Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 6/2018. (IX. 20.) országos szabályrendelet Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális segélyről, valamint Schedius Lajos tanulmányi segélyről
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

6/2018. (IX. 20.) országos szabályrendelet Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális segélyről, valamint Schedius Lajos tanulmányi segélyről

6.2018_Sztehlo és Schedius_szabrend_20180920.pdf — PDF document, 230Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

6/2018. (IX. 20.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 
SZTEHLO GÁBOR TANULMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS 
SEGÉLYRŐL, VALAMINT SCHEDIUS LAJOS TA-

NULMÁNYI SEGÉLYRŐL  

 

A  szabályrendelet  alapvető  célja,  hogy  meghatározza  a 
Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egy-
ház) országos presbitériuma által megalapított Sztehlo Gá-
bor  tanulmányi  és  szociális  segély  (a  továbbiakban: 
Sztehlo  támogatás),  valamint  Schedius  Lajos  tanulmányi 
segély (a továbbiakban Schedius támogatások) alapok pá-
lyázati elbírálásának és a  megítélt támogatások  felhaszná-
lásának az elveit, módját és feltételeit. 
 
 

I. fejezet 

A támogatások célja és alapja 

 

1. § 

(1) A Sztehlo támogatás célja hozzájárulni azon te-

hetséges,  ám  nehézsorsú,  evangélikus  és  más  felekezetű 
középiskolás  tanulók  tanulmányaihoz,  akiknek  anyagi  le-
hetőségeik  szűkösek,  illetve  támogatás  nélkül  nem  tudják 
középiskolai tanulmányaikat befejezni, felsőfokú tanulmá-
nyaikat megkezdeni. 
(2) A Schedius támogatás célja a kiemelkedően tehetséges 
és  közösségi  szellemű,  evangélikus  középiskolában  tanu-
lók evangélikus felekezetű diákok támogatása. 
(3) A támogatások célja továbbá az evangélikus értelmiség 
kinevelésének elősegítése. 
(2)  A  támogatással  való  rendelkezés  során  minden  részt-
vevőnek a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és ala-
possággal kell eljárnia oly módon, hogy a támogatás méltó 
legyen  az  egyházhoz,  annak  értékeihez,  Sztehlo  Gábor  és 
Schedius Lajos életművéhez és személyes példájához. 
(3) A támogatással való rendelkezés során tartózkodni kell 
bármilyen  alapon  való  hátrányos  megkülönböztetéstől,  és 
törekedni kell az esélyegyenlőség biztosítására. 

 

A támogatás pénzügyi alapjáról 

 

2. § 

(1)  Az  alapok  éves  támogatását  a  mindenkori  költ-

ségvetési törvény tartalmazza. 
(2) Az Sztehlo alap összege belföldi és külföldi természe-
tes  vagy  jogi  személy,  továbbá  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező társaság, illetve szervezet pénzbeli támogatásá-
val növelhető.  
(3) Az alapok összegét növeli az odaítélt, de fel nem hasz-
nált, illetve visszavont támogatás összege is. 
(4) Az alapok összegét növeli továbbá az abban lévő pénz-
eszköz kamatai is. 
(5) Az alapok e szabályrendeletben meghatározott céloktól 
eltérő egyéb célra nem használható fel. 
 
 

II. fejezet  

Értelmező rendelkezések  

 

3. § 

1. támogatás: az alapokból a külön-külön meghirde-

tett pályázat során odaítélt Sztehlo tanulmányi és szociális 
segély,  valamint  Schedius  tanulmányi  segély  (együttesen: 
szociális segély), mely az egyházi ösztöndíjnak minősül. 
2. közeli hozzátartozó: a jövedelemvizsgálat vonatkozásá-
ban  a  házastárs;  az  egyenes  ágbeli  rokon;  az  örökbefoga-
dott,  a  mostoha-  és  neveltgyermek;  az  örökbefogadó-,  a 
mostoha- és a nevelőszülő; a testvér és az élettárs. 

3.  tanulmányi  pályázati  cél:  a  pályázó  az  alábbi  célokra 
nyújthat be tanulmányi segély iránti pályázatot: 

a) könyvek és digitális eszközök beszerzése,   
b)  nyelvi  tábor  és  nyelvvizsgához  szükséges  tanulmá-
nyok folytatása, nyelvvizsga díj, 
c) hangszervásárlás, 
d) tanulmányút, 
e)  művészeti  és  sport  tevékenységekkel  összefüggő 
költségek, 
f) kollégiumi díj, 
g) a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek. 

4. szociális segély: szociálisan rászoruló pályázónak pénz-
ben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás. 
5.  szociálisan  rászoruló:  aki  családjának  háztartásában  az 
egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a köte-
lező  legkisebb  munkabér  (minimálbér)  összegét,  melynek 
dokumentált igazolása szükséges.  Egy  háztartásnak  minő-
sül  az  egy  lakásban  együttlakó,  ott  bejelentett  lakóhellyel 
vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező  személyek  közössé-
ge. 
 

 

III. fejezet 

A támogatás lebonyolításában résztvevők 

 

A bizottságról 

 

4. § 

A bizottság jogosult tanévenként legalább egy alka-

lommal (szeptemberben), a  három pályázat kiírására, a tá-
mogatás  elérésére  benyújtott  pályázatok  értékelésére  és 
elbírálására, a támogatást elnyerő pályázó kiválasztására és 
pályázatból való kizárására, valamint az odaítélt támogatás 
visszavonására. 
 
5. § 

(1) A bizottság hét főből áll, melynek tagjai: 

a) az országos presbitérium által delegált két fő,  
b) a három egyházkerület által delegált egy-egy fő, 
c)  az  országos  nevelési  és  oktatási  bizottság  által  fel-
kért egy fő, 
d) az országos diakóniai bizottság által felkért egy fő. 

(2) A bizottság tagjai közül az elnököt az országos presbi-
térium jelöli ki. 
 
6. § 

Nem lehet a bizottság tagja bármely oktatási intéz-

mény alkalmazásban álló személy. 
 
7. § 

A bizottság működésére, ülésezésének rendjére, ha-

tározatképességére  és  a  határozathozatala  rendjére  az  or-
szágos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  3/2008. 
(VII. 3.) országos szabályrendelet vonatkozó rendelkezése-
it kell alkalmazni. 

 

A pályázó 

 

8. § 

(1) Pályázónak minősül minden olyan személy, aki 

pályázatot nyújt be a támogatás elnyerésére. 
(2)  Sztehlo  tanulmányi  segély  iránt  pályázó  lehet  az  az 
evangélikus  fenntartású  középiskolában  (továbbiakban: 
intézmény) tanuló bármely felekezetű diák, aki  

a) igazoltan szociálisan rászoruló, 
b)  egyes  tantárgyakban  vagy  területeken  (művészet, 
sport) kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

(3)  Schedius  tanulmányi  segély  iránt  pályázó  lehet  az  az 
evangélikus  fenntartású  középiskolában  (továbbiakban: 
intézmény)  tanuló  evangélikus  felekezetű  diák,  aki  egyes 

background image

tantárgyakban  vagy  területeken  (művészet,  sport)  kiemel-
kedő teljesítményt nyújt.  
(4)  Szociális  segély  iránt  pályázó  lehet  az  az  egyházi  és 
állami,  egyéb  fenntartású  középiskolában  (továbbiakban: 
intézmény) tanuló evangélikus felekezetű diák, aki  

a) igazoltan szociálisan rászoruló, 
b)  egyes  tantárgyakban  vagy  területeken  (művészet, 
sport) kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

(5)  A  pályázó  köteles  a  támogatás  felhasználásának  célját 
megjelölni,  valamint  egyházközsége  lelkészének  lelkészi 
ajánlását  beszerezni.  Schedius  tanulmányi  segélyre  való 
pályázat esetén a pályázónak az iskolalelkésze ajánlását is 
be kell szereznie. 
 
9. § 

(1) Nem lehet pályázó a bizottság tagja, illetve an-

nak közeli hozzátartozója. 
(2) A pályázatból a bizottság határozata alapján kizárható 
minden olyan pályázó, aki a pályázat kapcsán tisztességte-
len, erkölcstelen vagy jogszabálysértő magatartást tanúsít, 
vagy díjazása egyéb okból nem egyeztethető össze a támo-
gatás céljával. 
 

A mentor 

 

10. §  (1) Tanulmányi segélyre pályázó esetén a mentor a 
pályázó intézményének tanára, aki a pályázóval személyes 
kapcsolatban áll. 

a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során,  
b) kapcsolatot tart az érintett szaktanárral, 
c) figyelemmel kíséri az elnyert támogatás felhasználá-
sát, 
d) közreműködik a támogatás elszámolásában. 

(2)  Szociális  segély  iránt  pályázó  esetén  egyházközségé-
nek lelkésze, aki a pályázóval személyes kapcsolatban áll. 

a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során,  
b) kapcsolatot tart a pályázó közeli hozzátartozóival,  
c) figyelemmel kíséri az elnyert támogatás felhasználá-
sát, 
d) közreműködik a támogatás elszámolásában. 

 
 

IV. fejezet 

A támogatás odaítélésének menete 

 

Pályázat 

 

11. §  (1)  A  támogatás  odaítélése  külön-külön  pályázatok 
útján történik.  
(2) A pályázat  megindításához a bizottság pályázati felhí-
vást tesz közzé, amely tartalmazza legalább: 

a) a támogatás elnevezését,  
b) a támogatás célját, 
c)  a  pályázaton  kiosztásra  kerülő  teljes  pénzösszeget, 
illetve az egyes pályázó által elérhető támogatás maxi-
mális összegét, 
d) a pályázati jelentkezési lapot és mentori adatlapot, 
e) a pályázati dokumentáció részét képező benyújtandó 
dokumentumok listáját, 

 

f) a pályázat benyújtási helyét és határidejét, 
g) az eredményhirdetés határidejét, 
h)  az  értékelés  és  elbírálás  legfontosabb  szempontjait, 
valamint, 
j) minden olyan egyéb információt, amely az érvényes 
pályázat benyújtásához szükséges. 

(3)  A  pályázat  benyújtására  előírt  határidő  elmulasztása 

esetén igazolásnak helye nincs. 
 

A pályázatok értékelése és elbírálása 

 

12. §  (1) A bizottság ülésén értékeli a benyújtott pályáza-
tokat és dönt a támogatás odaítéléséről. 
(2) Az értékelés alapját a benyújtott pályázat képzi. 
(3)  A  tanulmányi  segély  iránti  pályázatok  értékelésének 
legfőbb szempontjai: 

a) szociális rászorultságot igazoló dokumentumok, 
b) a pályázó tanulmányi eredménye és egyéb területen 
kifejtett kiemelkedő tevékenysége, 
c) a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, tervei-
nek összeegyeztethetősége a támogatás céljával, 
d)  mennyiben  erősíti  egyházi  kötődését  a  pályázat  el-
nyerése, 
e) egyéb, a bizottság által a pályázati kiírásban megha-
tározott szempont. 

(4) A szociális segély iránti pályázatok értékelésének leg-
főbb szempontjai: 

a) szociális rászorultságot igazoló dokumentumok, 
b) a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, tervei-
nek összeegyeztethetősége a támogatás céljával, 
c)  mennyiben  erősíti  egyházi  kötődését  a  pályázat  el-
nyerése, 
d) egyéb, a bizottság által a pályázati kiírásban megha-
tározott szempont. 

 
13. §  A  támogatás  elnyeréséről  a  pályázót  és  tanulmányi 
segély megítélése esetén annak intézményét, illetve szociá-
lis  segély  esetén  az  egyházközségi  lelkészét  a  bizottság  a 
határozathozatalt  követően,  de  legkésőbb  8  napon  belül 
értesíti. 
 

A tanulmányi segély támogatás felhasználása 

 

14. §  (1)  Az  egyház  a  tanulmányi  segély  támogatás  ösz-
szegének  kifizetését  a  nyertes  pályázó  intézménye  javára 
támogatás formájában teljesíti. Az tanulmányi segélyre pá-
lyázó javára közvetlen kifizetést teljesíteni nem lehet. 
(2) Az intézmény köteles a támogatás összegét elkülönítet-
ten kezelni.  
(3)  Kifizetést  az  intézmény  a  pályázó,  valamint  mentora 
közös, írásbeli kérelmére teljesíthet. 
(4)  A  pályázó  köteles  a  tanulmányi  segély  támogatás  fel-
használását igazoló számlát beszerezni. 
(5) A nyertes pályázónak az elnyert összeget az adott tanév 
végéig lehet felhasználnia.  
(6) Az intézmény köteles a fel nem használt összeget leg-
később július 15. napjáig az egyháznak visszautalni. 
 
15. §  A pályázó a  támogatás  felhasználásáról és a  tanul-
mányi segéllyel támogatott tanulmányairól a tanév befeje-
zését  követően,  legkésőbb  július  15.  napjáig  köteles  a  bi-
zottságnak írásban beszámolni, a számlákat csatolni. 
 

A szociális segély támogatás felhasználása 

 

16. §  (1) Az egyház – az országos iroda gazdasági osztá-
lya útján - a szociális segély támogatás összegének kifize-
tését a nyertes pályázó javára támogatás formájában telje-
síti az általa megjelölt saját, illetve eltartója bankszámlára 
utalással. 
(2)  Kifizetést  az  egyház  a  pályázó,  valamint  mentora  kö-
zös, írásbeli kérelmére teljesíthet. 

background image

(3) A nyertes pályázónak az elnyert összeget az adott tanév 
végéig  lehet  felhasználnia,  ezzel  egyidejűleg  a  bizottság 
számára beszámolót kell küldenie.  
(4)  A  pályázó  köteles  a  fel  nem  használt  összeget  legké-
sőbb július 15. napjáig az egyháznak visszautalni. 
 

Az odaítélt támogatás visszavonása 

 

17. §  (1)  Az  odaítélt  támogatás  visszavonható,  amennyi-
ben  a  bizottság  olyan  tényről  szerez  tudomást,  amelynek 
ismerete esetén a támogatást nem ítélte volna meg. 
(2)  A  bizottság  visszavonó  határozatát  köteles  írásban  in-
dokolni,  melyre  vonatkozóan  a  pályázó  a  döntés  megvál-
toztatását kérheti az országos presbitérium soron követke-
ző ülésén. 
(3)  A  támogatás  visszavonásáról  szóló  jogerős  döntést  a 
bizottság  megküldi  a  pályázónak  és  az  intézménynek,  il-
letve az egyházközség lelkészének. 
(4) A támogatás visszavonásáról szóló jogerős döntés ese-
tén a pályázó köteles a támogatás teljes összegét visszatérí-
teni az egyháznak. 
 
 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
18. §  E  szabályrendelet  az  elfogadása  napján  lép  hatály-
ba,  és  ezzel  egyidejűleg  az  5/2017.  (X.  9.)  országos  sza-
bályrendelet hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2018. szeptember 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. február »
február
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829