Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

4/2008. (XII.4.) országos szabályrendelet az egyházi gyűjtemények működéséről.pdf

B5_gyűjteményi szaberend_20141122.pdf — PDF document, 198Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
4/2008. (XII. 4.) országos szabályrendelet 
az egyházi gyűjtemények működéséről 
 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos  presbitéri-
uma az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi 
V. törvény 61/A. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján 
az  egyházi  gyűjtemények  szervezeti  felépítéséről,  feladatá-
ról és működéséről a következő szabályrendeletet alkotja:  
 
 
ELSŐ RÉSZ 
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEK-
RŐL  
 
I. fejezet 
Az evangélikus egyház gyűjteményei 
 
1. § 
(1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  önkor-
mányzati  testületei  és  intézményei  (továbbiakban:  egyházi 
szervezet)  a  hatályos  állami  jogszabályokkal  összhangban 
egyházi gyűjteményt alapíthatnak és tarthatnak fenn.  
(2) Az egyházi gyűjtemény - jellege szerint - könyvtár, le-
véltár,  múzeum,  egyházművészeti  és  egyháztörténeti  gyűj-
temény, vagy ezek valamilyen együttese lehet. 
 
2. § 
Az  evangélikus  egyházi  gyűjtemények  tudományos 
intézményként működnek, amelyek az evangélikus múlt és 
kultúra javainak őrzésével és feldolgozásával járulnak hoz-
zá az evangélikus szellemiség ápolásához.  
 
3. § 
Az  evangélikus  egyházi  gyűjtemények  -  mivel  az 
általuk őrzött javak a nemzeti kulturális örökség részét ké-
pezik  -  beleilleszkednek  a  magyarországi  gyűjteményi  há-
lózatba.  Az  egyházi  gyűjtemények  működésük  rendjét  az 
általános  magyarországi  gyűjteményi  követelményeknek 
megfelelően  alakítják  ki,  tekintettel  az  egyházi  intézmény 
sajátosságaiból adódó különbségekre. 
 
II. fejezet 
Gyűjteményi Tanács 
 
4. § 
(1) A Gyűjteményi Tanács a Magyarországi Evangé-
likus  Egyház  zsinata  által  létrehozott  országos  bizottság, 
melynek  tagjairól  és  működésének  rendjéről  az  országos 
egyház bizottságainak  működéséről szóló  3/2008. (VII. 3.) 
országos szabályrendelet rendelkezik. 
(2) A Gyűjteményi Tanács az (1) bekezdésben írt szabály-
rendelet 3.§ (6) bekezdésében rögzítettekkel összhangban a 
következő feladatokat látja el:  
a)  szakmailag  felügyeli  az  evangélikus  egyházi  gyűjte-
mények hálózatát és az országos gyűjtemények munka-
ági szakmai felügyeleti munkáját, 
b)  elfogadja  valamennyi  egyházi  szakgyűjtemény(ek) 
éves  beszámolóját(it),  és  az(ok)  alapján  az  országos 
gyűjteményi munkáról a zsinatnak beszámol, 
c)  javaslatot  tesz  az  országos  gyűjtemények  (könyvtár, 
levéltár és múzeum) intézményi igazgatói választásakor, 
d)  az  egyházi  költségvetés  keretei  között  megtárgyalja 
és felügyeli az országos egyházi gyűjteményi zárszám-
adást és költségvetést, 
e)  az  egyházi  költségvetés  keretei  között  megtárgyalja 
és felügyeli a kiemelt, nem országos egyházi szakgyűj-
temények országos gyűjteményi keretből adott támoga-
tását, 
f) pályázatot ír ki az egyház költségvetési keretei között 
a  vidéki  szakgyűjtemények  és  az  egyházközségi  gyűj-
temények  működési  és  állagmegóvási  munkájának  a 
támogatására; elbírálja a beérkezett pályázatokat, 
g) felügyeli az egyházmegyei gyűjteményi megbízottak 
munkáját és az általuk vezetett nyilvántartást a könyvtá-
ri, levéltári és múzeumi anyagról, 
h)  támogatja  az  országos  gyűjteményi  ágazatok  által 
végzett felmérő munkát, 
i)  őrzi  egy  példányban,  fokozott  biztonsági  előírásokat 
betartva, az egyházközségi  gyűjtemények  felmérésének 
iratanyagát, 
j)  vita  esetén  jóváhagyja  egyes  gyűjteményi  anyagok 
besorolását, kölcsönzési kérelmeket, kutatói engedélyek 
megadását és megvonását, 
k)  kezdeményezi  különleges  értéket  képviselő  gyűjte-
ményi tárgyak (könyvtári vagy levéltári anyag, kegytár-
gyak)  védetté  nyilvánítását,  támogatja  a  védett  gyűjte-
ményi  anyag  érdekében  folytatott  állományvédelmi  in-
tézkedéseket  (pl.  restaurálás),  valamint  jóváhagyja  a 
biztonságos  és  szakszerű  őrzés  érdekében  –  az  egyházi 
szervezet tulajdonjogának tiszteletben tartása mellett – a 
gyűjteményi anyag biztos helyre való elszállítását és őr-
zését, 
l)  javaslatot  tesz  különösen  jelentős  egyházi  gyűjtemé-
nyek kiemelt egyházi gyűjteménnyé (könyvtár, levéltár, 
múzeum) minősítésének kezdeményezésére, 
m) kezdeményezi – a fenntartóval egyetértésben – a ki-
emelt  egyházi  gyűjtemény  államilag  nyilvántartott 
szakgyűjteménnyé nyilvánítását, 
n) a Gyűjteményi Tanács elnöke vezeti és őrzi a Gyűj-
teményi Tanács iratanyagát. 
 
III. fejezet 
Az országos gyűjtemények 
 
5. § 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  az  alábbi  or-
szágos gyűjteményeket tartja fenn: 
a) Evangélikus Országos Könyvtár, 
b) Evangélikus Országos Levéltár,  
c) Evangélikus Országos Múzeum. 
 
6. § 
(1) Az országos gyűjtemények, mint a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház intézményi feladatait ellátó szerve-
zeti  egységei,  országos  tudományos  intézményként  (a  to-
vábbiakban  e  szabályrendelet  értelmében:  intézmény)  mű-
ködnek.  
(2) Az  országos gyűjtemények feletti fenntartói jogokat  az 
országos  presbitérium  gyakorolja.  A  fenntartó  köteles  az 
egyházi gyűjtemények működéséről legalább azon a szinten 
gondoskodni,  amelyen  az  azonos  feladatkört  ellátó  állami 
és önkormányzati közgyűjtemények működnek. 
(3) Az országos gyűjtemények feletti  - anyagi, jogi és mű-
ködési  feltételekkel  kapcsolatos  -  felügyeletet  az  országos 
elnökség egyik tagja gyakorolja.  
(4) Az országos gyűjtemények működtetésével kapcsolatos 
döntéseket az illetékes testületek a Gyűjteményi Tanács vé-
leményének és állásfoglalásainak figyelembevételével hoz-
zák meg.  
 
7. § 
(1)  Az  országos  gyűjtemények  munkáját  az  intéz-
mények  igazgatói  (továbbiakban  intézményi  igazgató)  irá-
nyítják, akik személyükben ellátják az ágazatvezetői felada-
tokat is.  
background image
(2) Az országos gyűjtemények igazgatóit  - a nyilvános pá-
lyázatban meghatározott alkalmassági feltételek alapján -, a 
Gyűjteményi  Tanács  ajánlásának  figyelembevételével,  az 
országos presbitérium választja meg hat évre. Az intézmé-
nyi igazgatók felett a munkáltatói jogokat - az országos iro-
daigazgató útján - az országos presbitérium gyakorolja.  
(3)  Az  intézményi  igazgatók  felelősek  az  országos  gyűjte-
mények  leltár  szerinti  vagyonáért  és  az  anyagi  eszközök 
célszerű felhasználásáért. 
(4)  Az  intézményi  igazgatók  képviselik  az  országos  gyűj-
teményeket az egyházi, valamint az állami testületek, szer-
vezetek, hatóságok előtt. 
(5) Az intézményi  igazgatók  - az  országos iroda gazdasági 
vezetőjével  együtt  -  felelősek  az  intézmény  költségvetés-
ének és a zárszámadásának elkészítéséért és beterjesztéséért 
az országos presbitérium elé.  
(6) Az intézményi igazgatók a jóváhagyott költségvetés ke-
retein  belül  -  a  gazdasági  vezető  ellenjegyzése  mellett  - 
utalványoznak.  
(7) Az országos gyűjtemények munkatársai felett a munkál-
tatói jogokat az intézményi igazgatók gyakorolják.  
 
8. § 
(1)  Az  országos  gyűjtemények  az  országos  egyházi 
költségvetésen belül működnek.  
(2)  Az  országos  gyűjtemények  pénzügyeit  az  intézményi 
igazgatók  megbízása  alapján, elkülönített  módon az  orszá-
gos iroda kezeli és intézi.  
(3)  Az  egyházi  fenntartói  hozzájárulást  az  evangélikus 
gyűjteményeknek juttatott állami támogatás egészíti ki.  Az 
országos gyűjtemények a  szakmai fejlesztés érdekében pá-
lyázati forrásokat is igénybe vesznek.  
 
9. § 
(1) Az országos gyűjtemények  - az országos gazda-
sági bizottság előzetes állásfoglalását követően - a fenntartó 
és az országos gyűjtemények jogait és kötelezettségeit sza-
bályozó  fenntartói  szerződést  kötnek  az  országos  presbité-
riummal. 
(2) A fenntartói szerződésben rögzíteni kell: 
a) Az országos gyűjtemények működése céljából bizto-
sított épületek, helyiségek és azok fenntartási és karban-
tartási feltételeinek (pl. helyiségbérlet, közműköltségek) 
meghatározását.  Fejlesztés  céljából  az  országos  gyűjte-
mények kezdeményezhetik új helyiségek (pl. iroda, rak-
tár, kiállítóterem) létesítését.  
b)  Az  országos  gyűjtemények  megfelelő  működéséhez 
szükséges személyi állománykeretet, az előírt képesítési 
feltételekkel  együtt.  A  munkatársak  személyi  alapbére 
nem lehet kevesebb, mint a közgyűjteményeknél foglal-
koztatott közalkalmazottakra vonatkozóan a hatályos ál-
lami jogszabályokban meghatározott munkabér.  
c)  Az  országos  gyűjtemények  működéséhez  szükséges 
műszaki és egyéb szakmai felszerelésnek, valamint azok 
fenntartási, karbantartási és fejlesztési költségeit. 
d) A fenntartó anyagi hozzájárulása mértékét.  
e)  Az  országos  gyűjtemények  önállóan  gyakorolható 
szerződési jogára vonatkozó összeghatárt.  
f) Az országos gyűjteményeknek a gyűjteményi bevéte-
lekből való részesedése mértékét.  
g)  Mindazokat  az  egyéb  kérdéseket,  melyet  mindkét 
szerződő fél szükségesnek tart. 
 
10. §  Az  országos  gyűjtemények  működési  rendjének 
részletes szabályait tartalmazó szervezeti és működési sza-
bályzatot az intézményi igazgató készíti el és a Gyűjtemé-
nyi Tanács jóváhagyása és beterjesztése alapján az országos 
presbitérium fogadja el. 
 
IV. fejezet 
Egyházmegyei gyűjteményi megbízott és egyházmegyei 
elnökség 
 
11. §  (1)  A  gyűjteményi  megbízott  az  egyházmegye  vá-
lasztott  tisztségviselője.  A  tisztségviselő  személy  adatairól 
(név, cím, telefon, stb.) a Gyűjteményi Tanácsot haladékta-
lanul  tájékoztatni  kell.  Amennyiben  az  egyházmegyében 
nem került sor gyűjteményi megbízott megválasztására, fel-
adatát az esperes látja el.  
(2) Gyűjteményi megbízott könyvtári, levéltári vagy múze-
umi érdeklődésű vagy szakképzettségű személy lehet.  
(3) A gyűjteményi megbízott munkájában szorosan együtt-
működik  az  egyházmegye  esperesével  és  felügyelőjével, 
akik segítik munkáját.  
(4)  A  gyűjteményi  megbízottak  szakmai  felügyeletét  a 
könyvtári, levéltári és múzeumi ágazatvezetők látják el. Az 
ágazatvezetők  szükség  esetén  javaslatokat  tesznek  a  gyűj-
teményeket fenntartó egyházi szervezetek felé.  
(5)  Az  egyházmegyei  gyűjteményi  megbízott  évente  be-
számolási  kötelezettséggel  tartozik  az  egyházmegyei  köz-
gyűlésnek és a Gyűjteményi Tanácsnak.  
 
12. §  (1) A gyűjteményi megbízott feladata: 
a)  az  egyházmegyei  gyűjteményi  -  részletes,  helyes  és 
teljeskörű  adatokat  tartalmazó  -  nyilvántartás  vezetése, 
valamint  a  nyilvántartás  adatainak  megküldése  az  ága-
zati  szakfelügyeletet  ellátó  országos  gyűjtemények  ré-
szére,  
b)  az  egyházmegyéhez  tartozó  egyházi  szervezetek 
gyűjteményi  jellegű  anyagairól  (könyvek,  levéltári  ira-
tok,  kegytárgyak)  készült  nyilvántartások  vezetésének 
felügyelete,  az  elkészült  nyilvántartások  összegyűjtése 
és  egységes  -  egyházi  szervezetenkénti,  gyűjteményi 
munkaágankénti - rendszerezése, 
c) a gyűjteményi anyagban történt bármilyen, tudomásá-
ra jutott változás nyilvántartásba történő feljegyzése, va-
lamint  a  nyilvántartott  gyűjteményi  tárgy  állapotának 
változása  (lopás,  rongálás,  állagromlás,  elveszés,  köl-
csönadás,  restaurálás,  helyváltoztatás)  esetén  az  egy-
házmegye vezetőségének és az országos gyűjtemények-
nek haladéktalan értesítése. 
d)
1
Az egyházmegyei gyűjteményi megbízott köteles je-
lenteni a Gyűjteményi Tanácsnak, ha olyan gyűjteményi 
anyagról szerez tudomást, amely őrizetlenül, illetve ve-
szélyeztetetten található. Azon egyházközségek anyagá-
ról, ahol nincs helyben lakó lelkész, haladéktalanul érte-
sítenie kell a Gyűjteményi Tanácsot. 
(2)  A  gyűjteményi  megbízott  (1)  bekezdésben  meghatáro-
zottakon túli részletes  feladatait az egyházmegyei  szabály-
rendelet és a munkaköri leírás tartalmazza.  
 
13. §  (1)  A  gyűjteményi  anyagok  megfelelő  őrzése  és  el-
lenőrzése az egyházmegye elnökségének feladata.  
(2)  Az  esperes  háromévenkénti  általános  vizsgálatának  el-
engedhetetlen része a gyűjteményi anyag - levéltári, könyv-
tári  anyag  és  kegytárgyak  -  leltár  szerinti  ellenőrzése  és 
megfelelő őrzési állapotuk vizsgálata.  
(3) Az esperes lelkészváltás esetén gondoskodik a könyvtá-
ri, levéltári és muzeális, valamint a kiemelt értékű anyagok 
                                                 
1
Beiktatta  a  210/2014.  (XI.  13.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatá-
lyos: 2014. november 13-tól. 
background image
leltár  szerinti  átadásáról,  melyről  részletes  átadási-átvételi 
jegyzőkönyvet kell készíteni.  
(4) Amennyiben az esperes bármifajta rendellenességet, el-
térést  észlel  a  gyűjteményi  anyag  nyilvántartásában,  hala-
déktalanul értesíti az országos gyűjteményeket.  
(5) Ha az esperesi látogatás során kiderül, hogy az egyház-
község  a  tulajdonában  levő  gyűjteményi  anyagokat  nem 
képes  szakszerűen  őrizni  és  kezelni,  az  esperes  kezdemé-
nyezi  -  tulajdonjog  tiszteletben  tartása  mellett  -  a  tárgyak 
ideiglenes  vagy  végleges  beszállítását  biztos  őrzési  helyre 
(egyházmegyei gyűjtemény, országos gyűjtemények).  
(6)
2
Az az egyházközség, - ahol nincs helyben lakó lelkész - 
tulajdonjoga  fenntartása  mellett  köteles  gyűjteményi  anya-
gának szakszerű és biztonságos őrzéséről gondoskodni, va-
lamint veszélyeztetettség esetén egyházunk gyűjteményeibe 
való  elhelyezéséről  intézkedni.  Az  átadást  a  Gyűjteményi 
Tanács felügyeli. 
(7)  A  gyűjteményi  anyagokban  bekövetkezett  változásról 
(eltűnés, sérülés, káreset) az egyházközség elnöksége köte-
les tájékoztatni a Gyűjteményi Tanácsot.  
(8) A restaurálási munkálatok megkezdése előtt az egyház-
község elnöksége a Gyűjteményi Tanács hozzájárulását kö-
teles kérni.  
 
14. §  (1) Az egyházmegyék a területükön működő egyházi 
szervezetek  gyűjteményi  anyagának  biztonságos  őrzése  és 
kezelése  érdekében  egyházmegyei  vagy  egyházkerületi 
gyűjteményt  hozhatnak  létre  (pl.  regionális  gyűjtőlevéltá-
rat).  
(2)  Az  egyházmegyei  és  egyházkerületi  gyűjtemény  létre-
hozásához  a  Gyűjteményi  Tanács  egyetértő  szakmai  véle-
ménye és a zsinat hozzájárulása szükséges. E gyűjtemények 
működésére  a  kiemelt  egyházi  gyűjteményekre  vonatkozó 
előírásokat kell alkalmazni.  
 
V. fejezet 
Egyházi szervezetek gyűjteményei 
 
15. §  (1)  Az  egyházi  szervezetek  felelősek  a  tulajdonuk-
ban  levő  gyűjteményi  anyag  szakszerű  és  hiánytalan  meg-
őrzéséért.  
(2) Az egyházközségekben a lelkész és a felügyelő feladata 
a gyűjteményi anyagok megőrzése, illetve annak kezelése.  
(3) Egyházi szervezet a gyűjteményi anyagának kezelésére 
könyvtárost,  levéltárost  választhat,  akiknek  feladatkörét, 
megbízási  idejét  az  egyházi  szervezet  szabályrendeletben 
rögzíti. 
 
16. §  (1)  A  gyűjteményi  anyagok  szakszerű  őrzése  és  ke-
zelése érdekében az egyházi  szervezet  a  tulajdonában levő 
könyvtári,  levéltári  és  muzeális  értékekről  nyilvántartást 
vezet, mely a vagyonleltár szerves részét képezi. 
(2)  A  gyűjteményi  anyagokról  készült  nyilvántartást  az 
egyházi  szervezet  köteles  eljuttatni  a  területileg  illetékes 
egyházmegyei gyűjteményi megbízottnak, valamint a gyűj-
teményi  anyagokban  történt  bármilyen  változás  (káreset, 
kölcsönzés,  gyarapodás)  esetén  haladéktalanul  köteles  az 
egyházmegyei gyűjteményi megbízottat értesíteni.  
(3) Amennyiben az egyházi szervezet nem tudja biztosítani 
a  biztonságos  őrzés  és  szakszerű  kezelés  feltételeit  -  külö-
nösen  is,  ha  a  tulajdonukban  levő  anyag  országosan  is  ki-
emelkedő  értéket  képvisel  -  tulajdonjoga  fenntartásával  a 
                                                 
2
A 13. § (6)-(8) bekezdéseket beiktatta a 210/2014. (XI. 13.) országos 
presbitériumi határozat. Hatályos: 2014. november 13-tól. 
gyűjteményi tárgyat átadhatja az egyházmegye vagy az or-
szágos gyűjtemények kezelésébe.  
 
17. §  (1)  A  gyűjteményi  anyagok  kezelőjének  változása 
esetén  a  leltár  szerinti  átadás  a  felettes  egyházi  elnökség 
szakszerű  felügyelete  mellett  történik.  Az  egyházközség 
elnökségében  történt  változás  esetén  az  esperes,  illetve  az 
általa  megbízott  lelkész  intézkedik  az  egyházközség  tulaj-
donát  képező  gyűjteményi  anyagok  (kegytárgyak,  levéltári 
és könyvtári anyag) leltár szerinti átvételéről és megőrzésé-
ről.  
(2) Egyházi szervezetek összevonása, társítása, megszünte-
tése esetén a jogutód szervezet köteles gondoskodni a gyűj-
teményi anyagok megfelelő elhelyezéséről. 
 
VI. fejezet 
Kiemelt egyházi gyűjtemények és védett anyagok 
 
18. §  (1)  A  jelentős  értéket  őrző  egyházi  szervezetek,  az 
egyéb  feltételek  megléte  esetén  -  a  Gyűjteményi  Tanács 
ajánlása, és a zsinat hozzájárulása alapján - kiemelt egyházi 
gyűjteményt (könyvtárat, levéltárat, egyháztörténeti és egy-
házművészeti gyűjteményt) hozhatnak létre. 
(2)  A  Gyűjteményi  Tanács  ajánlása  esetén  az  országos 
presbitérium  kezdeményezheti  a  kiemelt  egyházi  gyűjte-
mény  államilag  nyilvántartott  szakgyűjteménnyé  minősíté-
sét.  
 
19. §  (1) A fenntartó presbitériuma működteti és felügyeli 
a kiemelt egyházi gyűjteményt, mely erre a célra gyűjtemé-
nyi bizottságot hozhat létre. 
(2) A kiemelt egyházi gyűjtemény kezelésével külön mun-
katársat kell megbízni (könyvtáros, levéltáros).  
(3) A kiemelt egyházi gyűjtemények kezelésének módjáról 
az  egyházi  szervezet  gyűjteményi  szervezeti  és  működési 
szabályzatot hoz létre, melyet az egyházi szervezet  presbi-
tériuma  fogad  el.  A  szervezeti  és  működési  szabályzatot  - 
elfogadás  előtt,  vagy  módosítás  esetén  -  szakmai  vélemé-
nyezésre a Gyűjteményi Tanácsnak is meg kell küldeni.  
(4) A kiemelt egyházi gyűjtemények szakmai felügyeletét a 
Gyűjteményi Tanács látja el. A kiemelt egyházi gyűjtemé-
nyek  kezelői  munkájukról  évente  kötelesek  beszámolni  a 
Gyűjteményi Tanácsnak.   
 
20. §  (1) A kiemelt egyházi gyűjteményt fenntartó egyházi 
szervezet köteles fenntartási kötelezettségének eleget tenni, 
így  különösen  a  megfelelő  épületet,  infrastruktúrát,  beren-
dezést, valamint a működési költségeket biztosítani.  
(2) A kiemelt egyházi gyűjtemény működési kerete az egy-
házi szervezet költségvetésében elkülönülten jelenik meg.  
(3) A kiemelt egyházi gyűjtemények jogosultak az országos 
gyűjteményi  keretből  való  támogatásra,  melyről  a  Gyűjte-
ményi  Tanács  dönt.  Az  országos  gyűjteményi  támogatás 
esetén a fenntartó a Gyűjteményi Tanácsnak évente köteles 
elszámolni.  
(4)  Az  államilag  nyilvántartott  egyházi  gyűjtemények  -  a 
mindenkori állami jogszabályok rendelkezései szerint - jut-
hatnak állami és egyéb támogatáshoz.   
(5) A kiemelt egyházi gyűjtemények rendelkezésére bocsá-
tott,  kiemelten  is  az  országos  gyűjteményi  és  az  állami  tá-
mogatásból  beszerzett  működési  eszközökről  külön  gyűj-
teményi leltárt kell készíteni.  
(6)  A  kiemelt  egyházi  gyűjtemények  működésére  szolgáló 
helyiségek és eszközök kizárólag gyűjteményi célt szolgál-
nak, ez alól csak a Gyűjteményi Tanács adhat felmentést. 
background image
 
21. §  (1)  Az  egyházi  gyűjteményekben  őrzött  különlege-
sen  értékes  anyagok,  illetve  a  gyűjtemény  egy  része  -  a 
Gyűjteményi Tanács javaslata, és az országos presbitérium 
határozata alapján - védetté nyilváníthatók.  
(2) A  védett anyagokról a  Gyűjteményi Tanács  nyilvántar-
tást vezet, azok szakszerű őrzését  és kezelését  az országos 
gyűjtemények által közvetlenül is ellenőrizheti.  
(3)  A  védett  gyűjteményi  anyagok  kezelésére  (megőrzés, 
selejtezési, elidegenítési tilalom, a hozzáférhetőség biztosí-
tása stb.) - az állami jogszabályokat figyelembevételével - a 
gyűjteményi  munkaágakra  vonatkozó  szabályrendeleti  elő-
írásokat kell alkalmazni. 
(4)
3
Az  egyház  gyűjteményei  az  elnéptelenedő  egyházköz-
ségek,  valamint  a  helyben  lakó  lelkész  nélküli  egyházköz-
ségek  veszélyeztetett  levéltári  és  könyvtári  anyagát,  külö-
nös tekintettel az iratmentésre, kötelesek befogadni. Levél-
tári anyag esetében egyházunk levéltárai (EOL, Győr, Sop-
ron, Nyíregyháza, Szarvas, Békéscsaba, Orosháza) gondos-
kodnak az iratok elhelyezéséről. 
 
II. RÉSZ 
A GYŰJTEMÉNYI MUNKAÁGAK MŰKÖDÉSE 
 
VII. fejezet 
Az egyházi könyvtárak 
 
22. §  (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház a tulajdo-
nában  lévő  muzeális  értékű  nyomtatványok  és  kéziratok 
megőrzésére, valamint az egyháztörténeti kutatás elősegíté-
sére központi könyvtárat, Evangélikus Országos Könyvtárat 
(továbbiakban: Országos Könyvtár) tart fenn.  
(2)  Az  Országos  Könyvtár  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  területére  kiterjedő  illetékességgel  működő  tudo-
mányos intézmény. 
(3) Az Országos Könyvtár székhelye: 1085 Budapest, Üllői 
út 24. 
(4) Az  Országos  Könyvtár éves tevékenységéről  -  a  Gyűj-
teményi Tanácson keresztül - beszámol az országos presbi-
tériumnak. 
(5) Az Országos Könyvtár - mint nyilvános könyvtár - mű-
ködésének állami, szakmai felügyeletét a kulturális ügyeket 
felügyelő minisztérium könyvtári osztálya látja el könyvtári 
szakfelügyelője útján.  
 
23. §  (1)  Az  Országos  Könyvtár  gyűjtőkörét  a  magyar  és 
egyetemes egyháztörténeti irodalom, jelentős szépirodalmi, 
történelmi, művelődéstörténeti, jogtörténeti állomány képe-
zi  elsősorban  az  1945  előtti  időszakból.  A  könyvtár  a  ke-
resztyénség és a protestantizmus történetére vonatkozó iro-
dalmon  kívül  főképpen  a  magyarországi,  illetve  magyar 
nyelvű evangélikus kiadványokat gyűjti.  
(2) Az Országos Könyvtár feladata:  
a) a könyv- és folyóirat-állomány gyarapítása; lehetőség 
szerint a magyarországi evangélikus egyház múltjára és 
jelenére  vonatkozó,  azzal  kapcsolatos  valamennyi  mű 
beszerzése;  az  állomány  feltárása,  katalogizálása;  olva-
sószolgálat és kölcsönzés; 
b) kapcsolattartás más állami és egyházi könyvtárakkal.  
(3)  Az  Országos  Könyvtár  -  mint  nyilvános  könyvtár  - 
szolgáltatásai: 
a)  olvasószolgálat:  az  egyes  könyvtári  dokumentumok 
(könyv,  folyóirat,  elektronikus  dokumentum)  helybeni 
                                                 
3
Beiktatta  a  210/2014.  (XI.  13.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatá-
lyos: 2014. november 13-tól. 
használata; az Országos Könyvtár Régi és Ritka Köny-
vek Gyűjteménye csak külön engedéllyel használható; 
b) kölcsönzés: a munkahellyel rendelkező vagy nyugdí-
jas  egyházi  és  világi  olvasók,  kutatók,  egyetemisták 
kölcsönözhetnek száz évnél nem régebbi, megfelelő ál-
lapotban levő könyveket; 
c) könyvtárközi kölcsönzés; 
d) könyvtárközi dokumentum ellátás;  
e)  előzetes  bejelentés  után  az  Országos  Könyvtár  és  a 
Podmaniczky-Degenfeld  muzeális  gyűjtemény  bemuta-
tása. 
(4)  Az  Országos  Könyvtár  feladatainak  és  működésének 
részletes szabályait szervezeti és működési szabályzata ha-
tározza meg. 
 
24. §  (1) Az egyházi  könyvtárak egyházi szakfelügyeletét 
az Evangélikus Országos Könyvtár igazgatója látja el, mely 
jogot  a  gyűjtemények  tulajdonjogának  tiszteletben  tartásá-
val,  az  egyházi  szervezet  vezetőivel  együttműködve  és  az 
egyházmegyei gyűjteményi megbízottak közreműködésével 
gyakorolja.  
(2) Az egyházi szervezetek kötelesek a tulajdonukban lévő 
könyvanyagról  nyilvántartást  (leltári  jegyzéket)  készíteni, 
melyben az értékes műveket darabonként tüntetik fel. 
(3) Az Országos Könyvtár a leltári jegyzék alapján ellenőr-
zi a gyűjteményi anyag állapotát, és javaslatot tehet a fenn-
tartónak: 
a)  egyes  értékes  művek  biztonságos  és  szakszerű  őrzé-
sére, az elektronikus, illetve mechanikus védelem bizto-
sítására, 
b) az értékes, illetve rossz állapotban lévő kötetek resta-
urálására, biztonsági másolat készítésére, 
c)  az  anyag  áthelyezésére  kiemelt  egyházközségi  gyűj-
teménybe, illetve az Országos Könyvtárba. 
 
VIII. fejezet 
Az egyházi levéltárak 
 
25. §  (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  az  egy-
házigazgatásban,  egyházi  iskolákban  és  szervezetekben, 
keletkezett,  továbbá  magánszemélyek  irathagyatékából  át-
adott  iratok  őrzésére  központi  levéltárat,  Evangélikus  Or-
szágos  Levéltár  (továbbiakban:  Országos  Levéltár)  tart 
fenn. 
(2)  Az  Országos  Levéltár  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  területére  kiterjedő  illetékességgel  működő  tudo-
mányos intézmény. 
(3) Az Országos Levéltár székhelye: 1085 Budapest, Üllői 
út 24.  
(4) Az Országos Levéltár éves tevékenységéről - a Gyűjte-
ményi Tanácson keresztül - beszámol az országos presbité-
riumnak.  
(5)  Az  Országos  Levéltár  működésének  állami,  szakmai 
felügyeletét - mint nyilvános magánlevéltárét – a kulturális 
ügyeket  felügyelő minisztérium levéltári osztálya látja el a 
levéltári szakfelügyelője útján. 
 
26. §  (1)  Az  Országos  Levéltár  gyűjtőköre  kiterjed  az  or-
szágos egyház, az egyházkerületek és egyházmegyék hiva-
talaira, továbbá  az egyházi oktatási és  más intézményekre, 
valamint  egyházi  tisztségviselők,  teológiai  tanárok  és  más 
személyek  irataira.  Az  Országos  Levéltár  letétbe  is  átvesz 
iratokat.  
(2) Az Országos Levéltár feladata:  
background image
a) az őrizetére bízott levéltári anyagok szakszerű, a kor-
szerű  állományvédelmi  feltételeknek  megfelelő  őrzése, 
kutatást elősegítő jegyzékek készítése, kezelése, a levél-
tári  anyagokból  tájékoztatás  nyújtása,  a  kutatás  -  sza-
bályzata szerinti ingyenes - lehetővé tétele; 
b) - erre irányuló megkeresés esetén  - adatok szolgálta-
tása, másolatok készítése; 
c)  az  adatvédelmi  jogszabályok  figyelembevétele  mel-
lett, anyakönyvi és egyéb adatokban való kutatás enge-
délyezése; 
d) kapcsolattartás más egyházi és állami levéltárakkal; 
e) a Magyarországi Evangélikus Egyház történetére vo-
natkozó  kutatás  elősegítése,  múltjának  megismertetése 
érdekében  a  közreműködés  kiadványok  készítésében, 
kiállítások anyagának előkészítésében.  
(3)  Az  Országos  Levéltár  feladatainak  és  működésének 
részletes  szabályait  szervezeti-működési  és  kutatási  sza-
bályzata határozza meg. 
 
27. §  (1)  Az  egyházi  levéltárak  egyházi  szakfelügyeletét 
az  Országos  Levéltár  igazgatója  gyakorolja,  mely  jogot  a 
fenntartó tulajdonjogának tiszteletben tartásával, az egyházi 
szervezet vezetőivel együttműködve gyakorolja.  
(2) Az Országos Levéltár közreműködik, hogy a gyűjtőkö-
rébe tartozó szervezetek rendelkezzenek érvényes iratkeze-
lési szabályzattal, mely tartalmazza a selejtezésre és a levél-
tárba adásra vonatkozó intézkedéseket. Az iratok levéltárba 
adásának  ideje  általában  a  keletkezéstől  számított  tizenöt 
év. Az iratok levéltárba adása jegyzékkel, dobozolt állapot-
ban, a szükséges selejtezést végrehajtva történik.  
(3) A tulajdonosnak kötelessége a levéltári anyag megőrzé-
se és szakszerű kezelése.  
(4)  A  kiemelkedően  értékes  anyagokat  olyan  helyen  kell 
őrizni, ahol a szakszerű és biztonságos tárolás felelősséggel 
megvalósítható. (pl. az olyan egyházközségek, ahol helyben 
lelkészi  hivatal  működik  -  pl.  anyaegyház).  Az  olyan  egy-
házközségi  részekben  (társegyház,  leányegyház,  fiókegy-
ház),  ahol  helyben  lelkészi  hivatal  nem  működik,  csak 
olyan esetben javasolt értékes gyűjteményi anyagok őrzése, 
ahol vállalják a szakszerű tárolási feltételek megteremtését. 
Utóbbi esetekben szükséges az egyházmegyei gyűjteményi 
megbízott  és  az  országos  gyűjtemények  folyamatos  fel-
ügyelete. 
(5) Az egyházi szervezeteknek a tulajdonukban lévő levél-
tári anyagról nyilvántartást (levéltári jegyzéket) kell készí-
teni,  és  abba  az  iratra  vonatkozó  minden  változást  be  kell 
vezetni.  
(6) Az Országos Levéltár a leltári jegyzékek alapján ellen-
őrzi  a  levéltári  anyag  szakszerű  őrzését  és  kezelését,  és 
kezdeményezheti: 
a) állományvédelmi intézkedések (restaurálás, biztonsá-
gi másolat készítése) megtételét, 
b)  a  levéltári  az  anyag  biztos  helyre  való  átszállítását 
gyűjtőlevéltárba, illetve az Országos Levéltárba.  
 
IX. fejezet 
Az egyházi múzeumok 
 
28. §  (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  egyház-
művészeti  és  egyháztörténeti  emlékeinek  megőrzése  érde-
kében  központi  múzeumot,  Evangélikus  Országos  Múzeu-
mot  (továbbiakban:  Országos  Múzeum)  tart  fenn,  mely  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  területére  kiterjedő  il-
letékességgel rendelkező tudományos intézmény. 
(2) Az Országos Múzeum székhelye: 1052 Budapest, Deák 
Ferenc tér 4.  
(3)  Az  Országos  Múzeum  éves  tevékenységéről  -  a  Gyűj-
teményi Tanácson keresztül – beszámol az országos presbi-
tériumnak.  
(4)  Az  Országos  Múzeum  működésének  állami,  szakmai 
felügyeletét  a  kulturális  ügyeket  felügyelő  minisztérium 
múzeumi osztálya látja el múzeumi szakfelügyelője útján.  
 
29. §  (1)  Az  Országos  Múzeum  gyűjtőkörét  a  magyar  és 
egyetemes egyháztörténet, a szakrális művészet és a műve-
lődéstörténet tárgyi, írásos, nyomtatott és audiovizuális em-
lékei képezik.  
(2) Az Országos Múzeum feladata: 
a)  az  egyházközségek,  az  országos  egyház,  az  oktatási 
és  más intézmények vagy a  saját  tulajdonában és őrzé-
sében  lévő  szakrális  és  egyéb  jellegű  műtárgyak  nyil-
vántartása,  feldolgozása,  karbantartásának  szakmai  fel-
ügyelete,  letétben  való  megőrzése,  valamint  a  műtár-
gyak egy részének állandó vagy időszaki kiállításon va-
ló bemutatása; 
b) egyháztörténetünk nagyjai tárgyi hagyatékának meg-
őrzése, gondozása, tevékenységük ismertetése. 
(3) Az Országos Múzeum működése keretei között: 
a)  az  Országos  Múzeum  székhelyének  állandó  kiállítá-
sán  és  időszakos  kiállításokon  mutatja  be  a  magyar  és 
egyetemes  egyháztörténet,  a  szakrális  művészet  és  a 
művelődéstörténet tárgyi, írásos, valamint audiovizuális 
emlékeit; 
b)  az  Országos  Múzeum  anyagának  népszerűsítése  ér-
dekében  tudományos  feldolgozások,  tanulmányok  és 
ismeretterjesztő  kiadványok  kivitelezését,  illetve  keres-
kedelmi forgalomba hozatalát is feladatának tekinti; 
c) Az Országos Múzeum múzeumi, tudományos és egy-
házi  feladatainak  teljesítése  érdekében  bel-  és  külföldi 
szakmai kapcsolatokat épít ki és tart fenn. 
(4)  Az  Országos  Múzeum  feladatainak  és  működésének 
részletes  szabályait  szervezeti-működési  szabályzata  hatá-
rozza meg. 
 
30. §  (1)  A  muzeális  jellegű  tárgyak  és  gyűjtemények 
egyházi  szakfelügyeletét  az  Országos  Múzeum  igazgatója 
látja el, mely jogot a gyűjtemények tulajdonjogának tiszte-
letben  tartásával,  az  egyházi  szervezet  vezetőivel  együtt-
működve  és  az  egyházmegyei  gyűjteményi  megbízottak 
közreműködésével gyakorolja.  
(2)  A  gyűjteményi  megbízott  tevékenységéről,  az  egyház-
megye területén lévő egyházi épületek, műtárgyak és egyéb 
értékek  állagában  bekövetkezett  változásokról,  illetve  vál-
tozatlanságokról  évente  jelentést  tesz  a  Gyűjteményi  Ta-
nácsnak. 
(3)  Az  egyházközségek  kötelesek  a  tulajdonukban  lévő  ér-
tékes műtárgyakat (festmények, műtárgyak stb.) fényképes 
nyilvántartásba  (leltári  jegyzék)  venni  és  azokat  leltári 
tárgyként kezelni, karbantartani, gondoskodni.  
(4) Az egyháztörténeti, illetve művészettörténeti szempont-
ból  értékes  műtárgyakat  olyan  helyen  kell  őrizni,  ahol  a 
szakszerű  és  biztonságos  tárolás  felelősséggel  megvalósít-
ható.  (pl.  az  olyan  egyházközségek,  ahol  helyben  lelkészi 
hivatal működik - pl. anyaegyház). Az olyan egyházközségi 
részekben  (társegyház,  leányegyház,  fiókegyház),  ahol 
helyben  lelkészi  hivatal  nem  működik,  csak  olyan  esetben 
javasolt értékes gyűjteményi anyagok őrzése, ahol vállalják 
a  szakszerű  tárolási  feltételek  megteremtését.  Utóbbi  ese-
background image
tekben szükséges az egyházmegyei gyűjteményi megbízott 
és az országos gyűjtemények folyamatos felügyelete. 
(5) Karbantartásukat, és restaurálásukat  - az Országos Mú-
zeum jóváhagyásával - csak megfelelően képzett szakember 
(a restaurátor kamara tagja) végezheti.  
(6) A leltári jegyzék alapján az Országos Múzeum ellenőrzi 
a gyűjteményi anyag állapotát és javaslatot tehet a fenntar-
tónak: 
a)  egyes  értékes  és  veszélyeztetett  műtárgyak,  illetve 
műtárgy-együttesek védetté nyilvánítására, 
b) a műtárgyak biztonságos és szakszerű őrzésére, elekt-
ronikus és/vagy mechanikus védelem biztosítására, 
c)  az  értékes,  illetve  rossz  állapotban  lévő  műtárgyak 
restaurálására, biztonsági másolat készítésére, 
d)  az  anyag  áthelyezésére  anyagyülekezetbe,  kiemelt 
gyülekezeti  gyűjteménybe,  illetve  az  Evangélikus  Or-
szágos Múzeumba. 
 
III. RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
31. §  E  szabályrendelet  hatálybalépése  előtt  határozatlan 
vagy határozott időre adott megbízásokat a 7.§ (2) bekezdé-
sének rendelkezése nem érinti. 
 
32. §  (1) E szabályrendelet 2008. december 15. napján lép 
hatályba. 
(2)  E  szabályrendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatá-
lyát  veszti  az  egyházi  gyűjtemények  működéséről  szóló 
3/2002. (V. 4.) szabályrendelet. 
 
Budapest, 2014. november 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031