Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

5/2017. (X. 9.) országos szabályrendelet Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális segélyről

B6_Sztehlo_szabrend_20171214.pdf — PDF document, 237Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

5/2017. (X. 9.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 

SZTEHLO GÁBOR TANULMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS 

SEGÉLYRŐL

1

 

 
A szabályrendelet alapvető célja, hogy meghatározza a Ma-
gyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  egyház) 
országos  presbitériuma  által  megalapított  Sztehlo  Gábor 
Tanulmányi  és  Szociális  Segély  (a  továbbiakban:  támoga-
tás)  pályázatainak,  elbírálásának  és  a  megítélt  támogatás 
felhasználásának elveit, módját és feltételeit. 
 
 

I. fejezet 

A támogatás célja és alapja 

 

1. § 

(1)  A  támogatás  célja  hozzájárulni  azon  tehetséges, 

ám nehézsorsú, evangélikus, középiskolás tanulók tanulmá-
nyaihoz,  akiknek  anyagi  lehetőségeik  szűkösek,  illetve  tá-
mogatás  nélkül  nem  tudják  középiskolai  tanulmányaikat 
befejezni,  felsőfokú  tanulmányaikat  megkezdeni,  A  támo-
gatás  célja  továbbá  az  evangélikus  értelmiség  kinevelésé-
nek elősegítése. 
(2) A támogatással való rendelkezés során minden résztve-
vőnek a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és alapos-
sággal kell eljárnia oly módon, hogy a támogatás méltó le-
gyen  az  egyházhoz,  annak  értékeihez,  Sztehlo  Gábor  élet-
művéhez és személyes példájához. 
(3) A  támogatással való rendelkezés során tartózkodni  kell 
bármilyen  alapon  való  hátrányos  megkülönböztetéstől,  és 
törekedni kell az esélyegyenlőség biztosítására. 

 

A támogatás pénzügyi alapjáról 

 

2. § 

(1)  Az  egyház  országos  presbitériuma  a  támogatás 

nyitó  összegét  10.000.000.-  Ft-ban  állapítja  meg,  melyet 
elkülönített bankszámlán helyez el és kezel.  
(2)  A  támogatás  összege  belföldi  és  külföldi  természetes 
vagy  jogi  személy,  továbbá  jogi  személyiséggel  nem  ren-
delkező  társaság,  illetve  szervezet  pénzbeli  támogatásával 
növelhető.  
(3) Az alap összegét növeli az odaítélt, de fel nem használt, 
illetve visszavont támogatás összege is. 
(4) Az alap összegét növeli továbbá az abban lévő pénzesz-
köz kamatai is. 
(5)  Az  alap  e  szabályrendeletben  meghatározott  céloktól 
eltérő egyéb célra nem használható fel. 
 
 

II. fejezet  

Értelmező rendelkezések  

 

3. § 

1. támogatás: az alapból a külön-külön meghirdetett 

pályázat  során  odaítélt  tanulmányi  és  szociális  segély 
(együttesen: szociális segély). 
2.  közeli  hozzátartozó:  a  jövedelemvizsgálat  vonatkozásá-
ban  a  házastárs;  az  egyenes  ágbeli  rokon;  az  örökbefoga-
dott,  a  mostoha-  és  neveltgyermek;  az  örökbefogadó-,  a 
mostoha- és a nevelőszülő; a testvér és az élettárs. 
3.  tanulmányi  pályázati  cél:  a  pályázó  az  alábbi  célokra 
nyújthat be tanulmányi segély iránti pályázatot: 

a) kollégiumi díj, 
b)  nyelvi  tábor  és  nyelvvizsgához  szükséges  tanulmá-
nyok folytatása, nyelvvizsga díj, 

                                                           

1

Elfogadta  a  184/2017.  (XII.  14.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatá-

lyos: 2017. december 14-től. 

c) hangszervásárlás, 
d) tanulmányút, 
e)  művészeti  és  sport  tevékenységekkel  összefüggő 
költségek, 
f) a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek. 

4.  szociális  segély:  szociálisan  rászoruló  pályázónak  pénz-
ben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás. 
5.  szociálisan  rászoruló:  aki  családjának  háztartásában  az 
egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötele-
ző  legkisebb  munkabér  (minimálbér)  összegét,  melynek 
dokumentált igazolása szükséges. Egy háztartásnak minősül 
az egy lakásban együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
 

 

III. fejezet 

A támogatás lebonyolításában résztvevők 

 

A bizottságról 

 

4. § 

A bizottság jogosult tanévenként legalább egy alka-

lommal  (szeptemberben),  a  két  pályázat  kiírására,  a  támo-
gatás elérésére benyújtott pályázatok értékelésére és elbírá-
lására,  a  támogatást  elnyerő  pályázó  kiválasztására  és  pá-
lyázatból  való  kizárására,  valamint  az  odaítélt  támogatás 
visszavonására. 
 
5. § 

(1) A bizottság hét főből áll, melynek tagjai: 

a) az országos presbitérium által delegált két fő,  
b) a három egyházkerület által delegált egy-egy fő, 
c) az országos nevelési és oktatási bizottság által felkért 
egy fő, 
d) az országos diakóniai bizottság által felkért egy fő. 

(2) A bizottság tagjai közül az elnököt az országos presbité-
rium jelöli ki. 
 
6. § 

Nem  lehet  a  bizottság  tagja  bármely  oktatási  intéz-

mény alkalmazásban álló személy. 
 
7. § 

A  bizottság  működésére, ülésezésének rendjére, ha-

tározatképességére  és  a  határozathozatala  rendjére  az  or-
szágos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  3/2008. 
(VII. 3.) országos szabályrendelet vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 

A pályázó 

 

8. § 

(1)  Pályázónak  minősül  minden  olyan  személy,  aki 

pályázatot nyújt be a támogatás elnyerésére. 
(2)  Tanulmányi  segély  iránt  pályázó  lehet  az  az  egyházi 
fenntartású  középiskolában  (továbbiakban:  intézmény)  ta-
nuló evangélikus diák, aki  

a) igazoltan szociálisan rászoruló, 
b)  egyes  tantárgyakban  vagy  területeken  (művészet, 
sport) kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

(3) Szociális segély iránt pályázó lehet az az egyházi és ál-
lami,  egyéb  fenntartású  középiskolában  (továbbiakban:  in-
tézmény) tanuló evangélikus diák, aki  

a) igazoltan szociálisan rászoruló, 
b)  egyes  tantárgyakban  vagy  területeken  (művészet, 
sport) kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

(4)  A  pályázó  köteles  a  támogatás  felhasználásának  célját 
megjelölni,  valamint  egyházközsége  lelkészének  lelkészi 
ajánlását beszerezni. 
 

background image

9. § 

(1)  Nem  lehet  pályázó  a  bizottság  tagja,  illetve  an-

nak közeli hozzátartozója. 
(2)  A  pályázatból  a  bizottság  határozata  alapján  kizárható 
minden olyan pályázó, aki a pályázat kapcsán tisztességte-
len,  erkölcstelen  vagy  jogszabálysértő  magatartást  tanúsít, 
vagy díjazása  egyéb okból nem egyeztethető össze a  Szte-
hlo Gábor támogatás céljával. 
 

A mentor 

 

10. §  (1) Tanulmányi segélyre pályázó esetén az intézmé-
nyének tanára, aki a pályázóval személyes kapcsolatban áll. 

a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során,  
b) kapcsolatot tart az érintett szaktanárral, 
c) figyelemmel kíséri az elnyert  támogatás felhasználá-
sát, 
d) közreműködik a támogatás elszámolásában. 

(2) Szociális segély iránt pályázó esetén egyházközségének 
lelkésze, aki a pályázóval személyes kapcsolatban áll. 

a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során,  
b) kapcsolatot tart a pályázó közeli hozzátartozóival,  
c) figyelemmel kíséri az elnyert támogatás felhasználá-
sát, 
d) közreműködik a támogatás elszámolásában. 

 
 

IV. fejezet 

A támogatás odaítélésének menete 

 

Pályázat 

 

11. §  (1)  A támogatás odaítélése  külön-külön pályázat út-
ján történik.  
(2)  A  pályázat  megindításához  a  bizottság  pályázati  felhí-
vást tesz közzé, amely tartalmazza legalább: 

a) a támogatás elnevezését,  
b) a támogatás célját, 
c) a pályázaton kiosztásra kerülő teljes pénzösszeget, il-
letve az egyes pályázó által elérhető támogatás maximá-
lis összegét, 
d) a pályázati jelentkezési lapot és mentori adatlapot, 
e) a pályázati dokumentáció részét képező benyújtandó 
dokumentumok listáját, 
f) a pályázat benyújtási helyét és határidejét, 
g) az eredményhirdetés határidejét, 
h)  az  értékelés  és  elbírálás  legfontosabb  szempontjait, 
valamint, 
j)  minden  olyan  egyéb  információt,  amely  az  érvényes 
pályázat benyújtásához szükséges. 

(3)  A  pályázat  benyújtására  előírt  határidő  elmulasztása 
esetén igazolásnak helye nincs. 
 

A pályázatok értékelése és elbírálása 

 

12. §  (1) A bizottság ülésén értékeli a benyújtott pályáza-
tokat és dönt a támogatás odaítéléséről. 
(2) Az értékelés alapját a benyújtott pályázat képzi. 
(3)  A  tanulmányi  segély  iránti  pályázatok  értékelésének 
legfőbb szempontjai: 

a) szociális rászorultságot igazoló dokumentumok, 
b)  a  pályázó  tanulmányi  eredménye  és  egyéb  területen 
kifejtett kiemelkedő tevékenysége, 
c)  a  pályázó  jövőre  vonatkozó  elképzeléseinek,  tervei-
nek összeegyeztethetősége a támogatás céljával, 
d)  mennyiben  erősíti  egyházi  kötődését  a  pályázat  el-

nyerése, 
e) egyéb, a bizottság által a pályázati kiírásban meghatá-
rozott szempont. 

(4)  A  szociális  segély  iránti  pályázatok  értékelésének  leg-
főbb szempontjai: 

a) szociális rászorultságot igazoló dokumentumok, 
b)  a  pályázó  jövőre  vonatkozó  elképzeléseinek,  tervei-
nek összeegyeztethetősége a támogatás céljával, 
c)  mennyiben  erősíti  egyházi  kötődését  a  pályázat  el-
nyerése, 
d) egyéb, a bizottság által a pályázati kiírásban megha-
tározott szempont. 

 
13. §  A  támogatás  elnyeréséről  a  pályázót  és  tanulmányi 
segély megítélése esetén annak intézményét, illetve szociá-
lis  segély  esetén  az  egyházközségi  lelkészét  a  bizottság  a 
határozathozatalt követően, de legkésőbb 8 napon belül ér-
tesíti. 
 

A tanulmányi segély támogatás felhasználása 

 

14. §  (1) Az egyház a tanulmányi segély támogatás össze-
gének  kifizetését  a  nyertes  pályázó  intézménye  javára  tá-
mogatás  formájában  teljesíti.  Az  tanulmányi  segélyre  pá-
lyázó javára közvetlen kifizetést teljesíteni nem lehet. 
(2) Az intézmény köteles a támogatás összegét elkülönítet-
ten kezelni.  
(3)  Kifizetést  az  intézmény  a  pályázó,  valamint  mentora 
közös, írásbeli kérelmére teljesíthet. 
(4)  A  pályázó  köteles  a  tanulmányi  segély  támogatás  fel-
használását igazoló számlát beszerezni. 
(5) A nyertes pályázónak az elnyert összeget az adott tanév 
végéig lehet felhasználnia.  
(6) Az intézmény köteles a fel nem használt összeget legké-
sőbb július 15. napjáig az egyháznak visszautalni. 
 
15. §  A  pályázó  a  támogatás  felhasználásáról  és  a  tanul-
mányi  segéllyel  támogatott  tanulmányairól  a  tanév  befeje-
zését  követően,  legkésőbb  július  15.  napjáig  köteles  a  bi-
zottságnak írásban beszámolni, a számlákat csatolni. 
 

A szociális segély támogatás felhasználása 

 

16. §  (1)  Az  egyház  –  az országos iroda  gazdasági osztá-
lya útján - a szociális segély támogatás összegének kifizeté-
sét  a  nyertes pályázó javára  támogatás  formájában teljesíti 
az általa megjelölt saját, illetve eltartója bankszámlára uta-
lással. 
(2) Kifizetést az egyház a pályázó, valamint mentora közös, 
írásbeli kérelmére teljesíthet. 
(3) A nyertes pályázónak az elnyert összeget az adott tanév 
végéig  lehet  felhasználnia,  ezzel  egyidejűleg  a  bizottság 
számára beszámolót kell küldenie.  
(4) A pályázó köteles a fel nem használt összeget legkésőbb 
július 15. napjáig az egyháznak visszautalni. 
 

Az odaítélt támogatás visszavonása 

 

17. §  (1)  Az  odaítélt  támogatás  visszavonható,  amennyi-
ben  a  bizottság  olyan  tényről  szerez  tudomást,  amelynek 
ismerete esetén a támogatást nem ítélte volna meg. 
(2) A bizottság visszavonó határozatát köteles írásban indo-
kolni, melyre vonatkozóan a pályázó a döntés megváltozta-
tását kérheti az országos presbitérium soron következő ülé-
sén. 

background image

(3) A támogatás visszavonásáról szóló jogerős döntést a bi-
zottság  megküldi  a  pályázónak  és  az  intézménynek,  illetve 
az egyházközség lelkészének. 
(4)  A  támogatás  visszavonásáról  szóló  jogerős  döntés  ese-
tén a pályázó köteles a támogatás teljes összegét visszatérí-
teni az egyháznak. 
 
 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
18. §  E szabályrendelet az elfogadása napján lép hatályba, 
és ezzel egyidejűleg az 1/2009. (IX. 10.) országos szabály-
rendelet hatályát veszti. 
 
 
Budapest, 2017. december 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031