Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

A Zsinati hitvallás

A6_HITVALLAS_teljes_szoveg.pdf — PDF document, 45Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 

tanúságtétele a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját követően 

– Anno Domini 2018 –  

 

A  reformáció  kezdetének  ötszázadik  évfordulóját  követően  Isten  iránti 
hálával,  az  egyházat  féltő  szeretettel,  a  jövőt  Istentől  kérve  és  egyben  az  ő 
kezébe letéve valljuk meg hitünket. Tesszük ezt abban a reménységben, hogy 
tanúságtételünk  erősíti  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  a  magyar 
kereszténység  és  a  Kárpát-medencében  élő  népek  közösségét.  Annak 
tudatában,  hogy  az  európai  kereszténység  megerősítésre  szorul, 
szükségesnek látjuk a hitvalló összefogást. 
Hisszük,  hogy  Isten  alkotta a  világot.  Isten  teremtő  csodája  az  élet,  minden 
egyes ember élete, a saját életünk is. Ezért felelősek vagyunk önmagunkért, 
egészségünkért, egymásért és az emberi környezetért. 
A  föld  alkotója  és  az  élet  ajándékozója  bízta  ránk  a  teremtettséget,  hogy 
gondot  viseljünk  rá.  Ma,  amikor  a  környezetszennyezés,  az  önpusztító 
gazdálkodás,  a  beszűkült  materialista  gondolkodás  rongálja  földünket  és 
környezetünket,  hisszük,  hogy  küldetésünk  van,  s  javító-mentő 
igyekezetünkkel  Istennek  tartozunk  elszámolással.  Hitből  fakadó 
kötelességünk  a  környezettudatos  élet.  Feladatunk,  hogy  erre  neveljük  a 
közvetkező nemzedéket. 
Valljuk,  hogy  Isten  férfinak  és  nőnek  teremtette  az  embert.  Teremtő 
akaratának  folytatására  megbízta  az  embert  az  élet  továbbadásával,  az  új 
életek  óvásával,  a  gyermekek  felnevelésével,  a  családi  közösségek 
megtartásával.  Az  emberek  közötti  szeretetkapcsolat  az  élet  nagy  kegyelme 
és  hozzáadott  értéke,  ezért  óvnunk,  támogatnunk  kell.  Isten  szeretete  nem 
különböztet  meg  senkit  életfelfogása  alapján,  előtte  minden  ember  egyenlő, 
szeretete minden gyermekére érvényes. Isten az élet rendjébe iktatta egymás 
iránti felelősségünk gyakorlását, ezért valljuk, hogy csak a másikért élő létnek 
van jövője e földön.   
Tudjuk,  hogy  Istennek  terve  van  egyházával.  Nem  véletlenül  helyezett 
minket a mai korban éppen erre a helyre. Mi, magyarországi keresztények és 
evangélikusok az egyház Urától kapott mandátumként éljük meg, hogy itt és 
most  élünk.  Ő  adott  és  ad  feladatot  Magyarországon  a  reformáció  500  éves 
jubileuma  körüli  időszakban.  Így  kell  figyelnünk  az  élet  törvényében,  a  tíz 
igében  kapott  parancsolatra.  A  gazdasági  növekedést  és  a  fogyasztást 
középpontba  helyező  mindennapjainkban,  szociális  feszültségek  közepette, 
az  igazságosság  és  a  szolidaritás  gyakori  hiányával  számolva,  a  gazdasági, 
társadalmi,  kulturális  és  tudományos  élet  területein  mindent  meg  kell 
tennünk,  hogy  Istent  és  az  embereket  szolgáljuk.  Hisszük,  hogy  a  mennyei 
Atya  közeledése  miatt  újra  kialakulhat  a  harmónia  Teremtő  és  teremtmény 
között.  Ezt  a  lehetőséget  kívánjuk  megélni  és  hirdetni,  egyben  az  egyház 

background image

megújuló életével példázni.   
 
Hisszük,  hogy  Jézus  Krisztus  a  mennyei  Atya  Fia,  aki  emberré  lett  értünk, 
végigjárta és felértékelte az emberi életutat, lehajolt hozzánk, szenvedésével 
és  halálával  megmutatta  Isten  szeretetének  titkát.  Hisszük,  hogy  az  élet 
mindennapi döntéseiben éppen úgy, mint a végső kérdésekben ő mutat utat, 
ő  ad  válaszokat,  ő  tud  megszabadítani  kényszerpályáinktól,  és  ő  tud 
elvezetni  a  mulandóból  az  örökkévalóság  felé.  Valljuk,  ahogy  minden  kor 
tanítványait, úgy minket is ő tanított arra, hogy Isten kegyelmes, könyörülő 
Isten, akit Atyánknak nevezhetünk, akihez közvetlenül fordulhatunk.   
Mi  itt  az  ő  elhívottaiként  és  küldötteiként  egy  életen  át  a  tanítványi  utat 
akarjuk járni. Nem a saját erőnkből küzdünk a jóért és az értékesért, hanem 
az  ő  felszabadító  szeretetéből  merítünk  erőt. 

22.

Urunk  megváltott  az 

értelmetlen  és  semmibe  vesző  életből,  így  magunk  is  szabadon  járhatjuk  a 
másokért felelős élet útját. Jézus megtanított és folyamatosan nevel arra, hogy 
mint  követői  és  tanítványi  közössége    másokért  is  éljünk  –  így  válhatunk 
egyházának, azaz az ő testének tagjaivá. 
Irgalmasság nélkül nincs élet, ezért az  élő és  feltámadott Úr az irgalmasság 
életformáját adta egyetlen járható útként számunkra.  Ezt járva veszünk részt 
a  közösségi  életben  –  népünk  közéletében  is.  Hittel  valljuk,  hogy  mindenki 
Isten  kegyelmére  szoruló,  szeretetre  vágyó,  egyenlő  bánásmódot 
megérdemlő ember, akiért Krisztus az életét adta.  
 
Hiszünk a Szentlélekben. Ő az egy Isten harmadik személye:a mennyei Atya 
és  a  Fiú,  Jézus  Krisztus  Lelke.  Valljuk,  hogy  az  emberi  lélek  rászorul  arra, 
hogy  Isten  Lelke  vezérelje.  Hisszük,  hogy  a  Lélek  ma  is  működik,  és  életet 
munkál.  Elsősorban  az  igében,  a  keresztségben  és  az  úrvacsorában 
tapasztaljuk meg jelenlétét, hatását. Az igében és a szentségekben megszólít, 
ösztönzést  ad,  elmarasztal,  rávilágít  mulasztásainkra  és  bűneinkre. 
Ugyanakkor  felemel,  megvigasztal  és  bátorít.  Szól  hozzánk,  megeleveníti  a 
Biblia  betűjét,  evangéliummá  formálja  az  igehirdetők  szavát,  meghív  az  új 
életre, táplál az élet kenyerével és italával. Jelenléte az egyházban különösen 
is a bűnbocsánat, s az abból fakadó egymás iránti megbocsátás ajándékában 
ismerhető fel. Működése azonban nem korlátozódik az egyes emberek és az 
egyház  életére,  hanem  kihat  az  egész  világra.  Áldását  mindenütt 
megtapasztaljuk, ahol élet van. Megjelenése mindig életszerű és időszerű. Ő 
éltetőnk, aki munkálja az életet, és tanácsol az idők változásaiban. 
Jelenvalóvá és aktuálissá teszi Isten szeretetét. Vigasztal, amikor szükségünk 
van rá, bátorít, hogy emberhez méltó úton járhassunk, megújít, ha a testünk-
lelkünk a régi bűn fogságában vergődik, megelevenít, ha a halál alagútján át 
a feltámadás pillanatához érkezünk.  

background image

Hiszünk abban, hogy az egyház a Szentlélek csodája. A Szentlélek teremti és 
újítja meg a Krisztusban hívők közösségét. S mivel a Szentlélek munkálkodik 
az  egyházban,  a  tagoknak  is  küldetésük  van,  hogy  Krisztus  tanúi,  az 
evangélium hirdetői, a békesség hírnökei, a szeretet apostolai és a reménység 
világossága legyenek családjukban, és tágabb közösségeikben. Valljuk, hogy 
egy  egyház  van,  noha  a  történelem  során  részekre  töredezett.  Fáj  ez 
mindannyiunknak.

 

Az  egyház  Urától  kapott  küldetésünk  alapján 

elkötelezettek  vagyunk,  hogy  az  egyház  egységét  a  maga  sokszínűségében 
építsük, és a megbékélt különbözőség ökumenikus modelljét megvalósítsuk.

 

Hisszük,  hogy  a  reformáció  2017.  évi  jubileuma,  az  „Úrnak  kedves 
esztendeje”  volt,  nagy  lehetőség  Isten  mai  népe  számára.  A  Szentháromság 
egy  Isten  adjon  bölcsességet,  Lelkesedést,  bátorságot  és  lehetőséget  a 
folyamatos  reformációra:  bűnbánatra,  megtérésre,  Szentlélek  általi 
megújulásra.  Ő  vezesse  utunkat  az  évfordulót  követő  években,  tartson  és 
újítson  meg  naponként.  Kegyelmére  bízva  ad  hálát  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  azért,  hogy  megérte  az  ötszázadik  évfordulót,  és  erőt 
gyűjtve  indulhat  tovább  az  úton  levők  közösségeként  és  a  hazaérkezés 
reménységében. Jövel, Uram Jézus!  

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031