Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal A MEE hatályos jogszabályai Országos szabályrendeletek 5/2014. (XII. 11.) országos szabályrendelet az egyházi önkormányzatok és intézmények költségvetésének és beszámolójának elkészítési szabályairól
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

5/2014. (XII. 11.) országos szabályrendelet az egyházi önkormányzatok és intézmények költségvetésének és beszámolójának elkészítési szabályairól

B4_kv és bsz szabrend_20161215.pdf — PDF document, 417Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

5/2014. (XII. 11.) országos szabályrendelet 

az egyházi önkormányzatok és intézmények költségveté-

sének és beszámolójának elkészítési szabályairól 

 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 
4. § (1) bekezdése alapján – utalva az egyház háztartásáról 
szóló 2000. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény) 6. § (1) 
bekezdésére - az alábbi szabályrendeletet alkotja: 
 
1. § 

A Magyarországi Evangélikus Egyház önálló  gaz-

dálkodással rendelkező önkormányzataiban és intézménye-
iben a gazdálkodási év megegyezik a naptári évvel. 
 

Országos egyház 

2. § 

(1) Az országos egyház költségvetésének előkészí-

tése az országos iroda feladata. A költségvetési javaslatot a 
gazdasági  bizottság  véleményével  együtt  kell  az  országos 
presbitériumhoz beterjeszteni. 
(2) Az országos egyház költségvetését úgy kell elfogadásra 
a zsinat elé terjeszteni, hogy azt - az országos presbitérium 
előterjesztése alapján - a zsinat tárgyév február 28. napjáig 
el tudja fogadni. 
(3)  Az  országos  egyház  tárgyévi  beszámolóját,  úgy  kell  a 
zsinat elé terjeszteni, hogy az a zsinat a tárgyévet követő év 
május 31. napjáig el tudja fogadni. 
(4)  Az  országos  egyház  költségvetésének  és  beszámolójá-
nak szerkezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
(5)  Az  országos  egyház  költségvetését  és  beszámolóját  a 
jóváhagyást követően, a jóváhagyásról szóló döntés alapján 
az  országos  egyház  képviseletére  jogosult  személy  ellen-
jegyzi. 
 

Egyházmegyék 

3. § 

(1) Az egyházmegye költségvetésének előkészítése 

az  egyházmegyei  gazdasági  felelős  feladata,  együttműköd-
ve  az  egyházmegye  elnökségével.  A  költségvetést  az  egy-
házmegyei gazdasági bizottság véleményével együtt kell az 
egyházmegyei presbitériumhoz beterjeszteni. 
(2)  Az  egyházmegyei  presbitériumnak  az  egyházmegye 
tárgyévi  költségvetést tárgyév április 10. napjáig kell elfo-
gadnia és jóváhagyásra felterjesztenie. 
(3)  Az  egyházmegye  tárgyévi  beszámolóját,  a  tárgyévet 
követő év  
április  10  .  napjáig  kell  elfogadnia  és  jóváhagyásra  felter-
jesztenie. 
(4)  Az  egyházmegye  költségvetését  és  beszámolóját  jóvá-
hagyás céljából az országos elnökségnek a benyújtás határ-
idejét követő május 31. napjáig kell megtárgyalnia. 
(5)  Az  egyházmegye  költségvetésének  és  beszámolójának 
szerkezetét az 2.1 és 2.2 sz. melléklet tartalmazza. 
(6) Az egyházmegyék költségvetést és beszámolóját a jóvá-
hagyást  követően,  a  jóváhagyásról  szóló  döntés  alapján  az 
országos egyház képviseletére jogosult személy ellenjegyzi. 
 

Egyházközségek 

4. § 

(1) Az  egyházközség  költségvetésének  előkészíté-

se az egyházközség elnökségének feladata. A költségvetést 
az egyházközség presbitériumához kell beterjeszteni. 
(2)  A  költségvetést  az  egyházközség  presbitériumának  a 
tárgyév elején, március 31. napjáig kell elfogadnia és jóvá-
hagyásra az egyházmegye presbitériumához fel terjesztenie. 
(3)  Az  egyházközség  tárgyévi  beszámolóját  legkésőbb  a 
tárgyévet  követő év március 31. napjáig kell elfogadnia és 
jóváhagyásra felterjesztenie. 

(4)  Az  egyházközség  költségvetését  és  beszámolóját  jóvá-
hagyás  céljából  az  egyházmegyei  presbitériumnak  a  be-
nyújtás  határidejét  követő  április  30.  napjáig  kell  megtár-
gyalnia. 
(5)  Az  egyházközség  költségvetésének  és  beszámolójának 
szerkezetét a 3.1. és 3.2. sz. melléklet tartalmazza. 
(6)  Az  egyházközségek  költségvetését  és  beszámolóját  a 
jóváhagyást követően, a jóváhagyásról szóló döntés alapján 
az  egyházmegye  elnöksége,  valamint  az  egyházmegyei 
számvevőszék elnöke ellenjegyzi. 
 

Intézmények 

5. § 

(1)  Az  egyházi  intézmények  költségvetésének 

előkészítése az intézmény gazdasági vezetőjének a feladata 
együttműködve az intézmény vezetőjével. 
(2)  Az  egyházi  intézmény  költségvetésének  és  beszámoló-
jának jóváhagyását az arra jogosult testületnek a benyújtás 
határidejét követő május 31. napjáig kell megtennie. 
(3) A költségvetés és beszámoló elkészítésének, jóváhagyá-
sának  időpontjait  az  országos  iroda  igazgatója  határozza 
meg. 
(4)  Az  egyházi  intézmény  költségvetésének  és  beszámoló-
jának  szerkezetét  –  intézménytípushoz  igazodva  -  a  4.  sz. 
melléklet tartalmazza. 
(5) Az intézmények költségvetését és beszámolóját a jóvá-
hagyást  követően,  a  jóváhagyásról  szóló  döntés  alapján  az 
igazgatótanács elnöke, a fenntartó egyházközség elnöksége, 
országos  fenntartású  intézmény  esetén  az  országos  egyház 
képviseletére jogosult személy ellenjegyzi.  
 

Felhatalmazó rendelkezések 

6. § 

(1)  Az  5.  §  (3)  bekezdésre  tekintettel  felhatalma-

zást  kap  az  országos  iroda  igazgatója,  hogy  az  intézmé-
nyekre  vonatkozó  költségvetés  és  beszámoló  elkészítésé-
nek,  jóváhagyásának  időpontjait  a  tárgyévet  megelőző  év 
december 31. napjáig meghatározza.  
(2) Felhatalmazást kap az országos iroda igazgatója, hogy a 
szabályrendelet  1-4.  sz.  mellékletében,  az  egyházi  jogi 
személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezett-
ségének  sajátosságairól  szóló  kormányrendeletben  megha-
tározott  beszámolók  előírt  tagolásán  kívüli  költségvetési 
sorokat az állami és egyházi jogszabályváltozás, az egyházi 
adatszolgáltatási  igények  figyelembevételével,  ahhoz  iga-
zítva módosítsa.  
(4) Az országos iroda igazgatója a 6 .§ (1) bekezdés szerinti 
határidőről  és  6.  §  (2)  bekezdés  szerinti  módosított  1-4. 
mellékletekről a tárgyévet  megelőző év december 31. nap-
jáig  elektronikus  úton  tájékoztatja  az  egyházi  jogi  szemé-
lyeket.  
(4)  Az  egyházmegye  elnöksége  felhatalmazást  kap  a  4.  § 
(3)  bekezdésben  rögzített  időponttól  korábbi  időpont  meg-
határozására, amelyről az egyházközségeket írásban a költ-
ségvetési évet megelőző év december 31. napjáig kell tájé-
koztatni.  
 

Záró és átmeneti rendelkezések 

7. § 

(1) E szabályrendelet  - a (2)-(3) bekezdésben fog-

laltakat  figyelembe  véve  -  2014.  december  12.  napján  lép 
hatályba és ezzel együtt a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház I/2000. országos közgyűlési rendelete hatályát veszti.  
(2)

1

  

                                                           

1

A  2.1-2  ,  valamint  a  3.1-2  sz.  mellékletet  hatályon  kívül  helyezte  a 

160/2016.  (XII.15.)  országos  presbitériumi  határozat  az  alábbiak  szerint: 
„A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5) 

background image

(3)

2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. 
törvény 4. § (3) bekezdésére - az egyházi önkormányzatok és intézmények 
költségvetésének és beszámolójának elkészítési szabályairól szóló 5/2014. 
(XII.  11.)  országos  szabályrendeletet  módosítja.  A  mellékletben  szereplő 
2.1-2 és 3.1-2 egyházközségi és egyházmegyei költségvetés és beszámoló 
formai  követelményeire  vonatkozó  új  mellékletek  közül  a 2017.  évi  gaz-
dálkodásról  készítendő  beszámoló  új  formáját  első  alkalommal  a  2017. 
évről  szóló  beszámoló  elkészítésekor  kell  alkalmazni.”  Hatályos:  2017. 
január 1-től. 

2

  Hatályon  kívül  helyezte  a  160/2016.  (XII.  15)  országos  presbitériumi 

határozat. Hatályos: 2017. január 1-től. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. július »
július
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031