background image

2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendelet 

az Andorka Eszter Programról  

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház)  országos  presbitériuma  emléket  kíván  állítani 
Andorka  Eszter  evangélikus  lelkésznőnek,  aki  életét, 
Krisztus  követőjeként,  az  elesettek  megsegítésének 
szolgálatába állította. Ennek érdekében az 56/2016. (V. 12.) 
országos  presbitériumi  határozatában  megalapította  az 
Andorka  Eszter  Programot  (a  továbbiakban:  program).  A 
program  keretén  belül  kiosztott  támogatások  célja 
hozzájárulni  az  olyan  kezdeményezésekhez,  amelyek  az 
Andorka  Eszter  által  mutatott  példa  folytatásaként  az 
elesettek  megsegítését,  az  előítéletek  leküzdését  és  az 
egyház  aktív  társadalmi  jelenlétét  segítik  elő.

 

szabályrendelet  alapvető  célja,  hogy  meghatározza  a 
program  pályázati  rendszerének,  elbírálásának,  a  megítélt 
támogatás  felhasználásának  és  elszámolásának  elveit, 
módját és feltételeit.  
 

I. fejezet 

A program célja és alapja 

 
1. §  (1)  A  támogatás  célja  olyan  kezdeményezések 
támogatása,  amelyek  az  Andorka  Eszter  által  mutatott 
példát 

folytatva 

tevékenykednek 

az 

elesettek 

megsegítéséért, 

az 

előítéletek 

leküzdéséért 

és 

tevékenységükkel  elősegítik  az  egyház  aktív  társadalmi 
jelenlétét.  A  támogatandó  célcsoportok  és  témák  sorában 
kiemelten szerepelnek: 

a) állami gondozottak (utógondozás is), 
b) fogyatékos emberek, 
c) romák, 
d) hajléktalanok, 
e) beteg emberek, 
f) menekültek, 
g) idősek. 

Előnyt  élveznek  azok  a  pályázatok,  amelyekben  hangsúlyt 
kapnak  a  környezetvédelmi,  illetve  természetvédelmi 
szempontok. 
(2)  A  támogatással  való  rendelkezés  során  minden 
résztvevőnek  a  tőle  elvárható  legnagyobb  gondossággal  és 
alapossággal  kell  eljárnia  oly  módon,  hogy  a  támogatás 
méltó  legyen  az  egyházhoz,  annak  értékeihez,  Andorka 
Eszter életművéhez és személyes példájához. 
 

A támogatás pénzügyi alapjáról 

 
2. §  (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által 
biztosított és a III. fejezetben részletezett támogatási forma 
keretében  évente  kiosztható  összeget  a  mindenkori 
költségvetési törvény tartalmazza.

 

 

(2)  A  program  támogatási  összegét  növeli  a  fel  nem 
használt, illetve visszavont támogatás összege is. 
(3)  A  támogatás  e  szabályrendeletben  meghatározott 
céloktól eltérő egyéb célra nem használható fel. 
 

II. fejezet 

A támogatás lebonyolításában résztvevők 

 

A kuratórium 

 
3. §  A  kuratórium  jogosult  évenként  legalább  egy 
alkalommal  a  pályázat  kiírására,  a  benyújtott  pályázatok, 
illetve  értékelésére  és  elbírálására,  a  támogatandó 

kezdeményezések  kiválasztására,  valamint  az  odaítélt 
támogatás visszavonására. 
 
4. §  (1) A kuratórium hét főből áll, tagjai: 

a) a MEVISZ által delegált négy fő,  
b) 

az 

ARARÁT 

(vagy 

az 

Ökumenikus) 

Teremtésvédelmi Munkacsoport által delegált egy fő, 
c) az Evangélikus Hittudományi Egyetem által delegált 
egy fő, 
d) az országos presbitérium által delegált egy fő. 

(2) A kuratórium saját tagjai közül elnököt választ. 
(3) A kuratórium feladatai: 

a) a program felhívásának előkészítése és kihirdetése, 
b) kapcsolattartás a pályázókkal, ajánlattevőkkel, 
c) a  pályázatok és ajánlások  elbírálása, a  támogatásban 
részesülők kiértesítése, a beszámolók elfogadása, 
d) a programmal kapcsolatos kommunikáció, 
e) 

programhoz 

kapcsolódó 

rendezvények 

megszervezése, 

(4) A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik. 
(5)  A  kuratórium  abban  az  esetben  határozatképes,  ha  az 
ülésen a tagok közül legalább öt fő részt vesz. 
(6)  A  kuratórium  döntéseit  egyszerű  szavazattöbbséggel 
hozza meg. 
 

A pályázó 

 
5. § 

(1) Pályázónak minősül minden olyan személy vagy 

szervezet,  aki/amely  pályázatot  nyújt  be  a  program 
támogatásának elnyerésére, továbbá 

a) tevékenysége összhangban van a támogatás céljaival; 
b) a meghirdetett határidőn belül, írásban, a kuratórium 
által  közzétett  adatlap  hiánytalan  kitöltésével,  a 
támogatás  felhasználásának  pontos  megjelölésével, 
elektronikus vagy postai úton nyújtja be pályázatát. 

(2) Az evangélikus kötődés nem feltétel. 
 
6. § 

(1)  A  támogatásban  részesülő  fél  nem  lehet  a 

kuratórium  tagja,  közeli  hozzátartozója,  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  alkalmazottja,  vagy  olyan  szervezet, 
melynek dolgozói főállásban végzik a támogatásra érdemes 
tevékenységek valamelyikét. 
(2) A pályázatból a kuratórium határozata alapján kizárható 
minden  olyan  pályázó,  aki  a  pályázat  kapcsán 
tisztességtelen, 

erkölcstelen 

vagy 

jogszabálysértő 

magatartást  tanúsít,  vagy  díjazása  egyéb  okból  nem 
egyeztethető össze az Andorka Eszter Program céljaival. 
(3) Pályázatot benyújtani kizárólag a meghirdetett határidőn 
belül,  írásban,  a  kuratórium  által  közzétett  adatlap 
hiánytalan  kitöltésével  és  az  előírt  dokumentáció 
benyújtásával lehet. 
 

III. fejezet 

A támogatás odaítélésének menete 

 

Pályázat  

 

7. § 

(1)  A  támogatandó  kezdeményezések  kiválasztása 

egyszerű pályázat keretében a szemléletformálás jegyében a 
projekttervek támogatásával történik. 
(2)  A  pályázati  eljárás  megindításához  a  kuratórium 
felhívást tesz közzé, amely tartalmazza legalább: 

a) a támogatás elnevezését,  
b) a támogatás célját, 

background image

c)  a  kiosztásra  kerülő  teljes  pénzösszeget,  illetve  az 
egyes  támogatott  személyek  vagy  szervezetek  által 
elérhető támogatás maximális összegét, 
d) a pályázati adatlapot

,

 

e) a pályázati dokumentáció részét képező benyújtandó 
dokumentumok listáját, 
f) a pályázat benyújtási helyét és határidejét, 
g) az eredményhirdetés határidejét, 
h)  az  értékelés  és  elbírálás  legfontosabb  szempontjait, 
valamint, 
i)  minden  olyan  egyéb  információt,  amely  az  érvényes 
pályázat benyújtásához szükséges. 

(3)  A  pályázat  benyújtására  előírt  határidő  elmulasztása 
esetén igazolásnak helye nincs. 

 

A pályázatok

 

értékelése és elbírálása 

 
8. § 

(1)  A  kuratórium  ülésén  értékeli  a  benyújtott 

pályázatokat, illetve dönt a támogatás odaítéléséről. 
(2) Az értékelés alapját a benyújtott pályázatok képezik. 
(3) A pályázatok értékelésének legfőbb szempontjai: 

a) megvalósítja-e a program céljait; 
b)  egyéb,  a  kuratórium  által  a  pályázati  kiírásban 
meghatározott szempont; 
c) a pályázat során előnyt élveznek a fiatal (18 év alatti) 
korcsoportok. 

 
9. § 

A  támogatás  elnyeréséről  az  érintetteket  a 

kuratórium  legkésőbb  a  határozathozatalt  követő  8  napon 
belül értesíti. 
 

Az támogatás felhasználása 

 

10. §  (1) Az  egyház  a  támogatás  összegének  kifizetését  a 
támogatásban  részesülő  személy  vagy  szervezet  javára 
támogatás formájában teljesíti. 
(2)  A  támogatásban  részesülő  az  elnyert  összeget  a 
pályázati  kiírásban  meghatározott  határidőn  belül 
használhatja fel. 
(3)  A  támogatásban  részesülő  köteles  a  fel  nem  használt 
összeget  a  rendelkezésre  álló  határidő  után  az  egyháznak 
haladéktalanul visszautalni. 
 
11. §  A 

támogatásban 

részesülő 

támogatás 

felhasználásáról 

és 

támogatással 

támogatott 

tevékenységről  a  felhasználási  határidőt  követő  30  napon 
belül  köteles  a  kuratórium  részére  írásban  tartalmi  és 
pénzügyi beszámolót benyújtani, csatolva a felhasználásról 
szóló  bizonylatokat  és  egyéb,  a  megvalósulást  igazoló 
dokumentumokat,  fotódokumentációt.  A  támogatásban 
részesülő  vállalja,  hogy  az  Andorka  Eszter  Program 
részeként megszervezésre kerülő rendezvényen beszámol a 
támogatás felhasználásáról. 
 

Az odaítélt támogatás visszavonása 

 

12. §  (1) 

Az 

odaítélt 

támogatás 

visszavonható, 

amennyiben  a  kuratórium  olyan  tényről  szerez  tudomást, 
amelynek  ismerete  esetén  a  támogatást  nem  ítélte  volna 
meg. 
(2)  A  kuratórium  visszavonó  határozatát  köteles  írásban 
indokolni,  melyre  vonatkozóan  a  támogatásban  részesült 
személy  vagy  szervezet  a  döntés  megváltoztatását  kérheti 
az országos presbitérium soron következő ülésén. 

(3)  A  támogatás  visszavonásáról  szóló  jogerős  döntést  a 
kuratórium megküldi a támogatásban részesült személynek 
vagy szervezetnek. 
(4) A támogatás visszavonásáról szóló jogerős döntés esetén 
a támogatásban részesült személy vagy szervezet köteles a 
támogatás teljes összegét visszatéríteni az egyháznak. 
 

IV. fejezet. 

Értelmező rendelkezések  

 

13. §  Közeli 

hozzátartozó: 

jövedelemvizsgálat 

vonatkozásában  a  házastárs;  az  egyenes  ágbeli  rokon;  az 
örökbefogadott,  a  mostoha-  és  nevelt  gyermek;  az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő; a testvér és az 
élettárs. 
 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
14. §  E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2019. december 12.