background image

7/2018. (XI. 8.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 

A LELKÉSZI ÉLETPÁLYAMODELL RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 

A Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban:  az  egyház)  országos  presbitériuma  az  egyházi 
jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – utalva az egyházi szolgálat külön 
területeiről szóló 2005. évi V. törvény 17/A. § (6) bekezdésre – a lelkészi életpályamodell részletes szabá-
lyait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

I. fejezet 

A szabályrendelet hatálya 

 

1. §  A lelkészi életpályamodell három fő részből áll: 

a)  a képzési és minősítési rendszer, 
b)  a jelzőrendszer és támogató szolgálat, és 
c)  az illetményrendszer. 

 
2. §  (1) A képzési és minősítési rendszer célja, hogy  

a)  összefogja  azokat  a  továbbképzési  formákat,  amelyek  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemen 

folytatott képzésre építve biztosítják a lelkészek számára a folyamatos szakmai megújulás lehetősé-
gét és kötelezettségét. A rendszer működtetésének tapasztalatai visszajelzésként szolgálnak az alap-
képzést folytató egyházi felsőoktatási intézmény számára; 

b)  meghatározza  azokat  a  képzési  formákat  és  kritériumokat,  amelyek  elvégzése,  teljesítése  feltétele 

bizonyos speciális lelkészi munkakörök, tisztségek vagy megbízatások betöltésének;  

c)  biztosítsa a lelkészi szolgálat minőségbiztosításának alapjait. 

(2) A lelkészi életpályamodell képzési és minősítési rendszere az alábbiakból áll: 

a)  az egyház által szervezett valamennyi lelkész számára kötelező továbbképzések: részvétel a lelkészi 

munkaközösségek, az országos lelkészkonferencia, az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonfe-
rencia munkájában és a Lelkészakadémia kurzusain; 

b)  az egyház által szervezett, kötelező, a parókusi alkalmassági vizsgához szükséges vezetőképzés; 
c)  az  egyház  által  az  igazgató  lelkészek,  a  magasabb  egyházkormányzati  szinten  szolgáló  lelkészek, 

valamint az intézményvezető lelkészek számára szervezett, kötelező, a vezetőképzésre épülő maga-
sabb szintű vezetőképzés; 

d)  kötelező továbbképzések meghatározása a speciális  lelkészi  szolgálati  feladatokhoz (iskolalelkész, 

kórházlelkész, börtönlelkész, tábori lelkész stb.);  

e) 
f)  minősítési kollokvium. 

 
3. §  (1) A jelzőrendszer és támogató szolgálat célja, hogy támogassa a lelkészeket életük és szolgálatuk 
mindazon  területein,  amely  területeken  tapasztalható  elakadások  megnehezíthetik  a  hiteles  szolgálatot. 
A jelzőrendszer  és  támogató  szolgálat  részeit  és  vonatkozó  rendelkezéseit  jelen  szabályrendelet  3.  sz. 
melléklete tartalmazza. 
(2) Jelzőrendszerként az éves kötelező önértékelés és esperesi konzultáció szolgál, mely keretében meg-
határozhatók azok az igények és szükségletek, amelyekhez személyi vagy egyéb segítségforrások rendel-
hetők. 
(3)  A lelkészi  életpályamodell  jelzőrendszer  és  támogató  szolgálatának  rendszere  –  a  (2)  bekezdésben 
meghatározottakon túlmenően – az alábbiakból áll:  

a)  a szakmai személyiség támogatása 
aa)  ötévente egyszer részvétel csoportos szupervíziós folyamatban (kötelező); 
ab)  egyéb továbbképzések és támogatások (önkéntes); 
ac)  sabbat idő (önkéntes) 
b)  a pszichés én fejlesztése 
ba)  az ordinációt, illetve a nem  az Evangélikus Hittudományi  Egyetemen kiállított  teológiai végzett-

séget igazoló oklevéllel rendelkezők esetében a lelkészképesítő vizsgát megelőző pszichológiai ál-
lapotfelmérés (kötelező); 

background image

bb)  professzionális segítő szakember igénybevétele (önkéntes) 
c)  spirituális identitás ápolása  
ca)  kísérőlelkészi kapcsolat a beosztott lelkészi évek végéig (kötelező); 
cb)  kísérőlelkészi kapcsolat a parókusi vizsga után (önkéntes); 
cc)  egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel (önkéntes)  
d)  interperszonális kapcsolatok 
da)  professzionális szakmai segítő szakember igénybevétele (önkéntes); 
da)  rekreációs programok igénybevétele (önkéntes) 
e)  egészségügyi szűrővizsgálat (önkéntes). 

(4) A lelkészi illetményrendszer célja, hogy meghatározza a teljesállású és e szabályrendeletben meghatá-
rozott, adott szolgálati hely méretének megfelelően országos egyházi támogatásban részesített szolgálati 
jogviszonyban álló lelkészek rendszeres havi illetményének minimális mértékét. A lelkészi illetménytáb-
lával előreláthatóvá válik, hogy a teljes életúton – legalább – milyen díjazásban részesül egy lelkész.  
(5)  A lelkészi  életpályamodell  elemeit  kreditrendszer  fogja  össze.  Az  életpályamodell  meghatározó  ele-
mei együttesen biztosítják a lelkészi életút kereteit, valamint a minőségbiztosítás alapjait. Az illetményka-
tegóriákba való továbblépést az adott ciklusban elérendő kreditek megszerzése teszi lehetővé. 
 
4. §  A lelkészi életpályamodell kiterjed: 

a)  valamennyi  lelkészre  –  ideértve  a  magasabb  szintű  egyházkormányzati  és  országos  egyházi  alkal-

mazásban álló, valamint beosztott lelkészre is –, akik kötelesek a jogszabályokban írt, az életpálya-
modell kötelező elemeinek eleget tenni, valamint jogosult a jogszabályokban írt, az életpályamodell 
jelzőrendszeri és támogató szolgálatát, és illetményrendszerét igénybe venni.  

b)  az illetményre vonatkozó szabályai kiterjednek – e szabályrendelet meghatározottak figyelembevé-

telével – a magasabb szintű egyházkormányzati és országos egyházi alkalmazásban álló, valamint 
beosztott lelkészekre is. 

 
5. §  (1) Minden kötelező képzés munkaidőnek számít, amely időtartama alatt a helyettesítés megszerve-
zése  az  illetékes  esperes,  az  igazgató  lelkész,  illetve  a  lelkész  szolgálati  helye  szerint  illetékes  felettes 
feladata. 
(2)  A lelkészek  írásban  előterjesztett  kérelme  esetén  a  kötelező  képzési  kötelezettség  idejébe  nem  kerül 
beszámításra: 

a)  az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény (a további-

akban: Sztv.) 27 § (2) bekezdés f–i) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott szolgálat 
ideje, 

b)  az Sztv. 29. §-ban meghatározott rendelkezési állományban töltött idő, 
c)  az Sztv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott betegszabadság ideje, 
d)  az Sztv. 56. §-ban meghatározott szülési szabadság és gyermekgondozási szabadság ideje, 
e)  a doktori tanulmányok időtartama,  
f)  az Sztv. 57. §-ban meghatározott tartós szabadságon töltött idő, valamint 
g)  e szabályrendelet 3. § (3) bekezdés ac) pontjában írt sabbat idő 
azzal,  hogy  az  egyházi  szolgálatba  való  visszalépésük  esetén  rendszeres  havi  illetményük  minimális 

mértéke a visszalépéskor kezdődő ciklus szerinti életkoruk alapján kerül meghatározásra. 

 
6. §  (1) A Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap rendes tagjának minősülő gyülekezeti munkatár-
sak, mint egyházi személyek az életpályamodell alkalmazása során lelkésznek minősülnek. 
(2)  Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  oktatói,  a  tábori  lelkészek,  valamint  a  börtönlelkészek  – 
amennyiben e szabályrendelet másképp nem rendelkezik – egyéb jogszabályok (állami és egyházi törvé-
nyek, illetve belső szabályzatok) alapján teljesítik a minőségbiztosítási követelményeket.  

background image

 

II. fejezet 

A képzési és minősítési rendszer elemei 

 

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában 

7. §  (1) A lelkészi munkaközösségek a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lelké-
szek kötelező továbbképzésének része. 
(2) A lelkészi munkaközösségek évente legalább 10 ülést tartanak, a többnapos alkalmak naponként egy 
ülésnek  számítanak.  A lelkészek  és  lelkészjelöltek  az  ötéves  képzési  és  minősítési  ciklusban  az  ülések 
legalább 60%–án kötelesek részt venni. A részvételről szóló nyilvántartást a lelkészi munkaközösség el-
nöke végzi, az ülést követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az orszá-
gos irodának.  
(3) A lelkészi munkaközösség elsősorban egyházmegyénként végzi munkáját. Az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösség tagjai az egyházmegye területén élő lelkészek és lelkészjelöltek, akiknek joga és köteles-
sége a munkaközösség alkalmain való  részvétel. Az országos egyházi  szolgálatban álló lelkészek  – vá-
lasztásuk szerint – a lakóhelyük vagy a szolgálati helyük szerinti lelkészi munkaközösség tagjai.  

 

Részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában 

8. §  (1) Az országos lelkészkonferencia a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a lel-
készek kötelező továbbképzési alkalma. A lelkészek az ötéves képzési és minősítési ciklusban az ülések 
legalább 20%–án kötelesek részt venni. A többnapos ülések egy ülésnek számítanak.  
(2)  A lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  a  püspöki  tanáccsal  egyetértésben  szervezi  az  or-
szágos lelkészkonferenciákat.  
(3)  A lelkészi  munkaközösségek  országos  szövetsége  minden  év  végén  meghatározza  a  következő  évi 
országos lelkészkonferenciák témájának fő irányelveit. 
(4) A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége kijelöli azt a szakmai tanácsadó testületet, amely a 
lelkészi munkaközösségek országos szövetsége elnökének irányításával  végzi az országos lelkészkonfe-
renciákkal  kapcsolatos  szakmai,  szervezési  feladatokat.  Az  országos  lelkészkonferenciákról  a  lelkészi 
munkaközösségek országos szövetségének elnöke a szövetségnek jelentést tesz. 
(5) A részvételről szóló nyilvántartást az országos lelkészi munkaközösség elnöke végzi, és a lelkészkon-
ferenciát követő 8 napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodá-
nak.  

 

Részvétel az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia munkájában 

9. §  (1) Az egyházkerületek által évente szervezett munkaévkezdő lelkészkonferencia a lelkészi életpá-
lyamodell  képzési  és  minősítési  részeként  a  lelkészek  kötelező  továbbképzésnek  része,  melynek  vala-
mennyi  meghirdetett  alkalmán  –  az  illetékes  püspök  által  adott  írásbeli  felmentés  hiányában  –  minden 
lelkész köteles részt venni. 
(2) A részvételről szóló nyilvántartást az illetékes püspöki hivatal végzi, és a lelkészkonferenciát követő 8 
napon belül az országos irodának is megküldi.  
 

Részvétel a Lelkészakadémia kurzusain  

10. § (1)  A Lelkészakadémia  kurzusain  való  részvétel  a  lelkészi  életpályamodell  képzési  és  minősítési 
részeként a lelkészek kötelező továbbképzésének része.  
(2)  A továbbképzési  kötelezettséget  az  ötéves  képzési  és  minősítési  ciklusban  legalább  két  alkalommal 
kell teljesíteni. Az e szabályrendelet 11–14. §–ban írt lelkészi szolgálati feladatokat ellátó lelkészek szá-
mára – szolgálati feladatukhoz kapcsolódó – a LÉM Bizottság elrendelhet kötelező továbbképzést, illetve 
dönthet más továbbképzések elfogadásáról az e §-ban leírt kötelezettség teljesítéseként.  
(3)  A részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia  vezetője  végzi,  és  az  adott  kurzust  követő  8 
napon belül megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  

background image

 

Részvétel a beosztott lelkészi képzésekben 

11. § (1) A beosztott lelkészek kötelesek a parókusi alkalmassági vizsgálatot megelőzően a Lelkészaka-
démia által szervezett vezetőképzésen, valamint a részükre meghirdetett speciális lelkészakadémiai kur-
zuson részt venni.  
(2)  E  szabályrendelet  hatályba  lépese  napján  már  érvényes  parókusi  alkalmassági  vizsgát  tett  lelkészek 
kötelesek a lelkészi életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett vezetőkép-
zést teljesíteni.  
(3)  A részvételről  szóló  nyilvántartást  a  Lelkészakadémia  végzi,  és  a  részvételt  követő  8  napon  belül 
megküldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  

 

Részvétel a speciális lelkészi szolgálati feladatokhoz szükséges képzésben 

12. § (1) A speciális lelkészi szolgálatokhoz szükséges képzettségeket és megszerzésük ütemezését a sza-
bályrendelet  2.  számú  melléklete  tartalmazza.  Az  ilyen  szolgálatot  végző  lelkészek  továbbképzését  az 
országos  iroda  koordinálja.  A továbbképzések  elfogadásáról  –  a  2.  számú  melléklet  előírásainak  figye-
lembevételével – a LÉM bizottság dönt. 
(2) Speciális lelkészi szolgálatot az alábbi lelkészek végeznek: 

a)  iskolalelkész,  
b)  egyetemi lelkész,  
c)  hitoktató lelkész, 
d)  diakóniai intézményi lelkész, 
e)  kórházlelkész, 
f)  börtönlelkész, 
g)  tábori lelkész. 
 

Kísérőlelkészi feladatok ellátásához nyújtott segítség 

13. § A kísérőlelkészi feladatok ellátásához az egyház segítséget nyújt a kísérőlelkészek számára. 
 

Részvétel az igazgató lelkészek, a magasabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkészek, valamint az 

intézményvezető lelkészek számára szervezett vezetőképzésben 

14. § (1) Az e feladatokat ellátó lelkészek kötelesek legkésőbb a feladat elvállalását követően egy éven 
belül a lelkészi életpályamodell képzési és minősítési részeként a Lelkészakadémia által szervezett, maga-
sabb szintű vezetőképzésben részt venni.  
(2)  E  szabályrendelet  hatályba  lépése  napján  már  ilyen  tisztséget  betöltő  lelkészek  kötelesek  a  lelkészi 
életpályamodell első ötéves ciklusában a Lelkészakadémia által szervezett vezetőképzést teljesíteni.  
(3) A részvételről szóló nyilvántartást a Lelkészakadémia végzi, és a képzést követő 8 napon belül meg-
küldi a területileg illetékes püspöki hivatalnak és az országos irodának.  

 

Minősítési kollokvium 

15. § (1)  A kizárólag  egyházközségi  szolgálatot  ellátó  lelkész  ötévente  vesz  részt  az  esperesi  vizitáció 
keretében lefolytatott minősítési kollokviumban, melyet a minősítő bizottság végez.  
(2) A nem kizárólag egyházközségi szolgálatot végző lelkészek minősítését ötévente  – a LÉM bizottság 
által kijelölt – minősítő bizottság végzi. 

 

III. fejezet 

A jelzőrendszer és támogató szolgálat területei 

 

16. § Jelzőrendszer és támogató szolgálat területei az alábbiak: 

a)  Szakmai személyiség támogatása 

aa) 

Ötévente  egyszer  részvétel  csoportos  szupervíziós  folyamatban,  amely  lehetőséget  nyújt 

szakmai önreflexióra és szakmai kérdések, esetleges elakadások feldolgozására.  
ab) 

Az egyéb önkéntes továbbképzésben és támogatásokban való részvétel a szakmai elakadá-

sok megelőzésére, a szakmai kohézió további elmélyülésére és közös erőforrások feltárására.  

background image

ac) 

A sabbat idő, amely legalább három hónapot biztosít a lelkészek számára a pihenésre, fel-

töltekezésre vagy elmélyült alkotói munkára.  

b)  Pszichés én fejlesztése 

ba) 

Az  ordinációt,  illetve  a  nem  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemen  kiállított  teológiai 

végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők esetében a lelkészképesítő vizsgát megelőző pszicholó-
giai állapotfelmérés. 
bb) 

A professzionális  szakmai  segítő  szakember  igénybevétele,  amelynek  az  egyházon  kívüli 

szakemberek bevonására az egyház biztosít lehetőséget a lelkészeknek igényeinek megfelelően. 

c)  Spirituális identitás ápolása 

ca) 

A kísérőlelkész aktívan kíséri, támogatja a hallgató/pályakezdő képzését, szakmai fejlődé-

sét, spirituális életének alakulását. 
cb) 

Kísérőlelkészi kapcsolat parókusi vizsga után. 

cc) 

Az egyházkerületi hivatásgondozói napokon való részvétel lehetősége.  

d)  interperszonális kapcsolatok: 

da) 

Professzionális segítő szakember igénybevétele. 

db) 

A rekreációs programok igénybevétele 

 

IV. fejezet 

A Lelkészakadémiáról 

 

16/A. § (1) A Lelkészakadémiát az igazgató vezeti, aki legalább 5 éves lelkészi gyakorlattal – ebből lega-
lább két év egyházközségi szolgálattal – rendelkezik.  
(2)  A Lelkészakadémia  munkáját  a  választmány  irányítja  és  felügyeli.  A választmány  évente  legalább 
kétszer ülésezik. A választmány tagjai:  

a)  hivatalból: a püspökök, az országos lelkészi munkaközösség elnöke, az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem rektora, valamint a gyakorlati intézet vezetője, illetve az Ordass Lajos Evangélikus Okta-
tási Központ (Révfülöp) intézmény intézményvezetője; 

b)  választás alapján: egyházkerületenként 1-1 lelkész, valamint  
c)  a lelkészakadémia igazgatója. 

(3) A választmány elnökét maga választja tagjai közül, az igazgató nem választható meg elnöknek. 
(4) A Lelkészakadémia kurzusainak részletes szabályairól a Lelkészakadémia által meghatározott – és az 
országos presbitérium által jóváhagyott – szervezeti és működési szabályzat vonatkozó szabályai rendel-
keznek. 
 

V. fejezet 

Illetményrendszer 

 

17. § (1)  A lelkészi  életpályamodellhez  illetményrendszer  kapcsolódik.  A lelkészi  szolgálat  havi  bruttó 
rendszeres díjazásának minimális mértékét az életkornak, illetve az e szabályrendelet 1. sz. mellékletben 
írt  számítással  meghatározott  álláshely  mértékének  (a  továbbiakban:  szolgálati  igény  mutató  –  szim-
szám),  valamint  a  kreditrendszernek  figyelembevételével  kell  megállapítani,  melyet  a  szolgálatba  állító 
fizet meg.  
(2)  Amennyiben  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  számítással  meghatározott  lelkészi  álláshely(ek)  száma  és 
mértéke  eltér  az  egyházközségben  ténylegesen  fenntartott  álláshely(ek)  számától,  az  országos  egyház 
legfeljebb a számítás által meghatározott mérték alapján nyújt támogatást, a legalacsonyabb díjazású ál-
láshelytől  kezdve.  Amennyiben  az  érintett  egyházközség  az  álláshely  mértékével  nem  ért  egyet,  akkor 
konzultációt kezdeményezhet a területileg illetékes esperessel és püspökkel azzal, hogy ennek megtörtén-
te után az álláshely mértékéről a Püspöki Tanács dönt. 
(3) A lelkészi szolgálat díjazásában együttesen kell figyelembe venni a lelkészi szolgálatért juttatott rend-
szeres havi díjazás összegét, melybe beszámításra kerül: 

a)  – a püspökök és esperesek kivételével – az egyházközségi szolgálatban álló lelkészek esetén heti 4 

hitoktatói óradíj, (a 2021. évben legfeljebb 17 500 Ft összeggel), 

b)  egyházi  jogi  személy  és  egyházi  jogi  személy  által  alapított,  fenntartott  jogi  személytől  szolgálati 

szerződés alapján kapott, a szolidaritásialap-bevallás szerint részletezett juttatás, kivéve 

background image

  ba) 

az esperesi tiszteletdíj 

  bb) 

az igazgató lelkészi tiszteletdíj (az 1. bérkategória 40%-áig), 

  bc) 

valamint püspöki döntés alapján támogatási korrekcióként kapott juttatás, 

c)  az egyház tartási kötelezettségéről szóló 6/2014. (XII. 11.) országos szabályrendelet 1. § c) pontjá-

ban írt közüzemi szolgáltatás fizetésének a szolgálatba állító által történő átvállalása. E juttatás leg-
feljebb 40.000 Ft összegig kerül beszámításra – amennyiben egy lakóingatlanon belül több egyházi 
személy lakhatását biztosítja a szolgálatba állító, az egyházi személyek döntése alapján egyiküknél 
teljes összegben vagy közöttük egyenlő arányban megosztva. 

d)  egyházközségi  szolgálatban  álló  lelkészek  esetén,  amennyiben  kórházlelkészi  szolgálatot  is  ellát-

nak, a kórházlelkészi szolgálatért járó díjazás 10%-a, 

e)  valamint a 2005. évi III. törvény 27. § (2) bekezdés i) pontjára tekintettel kapott rendszeres díjazás. 

 
18. § (1) a) A – különböző szolgálatok együttes figyelembevételével – a lelkészi havi rendszeres díjazás 
minimális mértéke az életkor alapján az alábbi kategóriák alapján kerül meghatározásra:  

a)  

Kate-

gória 

Életkor (alap) 

2021-ben megha-

tározott díjazás 

1. 

parókusi alkal-
massági vizsga 

megszerzéséig 

219 000 Ft 

2. 

25–29 

235 000 Ft 

3. 

30–34 

253 800 Ft 

4. 

35–39 

272 600 Ft 

5. 

40–44 

291 400 Ft 

6. 

45–49 

310 200 Ft 

7. 

50–54 

329 000 Ft 

8. 

55–59 

347 800 Ft 

9. 

60– 

366 600 Ft 

b) 

A 2005.  évi  VIII.  törvény  30.  §-ban  meghatározott  intézményi  lelkészek  e  szabályrendelet 

hatályba lépését követően történő főállású alkalmazása esetén az a) pontban meghatározott bértáblát 
kell alkalmazni. 
c) 

A 2005. évi VIII. törvény 30. §-ban meghatározott intézményi lelkésznek e szabályrendelet 

hatályba lépésekor fennálló ezen alkalmazása tekintetében, választása szerint a 159/2015. (XII. 10.) 
országos presbitériumi határozatban meghatározott bértáblát is választhatja évi egyszeri írásbeli nyi-
latkozata alapján. 
d) 

E szabályrendelet hatályba lépésekor hitoktatói álláshelyet ellátó lelkész, ezen alkalmazása 

tekintetében, választása szerint az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénz-
ügyi kereteiről szóló 3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet 2. sz. mellékletétben meghatározott 
bértáblát is választhatja évi egyszeri írásbeli nyilatkozata alapján. 

(2)  A lelkész  a  parókusi  alkalmassági  vizsga  megszerzéséig  az  illetményrendszer  1.  kategóriájába  kerül 
besorolásra. A parókusi alkalmassági vizsga megállását követően a lelkész az adott év január 1-jén betöl-
tött életkorának megfelelő kategóriába kerül. A következő kategóriához meghatározott életkor elérésekor 
és a kreditrendszer követelményeinek teljesítése után lép a felsőbb kategóriába, díjazása korrekciójának 
határnapja a következő év január 1-e. 
(3)  
 
19. § A lelkészi életpályamodell finanszírozását az egyházközségi és az intézményi, valamint a lelkészek 
által fizetendő szolidaritási hozzájárulás is biztosítja. 
 

background image

20. § A bértábla kiegészülhet pótlékokkal. 
 
21. § (1) Amennyiben az egyházközség – e szabályrendeletben meghatározott feltételek figyelembevéte-
lével  –  a  lelkész  kategóriája  szerinti  minimális  illetményét,  illetve  az  egyházközséget  terhelő 
szolidaritásialap-járulékot  nem  tudja  megfizetni, akkor  e  szabályrendelet  4.  sz.  mellékletében  szabályo-
zottak  szerint  jogosult  támogatást  igényelni.  Támogatás  általában  az  MEE  éves  költségvetéséről  szóló 
törvényben meghatározott javasolt illetményemelésen felüli összegre igényelhető. 
(2)  
(3)  
(4)  
22. § E fejezetben meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges egyházközségi szolgá-
latba  állítói  adatszolgáltatás  elmulasztása  esetén  az  országos  egyház  támogatást  nem  teljesít.  Ebben  az 
esetben a szolgálatba állítót terheli a teljes díjazás megfizetése. 
 

VI. fejezet 

A kreditrendszer szabályai 

 

23. § (1) A lelkészi életpályamodellt kreditrendszer fogja össze, amely a képzésekhez kapcsolódó pont-
számokat rögzíti, mely alapjául szolgál a szolgálatban eltöltött idő illetményrendszeri előmenetének. 
(2) Az ötéves ciklusban legalább 100 pont elérése szükséges: 

a)  20 pont a minősítési kollokviumban való részvétellel szerezhető, ezen 20 pont mással nem pótolha-

tó; 

b)  a képzési és minősítési rendszer további elemeiből elérendő összesen legalább 45 pont az alábbiak 

szerint 
ba) 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában: egy ülés pontértéke 0,5, amely az ülés le-

galább felén való jelenlét után írható jóvá; az ülésen előadást, igehirdetési előkészítőt tartó lelkész 
számára további 0,5 pont; az ötéves ciklus alatt elérendő legalább 15 pont;  
bb) 

részvétel az országos lelkészkonferencia munkájában: egy alkalom pontértéke 5 – amely a 

konferencia teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá –, a konferencia időtartamának lega-
lább kétharmadán való részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő legalább 5 pont; 
bc) 

részvétel  az  egyházkerületi  munkaévkezdő  lelkészkonferencia  munkájában:  egy  alkalom 

pontértéke 5 – amely a konferencia teljes időtartamán való részvétel esetén írható jóvá –, a konfe-
rencia időtartamának legalább kétharmadán való részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban el-
érendő legalább 15 pont; 
bd) 

részvétel  a  Lelkészakadémia  kurzusain:  egy  kurzus  pontértéke  5  –  amely  a  kurzus  teljes 

időtartamán való részvétel esetén írható jóvá –, a kurzus időtartamának legalább kétharmadán való 
részvétel esetén 2,5 pont; az ötéves ciklusban elérendő legalább 10 pont; 

c)  a jelzőrendszer és támogatószolgálat elemeiből elérendő összesen 20 pont az alábbiak szerint: 

ca) 

éves esperesi beszélgetés: egy beszélgetés pontértéke 2, az ötéves ciklus alatt elérendő 10 

pont úgy, hogy évente elérendő 2 pont; 
cb) 

csoportos szupervízió: egy folyamat pontértéke 10 pont, az ötéves ciklus alatt elérendő le-

galább 10 pont, legfeljebb beszámítható 20 pont; 

d)  a  fennmaradó  15  pont  megszerzése  a  lelkész  által  önként  vállalt  további  b–c)  pontokban 

meghatározottokkal szerezhető meg. 

(3) A (2) bekezdés a–d) pontjaiban meghatározottakon kívüli egyéb kurzusok, folyamatok (pl. publikáció) 
elfogadásáról és egyenértékű pontértékéről a LÉM bizottság dönt. 
(4) A lelkészi életpályamodell elemeinek teljesítését – a szükséges igazolások beérkezte után – az orszá-
gos iroda az általa fenntartott adatbázisban rögzíti és minden tárgyévet követő január 31. napjáig  azt az 
érintett  lelkésszel  írásban  közli.  Amennyiben  a  lelkész  további  életpályamodellel  összefüggő  képzést  – 
igazoltan bejelent, akkor azt az országos iroda március 31. napjáig jóváírja. E határidő elmulasztása jog-
vesztő határidő. 
(5) a) A LÉM-ciklus hosszának megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a lelkész életkorából adódó 
kategóriaváltás hány év múlva esedékes:  
Kategóriaváltás  esedékes- Ciklus hossza 

background image

sége 
1 év 

6 év 

2 év 

7 év 

3 év 

3 év 

4 év 

4 év 

5 év 

5 év 

b) Ha valamely okból – különösen is tanulmányi-kutatói ösztöndíj, gyermekáldás – a lelkész folyamatban 

lévő ciklusa megszakad, az így megkezdett ciklus lezártnak tekintendő. Új ciklus kezdetekor a lelkész 
az életkora szerinti fizetési kategóriába lép. 

c) A különböző hosszúságú ciklusokban arányosan teljesítendők a pontszerzési kötelezettségek. A képzési 

és minősítési rendszer, illetve a jelzőrendszer és támogatószolgálat elemeiből elérendő pontok részletes 
szabályait jelen szabályrendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

24. § (1) E szabályrendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E szabályrendelet 19–20. §–nak részletes szabályait legkésőbb 2020. december 31. napja határidőig 
kell meghatározni. 
(3) A 3. § (5) bekezdésben írt kreditrendszer és ezek vonatkozó rendelkezései ötéves időtartamának szá-
mítása 2020. január 1. napjától alkalmazandó azzal, hogy a 2019. január 1. napját követően elvégzett kép-
zések és továbbképzések beszámításra kerülnek. 
(4)  A  parókusi  alkalmassági  vizsgálatot  2020.,  illetve  2021.  évben  teljesítő  beosztott  lelkész  a  11.§  (1) 
bekezdésében  előírt  kötelezettségek  teljesítése  nélkül  is  eredményesen  megállhatja  a  vizsgálatot,  azzal, 
hogy az elmaradt képzéseket köteles az újonnan induló LÉM-ciklusában teljesíteni. 
(5) A 2020. évben kezdődött  LÉM-ciklusok kreditszámítása a következőképpen alakul (a „Teljesítendő 
kreditek” meghatározása jelen szabályrendelet 6. sz. melléklete szerint: 
2020-ban  kezdődött  ciklus 
hossza 

Teljesítendő kreditek 

6 év 

5 éves ciklus 

7 év 

6 éves ciklus 

3 év 

7 éves ciklus – 8 éves periódus 
alatt 

4 év 

3 éves ciklus 

5 év 

4 éves ciklus 

 
25. § E szabályrendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lelkészek továbbképzéséről és a 
Lelkészakadémiáról szóló 2/2008. (VII. 3.) országos szabályrendelet. 
 
Budapest, 2021. február 4. 
 
 
 

1. SZ. MELLÉKLET 

A GYÜLEKEZETI LELKÉSZI ÁLLÁSOK MÉRÉSÉRŐL (SZIM-SZÁM) 

1. A LÉM jövedelem korrekciós számításához szükséges a lelkészi állások mérése. 
2. Az álláshely mérésének számítása az alábbi adatokon alapul:  

a) választói névjegyzék: létszám, adminisztráció és a lelkigondozás alapszáma – a népmozgalmai beval-

lás tartalmazza  

b)  hitoktatás: mókus hittan adatok alapján 
c) népmozgalmi adatok: szolgálat (igehirdetés, készülés, csoportok), nemzetiségi jóváírás  
d)  névtár: presbitériumok és fenntartott – illetve a területen lévő – intézmények száma; egyházközség 

betöltöttsége  

e) KSH adatok: vendégéjszakák: idegenforgalmi jóváírás  

background image

f) PÜT döntésen alapszik a kulturális jóváhagyás,  

3. Az álláshely számítás százalékpontokból áll. A számítás két tizedesjegyig történik, a kerekítés a folya-

mat legvégén, a matematika általános szabályai szerint történik.  

4. A lelkészi munka heti mennyisége a fenti adatok alapján kerül kiszámításra, egy hónap 4 hétként érté-

kelve. A nem minden héten megtartott alkalmak szorzószámai arányosan:  

  – havi 1: 0,25,  
  – havi 2: 0,5, és  
  – havi 3: 0,75.  
5. A számításban a gyülekezeti lelkészi álláshely betöltöttsége (B) szorzóként hat az adminisztráció (A) és 

a készülés (V) elemekre. B =1 betöltött állás esetén, B= 0 önállóan be nem töltött állás esetén 

6. Az álláshely 4 részből tevődik össze:  
  a) létszám (L), 
  b) szolgálat (S), 
  c) adminisztráció (A) és 
  d) jóváírás (J). 
7. A létszám  (L)  pontértéke  az  egyházközség  valamennyi  részében  a  választói  névjegyzékében  szereplő 

összesített létszámban (Q) megkezdett 24 főként 1 pont.  

  L=[(Q-1)/24]+1 
8. Az  adminisztráció  (A)  pontértéke-  betöltött  állás  esetén  –  4,  a  létszám  (Q)  megkezdett  300  fő  után  2 

hivatalvezetési pont (H), a fenntartott gyülekezeti intézményekért (F) 4-4 pont, presbitériumokért (P) és 
az egyházközség területén lévő, de nem egyházközségi fenntartású intézményért (G) 2-2 pont.  

  A=4(B+F)+H+2(P+G) 
  H=2[(Q-1)/300]+1 
9. A szolgálati pontszám a vasárnapi igehirdetésre készülés (V), az igehirdetésszám (U), a készülési igény 

szerint súlyozott csoport alkalmak (W = imaóra, énekkar), (X = bibliaóra, hétköznapi istentisztelet, fel-
nőtt hittan, szeretetvendégség), a lelkigondozás (D), a hitoktatás (Y) és a táborok (Z), valamint egyéni 
vagy  kiscsoportos  felnőttoktatás  vagy  felkészítés  (keresztelés,  konfirmáció,  jegyesoktatás  (E)  alapján 
számítódik ki.  

  S=10BV+6(U+X)+4W+Y+Z  
10. A lelkigondozás pontszáma megegyezik a hivatalvezetésével.  
  D=H 
11. A hitoktatás értéke (Y) az egyes lelkészek által a gyülekezet területén megtartott órák alapján, szemé-

lyenként figyelembe véve: 

Heti óraszám: 

pontszám 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

10 

40 

11 

42 

12 

44 

13 

46 

14 

48 

background image

15 és felette 

50 

 
12.  A tábor,  gyülekezeti  nap  és  hétvége  értékének  (Z)  kiszámítása  a  rendezvények  létszám  alapú  értéke 

(C) és a megkezdett napok (I) szorzatainak végösszege. 

létszám  

érték 

1-30 

31-80 

81- 

 
  Z=C

1

I

1

+ C

2

I

2

+ C

3

I

3

+ C

4

I

4

+ C

5

I

5

+ ……. +C

n

I

n

 

13. A kiscsoportos vagy egyéni felnőttoktatás (E) pontértéke a ténylegesen megtartott alkalmak számának 

12,5%-a. 

14.  A jóváírás  jár  nemzetiségi  nyelven  végzett  szolgálatra  (N=  a  nemzetiségi  nyelven  végzett  szolgálat 

*0,25), és a turizmus (T) és kulturális (K) feladatokra.  

  J=N+T+K 
15. Turizmus a fővárosi gyülekezetek esetén nem számítható, a balatonparti gyülekezeteknél 20%, a Ba-

laton-környékieknél 10%, más esetben vendégéjszakák alapján 10, illetve 5. Kulturális feladatoknál 5, 
10 vagy 15 pontot adhat a PÜT.  

16. Revideált adat (R) az eddigi részösszegek (A, J, L, S) összegére 2% pótlék kerül, a közegyházi felada-

tok ellentételezésére. 

  R=1,02(A+J+L+S)  
17. Állásszám (O) megállapítása: a revideált adatok (R) pontszámának 1 százalékát a legközelebbi – féllel 

maradék nélkül osztható – számra kell kerekíteni.  

 

2. SZ. MELLÉKLET 

A LELKÉSZI ÉLETPÁLYAMODELL KÉPZÉSI ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK RENDELKEZÉSEI 

1. SPECIÁLIS LELKÉSZAKADÉMIAI KURZUS BEOSZTOTT LELKÉSZEK RÉSZÉRE 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai kurzus – a Lelkészakadémia legalább minden második évben kö-
telezően meghirdeti 

Csoportlétszám: 

igény szerint  

Képzők: 

Lelkészakadémia által megbízott vezetők 

Képzés időtartama: 3 nap – a képzés a teljes képzési idő alatti részvétel esetén minősül teljesítettnek 
Képzendők köre: 

beosztott lelkészek 

 

Átmeneti  rendelkezés:  2019.  december  31-ig  parókusi  alkalmassági  vizsgálatot 
megállt lelkészek mentesülnek a képzési kötelezettség alól. 

2. AZ EGYHÁZ ÁLTAL SZERVEZETT, KÖTELEZŐ, A PARÓKUSI ALKALMASSÁGI 

VIZSGÁHOZ SZÜKSÉGES VEZETŐKÉPZÉS (ALAP VEZETŐKÉPZÉS) 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai kurzus – a Lelkészakadémia legalább minden második évben kö-
telezően meghirdeti 

Csoportlétszám: 

12-18 fő között 

Képzők: 

az alapvezetőképzésre felkészített, a Lelkészakadémia választmánya által megbízott 
trénerek 

Képzés időtartama: 30 óra (2-szer 15 óra) – a képzés a teljes képzési idő alatti részvétel esetén minősül 

teljesítettnek 

Képzendők köre: 

beosztott lelkészek 

 

Átmeneti  rendelkezés:  2025.  december  31-ig  kötelező  minden  egyházközségi,  in-
tézményi szolgálatban álló lelkész számára, aki 2020. január 1. előtt nem tölti be 55. 
életévét.  A képzési  kötelezettség  alól  mentesülnek  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem oktatói, valamint a 2020. január 1-jén magasabb egyházkormányzati szin-
ten szolgáló lelkészek és intézményvezetői lelkészek. 

background image

Költségtérítés: 

10 000 Ft/fő/kurzus – a beosztott lelkészek mentesülnek a költségtérítés kötelezett-
sége alól 

3. AZ EGYHÁZ ÁLTAL AZ IGAZGATÓ LELKÉSZEK, A MAGASABB EGYHÁZKORMÁNYZATI 

SZINTEN SZOLGÁLÓ LELKÉSZEK, VALAMINT INTÉZMÉNYVEZETŐI LELKÉSZEK SZÁMÁ-

RA SZERVEZETT, KÖTELEZŐ, A VEZETŐKÉPZÉSRE ÉPÜLŐ MAGASABB SZINTŰ VEZETŐ-

KÉPZÉS 

Képzési forma: 

lelkészakadémiai kurzus 

Csoportlétszám: 

12-18 fő között 

Részvételi előfeltétel: 

az  egyház  által  szervezett,  kötelező,  a  parókusi  alkalmassági  vizsgához 

szükséges vezetőképzés – az előfeltétel alól mentesülnek a 2020. január 1-jén ma-
gasabb  egyházkormányzati  szinten  szolgáló  lelkészek  és  intézményvezetői  lelké-
szek 

Képzők: 

a Lelkészakadémia választmánya által megbízott trénerek 

Képzés időtartama: 30 óra (2-szer 15 óra) 
Képzendők köre: 

nyitott minden lelkész számára;  kötelező egyházközségi  igazgató  lelkész, a maga-
sabb egyházkormányzati szinten szolgáló lelkész, intézményvezetői lelkész számára 
úgy, hogy legalább az adott tisztség betöltését, illetve a megbízás ellátását követő 1 
éven belül a lelkész teljesíti képzési kötelezettségét 

 

Átmeneti  rendelkezés:  2025.  december  31-ig  kötelező  minden  2020.  január  1-jén 
egyházközségi  igazgató  lelkész,  a  magasabb  egyházkormányzati  szinten  szolgáló 
lelkész, intézményvezetői lelkész számára, aki 2020. január 1. előtt nem tölti be 55. 
életévét.  A képzési  kötelezettség  alól  mentesülnek  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem oktatói. 

Költségtérítés: 

10 000 Ft/fő/kurzus 

4. KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS SPECIÁLIS LELKÉSZI SZOLGÁLATI FELADATOKHOZ 

a) Iskolalelkész 
Bemeneti feltétel: 

felsőfokú  szakirányú  képzés,  továbbképzés  (pedagógiai,  mentálhigiénés, 

lelkigondozói) – úgy, hogy amennyiben nem rendelkezik a lelkész szakirányú diplomá-
val, vállalja, hogy az iskolalelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkez-
di tanulmányait, és 4 éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálati 
jogviszony megszűntetését vonja maga után. 

 

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén iskolalelkészi szolgálatban állók mentesül-
nek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában: lelkészi munkaközösségi ülésnek minősül az iskola-
lelkészek számára meghirdetett lelkészi munkaközösségi ülés. Ezekkel együtt teljesítendő a 60%-os rész-
vétel. 
Részvétel  országos  lelkészkonferencia  munkájában;  Részvétel  a  Lelkészakadémiai  kurzusain:  szakmai 
konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, hogy 
ennek tényéről az Oktatási Osztály véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 
b) Egyetemi lelkész 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők. 
c) Hitoktató lelkész 
Bemeneti feltétel: 

más jogszabályban meghatározottak szerint (3/2018. országos szabályrendelet) 

Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel  országos  lelkészkonferencia  munkájában;  Részvétel  a  Lelkészakadémiai  kurzusain:  szakmai 
konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, hogy 
ennek tényéről a Hittan Stratégiai Munkacsoport véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 
d) Diakóniai intézményi lelkész 
Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 

background image

Részvétel a lelkészi munkaközösségek munkájában: lelkészi munkaközösségi ülésnek minősül a diakóniai 
intézményi  lelkészek  számára  meghirdetett  lelkészi  munkaközösségi  ülés.  Ezekkel  együtt  teljesítendő  a 
60%-os részvétel. 
Részvétel  országos  lelkészkonferencia  munkájában;  Részvétel  a  Lelkészakadémiai  kurzusain:  szakmai 
konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, hogy 
ennek tényéről a Diakóniai Osztály véleményezése után a LÉM-bizottság dönt. 
e) Kórházlelkész 
Bemeneti feltétel: 

felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés (mentálhigiénés, lelkigondozói) – úgy, 

hogy  amennyiben  nem  rendelkezik  a  lelkész  szakirányú  diplomával,  vállalja,  hogy  a 
kórházlelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanulmányait, és 4 
éven belül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálati jogviszony megszűn-
tetését vonja maga után. 

 

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén kórházlelkészi szolgálatban állók mentesül-
nek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
E szabályrendelet általános továbbképzési elemei teljesítendők az alábbi kiegészítésekkel: 
Részvétel  országos  lelkészkonferencia  munkájában;  Részvétel  a  Lelkészakadémiai  kurzusain:  szakmai 
konferenciákon, továbbképzési alkalmakon való részvétellel részben vagy egészében kiváltható úgy, hogy 
ennek tényéről a LÉM-bizottság dönt. 
f) Börtönlelkész 
Bemeneti feltétel: felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés (mentálhigiénés, lelkigondozói) – úgy, hogy 

amennyiben nem  rendelkezik a lelkész szakirányú diplomával, vállalja, hogy a börtön-
lelkészi szolgálat megkezdését követő 2 éven belül megkezdi tanulmányait, és 4 éven be-
lül megszerzi diplomáját. Ennek elmulasztása a szolgálatból való visszahívást vonja ma-
ga után. 

 

Átmeneti rendelkezés: A 2020. január 1-jén börtönlelkész szolgálatban állók mentesül-
nek a bemeneti feltétel teljesítésének kötelezettsége alól. 

Továbbképzési kötelezettségek: 
A börtönlelkészek továbbképzése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Börtönlelkészek 
Magyarországi Szervezete által szervezett továbbképzések szerint történik az alábbi kiegészítéssel: 
Részvétel  a  lelkészi  munkaközösség  munkájában:  E  szabályrendelet  rendelkezései  szerint  úgy,  hogy  a 
börtönlelkész  (választása  szerint)  lakhelye  vagy  szolgálati  helye  szerint  tagja  az  egyházmegyei  lelkészi 
munkaközösségnek.  
g) Tábori lelkész 
A tábori  lelkészi  szolgálat  újraszabályozás  alatt  áll,  speciális  képzési  rendelkezések  az  újraszabályozás 
után hozhatók. 
Továbbképzési kötelezettségek: 
A tábori  lelkészek  továbbképzése  a  Honvédelmi  Minisztérium  által  szervezett  továbbképzések  szerint 
történik. 

3. SZ. MELLÉKLET 

A JELZŐRENDSZER ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ELEMEINEK RENDELKEZÉSEI 

1. ÉVES KÖTELEZŐ ÖNÉRTÉKELÉS (ÖNREFLEXIÓ) ÉS ESPERESI KONZULTÁCIÓ 

1.1. Érintettek köre: 
A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 
1.2. Általános leírás: 
Az  éves  önreflexió  és  az  azt  követő  konzultáció  a  jelzőrendszer  és  támogató  szolgálat  kötelező  része, 
amely primér szinten segíti a lelkészek szakmai, mentális, spirituális, illetve interperszonális kapcsolataik 
ápolását, működését, amely során a lelkész egy önreflexiós lap segítségével visszatekinthet egy éves idő-
szakra szolgálata, családi helyzete, lelki-spirituális élete alakulására. Amennyiben a lelkész az önreflexió-
ja során arra a következtetésre jut, hogy külső segítséget szeretne kérni elakadásához, ezt jelezheti az ön-
értékelést követő konzultáción. Az éves önreflexiós lapot a LÉM-bizottság által felkért lelkészek munka-
csoportja állítja össze, melyet a LÉM-bizottság minden év november 30-áig felülvizsgálhat. Az önreflexi-
ós lapot minden év december 15-ig a LÉM koordinátora feltölti a lelkészek számára elérhető, erre rend-

background image

szeresített online felületre. A lelkészek egyéni munkában (offline) dolgozzák fel az önreflexiós lap témáit. 
A kitöltött önreflexiós lap a lelkésznél marad, azt megosztania senkivel nem kell. Ezt követően kerül sor a 
lelkész kezdeményezésére a konzultációra legkésőbb a tárgyév június 30-áig. A beszélgetést, annak tar-
talmát teljes titoktartási kötelezettség védi, arról harmadik félnek bármilyen információt (kivéve a konzul-
táció megtörténtét) a konzulens kizárólag a lelkész beleegyezésével oszthat meg. 
1.3. Konzulensek: 
–  gyülekezeti szolgálatban álló lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbí-

zott lelkész, 

–  esperes esetében a területileg illetékes püspök, 
–  püspök esetében a LÉM-bizottság által erre felkért lelkész, 
–  az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója esetében a LÉM-bizottság által erre felkért lelkész, 
–  iskolalelkész  esetében  az  iskolalelkészek  számára  meghirdetett  lelkészi  munkaközösséget  vezető  lel-

kész (vagy az általa ezzel megbízott lelkész) vagy a területileg illetékes esperes, 

–  hitoktató lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbízott lelkész, 
–  diakóniai intézményi lelkész esetében a területileg illetékes esperes vagy az általa ezzel megbízott lel-

kész, 

–  kórházlelkész,  börtönlelkész,  tábori  lelkész,  országos  alkalmazásban  álló  lelkész  esetében  a  LÉM-

bizottság által erre felkért lelkész. 

Amennyiben egy lelkész több, egymástól eltérő területen végzett szolgálatban áll, maga dönti el, hogy kit 
választ konzulesnek. 
1.4. Adminisztrációs kötelezettségek: 
Az önreflexiós lap kitöltését és a beszélgetés tényét a lelkész az erre rendszeresített online felületen rögzí-
ti, a konzulens a konzultáció dátumának rögzítésével hagyja jóvá. 

 

2. ÖT ÉVENKÉNT EGYSZER KÖTELEZŐ CSOPORTOS SZUPERVÍZIÓ 

2.1. Érintettek köre: 
A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 
2.2. Általános leírás: 
A szupervízió  segít,  hogy  a  lelkészek  hatékonyabban,  megelégedettebben,  céltudatosabban  végezzék 
munkájukat,  gyakorolják hivatásunkat  egyházon belül és kívül. Segít felismerni  és leküzdeni  a hivatás-
gyakorlás,  a  hatékony  munkavégzés  útjában  álló  akadályokat  a  résztvevők  aktív  közreműködésével. 
A szupervízió felhasználja többek között a lélektan, a lelkigondozás, a kommunikáció és szervezetfejlesz-
tés elméleti, gyakorlati tapasztalatait. Az öt éves ciklusokban kötelező legalább egy csoportos szupervízi-
ós  folyamatban  részt  venni,  mely  során  a  lelkészek  kiscsoportos  keretek  között  egymást  támogatva  fo-
galmazhatják  meg  szakmai  kérdéseiket,  esetleges  elakadásaikat.  A szupervíziót  a  LÉM-bizottság  által 
felkért  szupervízorok  tartják.  Az  alkalmakat  a  helyszín,  az  időpontok,  a  szupervízor  megjelölésével  a 
LÉM-bizottság hirdeti meg a tárgyévet megelőző év november 30-áig az erre rendszeresített online felüle-
ten. Évente legalább 12 csoport kerül meghirdetésre úgy, hogy azok helyszíne az egyházközségek, intéz-
mények elhelyezkedésével arányosan kerül meghatározásra. A csoportok létszáma legalább 5 fő, legfel-
jebb 8 fő. A részvételi szándékot a jelentkezők a tárgyévet megelőző december 30-áig jelezhetik az erre 
rendszeresített online felületen. A jelentkezések elfogadása a jelentkezések sorrendjében történik. 
2.3. Költségtérítés: 
A szupervízió  költségét  legalább  fele  arányban  az  MEE  az  Országos  Iroda  útján,  a  fennmaradó  részt  a 
lelkész téríti meg. 
2.4. Adminisztrációs kötelezettségek: 
A csoportos  szupervízióban  való  részvételt  a  lelkész  az  erre  rendszeresített  online  felületen  rögzíti. 
A szupervízión való részvételt a szupervízor igazolja. A részvételi kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a 
lelkész az ülések legalább 80%-án részt vett. Amennyiben a lelkész jelentkezik egy csoportba, de a részvételi 
kötelezettségét nem teljesíti – a tartós egészségügyi akadályoztatás esetén kívüli ok miatt –, köteles a részvé-
tel teljes költéségét – beleértve az MEE által vállalt részt is – megtéríteni.  

background image

2.5. Egyéb: 
Amennyiben egy lelkész egyéni szupervíziós folyamatban vesz részt, az adott ciklusban mentesül a cso-
portos szupervízióban való részvétel kötelezettsége alól. Az egyéni szupervízióban való részvételről szóló 
igazolást a LÉM bizottságnak kell megküldeni. 

 

3. AZ EGYÉB TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS TÁMOGATÁSOK 

3.1. Érintettek köre: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház minden szolgálati jogviszonyban álló lelkésze számára elérhetővé 
kívánja tenni, hogy szükség esetén szakember segítségét vehesse igénybe szakmai elakadása esetén.  
3.2. Általános leírás: 
Önismereti  jellegű  folyamatok  (mint  például  pszichodráma,  bibliodráma),  egyéni  szupervízió,  a  lelkész 
szolgálatával  összefüggő  mediáció  a  lelkész  kezdeményezésére  regisztrálásra  kerül  a  LÉM  rendszerében. 
A folyamat kreditértékéről, a LÉM kötelező elemeinek teljesítése alóli esetleges mentességről – elsősorban 
a folyamat időintervalluma alapján – a LÉM-bizottság dönt. A folyamatokban való részvétel költségeit az 
MEE 50%-ban – az éves keretösszeg mértékéig – támogatja. 
3.2. Adminisztrációs kötelezettségek: 
A LÉM  rendszerében  regisztrálható  egyéb  támogatások  igénybevételét  a  lelkész  az  erre  rendszeresített 
online  felületen  rögzíti  megjelölve  azt  is,  hogy  esetlegesen  milyen  kötelező  elem  kiváltását  igényli. 
A kiváltásról a LÉM-bizottság dönt. 

 

4. A SABBATIDŐ 

4.1. Érintettek köre: 
Azon  lelkészek,  akik  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyházzal  (annak  egyházközségeivel,  intézményeivel, 
szervezeti egységeivel) szolgálati jogviszonyban vannak.  
4.2. Általános leírás: 
A sabbatidő a lelkészek  számára pályázat  útján biztosított  legalább három  hónapos,  megszakítás  nélküli 
rekreációs  időszak,  amely  alatt  a  szolgálatba  állító  folyósítja  számára  a  havi  rendszeres  javadalmát,  de 
szolgálata ellátásának, valamint képviseleti jogából fakadó kötelezettségeinek teljesítése alól mentesül. 
4.3. A pályázat feltételei: 
A pályázat kiírója: 

– a Déli és az Északi Evangélikus Egyházkerületben minden évben legalább három, a Nyugati (Dunán-

túli) Evangélikus Egyházkerületben minden évben legalább négy sabbatidőre az egyházkerületek, 

– speciális  lelkészi  szolgálatot  ellátó  lelkészek  számára  minden  évben  legalább  egy  sabbatidőre  a 

LÉM-bizottság. 

A pályázat  folyamatos,  a  tárgyévben  megvalósuló  sabbatidőre  az  azt  megelőző  év  szeptember  15-ig  je-
lentkezhetnek a lelkészek az erre rendszeresített online felületen. Gyülekezeti lelkészek, hitoktató lelké-
szek, egyetemi lelkészek a területileg illetékes egyházkerület helyeire jelentkezhetnek. 
A pályázatnak tartalmaznia kell 

– a jelentkező nevét 
– szolgálati helyének/helyeinek megnevezését 
– a sabbatidő tervezett idejét 
– a sabbatidő alatt tervezett tevékenység rövid leírását. 

Gyülekezetben szolgáló lelkészek esetében a pályázatokról az egyházkerület elnöksége  – a pályázókkal, 
valamint  a  pályázók  szolgálati  helye  szerint  illetékes  esperesekkel  történő  konzultáció  után  –  dönt  a 
tárgyévet megelőző év november 15-éig. 
Speciális  lelkészi  szolgálatot  ellátó  lelkészek  (kivéve  hitoktató  lelkész  és  egyetemi  lelkészek)  esetében  a 
LÉM-bizottság – a pályázókkal, valamint a pályázók szolgálati területét felügyelő püspökkel történő konzul-
táció után – dönt a tárgyévet megelőző év november 15-éig. 
4.4. Helyettesítés a sabbatidő alatt 
Gyülekezeti  lelkészek  esetében  a  helyettesítés  megszervezése  a  területileg  illetékes  esperes  és  püspök 
együttes  feladata.  A helyettesítés  költségeit  (díjazás,  útiköltség,  lakhatás)  pályázatonként  havonta  legfel-
jebb 250.000,– Ft-ig az MEE költségvetésében biztosított keret terhére az egyház viseli – abban az esetben, 
ha gyülekezeti tagoktól származó bevétel összege meghaladja a lelkészi illetmény(ek)re fordított összeget 
a gyülekezetnek nyújtott támogatás útján, más esetben a helyettesítést ellátóval kötött szolgálati szerződés 

background image

keretében. A helyettesítés alatt a lelkész képviseleti jogát a területileg illetékes esperes vagy több lelkészi 
állást fenntartó egyházközség esetén az egyházközség presbitériuma által kijelölt lelkész gyakorolja. 
Speciális  lelkészi  szolgálatot  ellátó  lelkészek  esetében  a  helyettesítés  megszervezése  az  adott  szolgálati 
területet  felügyelő  püspök  feladata.  A helyettesítés  költségeit  (díjazás,  útiköltség,  lakhatás)  pályázaton-
ként havonta legfeljebb 250.000,– Ft-ig az MEE az Országos Iroda útján viseli. 
4.5. Egyéb rendelkezések 
A sabbatidő  időtartama  alatt  a  lelkész  egyéb,  a  lelkészi  életpályamodellről  szóló  jogszabályokban  előírt 
kötelezettségei teljesítése alól mentesül, az adott évre vonatkozó kötelező elemek teljesítési kötelezettsége 
időarányosan csökken. 

 

5. ORDINÁCIÓ ELŐTTI PSZICHOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

5.1. Érintettek köre: 
– az ordinációjukra készülő lelkészjelöltek 
– a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel ren-

delkezők. 

5.2. Általános leírás: 
– Az Evangélikus Hittudományi  Egyetem hallgatói  az ordináció  tervezett időpontját megelőző év szep-

temberében, 

– a nem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kiállított teológiai végzettséget igazoló oklevéllel ren-

delkezők a lelkészképesítő vizsga tervezett időpontját legalább egy hónappal megelőzően  

a területileg illetékes egyházkerület által  felkért pszichológussal a szakmai sztenderdeknek megfelelően 
pszichológiai  állapotfelmérésben  vesznek  részt.  Az  állapotfelmérés  elsődleges  célja,  hogy  a  pályaalkal-
masság esetleges pszichés akadályait, illetve a pályakezdést megnehezítő körülményeket feltárja és azok 
kezelésére tanácsot adjon. 
Az állapotfelmérés kiértékelését a jelölt és a pszichológus együttesen végzik, annak a pályakezdés körül-
ményeit befolyásoló tényezőiről az illetékes püspököt írásos, a jelölt és a pszichológus által aláírt feljegy-
zésben tájékoztatják. Az állapotfelmérést, annak tartalmát teljes titoktartási kötelezettség védi, arról har-
madik félnek bármilyen információt (kivéve az állapotfelmérés megtörténtét) a pszichológus kizárólag a 
jelölt írásbeli beleegyezésével oszthat meg. 
5.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az  egyházkerületek  az  érintettek  számára  közzéteszik  a  pszichológiai  alkalmassági  vizsgálatot  végző 
szakember(ek) elérhetőségét, a vizsgálatra való jelentkezés  – az erre rendszeresített online felületen  – a 
jelölt felelőssége. 
A vizsgálaton való részvételt – az erre rendszeresített online felületen – a jelölt rögzíti, amit az egyházke-
rület hagy jóvá. 
5.4. Egyéb 
A pszichológiai  állapotfelmérésről  készült  feljegyzésben  foglaltakkal  kapcsolatban  a  püspök  személyes 
konzultációt kezdeményezhet a jelölttel és a pszichológussal. 
A pszichológiai állapotfelmérés költségeit az MEE viseli. 

 

6. SEGÍTŐ SZAKEMBER IGÉNYBEVÉTELE 

6.1. Érintettek köre: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház minden szolgálati jogviszonyban álló lelkésze számára elérhetővé 
kívánja tenni, hogy szükség esetén szakember segítségét vehesse igénybe magánéleti, mentális elakadása 
esetén.  
6.2. Általános leírás: 
Az igénybe vett terápiás (mint például pszichoterápia, család-párterápia), segítő folyamatok (mint például 
segítő beszélgetés, nem szakmai területet érintő mediáció) – azok védettsége és az anonimitás biztosítása 
érdekében – a LÉM rendszerében nem kerülnek rögzítésre (kreditpont sem írható jóvá). Ezek igénybevé-
telét az MEE az éves önértékelési beszélgetést követő konzultációval, szakemberek elérhetőségeit tartal-
mazó adatbázis közzétételével és gondozásával segíti – elsősorban az Antropos Mentálhigiénés Módszer-
tani Központtal (AMMK) kötött keretszerződés keretében. A terápiás folyamatokban való részvétel költ-
ségeit az MEE 50%-ban támogatja úgy, hogy a támogatott személy anonimitása biztosítva legyen. 

background image

7. KÍSÉRŐLELKÉSZI KAPCSOLAT 

7.1. Érintettek köre: 
Kötelezően:  az Evangélikus Hittudományi  Egyetem  nappali osztatlan teológus-lelkész szakon, valamint 
mesterképzésen lelkészi specializációval tanulmányaikat megkezdő hallgatók. 
Önkéntesen:  A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogvi-
szonyban vagy szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 
7.2. Általános leírás: 
A kísérőlelkészi kapcsolat a lelkészi szolgálatra készülők, illetve azon lelkészek spirituális életét hivatott 
támogatni, akik a parókusi vizsga előtt állnak. A kísérőlelkészi kapcsolat célja, hogy az érintett személyek 
egy  kísérő  lelkésszel  rendszeresen  reflektáljanak  istenkapcsolatukra  és  személyes  hitéletükre. 
A személyes találkozások havi  rendszerességgel  ajánlottak, évente legalább 10 alkalommal.  Egy  kísérő-
lelkész  –  kivéve  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  lelkészét  –  évente  legfeljebb  5  kísérőlelkészi 
kapcsolatot vállalhat. A kísérőlelkészi kapcsolat a parókusi vizsga után önkéntesen, közös megegyezéssel 
folytatható. 
Kísérő lelkészt a kísért választ. Kísérő lelkész lehet a teológus hallgató saját gyülekezeti lelkésze, egyhá-
zunk  bármely  lelkésze.  A választást  a  Püspöki  Tanács  által  jóváhagyott  személyi  lista  segíti. 
A kísérőlelkészeket az MEE szakmai támogatással segíti (szakkönyv, igény szerint speciális lelkészakadé-
miai kurzus). 
A kísérőlelkészi kapcsolatot teljes titoktartás védi. 
7.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
A kísérőlelkészi kapcsolat nyilvántartásáért a kísért személy felel. A kísérést igazoló, a kísérő lelkész által 
aláírt formanyomtatványt minden félév végén a LÉM koordinátornak kell megküldeni. 
7.4. Egyéb 
A kísérőlelkészek – az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészét kivéve – javadalmazásra jogosultak, 
melyet szerződés alapján az MEE fizet meg a teljesítésigazolás megküldését követő 10 munkanapon be-
lül.  A díjazás  mértéke:  50.000,–  Ft/év/kísért.  Teljesítési  igazolásnak  minősül  a  LÉM  koordinátorának 
megküldött, kísérést igazoló nyomtatvány. 
A parókusi alkalmassági vizsga utáni kísérő lelkészi kapcsolatért a kísérő lelkésznek az MEE nem folyó-
sít díjazást.  

 

8. HIVATÁSGONDOZÓ NAPOK 

8.1. Érintettek köre: 
A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 
8.2. Általános leírás: 
A hivatásgondozó napok az egyházkerületek által szervezett alkalom az egyházkerületben szolgáló lelké-
szek számára, akik esetében az ordináció óta eltelt évek száma öttel osztható. A hivatásgondozó napokon 
való részvétel önkéntes, de a LÉM kreditrendszerében rögzítésre kerül. Az egyházkerület kezdeményezé-
sére a hivatásgondozó napok kreditértékéről – elsősorban az alkalom időintervallumának figyelembevéte-
lével – a LÉM-bizottság az adott program kiírása előtt dönt. 
8.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az egyházkerületek az érintettek személyes megszólítása mellett a programot meghirdetik az erre rend-
szeresített online felületen az időpont, helyszín, program, az elérhető kreditpont megjelölésével, valamint 
a  részvétel  költségeire  vonatkozó  tájékoztatással.  A jelentkezés  az  erre  rendszeresített  online  felületen 
történik. A részvételt az egyházkerületek igazolják le. 

 

9. EGYÉB REKREÁCIÓS, MEGÚJULÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK 

9.1. Érintettek köre: 
A 2005.  évi  III.  törvény  27.  §  (2)–(3)  bekezdésében  felsoroltak  szerint  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 
9.2. Általános leírás: 
Az MEE és belső egyházi jogi személyei egyéb rekreációs programokat hirdethetnek meg, melyek előse-
gítik  a  lelkészek  szakmai,  mentális,  spirituális,  magánéleti  egészségmegőrzését.  A programokon  való 

background image

részvétel  önkéntes.  Az  egyéb  programok  LÉM-ben  való  elismertetéséről,  kreditpont-értékéről  a  LÉM-
bizottság dönt. 
9.3. Adminisztratív kötelezettségek: 
Az elismertetés, a kreditpontérték meghatározásának kezdeményezése, valamint regisztrálhatóság kezde-
ményezése a programot meghirdető felelőssége. 

 

10. EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT 

10.1. Érintettek köre: 
– A 2005. évi  III. törvény  27. § (2)–(3) bekezdésében felsoroltak szerint szolgálati  jogviszonyban  vagy 

szolgálati jogviszonynak elismert szolgálatban álló lelkészek. 

– Nyugdíjas lelkészek. 
10.2. Általános leírás: 
Az MEE egészségügyi szolgáltatóval kötött keretszerződés keretében évente egyszer lehetőséget biztosít 
egészségügyi állapotfelmérésre. A vizsgálatokon való részvétel önkéntes, költségeit az MEE viseli. 
A lelkészek az erre rendszeresített online felületen jelentkezhetnek a vizsgálatra. A vizsgálatra vonatkozó 
egyéb információ-kat a jelentkezési felületen lévő tájékoztató tartalmazza. 

 

4. SZ. MELLÉKLET 

A LELKÉSZI ILLETMÉNYEK ÉS A SZOLIDARITÁSIALAP-JÁRULÉK FIZETÉSI KÖTELE-

ZETTSÉGÉHEZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A 2020. ÉVBEN 

1.  Az  egyházközség  akkor  igényelhet  támogatást,  ha  a  lelkészi  jövedelmekben  és  a  kapcsolódó 
szolidaritásialap-befizetéseiben  megvalósuló  kötelezettségei  2020-ban  összességében  meghaladják  az 
ezen célokra – a lelkészi  illetmények kiegészítésére kapott támogatás figyelembe vétele nélkül  – 2019-
ben kifizetett összeget. 
2.  A 2019.  évi  juttatási  és  járulék-kötelezettségeket  a  2019.  évi  adatokra  vonatkozó  bevallások  alapján 
átlagolva  kell  számolni,  havi  átlagot  képezve  belőlük.  Ha  változás  történt  a  szolgálattevők  (lelkészek) 
személyében, a számításnál csak a változás és 2019. december 31. közötti időszakot kell figyelembe ven-
ni. Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a 2020. év folyamán történik lelkészváltás,  ebben az esetben a 
2020. január 1. és a váltás közötti időszakot kell alapul venni az új támogatási igény számításánál. 
3. A 2. pont szerinti számítástól eltérően a 17.§ (3) d) pont szerinti juttatás esetén a számítás során a 2020. 
januárra vonatkozó szolidaritásialap-bevallást  kell  figyelembe venni,  ahol a szolgálatba állító a 2020-ra 
várható éves juttatás havi átlagát köteles beírni. 
4.  A lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  igényelt  támogatás  legmagasabb  mértéke  a  17.  §  (1)  bekezdés 
szerint számolt bruttó díjazásnak és a 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak e melléklet 1., 2., 3. pontja-
iban meghatározottak szerint számolt havi átlagának különbsége lehet. Az egyházközség szolgálatba állí-
tót terhelő szolidaritásijárulék-fizetési kötelezettségének növekedése miatt is igényelhet támogatást – ab-
ban az esetben is, ha a lelkészi illetmény kiegészítéséhez nem jogosult támogatásra –, melynek maximális 
mértéke az érintett lelkész(ek) besorolási bére alapján számított szolidaritásialap-járulék és az egyházkö-
zség által 2019-ben befizetett szolidaritásialap-járulék különbözete. 
5. A támogatás igénylésének ütemezése: 
5.1.  Az  egyházközségek  2020.  január  31-ig  elektronikusan  kitöltik  a  2019-re  vonatkozó  népmozgalmi 

adatok táblát (lásd 5. sz. melléklet). 

5.2.  A szolgálatba  állítók  2020.  február  12-ig  benyújtják  a  2020.  januárra  vonatkozó  szolidaritásialap-

bevallást. 

5.3.  Az egyházközségek 2020. február 28-ig tájékoztatást kapnak az igényelhető támogatás mértékéről. 
5.4.  Az egyházközségek 2020. március  31-ig az erre  létrehozott online felületen jelzik  támogatási  igé-

nyüket, és kinyomtatva, lelkész és felügyelő által aláírva feltöltik az erről szóló presbitériumi határo-
zatot (jegyző-könyvi kivonatot). A később beadott igénylések esetében visszamenőleg legfeljebb há-
rom hónapra nyújtható támogatás. 

5.5.  2020. április 15-ig az illetékes egyházkerület elnöksége jóváhagyja a támogatási igényt vagy egyez-

tetést kezdeményez az egyházközséggel annak mértékéről. 

5.6.  A támogatási igény jóváhagyását követően a támogatási összeget az országos iroda a negyedév első 

hónapjának utolsó napjáig, az első negyedévre jutó összeget április 30-ig utalja át. 

background image

5.7.  A támogatás  korrekciójára  abban  az  esetben  van  lehetőség,  amennyiben  év  közben  a  lelkész(ek) 

személyében  és/vagy  megbízásában/megbízásaiban  változás  történik.  Az  egyházközség  a  változás 
tényéről 15 napon belül tájékoztatja az országos irodát. 

 

4/A SZ. MELLÉKLET 

A LELKÉSZI ILLETMÉNYEK ÉS A SZOLIDARITÁSIALAP-JÁRULÉK FIZETÉSI KÖTELE-

ZETTSÉGÉHEZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS SZABÁLYAI A 2021. ÉVBEN 

1. Az egyházközség akkor igényelhet támogatást, ha a lelkészi jövedelmekben és a kapcsolódó szolgálat-
ba állítói szolidaritásialap-hozzájárulásban várható kötelezettségei 2021-ben összességében meghaladják 
az ezen célokra – a lelkészi illetmények és a szolgálatba állítói szolidaritásialap-hozzájárulás kiegészítésé-
re kapott támogatás figyelembe vétele nélkül – 2020-ban kifizetett összeget. 
2. A 2020. évben kifizetett összegeket a 2020. évi adatok (pl. szolidaritásialap-bevallások) alapján átla-
golva kell számolni, havi átlagot képezve belőlük. Ha változás történt a szolgálattevők (lelkészek) szemé-
lyében,  a  számításnál  csak  a  változás  és  2020.  december  31.  közötti  időszakot  kell  figyelembe  venni. 
Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a 2021. év folyamán történik lelkészváltás, ebben az esetben a 2021. 
január 1. és a váltás közötti időszakot kell alapul venni az új támogatási igény számításánál. 
3. A 2. pont szerinti számítástól eltérően a 17.§ (3) d) pont szerinti juttatás esetén a számítás során a 2021. 
januárra vonatkozó szolidaritásialap-bevallást  kell  figyelembe venni,  ahol a szolgálatba állító a 2021-re 
várható éves juttatás havi átlagát köteles beírni. 
4. A 2021. évi támogatások maximális mértékének meghatározásakor az egyházközségek 2019. évi szol-
gálati  igény  mutatóit  (továbbiakban:  szim  szám)  kell  figyelembe  venni.  Az  egyházközség  megindokolt 
kérésére a 2020. évi változások esetleges figyelembe vételéről a püspöki tanács dönt. 
5.  A  lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  igényelt  támogatás  legmagasabb  mértéke  a  17.  §  (1)  bekezdés 
szerint számolt bruttó díjazásnak és a 17. § (3) bekezdésében írt díjazásoknak e melléklet 1., 2., 3. pontja-
iban  meghatározottak  szerint  számolt  havi  átlagának  különbsége  lehet.  Az  egyházközség 
szolidaritásialap-fizetési kötelezettségének növekedése okán is igényelhet támogatást – abban az esetben 
is,  ha  a  lelkészi  illetmény  kiegészítéséhez  nem  jogosult  támogatásra  –,  melynek  maximális  mértéke  az 
érintett  lelkész(ek)  besorolási  bére  alapján  számított  szolidaritásialap-járulék  és  az  egyházközség  által 
2020-ban  befizetett  szolidaritásialap-járulék  különbözete  (a  2020-ban  erre  a  célra  kapott  támogatásból 
származó összeget figyelmen kívül hagyva). 
6. A támogatás igénylésének ütemezése: 
6.1.  Az  egyházközségek  2021.  január  31-ig  elektronikusan  kitöltik  a  2020-ra  vonatkozó  népmozgalmi 

adatok táblát. 

6.2.  A  szolgálatba  állítók  2021.  február  12-ig  benyújtják  a  2021.  januárra  vonatkozó  szolidaritásialap-

bevallást. 

6.3.  Az egyházközségek 2021. február 28-ig tájékoztatást kapnak az igényelhető támogatás mértékéről. 
6.4.  A támogatást igénylő egyházközségek 2021. március 31-ig az erre létrehozott elektronikus felületen 

kitöltik,  a  támogatás  igényléséről  szóló  presbitériumi  határozatot  (jegyzőkönyvi  kivonatot)  kinyom-
tatva, lelkész és felügyelő által aláírva feltöltik az erre rendszeresített online felületre. 

6.5.  2021. április 25-ig az illetékes egyházkerület elnöksége jóváhagyja a támogatási igényt vagy egyez-

tetést kezdeményez az egyházközséggel annak mértékéről. 

6.6.  A támogatási igény jóváhagyását követő 15 napon belül az országos iroda átutalja a támogatás első 

két negyedévére jutó támogatási összeget. 

6.7.  A 3. és 4. negyedévi támogatási összeget – a szükséges korrekciók figyelembe vételével – a negye-

dév első hónapjának utolsó napjáig utalja az országos iroda. 

 

5. SZ. MELLÉKLET 

GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATI ADATOK (NÉPMOZGALMI ADATOK) ADATSZERKEZETE 

1. Az egyházközség területi tagolódása 
 

1.1. Gyülekezetrész neve 

 

1.2. Gyülekezetrész jellege 

2. Az egyházközség lélekszámadatai a naptári év végén, az egyházközség területi tagolódásának megfele-
lően 
 

2.1. Egyházközségi tagok száma 

background image

 

2.2. Választói névjegyzékben szereplők száma 

3. Keresztelések és konfirmációk száma korosztályonként 
 

3.1. Gyermek keresztelése (0–5 éves) 

 

3.2. Fiatal keresztelése (6–18 éves) 

 

3.3. Felnőtt keresztelése (>18 éves) 

 

3.4. Fiatal konfirmáció (<18 éves) 

 

3.5. Felnőtt konfirmáció (>18 éves) 

4. Esketések és temetések száma 
 

4.1. Tiszta evangélikus párok esketése 

 

4.2. Vegyes párok esketése 

 

4.3. Esketések, ahol egyik fél sem evangélikus 

 

4.4. Eltemetett férfiak száma 

 

4.5. Eltemetett nők száma 

5. Az egyházközségben rendszeresen szolgáló lelkészek (ha az év folyamán változás történt, akkor a vál-
tozás jelzésével) 
6. Az egyházközségben rendszeresen szolgáló nem lelkészi munkatársak száma 
 

6.1. Levelező tanfolyamot végzett gyülekezeti munkás 

 

6.2. Hitoktató (a nem képesítettek is) 

 

6.3. Egyéb önkéntes munkatársak 

7. Az év folyamán az egyházközségben szolgáló vendég igehirdetők neve, az általuk tartott igehirdetések, 
evangélizációk és ökumenikus alkalmak számával 
8. Istentiszteletek száma és a résztvevők közelítő pontossággal megadott átlagos száma 
 

8.1. Vasárnapi és ünnepi istentiszteletek száma 

 

8.2. Hétközi (reggeli, esti) istentiszteletek száma 

 

8.3. Családi, gyermek, ifjúsági istentiszteletek száma 

 

8.4. Zenés áhítatok száma 

 

8.5. Egyéb (pl. ökumenikus) istentiszteletek száma 

 

8.6. Egyházi intézményben tartott istentiszteletek száma 

 

8.7. Résztvevők átlagos száma vasárnapi istentiszteleteken 

 

8.7. Résztvevők átlagos száma hétköznapi istentiszteleteken 

9. A nem magyar istentiszteletek nyelve és száma 
 

9.1. Német nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.2. Angol nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.3. Szlovák nyelvű istentiszteletek száma 

 

9.4. Más istentiszteleti nyelv megnevezése 

 

9.5. Más nyelvű istentiszteletek száma 

10. Az úrvacsorai alkalmak és az év folyamán kiszolgáltatott úrvacsorák teljes száma, a lelkipásztori be-
szélgetésre felkereső hívekkel folytatott lelkipásztori beszélgetések száma 
 

10.1. Templomi úrvacsorai alkalmak száma 

 

10.2. Egyéb úrvacsorai alkalmak száma 

 

10.3. Úrvacsorázók teljes száma 

 

10.4. Látogatások száma 

 

10.5. Lelkipásztori beszélgetések száma 

11.  A tárgyév  őszén  indult  hittanórai  csoportok  és  az  oda  beiratkozottak  (résztvevők)  száma,  a  naptári 
évben megadott hittanórák és konfirmációi oktatási órák száma 
 

11.1. Iskolai hitoktatási csoportok száma 

 

11.2. Gyülekezeti hitoktatási csoportok száma 

 

11.3. Hittanórák száma 

 

11.4. Hitoktatásban részesülők száma 

 

11.5. Konfirmációi előkészítő órák száma 

 

11.6. Felnőtt keresztelésre előkészítő órák száma 

 

11.7. Jegyesoktatási alkalmak száma 

 

11.8. Egyéb egyéni vagy kiscsoportos felnőtt hitoktatási alkalmak száma 

12. Hittanból érettségizettek száma 

background image

 

12.1. Hittanból érettségizők állami iskolában 

 

12.2. Hittanból érettségizők más egyházi iskolában 

 

12.3. Hittanból érettségizők saját iskolában 

13. A bibliaórai csoportok és a naptári évben megtartott bibliaórák száma, valamint a bibliaórákon részt-
vevők közelítő pontossággal megadott átlagos száma 
 

13.1. Felnőtt bibliaórai csoportok száma 

 

13.2. Felnőtt bibliaórák száma 

 

13.3. Felnőtt résztvevők átlagos száma 

 

13.4. Gyermek, ifjúsági bibliaórai csoportok száma 

 

13.5. Gyermek, ifjúsági bibliaórák száma 

 

13.6. Gyermek, ifjúsági résztvevők átlagos száma 

 

13.7. Egyéb bibliaórai csoportok száma 

 

13.8. Egyéb bibliaórák száma 

 

13.9. Egyéb résztvevők átlagos száma 

14. A naptári évben megtartott egyéb gyülekezeti alkalmak, táborok száma, valamint a résztvevők közelí-
tő pontossággal megadott átlagos száma 
 

14.1. Szeretetvendégségek száma 

 

14.2. Szeretetvendégségen résztvevők átlagos száma 

 

14.3. Gyülekezeti napok, kirándulások száma* 

 

 

14.3.1. 30 fő résztvevő alatti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.2. Napok száma* 

 

 

14.3.3. 31-80 fő résztvevő közötti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.4. Napok száma* 

 

 

14.3.5. 80 fő résztvevő feletti gyülekezeti nap/kirándulás száma 

 

 

14.3.6. Napok száma* 

 

14.4. Táborok, az azokon résztvevők és a táborok napjainak száma 

 

 

14.4.1. 30 fő résztvevő alatti táborok száma 

 

 

14.4.2. Napok száma* 

 

 

14.4.3. 31-80 fő résztvevő közötti táborok száma 

 

 

14.4.4. Napok száma* 

 

 

14.4.5. 80 fő résztvevő feletti táborok száma 

 

 

14.4.6. Napok száma* 

 

14.5. Imaórák száma 

 

14.6. Énekkari próbák száma 

15. Egyházközségi közgyűlések, képviselőtestületi és presbiteri ülések száma 
 

15.1. Közgyűlések száma 

 

15.2. Képviselőtestületi ülések száma 

 

15.3. Presbiteri ülések száma 

16. Az egyházközség területén lévő egyházi intézmények száma 
 

16.1. Az egyházközség fenntartásában lévő intézmények száma 

 

16.2. Nem egyházközségi fenntartású intézmények száma 

17. Az év folyamán az iktatókönyvbe iktatott tételek száma 
 

17.1. Az iktatókönyvbe iktatott tételek száma 

18. Megjegyzés 
 
* minden megkezdett nap száma 
 
Az egyházközség az adatokat a tárgyévet követő év január 31-ig az erre rendszeresített online felületen 
rögzíti. 

 

6. SZ. MELLÉKLET 

AZ EGYES CIKLUSOKBAN ELÉRENDŐ PONTOK RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZABÁLY-

RENDELET 23. §-NAK 5) PONTJÁHOZ: 

 

background image

5 éves ciklus: 
tárgy 

db  egységnyi pont  elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

30 

0,50 

15,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

15,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

10,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

85,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

15,00 

Ciklus összesen: 

 

 

100,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

85,00% 

 
6 éves ciklus: 
tárgy 

db  egységnyi pont  elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

36 

0,50 

18,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

20,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

12,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

95,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

25,00 

Ciklus összesen: 

 

 

120,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

79,17% 

 
7 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont  elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

42 

0,50 

21,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

10,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

25,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

10,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

14,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

110,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

30,00 

Ciklus összesen: 

 

 

140,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

78,57% 

 
4 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont  elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

24 

0,50 

12,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia 

5,00 

10,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

5,00 

background image

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

8,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

10,00 

Összesen 

 

 

70,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

10,00 

Ciklus összesen: 

 

 

80,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

87,50% 

 
3 éves ciklus 
tárgy 

db  egységnyi pont  elérendő pont 

minősítési kollokvium 

20,00 

20,00 

részvétel a lelkészi munkaközösség munkájában 

18 

0,50 

9,00 

országos lelkészkonferencia 

5,00 

5,00 

egyházkerületi munkaévkezdő lelkész konferencia    1 

5,00 

5,00 

lelkészakadémiai kurzus 

5,00 

5,00 

éves esperesi beszélgetés 

2,00 

6,00 

csoportos szupervízió 

10,00 

0,00 

Összesen 

 

 

50,00 

Fennmaradó (szabadon választott) 

 

 

10,00 

Ciklus összesen: 

 

 

60,00 

A kötelezőek aránya az összpontszámhoz: 

 

 

83,33%