background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény  

2. számú melléklete 

 

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetés tervezetének szöveges 

kiegészítése 

 
 
 

Az országos egyház 2017. évi költségvetésében több ponton jelentős változást vezet be: 

  a  tervek  benyújtásánál  az  adott  program  költségvetése  mellett  a  szakmai  szöveges 

magyarázat  kapott  hangsúlyt  ebben  az  évben.  A  költségvetési  tábla  felépítése  a 
programok  részlet  bemutatásán  alapul,  hogy  a  költségvetés  elfogadásával  részletes, 
éves programok is elfogadásra kerüljenek. 

  a  törvény  2.  §  (2)  pontja  szerint  az  elnök-püspök  és  az  országos  felügyelő  felelős  a 

költségvetés végrehajtásáért és rendelkezhet a költségvetési sorok felett, 

  az 1. számú mellékletben felsorolt költségvetési sorok feletti jogosultságukat az elnök-

püspök és az országos felügyelő az országos irodaigazgató bevonásával ruházhatja át a 
szakmailag illetékes országos irodai alkalmazottra, 

  a költségvetési tábla – 1. sz. melléklet - teljesen átalakult, új szerkezetet kapott: 

 A  2016.  évi  terv  oszlopa  tartalmazza  a  2015.  évi  beszámoló  során  elfogadott 
maradványértékeket.   

Összesítő  tábla  -  a  gyors  áttekintést  segíti  elő  a  költségvetés  részletező  adatairól, 
melynek felépítése megegyezik a költségvetés szerkezetével és itt látható a bevételek 
és kiadások főösszege illetve az elkülönített alapok év végi várható záró egyenlege is. 

A.  Egyházi  Működés  –  az  egyházközségek,  egyházmegyék,  egyházkerületek  és  az 

országos  egyház  bevételeit  és  kiadásait  mutatja  be,  hangsúlyozva,  kiemelve  az 
általuk megvalósítani kívánt programokat.  

B.  Állami  Céltámogatások  –  az  állam  által  feladatfinanszírozásra,  intézmények 

működtetésére kapott támogatások és felhasználásuk bemutatása látható.  

C.  Elkülönített  Alapok  –  az  egyház  korábbi  döntései  alapján  létrehozott  alapok 

részletes bemutatása látható. A táblák felépítése itt eltér az előzőektől abban, hogy 
az  alaphoz  tartozó  információ  (nyitó  egyenleg,  bevétel,  kiadás,  záró  egyenleg) 
egyben (egymás alatt) található meg.  

  A költségvetési sorok jelölése:  

első betű (A/B/C) jelzi, hogy melyik táblához tartozik,  

második betű (B/K) jelzi a táblán belül bevétel illetve kiadás sorról van-e szó,  

római és arab számokkal kerül jelölésre a sorok alábontása.  

  A  költségvetési  táblában  (1.  sz.  melléklet)  a  benyújtott  szakmai  terveket  a 

„mellékletek  program  költségvetés”  oszlopokban  a  „leírás”  és  a  „tábla”  szövegre 
kattintva  lehet  elérni.  A  „leírás”  tartalmazza  a  program  szöveges  magyarázatát  és  a 
„tábla” a benyújtott költségvetési igényt.   

 

 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény  

2. számú melléklete 

 

A  2017.  évi  költségvetés  tervezésénél  az  Országos  Elnökség  olyan  prioritásokról  döntött, 
amelyek  meghatározták  a  költségvetés  összeállítását,  így  ebben  az  évben  elsőbbséget 
élveznek a következő területek: 
 

 gyülekezeti ifjúsági munka, 

 közvetlenül a gyülekezeti élethez kötődő ifjúsági programok, 

 ifjúsági vezetőképzés, 

 lelkészi életpálya kiépítése, 
 lelkész továbbképzések, 

 gyülekezeti munkatársképzés, 

 főállású hitoktatók. 

 
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetésének főösszegei: 

 
Tervezett nyitó: 

4.881.163.000,- Ft 

Bevétel: 

16.796.100.000,- Ft  

Kiadás: 

15.490.700.000,- Ft 

Tervezett záró: 

6.186.563.000,- Ft 

 

 

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK 
A/B/I. Szabad felhasználású bevételek 
Az  egyháznak  a  szabadon  felhasználható  bevételei  két  fő  forrásból  származnak,  járadék  + 
kiegészítésből,  valamint  SZJA  részesedésből  (felajánlás  +  kiegészítés).  A  2016.  évi 
tervezetthez képest 4.500.000,- Ft-tal kevesebbre számíthatunk 2017-ben.  
 
2016-ban  a  2015.  adóévről  nyilatkozók  közül  63.676  fő  adta  az  Evangélikus  Egyháznak 
adójuk  1%-át,  amely  2,8%-kal,  azaz  1.753  fővel  magasabb  az  előző  évinél.  Az  általuk 
felajánlott  összeg  285.417.162,-  Ft,  amely  7,7%-kal,  azaz  20.394.030,-  Ft-tal  több  az  előző 
évi összegnél.  
 
A/B/II. Kötelezettséggel terhelt bevételek 
A  2017.  évben  adott  programokra,  célzott  támogatások  tervezett  bevételek  kerülnek 
feltüntetésre,  valamint  a  2016.  évről  áthúzódó  tervezett  maradvány,  az  alábbi  részletezés 
szerint, tervezett nyitó: 4.881.163.000.- Ft:  

  A/B/II.1.3. Járulékfizetési támogatás, 22.000.000,- Ft 

  A/B/II.1.6. Egységes ügyviteli rendszer működtetése, 6.300.000,- Ft 

  A/B/II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek, 7.000.000,- Ft 

  A/B/II.4.2.7.2.  Kakas  Lídia  Evangélikus  Szeretetotthon  –  megszüntetése, 

1.200.000,- Ft 

  A/B/II.4.3.2.1. Szociális támogatások, 3.000.000,- Ft 

  A/B/II.4.3.5.3.  Járulékfizetési  kötelezettségre  elkülönített  nevesített  tartalék, 

23.600.000,- Ft 

  A/B/II.4.3.6.2.  Egyházi  fenntartói  járulék  –  Zelenka  Pál  Evangélikus 

Szolidaritási Alap, 10.000.000,- Ft 

  A/B/II.4.3.5.1. Általános tartalék, 100.000.000,- Ft 

  elkülönített  alapok  esetében  2016.  évi  tervezett  felhalmozott  vagyon  (záró 

vagyon) megegyezik  a 2017. évi  tervezett előző évek felhalmozott vagyonával 
(nyitó vagyon), 4.708.063.000,- Ft 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény  

2. számú melléklete 

 

 
 
A  2016.  évi  beszámoló  elfogadásával  együtt  kerül  meghatározásra  a  2016.  évi 
maradványértékeinek  kezelése  és  ennek  figyelembe  vételével  kerül  módosításra  a  2017.  évi 
költségvetés.  
 
 
A/K/IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok 
Az  országos  egyház  által  tervezett,  működtetett  és  támogatott  programok  szakma 
csoportonkénti bontásban, részletesen kerültek bemutatásra.  
 
A/K/IV.2.5. Tudományos és Teológiai feladatok  
A Nemzeti Múzeumban tervezett nagykiállítást, amit a Magyarországi Evangélikus Egyház, a 
Magyarországi  Református  Egyház  és  a  Magyar  Állam  közös  finanszírozásban  tervezett 
megvalósítani, teljes egészében a Magyar kormány által alapított Reformációs Emlékbizottság 
vállalta magára.  
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Reformációi  Emlékbizottsága  az  így  felszabaduló 
35.000.000,-  Ft-ot  a  Luther-rajzfilmsorozat  gyártásának  befejezésére  kívánja  fordítani. 
Korábbi évek zsinati döntésének felülírását jelenti.  
 
A/K/IV.2.6.1. Kommunikációs feladatok – Luther Kiadó támogatása 
A Luther Kiadó az alábbi tevékenységek ellátásához kapja a támogatást: 
 

tevékenység 

2017. terv 

IV.2.7.1. Kiadványok ártámogatása 

43 100 

   IV.2.7.1.1. Evangélikus Élet 

31 500 

   IV.2.7.1.2. Lelkipásztor 

5 500 

   IV.2.7.1.3. Credo 

5 600 

   IV.2.7.1.4. Evangélikus Közlöny 

500 

IV.2.7.2. Kiadványok előfizetési díjai  

7 000 

IV.2.7.3. Evangélikus Információs 
Szolgálat (EISZ) 

30 100 

IV.2.7.4. SZJA 1 %-ot gyűjtő kampány 

15 000 

Összesen 

95 200 

 
 
B/I.- B/II. Állami céltámogatásból megvalósított feladatok - Köznevelési és Diakóniai  
A  bevételeknél  megjelennek  a  továbbutalandó  intézményi  támogatások,  valamint  az 
intézményi rendszeren belül szabadon felhasználható támogatások  azon része, amelyeket  az 
országos  egyház  közvetlenül  tovább  utal  az intézményeknek.  Korábbi  évekkel  ellentétben  a 
kiadások  nem  költségtípusonként,  hanem  feladat,  illetve  szakma  csoportonkénti  bontásban 
kerültek bemutatásra. 
A diakóniai intézmények esetében – utalva a költségvetési törvény 11§. (2) bekezdésre - az 
egyházi  kiegészítő  támogatás  fennmaradó  összege  feladatarányosan  kerül  felosztásra  a 
tartalékalaprészes  intézmények  között.  A  korrekciós  összeg  50%-a  feladatarányosan  kerül 
felosztásra  a  tartalékalaprészes  intézmények  között,  a  házi  segítségnyújtást  is  működtető 
intézmények kivételével, amelyek a korrekciós összeg 100 %-ra jogosultak, addig a mértékig, 
amíg a házi segítségnyújtás szolgáltatásból 2016. évben fakadó hiányukat fedezi.  
 
 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény  

2. számú melléklete 

 

B/III. Gyűjteményi feladatok  
Az egyház vezetése tervezi az országos egyházhoz kapcsolódó feladatok ellátására egy önálló 
egyházi  jogi  személy  megalapítását,  ezért  a  költségvetésben  a  gyűjteményi  ágazatok 
részletezése nem jelenik meg. A törvényi feltételek biztosítása után az Országos Presbitérium 
hatásköre  létrehozni  a  gyűjteményi  intézményt,  az  országos  egyház  a  feladatok  ellátásának 
biztosítására használhatja fel az állami gyűjteményekre kapott céltámogatást.   
 
B/IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása 
Az  állami  támogatás  összege  2017-től  újabb  29,3%-kal  emelkedik.  A  több  mint  10  éven 
keresztül  változatlanul  30.000,-  Ft/hó  illetménypótlék  összegét  2016-ban  40.000,-  Ft/hó-ra 
2017-től  50.000  Ft/hó-ra  lehet  felemelni  a  kistelepülésen  élő  lelkészek  esetében.  Ez  évente 
240.000.- Ft plusz jövedelmet jelent lelkészenként.   

C/II.3.1. Befektetési alap – Üllői úti székház felújítása 
Az országos egyház az Üllői úti székház felújítását belső kölcsönből biztosítja a Befektetési 
Alap  terhére.  A  belső  kölcsön  törlesztése  2015-től  2029-ig  évi  66.000.000,-  Ft  +  járulékos 
költséggel  történik.  A  felújítás  tervezett  1.432.588.018,-  Ft-os  keretét  az  előre  nem  látott 
többletmunkák  és  a  berendezések  beszerzése  miatt  további  9%-os  forrással  szükséges 
kiegészíteni,  amit  a  belső  kölcsön  2  évvel  történő  meghosszabbításával  a  legoptimálisabb 
finanszírozni. 
 
C/III. – C/IV. Oktatási és Diakóniai intézményi tartalékalap 
Előző években a tartalékalapi célok bevételi, beruházási és költség összesített adatai kerültek 
bemutatásra  a  költségvetésben,  ezek  összetételét  szabályrendelet  alapján  az  Országos 
Presbitérium fogadta el. A 2017. évi költségvetéstől a tartalékalapok bevétele és felhasználása 
részletesen kerül kimutatásra és evvel bekerül az országos egyház költségvetési törvényébe.  
A tartalékalap az előző évek felhalmozott vagyonból és az intézményekhez kapcsolódó állami 
támogatások  azon  részéből  áll,  mely  a  költségvetési  törvény  alapján  a  tartalékalapba  kell 
helyezni. A kiadások között szerepel az intézmények működésével, szakmai programokkal és 
a  szakmai  osztályokkal  kapcsolatos  költségek.  Itt  kerül  elszámolásra  az  intézményekhez 
kapcsolódó Libra ügyviteli rendszer illetve a pályázati előkészítés és önrész támogatás is.