Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 1/2015 (II.15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1/2015 (II.15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1_2015 (II.15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről.pdf — PDF document, 229Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet 
a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója 
szervezetéről és működéséről 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  az  egyház  intézmé-
nyeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  34.  §  rendelkezései 
alapján  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  intézménye-
ként  az  egyház  könyvkiadói,  animációs  filmkészítési  fel-
adatairól, az Evangélikus Információs Szolgálat és a Kom-
munikációs Szolgáltató Központ  szervezeti  egységek  tevé-
kenységéről,  annak  szervezetéről  és  működéséről  a  követ-
kező szabályrendeletet alkotja: 
 
I. fejezet: Az egyházi intézmény feladat- és hatásköre 
1. § 
Az egyházi intézmény feladata: 
a)  az  egyházon  belüli  és  kívüli  tájékoztatáshoz  szüksé-
ges  nyomtatott  és  elektronikus  kiadványok  (a  további-
akban: kiadvány) készítése és gyártása, 
b) a kiadványok kiadása és terjesztése, ideértve az inter-
netes tartalomszolgáltatást, valamint  
c) hang- és filmfelvételek készítése, 
d) rádió- és televízióműsorok készítése 
e)  közreműködés  az  egyházközségek  és  intézmények 
elnyert pályázatai során megvalósítandó kötelezettségek 
és feladatok teljesítésében. 
 
II. fejezet: Az egyházi intézmény szervezete 
 
Az egyházi intézmény intézményvezetője 
2. § 
(1)  Az  egyházi  intézményt  az  intézményvezető 
igazgató  vezeti,  akit  az  országos  sajtóbizottság  javaslata 
alapján az országos presbitérium ötévi időtartamra  választ. 
Az  intézményvezető  felett  a  munkáltatói  jogokat  –  az  or-
szágos elnökségen belül a sajtómunkát felügyelő püspök, és 
az általa külön határozattal felruházott országos iroda igaz-
gatója, valamint az ügyek meghatározott csoportjára nézve 
delegáltan,  az  igazgatótanácson  keresztül  –  az  országos 
presbitérium gyakorolja. 
(2)  Az  intézményvezető  –  e  szabályrendelet  eltérő  rendel-
kezése  hiányában  –  teljes  jogkörrel  felügyeli,  ellenőrzi,  il-
letve  szervezeti  egység  vezetők  útján  irányítja  az  egyházi 
intézmény  valamennyi  szervezeti  egységében,  részlegében 
folyó munkát, azzal hogy külön írásbeli felhatalmazásában 
a  munkáltatói  jogkörön  túlmenően  e  jogait  is  átruházhatja 
az szervezetei egységek vezetői részére. 
 
3. § 
(1) Az egyházi intézmény valamennyi munkatársa 
felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
Az  intézményvezető  e  jogkörét  az  ügyek  meghatározott 
csoportjára  nézve  a  szervezeti  egység  vezetőjére  írásban 
átruházhatja. 
(2)  A  szervezeti  egységek  vezetőinek  megbízásához  és 
megbízásuk  visszavonásához  e  szabályrendelet  szabályai 
kell alkalmazni. 
(3) Az egyházi intézmény szervezeti egységeinek alkalma-
zottai  (munka-,  szolgálati-  és  megbízási  jogviszonyban  ál-
lók) jogviszonya létesítéshez, megszűntetéséhez a szerveze-
ti egységvezetők előzetese jóváhagyása szükséges. 
 
3. § 
(1) Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén az 
általa kijelölt szervezeti egység vezető helyettesíti. 
(2)  A  kifizetéseket  az  intézményvezető,  akadályoztatása 
esetén  a  gazdasági  vezető  (helyetteseként  az  általa  kijelölt 
alkalmazott) utalványozza, hagyja jóvá. A gazdasági vezető 
minden felmerülő költség esetén, mint pénzügyi ellenjegy-
ző  köteles  a  belső  bizonylatot  szignalizációjával  ellátni. 
Ennek  hiányában  kifizetés  nem  teljesíthető.  A  gazdasági 
vezető figyelemmel kíséri a  szervezeti egység  működésére 
biztosított  keret  felhasználásának  mértékét,  ezzel  köteles 
megakadályozni  a  fedezet  nélküli  kifizetéseket.  Szükség 
esetén  jogosult  intézkedéseket  kezdeményezni  a  gazdálko-
dási rend betartása érdekében.  
 
4. § 
(1)  Az  egyházi  intézményt  az  intézményvezető 
képviseli  harmadik  személyekkel  szemben,  valamint  egy-
házi testületek, bíróságok és  más hatóságok előtt. Az igaz-
gató  e  jogát  az  ügyek  meghatározott  csoportjaira  nézve  a 
szervezeti egységesek vezetőjére ruházhatja át.  
(2) Az egyházi intézmény intézményvezetője – a szervezeti 
egységek  vezetőinek  teljesítésigazolási  jogköre  mellett  –  a 
bankszámla felett önállóan rendelkezik. 
 
Az intézmény szervezeti egységei 
5. § 
(1)  Az  egyházi  intézményen  belül  az  alábbi  szer-
vezeti egységek különülnek el: 
a) Luther könyvkiadó, 
b) Luther Animációs Műhely, 
c)  Evangélikus  Információs  Szolgálat  (a  továbbiakban: 
EISZ), 
d)  Kommunikációs  Szolgáltató  Központ  (a  továbbiak-
ban: KSZK) 
(2) Az egyházi intézmény szervezeti felépítéséről, a szerve-
zeti egységek egymás közötti kapcsolatáról szóló szervezeti 
ábra e szabályrendelet mellékletét képezi. 
 
6. § 
A Luther könyvkiadó feladata: 
a) a Magyarországi Evangélikus Egyház által a hitéleti, 
a liturgiai élet, a teológia, a kultúra és a hitoktatás terü-
letén szükségesnek ítélt kiadványok kiadása és terjeszté-
se; 
b) az éves kiadói tervben szereplő kiadványok lehetőség 
szerinti megjelentetése és terjesztése 
c)  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  képviselete  a 
könyvszakmai rendezvényeken (kiállítások, konferenci-
ák, vásárok stb.); 
d) kapcsolattartás más egyházi és egyéb lap- és könyv-
kiadókkal belföldön és külföldön; 
e) szükség szerint a Magyarországi Evangélikus Egyház 
belső  egyházi  jogi  személyeinek  való  segítségnyújtás 
könyvkiadási  ügyekben  –  tartalmi  és  formai  kérdések-
ben. 
 
7. § 
(1) A Luther Animációs Műhely ellátja elsősorban 
Luther  életéről  szóló,  valamint  bármely  projekt  keretében 
megvalósítandó  animációs  filmkészítéssel  kapcsolatos  va-
lamennyi feladat koordinálását és végzését, bevételeinek és 
ráfordításainak kezelését és nyilvántartását. 
(2)  A  mozgóképről  szóló  2004.  évi  II.  tv.  2.  §  4.  pontja 
alapján  az  egyházi  intézmény  a  filmgyártás  folyamatában 
filmelőállítóként szerepel. 
 
8. § Az EISZ felelős a fenntartó egyház által meghatározott 
kommunikáció szervezése az alábbiak szerint: 
a)  annak  médiapolitikájában  megfogalmazott  célokhoz 
igazodó  médiastratégia  megalkotása  és  szakmai  végre-
hajtása, 
b) a médiapolitika kialakításához és időnkénti felülvizs-
gálatához való szakmai segítségnyújtás, 
c) az egyház külső és belső kommunikációjának szerve-
zése, 
background image
 
d) az egyház szervezetéből és küldetéséből adódó tarta-
lomszolgáltatás, 
e) ellátja a médiafelületek központi tartalomszolgáltató 
feladatait – online, offline és elektronikus tartalmakat 
állít elő. 
 
9. § 
(1)  A  KSZK  felelős  az  egyház  és  belső  egyházi 
jogi  személyei  pályázati  eljárásaikkal  kapcsolatos  nyilvá-
nosságra hozatali feladatok elvégzésért. 
(2)  Az  MEE  és  belső  egyházi  jogi  személyiségei  számára 
megrendelés  alapján,  az  adott  projektre  kötött  szerződés 
szerint végzi az MEE pr- és marketingtevékenységét. 
(3) Végzi a Luther Kiadó pr- és marketingtevékenységét. 
 
Az intézmény működtetését és gazdálkodását biztosító rész-
legek 
10. § 
A  részlegek  a  Luther  Kiadó  a  szervezetén  belül 
működő  szervezeti  egységek  által  létrehozott  tartalmak  ki-
adói,  funkcionális  feladatait  látja  el.  Ennek  érdekében  a 
szervezeti egységek működését az alábbi részlegek működ-
tetésével támogatja: 
a) titkárság, 
b) gazdasági részleg, 
c) terjesztési részleg, 
d) raktározási, logisztikai részleg. 
 
11. § 
A titkárság feladat- és hatásköre: 
a) személyi ügyek: kezeli és kíséri a személyi ügyeket, 
előkészíti és végrehajtja a változásokat; 
b) iktatás, nyilvántartás: érkezteti és szignálja, valamint 
nyomon  követi  és  nyilvántartja  az  iratokat,  ezekről  in-
formációt kér és ad; 
c) előkészíti és adminisztrálja az igazgatótanács munká-
ját, végrehajtja a döntéseit. 
 
12. § 
A gazdasági részleg feladat- és hatásköre: 
a)  pénztár,  könyvelés:  intézi  az  egyházi  intézmény 
pénzügyeit,  vezeti  az  ezzel  kapcsolatos  nyilvántartáso-
kat, kapcsolatot tart a pénzügyi és egyéb hatóságokkal, 
illetékes  pénzintézetekkel,  előkészíti  az  egyházi  intéz-
mény  éves  költségelőirányzatát  és  beszámolóját,  figye-
lemmel  kíséri  a  kiadó  kintlévőségeinek  alakulását,  és 
lépéseket foganatosít azok felszámolására; 
b) munkaügy: intézi az egyházi intézmény alkalmazotta-
ival  kapcsolatos  munkaügyi  kötelezettségeit,  nyilván-
tartja a szabadságolásokat, kezeli a megbízási szerződé-
sekkel kapcsolatos eljárásokat; 
c)  gazdasági  irányítás:  irányítja  az  egyházi  intézmény 
beruházásainak,  kiadói  tevékenységének  működését, 
hangsúlyosan dolgozik külső anyagi források felkutatá-
sán, elemzi a kiadó gazdasági helyzetét, és javaslatokat 
fogalmaz meg a fejlődőképes gazdasági működés feltét-
eleinek kialakításához; 
d)  hirdetési  ügyintézés:  végzi  a  kiadó  által  megjelente-
tett  lapokban,  kiadványokban  megjelenő  hirdetések 
ügyeit, kiemelten is az egyházi pályázatokkal kapcsola-
tos  támogatási  kötelezettségekkel  kapcsolatos  nyilvá-
nosságra  hozatali  kötelezettségeket,  valamint  lépéseket 
tesz a minél szélesebb körű hirdetői partnerek felkutatá-
sára. 
 
13. § 
A terjesztési részleg feladat- és hatásköre: 
a)  végzi  a  kiadványok  terjesztési  teendőit  a  Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház  egyházközségein,  intézmé-
nyein  belül  és  a  gyülekezeti,  intézményi  kereteken  kí-
vül; 
b) a hatékony terjesztéshez szükséges hirdetési anyago-
kat készít; 
c)  a  könyvkiadó  kiadványait  ismertető  és  népszerűsítő 
programokat szervez; 
d) kapcsolatot tart a viszonteladóként értékesítő partne-
rekkel; 
e) szervezi az egyházi intézmény könyvesboltjának mű-
ködését, az árukészlet megfelelő kialakítását; 
f)  intézi  az  előfizetéses  rendszerben  történő  értékesítés 
területén adódó ügyeket, és lehetőség szerint terveket és 
programokat  dolgoz  ki  és  hajt  végre  az  előfizetők  szá-
mának növelése érdekében; 
h) negyedévente, illetve a szervezeti egység vezetője ké-
résére kimutatást készít a kiadó kiadványaiból, illetve a 
könyvesbolt árukészletéből történő értékesítésekről. 
 
14. § 
A raktár részleg feladat- és hatásköre: 
a) raktározás: megszervezi a könyvkiadó kiadványainak, 
illetve a könyvesbolt raktárkészletének pontos és az ál-
lagmegóvást garantáló tárolását, a raktárkészletről pon-
tos  kimutatást  vezet,  évente  egyszer,  illetve  az  intéz-
ményvezető utasítására teljes körű leltározást hajt végre, 
gondoskodik a könyvesboltban történő árusítás raktáro-
zási hátterét érintő feltételekről. 
b) expediálás: gondoskodik a kiadó kiadványaiból, illet-
ve  a  könyvesbolt  árukészletéből  történő  rendelések 
csomagolásáról és postázásáról, a megrendelésekről és a 
teljesítést  igazoló  bizonylatokról  pontos  kimutatást  ve-
zet. 
c)  szállítmányozás:  segíti  a  többi  részleg  szállítmányo-
zási, ügyintézési teendőit. 
 
III. fejezet: A Luther könyvkiadó részlegei  
15. § 
A  Luther  könyvkiadó  szervezeti  egység  vezetőjét 
az intézményvezető a sajtót felügyelő püspök és a Sajtóbi-
zottság együttes jóváhagyását követően alkalmazza. 
 
16. § 
(1) A Luther könyvkiadó szervezeti egységen belül 
a következő részlegek működnek:  
a) kiadványszerkesztési részleg, 
b) terjesztési részleg (könyvesbolt). 
(2)  A  kiadványszerkesztési  részleg  élén  vezető  szerkesztő, 
terjesztési részleg (könyvesbolt) élén üzletvezető áll. 
 
17. § 
A kiadványszerkesztési részleg feladat- és hatáskö-
re: 
a)  szervezi  a  kiadványok  technikai  szerkesztési,  nyom-
dai előkészítési folyamatát; 
b) végzi a nyomdai ügyintézést; 
c) különösen is felelős a Luther könyvkiadó kiadványa-
inak  könyvszakmai  szempontból  megfelelő,  igényes 
megjelenéséért. 
 
18. § 
A  terjesztési  részleg  (könyvesbolt)  feladat-  és  ha-
tásköre: 
a) szervezi a  Luther Kiadó kiadványainak terjesztését a 
Luther Kiadó által üzemeltetett könyvesboltban; 
b)  szervezi  a  Luther  Kiadó  kiadványainak  terjesztését 
viszonteladói partnerek közreműködésével; 
c)  gondoskodik  a  könyvesbolt  árukészletének  a  vevői 
igények  szerinti  és  a  Luther  Kiadó  szellemiségének 
megfelelő kialakításáról; 
background image
 
d)  gondoskodik  a  Luther  Kiadó  könyvesboltjának  sza-
bályszerű működéséről. 
 
IV. fejezet: A Luther Animációs Műhelyről 
19. § 
(1) A szervezeti egység vezetőjét az intézményve-
zető az Igazgatótanáccsal való konzultációt követően bízza 
meg. 
(2)  A  műhelyvezető  irányítja  a  szervezeti  egység  szakmai 
munkáját,  a  Luther  Kiadó  vezetője  által  átruházottan  irá-
nyítja, ellenőrzi és felügyeli a szervezeti egység filmkészí-
tési  feladatait,  feladatvégzőit,  illetve  munkavállalók  felett 
ellenőrzési jogkört gyakorol. 
(3)  A  számviteli  bizonylaton,  bérszámfejtési  dokumentu-
mokon  minden  esetben  meg  kell  jeleníteni  a  filmgyártás 
tevékenységkódját, a kifizetői terheket az egyedi dokumen-
tumok alapján tételesen elkülönítve kell kimutatni, nyilván-
tartani. 
 
20. § 
(1)  Az  animációs  film  készítéséhez  kapcsolódó 
munkák során az egyházi intézmény köteles a szerződések-
nél akként eljárni, hogy a szerzői jog kizárólagosan és har-
madik  személynek  átengedhető  felhasználási  jogosultság  a 
Magyarországi Evangélikus Egyházat illeti meg, a rajzfilm-
ből eredő jogosultságok és kötelezettségek – az egyházi in-
tézmény útján – az egyházat illetik meg és terhelik. 
(2)  Az  műhelyvezető  a  szerzői  és  felhasználói  jogokkal 
kapcsolatos  szerződéseket  a  tevékenységet  felügyelő  püs-
pök ellenjegyzésének hiányában nem kötheti meg. 
 
V. fejezet: Az EISZ szerkesztőségei és szervezeti műkö-
dése  
21. § 
Az  EISZ,  az  egyházi  jogszabályokban  meghatáro-
zott feladatok ellátása és folytatása biztosítása tekintetében 
a  Magyarországi  Evangélikus  Egyházon  belül  folytatott  és 
az e szabályrendelet 5. §-ban meghatározott átvett feladato-
kat,  mint  az  egyházi  szervezeti  egység  általános  jogutódja 
látja el, ezért a korábbi technikai eszközök és anyagi forrá-
sokra jogosult. Az eszközök átvételét a szervezet létrehozá-
sával egyidejűleg, tételes eszközleltár alapján kell végrehaj-
tani.  
 
22. § 
(1) Az EISZ-en belül a következő szerkesztőségek 
–  az  egyház  által  átadott  munkavégzők,  és  az  egyház  által 
biztosított  technikai  és  anyag  feltételek  mellett  –  működ-
nek:  
a) Evangélikus Élet szerkesztősége, 
b)  a  közszolgálati  televízióban  sugárzott  evangélikus 
műsorok, 
c) a közszolgálati rádióban sugárzott evangélikus műso-
rok, 
d) az egyház hivatalos honlapja (evangelikus.hu), 
e) az Evangélikus Missziók Központ hangstúdiója, 
f) Zákeus Médiacentrum, 
h) Híd szerkesztősége, 
i) Lelkipásztor szerkesztősége, 
j) Credo szerkesztősége 
k) Evangélikus Közlöny szerkesztősége, 
l) oktatási-nevelési szakfolyóirat szerkesztősége. 
(2) Az  EISZ az egyéb igényeknek  megfelelően újabb szer-
kesztőségek létrehozását kezdeményezheti.  
 
Az EISZ vezetője 
23. § 
(1)  Az  EISZ  vezetőjét  az  intézményvezető  az  in-
tézményvezető a sajtót felügyelő püspök és a Sajtóbizottság 
együttes jóváhagyását követően alkalmazza. 
(2) Az EISZ vezetője, mint a 22. §-ban a–j. pontjaiban fel-
sorolt  médiumok  főszerkesztője  –  a  Luther  Kiadó  vezetője 
által átruházottan szerkesztőségek, médiumok és munkavál-
lalói  (egyéb  jogviszonyban  állók)  felett  munkáltatói,  vala-
mint irányítási, feladat-meghatározási és ellenőrzési jogkört 
gyakorol. 
(3) Az EISZ vezetője kötetlen munkarendben végzi munká-
ját. Feladata az EISZ irányítása és felügyelete, az EISZ-hez 
rendelt  médiumok  főszerkesztői  feladatainak  ellátása. 
Munkáját a titkárság segíti.  
(4)  Az  EISZ  főszerkesztő  felel  a  fenntartó  által  az  EISZ 
számára  megfogalmazott  célok  eléréséért,  a  célokhoz  iga-
zodó médiastratégia megalkotásáért és végrehajtásáért. En-
nek teljesülése érdekében: 
a) Feladata az evangélikus egyházi intézményekkel, tes-
tületekkel való kapcsolattartás kialakítása és fenntartása 
az  EISZ  feladatait  elvégzését  segítő  információáramlás 
érdekében. 
b)  Kapcsolat  kialakítása  és  fenntartása  más  egyházak 
kommunikációért felelő vezetőivel, médiumainak veze-
tőivel,  munkatársaival  és  a  nem  egyházi  tartalomszol-
gáltatók, médiumok vezetőivel, munkatársaival. 
c) Egyeztet a Luther Kiadó vezetőjével minden a straté-
giát érintő anyagi és gazdasági kérdésben. 
d) Összehangolja az irányítása alá tartozó szerkesztősé-
gek  tevékenységét  –  mind  tartalom-,  mind  munkaszer-
vezési kérdésekben azért, hogy a  médiafelületek között 
biztosítva  legyen  a  tartalom  átvétele,  szükség  szerinti 
átdolgozása;  és  biztosítva  legyen  a  hatékony,  a  határ-
időket  pontosan  tartó  és  méltányos  munkaerő-
gazdálkodás.  
e)  Vitás  esetekben  dönt  arról,  hogy  melyik  eseményről 
készüljön  minden  vagy  egy-egy  médiafelületre  tudósí-
tás, és dönt arról, hogy azokat melyik újságíró(k) készít-
se(k)  el,  illetve  más  forrásból  szerzi  meg  a  leközlendő 
tartalmat/híranyagot. Végső döntést hoz minden média-
felület  tekintetében  a  leközlendő  tartalom  műfajának 
meghatározásában. 
f) Kialakítja az ügyeleti rendet. 
 
EISZ szerkesztőségek 
24. § 
A  felelős  szerkesztők
 
munkáját  az  EISZ  vezetője 
koordinálja, hetente legalább egy alkalommal tartandó érte-
kezleten egyeztetik munkájukat. 
 
Felelős szerkesztők 
25. § 
(1)  A  szerkesztő  felel  a  felelősségi  körébe  tartozó 
médiafelület az EISZ stratégiájához való illeszkedéséért. 
(2) A felelős szerkesztő: 
a) Az adott szerkesztőség napi  munkáját  fogja össze és 
irányítja  abból  a  célból,  hogy  az  adott  felületre  bízott 
tartalom  időben,  a  szerkesztőségi  értekezleten  előzete-
sen  egyeztetett  műfaji  elvárásoknak  megfelelően  jelen-
jen meg. 
b)  Felel  a  feladat  elvégzéséért  odarendelt  munkatársak 
munkája minőségéért és a határidők betartásáért, illetve 
a külső munkatársak (szerzők) esetében a velük fenntar-
tott jó kapcsolatért. 
c)  Kapcsolatot  tart  valamelyik  meghatározott  területtel, 
amit  az  EISZ  vezetője  feladatként  átadott.  Az  átadott 
feladat elvégzéséről való rendszeres beszámoló az EISZ 
vezetőjének a vezető által meghatározott időpontban. 
d) Felel azokért a szerkesztőségi feladatokért, amelyek-
kel  az  EISZ  vezetője  megbízza  (pl.  helyettesítés,  ese-
ményen újságírói részvétel, tartalomszolgáltatás) 
background image
 
 
26. § 
(1)  A  szerkesztőségi  ülést  az  EISZ  vezetője  hívja 
össze és vezeti, mely ülésen a felelős szerkesztők részvétele 
kötelező. 
(2) A heti rendszerességgel tartott munkaértekezleten célja 
rövid  távú  célok  és  irányok  meghatározása,  ennek  kereté-
ben  
a)  heti  munka  megszervezése:  témamegbeszélés,  fel-
adat-megbeszélés, a  munkatársak heti  feladatokra  szóló 
beosztása, 
b) információcsere, 
c) az egyes médiafelületek rendszeres értékelése. 
(3) A szerkesztőségi ülésekről emlékeztető készül, amely a 
résztvevők  számára  hozzáférhető.  Tartalmi  és  munkaszer-
vezési  kérdésekben  a  szerkesztőségi  ülés  konzultatív  jelle-
gű, a végső döntéseket az EISZ vezetője hozza meg. 
 
 
VI. fejezet: A Kommunikációs Szolgáltató Központról 
27. § 
(1)  A  KSZK  vezetőjét  az  intézményvezető  a  Lu-
ther  Kiadó  igazgatótanácsával  történt  konzultáció  után  al-
kalmazza. 
(2)  A  KSZK  vezetője,  mint  szervezeti  egység  vezetője  – 
irányítja  a  szervezeti  egység  szakmai  munkáját,  a  Luther 
Kiadó vezetője által átruházottan irányítja, ellenőrzi és fel-
ügyeli a szervezeti egység pályázati kommunikációs felada-
tait,  feladatvégzőit,  illetve  munkavállalók  felett  ellenőrzési 
jogkört gyakorol. 
 
28. § 
(1)  Az  egyház  által  támogatott  pályázatokról,  az 
azokkal  kapcsolatos  kommunikációs  feladatokról  és  határ-
időkről  az  egyház  az  országos  iroda  útján  tájékoztatja  a 
szervezeti  egységet,  amely  ezek  alapján  külön  megállapo-
dást köt a pályázóval. 
(2)  A  számviteli  bizonylaton,  bérszámfejtési  dokumentu-
mokon minden esetben meg kell jeleníteni a szervezeti egy-
ség  tevékenységkódját,  a  kifizetői  terheket  az  egyedi  do-
kumentumok  alapján  tételesen  elkülönítve  kell  kimutatni, 
nyilvántartani. 
 
VII. fejezet: Az egyházi intézmény gazdálkodási rendje 
29. § 
(1) Az egyházi intézmény szervezeti egységei gaz-
dasági  folyamatainak  könyvelését  az  egyházi  intézmény 
könyveiben  külön  költséghelyként  kezeli.  A  könyvelésnek 
alkalmasnak kell lenni arra, hogy legalább havonta a napra-
kész könyvelési információkról a Magyarországi Evangéli-
kus  Egyház  Országos  Irodája,  és  a  sajtót  felügyelő  püspök 
tájékoztatást  kapjon,  az  intézmény  és  szervezeti  egységei 
gazdálkodása áttekinthető legyen. 
(2) A szervezeti egységek számlázása minden esetben a „az 
egyházi intézmény ………………” szervezeti egység meg-
jelöléssel  történik,  akár  szállító,  akár  vevő  megnevezése 
esetén (az egységekre utaló egyértelmű megjelölés). Ennek 
hiányában az egyházi intézmény kötelezettséget  nem köte-
les teljesíteni. 
(3)  A  szervezeti  egységeknek  a  működéssel  kapcsolatosan 
felmerült költségei számviteli bizonylatain feltüntetett gaz-
dasági eseményt minden esetben az egység vezetője teljesí-
tés  igazolással  köteles  ellátni  azzal,  hogy  a  számviteli  bi-
zonylatok  teljesítése  az  egyházi  intézmény  szokásos  rend-
jéhez igazodik.  
(4)  Minden,  a  szervezeti  egység  céljára  érkező  bevételt  az 
elkülönített  bankszámlán  kell  nyilvántartani,  annak  céljára 
felhasználni, és annak költséghelyén kell kimutatni. 
 
30. § 
(1)  A  szervezeti  egységek  pénzforgalmát  az  egy-
házi intézmény  elkülönített bankszámláján kell  kezelni  az-
zal, hogy e bankszámláról az egyházi intézmény más – nem 
az  adott  szervezeti  egység  tevékenységéhez  kapcsolódó  – 
pénzmozgás  nem  bonyolítható.  A  bankszámla  feletti  ren-
delkezési jog nem tér el e szabályrendelet 4. § (2) bekezdé-
sében,  valamint  az  egyházi  intézmény  pénzkezelési  sza-
bályzatában meghatározott rendelkezési jogtól. 
(2) A szervezeti egység  pénzforgalma  kizárólag az elkülö-
nített számlán bonyolítható, továbbá az elkülönített számlá-
ról kizárólag a szervezeti egység pénzforgalma bonyolítha-
tó. 
 
31. § 
(1)  A szervezeti egységek  költségvetése beépül az 
egyházi  intézmény  költségvetésébe.  A  rész  költségvetések 
elkészítésért  a  szervezeti  egységek  vezetői  felelősek.  A 
gazdasági  vezető  ellenőrzi  a  részköltségvetéseket,  és  elké-
szíti az  intézmény  költségvetését.  A  költségvetési tartalom 
betartásáért,  a  gazdálkodási  előirányzatnak  megfelelő  mű-
ködésért, a szervezeti egységek vezetői felelősek. A műkö-
dés számadatairól a belső gyakorlat szerint kialakított rend-
nek megfelelően a gazdasági vezető folyamatosan informá-
ciót szolgáltat.  
(2)  Az  éves  költségvetés  elkészítésekor  és  elfogadásával 
egyidejűleg  rögzítésre  kerülnek  a  szervezeti  egységek  mű-
ködésének  éves  elvárt  feladatai,  az  ennek  megvalósítására 
adott  költségvetési  évben  fordítható  kiadások,  és  az  ehhez 
kapcsolódóan várható bevételek (egyházi támogatás, pályá-
zati bevételek, egyéb támogatások, stb.) 
 
VIII. fejezet: Az egyházi intézmény adminisztrációja és 
ügykezelési rendje 
32. § 
(1)  Az  egyházi  intézményhez  beérkezett  iratokat, 
dokumentumokat az átvétel időpontjában a titkárság iktatja, 
és a titkárságvezető szignalizációja alapján – átadás, átvéte-
li  kísérő  lista  szerint  –  a  szervezeti  egység  vezetője  kapja 
meg ügyintézésre. Az egyházi intézmény köteles a beérke-
zett  iratokat,  megkereséseket  30  napon  belül  érdemben 
megválaszolni. 
(2) Az egyházi intézmény  minden munkatársa felelős a tit-
kárságok  által  érkeztetett  és  rászignált  ügyek  nyilvántartá-
sáért, az ügyiratban foglaltak elintézéséért. 
(3)  A  titkárságvezető  feladata,  hogy  figyelemmel  kísérje  a 
határidők betartását.  
(4) Az egyházi intézmény valamennyi alkalmazottja köteles 
a  beérkezett  információkat,  adatokat,  üzleti  titkokat  bizal-
masan  kezelni, azt kiadni csak az  intézményvezetője  enge-
délyével lehet. 
 
XI. fejezet: Az egyházi intézmény kapcsolata az 
igazgatótanácssal 
33. § 
(1)  Az  egyházi  intézmény  munkáját  segítő  és  tá-
mogató  igazgatótanácsban  –  a  2005.  évi  VIII.  törvényben 
írtak tagok mellett - a fenntartó valamennyi szervezeti egy-
ség képviseletét meghívottként biztosítja. 
(2)  Az  igazgatótanács  napirendjén  a  szervezeti  egységek 
vezetőinek,  az  elmúlt  időszakban  végzett  tevékenységéről 
szóló beszámolónak szerepelnie kell. 
 
IX. fejezet: Záró rendelkezések 
34. § 
(1)  E  szabályrendelet  2015.  március
 
1.  napján  lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/2003. (V. 23.) országos sza-
bályrendelet  és  a  kiadói  tevékenységre  vonatkozó  minden 
korábbi szabályrendeleti rendelkezés hatályát veszti. 
 
background image
 
Budapest, 2015. január 28. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. október »
október
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031