background image

3/2010. (XII. 9.) országos szabályrendelet 

a Gusztáv Adolf Segélyszolgálatról 

 
A  szabályrendelet  alapvető  célja,  hogy  meghatározza  a 
Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

zsinata 

által 

meghozott,  az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló 
2005. évi V. törvény 48. §-ban adott felhatalmazás szerint – 
utalva  a  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló 
2005.  évi  IV.  törvény  vonatkozó  rendelkezéseire  -  a 
Gusztáv  Adolf  Szeretetszolgálat  (a  továbbiakban:  GAS) 
feladatának 

és 

működésének 

részletes 

szabályait, 

gazdálkodásának  és  pályázati  rendszerének  elveit,  módját 
és feltételeit. 
 
 

I. fejezet 

A GAS célja 

 

1. §  (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyházban  (a 
továbbiakban:  egyház)  az  egyházközségek  egymást 
kölcsönösen  segítő  szeretetmunkáját  a  Gusztáv  Adolf 
Segélyszolgálat végzi, ezzel is kifejezve az egyházközségek 
és intézmények egységét és összetartozását. 
(2)  A  GAS  a  németországi  Gustav  Adolf  Werk  mintájára 
alakulva,  annak  célkitűzéseivel  összhangban  végzi 
tevékenységét az egyház keretei között. 
(3)  A  GAS  a  munkáját  az  egyházközségekben,  az 
egyházmegyékben,  az  egyházkerületekben  és  az  országos 
egyház  önkormányzati  szintjén  végzi.  Az  egyes 
önkormányzati 

szintek 

kölcsönösség 

jegyében 

átjárhatóak. 
 

II. fejezet 

A GAS feladata 

 

2. §  A  Gusztáv  Adolf  Segélyszolgálat  feladata  az 
egyházközségek meghatározott célú támogatása. 

a)  segíti  és  támogatja  az  egyházközségek  építési 
beruházásait, 
b)  segíti  és  támogatja  az  egyházközségek  felújítási 
beruházásait, 
c)  támogatja  az  újonnan  alakult  egyházközségeket, 
különösen 

is 

egyházi 

szolgálatok 

végzéséhez 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztést, beruházásokat, 
d) támogatja a szórványegyházközségeket, különösen is 
az 

egyházi 

szolgálatok 

személyi 

feltételeinek 

biztosítását, munkatársak képzését. 

 

III. Fejezet 

A GAS szervezeti felépítése és működése 

 

3. § 

(1) A GAS ügyeinek intézésére az egyházmegyék és 

az egyházkerületek közgyűlései felelőst választanak. 
(2)  A  felelősök  feladatait  hívány,  a  feladatkörükkel 
kapcsolatos leírás vagy munkaköri leírás rögzíti. 
(3)  A  felelősök  minden  évben  az  őket  megválasztó 
közgyűlésnek számolnak be, jelentésüket az egyházmegyei, 
illetve egyházkerületi közgyűlés hagyja jóvá.  
 
4. §  (1)  Az  egyházmegyék  és  az  egyházkerületek  által 
megválasztott  felelősök  alkotják  a  Gusztáv  Adolf 
Segélyszolgálat Tanácsát. 
(2) A Tanács saját tagjai közül országos elnököt választ, aki 
a zsinatnak számol be. 
 

Egyházmegyei GAS felelős 

5. § 

Az egyházmegyei GAS felelős: 

a) szervezi és koordinálja az egyházmegyei illetékességi 
területéhez  tartozó  egyházközségekben  végzendő  GAS 
munkát; 
b)  szervezi  az  egyházmegyei  illetékességi  területéhez 
tartozó 

egyházközségekben 

tartandó 

évenkénti 

rendszeres  gyűjtést,  ellenőrzi  és  összesíti  a  felajánlott 
adományokat; 
c) szervezi és koordinálja az egyházmegyei illetékességi 
területéhez  tartozó  egyházközségekben  a  gyűjtéshez 
kapcsolódó szószékcserét; 
d)  összegyűjti  és  véleményezi  a  GAS  segélyre 
benyújtott kérvényeket az elbírálás előtt; 
e)  összegyűjti  és  véleményezi  a  GAS  segély 
felhasználására vonatkozóan benyújtott elszámolásokat. 

 

Egyházkerületi GAS felelős 

6. §  Az egyházkerületi GAS felelős: 

a) szervezi és koordinálja az egyházkerület illetékességi 
területéhez egyházmegyékben végzendő GAS munkát; 
b)  szervezi  egyházkerület  illetékességi  területéhez 
tartozó egyházmegyékben tartandó évenkénti rendszeres 
gyűjtést, 

ellenőrzi 

és 

összesíti 

felajánlott 

adományokat; 
c)  összegyűjti  és  véleményezi  a  GAS  segélyre 
benyújtott  egyházmegyei  kérvényeket  az  elbírálás  előtt 
és véleményét felterjeszti a GAS Tanácsnak; 
d)  összegyűjti  és  véleményezi  az  országos  GAS  segély 
felhasználására vonatkozóan benyújtott elszámolásokat; 
e)  véleményezi  a  Gustav  Adolf  Werk-hez  intézett 
egyházkerületi  megkereséseket,  kéréseket,  valamint 
ellenőrzi azok teljesülését. 

 

Országos elnök 

7. §  Az országos elnök: 

a) szervezi és irányítja a GAS Tanács munkáját; 
b)  összehívja  és  levezeti  a  GAS  Tanács  ülését, 
meghatározza  az  ülés  napirendjét  és  előkészíti  a 
megtárgyalandó ügyeket; 
e)  kapcsolatot  tart  az  országos  egyház  testületeivel  és 
tisztségviselőivel; 
b) kapcsolatot tart a külföldi testvér- és 
partnerszervezetekkel; 
c)  ellátja  az  egyház  költségvetésről  szóló  mindenkori 
törvény szerinti szakmai ellenjegyzői feladatát. 

 

IV. Fejezet 

A GAS Tanács  

 

8. §  A  GAS  Tanács  hatáskörébe  tartozik  a  GAS 
munkájának tervezése, szervezése és irányítása, a segélyek 
iránti kérvények elbírálása és elszámolásuk ellenőrzése.  
(2) A GAS Tanács munkáját a tagok közül választott titkár 
segíti, aki ellátja az ülések jegyzőkönyvvezetői feladatait is. 
(3)  A  GAS  Tanács  ülései  nem  nyilvánosak,  azon  a  tagok, 
illetőleg az országos elnök által meghívottak lehetnek jelen. 

 

9. § 

(1)  A  GAS  Tanácsát  szükség  szerint,  de  évente 

legalább  egyszer  össze  kell  hívni.  A  GAS  Tanács  éves 
ülésén  (rendes  ülés)  éves  munkatervet  fogad  el,  és  ezzel 
egyidejűleg meghatározza a következő ülés időpontját.  
(2)  A  szükséghez  képest  –  a  rendes  ülésre  vonatkozó 
szabályok  megtartásával  –  a  GAS  Tanács  bármikor 
összehívható. (rendkívüli ülés)  

background image

(3) A GAS Tanács tagjai legalább felének azonos napirendi 
téma  megjelölésével  kezdeményezett  írásbeli  indítványára 
legkésőbb 8 napon belül rendkívüli ülést kell összehívni. 
 
10. §  (1) Az  ülést  az  országos  elnök  -  az  ülést  megelőző 
legalább  5  nappal  korábban  kiküldött  -  meghívóban,  az 
időpont és napirend közlésével hívja össze.  
(2)  Az  ülés  napirendjét  elsősorban  az  előző  ülés  végén 
meghozott  napirendre  vonatkozó  határozat,  valamint  a 
benyújtott  írásos  előterjesztések  alapján  állítja  össze  az 
országos  elnök.  A  napirend  összeállítása  során  meg  kell 
jelölni azokat az előterjesztéseket is, amelyeket az országos 
elnök nem javasolt tárgyalandó napirendi pontként. 
(3)  Napirendi  pontra  vonatkozó  előterjesztés  benyújtására 
bármely  tag  jogosult.  Az  előterjesztéseket  legkésőbb  az 
ülést  megelőző  8.  napig,  rendkívüli  ülés  esetén  legkésőbb 
az  ülést  megelőző  3.  napig  kell  az  országos  elnökhöz 
eljuttatni.  
(4)  Amennyiben  bármely  tag  legkésőbb  az  ülés 
napirendjének megszavazásáig - a meghívóban szereplőkön 
túlmenően  -  szóban  indítványozza  valamely  kérdés 
napirendre  tűzését,  annak  napirendre  vételéhez  a  jelenlévő 
tagok kétharmadának egyetértése szükséges. 
 
11. §  (1) Az ülés akkor határozatképes, ha szabályszerűen 
hívták  össze  és  a  tagok  több  mint  a  fele  jelen  van.  A 
jelenlétet jelenléti ívvel kell dokumentálni. 
(2)  A  határozatképtelen  ülés  tárgyalhat,  de  döntést  nem 
hozhat. 
 
12. §  (1) Az ülést az országos elnök vezeti.  
(2)  A  ülés  egyes  napirendi  pontjainak  vitájára  az  adott 
napirendi pontra vonatkozó előterjesztés, valamint az ahhoz 
kapcsolódó hozzászólások alapján kerül sor. 
 

13. §  (1)  A  vita  lezárását  követően  a  GAS  Tanács 

határozatot  hoz.  A  határozatok  meghozatalára  szavazás 
útján kerülhet sor. 

(2)  Szavazáskor  a  kérdést  az  országos  elnök  úgy  teszi  fel, 

hogy  arra  egyértelmű  „igen”-nel,  „nem”-mel  vagy 
„tartózkodom”-mal lehessen válaszolni.  
(3)  Titkos  vagy  név  szerinti  szavazást  kell  tartani, 
amennyiben legalább 2 tag javasolja. 
(4)  A  szavazás  érvényes,  ha  a  határozatképes  ülésen 
jelenlévőknek több mint a fele érvényes szavazatot adott le. 
A  javaslat  akkor  tekinthető  elfogadottnak,  ha  az  érvényes 
szavazatok több mint fele egyetértő. 
(5) Szavazategyenlőség esetén az országos elnök szavazata 
dönt. 
(6) A  határozatokat  külön-külön,  a  naptári  év  elejétől  kez-
dődően dátummal és folyamatos sorszámmal és kell ellátni. 
Jelölése  a  következőképpen  történik:  „A  GAS Tanács/(év). 
(hó, nap) határozata”.  

 

14. §  (1)  Az  országos  elnök  rendkívüli  és  sürgős  esetben 
elrendelhet  távolléti  ülést,  amennyiben  a  következő  ülésig 
beálló  késedelem  a  GAS,  illetve  az  egyház  számára 
hátrányos következményekkel járna. A távolléti ülés e-mail 
kapcsolaton keresztül tartható meg. Távolléti ülés keretében 
az éves rendes ülés nem tartható meg. 
(2) Távolléti  ülés  esetén  az  azt  elrendelő  határozatnak  tar-
talmaznia  kell az összehívás indokát  és a  hátrányos követ-
kezmény  megjelölését.  Az  ülés  elrendelésével  egyidejűleg 
az  írásos  előterjesztést  és  a  megszövegezett  határozati  ja-
vaslatot is közölni kell. 

(3)  Távolléti  ülés  esetén  az  országos  elnök  –  az  írásba 
foglalt határozati javaslat, annak indokolása megküldésével 
egyidejűleg  –  legfeljebb  3  napos  határidő  kitűzésével 
írásban  felhívja  a  tagokat,  hogy  szavazataikat  e-mailben 
adják meg.  
(4) Távolléti ülés esetén a tagoknak a határozatról a javaslat 
eredeti tartalma szerint kell dönteniük, vita lefolytatásának, 
a  határozat  kiegészítésének  vagy  módosításának  nincs 
helye.  
(5)  Távolléti  ülés  esetén  az  utolsó  szavazat  beérkezését 
követő napon a  határozatot  meghozottnak  kell tekinteni. A 
szavazás  eredményéről  az  országos  elnök  legfeljebb  3 
napon belül értesíti a tagokat. 

 
15. §  (1)  Az  ülésről  jegyzőkönyv  készül,  amelyet  a 

jegyzőkönyvvezető az ülés követő 5 napon belül készít el és 
az erre a feladatra felkért 2 bizottsági tag hitelesíti. 

(2)  A  jegyzőkönyvnek  tartalmaznia  kell  a  napirenden 

szereplő 

ügyek 

fontosabb 

információit, 

érdemi 

hozzászólásokat,  a  szavazás  eredményét,  valamint  a 
meghozott határozatokat.  

(3) A hitelesített jegyzőkönyv eredeti példányát az országos 

iroda  irattárában  kell  elhelyezni,  ahol  az  országos  elnök 
írásbeli  és  indokolt  engedélyével  tekintheti  meg  bármely 
érdeklődő.  Az  engedélyt  és  ennek  alapján  a  megtekintés 
tényét dokumentálni kell. 

 

 

V. Fejezet 

A GAS gazdálkodása 

 

A GAS bevételei 

16. §  (1) A GAS bevételi forrásai:  

a)  a  templomokban  és  istentiszteleti  helyiségekben  e 
célra kötelezően kitett perselyek,  
b)  minden  egyházközségben  és  részeiben  évenként 
megtartandó offertóriumok és gyűjtések,  
c) magánszemélyek és testületek adományai, valamint 
d) az a-c) pontokban felsoroltak kamatai. 

(2) Az offertóriumot a szószékcsere alkalmával az adott év 
első  félévében  az  egyházmegye  által  meghatározott 
vasárnapon kell meghirdetni. 
(3)  A  szabályrendelet  (1)  bekezdés  a-c)  pontjában  írt 
forrásokból  származó  összeg  egyharmada  az  érintett 
egyházmegyében  kerül  felhasználásra,  a  fennmaradó 
részről a GAS Tanács dönt. 
(4)  A  fel  nem  osztott  pénzösszegek  a  következő  évi 
támogatási  összeget  növelik  amennyiben  a  GAS  Tanács 
nem  él  azon  jogával,  hogy  ezen  összeggel  olyan 
egyházközségnek  nyújtson  meghatározott  célú  támogatást, 
ahol  a  szórványban  élő  evangélikusok  gondozása  ezt 
különösen szükségessé teszi. 
 
17. §  A perselyek és offertórium, valamint az adományok 
nagyságának 

bejelentésére, 

illetőleg 

annak 

az 

egyházmegyei 

pénztárba 

történő 

befizetésére 

az 

egyházközségek  minden  év  június  15.  napjáig,  az 
egyházmegyék  június  30.  napjáig  kötelesek  ennek  eleget 
tenni a GAS Tanács pénztárába fizetés útján.  
 

A GAS támogatás rendszere 

18. §  (1)  A  GAS  a  2.  §-ban  meghatározott  célokra  adhat 
támogatást 

az 

egyházközségeknek, 

illetve 

egyházmegyéknek,  mely  támogatást  egyházmegyei,  illetve 
egyházkerületi egyházkormányzati szinten lehet igényelni. 

background image

(2)  A  szabályrendelet  16.  §  (1)  bekezdés  a-c)  pontban 
meghatározott 

összeg 

egyharmadából 

képződő 

egyházmegyei  támogatásról  az  egyházmegyei  GAS  előadó 
javaslata  alapján  az  egyházmegye  presbitériuma  dönt.  Az 
egyházkerületi  támogatásról  az  egyházkerületi  előadó 
javaslatára a GAS Tanács dönt.  
(3)  A  támogatás  iránti  kérelmet  az  egyházmegyei  GAS 
előadóhoz  kell benyújtani,  melyhez  kötelező  mellékletként 
csatolni  kell legalább két árajánlatot, illetve  egyházkerületi 
támogatás  esetén  az  egyházmegye  esperesének,  valamint 
GAS  előadójának  támogató  nyilatkozatát.  A  kérelem 
beküldési határideje minden év október 31. napja. 
 
19. §  A  GAS  Tanács  a  kérelmek  támogatásáról  való 
döntéssel  egyidejűleg  meghatározza  a  következő  évben 
támogatandó  egyházközséget,  egyházmegyét,  valamint  azt 
a  célt,  amelyet  a  „szószékcsere”,  valamint  a  gyűjtés 
alkalmával meg kell nevezni az egyházközségekben. 
 
20. §  Az  egyházmegyékben  maradó  rész  cél  szerinti 
felhasználásáról  az  egyházmegyei  GAS  előadó  köteles 
beszámolni  jelentésében  az  egyházmegyei  közgyűlés  és  a 
GAS Tanácsa előtt.  
 

Elszámolás, ellenőrzés 

21. §  (1) A támogatás felhasználásáról az egyházközségek, 
egyházmegyék  kötelesek  elszámolni  az  egyházmegyei, 
illetve  egyházkerületi  GAS  előadó  felé. Az  elszámoláshoz 
mellékelni  kell  az  egyházközség,  egyházmegye  nevére 
kiállított  és  záradékolt  számlák  hitelesített  másolatát, 
amelyből  megállapítható  a  támogatás  rendeltetés  szerinti 
felhasználása. 
(2)  Az  elszámolást  a  GAS  Tanács  fogadja  el  az 
egyházmegyei,  egyházkerületi  GAS  előadó  javaslata 
alapján.  A  GAS  Tanács  az  elfogadott  elszámolást  köteles 
megküldeni az országos iroda gazdasági osztályára. 
 
22. §  (1)  Amennyiben  a  támogatott  egyházközség,  egy-
házmegye nem alkalmazza, vagy nem tartja be a jelen sza-
bályrendeletben  meghatározott  rendelkezéseket,  és  az  egy-
házmegyei, egyházkerületi GAS előadó erre vonatkozó fel-
hívásának sem tesz eleget, az alábbi határozatok hozhatók: 

a) a támogatási igényt az egyházmegyei presbitérium, il-
letve a GAS Tanács elutasítja és a támogatást kérelmező 
a  soron  következő  két  évben  nem  jogosult  további  tá-
mogatási igény benyújtására; 
b)  a  már  megítélt  támogatás  kifizetését  az  egyházme-
gyei presbitérium, illetve a GAS Tanács felfüggesztheti; 
c)  a  támogatást  kérelmezőt  a  már  kifizetett  támogatás 
visszafizetésére,  -  a  Ptk-ban  meghatározott  késedelmi 
kamatnak  megfelelő  -  kamattal  növelt  összegben  köte-
lezheti; 
d)  a  támogatást  kérelmező  képviselőjével  szemben  fe-
gyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti. 

(2) Az  (1) bekezdésben  felsorolt határozatok együttesen is 
alkalmazhatók. 
 
23. §  A  Gusztáv  Adolf  Segélyszolgálat  pénzkezelését  az 
országos számvevőszék ellenőrizheti. 
 

VI. fejezet 

Egyéb rendelkezések 

 

24. §  (1)  A  GAS  Tanács  bevételeit-kiadásait  az  egyház 
költségvetésében elkülönítetten kell kezelni. 

(2) A  GAS  Tanács  tagjainak,  valamint  a  meghívottnak  az 
ülésekkel kapcsolatos utazási költségeit az egyház megtérí-
ti. 
 

25. §  (1)  A  GAS  Tanács  működésének  az  egyház 

törvényeiben  és  e  szabályrendeletben  nem  szabályozott 
kérdéseit az ügyrendjében szabályozza. 

(2) 

Amennyiben 

az 

ügyrendje 

sem 

tartalmaz 

rendelkezéseket,  az  adott  ügy  tárgyalása  során  meghozott 
határozat  rendelkezései  szerint  kell  eljárni  azzal,  hogy  e 
rendelkezések  a  további  határozatok  meghozatala  során 
nem irányadóak. 
 

 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

26. §  (1)  E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép 
hatályba. 
(2)  E  szabályrendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg 
hatályát  veszti  a  GAS-ra  vonatkozó  valamennyi  korábbi 
szabályzat. 
 
 
Budapest, 2020. szeptember 24.