga van a jelöltek elutasítására, és a lelkészjelölő bizottságot további jelöltek kere-
sésére kérni. Amennyiben a lelkészjelölő bizottság javaslatát a presbitérium háromszor elutasítja, az egy-
házközség köteles pályázatot kiírni.  
(4) A jelölő presbiteri ülés legfeljebb három személyre tesz javaslatot. 
(5)  A  jelölés  folyamata  legfeljebb  a  lelkészi  állás  megüresedését  követően  megtartott  presbiteri  üléstől 
számított 90 napig tarthat. 
 
14. §  (1) Érvényes határozat esetén a választást levezetni illetékes elnökség a presbitérium által jelölt lel-
kész vagy lelkészek nevét bejelenti a püspöknek, és személyükre nézve választhatóságuk megállapítását 
kéri. A püspök 14 napon belül írásban közli a választást levezetni illetékes elnökséggel, hogy a jelölt lel-
késznek  van-e  érvényesen  megállt  parókusi  alkalmassági  vizsgálata,  áll-e  választhatóságát  kizáró  vagy 
korlátozó ítélet hatálya alatt. Amennyiben törvényi rendelkezés további feltételhez köti a jelölt lelkész vá-
laszthatóságát, közli az erre vonatkozó határozatot is. 
(2) A választást levezetni illetékes elnökség a jelölt lelkész(eke)t 14 napos határidővel írásban nyilatko-
zatra hívja fel, hogy a jelölést elfogadják-e. 
(3) A jelöltet vagy a jelölteket a presbitérium bemutatkozó szolgálatra hívja meg. A jelölt köteles a gyüle-
kezetépítési elképzeléseit – legalább 3 nappal a bemutatkozást megelőzően – a meghívó presbitériumnak 
írásban benyújtani, amely azt a választó közgyűlés tagjai számára elérhetővé teszi. 
(4) Másodszori eredménytelen jelölési eljárás után az egyházközség pályázatot köteles kiírni. 
 

IX. fejezet 

Eljárás a gyülekezeti lelkészi állás pályázat útján történő betöltése esetén 

 
15. §  Amennyiben az egyházközség a lelkészt pályázat útján kívánja megválasztani, a választást levezetni 
illetékes elnökség a jóváhagyott díjlevél kézhezvétele után azonnal intézkedik az egyházközség presbité-
riuma által megszövegezett pályázati hirdetmény közzétételéről. A pályázat kiírásakor meg kell jelölni a 
pályázat elbírálásának (választás) határidejét. A pályázati hirdetményt legalább két alkalommal az orszá-
gos egyházi lapban kell közzétenni. 
 
16. §  (1)  A  pályázatok  beérkezését  követően  a  lelkészjelölő  bizottság  a  pályázatokat  értékeli.  Javaslatot 
tesz a presbitériumnak legfeljebb 3 pályázó meghívására. 
(2)  A  presbitérium  döntését  követően  a  választást  levezetni  illetékes  elnökség  a  püspöknek  bejelenti  a 
meghívásra kiválasztott pályázó(k) nevét, és a választhatóságuk megállapítását kéri. A püspök a 14.§ (1) 
bekezdése értelmében nyilatkozik, és ezt 14 napon belül írásban közli a választást levezetni illetékes el-
nökséggel. 
(3) A kiválasztott pályázó(ka)t a presbitérium bemutatkozó szolgálatra hívja meg. 
 

X. fejezet 

A választó közgyűlés 

 
17. §  (1) A gyülekezeti lelkész választása egyházközségi közgyűlésen történik. 
(2) A közgyűlés összehívására és levezetésére a 11.§ (1)-(2) bekezdésének rendelkezései az irányadóak. 
Amennyiben a közgyűlést az egyházközség elnöksége hívja össze, az egyházmegye elnöksége a választás 
törvényességét  felügyeli.  Ebben  a  minőségében  joga  van  beletekinteni  a  választói  névjegyzékbe,  ellen-
őrizheti a szavazólapok formai követelményeit és a szavazatszámlálás folyamatát.  

background image

(3)  A  közgyűlésen  az  elnök  felolvassa  a  presbitérium  által  elfogadott  díjlevelet,  majd  előterjeszti  a  je-
lölt(ek), illetve a pályázó(k) nevét. 
(4) A közgyűlésen a választás az 56.§ (1) bekezdésében meghatározott szavazólapokon titkosan történik. 
(5) A szavazást addig kell folytatni, míg az egyik jelölt meg nem kapja az érvényes szavazatok több mint 
felét. Amennyiben ez három szavazási fordulóban nem történik meg, a gyülekezeti lelkészi állás betölté-
sének eljárását elölről kell kezdeni.” 
 
4. §  A Vtv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2)  Az  esperessé  választhatóság  feltétele,  hogy  jelölt  az  egyházmegye  valamelyik  egyházközségében 
gyülekezeti lelkészi állást töltsön be, valamint az, hogy a jelölt 5 év gyülekezeti lelkészi

 

szolgálattal vagy 

10 év lelkészi szolgálattal rendelkezzen. Lelkészi állását esperesi megbízatása alatt is betölti.” 
 
5. §  Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontja 
hatályát veszti.  
 
6. §  E törvény 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti azzal, hogy a 
folyamatban lévő lelkészválasztási ügyekben a megindításuk idején hatályos törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
Budapest, 2017. november 25. 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031