background image

2/2015. (III. 27.) országos szabályrendelet 

a Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati 

rendszeréről

1

 

 

A szabályrendelet célja az egyház szervezeteinek segítése a 
különböző  pályázati  források  megszerzésében,  a  pályázati 
folyamatok,  a  finanszírozási  támogatások  egyházon  belüli 
szabályozása. 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

(1)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  az 

egyházközségek,  az  egyházmegyék,  az  egyházkerületek  és 
az  országos  egyház,  és  továbbá  az  általuk  fenntartott 
intézmények pályázataira. 
(2)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  valamennyi  az 
Európai  Unió,  illetve  a  Magyar  Állam  finanszírozásában 
megvalósuló (így különösen a Fejlesztési Programok 2021-
2027)  programokból,  pályázati  konstrukciókból  származó 
támogatások  igénylésére.  Ugyancsak  e  szabályrendelet 
rendelkezéseit  kell  alkalmazni  a  pályázatokhoz  csatolandó 
egyházi  jogi  személyiségi  igazolás  kiadására,  a  fenntartói 
nyilatkozat  kiadására,  valamint  a  pályázati  előkészítés 
támogatását,  önrész  kiegészítést,  illetve  előfinanszírozást 
igénylő egyéb pályázatok, támogatások esetében is. 
(3)  E  szabályrendelet  hatálya  Magyarország  és/vagy  az 
Európai  Unió  tagállamainak  és/vagy  az  Európai  Területi 
Együttműködés  kedvezményezett  országok  területén 
megvalósuló pályázati projektekre terjed ki.  
(4)  E  szabályrendelet  szerinti  támogatás  iránti  kérelem 
benyújtására  nem  jogosult,  akivel  szemben  az  egyház 
törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló 2005. 
évi  IX.  törvény  86.  §  (1)  bekezdés  a-c)  pontjában 
meghatározott kényszerintézkedést alkalmazzák, valamint e 
szabályrendelet  14.  §  (3)-(4)  bekezdésében  foglalt  kizáró 
határozat  esetén,  az  erről  szóló  jogerős  döntés 
meghozatalától számított 2 éven belül.  
(5)  Ugyancsak  nem  igényelhet  támogatást  az  az 
egyházközség, amely a központi ingatlanfelmérésben vagy 
az  évenkénti  népmozgalmi  adatszolgáltatás  során  nem 
szolgáltatott határidőre adatot, továbbá az az egyházközség, 
amelynek  lejárt  határidejű  tartozása  van  az  országos 
egyházzal, egyházmegyével, egyházkerülettel vagy bármely 
egyházi intézménnyel szemben.  
 

II. fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

E szabályrendelet alkalmazásában: 

1. Pályázat: Egy adott fejlesztési cél érdekében, az Európai 
Unió,  illetve  a  Magyar  Állam  finanszírozásában 
megvalósuló  (így  különösen  Fejlesztési  Programok  2021-
2027)  programok  keretében  meghirdetett  felhívásra 
készített fejlesztési terv és a támogatott fejlesztési folyamat. 
2. Egyházi szervezet:  egyházi önkormányzati testület  és az 
általuk fenntartott egyházi intézmény 
3.  Országos  iroda  illetékes  osztálya:  Valamennyi  pályázat 
tekintetében  hivatalból  illetékes  a  pályázati  és  fejlesztési 
osztály  és  a  gazdasági  osztály.  Az  építési  és  beruházási 
tevékenységet  magában  foglaló  pályázatok  tekintetében  az 
építési  és  ingatlanrendezési  osztály,  szociális  fejlesztési 
pályázatok  tekintetében  a  diakóniai  osztály,  köznevelési, 

 

1

 Módosította a 179/2022. (XII. 15.) országos presbitériumi határozat. Ha-

tályos: 2022. december 15-től. 

pedagógiai  pályázatok  esetében  a  nevelési  és  oktatási 
osztály az illetékes a szakmai javaslatok megfogalmazására, 
kiadására. 
4.  
5.  Online  pályázati  felület:  A  bejelentési  kötelezettségek, 
illetve  a  támogatási  kérelmek  ügyintézését,  bírálatát  az 
egyházi szervezet  és az országos iroda  közötti gyors kom-
munikációt  lehetővé  tevő,  kötelezően  alkalmazandó  inter-
netes  portál  (Mókus-rendszer),  ahol  a  bejelentő/kérelmező 
jelszóval  védett  felületen  kitölti  a  pályázati  alapadatokat, 
illetve  feltölti  a  szükséges  nyomtatványokat.  Az  így  létre-
jött felülethez a  pályázónak, valamint az e  szabályrendelet 
szerinti  adott  eljárás  elbírálásában  résztvevőknek  van  hoz-
záférésük. 
6.  Kiemelten  együttműködő  projekt:  Azon  egyházi 
szempontból kiemelt fontosságúnak ítélt egyházi szervezeti 
fejlesztések, 

amelyek 

az 

egyes 

finanszírozási 

támogatásokhoz  (elegendő  saját  forrás  hiányában)  a 
maximális  50%-os  támogatási  intenzitásnál  nagyobb 
támogatást  igényelnek.  A  kiemelten  együttműködő 
projektnek  minősített  fejlesztések  megvalósítói  vállalják  a 
kiemelt  együttműködést  az  országos  irodával  a  tervezés, 
megvalósítás  során.  A  kiemelt  projektek  tervezése 
megvalósítása során az országos iroda osztályai, a pályázat 
tevékenységeibe,  költségvetésébe  tervezetten,  szupervízori 
jogosultsággal  részt  vesznek  a  munkafolyamatokban,  a 
döntések meghozatalában. 
 

III. fejezet 

Bejelentési kötelezettség 

 

Előzetes projektötlet bejelentés 

 

3. § 

(1)  Az  egyház  stabilitásának,  a  finanszírozási 

források 

tervezhetőségének 

érdekében 

fontos 

és 

elengedhetetlen,  hogy  előzetesen  fel  lehessen  mérni  az 
egyházi  szervezetek  pályázati  fejlesztési  céljait.  Ezért,  az 
előkészítési-,  önrész-  és  előfinanszírozási  támogatás 
megítélését  előzetes  projektötlet  bejelentési  folyamat  előzi 
meg.  
(2) Az egyházi szervezetek kötelesek bejelenteni a pályázati 
forrásból  finanszírozandó  projektjeiket  a  projektötlet 
létrejöttekor az egyházi finanszírozási igénnyel egyidejűleg.  
(3)  
(4)  A  bejelentett  projektötletek  tekintetében  az  országos 
iroda illetékes osztályai, és az illetékes szakmai bizottságok 
az  online  felületen  teszik  meg  szakmai  javaslatukat, 
amelyre  meghozható  döntés  lehet  támogató,  feltétellel 
támogató  és  nem  támogató.  Nem  részesülhet  a 
későbbiekben  pályázati  támogatásban  az  a  pályázati  cél, 
amely nem rendelkezik e szakmai támogató javaslatokkal. 
(5) A bejelentés tudomásul vételéhez szükséges  az egyházi 
szervezet  területileg  illetékes  valamennyi  felettes  egyházi 
önkormányzata  (egyházmegye  és  egyházkerület  is) 
elnökségének  támogató  nyilatkozata,  amelyet  azok  az 
online  pályázati  felületen  tesznek  meg.  Nem  részesülhet  a 
későbbiekben  pályázati  támogatásban  az  a  pályázati  cél, 
amely  nem  rendelkezik  ezen  egyházi  önkormányzati 
támogató javaslatokkal. 
(6)  Amennyiben,  az  országos  iroda  illetékes  osztálya  a 
pályázatot  nem  tartja  megvalósíthatónak,  fenntarthatónak, 
köteles  ezzel  kapcsolatos  észrevételeit  és  a  módosításra 
vonatkozó  javaslatait  a  bejelentő,  a  projektötlet 
megvalósításáról  támogató  határozatot  hozók,  valamint  a 
területileg  illetékes  egyházmegyei  és  egyházkerületi 

background image

elnökségek tudomására hozni az online pályázati felületen. 
(7)  A  pályázati  folyamatokhoz  szükséges  egyházi  jogi 
személyiségi igazolás kiadásának feltétele: 

a)  az  egyházi  szervezet  e  szabályrendelet  szerint 
bejelentette  pályázatát,  az  a  beadáshoz  szükséges 
támogatást megkapta, és 
b)  az  egyházi  szervezet  a  mindenkori  jogszabályok 
betartásával,  együttműködik  a  pályázat  tervezése, 
megvalósítása  során  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház szakmai szolgáltatást nyújtó szervezeteivel, így 
különösen: 

ba) 

pályázatok 

kötelező 

és 

szakmai 

kommunikációs,  tájékoztatási  tevékenységeiben  az 
EISZ-szel, 
bb) pedagógiai, oktatási tevékenységek fejlesztésére 
vonatkozó tevékenységeiben az EPSZTI-vel, 
bc)  felnőttképzési  tevékenységek  megvalósítása 
során az országos iroda felnőttképzési munkaágával. 
bd) 

rendezvényszervezés, 

szállásfoglalás 

tevékenységekben  az  egyház  szállást  biztosító 
intézményeivel. 

 

Pályázati bejelentés 

 

4. § 

(1)  Az  előzetes  projektötlet  bejelentésen  túl 

szükséges, hogy az országos egyház döntéshozó és szakmai 
testületei ismerjék az egyházi szervezetek, pályázati szerep 
és kockázatvállalását.  
(2)  A  projektötlet  kidolgozásának  megkezdésekor,  a 
projektötlet  megvalósításáról  szóló  -  egyházközségek, 
egyházmegyék presbitériuma, illetve az intézmények esetén 
igazgatótanácsa  -  határozat  meghozatalát  követően,  a 
pályázók kötelesek bejelenteni, az online pályázati felületre 
feltölteni valamennyi  3.000.000 forintnál nagyobb projekt-
költségvetésű pályázati projektjüket, függetlenül attól, hogy 
ahhoz igényelnek-e a jelen szabályrendeletben szabályozott 
támogatásokat. 
(3) A bejelentés tudomásul vételéhez szükséges valamennyi 
felettes  egyházi  önkormányzat  elnökségének  támogató 
nyilatkozata  melyet  azok  az  online  pályázati  felületen 
tesznek meg. 
(4)  Építési  beruházásra,  illetve  felújításra  vonatkozó 
pályázat  beadását  megelőzően  az  országos  iroda  építési, 
ingatlanügyi és műemléki osztály osztálya, illetve az építési 
és  ingatlanügyi  bizottság  az  írásos  véleményét  a 
beruházásról az online pályázati felületen teszi meg. 
(5)  Szociális  fejlesztésre  vonatkozó  pályázat  beadását 
megelőzően  az  országos  iroda  diakóniai  osztálya  és  a 
diakóniai  bizottság  az  írásos  véleményét  a  fejlesztésről  az 
online pályázati felületen teszi meg. 
(6)  Oktatási  fejlesztésre  vonatkozó  pályázat  beadását 
megelőzően az országos iroda nevelési és oktatási osztálya 
és az oktatási bizottság az írásos véleményét a fejlesztésről 
az online pályázati felületen teszi meg. 
(7) A  bejelentett  pályázatok  tekintetében  az  országos  iroda 
illetékes  osztályai,  az  illetékes  szakmai  bizottságok  és  a 
felettes  egyházi  önkormányzatok  javaslata  lehet  támogató, 
feltétellel  támogató  és  nem  támogató.  Amennyiben  az 
országos iroda illetékes osztálya, illetve a szakmai bizottság 
a pályázatot nem tartja megvalósíthatónak, fenntarthatónak, 
köteles  ezzel  kapcsolatos  észrevételeit  és  a  módosításra 
vonatkozó  javaslatait  a  bejelentő,  a  projektötlet 
megvalósításáról  támogató  határozatot  hozók,  valamint  a 
területileg  illetékes  egyházmegyei  és  egyházkerületi 
elnökségek tudomására hozni az online pályázati felületen. 

Nem  kaphat  jogi  személyiségi  igazolást,  illetve  nem 
részesülhet  a  későbbiekben  pályázati  támogatásban  az  a 
pályázati  cél,  amely  nem  rendelkezik  e  támogató 
javaslatokkal. 
(8)  A  konzorciumban  megvalósítandó  projekteket  a 
konzorciumi  megállapodás  megkötését  megelőzően  kell 
bejelenteni.  Amennyiben  egyházi  szervezet,  nem  egyházi 
szervezettel 

konzorciumban 

pályázik, 

csak 

olyan 

együttműködésben  vehet  részt,  amelynek  során  a  döntési 
folyamatban  egyetértési  joga  van,  illetve  ahol  a 
konzorciumban  résztvevőjeként  jogi  garanciát  kap  arra, 
hogy  nyertes  pályázat  estén  az  őt  illető  támogatáshoz 
maradéktalanul hozzájut.  
(9)  Pályázati  bejelentés  a  pályázati  dokumentáció 
támogatóhoz  történő  benyújtását  követően  nem  nyújtható 
be,  a  bejelentés  elmulasztása  a  pályázati  szabályrendelet 
megsértését jelenti. 
(10) A pályázati bejelentéshez mellékelni kell: 

a) 

projekt 

szakmai-pénzügyi 

megvalósulását, 

fenntarthatóságát bemutató adatlapot, 
b)  a  pályázat  beadásáról,  az  önrész  rendelkezésre 
állásáról  szóló  presbitériumi/igazgatótanácsi  határozat 
és a fenntartó írásbeli jóváhagyását. 
c) az önrész meglétét igazoló dokumentumot, 
d)  amennyiben  más  egyházi  jogszabály  úgy  rendeli,  a 
pályázat  szempontjából  illetékes  egyházi  szervezet  vé-
leményét vagy állásfoglalását, 
e) 

gyülekezet/ 

intézményfejlesztési 

stratégiai 

dokumentumot, 
f)  a  kérelmet  megelőző  gazdasági  év  beszámolója  és  a 
tárgyév költségvetési tervét, 
g)  konzorciumi  pályázat  esetén  a  konzorciumi 
megállapodást. 

(11)  A  pályázatot  benyújtó  egyházi  szervezet  sikeres 
pályázat  esetén,  a  pályázati  támogatás  tényéről,  még  a 
támogatási  szerződés  aláírása  előtt  köteles  az  országos 
irodát az online pályázati felületen keresztül tájékoztatni. 
(12) A  pályázatot  megvalósító  egyházi  szervezet  a  projekt 
megvalósításról  köteles  az  országos  irodát,  kérésére,  az 
online  pályázati  felületen  keresztül,  szakmai  és  pénzügyi 
előrehaladási jelentésben tájékoztatni. 
 

IV. fejezet 

Finanszírozási támogatások 

 

5. § 

A  MEE  lehetőségeihez  mérten  támogatja  a 

pályázati 

célok 

pénzügyi 

megvalósítását 

az 

szabályrendeletben meghatározott módon és keretek között 
pályázati  előkészítés,  önrész  támogatás  nyújtásával, 
valamint  részt  vesz  a  pályázatok  előfinanszírozási 
folyamatában. 
 
6. § 

A  MEE  zsinata  az  egyház  éves  költségvetésében 

elkülönített keretet hoz létre, amelyből egyházi szervezetek, 
pályázataikhoz  előkészítési,  önrész  és  előfinanszírozási 
támogatást igényelhetnek.  
 
7. § 

Jelen 

szabályrendeletben 

meghatározott 

finanszírozási  támogatás  csak  olyan  egyházi  szervezet 
javára ítélhető meg, amelyik az előzetes projektötlet, illetve 
pályázati  bejelentési  kötelezettségének  eleget  tett,  a  jelen 
pályázati  szabályrendelet  3.  §  és  4.  §-ban  szabályozott 
eljárás szerint. 
 

Pályázati előkészítés támogatása 

background image

 

8. § 

(1)  E  szabályrendelet  rendelkezései  alapján  az 

egyházi  szervezetek  jogosultak  az  erre  a  célra  létrehozott 
pénzügyi  alapból  pályázati  előkészítésre  előkészítési 
támogatást kérni, a pályázat benyújtását megelőzően. 
(2)  Előkészítési  támogatásra  az  az  egyházi  szervezet 
jogosult,  aki  eleget  tett  előzetes  projektötlet  bejelentési 
kötelezettségének,  pályázati  bejelentési  kötelezettségének 
teljesítése  folyamatban  van,  és  akinek  pályázati  szándékát 
az országos iroda illetékes osztálya és a szakmai bizottság, 
a  területileg  illetékes  valamennyi  felettes  egyházi 
önkormányzat  a  megvalósíthatóság  és  fenntarthatóság 
szempontjából támogatandónak ítéli.  
(3)  Előkészítési  támogatást  a  pályázati  előkészítés 
költségeinek  –  e  szabályrendelet  eltérő rendelkezése  esetét 
kivéve - legfeljebb 50 %-ának fedezésére lehet igényelni. 
(4)  Támogatható  valamennyi,  a  pályázati  dokumentáció 
előkészítésével kapcsolatos költség, így a szakmai, műszaki 
felmérés,  tervezés,  a  pályázatírás,  a  szükségletfelmérések, 
megvalósíthatósági 

tanulmányok, 

fenntarthatósági-, 

megtérülési mutatók összeállítása is. 
(5) Az előkészítési támogatási kérelmet az online pályázati 
felületen  lehet  benyújtani  e  szabályrendelet  1.  §  (2) 
bekezdése  szerinti  támogatási  tervek  dokumentációjában 
nevesítetten  megjelenő  pályázati  kiírásokhoz.  A  kérelem 
mellékleteként az alábbi dokumentáció benyújtása kötelező: 

a)  a  pályázat  előkészítésére  vonatkozó  ajánlatkérési 
dokumentáció, 

(ajánlatkérő, 

adott 

árajánlatok 

/feladatonként  3  különböző  vállalkozótól  származó 
hivatalos, 

cégszerűen 

aláírt 

árajánlat/, 

döntési 

jegyzőkönyv)  
b) a kérelmet  megelőző gazdasági év beszámolója és a 
tárgyév költségvetési terve, 
c)  a  legalább  50  %  saját  erő  meglétéről  szóló  banki 
igazolás, és kötelezettségvállaló testületi határozat, 
d)  építési,  felújítási,  és  energetikai  fejlesztéseknél  a 
jogszabályi  megfelelőséget  igazoló  dokumentáció,  és  a 
megtérülést megalapozó mérések, számítások, 
e) 

gyülekezet/ 

intézményfejlesztési 

stratégiai 

dokumentum, 
f) a pályázati kiírás szakmai azonosítóját és az elbírálási 
határidőt. 
(7)  Az  országos  iroda  az  előkészítési  támogatás 
megítéléséről  és  annak  összegéről  javaslatot  fogalmaz 
meg,  amelyet  a  keretgazda  elé  terjeszt.  A  javaslat 
alapján  a  keretgazda  eseti  döntést  hoz  a  támogatás 
odaítéléséről az alábbiak szerint differenciálva: 
a)  Az  előkészítési  támogatás  mértéke  nem  lehet  több, 
mint  az  előkészítés  önrészének  50  %-a.  Mértéke  a 
rendelkezésre álló saját forrás összegétől függ, melyet a 
pályázó nyilatkozattal köteles alátámasztani.  
b)  Kivételes  eljárásban  50  %-nál  magasabb  támogatás 
ítélhető meg, melyhez 75 %-os mértékig esperesi, 75 % 
feletti támogatás esetén püspöki támogatás szükséges.  

A  döntés  ellen  jogorvoslattal  élni  az  országos 
presbitériumhoz 

benyújtott,  a  kifogást  részletesen 

megindokoló kérelemmel lehet. 
(8)  A  keretgazda  döntése  alapján  előkészítési  támogatási 
keretösszeg  kerül  meghatározásra,  melyet  a  kérelmező  a 
pályázati előkészítés finanszírozására használhat fel. A ke-
retösszeg  lehívására  az  országos  iroda  közreműködésével 
megkötött  támogatási  szerződés  aláírása  és  az  előkészítési 
tevékenységek megvalósítása után, a kérelmező képviselője 
által  teljesítés  igazolt  számlamásolatokkal  és  szerződések-
kel kerülhet sor. A támogatás lehívásának feltétele továbbá 

a  kérelmező  által  vállalt  –  e  szabályrendelet  eltérő  rendel-
kezését kivéve - 50 % saját erő felhasználásának számlamá-
solattal,  szerződéssel,  és  a  kifizetést  igazoló  bizonylattal 
való  igazolása,  valamint  a  támogatásból  finanszírozott,  el-
készült  pályázati  dokumentáció  benyújtása,  és  annak  a 
MEE országos iroda illetékes osztálya általi elfogadása. 
(9) Az  előkészítési  támogatással  finanszírozott  költségeket 
kérelmező  köteles  a  pályázati  kiírás  szerinti  megengedett 
maximális  mértékig  a  pályázati  költségvetésbe  betervezni. 
Nyertes  pályázat  esetén  a  pályázó  az  előkészítési 
támogatást  köteles  visszafizetni,  a  vele  kötött  támogatási 
szerződés alapján. 
(10) Amennyiben az előkészítési támogatást elnyert egyházi 
szervezet  a  pályázatot  önhibájából  nem  nyújtja  be,  az 
előkészítési  támogatásra  kifizetett  összeget  köteles  a 
mindenkori  jegybanki  alapkamattal  növelve  visszafizetni. 
Annak  bizonyítására,  hogy  a  pályázat  beadása  nem  az 
előkészítési  támogatást  elnyert  hibájából  maradt  el,  a 
pályázati  határidő  lezárultát  követő  nyolc  napon  belül  a 
keretgazdához  címzett,  az  országos  irodának  benyújtott 
igazolási  kérelmet  terjeszthet  elő. A  kérelem  elfogadásáról 
az  országos  iroda  javaslatára  a  keretgazda  dönt.  Döntése 
alapján 

az 

előkészítési 

támogatás 

összegének 

visszafizetésétől részben vagy egészben eltekinthet. 
 

Önrésztámogatás 

 

9. § 

(1)  E  szabályrendelet  rendelkezései  alapján  az 

egyházi  szervezetek  jogosultak  az  erre  a  célra  létrehozott 
költségvetési  keret  terhére  önrész  támogatást  kérni,  a 
pályázat benyújtását megelőzően. 
(2) Önrésztámogatásra az az egyházi szervezet jogosult, aki 
eleget tett előzetes projektötlet, illetve pályázati bejelentési 
kötelezettségének,  akinek  pályázati  szándékát  az  országos 
iroda  illetékes  osztálya  és  szakmai  bizottság,  a  területileg 
illetékes  valamennyi  felettes  egyházi  önkormányzat, 
megvalósíthatóság  és  fenntarthatóság  szempontjából 
támogatandónak ítéli.  
(3) Önrésztámogatást a pályázati kiírás szerint elvárt önerő 
–  e  szabályrendelet  eltérő  rendelkezése  esetét  kivéve  - 
legfeljebb  50  %-ának  fedezésére  lehet  igényelni.  Kivételes 
eljárásban  50  %-nál  magasabb  támogatás  ítélhető  meg, 
melyhez 75 %-os mértékig esperesi, 75 % feletti támogatás 
esetén püspöki támogatás szükséges.  
(4)  
(5) Az önrésztámogatás iránti támogatási kérelmet az online 
pályázati  felületen  lehet  benyújtani  a  pályázat  beadását 
megelőzően. 
(6)  
(7)  A  kérelem  mellékleteként,  az  alábbi  dokumentáció 
benyújtása kötelező: 

a)  a  pályázati  útmutató  szerint  benyújtani  rendelt 
valamennyi, a projekt szakmai-pénzügyi megvalósulását 
bemutató dokumentum, 
b) építés, felújítás, műszaki fejlesztés esetén a pályázati 
kiírás,  illetve  a  vonatkozó  jogszabályok  szerinti 
tervdokumentáció és költségvetés, 
c)  az  önerő  meglétéről  szóló  banki  igazolás,  és 
kötelezettségvállaló  testületi  határozat  (presbitériumi 
határozat), 
d) a kérelmet  megelőző gazdasági év beszámolója és a 
tárgyév költségvetése, 
e)  amennyiben  más  egyházi  jogszabály  úgy  rendeli,  a 
pályázat  szempontjából  illetékes  egyházi  szervezet  vé-
leménye vagy állásfoglalása, 

background image

f)  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  országos  iroda  illetékes 
osztályai, vagy az általuk kirendelt szakértők a pályázati 
cél  megvalósítása  során  előre  egyeztetetten  megjelen-
hetnek  a  pályázat  megvalósításának  helyszínén,  az  ira-
tokba  betekinthetnek,  a  pályázó  munkatársaitól  felvilá-
gosítást kérhetnek, a projekt megvalósítását leellenőriz-
hetik, 
g) gyülekezet/ intézményfejlesztési stratégiai dokumen-
tum. 

(8) A kérelem támogatásáról az országos presbitérium eseti 
jelleggel dönt. Döntése során figyelembe veszi: 

a) a felhasználható keretösszeg nagyságát, 
b)  az  országos  iroda  szakmai  osztályainak,  szakmai 
bizottságoknak a javaslatait, 
c)  az  önrésztámogatást  igénylő  egyházi  szervezet 
általános anyagi helyzetét, 
d)  a  pályázati  projekt  jelentőségét  az  evangélikus 
egyház szempontjából. 

(10)  Az  országos  presbitérium  az  önrésztámogatásról  a 
pályázat  benyújtását  megelőzően  az  országos  gazdasági 
bizottság véleményének ismeretében azzal a feltétellel dönt, 
hogy  az  önrésztámogatásról  szóló  döntés  akkor  válik 
véglegessé, ha a támogatott pályázó nyer a pályázatával és 
az éves költségvetési keretből a támogatás kifizetésére még 
van  lehetőség.  Az  önrésztámogatás  odaítéléséről  szóló 
okmány az országos presbitérium határozatának kivonata. A 
döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
(11) Az  országos  presbitérium  eseti  döntésével,  az  egyház 
stratégiájával  megegyező  pályázati  célokra  automatikusan 
rendelkezésre álló önrésztámogatást is megállapíthat. Ilyen 
esetekben  a  meghatározott  céllal  pályázatot  benyújtó 
egyházi szervezet az önrésztámogatásra kérelem alapján, de 
külön döntés nélkül jogosult.  
(12)  Amennyiben  a  pályázónak  az  országos  presbitérium 
önrésztámogatást  szavazott  meg,  az  országos  iroda 
közreműködésével  egyedi  támogatási  szerződést  köt  a 
pályázóval.  Az  országos  presbitérium  döntése  alapján  a 
támogatási  szerződésben  az  adott  fejlesztésre  jellemző 
speciális  feltételek  is  szerepelhetnek,  valamint  szerződést 
biztosító  mellékkötelezettség  is  kiköthető  a  visszafizetés 
biztosítására.  
(13) Az önrésztámogatás keretösszeg. Annak lehívására, az 
elnyert  pályázathoz  kapcsolódó  szerződések  aláírását 
követően,  az  adott  pályázati  tevékenységek  megvalósulása 
után  kerülhet  sor  a  pályázó  képviselője  által  (műszaki 
tevékenységeknél  műszaki  ellenőr)  teljesítés  igazolt 
számlamásolatok  benyújtásával. Amennyiben  a  támogatási 
szerződés  előírja,  az  önrésztámogatás  összege  a  projekt 
megkezdése előtt is átutalható. 
(14) 

Az 

önrésztámogatást 

kapott 

pályázó 

az 

önrésztámogatás  és  a  saját  erő  felhasználásával  köteles  a 
pályázat lezárását követően elszámolni. 
(15)  A  pályázat  beadását  követően  önrésztámogatás 
igénylésére  nincs  lehetőség,  kivéve  azokat  az  eseteket, 
amelyekben a (szabályrendelet szerint előzetesen bejelentett 
és  az  országos  egyház  által  tudomásul  vett  és  támogatott) 
pályázatra a megítélt pályázati támogatás kevesebb, mint a 
pályázatban  igényelt  összeg.  Ezekben  az  esetekben  is  a 
jelen 

szabályrendelet 

önrésztámogatásra 

vonatkozó 

rendelkezései  alapján  kell  igényelni  a  támogatást.  Ilyen 
esetben  önrésztámogatás  csak  a  projektdokumentációba 
betervezett,  de  nem  támogatott,  a  projekt  végrehajtásához 
elengedhetetlenül szükséges költségekre igényelhető. 
(16)  Az  önrésztámogatás  (jellemzően  a  megtakarítást 
eredményező  fejlesztéseknél  pl.  energetikai  fejlesztések) 

visszatérítendő  önrész  előfinanszírozásként  is  megítélésre 
kerülhet. Az önrész előfinanszírozás mértékéről, összegéről, 
a  visszatérítés  ütemezéséről  az  országos  presbitérium  az 
önrész előfinanszírozás megítélésével egyidejűleg dönt. 
 

Előfinanszírozás 

 

10. § 

Tekintettel  arra,  hogy  a  pályázati  rendszerek 

jellemzően utófinanszírozásra épülnek, a zsinat rendelkezik 
az  e  célra  felhasználható  éves  költségvetési  keret 
meghatározásáról. Ennek célja, hogy az ütemezett feladatok 
elvégzéséhez  szükséges,  az  önrészt  meghaladó  anyagi 
erőforrások  a  pályázó  egyházi  szervezetek  rendelkezésére 
álljanak. 
 
11. § 

(1)  E  szabályrendelet  rendelkezései  alapján  az 

egyházi  szervezetek  jogosultak  az  erre  a  célra  létrehozott 
éves  költségvetési  keretből  előfinanszírozást  kérni,  nyertes 
pályázataik likviditásának biztosítására. 
(2) Előfinanszírozásra az a szervezet jogosult, aki eleget tett 
előzetes 

projektötlet, 

illetve 

pályázati 

bejelentési 

kötelezettségének,  akinek  pályázati  szándékát  az  országos 
iroda illetékes osztálya és a szakmai bizottság, a területileg 
illetékes  valamennyi  felettes  egyházi  önkormányzat, 
megvalósíthatóság  és  fenntarthatóság  szempontjából 
támogatandónak ítélte.  
(3) Előfinanszírozási támogatást  csak  az elnyert támogatás 
mértékéig 

lehet 

megítélni. 

Nem 

ítélhető 

meg 

előfinanszírozás  a  támogatótól  lehívható  előleg,  illetve  a 
pályázati  útmutatóban  nevesített,  szállítói  finanszírozás 
keretében  finanszírozható  támogatásra.  Amennyiben  a 
pályázati  útmutató  lehetőséget  ad  szállítói  finanszírozásra, 
az  egyházi  szervezetnek  ezzel  kell  terveznie  a  projekt 
finanszírozását. 
(4)  Az  előfinanszírozás  iránti  kérelmet  az  online  pályázati 
felületen lehet benyújtani.  
(5)  
(6) A kérelemhez mellékelni kell  

a)  a  9.  §  (7)  bekezdésében  felsorolt  dokumentumokat, 
amelyek  az  e  szabályrendelet  hatálya  alá  tartozó 
eljárásban korábban nem lettek benyújtva,  
b)  amennyiben  a  pályázat  utófinanszírozású,  de 
ütemezett  kifizetések  kezdeményezhetőek,  a  pályázati 
megvalósítás  ütemezésébe  illeszkedő,  a  pályázati 
költségvetésen  alapuló  előfinanszírozási  ütemezési 
tervet, 
c)  szükség  esetén  a  pályázatról  szóló  döntésben 
meghatározott 

projektmódosításról 

készült 

dokumentációt, 
d) az illetékes támogató szervezet eljárási rendje szerinti 
jogerős 

határozatot, 

ígérvényt, 

szerződést 

támogatásról, 
e)  nyilatkozatot  arról,  hogy  a  projekt  lebonyolításához, 
ellenőrzéséhez szükséges szakszerű apparátus (műszaki, 
pénzügyi,  közbeszerzési)  közreműködése  biztosított,  a 
kiválasztott szakértők bemutatásával, 
f)  nyilatkozatot  arról,  hogy  az  országos  iroda  illetékes 
osztályai,  a  pályázati  cél  megvalósítása  során  a 
kiválasztott  szakértők  tekintetében  vétójoggal  élhetnek, 
előre  egyeztetetten  megjelenhetnek  a  pályázat 
megvalósításának 

helyszínén, 

az 

iratokba 

betekinthetnek, a  pályázó munkatársaitól felvilágosítást 
kérhetnek  és  kapnak,  a  projekt  megvalósítását 
ellenőrizhetik. 

(7)  Az  országos  iroda  a  kérelemben  foglaltakat  pénzügyi 

background image

ütemezési 

szempontból, 

valamint 

pályázati 

szabályrendelet rendelkezéseinek megtartása szempontjából 
véleményezi  és  beterjeszti  a  gazdasági  bizottsághoz 
előzetes véleményezésre.  
(8)  A  gazdasági  bizottság  véleményének  ismeretében  az 
országos presbitérium dönt az egyedi kérelmekről. 
(9)  Az  előfinanszírozás  odaítéléséről  szóló  okmány  az 
országos  presbitérium  határozatának  kivonata.  A  döntés 
ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
(10)  Az  előfinanszírozásra  megítélt  összeg  keretösszeg. 
Annak  lehívására,  az  elnyert  pályázathoz  kapcsolódó 
szerződések  aláírását  követően,  az  adott  pályázati 
tevékenységek megvalósulása után kerülhet sor. 

(2)  (11)  Amennyiben  a  pályázónak  az  országos 
presbitérium  előfinanszírozást  biztosít,  az  országos 
iroda  közreműködésével  szerződést  köt  a  pályázóval, 
mely  szerződésben  ki  kell  kötni,  hogy  az 
előfinanszírozás  összege,  a  pályázati  támogatási 
összegnek az előfinanszírozást kérő számlájára történő 
jóváírását  követően  haladéktalanul,  de  legkésőbb  öt 
napon  belül  átutalásra  kerül  az  országos  egyház 
számlájára.  A  szerződésben  a  szerződést  biztosító 
mellékkötelezettség  is  kiköthető  a  visszafizetés 
biztosítására. Az országos presbitérium döntése alapján 
az  előfinanszírozási  szerződésben  az  adott  fejlesztésre 
jellemző  speciális  feltételek  is  szerepelhetnek,  az 
előfinanszírozás  kifizetésének  ütemezése  mellett. 
Amennyiben a visszatérítendő támogatás visszautalása 
a  megjelölt  határidőn  túl  történik,  úgy  az  az  adott 
egyházi  intézmény  jövőbeni  támogatására  hatással 
bírhat. 

(12) A szerződésnek ki kell térnie arra, hogy amennyiben a 
pályázati utófinanszírozás részben vagy egészben a pályázó 
hibájából  hiúsul  meg,  az  előfinanszírozási  szerződést  kötő 
pályázó a nem finanszírozott összeget köteles megfizetni az 
országos egyháznak. 
(13)  A  rendelkezésre  álló  keretösszeget  meghaladó, 
nagyszámú  előfinanszírozási  kérelem  benyújtása  esetén  az 
illetékes  egyházkerületi  elnökség  a  benyújtott  kérelmek 
között rangsort állapít meg, a kérelmek elbírálása e sorrend 
alapján történik. 
 

V. fejezet 

Országos fenntartású intézmények pályázataira 

vonatkozó szabályok 

 

12. § 

(1)  A  pályázatok  beadásában  és  a  sikeres 

pályázatok  végrehajtásában  külön  esetet  képviselnek  a 
MEE által fenntartott intézmények fenntartó által benyújtott 
pályázatai. Ilyen intézmények lehetnek: 

a) oktatási intézmények, 
b) diakóniai intézmények, 
c) egyéb intézmények. 

(2)  Az  országos  fenntartású  intézmények  fenntartói 
pályázatainak esetében a 3-11. § szabályai a következőkkel 
egészülnek ki: 

a)  a  projektötlet  azonosításától  kezdve  az  intézmény 
köteles  együttműködni  az  országos  iroda  illetékes 
szakmai  osztályaival  a  pályázat  megtervezésében,  a 
pályázati dokumentáció összeállításában.  
b)  A  pályázati  anyag  összeállításával  kapcsolatos 
megállapodás, szerződés csak az országos irodaigazgató 
jóváhagyásával köthető.  
c)  A  pályázatra  benyújtandó  teljes  anyag  benyújtása 
kötelező  az  országos  iroda  szakmailag  illetékes  (a 

fenntartó szakmai képviseletét ellátó) osztálya számára. 
Az  adott  osztály  a  pályázati  anyagot  írásban 
véleményezi. 
d)  Az  országos  iroda  szakmailag  illetékes  osztályának 
írásos  véleménye  alapján  az  országos  irodaigazgató, 
mint a fenntartó képviselője dönt a pályázat beadásáról, 
és előre egyeztetett időpontban cégszerű aláírásával látja 
el az anyagot.  
e) 

fenntartói 

pályázatok 

országos 

irodai 

ügyintézésének  biztosítására,  a  projektmenedzsment  és 
a  pénzügyi  feladatok  biztosítására,  az  országos  iroda 
által  meghatározott  1-1  fő  megvalósítót  kötelező 
betervezni a pályázati projekt megvalósítói közé. 
f) A pályázat beadásával egy időben az országos egyház 
az  adott  fejlesztési  projektre  vonatkozó  alszámlát  hoz 
létre. A fejlesztési projekttel kapcsolatos költségek csak 
erről  az  alszámláról  teljesíthetők.  Az  intézmény  saját 
kezelésében  lévő  önrész  összege  és  az  esetleges  (e 
szabályrendelet 

szabályai 

szerint 

igényelt) 

finanszírozási  támogatás  is  ezen  az  alszámlán  kerül 
elhelyezésre.  
g) Sikeres pályázat esetén az országos presbitérium erre 
irányuló  határozatában  rendelkezhet  arról,  hogy  a 
projektvezető  a  pályázati  program  végrehajtásában 
(csak  erre  a  programra  vonatkozóan)  az  országos 
egyház  meghatalmazott  képviselőjeként  járjon  el,  az 
országos  egyház  nevében  a  pályázati  program 
végrehajtására  vonatkozóan  szerződéseket  kössön  és 
megbízásokat  adjon,  melyeket  köteles  benyújtani  az 
országos egyház szakmailag illetékes osztályának. 

(3)  Az  országos  fenntartású  intézmények,  által  benyújtott 
pályázathoz  fenntartói  nyilatkozatot  csak  az  országos 
irodaigazgató állíthat ki. 
(4)  Fenntartói  nyilatkozat  csak  az  előzetes  projektötlet 
bejelentést, 

illetve 

pályázati 

bejelentést 

teljesített 

pályázatok  esetében  állítható  ki.  A  fenntartói  nyilatkozat 
kiadásának  feltétele  jelen  szabályrendelet  12.  §  (2) 
bekezdés a-b) pontjainak betartása. 
 

VI. fejezet 

A támogatások felhasználásának ellenőrzése 

 

13. § 

(1)  A  támogatások,  előfinanszírozás  pályázati 

szabályrendelet  szerinti  felhasználást  az  országos  iroda 
köteles ellenőrizheti.  
(2)  Az  ellenőrzés  egyrészt  az  online  pályázati  felületen 
benyújtott 

előrehaladási 

jelentések, 

számlák, 

teljesítésigazolások, 

szerződések 

és 

nyilatkozatok 

ellenőrzéséből,  másrészt  a  pályázati  célt  megvalósító 
szervezetnél végzett helyszíni ellenőrzésből áll.  
(3)  Az  országos  iroda  illetékes  osztályai  vagy  az  általuk 
kirendelt  szakértők  a  pályázati  cél  megvalósítása  során 
előre 

egyeztetetten 

megjelenhetnek 

pályázat 

megvalósításának helyszínén, az iratokba betekinthetnek, a 
pályázó  munkatársaitól  felvilágosítást  kérhetnek,  a  projekt 
megvalósítását leellenőrizhetik. 
(4) Az ellenőrzések kiterjednek a pályázati projekt szakmai 
és  pénzügyi  megvalósulására,  az  előkészítési  és/vagy  az 
önrésztámogatás  és  előfinanszírozás  felhasználására.  A 
vizsgálatról  és  annak  eredményéről  jegyzőkönyvet  kell 
felvenni,  amelyet  a  pályázó  helyszínen  tartózkodó 
képviselőjével alá kell íratni. 
(5) Az ellenőrzést végzőknek a pályázati projekttől, illetve a 
támogatási,  előfinanszírozási  szerződésekben  rögzítettektől 
való  szakmai,  és  pénzügyi  eltérés  észlelése  esetén  fel  kell 

background image

hívniuk a  pályázó  figyelmét  az  eltérésre,  és  javaslatot  kell 
megfogalmazniuk  a  kiigazításra.  Amennyiben  a  felhívás 
ellenére a pályázó nem végzi el a szükséges kiigazításokat, 
az a pályázati szabályrendelet megsértésének minősül. 
(6)  A  támogatott  pályázat  lezárását  követő  két  hónapon 
belül  köteles  a  támogatott  egyházi  szervezet  elszámolás 
benyújtására  a  pályázati  és  fejlesztési  osztály  felé,  mely-
nek tartalmaznia kell egy számlaösszesítőt (finanszírozási 
forrás megjelölésével), rövid, szöveges beszámolót, vala-
mint fotódokumentációt. 
 

VII. fejezet 

Jogkövetkezmények 

 

14. § 

(1)  Amennyiben  az  egyházi  szervezet  nem 

alkalmazza 

jelen 

szabályrendeletben 

foglalt 

rendelkezéseket,  az  országos  iroda  az  előkészítési  és/vagy 
önrésztámogatás,  illetve  előfinanszírozás  iránti  kérelmet 
hivatalból, mérlegelés nélkül elutasítja. 
(2)  Amennyiben  az  egyházi  szervezet  a  pályázati 
szabályrendelet által előírt előzetes projektötlet bejelentési, 
illetve  pályázati  bejelentési  kötelezettségének  nem  tesz 
eleget,  vagy  a  szabályrendelet  egyéb  rendelkezéseit 
megsérti,  az  országos  iroda  előterjesztésére  az  országos 
presbitérium  által  meghozott  döntés  alapján  nem 
részesülhet  a  jelen  szabályrendelet  által  szabályozott 
előkészítési 

és/vagy 

önrésztámogatásban 

és 

előfinanszírozásban. 
(3) Amennyiben a pályázó a megítélt pályázati forrást nem, 
vagy  nem  úgy  használja  fel,  ahogyan  az  a  támogató 
szervezettel  kötött  szerződésben  szerepel  és  emiatt  a 
támogató  elmarasztalja,  az  országos  iroda  előterjesztésére 
az országos presbitérium által meghozott döntés alapján  az 
egyházi  szervezet  3  évig  nem  részesülhet  a  jelen 
szabályrendelet 

által 

szabályozott 

előkészítési, 

önrésztámogatásban és előfinanszírozásban.  
(4)  Különlegesen  indokolt  az  (1)-(3)  bekezdésben  írt 
jogkövetkezmények  alól  az  országos  presbitérium  egyedi 
döntésével felmentést adhat a pályázati és fejlesztési osztály 
előterjesztése alapján. 
 

VIII. fejezet 

A pályázati rendszer felügyelete 

 

15. § 

(1) A pályázati rendszert az országos presbitérium 

az országos gazdasági bizottság (a továbbiakban: gazdasági 
bizottság)  útján  felügyeli.  Ennek  keretében  átnézi  a  sza-
bályrendelet  végrehajtásával  kapcsolatos  tapasztalatokat, 
vizsgálja annak eredményességét. 
(2) A gazdasági bizottság vizsgálata során 

a) bekérheti az aktuális időszak pályázati dokumentáció-
it, 
b) meghallgathatja  pályázati  és fejlesztési osztály veze-
tőjét, 
c)  felkérheti  a  pályázati  és  fejlesztési  osztály  vezetőjét 
kimutatások elkészítésére, 
d) megvizsgálja az előkészítési támogatások, az önrész-
támogatások odaítélésének gyakorlatát, valamint az elő-
finanszírozás rendszerét, 
e) megállapításai  alapján  -  szükség esetén  -  javasolja a 
szabályrendelet módosítását. 

 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

16. § 

(1)  E  szabályrendelet  az  elfogadása  napján  lép 

hatályba. 
(2)  
(3)  E  szabályrendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  pályázati  rendszeréről 
szóló  1/2011  (V.  26.)  országos  szabályrendelet  hatályát 
veszti.  
 
Budapest, 2022. december 15.