Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

3/2014. (VI. 26.) országos szabályrendelet az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről

hitoktatási_szabrend_20170921.pdf — PDF document, 514Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

3/2014. (VI. 26.) országos szabályrendelet 

az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, 

valamint pénzügyi kereteiről  

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  §  (1)  bekezdése  alapján  – 
utalva  az  egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005. 
évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  törvény)  13.  §  (1) 
bekezdésére  –  az  egyház  a  hitoktatás  tartalmi  és  szakmai 
feltételeiről,  munkaügyi,  jogi  és  pénzügyi  kereteiről  a 
következő szabályrendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

A szabályrendelet célja és hatálya 

1. § 

E  szabályrendelet  –  (a  továbbiakban:  rendelet) 

célja, hogy – figyelembe véve a hitoktatás sajátosságait – a 
hitoktatás tartalmi,  munkaügyi, jogi és pénzügyi szabályait 
egységesen határozza meg az egyház valamennyi belső jogi 
személyére  és  az  általuk  folytatott  hitoktatási  tevékenység 
egészére,  ezzel  biztosítsa  a  hitoktatás  törvényes  hátterét,  a 
megfelelő  személyi,  tárgyi  és  más  feltételeket,  illetve 
körülményeket. 
 
2. § 

A  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  a  hitoktatást 

szervező egyházi jogi személyekre és azok tisztségviselőire, 
foglalkoztatottaira. 
 

II. fejezet 

Tartalmi kérdések 

 

Tantervi szabályozás 

3. § 

(1) Hitoktatás az alábbiak szerinti végezhető:  

a)  kötelező  hitoktatás:  evangélikus  fenntartású 
köznevelési intézményben,  
b)  kötelezően  választható  hit-  és  erkölcstanoktatás: 
állami köznevelési intézményben, 
c) fakultatív hitoktatás: 

ca) állami köznevelési intézményben, 
cb) más fenntartású köznevelési intézményben,  
cc) egyházközségekben. 

(2) Az  egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi 
V.  törvény  12.  §  (1)  bekezdés  szerint  a  hittancsoportok 
számára  

a)  a  kötelező  hitoktatást  az  evangélikus  fenntartású 
intézmény szervezi heti 2 órában, 
b) a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatást az 
állami  köznevelési  intézményben  a  területileg  illetékes 
egyházközség szervezi heti 1 órában,  
c)  a  fakultatív  hitoktatást  a  területileg  illetékes 
egyházközség szervezi legfeljebb heti 2 órában. 

 
4. § 

(1)  A  kötelező  hitoktatás  tartalmi  követelményeit 

az  evangélikus  hitoktatásról  szóló  2/2013.  (III.  13.) 
országos szabályrendelet  mellékletét  képező kerettantervek 
határozzák meg.  
(2)  A  hitoktatáshoz  az  evangélikus  köznevelési 
intézmények  a  kerettanterv  alapján  vagy  helyi  tantervet 
készítenek  a  helyi  sajátosságok  (csoportösszetétel, 
személyi, iskolai és egyházközségi adottságok) figyelembe 
vételével a szabadon választható 10%-nyi órakeret terhére, 
vagy a központilag készített mintatantervet fogadják el.  

(3)  A  hit-  és  erkölcstanoktatáshoz  az  egyházközségek  a 
kerettanterv alapján vagy helyi tantervet készítenek a helyi 
sajátosságok  (csoportösszetétel,  személyi,  iskolai  és 
egyházközségi adottságok) figyelembe vételével a szabadon 
választható  10%-nyi  órakeret  terhére,  vagy  a  központilag 
készített mintatantervet fogadják el.  
(4)  A  fakultatív  hitoktatás  keretében  az  egyházközségek 
helyi  tantervet  készítenek,  melyben  eltérhetnek  a 
kerettantervtől.  Helyi  tanterv  hiányában  a  központilag 
készített mintatantervet használják. 
(5)  A  helyi  tantervnek  tartalmaznia  kell  a  hitoktatás 
alapelveit,  céljait,  feladatait,  a  kerettanterv  által  előírt 
tananyagot,  az  önállóan  meghatározható  tananyagot,  a 
tankönyvek és segédanyagok listáját, a követelményeket és 
az értékelés formáit. 
(6) A tanterv alkalmazásának - a 2014/15-ös tanévtől az 1., 
5.  és  9.  osztályoktól  felmenő  rendszerben  -  helyi 
előfeltétele  az  országos  iroda  illetékes  osztályának 
jóváhagyása.  Annak  elutasítása  esetén  –  a  tanterv 
benyújtójának kérésére – a Püspöki Tanács (továbbiakban: 
PT)  dönt  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  (a 
továbbiakban:  EHE)  szakmai  állásfoglalását  kikérve.  El 
nem  fogadott  tanterv  alapján  történő  hitoktatást  az  egyház 
nem finanszíroz. 
(7) A helyi tantervek benyújtásának határideje a változással 
érintett tanévet megelőző június 30-a.  
(8) Kötelező hittanóra, illetve kötelezően választható hit- és 
erkölcstanóra  esetén  az  intézmény,  illetve  az  állami 
törvények  által  meghatározott  módon  kerül  értékelésre  a 
hittan illetve hit- és erkölcstan óra. Fakultatív hittanóra nem 
értékelhető  ötfokozatú  értékeléssel,  legfeljebb  kétfokozatú 
("teljesítette" vagy "nem teljesítette") értékelés adható. 
 
5. § 

(1)  A  kerettantervek  felmenő  rendszerben  a 

2014/15-ös  tanévtől,  az  1.,  5.  és  9.  osztályokban  kerülnek 
bevezetésre a köznevelési intézményekben  
(2) A szlovák nyelvű hitoktatás esetén a Szlovákiai Ágostai 
Hitvallású  Evangélikus  Egyházzal  2012.  március  21-én 
megkötött  szerződés  az  iránymutató  a  kerettanterv  és  a 
tankönyvek tekintetében. 
(3)  A  német  nyelvű  hitoktatás  esetén  a  Németországi 
Evangélikus  Egyház  (EKD)  előírásai  az  iránymutatóak  a 
kerettanterv és tankönyvek tekintetében.  

 

Tankönyvek, segédkönyvek 

6. § 

(1)  Tankönyvlistára  az  a  tankönyv  kerülhet  fel, 

amely  legalább  90  %-ban  megvalósítja  a  kerettantervek 
célkitűzéseit  és  tematikáját,  s  amelyet  az  EHE  teológiai, 
pedagógiai, valláspedagógiai és egyéb szakmai szempontok 
alapján a tanításra alkalmasnak tart.  
(2)  A  hitoktatásban  használható  tankönyvek  és  más 
segédanyagok listáját a katechetikai munkacsoport javaslata 
és az EHE szakmai állásfoglalása alapján a PT hagyja jóvá.   
(3)  Az  (1)–(2)  bekezdés  szerinti  hittankönyv-ellátásról 
(kiadás, terjesztés) a Luther Kiadó gondoskodik.  
 

Érettségi vizsga 

7. § 

(1)  A  középiskolákban  az  evangélikus  hittan 

választható  érettségi  tantárgy.  Az  evangélikus  fenntartású 
középiskolákban  biztosítani  kell  a  jelentkezők  számára  a 
felkészítést az érettségire és a vizsga megszervezését. 
(2)  A  hittan  érettségi  vizsgán  a  kerettanterv  alapján 
elsajátított ismeret mérhető és értékelhető. A hittan érettségi 
vizsga középszinten teljesíthető. 

background image

(3)  A  nem  evangélikus  fenntartású  iskolákban  tanuló  diák 
az evangélikus iskolában vendéghallgatóként érettségizhet.  
(4) Az evangélikus hittan érettségi tételsorát a katechetikai 
munkacsoport  dolgozza  ki  és  vizsgálja  felül,  s  azt  a  PT 
hagyja  jóvá  az  EHE  szakmai  állásfoglalása  alapján.  Az 
állami  szervek  felé  az  országos  iroda  közli  az  érettségi 
tételsort, mely e szabályrendelet mellékletét képezi. 
 
 

III. fejezet 

A hitoktatók alkalmazása 

 

Alkalmazási feltételek 

8. § 

(1) Evangélikus fenntartású köznevelési intézmény 

a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelező hitoktatáshoz 
lelkész és nem lelkész hitoktatókat alkalmazhat főállásban, 
illetve megbízás keretében. 
(2)  Evangélikus  köznevelési  intézmény  fenntartója  az 
egyház intézményeiről  szóló 2005. évi VIII. törvény 67. § 
(2) alapján iskolalelkészt foglalkoztat, aki – szerződésében 
rögzítetteknek  megfelelően  -  feladatkörében  a  3.  §  (1) 
bekezdés a) pontja szerinti hittanoktatást végez. 
(3)  Az  egyház  a  3.  §  (1)  bekezdés  b)-c)  pontja  szerinti 
hitoktatáshoz  lelkész  és  nem  lelkész  hitoktatókat 
alkalmazhat főállásban, illetve megbízás keretében. 
 

Lelkészi és nem lelkészi főállású hitoktatók 8. § (3) 

bekezdése szerinti alkalmazási és munkavégzési szabályai 

9. § 

(1)  Az  egyház  hitoktatási  szolgálatának  ellátását 

elősegítendő  a  hitoktatási  stratégiai  munkacsoport  (a 
továbbiakban:  HSM)  javaslatára  főállású  hitoktatói 
álláshelyek hozhatóak létre. 
(2)  Az  álláshelyek  betöltéséről  a  Püspöki  Tanács  dönt, 
melyről  legkésőbb  a  foglalkoztatás  megkezdését  megelőző 
15 napon belül tájékoztatja az országos irodát. 
(3) Főállású hitoktató lehet az a személy, akit a 2005. évi V. 
törvény 14. § alapján a megfelelő képesítéssel rendelkezik, 
vagy  megkezdte  az  adott  képesítés  megszerzéséhez 
szükséges  tanulmányait  és  megszakítás  nélkül  folytatja 
azokat. 
(4)  A  főállású  hitoktató  munkáltatója  a  MEE.  A  főállású 
hitoktató szakmai felügyeletét a területileg illetékes lelkész, 
több érintett lelkész esetén az esperes által közülük kijelölt 
lelkész (továbbiakban együtt: felügyelő lelkész) látja el. Az 
infrastruktúrát az érintett egyházközségek biztosíthatják. 
(5)

1

A  főállású  hitoktató  munkaideje  heti  40  munkaóra, 

melyből  legalább  18,  de  legfeljebb  26  munkaóra  a 
hittanórák  megtartására  fordítódik.  A  munkaidő  magában 
foglalja  a  megtartott  hittanórákat,  a  felkészülést,  a 
hittanórák  közötti  utazást  és  a  továbbképzések  idejét.

 

Püspöki Tanács a feladatok elosztásához igazodva, tizenkét 
esetben dönthet félállású státusz létesítéséről. 
(6)

2

A  főállású  hitoktatóval  kötött  szerződés  legalább  1 

tanévre  szól,  amely  a  szerződéskötéshez  szükséges 
feltételek fennállása esetén újra megköthető. 
(7)  Amennyiben  az  egyházközség  területén  főállású 
hitoktató  is  ellátja  a  hitoktatás  szolgálatát,  a  hit-  és 
erkölcstanórák megtartása – az (5) bekezdésben írt óraszám 
korlát 

és 

az 

esetleges 

órarendi 

ütközések 

figyelembevételével – az ő feladata. 
(8) A főállású hitoktatót 30 nap rendes szabadság illeti meg.  

                                                 

1

Módosította  a  134/2017.  (IX.  21.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2017. szeptember 21-től. 

2

A  (6)-(7)  bekezdést  módosította  a  88/2015.  (VI.  25.)  országos 

presbitériumi határozat. Hatályos: 2015. június 25-től.

 

(9) A  főállású  hitoktató a  felügyelő lelkészével egyeztetve 
egy tanévre  szóló éves  munkatervet  készít,  melyet  minden 
év  szeptember  20-ig  eljuttat  a  területileg  illetékes 
esperesnek. 
(10)  A  főállású  hitoktató  köteles  –  az  országos  iroda  által 
erre rendszeresített űrlapon - a munkaidő igazolását vezetni, 
melynek  megfelelőségét  a  rendelkezésre  álló  információk 
alapján  
a  felügyelő  lelkész  aláírásával  igazolja.  A 
munkaidő  igazolásból  ki  kell  tűnnie  a  megtartott 
hittanóráknak, illetve mindazon programoknak, melyeken a 
hitoktató  az  intézmény  rendjéhez  igazodva  vesz  részt 
(versenyek,  kirándulás,  táborok  stb).  Az  adott  hónapra 
vonatkozó igazoló lapot a tárgyhónapot követő hónap első 
munkanapjáig kell az országos irodának megküldeni. 
(10a)

3

A főállású hitoktató minden év május 31-ig megküldi 

a  felügyelő  lelkésznek  a  hitoktatási  naplókat  vagy  azok 
másolatát.  A napló alapján a  felügyelő lelkész  ellenőrzi  és 
igazolja a hitoktatás egész éves  megfelelő teljesülését, s az 
erről  szóló  értesítést  június  15-ig  megküldi  az  országos 
irodának.  
(11)  A  hitoktató  munkából  való  távolmaradásáról  – 
lehetőleg  előzetesen  –  a  felügyelő  lelkészt  haladéktalanul 
értesíti.  Az  újbóli  munkába  állás  napján,  de  legkésőbb 
három  munkanapon  belül  -  igazolja  hiányzását,  melyet  az 
igazoló lappal együttesen küld meg az országos irodának.  
(12)  A  főállású  hitoktató  a  három  napot  el  nem  érő 
szabadságigényét az országos iroda által erre rendszeresített 
űrlapon,  annak  megkezdését  megelőző  legalább  2  nappal 
bejelenti.  A  3  napot  meghaladó  szabadság  esetén,  az 
igénybevétel  előtt  legalább  7  napon  belül  igényelhet 
szabadságot.  A  szabadság  teljesíthetőségét  az  űrlapon  a 
felügyelő lelkész aláírásával igazolja. 
(13)  Nem  lehet  szabadságot  igényelni  betegszabadság 
időszakára, illetve azon programok időtartamára, melyen a 
hitoktató  az  intézmény  rendjéhez,  és  a  gyülekezeti 
feladatellátás  keretében  végzett  szolgálatához  igazodva 
részvétele elvárt. 
(14)  A  felügyelő  lelkész  feladata  az  igénylés  elbírálása, 
engedélyezése  vagy  elutasítása.  A  hitoktató  a  3  napot 
meghaladó  szabadság  igénylése  előtt  minden  esetben  a 
szabadság megkezdését megelőző legalább 3 napon belül e-
mail  üzenetben  értesül  szabadsága  elbírálásáról  annak 
megkezdését  megelőzően.  Elbírálásról  szóló  értesítés 
elmaradása a szabadság engedélyezést jelenti. 
(15)  A  főállású  hitoktatók  helyzetét  és  az  igényelt 
álláshelyek  számát  a  HSM  évenként  felülvizsgálja  és 
minden  év  január  15-ig  megteszi  ezzel  kapcsolatos 
beszámolóját és javaslatait a Püspöki Tanácsnak. 
 
10. § 

(1)  A  hitoktatót  munkakörével  összefüggésben 

megilleti az a jog, hogy 
a)  szolgálati  helyén  emberi  méltóságát  és  személyiségi 
jogait  tiszteletben  tartsák,  hitoktatói  tevékenységét 
értékeljék és elismerjék, 
b)  az  iskola  jóváhagyott  pedagógiai  programja  és 
tanterve, illetve az egyházközség helyi tanterve alapján 
megválassza 

az 

alkalmazott 

tankönyveket, 

taneszközöket, segédanyagokat, 
c)  szakmai  ismereteit,  tudását  továbbképzéseken  való 
részvétel útján gyarapítsa, 
d)  alkalmazása,  munkavégzése  vitás  kérdéseiben 
jogorvoslatot kapjon. 

                                                 

3

Beiktatta  187/2014.  (IX.  18.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatályos: 

2014. szeptember 18-tól. 

background image

(2)  A  hitoktató  alapvető  kötelessége,  hogy  az  egyház 
tanításaival,  hitvallásaival  és  törvényeivel  megegyező 
életvitelt folytatva, 

a)  a  reá  bízott  gyermekeket,  tanulókat  fejlettségi  és 
képességi 

szintjükhöz 

igazodva, 

az 

egyházi 

felhatalmazása  és  megbízatása  alapján  hitoktatásban 
részesítse, 
b) a gyermekek és tanulók felügyeletét a hitoktatás ideje 
alatt  ellássa,  gondoskodjék  a  balesetvédelmi  előírások 
betartásáról, a rongálások elkerüléséről, 
c)  ismertesse  meg  a  gyermekeket  és  tanulókat  a 
tanítványi  léttel,  a  keresztény  közösségi  élet 
értékrendjével  és  lehetőségeivel,  s  törekedjék  azok 
hiteles képviseletére és megtartatására, 
d)  tanmenetet  készítsen,  haladási  naplót  és  tanuló-
nyilvántartást vezessen, 
e)  a  szülőknek,  tanulóknak  rendszeresen  adjon 
tájékoztatást az őket érintő kérdésekről, 
f)  a  munka-,  illetve  szolgálati  szerződésben  foglalt 
feladatokat pontosan elvégezze, 
g)  az  alkalmazó  által  igényelt,  de  a  munka-,  illetve 
szolgálati  szerződésben  nem  rögzített  feladatokat  eseti 
megbízás, eseti szolgálati szerződés alapján elvégezze 
h) értékelje a gyerekek és tanulók munkáját. 

 
11. § 

A főállású hitoktatói státuszok betöltésében előnyt 

élveznek  a  hittanár  vagy  katekéta-lelkipásztori  munkatárs 
végzettséggel rendelkező személyek.  
 
12. § 

Főállású  lelkészi  hitoktató  evangélikus  lelkész 

vagy  lelkészi  szolgálattal  megbízott gyülekezeti  munkatárs 
az  egyházkerület  püspökének  engedélyével  létesíthet 
főállású hitoktatói szolgálati jogviszonyt. 
 

A 8. § (3) bekezdés szerint megbízás keretében 

foglalkoztatott óraadó hitoktatók 

13. § 

(1) Az egyházmegye, illetve az egyházközség által 

–  jelen  szabályrendeletben  rögzített  módon  és  határidőig  - 
jelzett  igények  alapján  az  egyház  megbízás  keretében 
foglalkoztat lelkész vagy nem lelkész hitoktatót.  
(2) A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató szakmai 
felügyeletét  a  területileg  illetékes  lelkész,  több  érintett 
lelkész  esetén  az  esperes  által  közülük  kijelölt  lelkész, 
lelkészi  hitoktató  esetén  a  területileg  illetékes  esperes 
(továbbiakban együtt: felügyelő lelkész) látja el.  
(3)  Az  igénylő  egyházi  jogi  személy  vezetője  határozza 
meg a hitoktató órabeosztását. 
(4)  A  hitoktató  feladatait  a  vele  kötött  szerződés 
tartalmazza. 
(5)  A  hitoktatóval  kötött  szerződés  1  tanévre  szól,  amely 
újra megköthető. 
(6) A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató díjazása 
heti  óraszáma  alapján,  annak  figyelembe  vételével  kerül 
meghatározásra. 
(7)  A  megbízás  keretében  foglalkoztatott  hitoktató  a 
felügyelő  lelkészével  egyeztetve  egy  tanévre  szóló  éves 
munkatervet  készít,  melyet  minden  év  szeptember  20-ig 
eljuttat a területileg illetékes esperesnek. 
(8) A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató köteles – 
az  országos  iroda  által  erre  rendszeresített  űrlapon  -  a 
teljesítés  igazolását  vezetni,  melynek  megfelelőségét  a 
rendelkezésre  álló  információk  alapján  a  felügyelő  lelkész 
aláírásával igazolja.

4

A teljesítésigazolásból ki kell tűnnie a 

                                                 

4

  Módosította  a  187/2014.  (IX.  18.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2014. szeptember 18-tól. 

kötelezően  megtartott  hittanóráknak,  a  munkaterv  szerint 
időarányos  feladatoknak,  azok  teljesítésének.  Az  adott 
hónapra  vonatkozó  igazoló  lapot  a  tárgyhónapot  követő 
hónap  első  munkanapjáig  kell  az  országos  irodának 
megküldeni. 
(8a)

5

A megbízás keretében foglalkoztatott hitoktató minden 

év  május  31-ig  megküldi  a  felügyelő  lelkésznek  a 
hitoktatási naplókat vagy azok másolatát. A napló alapján a 
felügyelő

 

lelkész  ellenőrzi  és  igazolja  a  hitoktatás  egész 

éves megfelelő teljesülését, s az erről szóló értesítést június 
15-ig megküldi az országos irodának. 
(9)  Betegség  vagy  más  rendkívüli  esetben  a  hitoktató 
köteles  a  felügyelő  lelkészét  mielőbb  értesíteni,  hogy 
megfelelő helyettesről lehessen gondoskodni.  
(10) Tartós távollét, helyettesítés esetén a felügyelő lelkész 
azonnali  hatállyal  tájékoztatja  az  egyházat  ennek  tényéről, 
kezdeményezi  a  szükséges  szerződésmódosítást,  a 
helyettesítésre vonatkozó megbízás létesítését. 
 
14.  §  A  megbízás  keretében  foglalkoztatott  hitoktatót 
megilletik a 10. §-ban rögzített jogok és kötelességek. 
 
15. § 

(1)  A  megbízás  alapján  hitoktatást  végző 

lelkészekkel  e  tevékenységükre  önálló  egyházi  szolgálati 
jogviszony létesítendő. 
(2)  Az  egyházközségi  szolgálatot  ellátó  lelkész  legfeljebb 
heti 10 hittanórát tarthat. 
(3)  A  (2)  bekezdésben  rögzített  felső  korlát  alól  szükség 
esetén,  a  lelkész  írásban  benyújtott  kérelme  alapján  az 
esperes  felmentést  adhat  legfeljebb  heti  15  hittanóráig.

 

Különleges missziói érdekre tekintettel az illetékes püspök 
a felső korlátot egy tanévre heti 20 hittanórában állapíthatja 
meg.

6

  

 
16. § 

A megbízás alapján hitoktatást végző nem lelkészi 

személyek  e  tevékenységére  megbízási  jogviszony 
létesítendő. 
 

Iskolalelkész (8. § (2) bekezdés) 

17. § 

(1)  A  fenntartó  által  foglalkoztatott  iskolalelkész 

alkalmazásának  szabályait  az  egyház  intézményeiről  szóló 
2005. évi VIII. törvény szabályozza. 
(2) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt megilletik 
a 10.§-ban rögzített jogok és kötelezettségek. 
(3) A fenntartó által foglalkoztatott iskolalelkészt megilleti 
az  a  jog,  hogy  az  evangélikus  köznevelési  intézmények 
főállású  alkalmazottjaival  azonos  módon  a  nevelőtestület 
teljes jogú tagjaként kezeljék. 
 

Evangélikus fenntartású köznevelési intézményben 

foglalkoztatott hitoktatók (8. § (1) bekezdés) 

18. § (1) Az evangélikus fenntartású köznevelési intézmény 
a  rá  irányadó állami és egyházi  szabályoknak  megfelelően 
alkalmazhat  főállásban  és  megbízással  hitoktatási 
tevékenység ellátására hitoktatókat. 
(2)  Az  evangélikus  fenntartású  köznevelési  intézményben 
foglalkoztatott  hitoktatót  megilletik  a  10.  §-ban  rögzített 
jogok és kötelezettségek. 
 
 

IV. fejezet 

                                                 

5

 Beiktatta 187/2014. (IX. 18.) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2014. szeptember 18-tól. 

6

  Módosította  a  187/2014.  (IX.  18.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2014. szeptember 18-tól. 

background image

Szervezési és igazgatási kérdések 

 

A hitoktatás szervezése 

19.  §  (1)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési 
intézmény  evangélikus  tanulói  számára  –  elsődlegesen  az 
intézményben  –  a  területileg  illetékes  egyházközség 
hitoktatást  szervez,  valamint  gondoskodik  a  hitoktatás 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról.  
(2)  A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési 
intézmények  esetében  jogszabályi  keretek  között  a 
hitoktatás  összevontan  is  megszervezhető.  Amennyiben  a 
hitoktatás 

megszervezéséről 

vagy 

ellátásáról 

az 

egyházközség  nem  tud  gondoskodni,  akkor  három  napon 
belül  értesíti  az  illetékes  esperest,  aki  intézkedik  a 
jogszabályokban meghatározott előírások biztosításáról. 
(3)

7

Amennyiben 

adott 

egyházközség 

lelkésze 

az 

egyházközség  területén  lévő  köznevelési  intézményben 
valamilyen  okból  nem  szervez  hit-és  erkölcstan  oktatást, 
akkor  az  illetékes  esperes  –  esperes  esetében  az  illetékes 
püspök  –  jelölheti  ki  a  hitoktatás  szervezéséért  felelős 
személyt. 
(4)  Az  egyházközség  együttműködik  a  hitoktatás 
megszervezése  érdekében  a  köznevelési  intézmények 
vezetőivel,  pedagógusaival.  Ennek  eredménytelensége 
esetén  az  egyházközség  lelkésze  írásban  tájékoztatja  az 
országos  iroda  illetékes  osztályát,  aki  az  eset  kivizsgálását 
kezdeményezi a köznevelési intézmény fenntartójánál. 
 
20. § 

(1) A területileg illetékes lelkész felelőssége, hogy 

minden  év  január  15-ig  megküldje  a  területéhez  tartozó 
állami  általános  iskolák  számára  az  egyházközség 
elérhetőségeit,  melyen  az  iskolák  igazgatója  értesítést  tud 
küldeni a hit- és erkölcstan órák szervezéséről.  
(2)  A  területileg  illetékes  lelkész  kötelessége,  hogy  a 
jogszabályi  keretek  által  lehetővé  tett  szülői  tájékoztató 
alkalmon  személyesen  jelen  legyen,  illetve  a  megbízottján 
keresztül  biztosítsa  a  személyes  jelenlétet  és  tájékoztatást, 
valamint elérhetővé tegye a tájékoztató anyagokat.  
(3) 

A  nem  evangélikus  fenntartású  köznevelési 

intézményben  a  területileg  illetékes  lelkész  felelős  a 
hitoktatás  megszervezéséért  azon  esetben  is,  ha  a  tanulók 
állandó  lakhelyük  szerint  más  egyházközséghez  tartoznak. 
Ezen  köznevelési  intézményekben  más  lelkész  kizárólag  a 
területileg 

illetékes 

egyházközség 

lelkészének 

és 

esperesének írásbeli engedélyével szervezhet hittanórát. 
(4)  A  HSM  szakmai  jóváhagyásával  az  egyház 
kommunikációs 

felelőse 

szülői 

tájékoztatón 

felhasználható tájékoztató anyagokat  minden év január 31-
ig a lelkészek és hitoktatók számára elérhetővé teszi.  
 
21. § 

(1)  A  fakultatív  hitoktatás  megszervezése, 

személyi,  tárgyi  és  egyéb  feltételeinek  biztosítása  az 
egyházközség presbitériumának feladata. 
(2)  Az  egyházközség  által  szervezett  hitoktatásért,  a 
vonatkozó  egyházi  törvények  és  szabályrendeletek 
betartásáért  az  egyházközség  elnöksége  valamint  a 
hitoktatást végzők együtt felelnek. 
(3)  A  fakultatív  hitoktatás  keretében  szervezett  csoportok 
minimális  létszáma  7  fő  lehet,  melynek  elérése  érdekében 
csoportösszevonásra  is  sor  kerülhet.  Különösen  indokolt 
esetben  –  a  hittanoktatás  szervezőjének  kérésére  –  önálló 
csoportnak  tekinthető  a  7  fő  alatti  létszám  is,  melynek 

                                                 

7

Módosította  a  88/2015.  (VI.  25.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2015. június 25-től.

 

indokoltságát  az  illetékes  esperes  az  23.  §  (1) bekezdés  a) 
pontja szerint kiállított adatlap aláírásával hagy jóvá. 
(4)  Hittancsoportok  összevonása  esetén  a  kerettanterv 
beosztásától  azzal  a  megkötéssel  lehet  eltérni,  hogy  a 
tanulók  az  1-4.,  5-8.  és  9-12.  évfolyam  minimális 
követelményszintjét az adott időszak végére elsajátítják.  
 

A tanulói nyilvántartás 

22. § 

(1)  A  kötelezően  választható  és  a  fakultatív 

hitoktatás  esetén  az  egyházközség  lelkésze  szülői, 
gondviselői  -  az  alábbiakra  is  terjedő  -  hozzájáruló 
nyilatkozat alapján nyilvántartást vezet az alábbi adatokról:  

a) hitoktatásban részt vevő neve 
b) hitoktatásban részt vevő születési helye és ideje 
c) hitoktatásban részt vevő lakcíme,  
d) a gondviselő neve és lakcíme, telefonszáma, valamint 
e) a felek felekezeti hovatartozása. 

(2) A hitoktatásban résztvevő tanulók személyes adatainak 
a  kezeléséért  az  egyházközség  lelkésze  és  hitoktatója  a 
felelős.  Ezen  adatok  kizárólag  belső  ellenőrzésre  és  belső 
egyházi  összesítések  elkészítésére  használhatók  fel, 
továbbíthatók,  kezelhetők  a  vonatkozó  jogszabályok 
figyelembevétele mellett. 
 

A hitoktatás dokumentumai 

23. § 

(1) 

8

A hitoktatás dokumentumai 

a) létszámlejelentő lap, 
b) hitoktatási napló, 
c) helyi tanterv, 
d) munkaidő igazolás, 
e) teljesítés igazolás, 
f) elszámolás a hittanoktatási támogatással, 
g) adatbejelentő lap. 

(2)  Az  evangélikus  köznevelési  intézményben  a  hittanórai 
osztályzatot  az  iskolai  rendtartás  szerinti  tanügyi 
dokumentumokban kell rögzíteni. 
(3)  Az  állami  iskolában  szervezett  hit-  és  erkölcstan 
dokumentációs  rendjét  az  állami  jogszabályok  határozzák 
meg.  Az  állami  hit-  és  erkölcstanórákról  vezetett  hit-  és 
erkölcstanórai  napló  hitelesített  másolata  kiváltja  az  (1) 
bekezdés b) pontjában írt hitoktatási naplót.  

 

A hitoktatás igazgatása és ellenőrzése 

24. §

9

 

(1) A hittanoktatási igények bejelentését a főállású 

hitoktatók,  továbbá  az  egyházi  jogi  személyek  a  23.  §  (1) 
bekezdés a) pontja szerinti létszámlejelentő lap elektronikus 
formájának kitöltésével teljesítik. 
(2)  A  (3)–(6)  bekezdés  szerint  igazolást  szeptember  30. 
napjáig kell teljesíteni az elektronikus rendszerben. 
(3) Az egyházközségek esetében 

a)  az  esperes  igazolja  az  adatok  megfelelőségét, 
indokolt  esetben  engedélyezi  a  23.  §  (3)  bekezdésében 
meghatározottnál 

alacsonyabb 

csoportlétszámot, 

valamint a 14. § (3) bekezdés szerinti órakeret növelést 
és  szükséges  esetben  igazolja  a  püspöki  vagy  püspöki 
tanácsi engedély meglétét a megbízott lelkész számára. 
b)  az  egyházközségnek  a  létszámlejelentő  lapot 
szeptember 25. napjáig  elektronikusan  kell beküldeni a 
területileg illetékes esperesi hivatalba. 

(4) Az evangélikus fenntartású intézményeknek 

                                                 

8

Módosította  a  88/2015.  (VI.  25.)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2015. június 25-től.

 

9

A  24.  §-t  m

módosította  a  88/2015.  (VI.  25.)  országos  presbitériumi 

határozat. Hatályos: 2015. június 25-től.

 

background image

a)  az  (1)  bekezdés  szerinti  létszámlejelentő  lapokat  az 
általuk  foglalkoztatott  hitoktatást  végző  személyek 
adatai  alapján,  az  intézményvezető  igazolásával  a  (2) 
bekezdés  szerinti  határidőig  elektronikusan  kell 
beküldeni az országos irodára. 
b)  a  fenntartója  által  foglalkoztatott  intézményi  lelkész 
ezen  jogviszonya  keretében  megtartott  hittanóráiról  az 
intézményvezető  szeptember  25.  napjáig  tájékoztatás 
nyújt fenntartója részére. 

(5)  Az  evangélikus  intézményfenntartó  a  (4)  bekezdés  b) 
pontja  szerint  megadott  adatokat  elektronikus  úton  a  (2) 
bekezdésben  rögzített  határidőig  beküldi  az  országos 
irodára. 
(6)  A  8.  §  (3)  bekezdés  szerint  foglalkoztatott  főállású 
hitoktatók esetében 

a)  A  főállású  hitoktatók  a  létszámlejelentő  lapot 
szeptember 25. napjáig elektronikus rendszerben küldik 
be a felügyelő lelkész számára. 
b)  A  felügyelő  lelkész  igazolja  az  adatok 
megfelelőségét,  továbbá  a  9.  §  (4)  bekezdésnek 
megfelelő óraszámot. 

(7) Amennyiben tanév közben a hittancsoportok számában, 
a  csoportonkénti  hittanórák  számában  változás  következik 
be, a változást az (1)-(5) bekezdésben rögzítettek szerint, a 
változást  követő  15  napon  belül  be  kell  jelenteni  az 
országos irodának. 
 
25. §

10

  (1)  Az  egyház  az  általa  foglalkoztatott  főállású  és 

megbízott hitoktatókkal szerződést köt. 

(2) A szerződés megkötéséhez  
a)  az  egyház  által  foglalkoztatott  főállású  hitoktatók 

esetében a Püspöki Tanács a 9. § (2) bekezdése szerint, 
b) a megbízás keretében foglalkoztatott hitoktatókról (4. 
számú melléklet), az általuk várhatóan megtartandó 3. § 
(1)  bekezdés  b)  és  c)  pontja  szerinti  hitoktatói  órák 
számáról az egyházközség augusztus 15. napjáig adatot 
szolgáltat. 

(3) Az  egyház az (1) bekezdés szerinti szerződést a  23. §-
ban  rögzített  adatszolgáltatás  teljesítését  követő  15  napon 
belül,  az  adatszolgáltatásra  épülő  szerződési  feltételek 
tekintetében kiegészíti. 
(4) Kifizetés csak végleges szerződés alapján teljesíthető. 
 
26.  §  A  Püspöki  Tanács  a  hitoktatásnak  az  a  felügyeleti 
szerve, amely 

a) felelős a tanítás tisztaságának megőrzéséért, 
b)  dönt  a  hitoktatással  kapcsolatos  kiadványok 
hittankönyvvé  minősítéséről  és  a  tankönyvjegyzékbe 
történő  felvételéről  az  EHE  szakmai  állásfoglalását 
kikérve, 
c) 

másodfokon  dönt  az  e  szabályrendeletben 

meghatározott  esetekben,  dönt  a  8.§  (3)  bekezdés 
szerinti főállású hitoktatók alkalmazásáról. 

 

27. § 

(1)  Az  esperes  hitoktatásban  betöltött  joga  és 

kötelessége  

a) az egyházmegye területén folyó hitoktatás ellenőrzése 
egyházközségi  általános  látogatások  során,  ennek 
keretében  különösen  is  az  evangélikus  hitoktatás 
szervezéséhez  kiállított  létszámlejelentő  lap  adatai 
helyességének igazolása,  
b)  a  nem  evangélikus  köznevelési  intézményekben  a 
kerettantervek érvényesülésének biztosítása, 

                                                 

10

A  25.  §-t  mmódosította  a  88/2015.  (VI.  25.)  országos  presbitériumi 

határozat. Hatályos: 2015. június 25-től. 

c) az eljárás vitás kérdésekben, 
d)  a  több  egyházközséget  érintő  hitoktatási  szervezési 
kérdésekben való felügyelet gyakorlása,  
e) a hitoktatók felügyelő lelkészének kijelölése, 
f) a hitoktatás teljesítésének igazolása. 

(2) Az esperes további feladatai: 

a)  kapcsolattartás  a  HSM-mel,  az  országos  iroda 
illetékes  osztálya(i)val  és  a  többi  egyházmegyei 
hitoktatási felelőssel,  
b) az egyházmegyén belül a hitoktatást végzők között – 
egyházmegyei  közgyűlési  határozattal  létrehozott  - 
hitoktatási munkaközösség működtetése,  
c) a helyettesítések megszervezése.  

(3)  Az  esperes  az  (1)-(2)  bekezdésben  írt  feladatait 
egyházmegyei hitoktatási felelősre bízhatja. 
 
28. § 

A felügyelő lelkész feladatai:  

a) ellátja a hitoktatók szakmai felügyeletét, 
b)  a  főállású  hitoktatóval  közösen  egy  tanévre  szóló 
éves munkatervet készít, s minden év szeptember 20-ig 
eljuttatja a területileg illetékes esperesnek. 
c)  az  illetékességi  területéhez  tartozó  hitoktató 
betegsége  esetén  vagy  más  rendkívüli  esetben  a 
megfelelő helyettesről gondoskodik, 
d) a hitoktatók teljesítésének igazolását ellátja, 
e)  a  hitoktatók  ellenőrzésének  megállapításairól 
tájékoztatást ad az országos iroda részére.  
 

29. § 

(1)  A  HSM  a  zsinat  és  az  országos  presbitérium 

döntés-előkészítő, javaslattevő testülete, mely rendszeresen 
megvizsgálja  az  egyház  hitoktatási  helyzetét,  felméri  a 
lehetőségeket, problémákat és a lehetséges lépéseket, s ezek 
alapján megfogalmazza stratégiai elveit. Így különösen is:  

a)  a  hitoktatással  kapcsolatosan  javaslatot  tesz  a 
zsinatnak  törvény  és  szabályrendelet  alkotására,  és 
módosítására, 

illetve 

szükséges 

eljárások, 

intézkedések megtételére, 
b)  előterjesztést  tesz  az  országos  presbitériumnak  a 
főállású hitoktatói státuszokról, 
c)  a  hitoktatáshoz  kapcsolódó  stratégiai  döntéseket 
szakmailag  előkészíti,  és  kommunikálja  a  lelkészek  és 
hitoktatók felé, 
d) gondoskodik a hitoktatás ügyeinek és eredményeinek 
folyamatos felülvizsgálatáról, illetve értékeléséről, 

(2)  A  HSM-t  vezetője  képviseli  az  egyház  egyéb 
munkacsoportjai, bizottságai, valamint testületei előtt.  
(3)  A  HSM  által  meghatározott  feladatok  végrehajtása, 
valamint adminisztratív ügyeinek intézése az országos iroda 
feladata.  
 
 
30. § 

A  Katechetikai  Munkacsoport  feladata,  hogy 

rendszeres felmérést és elemzést készít a hitoktatás tartalmi 
kérdéseiről,  s  ezek  alapján  megfogalmazza  javaslatait.  Így 
különösen is:  

a)  tantervek,  tankönyvek,  oktatási  segédanyagok 
készítésével segíti a hitoktatás tartalmi munkáját, 
b)  az  EHE  elé  terjeszti  a  hitoktatásban  alkalmazható 
tankönyvek jegyzékét, 
c)  a  hitoktatás  tartalmi  és  módszertani  kérdéseiben 
szaktanácsadói csoportként működik. 
 

31. § 

Az EHE hitoktatásban betöltött feladatai: 

a)  felelős  a  hitoktatási  képzési  és  továbbképzési 
rendszer kialakításáért, s ezen programok tartalmáért, 

background image

b)  hitéleti  továbbképzéseket  szervez  pedagógusok, 
hitoktatók, lelkészek számára, 
c)  teológiai,  pedagógiai,  valláspedagógiai  és  egyéb 
szakmai  szempontok  alapján  szakmai  állásfoglalást 
készít 

hitoktatással 

kapcsolatos 

kiadványok 

hittankönyvvé  minősítéséről  és  a  tankönyvjegyzékbe 
történő felvételéről, 
d) szakmai állásfoglalást készít az e szabályrendeletben 
meghatározott esetekben. 

 
32. § 

Az országos iroda illetékes osztály(aina)k feladata  

a) a hitoktatás országos szervezéséhez szükséges adatok 
nyilvántartása, 
b) 

hitoktatás 

finanszírozásával 

kapcsolatos 

adminisztráció végzése, 
c)  az  állami  és  egyházi  egyeztetéseken  a  Püspöki 
Tanáccsal együttműködve a hitoktatás képviselete, 
d) 

EHE-vel 

való 

együttműködés 

hitéleti 

továbbképzések  megszervezésében  az  adminisztratív 
feladatok ellátása terén, 
e)  a  hitoktatással  kapcsolatos  panaszos  ügyek 
kivizsgálása és a panaszkezelés végzése,  
f)  az  egyházmegyei  hitoktatási  felelősök  munkájának 
szakmai segítése, 
g)  a  hitoktatás  állami  támogatásának  igénylése, 
nyilvántartása,  felosztása,  elszámoltatása  és  állami 
szervek felé történő elszámolása.  

 

V. fejezet 

A hitoktatás finanszírozási kérdései 

 

A hittanoktatás finanszírozásának forrása 

33. § 

(1)  A  hittanoktatás  finanszírozásának  anyagi 

fedezetét a Magyarország éves költségvetésében erre a célra  

a) hit- és erkölcstanoktatás átlagbéralapú támogatása, 
b) hit- és erkölcstanoktatás tankönyvtámogatása, 
c)  8  fő  alatti  hit-  és  erkölcstan  csoportok  kiegészítő 
támogatása, 
d) fakultatív hitoktatási támogatás 

címén  biztosított  keretösszegből  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak átadott összeg, valamint az egyház 
költségvetéséből szükség esetén eszközölt kiegészítés adja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások felosztásáról – az 
állami  támogatás  összegének,  valamint  az  országos 
gazdasági  bizottság  véleményének  ismeretében  –  az 
országos presbitérium dönt. 
(3) 

Az 

állami 

költségvetési 

támogatás 

tartós 

szüneteltetésével (a 60. napon), vagy megszüntetésével az e 
forrás  felhasználására  épülő  hitoktatói  szerződések 
megszűnnek.  
 
34. § 

Az  országos  presbitérium  évente  a  tárgyév  július 

31. napjáig határozatban rögzíti a tanévre vonatkozóan 

a)  a  főállású  és  megbízott  hitoktatók  díjazásának 
módját, alapját és egységnyi értékét, 
b)  az  evangélikus  fenntartású  intézményekben 
szervezett  kötelező  hitoktatás  fakultatív  finanszírozású 
támogatásának  számítási  módját,  alapját  és  egységnyi 
értékét, 
c)  az  állam  által  folyósított  hittanoktatási  támogatás 
terhére finanszírozott egyéb kiadásokat. 

 

A hittanoktatás finanszírozása 

 

35. § 

(1)  Az  evangélikus  fenntartású  intézményekben 

szervezett 

fakultatív 

finanszírozású 

hittanoktatás 

költségeinek  fedezéséhez  az  egyház  a  33.  §-ban  felsorolt 
forrásokból támogatást nyújt 

a) az iskolalelkész által végzett fakultatív finanszírozású 
hittanórák  száma  alapján  a  iskolalelkészt  foglalkoztató 
fenntartónak, 
b)  az  evangélikus  intézmény  által  foglalkoztatott 
személyek  által  végzett  fakultatív  finanszírozású 
hittanórák  száma  alapján  az  evangélikus  egyházi 
intézménynek. 

(2)  Az  egyház  a  33.  §  (1)  bekezdésben  jelölt  források 
terhére  saját  maga  foglalkoztatja  a  főállású  és  megbízott 
hitoktatókat. 
(3)  A  33.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti 
tankönyvtámogatás terhére az egyház finanszírozza a hit- és 
erkölcstanoktatás tankönyveit. 
(4) Az egyház a 33. § (1) bekezdésben felsorolt forrásokból 
finanszírozza a hitoktatáshoz kapcsolódó, 8. § (3) bekezdés 
szerint foglalkoztatott  

a)

 11

a főállású hitoktatók  

aa) helyi bérlettérítését,  
ab) távolsági bérlettérítését,  
ac) egyházi gépkocsi használatát,  
ad)  saját  gépkocsi  munkába  járáshoz,  illetve  a 
hitoktatáshoz kapcsolódó használatát, 
ae)  az  aa)-ad)  pontok  szerint  nem  megoldható  utazás 
esetén útiköltség-átalány fizetését. 

b)

12

a megbízott hitoktatók 

ba) saját gépkocsi használatát 
bb) egyházi gépkocsi használatát, illetve 
bc)  a  ba)-bb)  pontok  szerint  nem  megoldható  utazás 
esetén útiköltség-átalány fizetését. 

 

A hittanoktatási támogatás folyósítása, felhasználása és 

elszámolása 

36. § (1) A 33. § (1) bekezdés szerinti támogatás folyósítása 
támogatói okirat alapján történik. 
(2)  A  támogató  a  támogatás  kifizetését  három  egyenlő 
részletben teljesíti: 

a) első részlet november 15. napjáig, 
b) második részlet január 31. napjáig, 
c) harmadik részlet május 31. napjáig. 

(3)  A  támogatásban  részesülő  evangélikus  egyházi 
intézmény és evangélikus fenntartó a támogatás összegét az 
alkalmazásában  álló,  hittanoktatást  végző  személy 
díjazásának fedezetére használhatja fel. 
(4)  A  támogatásból  fedezett  hittanoktatás  teljesítését  az 
intézmény saját belső rendjéhez alkalmazkodva igazolja. 
(5) A támogatást igénylő a  támogatás összegét  kizárólag a 
támogatói  okiratban  meghatározott  céloknak  megfelelően 
használhatja fel. 
(6)  A  támogatás  felhasználását  a  folyósítás  naptári  évében 
kell teljesítenie a támogatásban részesülőnek. 
(7)  A  fel  nem  használt  támogatás  összegét  a  támogatás 
folyósításának naptári évét követő év január 20. napjáig kell 
visszafizetnie  az  országos  egyház  részére  a  támogatásban 
részesülőnek. 
(8)  A  hittanoktatási  támogatásban  részesülő  evangélikus 
egyházi  intézmény  és  gyülekezeti  intézményfenntartó  a 
folyósítás  naptári  évét  követő  január  15.  napjáig  köteles  a 

                                                 

11

Módosította  a  224/2014.  (XII.  11)  országos  presbitériumi  határozat. 

Hatályos: 2014. december 11-től. 

12

Módosította a 28/2015. (II. 5) országos presbitériumi határozat. Hatályos: 

2015. február 5-től azzal, hogy a teljes 2014-15. tanévre alkalmazható. 

background image

teljesítésről szóló beszámolót (hittanoktatási napló) és a  4. 
számú  melléklet  szerinti  összesítő  elszámolást  készíteni  és 
benyújtani az országos egyház részére. 
 
 

VI. fejezet 

Átmeneti és zárórendelkezések 

 

37. §   A 4. § (5) bekezdésében írt, a 2014/15-ös tanévben 
használni  tervezett  helyi  tanterv  benyújtásának  határideje 
2014. augusztus 10. 
 
38. § 

(1)  E  szabályrendelet  –  a  (2)  bekezdésben 

meghatározottak  kivételével  -  elfogadása  napján  lép 
hatályba, a 2014/15-ös tanévtől kezdődően. 
(2)  Az  e  szabályrendelet  hatályba  lépését  megelőzően 
elfogadott  korábbi  kerettantervek  a  felmenő  rendszernek 
megfelelően,  2014/15-ös  tanévtől  kezdődően,  legkésőbb  a 
2017/18-as tanév végén, hatályukat vesztik. 
(3)

13

Az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi 

V. törvény 14.§ (1) és (3) bekezdésének, alkalmazása 2018. 
augusztus 15. napjától történik. 
 
 
Budapest, 2016. június 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

13

Módosította  a  160/2014.  (VIII.  21.)  országos  presbitériumi  határozat, 

majd  a  92/2016.  (VI.  30.)  országos  presbitériumi  határozat.  Hatályos: 
2016. június 30-tól.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2018. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031