background image

1/2022. (II. 10.) országos szabályrendelet  

az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás 

összesített egyenlegének rendezése során előállt korrek-

ciós összeg, valamint a működési támogatás tartalékba 

helyezett részének  

felhasználásáról 

 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
MEE) országos presbitériuma (a továbbiakban: OP) 2008. 
évi  I.  törvényében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  MEE 
köznevelési intézményei után a MEE-nek az egyházak hit-
életi és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. állami törvény 6. §-a alapján járó átlag-
béralapú  támogatás  és  a  működési  támogatás  összesített 
egyenlegének rendezése során előállt korrekciós összeg (a 
továbbiakban: korrekciós összeg) valamint a MEE közne-
velési intézményei után a MEE-nek járó működési támoga-
tás tartalékba  helyezett részének  felhasználásáról a  követ-
kező szabályrendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1. § 

(1)  E  szabályrendelet  hatálya  kiterjed  a  működési 

támogatás  és  a  korrekciós  összeg  tartalékba  helyezett  ré-
szének felhasználásra. 
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  összeget  a  MEE  – 
az e szabályrendeletben meghatározottak szerint – a MEE 
köznevelési intézményei, valamint az általuk nyújtott szol-
gáltatások támogatására fordítja. 
 

II. fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

E szabályrendelet alkalmazásában: 

1.  működési  támogatás:  a  köznevelési  intézményt  működ-
tető  egyházaknak,  az  egyházak  hitéleti  és  közcélú  tevé-
kenységének  anyagi  feltételeiről  szóló  1997.  évi  CXXIV. 
állami törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározottak sze-
rint az egyháznak járó – a mindenkori állami költségvetési 
törvényben számszerűen meghatározott – támogatás. 
2. korrekciós összeg: a köznevelési intézményt működtető 
egyházaknak az az egyházak hitéleti és közcélú tevékeny-
ségének  anyagi  feltételeiről  szóló  1997.  évi  CXXIV.  tör-
vény. 6.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint járó – 
a  mindenkori  állami  költségvetési  törvény  végrehajtásáról 
szóló törvényben számszerűen meghatározott – támogatás. 
3.  MEE  köznevelési  intézménye:  a  MEE  2005.  évi  VIII. 
törvénye  alapján alapított és fenntartott olyan  köznevelési 
intézmény, amelynek működése alapján a MEE működési 
támogatás igénylésére jogosult, és amely intézmény után a 
MEE ténylegesen támogatásban részesül (a továbbiakban: 
intézmény). 
4. forráshiányos intézmény: az az intézmény, amely a cél-
szerű  és  szakszerű  gazdálkodás  mellett  nem  képes  az  in-
tézmény  alapfeladatának  ellátását  a  részére  folyósított  ál-
lami  támogatásból,  saját  bevételekből,  illetve  az  intéz-
ménynek juttatott adományokból biztosítani. 
5.  köznevelési  stratégia:  a  nevelési-oktatási  bizottság  (to-
vábbiakban: NOB) és az OP javaslatára a zsinat által elfo-
gadott, feladattervet is magába foglaló dokumentum.  
6.  működési  előleg:  a  köznevelési  intézmények  részére  a 
likviditási nehézségek áthidalására folyósítható, visszafize-
tendő támogatás. 
 

 

III. fejezet 

Az oktatási tartalék képzése 

 

3. § 

(1) A zsinat a  mindenkori állami  költségvetési tör-

vény,  valamint  a  mindenkori  állami  költségvetési  törvény 
végrehajtásáról  szóló  törvény  kihirdetését  követően  –  a 
NOB és az országos gazdasági bizottság (a továbbiakban: 
GB)  javaslatának  figyelembevételével  és  az  OP  javaslata 
alapján – törvényben dönt a korrekciós összeg felosztásá-
ról.  A  korrekciós  összeget  a  zsinat  az  oktatási  tartalékba 
(továbbiakban  tartalék)  helyezi,  a  korrekció  egy  része  a 
korrekciós  összeg  alapját  képező,  valós  ellátott  gyermek- 
és tanulói létszám alapján az intézmények között kerül fel-
osztásra. A tartalékba helyezett összeg mértékéről a tárgy-
évi egyházi költségvetési törvény is rendelkezik. 
(2) A tartalék jogi sorsát osztja az adott költségvetési évre 
a  tartalékból  kiadásként  előirányzott,  de  fel  nem  használt 
összeg,  az  intézmények  által  tartalékba  visszafizetett  ösz-
szeg, valamint a tartalék lekötött részének hozama. 
 

A tartalék felhasználható mértékének meghatározása 

 
4. § 

(1) A zsinat – a NOB, a GB és az OP javaslatának 

ismeretében  –  törvényben  dönt  a  tartalék  terhére  felhasz-
nálható összeg  mértékéről,  valamint arról,  hogy az össze-
get e szabályrendelet 5. §-ában meghatározott célok közül 
az  adott  költségvetési  évben  mely  célokra  lehet  fordítani. 
A zsinat  meghatározza az egyes célokra  fordítható összeg 
mértékét  is.  A  zsinat  a  támogatási  célok  kiválasztásánál 
figyelembe  veszi  a  mindenkori  állami  költségvetési  tör-
vénynek a működési támogatás felhasználására vonatkozó 
előírásait,  valamint  a  MEE  köznevelési  stratégiájában  ki-
emelt célokat.  
(2)  A  tartalékból  az  adott  költségvetési  évre  –  az  (1)  be-
kezdés  szerint  –  felhasználásra  előirányzott összeg  mérté-
két az OP akkor lépheti túl, ha a támogatási körbe bevont 
célhoz  a  felhasználásra  előirányzott  összegből  –  a  körül-
mények  előre  nem  tervezhető  változása  miatt  –  az  intéz-
mények támogatása nem lehetséges. 
(3)  Az  OP  az  adott  költségvetési  évben  valamely  célhoz 
felhasználásra  előirányzott,  de  fel  nem  használt  összeget 
átcsoportosíthatja  az  adott  költségvetési  évben  az  (1)  be-
kezdés szerint támogatott további célokhoz  felhasználásra 
előirányzott összeghez. 
(4)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  a  tárgyévet  követően  a 
tartalékalap  tárgyévi  felhasználásáról  és  az  intézmények 
elszámolásáról tájékoztatást készít a NOB, a GB és az OP 
részére. 
 

A tartalék terhére támogatható célok 

 
5. § 

Az OP javaslatára a zsinat a tartalékból – a 4. § (1) 

bekezdése  szerint  meghatározott  –  az  adott  költségvetési 
évben felhasználható összegből biztosíthatja: 

a) a  NOB által  elfogadott versenylistában szereplő or-
szágos  tanulmányi  versenyen  megadott  helyezést  elért 
diákok jutalmazását, valamint a „Jó tanuló, jó sportoló” 
jutalmak finanszírozását; 
b)  a  NOB  által  elfogadott  versenylistában  szereplő  or-
szágos  tanulmányi  versenyen  megadott  helyezést  elért 
diákok felkészítő tanárainak,  továbbá  az „év óvodape-
dagógusa”, az „év tanítója” és az  „év tanára” jutalma-
zását; 
c) a forráshiányos intézmények támogatását;  

background image

d)  az  Evangélikus  Pedagógiai-szakmai  Szolgáltató  és 
Továbbképző Intézet (a továbbiakban: EPSZTI) műkö-
désének támogatását; 
e) az intézményvezetők teljesítményértékelésen alapuló 
–  a  megbízás  második  és  negyedik  évében  megállapí-
tásra kerülő – illetményét; 
f) a közművelődési programok támogatását; 
g) az eszközfejlesztési pályázat támogatását; 
h) a stratégiai célok, feladatok támogatását; 
i) a külügyi kapcsolatok támogatását; 
j)  az  iskolalelkészek  szolgálatával  összefüggő  szakmai 
programok,  valamint  az  iskolalelkészi  tevékenységgel 
kapcsolatos költségek támogatása; 
k)  a  rendezvények,  vezetői  konferenciák  költségeinek 
finanszírozását; 
l) a törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői dí-
jait; 
m) az EHE-továbbképzések támogatását; 
n) a katechetika munkacsoport költségeit; 
o)  a  nevelési  és  oktatási  osztály  feladatellátása  során 
megvalósuló programokhoz kapcsolódó költségeket; 
p)  az  intézményvezetői  értékeléshez  kapcsolódó  költ-
ségeket; 
q)  a  szakmai  felügyeletet  ellátó  nevelési  és  oktatási 
osztály által munkajogi jogviszony vagy egyéb munka-
végzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatot-
tak  díjazását,  valamint  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  oktatási  feladatok  ellátásával  kapcsolatban 
felmerült kiadásait; 
r)  a  nevelési  és  oktatási  osztály  szakmai  tevékenység 
ellátásával kapcsolatban felmerült költségeket; 
s) a Péterfy Sándor díjat; 
t) a pályázatírás költségeinek támogatását; 
u) a működési előleg folyósítását; 
v) a beruházási támogatásokat; 
w) az intézményi innováció és szakmai támogatásokat; 
x) a diáksegélyekkel kapcsolatos támogatását; 
y)  az  oktatási  tartalékalap  működéséhez  szükséges  ki-
adások támogatását (tranzakciós díjak), valamint az ok-
tatási tartalékalap- és letétkezelői díjait;  
z) a LIBRA ügyviteli rendszer működtetésével kapcso-
latos díjakat; 
aa) az iskolalelkészek fenntartói nyugdíjjárulékát; 
ab) normatív módon kiosztott korrekciós támogatást. 

 

A támogatás odaítélése, elszámolás a támogatás felhasz-

nálásáról 

 
6. § 

Az  intézmények  –  amennyiben  e  szabályrendelet 

másképp nem rendelkezik – az országos irodához benyúj-
tott kérelemmel (a továbbiakban: támogatási kérelem) igé-
nyelhetnek támogatást az 5. § a-c), f-g), u-v) és x) pontjai-
ban meghatározott célokra. 
 
7. § 

(1)  A  támogatást  kizárólag  arra  a  célra  lehet  fel-

használni, amely célra azt a döntéshozó megítélte. 
(2)  Valamennyi  támogatásban  részesülő  intézmény  elszá-
molási kötelezettséggel tartozik a támogató részére. Az in-
tézmények  beszámolót  küldenek  a  támogatás  felhasználá-
sáról  tárgyév  december  31.  napjáig  vagy  a  támogatási 
szerződésben meghatározott időpontig a támogató részére. 
A  beszámoló  tartalmazza  a  felhasználás  tételes  kimutatá-
sát, valamint annak rövid szöveges bemutatását.  Jutalmak 
esetében a jutalomnak a jutalmazott részére történő kifize-
tését kell igazolni. 

(3) Az intézmények a fel nem  használt összeg  vonatkozá-
sában  visszafizetési  kötelezettséggel  tartoznak a  támogató 
MEE  felé.  A  visszafizetést  az  elszámolással  egyidejűleg 
kell teljesíteni. 
 
8. § 

(1)  Az  elszámolási  kötelezettség  határidejétől  szá-

mított egy évig nem nyújthat be támogatási kérelmet az az 
intézmény,  amely  az  elszámolási  kötelezettségének  nem 
vagy nem megfelelően tett eleget.  
(2)  Elszámolási  határidő  módosítására  irányuló  kérelem 
kizárólag az eredeti határidő lejárta előtt nyújtható be. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik az 5. § 
a-b) pontjaiban meghatározott támogatási célokra. 
 

IV. fejezet 

Az egyes támogatási célok 

 

Országos tanulmányi versenyeken helyezést elért diákok, 

valamint a „Jó tanuló, jó sportoló” diákok jutalmazása 

 

9. § 

(1) Az intézményvezetők a nevelési és oktatási osz-

tály  részére  bejelentési  kötelezettséggel  tartoznak,  ha  az 
intézményük  diákja  a  NOB  által  jóváhagyott  és  az  intéz-
mények  részére  megküldött  versenylistában  szereplő  ver-
senyek egyikén megadott helyezést ért el. 
(2)  A  bejelentést  a  nevelési  és  oktatási  osztály  által  a  pá-
lyázati kiírásban megadott határidőig kell megtenni az erre 
a célra kialakított elektronikus pályázati felületen. 
(3) A diákok pénz- és/vagy tárgyjutalomban részesülnek. 
(4) A jutalmazás minden érintett diákra kiterjedően, az el-
ért helyezéstől függően differenciáltan történik. 
(5) A nevelési és oktatási osztály a támogatás megítélésé-
ről és annak összegéről javaslatot fogalmaz  meg, amelyet 
döntésre a NOB elé terjeszt. 
(6) A nevelési és oktatási osztály az evangélikus fenntartá-
sú köznevelési intézmények részére a „Jó tanuló, jó sporto-
ló”  cím  megszerzésére  pályázati  kiírást  tesz  közzé,  mely-
nek célja azon diákok jutalmazása, akik példás magatartá-
suk, jó tanulmányi eredményük mellett kimagasló sporttel-
jesítményre is képessé váltak. 
(7)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  a  pályázati  kiírásról  a 
NOB-ot előzetesen tájékoztatja.  
(8) A díjazásról – az előzetes bírálati szempontok alapján – 
a nevelési és oktatási osztály javaslata alapján a NOB dönt. 
(9)  A  díjazottakról  szóló  döntést  követően  a  nevelési  és 
oktatási osztály értesíti az érintett intézmény vezetőjét. 
(10) A díjak és a kapcsolódó mindenkori járulékok is a tar-
talékalapból,  utófinanszírozás  keretében  kerülnek  kifize-
tésre az érintett intézmény részére, az elszámolás megkül-
dését követően.   
 

Országos tanulmányi versenyeken helyezést elért diákokat 

felkészítő tanárok jutalmazása, valamint az „év óvodape-

dagógusa”, az „év tanítója” és az „év tanára” elismeré-

sek odaítélése 

 
10. §  (1)  Az  intézményvezetők  bejelentik  a  nevelési  és 
oktatási osztálynak, hogy a részükre kiküldött versenylista 
alapján megadott helyezést elért diákjainak felkészítésében 
mely,  az  intézmény  alkalmazásában  álló  pedagógus(ok) 
vettek részt. A bejelentést a 9. § (2) bekezdésében megha-
tározott határidőig kell megtenni. 
(2) A jutalmazás valamennyi felkészítő pedagógusra kiter-
jedően, a felkészített diákok helyezésétől és számától füg-
gően differenciáltan történik.  

background image

(3)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  a  jutalom  megítéléséről 
és  annak  összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyről  a 
NOB dönt.  
(4)  A  MEE  köznevelési  intézményvezetői  legkésőbb 
tárgyév  március 31-ig  felterjeszthetnek egy, az intézmény 
alkalmazásában álló óvodapedagógust, tanítót és tanárt az 
„év óvodapedagógusa”, az „év tanítója”, illetve az „év ta-
nára” jutalmazással járó címre. A felterjesztéseket írásban 
(elektronikus levélben) kell megküldeni a nevelési és okta-
tási  osztály  részére.  Az  intézményvezetők  a  felterjesztést 
indokolni  kötelesek  a  pedagógus  munkájának,  elért  szak-
mai  eredményeinek  bemutatásával.  A  többcélú  intézmé-
nyek  a  feladatellátás  szerint  egy  óvodapedagógus,  egy  ta-
nító és egy tanár felterjesztésére jogosultak. 
(5)  A  nevelési  és  oktatási  osztály  a  jutalom  megítéléséről 
és annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyről az 
OP dönt. 
(6)  A  díjazottakról  szóló  döntést  követően  a  nevelési  és 
oktatási osztály értesíti az érintett intézmény vezetőjét. 
(7)  A  felkészítő  tanárok  jutalmazása  esetén  a  díjak  és  a 
kapcsolódó mindenkori járulékok is a tartalékalapból, utó-
finanszírozás keretében kerülnek kifizetésre az érintett in-
tézmények részére, az elszámolás megküldését követően.   
(8)  Az  év  pedagógusai  díjak  esetén  az  intézménynek  át-
utalt összeg nyújt fedezetet a díjazottak részére történő ki-
fizetésre  és  a  munkaadót  terhelő  járulékokra.  Az  utalvá-
nyozás az értesítéssel egyidőben megtörténik.  
 

Forráshiányos intézmények támogatása 

 
11. §  (1) Az intézmények a költségvetésük benyújtásával  
egyidejűleg  támogatási  kérelmet  nyújthatnak  be  az  orszá-
gos irodához. Az intézmények e § alapján támogatási kére-
lem benyújtására jogosultak költségvetési év közben akkor 
is, ha valamely előre nem tervezhető esemény vagy a mű-
ködést  jelentősen  befolyásoló  körülmény  változása  miatt 
az intézmény forráshiányossá válik. A támogatási kérelmet 
minden esetben a  forráshiány okának és a hiány összegé-
nek pontos meghatározásával lehet benyújtani. A forráshi-
ány vizsgálatakor – a célszerűség és szükségszerűség meg-
állapításánál  –  vizsgálni  kell  különösen  a  kiadások  szük-
ségszerűségét:  azt,  hogy  az  intézmény  minden  elvárhatót 
megtett-e kiadásai csökkentésére, valamint, hogy bevételét 
valamennyi lehetséges bevételi forrás feltárásával határoz-
ta-e meg. 
A  forráshiány  megállapításakor  az  azonos  feladatot  ellátó 
intézmények  költségvetésének  és  gazdálkodásának  össze-
hasonlító  értékelését  el  kell  végezni.  Az  összehasonlítás 
során  az  azonos  feladatot  ellátó  intézmények  létszámát 
arányosan kell tekintetbe venni. 
(2)  Az  országos  iroda  által  felkért  szakértő  –  az  intézmé-
nyek  éves  részletes  költségvetésének  megküldését  és  az 
intézményben lefolytatott pénzügyi vizsgálatot követően – 
szakvéleményt készít az intézmény gazdálkodásáról. 
(3) Az előre nem tervezhető esemény miatt évközben  
forráshiányossá  vált  intézmény  vizsgálatakor  a  szakértő  a 
forráshiány  okát,  valamint  azt  vizsgálja,  hogy  az  intéz-
mény költségvetésében van-e a támogatáson kívül más for-
rás a hiány fedezésére. 
(4) A nevelési és oktatási osztály a javaslattétel  megfogal-
mazása  során  figyelembe  veszi,  hogy  az  intézmények  az 
előző  években  lefolytatott  szakértői  vizsgálatok,  továbbá 
az intézményben a MEE  számvevőszéke  által,  vagy  vala-
mely állami hatóság, így különösen a Magyar Államkincs-
tár, az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatok, 

vagy egyéb szakmai ellenőrzések megállapításait működé-
sük kialakításánál tekintetbe vették-e. 
(4) A nevelési és oktatási osztály a szakvélemény alapján, 
a  szakvélemény  beérkezését  követően  a  tárgyévi  költség-
vetés  elfogadásakor  tesz  javaslatot  az  intézmények  támo-
gatására  és  a  támogatás  összegére,  amelyet  a  NOB,  vala-
mint a GB – indokolással ellátott – ajánlásának beszerzését 
követően döntésre az OP elé terjeszt. 
(5) A MEE a támogatást elnyert intézmények gazdálkodá-
sát a támogatás átutalását követő egy éven belül belső el-
lenőr vagy független szakértő kirendelésével ellenőrzi. 
 

Az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és To-

vábbképző Intézet működésének támogatása 

 
12. §  Az EPSZTI pedagógiai szakmai szolgáltató intézet, 
melynek  vezetését  intézményvezető  látja  el  a  nevelési  és 
oktatási osztály mindenkori vezetőjének szakmai iránymu-
tatásával. 
 

Teljesítményértékelésen alapuló intézményvezetői illet-

mény 

 
13. §  (1)  Az  5.  §  e)  pontjában  meghatározott  támogatási 
célhoz rendelt összeget a zsinat köteles – az OP által elfo-
gadott  vezetői  teljesítményértékelés  folyamatának  és  eljá-
rásrendjének  alapján  –  ciklikus  rendben  az  értékelt  intéz-
ményvezetők illetményére fordítani. 
(2)  Az  intézményvezetők  teljesítményének  értékelése  az 
ötéves ciklusuk alatt kétszer (a második, illetve a negyedik 
évben) a NOB javaslatára az OP által  meghatározott eljá-
rás szerint történik. 
(3)  A  minősítés  eredményéről  –  meghatározott  eljárás 
alapján – az OP dönt. 
(4)  Az  értékelésről  szóló  döntést  követően  a  nevelési  és 
oktatási osztály értesíti az érintett intézmény vezetőjét. 
(5)  A  vezetői  teljesítményértékelés  alapján  meghatározott 
illetményeket,  amelyek  tartalmazzák  a  jogszabály  szerinti 
munkaadót  terhelő  járulékokat  is,  az  értékelésről  megho-
zott döntést követően, a kiértesítéssel egyidőben kell utal-
ványozni az érintett intézmények részére. 
 

Közművelődési programok támogatása 

 
14. §  (1)  Közművelődési  programok  keretében  támogat-
ható feladatok: 

a)  Egy  évben  egyszer  a  nevelési  és  oktatási  osztály 
felmérése  alapján az OP döntése  értelmében  kizárólag 
a Luther Kiadó által forgalmazott termékekből a balla-
gó gyerekek/diákok és ballagtató pedagógusok számára 
ajándék adható. A ballagási ajándékokról a NOB javas-
lata alapján az OP dönt. 
b)  Az  OP  által  meghatározott  művelődést  elősegítő 
programok. 
c)  Az  intézmények  az  evangélikus  nevelést  elősegítő 
versenyek,  kulturális  programok,  konferenciák,  tanul-
mányutak,  cserediák-kapcsolatok,  valamint  találkozók 
(pedagógus  és  diák)  költségeinek  ellentételezésére  tá-
mogatási kérelmet nyújthatnak be. 
d)  A  köznevelési  intézményekben  tanuló  –  a  NOB,  a 
GB és az OP) elé kerülő előterjesztés szerinti – diákok 
részére  ajándékozott  Bibliák  megvásárlása,  melyről  a 
nevelési  és  oktatási  osztály  javaslata  alapján  az  OP 
dönt. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kulturális programok 

background image

pályázati kiírásáról a nevelési és oktatási osztály javaslata 
alapján a NOB az év első ülésén dönt. 
(3)  A  támogatási  kérelmet  tárgyév  március  31-ig  kell  be-
nyújtani a nevelési és oktatási osztály részére. 
(4) A pénzügyi elszámoláskor a tárgyév január 1-jét köve-
tően kiállított,  a  pályázat  szempontjából releváns számlák 
is elszámolhatóak. 
(5) A nevelési és oktatási osztály a támogatás  megítélésé-
ről és annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet a 
NOB részére döntésre előterjeszt. 
(6) A döntést követően a nevelési és oktatási osztály értesí-
tést küld a támogatott intézménynek az elszámolás rendjé-
ről. 
 

Eszközfejlesztési pályázat támogatása 

 
15. §  (1)  Az  intézmények  az  alaptevékenységi  körükbe 
tartozó  köznevelési  feladatok  ellátását  biztosító  szakmai 
feltételek  fejlesztésének,  valamint  a  működés  feltételei, 
eszközei  megteremtéséhez  szükséges  költségek  támogatá-
sára  támogatási  kérelmet  nyújthatnak  be  a  támogató  által 
biztosított elektronikus pályázati felületen.  
(2) A támogatható célokról, az egyes bírálati szempontok-
ról  és  a  pályázati  kiírás  tartalmáról  a  nevelési  és  oktatási 
osztály javaslata alapján a NOB az év első ülésén dönt.  
(3)  A  támogatási  kérelmet  tárgyév  február  28-ig  kell  be-
nyújtani. 
(4) A nevelési és oktatási osztály a támogatás  megítélésé-
ről és annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet a 
NOB és a GB támogatásának beszerzését követően döntés-
re az OP elé terjeszt. 
(5) Az eszközpályázat előfinanszírozott támogatási formá-
ban működik. 
(6)  A  pályázati  összeggel  valamennyi  nyertes  pályázónak 
legkésőbb tárgyév december 31-ig el kell számolnia a ne-
velési és oktatási osztály részére. A  határidő  hosszabbítá-
sára  kizárólag  vis  maior  esetén  van  lehetőség.  Az  intéz-
ményvezető erre vonatkozó kérelméről a nevelési és okta-
tási osztály vezetője dönt. 
(7)  A  fel  nem  használt  támogatási  összeget  legkésőbb  az 
adott  pályázati  év  december  31-ig  vissza  kell  utalni  a  tá-
mogató részére. 
(8)  Az  eszközpályázat  pénzügyi  elszámolásakor  a  tárgyév 
január  1-jét  követően  kiállított,  a  pályázat  szempontjából 
releváns számlák is elszámolhatóak.  
(9)  Az  OP  támogatásról  szóló  döntését  követően,  ameny-
nyiben a megítélt támogatási összeg alacsonyabb, mint az 
igényelt támogatás  –  az összeg átutalását  megelőzően  –  a 
nyertes  pályázónak  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  a  kapott 
támogatásból is megvalósítható-e a tervezett fejlesztés.  
(10) Az OP által elfogadott támogatási célonkénti összegek 
közötti átcsoportosításra csak abban az esetben van lehető-
ség, ha a nyertes pályázó kellően alátámasztott indokolás-
sal  ellátott  kérelmét  a  nevelési  és  oktatási  osztályra  be-
nyújtja. A kérelem elbírálásáról a nevelési és oktatási osz-
tály vezetője – szakmai szempontok alapján – dönt, szük-
ség  esetén  kikérve  az  építési,  ingatlanügyi  és  műemléki 
osztály szakmai véleményét. A döntéséről a NOB, a GB és 
az  OP  soron  következő  ülésén  tájékoztatást  ad.  Indokolt 
esetben a nevelési és oktatási osztály vezetője a módosítási 
kérelmet  az  OP  soron  következő  ülésére  döntésre  előter-
jesztheti. 
(11)  Az  azonos  támogatási  célok  közötti  átcsoportosítás 
kérelem nélkül is lehetséges, erről az intézményvezető sa-
ját hatáskörben dönthet, ugyanakkor ezt a döntését a pénz-

ügyi elszámoláskor jeleznie és indokolnia kell.  
 

Pályázatírás költségeinek fedezése 

 
16. §  (1)  Intézményi  pályázatok  megírása  költségeinek, 
valamint az ehhez kapcsolódó szakértői költségek fedezé-
sére,  a  pályázat  benyújtására  jogosult  intézmény  támoga-
tást igényelhet. 
(2) 

Támogatásra a pályázati szabályrendelet hatálya alá 

tartozó  pályázatok  esetében  az  a  pályázó  jogosult,  akinek 
pályázati szándékát az illetékes pályázati felelős megvaló-
síthatóság  és  fenntarthatóság  szempontjából  támogatható-
nak ítéli. Egyéb pályázatok esetében e szabályrendelet nem 
határoz  meg  előminősítési  kötelezettséget,  a  támogatás 
megítélhetőségéről  a  döntésre  kijelölt  dönt.  Támogatást 
mindkét  esetben  csak  a  pályázatírás  költségeinek  legfel-
jebb 80 %- ának fedezésére lehet igényelni. 
(3) A támogatási kérelmet 2. számú melléklet szerinti űrla-
pon lehet benyújtani a pályázati kiírás megjelenését köve-
tően. Az űrlapot a pályázati szabályrendelet hatálya alá tar-
tozó  pályázatok  esetében  a  területileg  illetékes  pályázati 
felelősnek,  egyéb  pályázatok  esetében  közvetlenül  az  or-
szágos irodának kell eljuttatni. A pályázati felelős javasla-
tát öt munkanapon belül juttatja el az országos irodának. 
(4)  Az  országos  iroda  a  támogatás  megítéléséről  és  annak 
összegéről  javaslatot  fogalmaz  meg,  amelyet  az  OP  által 
kijelölt keretgazda  elé  terjeszt. A javaslat alapján a  keret-
gazda dönt a támogatás odaítéléséről. 
(5)  Az OP a „Pályázatírás  költségeinek  fedezése” cél ese-
tében keretgazdának az országos irodaigazgatót jelöli ki. 
(6)  Nyertes  pályázat  esetén  a  pályázó  a  támogatást,  a  pá-
lyázatkészítés  –  a  pályázati  kiírás  szerinti  –  elszámolható 
mértékéig visszafizetni köteles. 
(7) Amennyiben a támogatást elnyert intézmény a pályáza-
tot  önhibájából  nem  nyújtja  be,  a  támogatásra  kifizetett 
összeget  köteles a  mindenkori jegybanki alapkamattal nö-
velve  visszafizetni.  Annak  bizonyítására,  hogy  a  pályázat 
beadása  nem  a  támogatást  elnyert  hibájából  maradt  el,  a 
pályázati  határidő  lezárultát  követő  nyolc  napon  belül  a 
keretgazdához címzett, de az országos irodának benyújtott 
igazolási kérelmet terjeszthet elő. A kérelem elfogadásáról 
az  országos  iroda  javaslatára  a  keretgazda  dönt.  Döntése 
alapján  a  támogatás  összegének  visszafizetésétől  részben 
vagy egészben eltekinthet. 
(8)  A támogatás összegével az azt elnyert pályázó  köteles 
elszámolni.  Az  elszámolást a felmerült költségekről szóló 
számlák bemutatásával  
a)  a  pályázati  szabályrendelet  hatálya  alá  tartozó  pályáza-
tok esetében a garanciavállalás iránti kérelemmel egyidejű-
leg, 
b)  egyéb  pályázatok  esetében  a  pályázati  határidő  lejártát 
követő 5 munkanapon belül kell elvégezni. 
 

Stratégiai célok, feladatok támogatása 

 
17. §  (1) Az 5. § h) pontjára hivatkozással az OP támoga-
tás  kifizetésére  jogosult  a  köznevelési  intézmény  részére, 
amennyiben állami vagy egyházi jogszabály a köznevelési 
szférában  nyújtandó  támogatás  vagy  juttatás  kifizetésére 
kötelezi  és  az  állam  arra  fedezetet  vagy  a  MEE  arra  más 
forrást  nem  biztosít.  A  kifizetés  módja  és  mértéke  vonat-
kozásában  a  fizetési  kötelezettséget  meghatározó  jogsza-
bály az irányadó. 

background image

(2)  A  támogatás  vagy  juttatás  megítéléséhez  szükséges 
adatszolgáltatásról,  valamint  annak  határidejéről az orszá-
gos iroda értesíti az intézményeket. 
(3)  Az  5.  §  h)  pontjára  hivatkozással  az  OP  jogosult  –  a 
NOB  és  a  GB  javaslatát  követően  –  támogatást  megítélni 
egyéb, kellően indokolt és szakmailag alátámasztott straté-
giai célok és feladatok ellátásához is. 
 

Módszertani feladatok, szakértői tevékenység 

 
18. §  A mindenkori elfogadott oktatási tartalékalapi költ-
ségvetésben  meghatározott  keretösszeg  terhére  az  alábbi 
módszertani feladatokkal és szakértői tevékenységgel kap-
csolatos célokra nyújtható támogatás, melyek felhasználá-
sára  vonatkozóan  nem  igényli  külön  munkaági  bizottsági 
(NOB, GB, OP) döntés meghozatalát: 
a) külügyi kapcsolatok, 
b) az iskolalelkészek munkájával összefüggő szakmai  
programok,  valamint  az  iskolalelkészi  tevékenységgel 
kapcsolatos költségek finanszírozása, 
c) rendezvények, vezetői konferenciák, 
d) törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja, 
e)  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  által  szervezett 
továbbképzés, 
f)  katechetika  munkacsoport  működésével  kapcsolatos 
költségek, 
g) a nevelési és oktatási osztály feladatellátása során  meg-
valósuló  programokhoz  közvetlenül  kapcsolódó  költségek 
finanszírozása; 
h)  intézményvezetői  értékeléshez  kapcsolódó  közvetlen 
költségek,  
i)  a  nevelési  és  oktatási  osztály  szakmai  tevékenységével 
kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása. 
 

Szakmai felügyeletet ellátó nevelési és oktatási osztály 

munkatársainak illetménye és egyéb juttatásai, valamint a 

Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási feladatok el-

látásával kapcsolatban felmerült kiadásai 

 
19. §  (1)  Az  oktatási  intézmények  szakmai  felügyeletét 
ellátó nevelési és oktatási osztály munkavégzésre irányuló 
jogviszony  keretében,  valamint  a  tartalékalap  terhére  tá-
mogatható célok, feladatok megvalósításának előkészítése, 
végrehajtása,  ellenőrzése  során létesített  munkajogi jogvi-
szonyok és egyéb  munkavégzésére  irányuló jogviszonyok 
alapján megvalósuló kiadások teljesítése a tartalékalap ter-
hére történik. 
(2)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  annak  jogi 
személye nevelési-oktatási feladatok ellátásával kapcsolat-
ban felmerült kiadásainak finanszírozása a tartalékalap ter-
hére történik. 
 

LIBRA ügyviteli rendszer támogatása 

 
20.§  (1) LIBRA ügyviteli rendszer a nevelési és oktatási 
intézmények  által  kötelezően  alkalmazott  könyvviteli 
rendszer. 
(2)  A  könyvviteli  rendszer  fenntartásával,  jogosultságok 
beszerzésével  kapcsolatos  költségek  az  oktatási  tartalék-
alapból  kerülnek  finanszírozásra,  külön  munkaági  bizott-
sági (NOB, GB, OP) döntést nem igényelnek. 
 

Péterfy Sándor díj 

 

21. §  (1)  A  Péterfy  Sándor  díj  a  nevelési  és  oktatási  in-
tézmények  vezetői  részére  az  OP  által  létrehozott  elisme-
rés.  Évente  egy intézményvezető részére  adható, melynek 
összege a díjazott intézményvezető kéthavi bruttó illetmé-
nye, valamint annak mindenkori járulékai.  
(2) A díj odaítélése a nevelési és oktatási osztály javaslata 
alapján a NOB támogatásával az OP novemberi ülésén, az 
OP döntése alapján történik. 
(3) A díjazottról szóló döntést követően a nevelési és okta-
tási osztály gondoskodik az értesítésről és az utalványozás-
ról. 
 

Működési előleg igénylése 

 
22. §  (1)  A  MEE  a  köznevelési  intézmények  részére  lik-
viditási nehézségeik áthidalására működési előleget folyó-
síthat. 
(2)  Működési  előleget  a  köznevelési  intézmény  vezetője 
igényelhet.  A  kérelemben  részletesen  indokolni  kell  az 
igénylés okát. 
(3)  A  támogatás  odaítéléséről  a  nevelési  és  oktatási  osz-
tály, valamint a gazdasági osztály vezetőjének együttes ja-
vaslata alapján az országos iroda igazgatója dönt. 
(4) A támogatást a folyósítás évében vissza kell fizetni. A 
visszafizetés ütemezésére a kérelemben ki kell térni. 
 

Beruházási támogatás 

 
23. §  (1)  Az  intézmények  építmény,  építményrész  meg-
építésére, felújítására, korszerűsítésére, átalakítására, bőví-
tésére,  helyreállítására,  lebontására,  elmozdítására,  vagy 
rendeltetésének  megváltoztatására  támogatási  kérelmet 
nyújthatnak  be.  A  támogatási  kérelmet  tárgyév  augusztus 
31-ig kell benyújtani. 
(2) Az e §-ban meghatározott támogatást igényelni a konk-
rét  
beruházás  részletes  leírása  mellett,  a  tervezett  fejlesztés 
indokának és költségigényének meghatározásával lehet.  
(3) A pályázat benyújtását követően a nevelési és oktatási 
osztály beszerzi az építési, ingatlanügyi és műemléki osz-
tály javaslatát, melyet a bizottságok elé terjeszt. 
(4) A nevelési és oktatási osztály a támogatás megítélésé-
ről és annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet a 
NOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az OP ré-
szére döntésre előterjeszt.  
(5) Amennyiben a nettó érték eléri az 5 millió Ft-ot, a ki-
emelt beruházásokra vonatkozó 2/2007. (VII.17.) országos 
szabályrendelet az építési beruházások rendjéről érvényes. 
(6) A beruházási pályázat támogatása utófinanszírozás ke-
retében  valósul  meg.  A  támogatott  részteljesítést  nyújthat 
be, melynek keretében a nevelési és oktatási osztályra be-
küldi a támogatási szerződésben  meghatározott dokumen-
tumokat. A részteljesítés támogató általi pénzügyi rendezé-
sére  az  építési,  ingatlanügyi  és  műemléki  osztály  jóváha-
gyását követően kerülhet sor. 
 

Intézményi innováció és szakmai támogatások 

 
24. §  (1)  Rendszerszintű  és  intézményi  szintű  minőségi 
fejlesztések, amelyek a MEE és/vagy az országos szakpoli-
tika célkitűzéseit valósítják meg. 
(2) Az innovációs támogatás odaítéléséről és annak mérté-
kéről a nevelési és oktatási osztály javaslatára a NOB dönt. 
(3) A feladatellátás sajátosságaiból adódó többletköltségek 
finanszírozásai,  amelyek  az  intézmények  normatív  alapon 

background image

történő támogatása során nem érvényesíthetőek. A szakmai 
támogatás odaítéléséről és annak mértékéről a nevelési és 
oktatási osztály javaslatára a NOB dönt. 
 

Diáksegélyekkel kapcsolatos támogatás 

 

25. §  (1) A MEE által alapított Sztehlo Gábor tanulmányi 
és szociális segély, valamint a Schedius Lajos tanulmányi 
segély  elbírálásának  menetét  a  2/2020  (III.  26.)  országos 
szabályrendelet tartalmazza. 
(2)  A  támogatás  ünnepélyes  kiosztásával  kapcsolatban 
felmerülő  járulékos  költségek  az  oktatási  tartalékalapból 
kerülnek finanszírozásra. 
(3)  A  Schedius  Lajos  tanulmányi  ösztöndíjat  elnyert  diá-
kok  felkészítő tanárainak jutalmazása  az oktatási tartalék-
alap erre a célra elkülönített költségkeretéből történik.  
(4) A támogatások odaítéléséről Bizottság dönt. 
(5)  A  diáksegélyekhez  kapcsolódó  elszámolásokról  a  tá-
mogatási szerződés rendelkezik. 

 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

26. §  E szabályrendelet 2022. február 10-én lép hatályba, 
és  ezzel  egyidejűleg  az  átlagbéralapú  támogatás  és  a  mű-
ködési támogatás összesített egyenlegének rendezése során 
előállt  korrekciós  összeg,  valamint  a  működési  támogatás 
tartalékba  helyezett  részének  felhasználásáról  szóló 
8/2018. (XI. 8.) országos szabályrendelet hatályát veszti. 
 
Budapest, 2022. február 10.