OP határozatok.pdf

OP határozatok.pdf — PDF document, 387Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
1/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
ingatlancseréről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  a 
1/2012. (II. 2.) országos presbitériumi határozatra is  - hoz-
zájárul a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. keze-
lésében  lévő  Budapest  4082/65  hrsz.  alatt  nyilvántartott, 
természetben  a  Budapest  XI.  ker.  Magyar  tudósok  körútja 
3. szám alatti ingatlan földterület és a Magyarországi Evan-
gélikus  Egyház  tulajdonában  lévő  Aszód  183  hrsz.  alatt 
nyilvántartott,  természetben  az  Aszód,  Szabadság  tér  8. 
szám  alatti  ingatlanok  cseréhez  a  3.100.000,-  Ft  értékkü-
lönbözet és a teljes vételár után a fordított adózás szabályai 
szerint fizetendő 55.053.000,- Ft Áfa megfizetése mellett.  
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
2/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
egyházmegyék éves támogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  az 
egyházmegyék  éves  működési  támogatását  2.600.000.-  Ft-
ban állapítja meg. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. február 14. 
 
 
3/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat  
álláshelyek létesítéséről 
Az  országos presbitérium az  egyház  szervezetéről és igaz-
gatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény  149.  §-a  alapján  az 
országos irodában belső ellenőri, média referensi, pályázati 
koordinátori álláshelyet létesít. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
4/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi költség-
irányzatáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va  a  104.  §  (6)  bekezdés  c)  pontjára  -  a  Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
2013. 
évi 
költségirányzatát 
12.300.000.000.- Ft bevételi és 12.300.000.000.- Ft kiadási 
főösszeggel,  mint  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
költségvetését zsinati elfogadásra javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. február 14. 
 
 
18/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
az oktatási tartalékalap 2012. évi kamatáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (2)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  az  oktatási  tartalékalap  2012.évi  kamatbevételét 
(126.714.737,-  Ft)  átcsoportosítja  a  pályázati  előkészítés, 
önrész,  előfinanszírozás  költségvetési  sorra,  elkülönítve  a 
köznevelési 
intézmények 
pályázati 
önrészének 
biztosítására, valamint oktatási stratégiai célokra.  
Amennyiben  az elkülönített összeg 2 éven belül nem kerül 
felhasználásra,  akkor  az  egyházi  oktatási  kiegészítő 
támogatás,  valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás 
korrekciós  összegének,  és  tartalékba  helyezett  részének 
felhasználásáról  szóló  5/2008.  (XII.  22.)  országos 
szabályrendelet 5. § l) pontjában meghatározott egyéb eseti 
célok,  feladatok  támogatására  felhasználhatóan  visszakerül 
a tartalékalapba. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
19/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
oktatási intézmények 2013. évi egyházi kiegészítő támo-
gatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 13. §-
ra – a 2013. évi oktatási egyházi kiegészítő támogatás  ösz-
szegének 5 %-át tartalékalapban tartja.  
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
20/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények 2005. évi egyházi kiegészítő 
támogatás korrekciós összegéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 13. §-
ra  –  a  2005.  évi  önkormányzati  köznevelési  támogatást 
kompenzáló egyházi  közoktatási kiegészítő támogatás  kor-
rekciós összegének 22 %-át az oktatási tartalékalapban tart-
ja,  azaz  78  %-a  kerül  kifizetésre  a  2005-ben  is  működött 
köznevelési  intézményeknek,  időarányosan  és  létszámada-
tainak arányában. 
Felelős: Kákay István 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
21/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények 2011. évi egyházi kiegészítő 
támogatás korrekciós összegéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 13. §-
ra  –  a  2011.  évi  önkormányzati  köznevelési  támogatást 
kompenzáló egyházi  közoktatási kiegészítő támogatás kor-
rekciós összegének 21 %-át az oktatási tartalékalapban tart-
ja,  azaz  79  %-a  kerül  kifizetésre  a  2011-ben  is  működött 
köznevelési  intézményeknek,  időarányosan  és  létszámada-
tainak arányában. 
Felelős: Kákay István 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
22/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
oktatási tartalékalap felhasználásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja  -  utalva  az 
egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  fel-
background image
használásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) országos szabályren-
delet 4. § (1) bekezdésére – az oktatási tartalék terhére fel-
használható 2013. évi összeget (311.500.000,- Ft) az alábbi 
célokban és mértékben határozza meg azzal, hogy a további 
célok meghatározása a nevelési-oktatási bizottság határoza-
tának ismertében történik: 
Támogatott célok a 4. § (1) bekezdés 
alapján 
Összeg (Ft) 
k)  kollégiumban  nevelt,  oktatott  tanu-
lók normatív jellegű támogatása 
100.000.000.- 
 
m)  oktatási  osztály  alkalmazottainak 
bérfinanszírozása 
30.000.000.- 
 
Támogatható célok az 5. § alapján 
Összeg (Ft) 
n)  az  oktató-nevelő  munkával  össze-
függő módszertani feladatok és szakér-
tői tevékenység finanszírozására 
31.500.000.- 
 
 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
23/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
az oktatási tartalékalapban elkülönített pályázatok 
támogatására elkülönített keretről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va a 41/2012. (III. 8) országos presbitériumi határozatra - az 
oktatási  tartalékalapban  a  pályázatok  támogatására  elkülö-
nített  300.000.000,-  Ft  fel  nem  használt  részéről  a  2013 
szeptemberétől induló új finanszírozási rendszer ismertében 
dönt a nevelési-oktatási bizottság véleménye figyelembevé-
telével. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
37/1/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
gyermeksziget diakóniai intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére -, Gyermeksziget Evangélikus Csa-
ládi  Napközi  (Piliscsaba)  diakóniai  intézmény  intézmény-
vezetőjének  Font  Editet  2012.  december  16.  napjától  kez-
dődően 2017. december 15. napjáig megválasztotta.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. január 16. 
 
 
38/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények 2013. évi egyházi kiegészítő tá-
mogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. VIII. törvény 7. §-
ra  –  a  2013.  évi  diakóniai  egyházi  kiegészítő  támogatás  5 
%-át a diakóniai tartalékalapban tartja. 
Felelős: Kákay István 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
39/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények 2011. évi egyházi kiegészítő tá-
mogatás korrekciós összegéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 13. §-
ára  -  a  2011.  évi  diakóniai  egyházi  kiegészítő  támogatás 
után  keletkezett  korrekciós  visszafizetési  kötelezettséget  a 
diakóniai tartalékalapból teljesíti.  
Felelős: Kákay István 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
40/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
a diakóniai tartalékalap felhasználásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja - 
utalva  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás,  valamint 
az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és 
a  tartalékalapba  helyezett  részének  felhasználásáról  szóló 
1/2010.  (II.  24.)  országos  szabályrendelet  7.  §-a 
bekezdésére  –  az  diakóniai  tartalék  terhére  felhasználható 
2013.  évi  összeget  az  alábbi  célokban  és  mértékben 
határozza meg: 
szabályrendelet 
7. 
§-ában 
meghatározott célok 
összeg 
a) 
forráshiányos 
intézmények 
támogatása 
20.000.000,- Ft 
d) vis maior esetek 
2.000.000,- Ft 
h)  Evangélikus  Módszertan  éves 
munkatervében  szereplő,  a  DB  által 
kiemelt feladatnak minősített program 
költségeinek támogatása 
1.000.000,- Ft 
g) 
szakmai 
felügyeletet 
ellátó 
diakóniai  osztály  munkatársainak 
illetményére  
16.000.000,- Ft 
i)  egyéb  eseti  célok,  feladatok 
támogatására 
(bérkompenzáció, 
korrekció visszafizetése) 
55.000.000,- Ft 
Összesen 
94.000.000,- Ft 
Felelős: Kákay István 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
41/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények egyházi kiegészítő támogatás fel-
használásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  –  utalva  2011.  évi  diakóniai  egyházi  kiegészítő 
támogatás  után  keletkezett  korrekciós  visszafizetési 
kötelezettségre – ajánlja a diakóniai intézményeknek, hogy 
az  57,9  %-os  kiegészítő  támogatás  kétharmadánál  többet  a 
működés céljaira ne használjanak fel. 
Felelős: Kákay István 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
42/2013. (I. 31.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
background image
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - a Magyarországi Evangélikus Egyház Orszá-
gos Irodájáról szóló 2/2010. (XII. 9.)  országos szabályren-
delet  módosítását  elfogadja  azzal,  hogy  a  módosítás  akkor 
lép  hatályba,  amennyiben  a  zsinati  irodára  vonatkozó  tör-
vényi szabályozást a zsinat  módosítja. Az országos presbi-
térium  kéri  az  országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és 
annak  módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az 
egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Kákay István 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
43/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
az országos presbitérium ügyrendjéről szóló határozat 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  országos  presbitérium  ügyrendjéről  szóló 
16/2007. (I. 18.) országos presbitériumi határozat módosítá-
sát elfogadja azzal, hogy annak elnevezése helyesen: az or-
szágos  presbitérium  ügyrendjéről  szóló  1/2013.  (III.  13.) 
országos szabályrendelet. Az országos presbitérium kéri az 
országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  melléklete  egy-
séges szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjá-
ban. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
44/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
Evangélikus Hittudományi Egyetem jelentéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
44. § (1) bekezdés c) pontjára - az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem jelentését a  2011. november 1. és 2012. dec-
ember 31. napja között végzett tevékenységéről elfogadja. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
45/1/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
egyetemi tanári választás jóváhagyásáról jelentéséről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
46.  §  (1)  bekezdésére  –  Dr.  habil.  Béres  Tamás  egyetemi 
tanárrá választását jóváhagyja. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
45/2/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
egyetemi tanári választás jóváhagyásáról jelentéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
46. § (1) bekezdésére – Dr. habil. Korányi András egyetemi 
tanárrá választását jóváhagyja. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
46/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
a Lelkészakadémia költségeinek szakmai ellenjegyzőjé-
ről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  az 
egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005  évi  V.  tör-
vény  32/A.  §  (2)  bekezdésére  is  –  a  Lelkészakadémia 
X7031108 költségvetési sor szakmai ellenjegyzőéül a szol-
gálati ágat felügyelő püspököt jelöli ki. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
105/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
oktatási tartalékalap felhasználásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  -  utalva  az 
egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  fel-
használásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) országos szabályren-
delet  4.  §  (1)  bekezdésére  –  a  22/2013.  (I.  31.)  országos 
presbitériumi  határozat  kiegészítésével  az  oktatási  tartalék 
terhére felhasználható 2013. évi összeget az alábbi, további 
célokban és mértékben határozza meg: 
Támogatott célok a 4. § (1) bekezdés alap-
ján 
Összeg (Ft) 
 
e) forráshiányos intézmények támogatása 
80.000.000.- 
f)  az  intézményvezetők  minőségirányítási 
illetménye  az  MEE  Minőségirányítási 
Programja alapján 
6.000.000.- 
Támogatható célok az 5. § alapján 
 
b) OKTV, OSZTV, OÁTV tanulók: 1-10 
2.000.000.- 
c)  az  OKTV,  az  OSZTV,  valamint  az 
OÁTV  1-10. helyezést elért diákok felké-
szítő tanárainak, valamint a „tanév legjobb 
tanítója”  és  a  „tanév  legjobb  óvodapeda-
gógusa” jutalmazása 
2.500.000.- 
g)  közművelődési  programok  támogatása 
(pl.  ballagókönyv,  evangélikus  verse-
nyek)- mindösszesen 
10.000.000.- 
i)  az  intézmények  alaptevékenységének 
fejlesztéséből  adódó,  vagy  az  alaptevé-
kenységek  bővítéséből  adódó  költségek 
támogatása 
50.000.000.- 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
106/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
pilisi diakóniai intézmény feladatbővítéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  -  utalva  az 
egyház intézményeiről szóló 4. § (2) bekezdésére – a Pilisi 
Önkormányzattal  megkötendő bölcsődei  pályázati és szak-
feladat  ellátására  vonatkozó  megállapodás  aláírását  támo-
gatja azzal, hogy az intézmény telephelyéül szolgáló ingat-
lant  érintő  pályázati  fenntartási  kötelezettség  átvételének 
background image
jogerős engedélyezését követően kerül sor az alapító okirat 
módosítására.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
167/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények intézményvezetői díjazásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
18.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  elfogadott  költségvetéssel 
rendelkező, melléklet szerinti országos fenntartású diakóni-
ai  intézmények  intézményvezetői  díjazását  (kötelező  átso-
rolások  miatti)  2013.  január  1.  napjától  kezdődően  az  ott 
meghatározottak  szerinti  mértékben  megemeli,  és  ezzel 
egyidejűleg a munkaszerződéseket módosítja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
168/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai tartalékalap felhasználásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  -  utalva  az 
egyházi szociális kiegészítő támogatás, valamint az egyházi 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének,  és  a  tartalék-
alapba helyezett részének felhasználásáról szóló 1/2010. (II. 
4.)  országos szabályrendelet  7. § a) pontjára  – 40/2013. (I. 
31.)  országos  presbitériumi  határozat  kiegészítésével  –  a 
diakónia tartalék terhére felhasználható 2013. évi összeget a 
támogatott  célok  7.  §  a)  pontja  alapján  meghatározott  for-
ráshiányos  intézmények  támogatása  célban  további 
10.000.000,-  Ft  (mindösszesen  30.000.000,  Ft)  mértékben 
határozza meg. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
170/1/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
Túrmezei diakóniai intézmény intézményvezetője meg-
választásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/A. § (12) bekezdésére  és a  218/1/2011. (XII. 8.) orszá-
gos presbitériumi határozatra - Túrmezei Erzsébet Evangé-
likus  Szeretetszolgálat  (Balassagyarmat)  diakóniai  intéz-
mény intézményvezetőjének - Ács Andreának a fizetés nél-
küli  szabadsága  idejére  történő  helyettesítésre,  heti  20  óra 
időtartamú  -  2013.  március  15.  napjától  kezdődően  2014. 
március14.  napjáig  terjedő  időszakban,  Barta  István  intéz-
ményi  lelkészt  az  intézményvezetői  feladatokkal  is,  azok 
ellátása mellett megbízza.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
171/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények adatszolgáltatási kötelezettségről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyházi intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
8.  §  (2)  bekezdésére  és  27.  §  (1)  bekezdésére  –  a  feszített 
költségvetési  helyzet  miatt  a  diakóniai  intézményektől  a 
2013.  évben  féléves  gazdasági,  pénzügyi  tájékoztató  adat-
szolgáltatást kér. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. június 30. 
 
 
172/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények racionalizálási tervéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyházi intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
8.  §  (2)  bekezdésére  és  27.  §  (1)  bekezdésére  –  felkéri  a 
2013. évben negatív költségvetési eredménnyel rendelkező 
diakóniai intézményeket,  hogy az országos iroda  diakóniai 
osztályának  szakmai  irányításával  készítsenek  racionalizá-
lási tervet 2013. május 31. napjáig.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
174/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
Luther Kiadó alapító okirata módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyházi intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére, valamint a  sajtóbizottság,  mint szak-
mailag illetékes országos bizottság és az országos gazdasági 
bizottság határozatára – megállapítja, hogy a Luther Kiadó 
tájékoztatatási  intézmény  alapító  okiratának  módosítása 
2013. február 6. napján megtörtént. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
175/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
révfülöpi intézményi szmsz módosításról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyházi intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
7. § (2) bekezdés b) pontjára  az Ordass Lajos Evangélikus 
Oktatási Központ (Révfülöp) intézmény módosított szerve-
zeti és működési szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
189/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet végrehajtásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva 
170/2010.  (XI.  4.)  országos  presbitériumi  határozatra  -  a 
Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában álló laká-
sok  és  helyiségek  használatáról  és  hasznosításáról  szóló 
3/2007.  (IX.  6.)  országos  szabályrendelet  2.  és  3.  sz.  mel-
lékletében  foglalt lakásokra  vonatkozó országos irodaigaz-
gatói beszámolót elfogadja. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
background image
 
190/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
szerződéskötések rendjének próbaüzeméről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  az  egyházi 
jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 4.§ (1) bekez-
désre utalással - a szerződéskötések rendjéről szóló 3/2013. 
(III.  13.)  országos  szabályrendelet  alapján  az  elektronikus 
iratkezelési  program  keretében  a  szerződéskötések  rendjét 
bevezeti azzal, hogy a működés során szükségessé vált mó-
dosításokat – a 255/2012. (XII. 13.) országos presbitériumi 
határozatban írtak egyidejű teljesítésével - legkésőbb 2013. 
június 30. napjáig kell az országos presbitérium elé terjesz-
teni. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
191/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet elfogadásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - az egyház által biztosított gépjármű igénylés 
rendjéről szóló 4/2013. (III. 13.) országos szabályrendeletet 
elfogadja. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. április 13. 
 
 
192/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi beszá-
molójáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Ma-
gyarországi  Evangélikus  Egyház  2012.  évi  beszámolóját 
22.128.812 eFt mérleg főösszeggel  és 281.600 eFt negatív 
eredménnyel zsinati elfogadásra javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. május 17. 
 
 
203/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
fóti ingatlanvásárlásról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján elhatá-
rozza a bajor egyháztól érkező 100.000,- euro támogatás, a 
Magyarországi Evangélikus Egyház  2013. évi költségveté-
sében X7040702 költségvetési soron a Kántorképző Intézet 
bővítésére  elkülönített  keret,  illetve  2014-ben  5  millió  fo-
rintos betervezett forrás felhasználásával a Kántorképző In-
tézetben az előterjesztésben bemutatott ingatlanvásárlást és 
a szükséges ingatlanfejlesztések elvégzését. 
Felhatalmazza az országos irodaigazgatót a Magyarországi 
Evangélikus Egyház vevő képviseletében a Fót 999/3 hrsz. 
alatt  nyilvántartott,  955  m2  területű  ingatlan  1/1  tulajdoni 
hányadára  vonatkozó  adásvételi  szerződés  megkötésére, 
legfeljebb 21.000.000.- Ft összegű vételárig. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
205/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Kerekerdő köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17.  §-ra  –  a  Kerekerdő  Evangélikus  Óvoda  (Lajoskomá-
rom) 
köznevelési 
intézmény 
intézményvezetőjének 
Schoderbeck  Máriát  megválasztja.  Az  intézményvezetői 
megbízás 5 tanévre, 2013. szeptember 1. napjától 2018. au-
gusztus 31. napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
206/2/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
szentendrei köznevelési intézmény intézményvezetője 
megbízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésa) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére  –  a  Szentendrei  Evangélikus Zenei 
Óvoda  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének  Bittó 
Viktóriát  megbízza.  Az  intézményvezetői  megbízás  1  tan-
évre,  2013.  augusztus  1.  napjától  2014.  július  31.  napjáig 
szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
207/2/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Katicabogár köznevelési intézmény intézményvezetője 
megbízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére – a „Katicabogár” Evangélikus Né-
met  Nemzetiségi  Óvoda  (Mezőberény)  köznevelési  intéz-
mény  intézményvezetőjének  Hoffmann  Szilviát  megbízza. 
Az  intézményvezetői  megbízás  1  tanévre,  2013.  augusztus 
1. napjától 2014. július 31. napjáig szól. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
208/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat  
soltvadkerti köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17.  §-ra  –  a  Kossuth  Lajos  Evangélikus  Általános  Iskola 
(Soltvadkert) köznevelési intézmény intézményvezetőjének 
Udvarhelyi  Attilát  megválasztja.  Az  intézményvezetői 
megbízás 5 tanévre, 2013. augusztus 1. napjától 2018. júli-
us 31. napjáig szól. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
background image
209/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Podmaniczky köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. §-ra – a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Ál-
talános  Iskola  (Budapest-Rákoskeresztúr)  köznevelési  in-
tézmény  intézményvezetőjének  Erdészné  Nagy  Évát  meg-
választja.  Az  intézményvezetői  megbízás  5  tanévre,  2013. 
augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
211/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
mezőberényi köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. §-ra – a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gim-
názium és Kollégium köznevelési intézmény intézményve-
zetőjének  Dr.  Rückné  Mező  Györgyit  megválasztja  azzal, 
hogy legkésőbb a megbízás kezdőnapjáig köteles az állami 
jogszabályoknak  megfelelő  képesítése  okiratait  átadni.  Az 
intézményvezetői  megbízás  5  tanévre,  2013.  augusztus  1. 
napjától 2018. július 31. napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
212/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Vajda köznevelési intézmény intézményvezetője megvá-
lasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. §-ra – a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) 
köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének  Kitajkáné 
Szántai  Máriát  megválasztja.  Az  intézményvezetői  megbí-
zás 5 tanévre,  2013. augusztus 1. napjától 2018. július 31. 
napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
213/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
kiskőrösi köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17.  §-ra  –  a  Kiskőrösi  Petőfi  Sándor  Evangélikus  Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépisko-
la  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének  Szent-
györgyiné  Szlovák  Máriát  megbízza.  Az  intézményvezetői 
megbízás 5 tanévre, 2013. augusztus 1. napjától 2018. júli-
us 31. napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
214/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Rózsák tere köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. §-ra  –  az  Evangélikus  Középiskolai  Kollégium  (Buda-
pest) 
köznevelési 
intézmény 
intézményvezetőjének 
Hegyváriné Pauló Máriát megválasztja. Az intézményveze-
tői  megbízás  5  tanévre,  2013.  augusztus  1.  napjától  2018. 
július 31. napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
215/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Benka köznevelési intézmény intézményvezetője megvá-
lasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/B. §-ra – a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és 
Óvoda  (Szarvas)  köznevelési  intézmény  intézményvezető-
jének Molnár Istvánnét  újraválasztja.  Az  intézményvezetői 
megbízás 5 tanévre, 2013. augusztus 1. napjától 2018. júli-
us 31. napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
216/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
nyíregyházi kollégium köznevelési intézmény intéz-
ményvezetője megbízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére – a Luther Márton Kollégium (Nyír-
egyháza)  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének 
Martinovszky Istvánt megbízza. Az intézményvezetői meg-
bízás 1 tanévre, 2013. augusztus 1. napjától 2014. július 31. 
napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
217/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Eötvös köznevelési intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – az Eötvös József Evangélikus Gim-
názium  és Egészségügyi Szakközépiskola  (Sopron) közne-
velési  intézmény  alapító  okiratának  módosítását  -  2013. 
május 8. napjától - jóváhagyja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
background image
217/2/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – a Békéscsabai Evangélikus Általános 
Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium 
és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  köznevelési  in-
tézmény  alapító  okiratának  módosítását  -  2013.  május  8. 
napjától - jóváhagyja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
217/3/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Rózsák tere köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – az Evangélikus Középiskolai Kollé-
gium (Budapest)  köznevelési  intézmény alapító okiratának 
módosítását - 2013. május 8. napjától - jóváhagyja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
217/4/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Sztehlo köznevelési intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) köznevelési in-
tézmény  alapító  okiratának  módosítását  -  2013.  május  8. 
napjától - jóváhagyja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. június 15 
 
 
217/5/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
mezőberényi köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – a Mezőberényi Petőfi Sándor Evan-
gélikus  Gimnázium  és  Kollégium  köznevelési  intézmény 
alapító  okiratának  módosítását  -  2013.  május  8.  napjától  - 
jóváhagyja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
217/6/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
„Katicabogár” köznevelési intézmény alapító okiratá-
nak módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Katicabogár  Evangélikus  Német 
Nemzetiségi  Óvoda  (Mezőberény)  köznevelési  intézmény 
alapító  okiratának  módosítását  -  2013.  május  8.  napjától  - 
jóváhagyja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
218/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
katechetikai munkacsoport költségvetéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének 
felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) országos szabály-
rendeletre, valamint a 18/2013. (I. 31.) és a 22/2013. (I. 31.) 
országos presbitériumi  határozatra  -  a  katechetikai  munka-
csoport  költségvetésének  finanszírozására  6.000.000,-  Ft 
összegű elkülönített keretet „a pályázati előkésztés, önrész, 
előfinanszírozás költségvetési soron a köznevelési intézmé-
nyek  pályázati  önrészének  biztosítására,  valamint  oktatási 
stratégiai  célokra”  elkülönített  keret  terhére  biztosít,  abból 
visszahelyezve  a  2013.  évi  meghatározott  oktató-nevelő 
munkával  összefüggő  módszertani  feladatok  és  szakértői 
tevékenység finanszírozása célhoz. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
220/2013. (V. 31.) országos presbitériumi határozat 
pilisi diakóniai intézmény alapító okiratának módosítá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Pilisi Evangéli-
kus  Szeretetszolgálat  diakóniai  intézmény  alapító  okiratá-
nak módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmailag ille-
tékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását köve-
tően, 2013. április 10. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
221/1/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
pilisi diakóniai intézmény intézményvezetője megbízá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgá-
lat diakóniai intézmény intézményvezetőjének Tóthné Mát-
rai  Editet  2013.  május  1.  napjától  kezdődően  2014.  április 
30. napjáig megbízza.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. május 16. 
 
 
223/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Oltalom diakóniai intézményi térítési díj hátralékról 
background image
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térí-
tési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (3) 
bekezdésére–  az  Oltalom  Szeretetszolgálat  (Nyíregyháza) 
diakóniai  intézmény  csatolt  mellékletben  megjelölt  lakói, 
összesen  2.437.812-,  Ft  térítési  díjhátralékának,  mint  be-
hajthatatlan követelés leírásához hozzájárul.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
224/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények vállalkozási tevékenységéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján felkéri 
az  Evangélikus  Diakóniai  Otthon  (Kaposszekcső)  és  SZE-
DIK  Szombathely  diakóniai  intézményeket,  hogy  a  vállal-
kozási  tevékenységének  az  intézményen  belüli  elvégzésé-
hez  szükséges  alapdokumentumok  átdolgozását  készítsék 
elő, az intézmény gazdálkodási és pénzügyi működése fel-
tételeinek részletes kidolgozását végezzék el.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. június 15 
 
 
225/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós össze-
gének, és a tartalékalapba helyezett részének felhasználásá-
ról szóló 1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet melléklet 
szerinti  módosítását  elfogadja.  Az  országos  presbitérium 
kéri  az  országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
226/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
FÉBÉ Anyaház diakóniai intézmény megszüntetéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
9.  §  (1)  bekezdésére  -  a  FÉBÉ  Evangélikus  Diakonissza 
Anyaház  diakóniai  intézményt,  annak  –  feladatellátási  te-
lephelyi megjelöléssel – a Sarepta Budai Evangélikus Sze-
retetotthon,  Idősek  és  Fogyatékos  Személyek  Otthona  
dia-
kóniai  intézménybe  való  beolvadásával  megszünteti.  Az 
országos presbitérium felhatalmazza az országos irodaigaz-
gatót  a  beolvadással  összefüggő  valamennyi  eljárásban  az 
egyház képviseletére és a szükséges feladatok ellátására. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
227/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
országos irodaigazgatói jelentés elfogadásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
128.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján  az  országos  iroda-
igazgató 2012. évben végzett tevékenységről szóló jelenté-
sét elfogadja. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. május 17. 
 
 
228/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Fasori Alapítvány alapító okirat módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján az Evangélikus 
Gimnázium  Alapítvány  kuratóriumában  Bicsák  Ágnes  el-
nök  és  Győri  Zsuzsanna  tag  lemondását  tudomásul  veszi. 
Ezzel  egyidejűleg,  alapítói  jogainak  gyakorlása  során  dr. 
Valentinyi  Andreát  a  kuratórium  elnökének,  míg  Daróczi 
Ilonát tagjának jelöli. Az alapítvány alapító okiratának mó-
dosítását 2013. május 16. napjával elfogadja. Felhatalmazza 
az országos irodaigazgatót, hogy a változásbejegyzési eljá-
rásban az alapítói jogok gyakorlásához szükséges nyilatko-
zatokat az egyház nevében, és helyette megtegye. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. június 15. 
 
 
294/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  a  hittanoktatási támogatás igénylésének, fel-
használásának  és  elszámolásának  rendjéről  szóló  3/2012. 
(XII.  13.)  országos  szabályrendelet  melléklet  szerinti  mó-
dosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az orszá-
gos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak  módosítása 
egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház  hivatalos 
lapjában. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
295/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  országos  egyház  bizottságainak  működé-
séről  szóló  3/2008.  (VII.  3.) országos  szabályrendelet  mó-
dosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az orszá-
gos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak  módosítása 
egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház  hivatalos 
lapjában. Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
296/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
intézmények alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
background image
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  felhatalmazza  az  országos  irodát, 
hogy  az  intézmények  alapító  okiratának  egybehangzó 
szakmailag  illetékes  munkaági  bizottsági  és  gazdasági  bi-
zottsági  jóváhagyását  követően  –  folyamatos  számozású  - 
országos  presbitériumi  határozatot  állapítson  meg  azzal, 
hogy  ennek  megtörténtéről  az  országos  presbitérium  a  so-
ron következő ülésén tájékoztatni kell. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
297/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  a  lelkészek  továbbképzéséről  és  a  Lelkész-
akadémiáról szóló 2/2008. (VII. 3.) országos szabályrende-
let módosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az 
országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  melléklete  egy-
séges szerkezetben jelenjen meg az egyház hivatalos lapjá-
ban. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
298/2013. (V. 16.) országos presbitériumi határozat 
Lelkészakadémia igazgatójáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  az 
egyházi  szolgálat  külön  területeiről  szóló  2005  évi  V.  tör-
vény 32/A. § (2) bekezdésére – a Lelkészakadémia igazga-
tójának dr. Joób Mátét nevezi ki.  
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. július 1. 
 
 
300/2013. (V. 28.) országos presbitériumi határozat 
Kiskőrösi köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  (V.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  tör-
vény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kiskőrösi 
Petőfi  Sándor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gim-
názium  és  Kertészeti  Szakközépiskola  köznevelési  intéz-
mény alapító okiratának módosítása, a nevelési-oktatási bi-
zottság,  mint szakmailag  illetékes bizottság és a  gazdasági 
bizottság  jóváhagyását  követően,  2013.  május  28.  napján 
megtörtént. 
Felelős Varga Márta 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
301/2013. (V. 28.) országos presbitériumi határozat 
Benka köznevelési intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  VIII.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Benka 
Gyula  Evangélikus  Általános  Iskola  és  Óvoda  (Szarvas) 
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása, a ne-
velési-oktatási  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizott-
ság és a  gazdasági bizottság jóváhagyását  követően, 2013. 
május 28. napján megtörtént. 
Felelős Varga Márta 
Határidő 2013. május 31. 
 
 
302/2013. (VI. 11.) országos presbitériumi határozat 
Tessedik diakóniai intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  VIII.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Tessedik 
Sámuel  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Gödöllő)  diakóniai 
intézmény  alapító  okiratának  módosítása,  a  diakóniai  bi-
zottság,  mint szakmailag  illetékes bizottság és a  gazdasági 
bizottság  jóváhagyását  követően,  2013.  június  11.  napján 
megtörtént. 
 
 
303/2013. (VI. 11.) országos presbitériumi határozat 
mezőberényi közoktatási intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  VIII.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény 4. § (2) bekezdésére  – megállapítja, hogy a Mezőbe-
rényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 
közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása, a ne-
velési-oktatási  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizott-
ság és a  gazdasági bizottság jóváhagyását  követően, 2013. 
június 11. napján megtörtént. 
 
 
319/2013. (VI.19.) országos presbitériumi határozat 
árvízkárok enyhítésének támogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ma-
gyar  Ökumenikus  Segélyszervezet  részére  az  árvízkárok 
enyhítése  érdekében  3.000.000,-  Ft  vissza  nem  térítendő 
támogatást nyújt előlegként az általános tartalék terhére az-
zal, hogy amennyiben a meghirdetett gyűjtésből ennél több 
érkezik, akkor az is folyósításra kerül. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. július 20. 
 
 
321/1/2013. (VI. 19.) országos presbitériumi határozat 
bonyhádi köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. §-ra – a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázi-
um és Kollégium köznevelési intézmény intézményvezető-
jének  Andorka  Gábort  megválasztja.  Az  intézményvezetői 
background image
megbízás 5 tanévre, 2013. augusztus 1. napjától 2018. júli-
us 31. napjáig szól.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. július 20. 
 
 
322/2013. (VI. 19.) országos presbitériumi határozat 
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény intéz-
ményvezetője megbízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus  Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  fi-
gyelemmel az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 
17. § (12) bekezdésére – Molnár Erzsébetet az Evangélikus 
Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) intézmény intézmény-
vezetői  feladatainak  ellátásával  egy  évre  megbízza.  Ezzel 
egyidejűleg az intézményvezető díjazását 315. 000,- Ft-ban 
állapítja  meg,  melyet  a  TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-
2012-0006 pályázat terhére érvényesíti. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. július 20. 
 
 
336/2013. (VI. 19.) országos presbitériumi határozat 
Sztehlo ösztöndíjról szóló országos szabályrendeletről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  -  a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor ösztön-
díjról szóló 1/2009. (IX. 10.) országos szabályrendelet 5. § 
(1)  bekezdés  a)  pontjára  –  az  országos  presbitérium  által 
delegáltként dr. Fabiny Tamást és Szabó Györgyöt jelöli ki. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. július 20. 
 
 
337/2013. (VI. 19.) országos presbitériumi határozat 
teljesítményértékelésről szóló szabályrendelet elfogadá-
sa határidejének módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 246/2012. (XII. 13.) országos presbitériumi határozatra 
-  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
19/A. §-ban írt teljesítményértékelés szempontrendszerét és 
szakmai  protokollját  részletező  országos  szabályrendeletet 
elfogadásának  határidejét  2013.  szeptember  30.  napját  kö-
vető országos presbitérium üléséig meghosszabbítja.  
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. július 20. 
 
 
338/2013. (VI. 19.) országos presbitériumi határozat 
országos iroda igazgatója jogviszonyáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés d) pontja alapján szük-
ségesnek látja az országos iroda működési rendjének, fele-
lősségi köreinek és irányításának alapvető megújítását. En-
nek érdekében 2013. szeptember 1-től megindítja az átala-
kítás folyamatát. 
Az átalakítás első lépéseként az osztályok vezetőinek fele-
lősségi és döntési jogkörét 2013. szeptember 1-től lényege-
sen bővíti, számukra egy koordinatív feladattal járó vezetői 
közreműködést  biztosít,  Végh  Szabolcs  személyében,  hat 
hónapos  időtartamú  megbízási  jogviszony  keretében,  mely 
egyszer meghosszabbítható. 
Az átalakítás zavartalansága érdekében 2013. szeptember 1-
től  az  országos  irodaigazgatót,  eddigi  munkáját  megkö-
szönve,  felmenti  a  munkavégzés  alól  és  a  szabadsága 
igénybevételét biztosítja a mandátuma lejártáig, 2013. dec-
ember 31. napjáig.  
Az országos presbitérium felhatalmazza az országos elnök-
séget a szükséges részletekben való döntésre.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. július 1. 
 
 
349/1/2013. (VII. 3.) országos presbitériumi határozat 
az országos iroda működési rendjéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va a 338/2013. (VI. 19.) országos presbitériumi határozatra, 
egyezően  az  országos  irodáról  szóló  2/2010.  (XII.  9.)  or-
szágos szabályrendelet rendelkezéseivel – az országos iroda 
igazgatójának  2013.  szeptember  1.  és  december  31.  napja 
közötti szabadsága, távolléte  idejére, a  helyettesi feladatok 
ellátásával Végh Szabolcs igazgatót bízza meg azzal, hogy 
az  átadás-átvételi  eljárásának  2013.  augusztus  15  és  31. 
napja  között  be  kell  fejeződnie.  Felkéri  az  országos  iroda 
igazgatóját, hogy 2013. július 5. napjától az állami szervek-
kel  és  hatóságokkal  való  egyházvezetői  kapcsolattartást  az 
országos iroda szakmailag illetékes osztályai – szükség ese-
tén az országos bizottsági elnökök bevonásával  -  készítsék 
elő. A tárgyalások lefolytatására, azokon való részvételre az 
országos elnökség által felhatalmazottak jogosultak. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2013. augusztus 15. 
 
 
350/2013. (VII. 3.) országos presbitériumi határozat 
az evangélikus nagyprojektről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  – a Reformá-
ció 500 éves évfordulójával  kapcsolatos, állami  költségve-
tés terhére megvalósítandó un. evangélikus nagyprojekt tá-
mogatása  keretében  az  elsődleges  célként  meghatározott 
győri  Insula  Lutherana  rekonstrukciója  mellett,  –  fennálló 
lehetőség  esetén  -  a  Budapest,  Deák  téri  épületegyüttes 
közművelődési  szempontból  történő  átalakítása,  felújítása, 
valamint  a  Budavári  Evangélikus  Egyházközség  történeti 
szempontú  rekonstrukciós  igényei  kerülnek  kormányzat 
előtti javaslattételre. Az országos presbitérium felhatalmaz-
za az egyházkerületek püspökeit és az országos felügyelőt e 
döntés  Kormány  előtti  képviseletére,  az  ehhez  szükséges 
feladatok ellátására. 
Felelős: püspökök és országos felügyelő 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
 
351/2013. (VII. 18.) országos presbitériumi határozat 
Benka köznevelési intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bi-
zottsága  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdése alapján a Benka Gyula Evangé-
likus  Általános  Iskola  és  Óvoda  (Szarvas)  köznevelési  in-
tézmény  alapító  okiratának  módosítása  az  oktatási  bizott-
ság,  mint  szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bi-
background image
zottság  jóváhagyását  követően,  2013.  július  18.  napján 
megtörtént. 
 
 
352/2013. (VII. 18.) országos presbitériumi határozat 
Luther Kollégium köznevelési intézmény alapító okira-
tának módosításáról 
A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bi-
zottsága  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII. 
törvény 4. § (2) bekezdése alapján a Luther Márton Kollé-
gium (Nyíregyháza) köznevelési intézmény alapító okiratá-
nak módosítása az oktatási bizottság, mint szakmailag ille-
tékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását köve-
tően, 2013. július 18. napján megtörtént. 
 
 
354/2013. (VII. 18.) országos presbitériumi határozat 
az intézményi lelkészek lakáshasználatának és lakás-
fenntartási költségeinek szabályai kiegészítéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján  – az 
egyház tartási kötelezettségére is utalással, illetve az intéz-
ményi  lelkészek  lakáshasználatának  szabályairól  szóló 
175/3/2012. (X. 25.)  és az intézményi lelkészek lakásfenn-
tartási költségeinek szabályairól szóló 175/4/2012. (X. 25.) 
országos presbitériumi határozat kiegészítésével  - az intéz-
ményi lelkészi szolgálat ellátása idején töltött fizetés nélküli 
szabadság,  a  szolgálat  végzés  alóli  mentesítése  idejére  az 
alábbiak figyelembevételével jár el: 
a) a fenntartó által természetben biztosított (saját tulajdoná-
ban álló lakás, valamint belső egyházi jogi személy tulajdo-
nában álló és fenntartó rendelkezésére bocsátott, a fenntartó 
által bérelt) lakás esetén annak intézményi lelkészi haszná-
latát  továbbra  is  használati  díj  mentesen  biztosítja  azzal, 
hogy  a  vélelmezett  használati  összeg  nem  terhelődik  át  az 
intézményre.  Ezen  időszakban  az  ingatlan  használatával 
járó  külön  szolgáltatások  díjának  viselésére  teljes  összeg-
ben az intézményi lelkész köteles. 
b)  az  egyházi  személy  (vagy  házastársa,  továbbá  egyenes 
ági  leszármazója)  tulajdonában  álló  ingatlan  intézményi 
lelkészi használata, és az egyéb esetben fennálló használati 
díj hozzájárulás esetén (szabályrendelet 19. § (2) bekezdés 
e) pont) ezen időszakára a fenntartó a használati hozzájáru-
lást  nem  biztosítja,  az  ingatlan  fenntartásával  járó  külön 
szolgáltatások díjának viseléséhez nem járul hozzá. 
Ezzel  egyidejűleg,  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
tulajdonában  álló  lakások  és  helyiségek  használatáról  és 
hasznosításáról  szóló  2/2007.  (VII.17.)  országos  szabály-
rendeletet  a  fentiek  szerint  módosítja,  és  kéri  az  országos 
irodát, hogy a  szabályrendelet és annak  módosítása  egysé-
ges  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház  hivatalos  lapjá-
ban. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2013. augusztus 15. 
 
 
361/2013. (VIII. 16.) országos presbitériumi határozat 
kiskőrösi köznevelési intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Petőfi  Sándor 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Me-
zőgazdasági  Szakközépiskola  (Kiskőrös)  köznevelési  in-
tézmény alapító okiratának módosítása a nevelési és oktatá-
si bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazda-
sági bizottság jóváhagyását követően megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
 
 
364/1/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
Tessedik diakóniai intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Tessedik Sámu-
el Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Ottho-
na (Gödöllő) diakóniai intézmény alapító okiratának módo-
sítása  a  diakóniai  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bi-
zottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően, 
2013. szeptember 4. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/2/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
Bolla diakóniai intézmény alapító okiratának módosítá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Bolla  Árpád 
Rákospalotai  Evangélikus  Szeretetotthon  diakóniai  intéz-
mény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság, 
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően, 2013. szeptember 4. napján megtör-
tént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/3/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
kaposszekcsői diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Evangélikus 
Diakóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóniai intézmény ala-
pító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását  követően,  2013.  szeptember  4.  napján  megtör-
tént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/4/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
Agape diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-
tásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
background image
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy az Agape Evangé-
likus  Szeretetszolgálat  (Lajoskomárom)  diakóniai  intéz-
mény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság, 
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően, 2013. szeptember 4. napján megtör-
tént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/5/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Békéscsabai 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai  intézmény  alapító 
okiratának módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmai-
lag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását 
követően, 2013. szeptember 4. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/6/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
Túrmezei diakóniai intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Túrmezei  Er-
zsébet Evangélikus Szeretetszolgálat (Balassagyarmat) dia-
kóniai intézmény alapító okiratának módosítása a diakóniai 
bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasá-
gi  bizottság  jóváhagyását  követően,  2013.  szeptember  4. 
napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/7/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
Kapernaum diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Túrmezei  Er-
zsébet Evangélikus Szeretetszolgálat (Balassagyarmat) dia-
kóniai intézmény alapító okiratának módosítása a diakóniai 
bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasá-
gi  bizottság  jóváhagyását  követően,  2013.  szeptember  4. 
napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/8/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
kondorosi diakóniai intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Kondorosi 
Evangélikus Nyugdíjasház diakóniai intézmény alapító ok-
iratának módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmailag 
illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását 
követően, 2013. szeptember 4. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/9/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-
tásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kőszegi Evan-
gélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény alapító okiratá-
nak módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmailag ille-
tékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását köve-
tően, 2013. szeptember 4. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
364/10/2013. (IX. 4.) országos presbitériumi határozat 
nádasdi diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-
tásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Nádasdi Evan-
gélikus  Szociális  Központ  diakóniai  intézmény  alapító  ok-
iratának módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmailag 
illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását 
követően, 2013. szeptember 4. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
371/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
fakultatív hittanórák díjazásáról és az útiköltség térítés-
ről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a fa-
kultatív 
hittanórák 
díjazását 
44.100,- 
Ft/hittancsoport/tanévben, míg az útiköltség térítés összegét 
35,- Ft/km-ben állapítja meg. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. október 10. 
 
 
371/2/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
állami köznevelési intézményekben megtartott hittan-
órák díjazásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ál-
background image
lami köznevelési intézményekben megtartott hittanórák dí-
jazását 44.100,- Ft/hittancsoport/tanévben állapítja meg. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. október 10. 
 
 
377/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
aszódi köznevelési intézmény keretmegállapodás módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 203/1/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat-
ra  –  az  Aszódi  Evangélikus  Petőfi  Gimnázium  és  Kollégi-
um  köznevelési  intézménnyel,  annak  igazgatótanácsával, 
valamint  Aszódi  Evangélikus  Egyházközséggel  intézményi 
keretmegállapodás módosítását – az egyházi garanciaválla-
lás  biztosításával  -  jóváhagyja.  Ezzel  egyidejűleg  a  felha-
talmazza az országos iroda mb. igazgatóját az ezzel kapcso-
latos okiratok aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
377/2/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
aszódi intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  a  törvény 30. § (1) bekezdésére  és a  175/1-4/2012. (X. 
25.)  országos  presbitériumi  határozatokra  –az  Aszódi 
Evangélikus  Petőfi  Gimnázium  és  Kollégium  köznevelési 
intézményben,  -  Simon  Attila  iskolalelkész  fizetés  nélküli 
szabadsága idejére, azzal egyidejűleg – megállapítja, hogy  
1)  Novotny  Dániel  lelkész  2013.  szeptember  5.  napjától 
kezdődően 2014. július 31. napjáig tartó határozott idejű, az 
intézmény  fenntartójával,  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyházzal  létesített  szolgálati  jogviszonyban  végzi  az  in-
tézményi lelkészi szolgálatot. 
2) Az intézményi lelkész díjazását – az egyházi, intézményi 
kiegészítő  normatíva  terhére  –  a  Magyarországi  Evangéli-
kus Egyház 168.000.- (Egyszázhatvannyolcezer) Ft/hó ösz-
szegben (A/5) állapítja meg.  
3) Az intézményi lelkész lakhatását a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház – az egyházi, intézményi kiegészítő norma-
tíva  terhére  és  a  Magyarországi Evangélikus Egyház tulaj-
donában és használatában álló lakások és helyiségek hasz-
nálatáról és hasznosításáról szóló 3/2007. (IX. 6.) országos 
szabályrendelet 19. §-ban meghatározottak figyelembevéte-
lével – a lelkész tulajdonában álló 2112 Veresegyház, Köl-
csey u. 98. sz. alatti ingatlanban biztosítja, melynek fenntar-
tásához és a külön szolgáltatások díjához 2013. évben havi 
20.000-20.000,-  Ft  pénzbeni  juttatás  megfizetésével  járul 
hozzá  az  intézményi  lelkészi  szolgálati  és  lakáshasználati 
szerződésben meghatározott módon. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
378/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
Szeberényi köznevelési intézmény keretmegállapodás 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 204/1/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat-
ra  –  a  Szeberényi  Gusztáv  Adolf  Evangélikus  Gimnázium, 
Művészeti  Szakközépiskola,  Általános  Iskola,  Óvoda, 
Alapfokú  Művészeti  Iskola  és  Kollégium  (Békéscsaba) 
köznevelési  intézménnyel,  annak  igazgatótanácsával,  vala-
mint  a  Békéscsabai  Evangélikus  Egyházközséggel  megkö-
tendő intézményi keretmegállapodás módosítását – az egy-
házi garanciavállalás biztosításával - jóváhagyja. Ezzel egy-
idejűleg  a  felhatalmazza az országos iroda  mb. igazgatóját 
az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
379/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
Benka köznevelési intézmény keretmegállapodás módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 205/1/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat-
ra – a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 
(Szarvas)  köznevelési  intézménnyel,  annak  igazgatótaná-
csával,  valamint  a  Szarvas-Ótemplomi  és  a  Szarvas-
Újtemplomi  Evangélikus  Egyházközséggel  megkötendő 
intézményi  keretmegállapodás  módosítását  –  az  egyházi 
garanciavállalás  biztosításával  -  jóváhagyja.  Ezzel  egyide-
jűleg  a  felhatalmazza az országos iroda  mb. igazgatóját  az 
ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
381/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
Eötvös köznevelési intézmény keretmegállapodás módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 209/1/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat-
ra  –  az  Eötvös  József  Evangélikus  Gimnázium  és  Egész-
ségügyi  Szakközépiskola  (Sopron)  köznevelési  intézmény-
nyel,  annak  igazgatótanácsával,  valamint  a  Soproni  Evan-
gélikus 
Egyházközséggel 
megkötendő 
intézményi 
keretmegállapodás módosítását – az egyházi garanciaválla-
lás  biztosításával  -  jóváhagyja.  Ezzel  egyidejűleg  a  felha-
talmazza az országos iroda mb. igazgatóját az ezzel kapcso-
latos okiratok aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
382/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi köznevelési intézmény keretmegállapodás mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 210/1/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat-
ra  –  az  Evangélikus  Mezőgazdasági,  Kereskedelmi,  Infor-
matikai Szakképző Iskola és Kollégium (Kőszeg) közneve-
lési  intézménnyel,  annak  igazgatótanácsával,  valamint  a 
Kőszegi  Evangélikus  Egyházközséggel  megkötendő  intéz-
ményi  keretmegállapodás  módosítását  –  az  egyházi  garan-
ciavállalás biztosításával  -  jóváhagyja. Ezzel  egyidejűleg  a 
background image
felhatalmazza  az  országos  iroda  mb.  igazgatóját  az  ezzel 
kapcsolatos okiratok aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
384/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
soltvadkerti köznevelési intézmény keretmegállapodás 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 214/1/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat-
ra  –  a  Kossuth  Lajos  Evangélikus  Általános  Iskola  (Solt-
vadkert)  köznevelési intézménnyel, annak igazgatótanácsá-
val,  valamint  a  Soltvadkerti  Evangélikus  Egyházközséggel 
megkötendő  intézményi  keretmegállapodás  módosítását  – 
az egyházi garanciavállalás biztosításával - jóváhagyja. Ez-
zel egyidejűleg a felhatalmazza az országos iroda mb. igaz-
gatóját az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
385/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
Sztehlo köznevelési intézmény keretmegállapodás mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 222/1/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat-
ra  – a Sztehlo  Gábor Evangélikus  Óvoda,  Általános Iskola 
és  Gimnázium  (Budapest-Pestszentőrinc)  köznevelési  in-
tézménnyel,  annak  igazgatótanácsával,  valamint  a  Pest-
szentlőrinci  Evangélikus Egyházközséggel  megkötendő in-
tézményi  keretmegállapodás  módosítását  –  az  egyházi  ga-
ranciavállalás biztosításával - jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg 
a felhatalmazza az országos iroda mb. igazgatóját az ezzel 
kapcsolatos okiratok aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
386/1/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
Vajda köznevelési intézmény keretmegállapodás módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 223/1/2012. (X. 25.) országos presbitériumi határozat-
ra  – a Vajda Péter Evangélikus  Gimnázium (Szarvas)  köz-
nevelési  intézménnyel,  annak  igazgatótanácsával,  valamint 
a  Szarvas-Ótemplomi  és  a  Szarvas-Újtemplomi  Evangéli-
kus 
Egyházközséggel 
megkötendő 
intézményi 
keretmegállapodás  –  az  egyházi  garanciavállalás  biztosítá-
sával  -  módosítását  jóváhagyja.  Ezzel  egyidejűleg  a  felha-
talmazza az országos iroda mb. igazgatóját az ezzel kapcso-
latos okiratok aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
388/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
teljesítményértékelésről szóló szabályrendeletről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 337/2013. (VI. 19.) országos presbitériumi határozatra 
-  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
19/A. §-ban írt teljesítményértékelés szempontrendszerét és 
szakmai  protokollját  részletező  5/2013.  (IX.  12.)  országos 
szabályrendeletet elfogadja.  
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
389/2013. (IX.12) országos presbitériumi határozat 
szakmai program, szmsz és egyéb intézményi szabályzat 
jóváhagyása rendjéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyházi intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
7.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjára  -  olyan  jogszabályi  változás 
miatt  szükséges  intézményi  szervezeti  és  működési  sza-
bályzat,  szakmai  program  és  házirend  módosítása  esetén, 
amelyhez  nem  kapcsolódik  alapító  okirat  módosítása  és 
nincs költségvetési vonzata, a szakmailag illetékes bizottság 
támogató döntése esetén, e jóváhagyó fenntartói nyilatkozat 
kiadására  az  országos  iroda  szakmailag  illetékes  osztálya 
jogosult. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
390/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
piliscsabai intézmények integrációjáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az or-
szágos iroda  diakóniai osztályát, Buda  Annamária  osztály-
vezetőt felkéri, hogy kezdjen tárgyalásokat,– az összes érin-
tett, ideértve a Budai Evangélikus Egyházmegye és a Pilis-
csabai Evangélikus Egyházközség elnökségét is, bevonásá-
val  –  a  piliscsabai  diakóniai  intézmények  integrációjáról, 
koordinálja  a  tárgyalásokat,  illetve  tegyen  javaslatokat  an-
nak esetleges megvalósítása módjairól. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
391/2013. (IX. 12.) országos presbitériumi határozat 
Fébé Anyaház diakóniai intézmény megszüntetése lezá-
rásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján, telep-
helyen  működő  diakóniai  feladatellátási,  telephelyi  megje-
löléssel - 2013. június 30. napjával a Sarepta 
  diakóniai  intézménybe  való  beolvadásához  kapcsoló-
dó végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát 
a) FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Anyaház, mint átalakuló 
intézmény  végleges  vagyonmérlegét  3.588  eFt  mérleg  fő-
összeggel és 6 eFt negatív mérleg szerinti eredménnyel,  
b)  a  Sarepta  Budai  Evangélikus  Szeretetotthon,  Idősek  és 
Fogyatékos  Személyek  Otthona,  mint  átalakuló  intézmény 
végleges vagyonmérlegét 1.401.112 eFt mérleg főösszeggel 
és 54.233 eFt pozitív mérleg szerinti eredménnyel,  
background image
c)  a  Sarepta  Budai  Evangélikus  Szeretetotthon,  Idősek  és 
Fogyatékos Személyek Otthona,  mint átalakulással  létrejö-
vő  intézmény  vagyonmérlegét  és  vagyonleltárát  1.404.701 
eFt mérleg főösszeggel és 54.227 eFt pozitív mérleg szerin-
ti eredménnyel elfogadja, és ezzel a FÉBÉ Evangélikus Di-
akonissza  Anyaház  diakóniai  intézmény  megszüntetését 
lezártnak tekinti.  
Felelős: Buda Annamária 
2013. szeptember 30.  
 
397/1/2013. (IX.12) országos presbitériumi határozat 
belső ellenőr megbízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról szóló 
2/2010.  (XII.  9.)  országos  szabályrendelet  44.  §-ra  -  belső 
ellenőri  feladatok  ellátásával,  a  Mackó  Audit  Kft-ben  sze-
mélyesen  munkát  végző:  Belasics  Zsuzsanna  ügyvezetőt 
bízza  meg  2013.  szeptember  16.  napjától  2013.  december 
31. napjáig tartó időszakban azzal, hogy az elvégzendő fel-
adatok  meghatározására,  a  belső  ellenőri  munka  szakmai 
irányítására Rónafalvi Györgyné belső ellenőr jogosult. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
398/2013. (IX.12) országos presbitériumi határozat 
külügyi álláshely létesítéséről 
Az  országos presbitérium az  egyház  szervezetéről és igaz-
gatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény  149.  §-a  alapján  az 
országos  irodában  külügyi  referensi  álláshelyet  létesít, 
melynek  finanszírozás  a  bajor  társegyházi  forrásból  törté-
nik. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
399/2013. (IX.12) országos presbitériumi határozat 
egyházzenei bizottsági tagságról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  139.  §-a  alapján  az  országos  egyházzenei 
bizottság  tagjának  -  dr.  Wagner  Szilárd  lemondásának  tu-
domásulvétele mellett -, Szebik Attilát megválasztja. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
400/1/2013. (X. 9.) országos presbitériumi határozat 
Baldauf diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-
tásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Baldauf Gusz-
táv  Evangélikus  Szeretetotthon  (Pogány)  diakóniai  intéz-
mény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság, 
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően, 2013. október 9. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
400/2/2013. (X. 9.) országos presbitériumi határozat 
Lakos diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-
tásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Lakos  Ádám 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Boba)  diakóniai  intézmény 
alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását követően, 2013. október 9. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
400/3/2013. (X. 9.) országos presbitériumi határozat 
kistarcsai diakóniai intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Evangélikus 
Papnék  Johannita  Szeretetotthona  (Kistarcsa)  diakóniai  in-
tézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizott-
ság,  mint  szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bi-
zottság  jóváhagyását  követően,  2013.  október  9.  napján 
megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
400/4/2013. (X. 9.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-
tásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  –  megállapítja, hogy  a  Sarepta  Budai 
Evangélikus  Szeretetotthon,  Idősek  és  Fogyatékos  Szemé-
lyek Otthona diakóniai intézmény alapító okiratának módo-
sítása  a  diakóniai  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bi-
zottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően, 
2013. október 9. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
 
422/2013. (X. 22.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények állami támogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
8. §  (2) bekezdésére - a 2013. évi CXLIV törvény 5. mel-
lékletének  III.  pontjában  megjelölt,  valamint  a  2014.  évi 
költségvetésbe  is  felvenni  tervezett  8.100.-  forint 
(3hónap/gyermek  vagy  tanuló)  összeg  kifizetését  akként 
határozza  meg,  hogy  annak  teljes  összege  kerüljön  gyer-
meklétszám  alapján  az  intézményekhez.  A  kifizetés  előze-
tes  racionalizálási  terv  benyújtása  után  történhet  meg,  me-
lyet  a  nevelési  és  oktatási  osztály  felülvizsgál  és  szükség 
background image
esetén  módosításokat  kér  és  a  felhasznált  összegről  utólag 
tételes elszámolást kell benyújtani. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. november 30. 
 
 
423/2013. (X. 22.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények részére kiírható tartalékalapi 
pályázatok zárolásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  bi-
zonytalan finanszírozási helyzetre tekintettel, a tartalékalap 
felhasználásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) országos szabály-
rendelet szerinti és az intézmények által pályázható közmű-
velődési (17. §) és eszközfejlesztési (19.§) pályázatok kiírá-
sát a 2013/14-es tanévre felfüggeszti. A pályázatok kiírásá-
nak lehetőségét legközelebb 2014. szeptemberében vizsgál-
ja meg. A nevelési és oktatási osztály vizsgálja felül az ok-
tatási  tartalékalap  többi  sorának  felhasználási  korlátozása 
szükségességét. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. november 05. 
 
 
424/2013. (X. 22.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények finanszírozásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ 2005. évi IV. törvény 128.§  (3) be-
kezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. törvény 8. § (2) bekezdésére  –  meg-
bízza meg a nevelési és oktatási osztályt, hogy tekintse át a 
300  fő  feletti  intézmények  helyi  tantervét  abból  a  szem-
pontból, hogy az iskola hittan órái a szabadon felhasználha-
tó órakeret terhére kerültek-e  megszervezésre. Ennek alap-
ján  a  nevelési  és  oktatási  bizottság  a  2013.  évi  novemberi 
ülésén  vizsgálja  meg,  hogy  van-e  lehetőség  iskolalelkészi 
állások finanszírozására a hittan órákra biztosított bérkeret-
ből. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. november 05. 
 
 
425/2013. (X. 22.) országos presbitériumi határozat 
intézményi működési költségekről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján  – az 
egyház intézményeiről  szóló 2005. évi VIII. törvény 16. § 
és  30.  §  (1)  bekezdésére,  valamint  különösen  is  a  175/1-
4/2012. (X. 25.), 203-243/2012. (XII. 13.) és 377-386/2013. 
(IX.  12.)  országos  presbitériumi  határozatokra  –  az  intéz-
ményvezetők  és  intézményi  lelkészek  alkalmazásával  kap-
csolatosan, a díjazásukra vonatkozó egyházi garanciaválla-
lással összefüggésben az alábbiakat rögzíti: 
I. 
1) 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  belső 
egyházi jogi személyei az általuk fenntartott és - az államtól 
vagy önkormányzattól átvállalt - közfeladatot ellátó egyházi 
intézményeik (a továbbiakban: egyházi intézmény) egyházi 
jellegének  és  szolgálatának  megvalósítása  érdekében  a 
fenntartó  alkalmazásában  álló  intézményvezetőt  és  intéz-
ményi lelkészt foglalkoztat. 
Az intézményvezető és intézményi lelkészt foglalkoztatásá-
val  kapcsolatos költségek és egyéb terhek viselése az  egy-
házi intézmény költségvetését közvetlenül vagy  - elszámo-
lás  alapján  -  közvetetten  terheli.  Ennek  fedezete  –  az  egy-
ház számára rendelkezésre álló, az egyházi intézmény köz-
feladat  ellátásának  biztosítására  érdekében  (elnevezésétől 
függetlenül)  -  nyújtott  állami  támogatás,  finanszírozás  (a 
továbbiakban: állami támogatás). 
 
2.) Az egyház az intézményi lelkészi működéssel összefüg-
gő  az  egyházi  intézmény  költségvetését  terhelő  bármely 
költség, kiadás felmerülése esetén kizárólag az egyházi in-
tézmény tudomásul vevő írásbeli nyilatkozata alapján vállal 
fizetési kötelezettséget. 
 
Az országos presbitérium határozata alapján, amennyiben a 
fenti kiadások miatt – egyéb jogszabályokban, így különö-
sen is tartalékalapi szabályrendeletekben megállapított for-
ráshiány  feltételei  fennállnak  –  akkor  annak  fedezésére  e 
jogszabályokban meghatározott költségvetési keret szolgál. 
 
II. 
Az országos presbitérium e határozata annak meghozatalát 
megelőző  testületi  döntésekben  és  szerződésekben,  egyéb 
jognyilatkozatokban  meghatározott  rendelkezések  értelem-
szerű és szövegszerű alkalmazásával érvényesíthető. 
 
III. 
Az országos presbitérium ajánlja a nem országos fenntartá-
sú  köznevelési  intézmények  fenntartójának  a  hasonló  rend 
követését. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. november 30. 
 
 
426/2013. (X. 22.) országos presbitériumi határozat 
Ótemplomi diakóniai intézmény racionalizálási tervéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va 172/2013. (III. 13.) országos presbitériumi határozatra  - 
az  Ótemplomi  Szeretetszolgálat  (Szarvas)  racionalizálási 
tervét  elfogadja,  és  hozzájárul  a  telephely  és  székhely  kö-
zötti kapacitás-áthelyezéshez.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. november 22. 
 
 
427/2013. (X. 22.) országos presbitériumi határozat 
EOM építési munkacsoportja tagjai kijelöléséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va 40/1/2011. (III. 17.) országos presbitériumi határozatra - 
az Evangélikus Országos Múzeum beruházásának előkészí-
tésére létrehozott munkacsoport tagjának - Masznyik Csaba 
és  Ágoston  István  helyett  -  Potzner  Ferencet  és  Potzner 
Ádámot választja meg. 
Felelős: ifj. Harmati Béla László 
Határidő: 2013. november 22. 
 
 
428/2013. (X. 30.) országos presbitériumi határozat 
balatonszárszói missziói intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
background image
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Evangélikus 
Konferencia  és  Missziói  Otthon  (Balatonszárszó)  missziói 
intézmény alapító okiratának módosítása a  missziói bizott-
ság,  mint  szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bi-
zottság jóváhagyását követően, megtörtént. 
Felelős: Bárdossy Tamás 
Határidő: 2013. november 15. 
 
 
429/1/2013. (XI. 6.) országos presbitériumi határozat 
kaposszekcsői diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Evangélikus 
Diakóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóniai intézmény ala-
pító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását követően, megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. november 30. 
 
 
429/2/2013. (XI. 6.) országos presbitériumi határozat 
SZEDIK diakóniai intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Szombathelyi 
Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai intézmény alapí-
tó  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság,  mint  szak-
mailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváha-
gyását követően, megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. november 30. 
 
 
431/2/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat  
gyűjteményi állapotváltozásokról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV.  törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja  alapján  -  az 
országos  gyűjteményeknél  2013.  december  31-i  forduló-
nappal  átfogó  leltár  készítését  rendeli  el  azzal,  hogy  szük-
ség  esetén  a  vagyon  értékének  megbecsüléséhez  szakértőt 
kell igénybe venni. 
Felelős:  dr.  Harmati  Béla  László,  dr.  Mányoki  János  és 
Czente Miklós 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
431/3/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
gyűjteményi állományváltozásokról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján felhív-
ja  az  országos  gyűjteményeket,  hogy  a  gyűjteményi  tár-
gyakban  bekövetkezett  állományváltozásokról  évente,  a 
tárgyévet  követő  év  január  31.  napjáig,  mennyiségben  és 
értékben  az  állományváltozás  jogcímei  szerinti  bontásban 
készítsenek  jelentést  az  országos  iroda  gazdasági  osztálya 
számára. 
Felelős:  dr.  Harmati  Béla  László,  dr.  Mányoki  János  és 
Czente Miklós 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
431/4/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat  
gyűjteményi leltározásról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján kez-
deményezi a zsinatnál a 2000. évi I. törvény 2. § (2) bekez-
désének módosítását akként, hogy az ingóságok esetében az 
eddigi  évenkénti  leltározás  helyett  a  közgyűjteményi  va-
gyon körébe tartozó tárgyaknál 4 évenként kelljen a leltáro-
zást elvégezni. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
440/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
pályázati anyagi támogatások feltételéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja  alapján a pá-
lyázati önrész és más támogatási, előfinanszírozási és pénz-
ügyi  garancia  igényét  akkor  tartja  támogathatónak,  ha  – 
egyéb  jogszabályi  rendelkezés  hiányában  -  kérelmező  ak-
ként nyilatkozik, hogy a pályázat, illetve egyéb programok 
kommunikációs feladatait az egyház országos kommuniká-
ciós  és  információs  tevékenységét  folytató  intézményének 
szolgáltatásaival veszi igénybe. 
Határidő: 2013. december 14. 
Felelős: Csorba Gábor és Kocsis István 
 
 
442/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
intézményi lelkészek 2014. évi lakáshasználata szabálya-
inak meghosszabbításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az in-
tézményi  lelkészek  lakáshasználatáról  szóló  175/3/2012. 
(X.  25.)  országos  presbitériumi  határozatban,  valamint  az 
intézményi  lelkészek  lakásfenntartási  költségeiről  szóló 
175/4/2012.  (X.  25.)  országos  presbitériumi  határozatban 
rögzített használati és fenntartási összegeket 2014. január 1. 
napjától változatlan formában meghosszabbítja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
444/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat  
szolidaritási alapról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szo-
lidaritási  alapról  szóló  törvény  tervezetét  a  zsinat  elé  ter-
jeszti. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. december 14. 
background image
 
 
445/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat  
munkacsoport létrehozásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján az egyházköz-
ségek teherbíró képességének javítására szolgáló javaslatok 
kidolgozására  az  országos  elnökség,  az  esperesi  tanács,  a 
gazdasági  bizottság,  a  missziói  bizottság,  valamint  az  or-
szágos iroda felkérésével munkacsoportot hoz létre. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
446/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
EHE hittantanár-nevelő szakos hallgatóinak támogatá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján felkéri 
az  országos  irodát  annak  megvizsgálására,  hogy  milyen 
módon  és  forrásból  nyújtható  támogatás  az  Evangélikus 
Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény hittantanár-
nevelő  szakos  hallgatói  részére  az  egyetemi  képzési  díj 
megfizetéséhez.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
447/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Péterfy Sándor kitüntetés adományozásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló  2005. 
évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján Révész 
Józsefnének Péterfy Sándor díjat adományoz. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
449/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
intézményvezetői bérpótlékokról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
18. § (2) bekezdésre – a 420/1-23 (X. 22) országos presbité-
riumi határozatokban írt vezetői pótlék rendelkezések hatá-
lyon  kívül  helyezésével  –  a  köznevelési  intézményvezetői 
pótlékot  2013.  szeptember  1-től  az  alábbiakban  állapítja 
meg:  
ÖSSZETETT-
SÉG 
 
TANULÓ SZÁM 
1-2 köz-
nevelési, 
közoktatá-
si feladat 
3-4 közne-
velési, 
közoktatási 
feladat 
5-6 közne-
velési, 
közoktatási 
feladat 
1-250 tanuló 
(minimá-
lis pótlék) 
40% 
50% 
60% 
251-750 tanuló 
50% 
60% 
70% 
750- tanuló 
60% 
70% 
(maximális 
pótlék) 
80% 
%= illetményalap bizonyos százaléka 
(Számok Forint-
ban) 
főiskolai végzett-
ség 
egyetemi végzett-
ség 
Illetményalap 
154.644 
169.442 
minimális pótlék 
61.858 
67.777 
maximális pótlék 
123.715 
135.554 
Az intézményvezetők díjazására vonatkozó, a 420/1-23 (X. 
22)  országos  presbitériumi  határozatokban  írt  további  jog-
címeken  járó  illetmények  szabályozása  változatlan  tarta-
lommal hatályos 2013. szeptember 1. napjától. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. december. 14. 
 
 
450/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
intézményi lelkészek besorolásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
30. § (7) bekezdésre, valamint a 175/1/2012. országos pres-
bitériumi  határozat  módosításával  –  2013.  szeptember.  1. 
napjával kezdődően az intézményi lelkészek magasabb (B) 
kategóriába való átsorolásánál a hittudományi doktori foko-
zaton túlmenően, az intézmény profilja szempontjából fon-
tos alábbi végzettségeket veszi figyelembe: 
1) köznevelési intézmények esetén: pedagógus 
2) diakóniai intézmények esetén: 
a) mentálhigiénés szakember, 
b) lelki-gondozó, 
c) szociális munkás, 
d) szociálpedagógus, 
Felelős: Varga Márta és Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 14 
 
 
451/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
teljesítményértékelésen alapuló oktatási tartalékalapi 
támogatásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyházi  oktatási  kiegészítő  támogatás, 
valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós 
összegének  felhasználásáról  szóló  5/2008.  (XII.  22.) 
országos  szabályrendelet  4.  §  (1)  bekezdésére  és  5.  §  f) 
pontjára  –  az  intézményvezetők  jutalmazását  az  érintett 
intézményvezető  alábbi  minősítési  kategóriákba  történő 
sorolásával állapítja meg: 
I.  kategória  (kiválóan  alkalmas):  Hallgatóné  Hajnal  Judit, 
Fellegvári Zoltán, dr. Roncz Béla, Rajnai Károly, Tölli Ba-
lázs, Tar Jánosné, Lakatosné Hachbold Éva, Karancs Péter-
né, Mányi Sándorné, Gadóné Kézdy Edit 
II. kategória (alkalmas): Rodler Gábor 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
452/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Baldauf diakóniai intézmény intézményvezetői megbízá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.  törvény 
18.  §  (2)  bekezdésére  –  a  Baldauf  Gusztáv  Evangélikus 
Szeretetotthon  (Pogány)  intézményvezetői  feladatainak  el-
látásával további egy éves időtartamra  (2014. január. 1-től 
background image
december 31-ig) Juhász Esztert bízza meg változatlan bére-
zés mellett. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 14.  
 
 
455/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Joób Olivér diakóniai intézmény működésének elősegí-
téséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján a Joób 
Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézmény (Nyír-
egyháza) diakóniai intézmény részére 10.000.000,- Ft visz-
szatérítendő támogatást biztosít a lejárt esedékességű köte-
lezettségek teljesítéséhez 2015. december 31-i visszafizeté-
si határidővel, és a továbbiakat határozza meg: 
a)  2013.  november  15-től  pénzügyi  biztost  rendel  ki  a 
Joób  Olivér  Gondozó  és  Rehabilitációs  Szeretetintéz-
mény diakóniai intézménybe, 
b) azonnali hatállyal belső ellenőri vizsgálatot rendel el,  
c) felszólítja az intézményt a Libra könyvelési rendszer 
használatára, 
d)  felkéri  az  intézményt,  hogy  haladéktalanul  kapcso-
lódjon a diakóniai tartalékalaphoz, 
e) felkéri az országos irodát a gazdálkodás átvizsgálásá-
ra és az intézmény összevonás lehetőségének áttekinté-
sére.  A  vizsgálat  lezárásának  határideje:  2014.  április 
30. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
456/1/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
piliscsabai diakóniai intézmények integrációjáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma,  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján,  a 
Béthel Missziói Otthonnak a piliscsabai diakóniai intézmé-
nyekkel történő integrációjának érdekében további egyezte-
téseket tart szükségesnek. Felkéri Szemerei János püspököt 
a téma koordinációjára. 
Felelős: Szemerei János 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
456/2/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
piliscsabai diakóniai intézmények integrációjáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdése a) pontja alapján a pi-
liscsabai  diakóniai  intézmények  integrációjához  az  alábbi 
elvi engedélyt adja: 
1) a Gyermeksziget Evangélikus Családi Napközi, mint 
egyházi jogi személy alapító okiratának módosítása, te-
vékenységének bővítése; 
2) a Fébé Nonprofit Kft finanszírozott tevékenységének 
történő  átvétele  a  Gyermeksziget  Evangélikus  Családi 
Napközi diakóniai intézménybe; 
3) a Siló Társasotthon tevékenység átvételének előkészí-
tése kedvezőbb anyagi finanszírozási feltételek esetére. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
457/1/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény beruházásának felügyele-
téről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a 
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Idősek és Fogya-
tékos Személyek Otthona (Budapest) diakóniai intézmény-
nél folyó beruházás további koordinálására, minden érintett 
szakterület,  további  szakemberek  bevonásával  munkacso-
portot kibővíti. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
457/2/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény beruházásának támogatá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi költség-
vetéséről szóló 2013. évi II. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 
6. § (2) bekezdésére – a Ktv. alábbi soron lévő alábbi ösz-
szegeket  
a) X7031012/03 Múzeumi felújításra nevesített tartalék: 
70.000.000,- Ft, 
b) X7031001/02 1 %-os többletbevétel: 5.466.655,- Ft, 
c)  X7031001/01  2013.  évi  járadék  többletbevétel: 
13.734.344,- Ft, 
d) X7031012 Általános tartalék: 35.102.761,- Ft, 
e)  X7031001/01  2012.  évi  járadék  korrekció: 
24.183.865,- Ft  
összegeket  átcsoportosítja  a  Ktv.  X7040204  Diakóniai  in-
tézmények Beruházási, felújítási támogatások költségvetési 
sorra. 
Ezzel egyidejűleg az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  kezdeményezi  a  zsinatnál  a  2008.  évi  költségvetés 
224300  „Egyházközségek  kiemelt  beruházási,  felújítási  tá-
mogatások” soron lévő és fel nem használt 23.512.375,- Ft-
ot átcsoportosítás a  2013. évi költségvetés X7040204 Dia-
kóniai intézmények Beruházási, felújítási támogatások költ-
ségvetési sorra, a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon 
Idősek  és  Fogyatékos  Személyek  Otthona  diakóniai  intéz-
mény támogatására. 
Továbbá  kezdeményezi  az  országos  presbitérium,  hogy  a 
zsinat  a  2014.  évi  költségvetés  tervezése  során  kiemelt  tá-
mogatási célként határozza meg a Sarepta Budai Evangéli-
kus Szeretetotthon Idősek és Fogyatékos Személyek Ottho-
na  diakóniai  intézmény  beruházását,  mely  támogatási  ösz-
szegnek 60.000.000,- Ft-ot el kell érnie.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
457/3/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény beruházásának támogatá-
sáról
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a 
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Idősek és Fogya-
tékos Személyek Otthona diakóniai intézménynél folyó be-
background image
ruházásához javasolja a zsinatnak 232.000.000,- Ft támoga-
tás biztosítását. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
457/4/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény ingatlanainak értékesítése 
támogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  a 
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Idősek és Fogya-
tékos Személyek Otthona diakóniai intézmény  a beruházá-
sának finanszírozásához támogatja az alábbi ingatlanok ér-
tékesítését:  
a)  1029  Bp.  Arany  János  utca  3.  -  lakóépület,  hrsz: 
51061/3, 
b)  1021  Bp,  Máriaremetei  út  73.  -  lakóépület,  hrsz: 
50204, 
c) 1021 Bp. Zsíroshegyi út 45. - építési telek, (a ház ro-
mos) hrsz: 50236, 
d)  1032  Bp.  Váradi  utca  34  –  lakás  (46m2)  hrsz: 
17005/24/A/13. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
457/5/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény beruházásának kivitelezé-
séről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  a 
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Idősek és Fogya-
tékos Személyek Otthona kivitelezőjeként a CONFECTOR 
Kft. ajánlatának elfogadását támogatja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
457/6/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény beruházása felügyeletéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdése a) pontja alapján támo-
gatja,  hogy  a  Sarepta  Budai  Evangélikus  Szeretetotthon 
Idősek  és  Fogyatékos  Személyek  Otthona  diakóniai  intéz-
mény beruházásánál  a  műszaki ellenőr teljesítés igazolását 
Benczúr  László,  az  építési  és  ingatlanrendezési  bizottság 
elnöke; vagy Ficzere Ilona, az országos iroda építési és mű-
emléki osztály vezetője ellenjegyzése esetén kerüljön elfo-
gadásra. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
457/7/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény beruházás II. épü-
letének tervezéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  a 
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Idősek és Fogya-
tékos  Személyek  Otthona  diakóniai  intézmény  II.  épületé-
nek terveztetésének megrendelését támogatja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
457/8/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Sarepta diakóniai intézmény kivitelezési szerződéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  a 
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Idősek és Fogya-
tékos Személyek Otthona diakóniai intézménynél folyó be-
ruházás  érdekében  javasolja  Sztojanovics  András  intéz-
ményvezetőnek a kivitelezési szerződés aláírását.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
458/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmény pályázatának támogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján 
Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ tervezett pá-
lyázatához az elvi támogatását adja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 14 
 
 
459/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai diakóniai intézmény ingatlan ajándékozás 
támogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdése a) pontja alapján támo-
gatja a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai 
intézmény tulajdonában álló  - alábbi hrszámú ingatlanokra 
vonatkozó  -  tulajdon-átruházási  szerződés  megkötését  a 
Békéscsabai Evangélikus Egyházközséggel. 
a) Békéscsaba 6212 
Békéscsaba Berényi út 123. 
b) Békéscsaba 12616 
Békéscsaba Tiloló u 
c) Békéscsaba 0570/12 
Békéscsaba külterület 
d) Békéscsaba 0841/68 
Békéscsaba külterület 
e) Békéscsaba 0993/37 
Békéscsaba külterület 
f) Kétsoprony 048/10 
Kétsoprony T. 543 
g) Kétsoprony 048/17 
Kétsoprony külterület 
h) Kétsoprony 048/73 
Kétsoprony külterület 
i) Telekgerendás 029/55 
Telekgerendás külterület 
j) Telekgerendás 0135/5 
Telekgerendás külterület 
k) Telekgerendás 0136/36  Telekgerendás külterület 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
460/1/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
információs központ létrehozásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetésről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján az in-
formációs  és  médiatevékenységét  egységeses  átszervezi  a 
Luther Kiadó egyházi jogi személy kereteibe. Az átszerve-
zéssel  kapcsolatos  költségeket,  amennyiben  más  forrásból 
nem lehet megvalósítani a 2014. évi költségvetésbe javasol-
ja betervezni, maximum 11.000.000,- Ft összegben. 
background image
Felelős: Dr. Fabiny Tamás és Dr. Fábri György 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
460/2//2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény tevékenységének 
bővítéséről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128 § (1) bekezdés b) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
104. § (2) bekezdésének a) pontjára - javasolja a zsinatnak 
az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 34.§ 
(2)  bekezdés  a)  pontja  módosítását  az  alábbi  tartalommal: 
„készíti és gyártja, kiadja és terjeszti az evangélikus hitélet 
gyakorlásához, illetve az egyházon belüli és kívüli  tájékoz-
tatáshoz  szükséges  nyomtatott  és  elektronikus  kiadványo-
kat,  ideértve  az  internetes  tartalomszolgáltatást,  valamint 
hang- és filmfelvételek, rádió- és televízió műsorok készíté-
sét is.” 
Felelős: Dr. Fabiny Tamás és Dr. Fábri György 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
460/3//2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
Luther Kiadó alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetésről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128 § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  - a  Luther Kiadó alapító okiratát  mó-
dosítja:  
A hitélettel összefüggő lap, és könyv- és egyéb kiadványok 
kiadása  és  terjesztése,  értékesítése  tevékenységet,  a 
TEÁOR  ’08  besorolásának  megfelelő  59.20  Hangfelvétel 
készítése, kiadása tevékenységgel bővíti. 
Felelős: Dr. Fabiny Tamás és Dr. Fábri György 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
462/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
protestáns összetartozásról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (5)  bekezdése  alapján  a  Leuenbergi 
Konkordia  40  évfordulójára  előkészített  nyilatkozatot 
támogatólag a zsinat elé terjeszti. 
Felelős: Gáncs Péter 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
463/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
zsinati határozat hatályon kívül helyezése kezdeménye-
zéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján kez-
deményezi  a  zsinatnál  a  1085  Budapest,  Üllői  út  24.  sz. 
alatt található országos iroda Üllői úti épületszárnyának le-
bontására,  és  a  Szentkirályi  úti  épületszárny  felújításáról 
szóló  47/2008.  (XI.  28.)  számú  határozat  a  hatályon  kívül 
helyezését. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. november 15. 
 
 
464/1/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  az 
egyházi  jogszabályokról  szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  § 
(3) bekezdésére - az országos egyház bizottságainak műkö-
déséről  szóló  3/2008.  (VII.  3.)  országos  szabályrendelet 
módosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az or-
szágos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak  módosítása 
egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház  hivatalos 
lapjában. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. december 14. 
 
 
464/2/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva az or-
szágos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  3/2008. 
(VII.  3.)  országos  szabályrendelet  4.  §  (1)  bekezdésére  – 
Végh Szabolcsnak a gazdasági bizottságban való tagságára 
vonatkozó összeférhetetlenségi felmentést megadja.  
Felelős: Kondor Péter 
Határidő: 2013. november 30. 
 
 
464/3/2013. (XI. 14.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva az or-
szágos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  3/2008. 
(VII.  3.)  országos  szabályrendelet  4.  §  (1)  bekezdésére  – 
Bak  Péternek  a  gazdasági  bizottságban  való  tagságára  vo-
natkozó összeférhetetlenségi felmentést megadja.  
Felelős: Kondor Péter 
Határidő: 2013. november 30. 
 
 
466/1/2013. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat 
Ótemplomi diakóniai intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Ótemplomi 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Szarvas)  diakóniai  intéz-
mény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság, 
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását  követően,  2013.  december  4.  napján  megtör-
tént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 19. 
 
 
466/2/2013. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat 
Élim diakóniai intézmény alapító okiratának módosítá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
background image
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy az Élim Evangé-
likus  Szeretetotthon  (Nyíregyháza)  diakóniai  intézmény 
alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását követően, 2013. december 4. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 19. 
 
 
467/2013. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat 
kiskőrös köznevelési intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Petőfi  Sándor 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Me-
zőgazdasági  Szakközépiskola  (Kiskőrös)  köznevelési  in-
tézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  nevelési-oktatási 
bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasá-
gi bizottság jóváhagyását követően, 2013. december 4. nap-
ján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2013. december 19. 
 
 
468/2013. (XII. 4.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Békéscsabai 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai  intézmény  alapító 
okiratának módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmai-
lag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását 
követően, 2013. december 12. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 19. 
 
 
 
 
469/2013. (XII. 12.) országos presbitériumi határozat 
országos missziói lelkész beszámolójáról 
Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  az  egyházi 
szolgálat külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 6. § 
(1) 
bekezdésére 
– 
Szeverényi 
Jánost 
országos 
evangélizációs és missziói lelkész 2013. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolóját elfogadja.  
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
470/1/2013. (XII. 12.) országos presbitériumi határozat 
országos missziói lelkész megválasztásáról 
Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 149. § és a 128. § (4) e) pontja alapján – utalva az 
egyházi szolgálat  külön területeiről szóló 2005. évi V. tör-
vény  6.  §  (1)  bekezdésére  –  Szeverényi  Jánost  országos 
evangélizációs  és  missziói  lelkészi  feladatok  ellátásával 
2014. január 1. napjától határozatlan időtartamra megbízza.  
Az 
országos 
presbitérium 
évenként 
meghallgatja 
Szeverényi  Jánost  az  általa  végzett  szolgálatról,  melynek 
ismeretébe dönt a további feladatokról, illetve akár a jogvi-
szony megváltoztatásáról. 
Az országos presbitérium felhatalmazza az országos iroda-
igazgatót a megkötendő szerződés aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
479/1/2013. (XII. 12.) országos presbitériumi határozat 
országos irodaigazgató megbízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés d) pontja alapján 2014. 
január 1. napjától kezdődően 2014. május 31. napjáig Végh 
Szabolcsot megbízza az országos iroda igazgatója feladatai 
ellátásával. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. január 1. 
 
 
480/2013. (XII. 12.) országos presbitériumi határozat  
diakóniai intézmények 2012. évi egyházi kiegészítő tá-
mogatása korrekciós összegéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a 
2012.  évi  diakóniai  egyházi  kiegészítő  támogatás  után  ke-
letkezett, az állam általi elengedést követően fennmaradó és 
az országos fenntartású, valamint az alappal szerződött és a 
fizetési  kötelezettséget  teljesítő  gyülekezeti  fenntartású  in-
tézmények  korrekciós  visszafizetési  kötelezettséget  felé 
részben  a  diakóniai  tartalékalapból,  míg  a  másik  felét  az 
intézmények költségvetése terhére teljesíti.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 19. 
 
 
482/1/2013. (XII. 12.) országos presbitériumi határozat  
Emmaus diakóniai intézmény alapító okirata módosítá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  –  utalva  az 
egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  4.  § 
(2) bekezdésére – az EMMAUS Evangélikus Szeretetotthon 
(Nyíregyháza)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratát  módo-
sítja  azzal,  hogy  módosítás  alapjául  szolgáló  felvett  tevé-
kenység csak a gazdasági bizottság által jóváhagyott üzleti 
terv jóváhagyása esetén kezdhető meg. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 19. 
 
 
482/2/2013. (XII. 12.) országos presbitériumi határozat  
Oltalom diakóniai intézmény alapító okirata módosítá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  –  utalva  az 
background image
egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény  4.  § 
(2) bekezdésére – az Oltalom Evangélikus Szolgálat (Nyír-
egyháza)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratát  módosítja 
azzal, hogy módosítás alapjául szolgáló felvett tevékenység 
csak  a  gazdasági  bizottság  által  jóváhagyott  üzleti  terv  jó-
váhagyása esetén kezdhető meg. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2013. december 19. 
 
 
485/1/2013. (XII. 12.) országos presbitériumi határozat 
Zelenka Alap vezetője megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  a 
Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási  Alapról  szóló  2013. 
évi III. törvény 4. § (2) bekezdésére – a Zelenka Pál Evan-
gélikus Szolidaritási Alap vezetőjének 2014. január 1. nap-
jától 2018. december 31. napjáig tartó időtartamra Muntag 
Andrást  megválasztja.  Az  országos  presbitérium  felhatal-
mazza az országos irodaigazgatót a  megkötendő szerződés 
aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930