Tudósítás a 18. ülésszakról

Tudósítás a 18. ülésszakról.pdf — PDF document, 473Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Megszavazták a LÉM-et és a HÉM-et – 
Ülésezett a zsinat  

Létrehozva: 2018.05.29. 09:22, Frissítve: 2018.05.29. 14:34 
Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház X. zsinatának 18. ülésszakát tartották 2018. 
május 25-én a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Irodájának Üllői úti 
székházában.  
 

Áhítatot tartott dr. Fabiny Tamás, a MEE elnök-püspöke. A Jób könyvében leírt szenvedésre 
irányítva a figyelmet két példát hozott: az egyik képen egy gyimesközéploki kiszáradt körtefa, 
miután Krisztus-formára kifaragták, és így akarták a helybeliek megmenteni, újból kihajtott. 
A másikon az észak-iraki, tizenegy éves Samir egy olyan keresztelőmedence romjainál állt, 
melyet az Iszlám Állam harcosai törtek össze. „Pusztító hatalmak el akarták pusztítani a 
szentet, de Isten ezt nem hagyta, új hajtás támadt. Jézus ugyan meghalt, de a halála életet 
hozott. Győztes lett és nem áldozat” – hangsúlyozta a püspök. „Még a fának is van 
reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben 
gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete”
 – 
idézte Jób 14,7-9-et a püspök. 
A keresztség és az úrvacsora szentsége tartja életben egyházunkat, ezért kell, hogy egyházunk 
helyesen szolgáltassa ki a szentségeket, és tisztán hirdesse az evangéliumot - zárta gondolatait 
a püspök. 

 

Az első ülésen dr. Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke elnökölt. Elfogadták a X/17. 
ülésszak jegyzőkönyvét, a küldöttek a zsinati beadványokat megismerték. 

A zsinati elnökség beszámolóját Abaffy Zoltán nem lelkészi elnök ismertette. Az elmúlt 
időszak testületi és bizottsági tanácskozásait követően és a különböző zsinati vezetőségi 
munkák mellett a lelkészi életpályamodell (LÉM) általános vitájának újbóli megnyitásának 
kérését indokolta meg. 

Dr. Ittzés András törvény-előkészítő bizottsági elnök felhívta a figyelmet, hogy a bizottsági 
ülésen tárgyalt témák a Nyugat-Békési Egyházmegye névváltoztatásán kívül napirendre 
kerülnek, többségükben a harmadik és a hatodik üléseken lesz róluk szó. 

Dr. Orosz Gábor Viktor, A Zsinat Teológiai Bizottságának elnöke beszámolójában 
elmondta, hogy bizottságuk az evangélikus köznevelési hálózat teológiai alapvetésével, a 
gyermekúrvacsora kérdésével, a hitvallás újrafogalmazásával, valamint a struktúraváltással és 
az egyház megújulásával foglalkozott. 

Dr. László Virgil ügyrendi bizottsági tag rámutatott, hogy többek között ügyrendmódosítási 
és nyelvhelyességi javaslatokkal éltek. 

Fabiny Tamás és Prőhle Gergely beszámoltak a MEE tavaly decemberi, a közel-keleti 
konfliktus áldozatai és az üldözött keresztények megsegítésére végzett gyűjtéséről és annak 
észak-iraki felhasználásáról, továbbá a célországban tett látogatásuk tapasztalatairól. Prőhle 

background image

Gergely szerint perspektívát kell felvázolni a visszatérő emberek helyszínen történő 
munkaügyi elhelyezkedéséről. Az országos felügyelő szerint a folyamatos kapcsolattartás és 
támogatás szükséges. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel (MÖS) együttműködve 
iskolákban érzékenyítő, a szolidaritást előtérbe helyező kampányt fognak folytatni. Fabiny 
Tamás 
a helyszíni tapasztalatokról és a további segítségnyújtásról beszélt. A MOS erbili 
központjában két magyarországi és két helyi munkatárs tevékenykedik, a szervezet részéről 
Lehel László, Keveházi Klára, Gáncs Kristóf és Pusztai Réka vesznek részt a projektben. 

A beszámolót követően a zsinat elfogadta az ülésszak napirendjét, a zsinati gazda, Kertész 
Géza 
bejelentése szerint a zsinat szavazatképessége biztosított volt és maradt az ülés végéig. 

A második ülésen Abaffy Zoltán elnökletével sor került a MEE 2017. évi beszámolójára, 
zárszámadására és a MEE 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 
módosítására. 

Prőhle Gergely országos felügyelő köszönetet mondott a MEE Országos Irodája felé az 
elvégzett munkaért, és hangsúlyozta az egyház gazdálkodásáról történő nyilvános tájlkoztatás 
jelentőségét.  

Csorba Gábor gazdasági osztályvezető ismertette a bevételeket (tervezett: 17 759 600 Ft, 
tényleges: 19 925 335 Ft, többlet: 2 165 775 Ft) és kifizetéseket (tervezett: 20 176 981 Ft, 
tényleges: 18 025 609 Ft, többlet: 2 151 372 Ft). A székházfelújítás tetemes költséggel járt, az 
országos egyház jelentékeny saját önrészével. A rövid és hosszú lejáratú kölcsönök terén 
tovább csökkent az egyház kintlevősége, melyeknek nagy része pályázati előfinanszírozás. 

Zsugyel János számvevőszéki elnök felszólalásában aláhúzta, hogy a MEE gazdálkodása 
szilárd alapokon nyugszik. Hangot adott véleményének, miszerint indokolttá válhat egy 
jövőbeli, várható inflációs gazdasági környezetre történő felkészülés, mely a pénzügyi jellegű 
tartalékok képzése helyett inkább a jövőbeli feladatok előrehozását, esetleg a jövedelmet 
biztosító reáljavakba (ingatlanba) történő befektetést indokolja. Szükségesnek ítélte a lejárt 
követelések visszafizetési feltételeinek újratárgyalását, valamint a visszafizetés realitásának 
vizsgálatát, illetve az ehhez igazodó intézkedések megtételét. 

Az egyház háztartási törvénye értelmében az elfogadott költségvetés módosítása a zsinat 
kötelessége, ha a kiadási főösszegnél húsz százalékot meghaladó túllépés, illetve a bevételi 
főösszegnél húsz százalékot meghaladó csökkenés várható. A MEE 2018. évi költségvetését 
vált kötelezővé tehát az ülés során módosítani. 

A harmadik ülésen Tölli Balázs, a zsinat nem lelkészi alelnöke elnökletével az ügyrend és az 
azzal kapcsolatos törvények módosításának általános és részletes vitája került napirendre dr. 
Ittzés András 
törvény-előkészítő bizottsági elnök előterjesztésében. A törvény- és 
ügyrendmódosítást a zsinati tagok megszavazták, bevezetése 2018. július 1-jétől történik. 
Határozat született a zsinati határozatok végén a végrehajtásért felelős személy vagy 
személyek, továbbá a végrehajtás határidejének feltüntetési kötelezettségéről. A határozat 
végrehajtásáról a felelősnek a határidő lejártát követő ülésszakra rövid írásbeli beszámolót 
kell benyújtania.  

A folytatásban a zsinati gazda és helyettese tisztségének megszüntetését, valamint egy apróbb 
nyelvhelyességi korrekciót szavaztak meg. 

background image

A negyedik ülésen Rostáné Piri Magda lelkészi alelnök elnökletével a hitoktatói 
életpályamodell (HÉM) törvényi szabályozásának részletes vitája került elő dr. Kodácsy-
Simon Eszter
nek, a modellt kidolgozó munkacsoport vezetőjének, és Bárdossy Tamásnak, a 
törvény-előkészítő bizottság tagjának előterjesztésében. 
A finanszírozásról Csorba Gábor gazdasági vezető is szólt. A HÉM a LÉM-mel 
párhuzamosan kerül bevezetésre, melyhez a szükséges forrás a LÉM esetén 190 millió Ft/év, 
a HÉM esetén 140 millió Ft/év. Elsődleges cél, hogy a hittanórák, ezen belül is a kötelező hit- 
és erkölcstanórák finanszírozása állami céltámogatásból történjen. Az országos presbitérium 
döntése szerint az állami céltámogatástól függetlenül is meg kell teremteni a finanszírozást, 
akár saját, szabadon felhasználható forrás terhére is. A számításnál mind a kötelező hit- és 
erkölcstan, mind a fakultatív és kötelező hittanórák esetében a 2017/18-as tanév hittanoktatási 
adatait alapul véve az elkövetlező időszakra 9 félállású és 59 teljes állású hitoktatóval 
számolnak. A 2018/19-es tanévben változatlan gyerek- és óraszámmal, valamint főállású 
hitoktatóval számolva 609 millió forintra nőne a teljes tanév költsége.  

A zsinati tagok megszavazták az életpályamodellek bevezetését. 

Az ötödik ülésen Tölli Balázs nem lelkészi elnökletével az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen (EHE) folyamatban lévő fejlesztésekről tartott tájékoztatót dr. Szabó Lajos 
leköszönő rektor. Beszámolója szerint új szakasz előtt áll az EHE, ezt mutatják az aktuális 
pályázatok, oktatási és kutatási vállalások. A hallgatói létszám biztosítása nehézségeket 
támaszt. Összetételében a teológus- és lelkészképzés áll a középpontban, de a hittanári is 
megerősödött. Az egyházzenei képzés kihalóban, de jelen van egyelőre. Megismerkedtek a 
zsinati tagok többek között az aktuális létszámadatokkal, az ügyvitel és adminisztráció 
megújításával, a más egyetemekkel való együttműködésekkel és az új beruházásokkal 
(könyvtár, kollégium). 

Dr. Fábri György megállapítása szerint a fejlesztési időszak még nem zárult le, sőt szintet 
lépett. Az országos presbitérium döntése alapján fenntartói küldöttet bocsátottak az intézmény 
rendelkezésére Hafenscher Károly személyében. A megbízott rektornak, dr. Csepregi 
Zoltán
nak a fenntartói kéréseket kell ellátnia. Az északi egyházkerületi felügyelő szerint 
fenntartói döntés, hogy a MEE önálló egyetemet tart fenn, hiszen a képzés megoldható volna 
más egyetemen is. Rámutatott, hogy a magyar akadémikus teológiai oktatók egy része más 
egyetemeken dolgozik, ezért az EHE-nek kínálnia kellene olyan lehetőségeket, melyek 
segítségével ők is a saját egyházukban szolgálhatnak.  

A hatodik ülésen dr. Hafenscher Károly elnökletéveldr. Ittzés András előterjesztésében 
egyes törvények módosításáról esett szó. A javaslat túlnyomórészt olyan pontosításokat 
tartalmaz, amelyek korábbi törvénymódosításokból adódnak, és már korábban elvégezhetők 
lettek volna, de elmaradtak, tehát teljesen formális („harmonizációs célú”) módosítások, 
melyeket fontos még most, a zsinati ciklus lezárása előtt elvégezni. 

A törvények módosítását a zsinat megszavazta. 

A hetedik ülésen Abaffy Zoltán vezetésével a LÉM törvényi szabályozása kérdésének 
általános vitájára került sor dr. Joób Máté és Kendeh K. Péter, a munkacsoport tagjai 
előterjesztésében. Joób Máté rámutatott: Nem egy modell támogatásáról vagy elvetéséről, 
hanem konkrét személyek, azaz lelkészeink támogatásáról van szó. Szeretnénk, ha az 
egyházunk jövőképe nagyban támaszkodna a gyülekezetekre. Nem intézményfenntartó 
egyház vagyunk, hanem gyülekezeti közösségben élő – mondta. Kendeh K. Péter szerint a 

background image

közösség legalább húsz év rendezetlen helyzetet tol maga előtt a lelkészi fizetések terén (a 
tanulmányok, képzési és minősítési rendszer, jelzőrendszer és támogató szolgálat, szolidaritás 
és illetményrendszer ügyében), és ezt nem szabad így hagyni. Ugyanakkor felhívta rá a 
figyelmet, hogy elkezdtek erősödni a félelmek is a változás előtt. Az általános vita végén 
megfogalmazódott a közös igény a szabályrendelet elfogadására. 

A nyolcadik ülésen Tölli Balázs elnökletével A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Zsinatának tanúságtétele a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját követően – Anno 
Domini 2018
 címmel általános és részletes vitára került sor. A szöveget dr. Hafenscher Károly 
terjesztette elő, melynek stiláris és teológiai részleteit elemezték a zsinati küldöttek 
hozzászólásaikban. Lackner Pál javaslatában megfogalmazta, hogy a szöveg ne tanúságtétel 
legyen, hanem nyilatkozat, erről azonban nem született határozat. A többszörösen átdolgozott 
textust a zsinat végül határozatban elfogadta. 

A kilencedik ülésen a LÉM törvényi szabályozásának részletes vitájára került sor Abaffy 
Zoltán elnökletével, dr. Joób Máté előterjesztésében. A LÉM-mel összefüggő törvényi 
módosítások szövegét a küldöttek egyesével végigvették és megvitatták. A zsinat végül a 
törvényt nagy többséggel elfogadta. A LÉM 2019. január 1-jétől kerül bevezetésre. 

A tizedik ülésen Rostáné Piri Magda elnökletével a Győri Insula Lutherana projektről adott 
tájékoztatót Ráskai Péter építész, vezető tervező. Ismertette, hogy átadásra kerültek az 
evangélikus szigeten lévő épületek, a kivitelezők az utolsó simításokat végzik rajtuk, amiről 
vetített képek segítségével tájékozódtak a zsinati tagok. 

A zsinat Hafenscher Károly zárógondolataival ért véget. Záró ünnepi zsinati ülésre 2018. 
szeptember 29-én kerül sor.  

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930