background image

2016. ÉVI II. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek és kötelezettségek 

 
1. § 

A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház 

(a  továbbiakban:  országos  egyház)  költségvetésének 
2017. évi 

a) bevételi főösszegét 16.796.100.000,- forintban, 
b) kiadási főösszegét 15.490.700.000, - forintban 
állapítja meg. 

 
2. § 

(1)  Az  1.  §-ban  megállapított  főösszegek 

részletes 

számadatait 

törvény 

1. 

számú 

mellékletének költségvetési sorai, valamint a szöveges 
magyarázatot  a  2.  számú  melléklet  tartalmazza.  Az 
előző évi maradványok végleges összegeit a 2016. évi 
költségvetés  végrehajtásáról  szóló  törvény  határozza 
meg. 
(2) A költségvetés végrehajtásáért  az elnök-püspök és 
az országos felügyelő felelős és a költségvetési sorok 
felett – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével 
–  rendelkeznek.  E  jogosultságukat  az  országos 
irodaigazgató  bevonásával,  az  általa  kijelölt, 
szakmailag  illetékes  országos  irodai  alkalmazottakra 
ruházhatják át. 
(3)  a)  Az  A/K/IV.1.1.1.  Zsinat  költségvetési  sor 
terhére, a zsinat egyik elnöke, 
b)  az A/K/IV.1.1.6.  Bíróság  költségvetési  sor  terhére, 
az egyházi bíróság elnöke, 
c) 

az  A/K/IV.1.1.5 

Országos 

számvevőszék 

költségvetési  sor  terhére,  az  országos  számvevőszék 
elnöke, 
d)  az  A/K/III.  Egyházkerületi  feladatok  ellátása 
költségvetési  sor  terhére,  az  egyházkerületi  elnökség 
egyik tagja  
jogosult rendelkezni. 
(4)  Az  országos  egyház  költségvetése  terhére  2017. 
évben  a  munkaviszony,  illetve  szolgálati  jogviszony 
keretében  a  3.  számú  melléklet  szerinti  státuszokra 
lehet személyi kifizetést utalványozni.  
(5)  A 

2018. 

évi  költségvetés  elkészítésének 

ütemezését végső határidőkkel és  felelőseit e törvény 
4. számú melléklete tartalmazza.  
(6) 

költségvetés 

időszaki 

teljesüléséről 

folyamatosan  be  kell  számolni  a  gazdasági  bizottság 
és az országos presbitérium előtt. 
(7)  A  számvevőszéki  bírság  egy  vizsgálat  során 
kiróható  összege  a  2017.  évben  legfeljebb  300.000,- 
Ft. 
 
3. § 

(1) A  zsinat  vállalja  a  2016.  évi  költségvetési 

törvényben  rögzített  kötelezettségeken  túlmenően  az 
Üllői úti székház felújítására 

a) 2030. évre 66.000.000,- Ft + járulékos költség, 
b) 2031. évre 66.000.000,- Ft + járulékos költség. 

(2) A  korábbi  években  -  2017.  évre  és  az  azt  követő 

évekre  -  vállalt  kötelezettségeket  e  törvény  5.  számú 
melléklete tartalmazza. 
(3)  Az  elnök-püspök  és  az  országos  felügyelő  2017. 
május 31-ig elkészíti a több évre szóló kötelezettségek 
és  követelések  terveit,  a  2018-2020.  évekre  szóló 
költségvetések, 

intézményalapítások 

és 

megszüntetések,  illetve  az  országos  egyház  általi 
beruházások tervezhetősége érdekében. 
 

II. fejezet 

Kiemelt költségvetési sorok, döntési jogosultságok 

 

Tartalékok 

 

4. § 

(1)  Az  A/K/IV.3.4.  Vis  major  tartalék 

költségvetési  sor  olyan  előre  nem  látható  esetek 
elhárításának  segítésére  szolgál,  amelyek  azonnali 
beavatkozást  igényelnek,  és  ahol  a  beavatkozás 
elmulasztása életveszéllyel vagy súlyos kárral járna. A 
tartalékból 

az 

összegeket 

visszatérítendő 

támogatásként kell kifizetni. 
(2) Az A/K/IV.3.5. általános tartalék  költségvetési sor 
olyan  esetekben  használható  fel,  amelyeket  a 
költségvetés  készítésekor  nem  lehetett  előre  látni,  de 
finanszírozásuk  mégis  szükséges  vagy  célszerű.  Az 
általános  tartalékon  belül  nevesített  tartalékként 
jelennek meg azok az elkülönített költségvetési sorok, 
amelyek  felhasználása  meghatározott  feltételek 
teljesülése esetén lehetséges. 
(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott 
tartalékkeretek felhasználásáról: 

a)  esetenként  10.000.000,-  Ft  feletti  igények 
ügyében az országos presbitérium, 
b)  esetenként  200.000.000,-  Ft  feletti  igények 
ügyében a zsinat határoz. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az 
adott  eset  finanszírozására  szolgáló  egyházkerületi 
vagy  országos  költségvetési  sor  felhasználásra  került 
vagy annak terhére kötelezettségvállalás történt. 
 

Elkülönített alapok 

 
5. § 

(1)  Az  egyház  korábbi  döntései  alapján 

elkülönített alapok: 

a) C/I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap, 
b) C/II hosszútávú befektetés, 
c) C/III. oktatási intézményi tartalékalap, 
d) C/IV diakóniai intézményi tartalékalap, 

(2)  Az  C/II.  hosszútávú  befektetési  alap  soron  lévő 
összeget  az  A/B/I.1.  járadék  és  annak  kiegészítése 
költségvetési  sor,  valamint  az  A/B/I.2.  1  %-os 
részesedés  költségvetési  sorokon  szereplő  bevételek 
legalább  6  %-ából  kell  képezni,  melyet  az  egyház 
hosszútávú önfinanszírozásának megalapozására lehet 
felhasználni. 
(3)  Az  elkülönített  alapok  működésének  módjáról 
külön jogszabály rendelkezik. 
 

Költségvetési éven belüli döntések 

background image

 
6. § 

(1)  A  költségvetési  sorok  túllépéséről, 

legfeljebb  20  %-os  mértékű  egymás 

közötti 

átcsoportosításáról az országos presbitérium dönt. Az 
elkülönített alapokból más, alapon kívüli költségvetési 
sorra átcsoportosítani nem lehet. 
(2)  Az 

e  törvény  3.  számú  mellékletében 

meghatározott csoportok összlétszámától való eltérést 
csoportonként  legfeljebb  10  %-os  mértékig  az 
országos presbitérium engedélyezi.  
(3)  Céltámogatás  esetén  -  annak  időtartamára  és 
mértékéig - további álláshely létesíthető. 
(4)  Céltámogatás  kivételével,  a  terven  felüli  bevételt 
A/B/II.4.3.6.3.  egyéb  bevétel  maradványaként  kell 
kezelni. 
(5)  A  tárgyévben  „Egyházi  közgyűjtemények  és 
közművelődési  intézmények  támogatása”  címen 
kapott,  gyűjteményi  célra  fel  nem  használt  állami 
támogatást  a  B/III.  Gyűjteményi  költségvetési  sorról 
az  A/K/IV.3.1.1.  Üllői  úti  székház  felújítása 
költségvetési sorra át kell vezetni. 
 

Következő évre áthúzódó maradványok 

 

7. §  (1)  Az  e  törvény  1.  számú  mellékletében 
meghatározott  költségvetési  sorok  kötelezettséggel 
nem  terhelt  részének  a  költségvetési  évet  követő 
időszakban  történő  felhasználásáról  az  országos 
egyház  2017.  évi  beszámolójában  kell  rendelkezni. 
Ugyancsak a 2017. évi beszámolóban kell rendelkezni 
a  2017-ben  kötelezettséggel  terhelt  költségvetési 
sorok  azon  részéről,  amelyek  esetében  e  törvény  1. 
számú  mellékletében  meghatározott  tételek  nem 
nyújtanak fedezetet. 
(2) Külön döntés nélkül tovább kell vinni a 2017. évet 
követő  időszakra  -  a  céltámogatásként  megkapott,  de 
tárgyévben 

fel 

nem 

használt 

támogatások, 

adományok,  befizetések  mellett  –  az  elkülönítetten 
kezelt  alapok  és  az  alábbi  költségvetési  sorok 
maradványát: 

a) 

A/K/IV.2.5.1. 

reformációi  emlékbizottság 

feladatai, 
b) A/K/IV.2.5.3.Sztehlo Gábor ösztöndíj, 
c)  A/K/II.4.2.8.1.  pályázati  előkészítés,  önrész, 
előfinanszírozás, 
d) A/K/IV.2.11.1. szociális alap, 
e) A/K/III. egyházkerületi feladatok ellátása. 

 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

8. § 

(1)  A  kártalanítási  járadékban  részesülő 

egyházközségek  az  országos  egyház  költségvetéséből 
– az A/K/I.1.1. költségvetési sor szerint – az 1992. évi 
kártalanítási  összeg  valorizált  értékét  kapják.  A 
kártalanítási valorizáció mértéke 2017-ban 0 %. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági 

helyzetben lévő egyházközségeket az országos egyház 
költségvetése – az A/K/I.1.2. költségvetési sor szerinti 
– 

működési 

támogatásban 

részesíti. 

Ennek 

elosztásáról 

az 

egyházmegyei 

elnökségek 

véleményének figyelembe vételével az egyházkerületi 
elnökségek döntenek. 
(3) 

Az 

állami 

kártalanításból 

kimaradt 

egyházközségek  részére  az  országos  egyház 
költségvetése – az A/K/I.2.2. költségvetési sor szerinti 
–  belső  kártalanítási  költségvetési  sort  határoz  meg, 
amelynek 

elosztásáról 

az 

országos 

iroda 

nyilvántartása  alapján  az  elnök-püspök  és  országos 
felügyelő dönt. 
(4)  Az  állami  rendelkezések  szerinti  –  a  B/K/IV.1. 
költségvetési  sorban  meghatározott  –  kistelepülési 
illetménypótlék felosztásáról országos szabályrendelet 
rendelkezik.  
(5)  Egyházközségek,  –  a  12.  §-ban  foglaltak 
kivételével  –  az  egyházi  intézmények  és  szervezeti 
egységek,  valamint  az  országos  iroda  és  a  püspöki 
hivatalok  számára  a  2017.  évi  bérfejlesztés  javasolt 
átlagos mértéke 2 %. 
(6)  Az  egyházi  lakások  használati  ellenértékét, 
amelyet  az  egyházi  személyek  járulékalapjának 
meghatározásakor  kell  figyelembe  venni,  a  6.  számú 
melléklet tartalmazza. 
(7) Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot 
végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 63. §-a szerint 
figyelembe veendő összeg 2016-ban a kötelező legki-
sebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérmini-
mum  megállapításáról  szóló,  a  költségvetési  évre  ér-
vényes,  kormányrendeletben  meghatározott  minimál-
bér. 
(8) Az országos kötelező offertóriumok időpontjait és 

felosztásukról 

döntő 

egyházi 

testületet, 

egyházkormányzati  szintet  az  7.  számú  melléklet 
tartalmazza. 

 

Egyházmegyék 

 
9. § 

(1)  Az  egyházmegyék  az  országos  egyház 

költségvetéséből  támogatást  kapnak  az  A/K/II.1. 
költségvetési  sor  szerint.  Ezek  felhasználásáról  az 
egyházmegyei presbitérium dönt. 
(2)  A  támogatás  tartalmazza  az  egyházmegyei 
tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi 
tiszteletdíj 2017-ban legalább 63.500,- Ft/hó. 
(3) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházmegyék  –  az 
A/K/II.2.  költségvetési  sorban  meghatározott,  az 
egyházkerületek  között  egyforma  összegben,  és  az 
egyházmegyék  között  egyenlően  felosztott  -  külön 
költségvetési sorral rendelkeznek. 
 

Egyházkerületek 

 

10. § 

(1)  Az  egyházkerületek  –  az  A/K/III.1.1., 

A/K/III.2.1.  és  A/K/III.3.1.  költségvetési  sorok 
szerinti  –  működési  költségeit  az  országos  egyház 

background image

költségvetése tartalmazza. 
(2) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának segítésére az egyházkerületek külön 
költségvetési  sorral  rendelkeznek  az  A/K/III.1.2., 
A/K/III.2.2. és A/K/III.3.2. költségvetési sorok szerint. 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti 
költségvetési  sor  terhére  segítheti  hitéleti  célok 
megvalósítását is. 
 

Intézmények 

 
11. § 

(1)  Az  intézmény  a  feladatellátással 

kapcsolatosan  folyósított  állami  támogatással  a 
fenntartói  célmeghatározás  keretein  belül  önállóan 
gazdálkodik. 
(2) Az állami költségvetéshez kapcsolódó, köznevelé-
si intézmények 2017. évi működési támogatásának 7,5 
%-a,  valamint  a  támogatás  2015.  évi  korrekciós  ösz-
szegének  az  országos  presbitérium  által,  legkésőbb 
2017. május 31. napjáig meghatározott hányada az ok-
tatási  intézményi  tartalékalapba  kerül.  A  fennmaradó 
összeg  az  intézmények  között  gyermeklétszám  ará-
nyosan kerül felosztásra.  
(3)  Az  állami  költségvetéshez  kapcsolódó,  diakóniai 
intézmények 

2017. 

évi 

egyházi 

kiegészítő 

támogatásának  10  %-a,  valamint  a  támogatás  2015. 
évi  korrekciós  összegének  az  országos  presbitérium 
által, 

legkésőbb 

2017. 

május 

31. 

napjáig 

meghatározott  hányada  -  a  tartalékalaphoz  nem 
csatlakozott  egyházközségi  fenntartású  intézmények 
kivételével  -,  a  diakóniai  intézményi  tartalékalapba 
kerül.  A  fennmaradó  összeg  az  intézmények  között 
arányosan  –  a  2.  számú  mellékletben  részletezett 
módon – kerül felosztásra.  
(4)  Az  egyházközségi  fenntartású  diakóniai  intéz-
mény,  illetve  fenntartója  az  intézménnyel  kapcsolat-
ban  az  országos  egyház  költségvetéséből  abban  az 
esetben kérhet egyházi pályázati, illetve nem egyházi 
pályázathoz  kapcsolódó  visszatérítendő  vagy  vissza 
nem térítendő támogatást, amennyiben a diakóniai in-
tézményi tartalékalaphoz való csatlakozás szándékáról 
az  országos  egyház  és  a  fenntartó  egyházközség  kö-
zött kötött határozatlan idejű megállapodásban nyilat-
kozik, valamint a kiegészítő támogatás és a kiegészítő 
támogatás  korrekciós  összegének  az  országos  presbi-
térium által évenként meghatározott részét  a tartalék-
alapba  befizette.  Ebben  az  esetben  az  országos  fenn-
tartású intézményekkel egyenlő elbírálásban részesül.  
(5)  A 

(2)-(3) 

bekezdésben  írt  tartalékalapok 

felhasználásának  céljait  és  az  azokhoz  rendelt 
összegeket  –  az  ágazati  szakmai  stratégiákkal 
összhangban – az 1. számú melléklet rögzíti.  
(6)  A 

(2)-(3) 

bekezdésben  írt  tartalékalapok 

működésének 

részletes 

szabályairól 

országos 

szabályrendeletek rendelkeznek. 
 
12. § 

Az állami támogatásban részesülő intézmény-

ben  közfeladat  ellátására  alkalmazottak  munkaidejét 
és  pihenőidejét,  előmeneteli  és  illetményrendszerét  a 

326/2013.  (VIII.  30.)  Korm.  rendelet,  illetve  a  1992. 
évi XXXIII. törvény (55-80. §) szerint kell megállapí-
tani.  Ezt  az  alkalmazottal  kötött  munkaszerződésben, 
valamint  az  intézményi  szervezeti  és  működési  sza-
bályzatban is rögzíteni kell.  

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
13. § 

E törvény 2017. január 1. napján lép hatályba.  

 
 
Aszód, 2016. november 18.