Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 3/2012. (XII.13.) országos szabályrendelet a hittanoktatási támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának rendjéről.pdf
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2012. (XII.13.) országos szabályrendelet a hittanoktatási támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának rendjéről.pdf

3.2012_hittanokt támogatása_20130516.pdf — PDF document, 125Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
 
3/2012. (XII.13.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 
A HITTANOKTATÁSI TÁMOGATÁS 
IGÉNYLÉSÉNEK, FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS 
ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL
1
 
 
 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  –  utalva  az  egyház  szervezetéről  és 
igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2) 
bekezdés  b)  pontjára  –  az  országos  egyház  e 
szabályrendeletben meghatározott szervezeti egységeiben a 
hittanoktatási támogatás igénybevételére, felhasználására és 
elszámolására  vonatkozóan  a  következő  szabályrendeletet 
alkotja. 
 
A szabályrendelet hatálya 
 
1. § 
szabályrendelet 
hatálya 
kiterjed 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  szervezetéséről  és 
igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvényben meghatározott 
szervezeti  egységeire,  valamint  a  2005.  évi  VIII. 
törvényben meghatározott egyházi intézményekre. 
 
A hittanoktatási támogatás forrása 
 
2. § (1)  A  hittanoktatás  támogatásának  anyagi  fedezetét  a 
Magyarország éves költségvetésében erre a célra biztosított 
keretösszegből  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyháznak 
átadott  összeg,  valamint  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  költségvetéséből  szükség  esetén  eszközölt  pótlás 
adja. 
(2) A hittanoktatás támogatásának felosztásáról – az állami 
támogatás  összegének,  valamint  az  országos  gazdasági 
bizottság  véleményének  ismeretében  –  az  országos 
presbitérium dönt. 
(3) 
Az 
állami 
költségvetési 
támogatás 
tartós 
szüneteltetésével (a 60. napon), vagy megszüntetésével a 2. 
§ (2) bekezdésében rögzített jogosultság hatályát veszti; 
(4)  A  jelen  szabályrendeletben  rögzített  eljárási  szabályok 
kizárólag 
az 
állami 
költségvetés 
végrehajtásával 
összefüggésben  keletkezett  jogi  normákra  és  támogatási 
szerződésekre tekintettel alkalmazhatóak. 
 
A hittanoktatási támogatás igénybevételének feltételei 
 
3. § 
(1)    A  hittanoktatással  összefüggő  támogatások 
igénybevételére  jogosultak  az  1.  §  rögzített  szervezetek 
közül azok, amelyek a Magyarországi Evangélikus Egyház 
szervezésében hittanoktatási tevékenységet végeznek. 
(2) 
hittanoktatással 
összefüggő 
támogatások 
igénybevételének  feltétele  a  hittanoktatásban  résztvevőkre, 
a  hittancsoportokra  és  a  hittanoktatókra  vonatkozó, 
valamint  az  utazáshoz  kapcsolódó  adatszolgáltatás 
teljesítése. 
 
4. § 
(1)  A  hittancsoportok  szervezése  az  Evangélikus 
Közlöny 6. évfolyam 3. számában (2004. július 30.) közzé 
tett,  a  Magyarországi Evangélikus Egyház Hittan  Tanterve 
alapján történik.  
(2) A heti óraszám csoportonként minimum 1, maximum 2 
óra lehet. 
                                                 
1
Módosította  a  2942013.  (V.  16.)  országos  presbitériumi  határozat.  Az 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg hatályos: 2013. május 16-tól.
 
(3)  A  helyi  tanterv  meghatározásánál  heti  1  óra  esetén  35, 
heti  2  óra  esetén  70  tanóra  időkerettel  kell  számolni  egy 
tanévben. 
(4)  A  csoportok  minimális  létszáma  7  fő  lehet,  melynek 
elérése  érdekében  csoportösszevonásra  is  sor  kerülhet. 
Különösen indokolt esetben – a hittanoktatás szervezőjének 
kérésére – önálló csoportnak tekinthető a 7 fő alatti létszám 
is,  melynek  indokoltságát  az  illetékes  esperes  az  5.  §  (1) 
bekezdés szerint kiállított adatlap aláírásával hagy jóvá. 
(5)  Hittancsoportok  összevonása  esetén  a  kerettanterv 
beosztásától  azzal  a  megkötéssel  lehet  eltérni,  hogy  a 
tanulók  az  1-4.,  5-8.  és  9-12.  évfolyam  minimális 
követelményszintjét az adott időszak végére elsajátítják.  
(6) Amennyiben tanév közben a hittancsoportok számában, 
a  csoportonkénti  hittanórák  számában  változás  következik 
be,  a  támogatást  igénylő  a  változást  az  5.  §  (1) 
bekezdésében  rögzített  nyomtatványok  alkalmazásával,  a 
változást  követő  15  napon  köteles  bejelenteni  az  illetékes 
esperesnek és az országos irodának. 
 
A támogatás igénylése és folyósítása 
 
5. § 
(1)  A  hittanoktatással  összefüggő  támogatás 
igénylését jelen szabályrendelet 1., 2. és 3. számú melléklet 
szerinti adatlapokon kell teljesíteni. 
(2) Az adatszolgáltatás határideje szeptember 25. napja. 
(3) Egyházközségeknek a (1) bekezdés szerinti adatlapokat 
a  (2)  bekezdés  szerinti  határidőig  2  eredeti,  aláírt 
példányban  kell  beküldeni  a  területileg  illetékes  esperesi 
hivatalba. 
(4) Az esperes igazolja az adatok megfelelőségét, indokolt 
esetben  engedélyezi  a  4.  §  (4)  bekezdésében 
meghatározottnál 
alacsonyabb 
csoportlétszámot. 
jóváhagyott  adatlapokat  szeptember  30.  napjáig  kell 
beküldeni az országos iroda részére. 
(5)  Intézményeknek  a  (1)  bekezdés  szerinti  adatlapokat  a 
(4) bekezdés szerinti határidőig 1 eredeti, aláírt példányban 
kell beküldeni az országos irodára. 
 
6. § 
(1) Az országos iroda: 
a) az igénylések alapján országos összesítést készít, 
b) az összesítés adatai  alapján az egyházi költségvetési 
céltámogatások  sajátos  szabályairól  szóló  142/2012. 
(VII.3.)  Kormányrendeletben  rögzített  módon  és 
határidőre igénybejelentést tesz, 
c) előterjesztést készít az országos presbitérium számára 
a hittanoktatási támogatás összegéről. 
(2)  Az  országos  presbitérium  július  31.  napjáig 
határozatban rögzíti 
a)  a  tanévre  vonatkozó  hittanoktatási  támogatás 
számítási módját, alapját és egységnyi értékét, 
b)  az  állam  által  folyósított  hittanoktatási  támogatás 
terhére finanszírozott egyéb kiadásokat. 
(3) Az országos iroda az 5. § alapján bejelentett adatok és a 
6. § (2) bekezdés szerint határozat alapján 
a)  kiszámítja  a  támogatás  igénylőt  adott  tanévben 
megillető  támogatás  összegét,  melyről  október  31. 
napjáig támogatói okiratot állít ki, 
b) a 4. § (6) bekezdés szerinti változás esetén a változás 
bejelentését követő 15 napon belül a támogatói okiratot 
módosítja. 
 
7. § 
(1)  A  támogatás  folyósítása  a  támogatói  okirat 
alapján történik. 
background image
 
 
(2)  A  támogató  a  támogatás  kifizetését  három  egyenlő 
részletben teljesíti: 
a) első részlet november 15. napjáig, 
b) második részlet január 31. napjáig, 
c) harmadik részlet május 31. napjáig. 
 
A támogatás felhasználása 
 
8. § 
(1) A támogatásban részesülő egyházközség 
a)  a  hittanoktatási  feladatok  ellátására,  tanévhez 
kapcsolódóan  szerződést  köt  a  hittanoktatást  végző 
személlyel.  A  szerződés  formája  egyházi  szolgálatot 
végző  egyházi  személy  esetében  szolgálati  szerződés, 
egyéb  esetben  az  Mt.  szerinti  munkaszerződés  vagy  a 
Ptk. szerinti megbízási szerződés, 
b)  a  hittanoktatási  feladatok  ellátására  vonatkozó 
szerződés  másolati  példányát  a  11.  §-ban  szabályozott, 
január havi elszámolási  kötelezettséggel  egyidejűleg az 
országos irodára megküldi. 
(2)  A  támogatásban  részesülő  intézmény  a  támogatás 
összegét  az  alkalmazásában  álló,  hittanoktatást  végző 
személy  díjazásának  fedezetére  használja  fel,  a 
hittanoktatást végző személy jogviszonyának megfelelően. 
 
9. § 
(1)  Egyházközség  által  igényelt  támogatás 
esetében a hittanoktatás ellátását 
a)  a  hittanoktatást  végző  személy  hittanoktatási 
naplóban rögzíti; 
b)  az  egyházmegye  esperese  –  vagy  az  általa  írásban 
megbízott lelkész, illetve hittantanár – rendszeresen, de 
legalább  évi  két  alkalommal  ellenőrzi,  az  ellenőrzés 
tényét  a  hittanoktatási  naplóban  rögzíti,  az  ellenőrzés 
tényét  a  következő  tanév  hittan-bejelentési  adatlapján 
rögzíti; 
c) a teljesítést az egyházmegye esperese a hittanoktatási 
támogatás  elszámolására  szolgáló  dokumentumon 
igazolja. 
(2)  Intézmény  által  igényelt  támogatás  esetében  a 
hittanoktatás ellátását 
a)  a  hittanoktatást  végző  személy  az  osztálynaplóban 
rögzíti, 
b)  az  intézmény  igazgatója  rendszeresen,  de  legalább 
évi  két  alkalommal  ellenőrzi,  az  ellenőrzés  tényét  a 
naplóban rögzíti, 
c)  a  teljesítést  az  intézmény  igazgatója  a  hittanoktatási 
támogatás  elszámolására  szolgáló  dokumentumon 
igazolja. 
 
10. § 
(1)  A  támogatást  igénylő  a  támogatás  összegét 
kizárólag  a  támogatói  okiratban  meghatározott  céloknak 
megfelelően használhatja fel. 
(2) A támogatás felhasználását  
a)  a  7.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  támogatás 
esetében december 31. napjáig 
b) a 7. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti támogatás 
esetében  augusztus  31.  napjáig  kell  teljesítenie  a 
támogatásban részesülőnek. 
(3) A fel nem használt támogatás összegét 
a)  a  7.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  támogatás 
esetében január 20. napjáig, 
b) a 7. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti támogatás 
esetében  szeptember  20.  napjáig  kell  visszafizetnie  az 
országos egyház részére a támogatásban részesülőnek. 
 
A támogatás elszámolása 
 
11. § 
(1)  A  hittanoktatás  támogatásának  elszámolása 
állami  jogszabályok  és  a  támogatási  szerződés  vonatkozó 
szabályozásának  alkalmazásával  a  következő  rendben  és 
határidőkkel történik: 
(2)  A  hittanoktatást  szervező  egyházközség  elnöksége  két 
részletben, szeptember  –  december hónapokról a  tárgyévet 
követő  január  15.  napjáig,  január  –  augusztus  hónapokról 
szeptember  15.  napjáig  köteles  a  teljesítésről  szóló 
beszámolót  (hittanoktatási  napló)  és  a  4.  számú  melléklet 
szerinti  összesítő  elszámolást  készíteni  és  átadni 
(érkeztetési határidő) az illetékes esperes részére.  
(3)  Az  esperes  az  elszámolás  benyújtását  követő  5  napon 
belül,  legkésőbb  a  szeptember  –  december  hónapokról 
készült  elszámolás  tekintetében  a  tárgyévet  követő  január 
20.  napjáig,  január  –  augusztus  hónapokról  készült 
elszámolás  tekintetében  szeptember  20.  napjáig  köteles 
áttekinteni  a  beszámolókat.  Az  összesítő  elszámoláson  a 
szakmai teljesítés tényét aláírásával igazolja. 
(4)  Az  esperes  az  összesítő  elszámolást  papír  alapon 
legkésőbb  a  (3)  bekezdésben  megjelölt  határidőig 
továbbítja az országos egyház részére. 
(5)  Hittanoktatást  szervező  intézmény  esetében  a  (2)–(4) 
bekezdés  pontjait  kell  alkalmazni  azzal,  hogy  a  szakmai 
teljesítés igazolása és az összesítő elszámolás aláírása az 4. 
számú  melléklet  szerinti  összesítő  elszámolás  aláírása  az 
intézményvezető joga és kötelezettsége. 
(6)  A  hittanoktatás  címén  kapott  egyházi  költségvetési 
céltámogatással az országos iroda az egyházi költségvetési 
céltámogatások  sajátos  szabályairól  szóló  142/2012.  (VII. 
3.) Korm. rendeletben rögzített módon és határidőre számol 
el. 
 
A hittanoktatás támogatása felhasználásának ellenőrzése 
 
12. § 
(1)  A  hittanórák  megtartásának  folyamatos 
ellenőrzésére  a  teljesítés  igazolására  jogosult  személy 
(egyházközség esetében az esperes,  intézmény esetében az 
intézményvezető) köteles. 
(2)  A  hittanoktatás  gazdasági  ellenőrzése  elsődlegesen 
egyházmegyei  számvevőszék  vizsgálatainak  keretében 
történik. Ellenőrzést végezhet az országos számvevőszék és 
az országos iroda is. 
(3)  A  helyszíni  adminisztráció  ellenőrzése  során,  az 
óralátogatás alkalmával ellenőrizni kell a csoportlétszámot, 
a tanügyi dokumentációt. 
(4) Az óralátogatás tényét be kell jegyezni a hittanoktatási 
naplóba. 
(5)  A  gazdasági  ellenőrzésről,  annak  tapasztalatairól 
jegyzőkönyvet kell felvenni. 
(6)  Az  ellenőrzés  jegyzőkönyvének  másolatát  az 
egyházmegye  esperese  és  az  országos  iroda  részére  az 
ellenőrzést követő 15 napon belül meg kell küldeni. 
(7)  Amennyiben  a  teljesítés  igazolására  jogosult  személy 
helyszíni  vagy  utólagos  ellenőrzése  során  ismételt  vagy 
súlyos  hiányosságot  tárt  fel,  akkor  arról  –  a  szolgálati  út 
betartásával – az egyházkerületet tájékoztatja. 
(8) 
hittanoktatási 
támogatásban 
részesülő 
egyházközségek,  intézmények,  valamint  a  hittanoktatást 
végzők  tudomásul  veszik,  hogy  a  hittanoktatás 
támogatásával  kapcsolatos  teljesítések,  elszámolások 
dokumentumait  az  illetékes  megyei  számvevőszék,  az 
országos  számvevőszék,  illetve  az  országos  iroda 
ellenőrizheti, az ellenőrzéshez hozzájárulnak. 
 
background image
 
 
Vegyes és záró rendelkezések 
 
13. § 
E szabályrendelet alkalmazásában: 
1.  országos  iroda:  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
országos irodája, 
2.  támogatást  igénylő:  az  a  hittanoktatási  támogatás 
igénylésére  jogosult  belső  egyházi  jogi  személy,  amely  az 
5.  §-ban  rögzített  adatszolgáltatása  alapján  a  hittanoktatási 
támogatás folyósítására igényt tart. 
 
14. § 
(1)  A  támogatás  folyósítása  felfüggesztésre  kerül, 
amennyiben 
a)  a  támogatást  igénylő  szerződéskötési,  nyilvántartási, 
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, 
b)  a  támogatást  igénylő  szerződéskötési,  nyilvántartási, 
elszámolási  kötelezettségét  hibásan  vagy  hiányosan 
teljesíti, 
c) az ellenőrzésre jogosultak a támogatás felhasználása, 
dokumentálása  tekintetében  hibát,  hiányosságot  tárnak 
fel. 
(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  támogatás  folyósításának 
felfüggesztése  a  hibás,  hiányos  teljesítés  javításáig,  teljes 
körű pótlásáig fennáll. 
(3)  Amennyiben  az  (1)  bekezdésben  meghatározott 
felfüggesztés  oka  az  országos  iroda  elszámolási 
kötelezettségének 
határidejét 
követően 
kerül 
megszüntetésre,  a  felfüggesztés  időszaka  alatt  visszatartott 
támogatás összege a támogatást igénylőt nem illeti meg. 
(4)  Támogatás  teljes  vagy  részösszegének  visszavonására 
kerül  sor,  amennyiben  a  támogatást  igénybe  vevő  a 
támogatással érintett időszakban a támogatás szabályszerű, 
cél  szerinti  felhasználását  nem  vagy  csak  részben  tudja 
igazolni. 
 
15. § 
Amennyiben  e  szabályrendeletben  rögzített 
határidők bármelyike munkaszüneti napra esik, a határidő a 
munkaszüneti napot követő első munkanap. 
 
16. § 
(1)  E  szabályrendelet  2012.december  13.  napján 
lép hatályba azzal, hogy szabályait elsőként a 2012/2013-as 
tanévre vonatkozó támogatásokra kell alkalmazni. 
(2)  A  2012.  január  –  augusztus  hónapokra  folyósított 
támogatásról  a  11.  §-ban  rögzített  összesítő  elszámolást 
2013. január 15. napjáig el kell készíteni, az igazolást végző 
esperesnek,  intézményvezetőnek  át  kell  adni,  és  a  2012. 
szeptember  –  december  hónapokra  vonatkozó  összesítő 
elszámolással  egyidejűleg, 2013. január 20. napjáig el  kell 
juttatni az országos irodára. 
 
Budapest, 2012. december 13. 
 
 
Gáncs Péter s.k. 
elnök-püspök 
Prőhle Gergely s.k. 
országos felügyelő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031