Tudósítás az 5. ülésszakról

Tudósítás az 5. ülésszakról.pdf — PDF document, 357Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
ELKEZDŐDÖTT A X. ZSINAT 5. ÜLÉSSZAKA – KIEMELT TÉMA 
LESZ MA EGYHÁZUNK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK A MEGTÁRGYALÁSA  
Létrehozva: 2014.02.21. 07:57, frissítve: 2014.02.24. 13:52  
Budapest – Elkezdődött a X. zsinat ötödik ülésszaka, amelyen többek között szó lesz 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem munkájáról, az iskola hitoktatás 
fontosságáról, egyházunk idei költségvetéséről, valamint törvényt módosítanak az 
országos iroda igazgatójának megválasztásáról. A nap eseményeiről igyekszünk 
online felületünkön élőben tudósítani. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna 
 
9.40 
Az útmutatói ige alapján templomtisztító Jézusról szólt (Jn 2,13-22) Hafenscher Károly nyitó 
áhítatában: Jézus meg akarja és meg is fogja tisztítani egyházát - mondta az igehirdető. 
„Erre kell ráhangolódnunk, hogy nehogy elkerüljük, akadályozzuk az egyháztisztítást. Érezzük az egyház 
eshetőségét, érezzük, nagyok a gondok, sok minden nem úgy működik, ahogy kellene. „Közöttetek nem 
ez a rend” - mondja Jézus, s mégis azt vesszük észre, köztük még rosszabb a rend. Az öntisztulás nem 
működik, nem emberi megoldásokra van szükség. Nekünk azonban Jézusra van szükség a 
megtisztulásra. Vele tarthatunk egyedül felfelé, mert nála van az élet forrása.” 
A Jézusba vetett hitért imádkoztak a zsinati tagok az áhítat végén. 
9.53 
Az első ülésen Tölli Balázs a zsinat nemlelkészi alelnöke a létszámellenőrzés és a kimentések 
meghallgatása után az előző ülésszak jegyzőkönyvét a zsinat egyhangúlag elfogadta. Egyéb beadvány 
nem érkezett.  
9.58 
A zsinati elnökség részéről Abaffy Zoltán zsinati nemlelkészi elnök beszámolója következett. A zsinat 
óta eltelt időszakban volt Országos Presbitériumi és Zsinati Tanácsi ülés, ahol a bizottságok üléstervét 
véglegesítették és megkezdték a kompetencia kérdéskör feldolgozását. Kimaradt a jelenlegi ülésről a 
média-munkaág reformját illető anyag, valamint a misszió ügye is.  
A testületi irodát a jövőben dr. Benkő Ingrid jogtanácsos vezeti. Pőcze Tibor a jogharmonizációs 
kérdésekkel foglalkozik. 
Mint ismeretes, Hafenscher Károlyt felkérték a kormány által létrehozott Reformációi 
Emlékbizottságban a miniszteri biztosi tisztségre. Ez nem összeegyeztethetetlen jelenleg betöltött 
egyházi tisztségeivel. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház, a református egyházzal és a metodista egyházzal közösen rendezi 
majd meg az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) következő gyűlését, ami nagy 
megtiszteltetés számunkra. 
Ezután a bizottságok beszámolója következett: Solt-Száraz Csenge Gitta, Ittzés András, Korányi 
András 
szóltak. 
10.09 
A zsinat határozatképes. Elfogadták az előterjesztett napirendet. 
10.10 
A második ülés kezdődik.  
background image
Szabó Lajos az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora számol be ezen a lelkészképzés 
helyzetéről, az egyetemi lelkészi szolgálat kérdéséről és a hittanárképzésről. 
Az elmúlt években nagyjából hasonló létszámmal folyik a képzés az egyetem teológus-lelkész szakán. Az 
egyetem életének ez a legfontosabb ága, ez az alap, amely meghatározza a többi képzési területen folyó 
munkát is. Világosan érzékelhető, hogy egyre nagyobb az újonnan belépő hallgatók között azoknak az, 
akik egyházi fenntartású középiskolákból jönnek. A tanulmányi idő alatti lemorzsolódás aránya évek óta 
azonos, és teljesen megfelel annak a százaléknak, ami általában a hazai felsőoktatásban jelentkezik 
napjainkban. A működési támogatás erre azonban sajnos évről évre fokozatosan csökken. 
„A képzésben fokozottan igyekszünk hangsúlyt helyezni arra, hogy azokat az ismereteket és 
képességeket fejlesszük, növeljük a hallgatóinkban, amelyek képessé teszik őket a ma egyre nehezebb 
és komplikáltabb gyülekezetvezetési és intézményirányítási feladatok ellátására” - olvasható Szabó 
Lajos jelentésében. Elmondta, különös figyelmet fordítanak a speciális témákra, például romológiai 
kurzust vezettek be. A szupplikációs szolgálatok európai viszonylatban is egyedülállónak tekinthetőek.  
A teljes képzési és intézményi munka szempontjából nagyon jelentős esemény, hogy ennek az évnek az 
elején kerül sor az EHE intézményi akkreditációjára. 
Oktatói ellátottság tekintetében a változást legfőképpen Béres Tamás és Korányi András egyetemi 
tanári kinevezése jelenti, valamint Kodácsy-Simon Eszter tanársegéd adjunktusi kinevezése és teljes 
munkaidejű visszaállása az oktatói munkakörbe. Elismeréssel szólt a többi oktató munkájáról is.  
Az EHE lelkészének szolgálatával kapcsolatban, illetve az állás betöltésére való tekintettel 
megállapítható, hogy az elmúlt időszakban nem egyetlen személy töltötte be az állást, hanem hárman 
(Korányi András, Varga Gyöngyi és Kovács Viktor) végzik a lelkészi munkát, és valóban jól dolgozó 
teamként állnak helyt együtt. A fenntartó egyház részéről azonban felmerült a kérés, hogy egyetlen 
személy végezze ezt a feladatot a jövőben, tehát a tervek szerint 2014. augusztus 1-ig tart ez az állapot. 
„Akkor semmi akadálya sincs annak, hogy egy hosszabb időre szóló és a MEE közhangulatának is jobban 
megfelelő egyszemélyes megoldás is szülessen. Ennek természetesen az a feltétele, hogy szakmai 
minőségben és kvalitásban, valamint személyes kisugárzásában és kegyességi gyakorlatában ennek a 
pozíciónak megfelelő lelkész kerüljön az EHE egyetemi lelkészi állásába” - mondta Szabó Lajos.  
Missziói kompetencia beépítését is megfontolták, de gyakorlatilag minden teológiai szakterület ezt a célt 
szolgálja. 
„A hittanár képzés területén a kimenő 300 kredites képzés után most már az új előírásoknak és képzési 
lehetőségeknek megfelelően kell alakítanunk a hittanár utánpótlás biztosítását. Ennek a kérdésnek 
szorosan összefüggő része az is, hogy a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak valamint a kántorszak 
is lehet bemenet ehhez a képzéshez. Lényeges állomás lesz az idei év hallgatói felvételi 
jelentkezések megoszlása, mert ez mutatja meg majd legjobban azt, hogy merre lehet és hogyan 
lesz érdemes elindulni a jövőben” - magyarázta a rektor. 
Fontos cél, hogy a már diplomával rendelkezők számára is biztosítsanak képzési lehetőségeket, amelyek 
számukra elérhetőek egyrészt munkavégzés mellett, másrészt anyagilag. Indokoltaz MA szakok 
átgondolása, a levelezőképzés fejlesztése, a MEE OI NEvelési- és Oktatási Osztályával közösen. 
A pedagógus továbbképzés akkreditációja 2013-ban sikeresen lezajlott. Tárgyalások folynak arról, 
hogy Gál Ferenc Főiskola keretében működő pedagógiai képzésben milyen formában lehetséges majd a 
katolikus fenntartású intézmény oktatási struktúrájában evangélikus modulok elhelyezése, beépítése 
Szarvason. 
Nyertek egy energetikai pályázatot, amelynek függvényében átalakítások lesznek az intézményben. Az 
őszi félév kezdéséig kell megvalósítani az összes nyílászárókra, kazánokra és a külső hőszigetelésre 
kiterjedő komplex felújítást úgy, hogy közben az oktatási és kollégiumi tevékenység tovább zajlik.  
10.40 
Fábri György hozzászólásában figyelmeztetett arra, hogy az egyetem jelenleg vegetál. Ha elvárásaink 
vannak a képzési minőséggel kapcsolatban, akkor egy átalakulási folyamaton kell átesnie az 
intézménynek. Az EHE mintegy 30 oktatójának jelenleg túl kicsi a kapacitása, nincsen idő partnerség 
építésre, pályázatokra...stb. Megvizsgálva más egyházak egyetemeit a következő adatokat mondta: egy 
katolikus felsőoktatóra 1700 katolikus testvér jut, míg reformátusoknál 1/1500, a zsidó testvéreknél 
background image
1/1100, és nálunk, evangélikusoknál 1/5000.  
Fontos lenne tehát egy hatékonyabb tudományos műhely létrehozása, a külföldi kapcsolatok építésére 
többet kellene áldozni, az oktatási innovációt fejleszteni. Vagy ha ezt nem tudjuk meglépni, felmerülhet 
másik lehetőségként egy másik egyetemmel való integráció kérdése is. 
10.50 
Ezután további hozzászólások következtek (Kiss Milós, Szabó György, Rück András, Laborczi Géza, 
Hallgatóné Hajnal Judit, Solt-Száraz Csenge). 
11.09 
Szabó Lajos válaszában elmondta, hogy a Fábri György által ismertetett dolgokkal egyetért, köszöni, 
hogy ő - az ELTE rektorhelyetteseként is - ezt ilyen objektíven látja. A rektor partner lenne a 
fejlesztésben, mert érzi azt, hogy a túlélésért és a vegetációért való küzdelem hosszú távon fárasztó. 
„Amíg az evangélikus egyház Magyarországon létezik, addig azonban azt gondolom, hogy szükség van az 
evangélikus identitást erősítő központra, mely önállóan működni képes” - vélte a rektor, aki reméli, hogy 
sikerül az akkreditáció, mert egy másik egyetemmel való integráció lenne a legutolsó lépés, amit 
elképzelhetőnek tart az egyetemi képzés terén. 
11.25 
A beszámoló elfogadásáról határozat született, amely tartalmazza azt, hogy szeretnék felkérni az 
espereseket arra, gyűjtsék össze az illetékességi területükön lévő, hitoktatásban szerepet vállalható 
pedagógusokat és a listákat az Országos Presbitérium számára küldjék be. 
11.51 
A harmadik ülésen Smidéliusz Zoltán zsinati alelnök vezetésével a hitoktatási stratégiai javaslatok 
megtárgyalása a program. Kodácsy-Simon Eszter a bevezetőben elmondta, hogy a Püspöki Tanács 
2013. december 10-i ülésén létrehozta a hittan stratégiai munkacsoport, melyben aktív hitoktatást végző 
gyülekezeti lelkészek és hitoktatók dolgoznak (Horváth-Hegyi  livér, Koczor Tamás, Kodácsy-
Simon Eszter, Mesterházy Balázs, Rozs-Nagy Szilvia
 . A munkacsoport feladata egyrészt a 
ko telezo en választható hit- és erko lcstan oktatásból adódó kérdések rendszerezése és a MEE számára 
stratégiai javaslatok kidolgozása, másrészt a Magyar  llam felé a hitoktatás szervezése során szerzett 
tapasztalatok és javaslatok kommunikálása.  
11.58 
Kodácsy-Simon Eszter elmondta, hogy                                                          
                               :  
A MEE Országos Iroda Gazdasági Osztályára évenként beku ldo tt „Adatko zlés hittanoktatási támogatás 
igényléséhez” elnevezésu  táblázatoknak a Gazdasági Osztálytól kapott o sszesítése. 
A KSH 2011-es állami népszámlálási adatai. 
A MEE o sszesített, elektronikus formában elérheto  népmozgalmi adatai. 
A munkacsoport által készített, 2014. január 3-20. ko zo tt kito ltheto  kérdo ív a hit- és erko lcstan oktatás 
tapasztalatairól. (A kérdo ívet a hit- és erko lcstan oktatásban részt vevo  201 lelkészbo l 143 to lto tte ki, a 
részvételi arány 71,2  volt, így jó reprezentatív mintának tekintheto .) 
A hitoktató és lelkész kollégák egyéni, írásbeli és szóbeli észrevételei és beszámolói.  
Gyü        ,         í      ö     ő             ó                     ü ő      ó  ö     í              
                ú   ö          :  
2009/10: 17.702  
background image
2010/11: 18.183  
2011/12: 18.698  
2012/13: 19.541  
2013/14: 20.700 
Az idei tanévben az előző évihez képest tehát 5,9 -kal több gyerek vesz részt 
evangélikus hitoktatásban, ez elsősorban a kötelezően választható hit- és erkölcstan bevezetésének 
köszönhető. 34,6 százalék új gyermekkel kerültek kapcsolatba lelkészeink a hittanórákon.  
Szeretnék azt, ha minél több gyermeket el tudnánk érni, és a hitoktatáson túl a gyülekezeti életbe is 
bevonnánk őket. A lelkészek munkáját segítendő a hitoktatóknak méltó és versenyképesfizetést, erkölcsi 
elismerést kellene biztosítani. 
                                               ó                           ú          : 
             (    lelkész       hitoktató) 
             (    lelkész       hitoktató) 
2011/12:     (    lelkész       hitoktató) 
             (    lelkész       hitoktató) 
             (    lelkész    5  hitoktató)  
Ebbo l ko telezo en választható hit- és erko lcstan oktatásban részt vesz: 275 (201 lelkész   74 
hitoktató). Jelenleg az órák 72 százalékát lelkészek tartják, míg 28 százalékot a hitoktatók. 
12.05 
A javaslat fo                                        ó ö    : 
az evangélikus hitoktatásban részesu lo  gyermekek számának no velése,  
s ezen gyermekek bekapcsolása a gyu lekezetekbe, 
az evangélikus egyházban megkeresztelt gyermekek ko zu l minél to bbek bekapcsolása az evangélikus 
hitoktatásba, 
a hitoktatói munka mino ségének emelése, 
a lelkészek hitoktatói – s így gyu lekezeti – szakmai munkájának segítése, 
a hitoktatók versenyképes fizetésének biztosítása, 
s egyházon belu li megbecsu lésu k javítása.  
Az előadó részletesen is kifejtette, hogy problémákat jelent a lelkészek személyének meghatározása és 
lelkészek hittanóra terhelése. A lelkészek fizetésének központosítása megoldás lehetne, ezzel a lelkészek 
hitoktatásból származó anyagi érdekeltsége megszűnhetne. Ki kellene építeni egy hitoktatói hálózatot, 
amelynek finanszírozását biztosítani kellene, de az utiköltségtérítés rendezése, az adminisztráció 
terheinek csökentése is fontos kérdés. 
Fontos lenne, ha a MEE Pu spo ki Tanácsa felu lvizsgálná a Magyar Katolikus Egyházzal és a 
Magyarországi Református Egyházzal 2006. szeptember 20-án ko to tt felekezeti egyu ttmu ko dést a 
background image
ko telezo en választható hit- és erko lcstan oktatás ko vetkeztében kialakult új helyzetre nézve, jó lenne 
erre egy keretszerződés létrehozása. A lelkészek visszajelzései alapján azonban sajnos sok esetben 
kérdéses a más felekezetekkel való együttműködés.  
A helyettesítés és az illetékességi területek megállapítása, a felmerült infrastrukturális kérdések, az 
iskolákkal való együttműködés, a továbbképzés, a hosszú távú stratégia kidolgozása is a jövő kérdése. 
12.20 
Az előadás után hozzászólások következtek. Gáncs Péter elnök-püspök arra buzdított, hogy találjuk 
meg a finanszírozási lehetőségeket. 
Fabiny Tamás püspök ijesztőnek látja a lelkészek és hitoktatók számának arányát. Misszió-stratégiai 
kérdés az is, hogy a megkereszteltjeinket meg tudjuk-e tartani. A hitoktatással lehetőség nyílik előttünk 
a hozzájuk közeledésre.  
Tölli Balázs az oktatási bizottsággal való együttműködést dicsérte és azt hangsúlyozta, hogy igen fontos 
lenne a kérdésben a mielőbbi határozathozatal. Az állami iskolákban pedagógiai szakmai feladat lenne a 
hitoktatás jó művelése. 
További hozzászólások következtek (Stemeczki András, Horváth-Hegyi  livér, Korányi András, 
Roncz Béla, Csorba Gábor, Isó Dorottya). 
Kodácsy-Simon Eszter válaszolt a kérdésekre. 
12.56 
Elfogadták a munkacsoport tájékoztatóját. A hittankérdésben májusig követendő stratégiát is elfogadták, 
három határozat megfogalmazásában. Döntöttek tíz hitotatói helyről és egy adminisztrátori státuszról is. 
13.15 
Fabiny Tamás médiáért felelős püspök az idei egyszázalékos kampányt ismertette a küldötteknek. 
Hangsúlyozta a zsinati tagok felelősségét is ennek a kampánynak a reklámozásában. 
A továbbiakban az ukrajnai helyzettel kapcsolatban az LVSZ segítségéről, a helyi kapcsolatoktól kapott 
információkról is beszámolt a püspök. 
14.00 
A negyedik ülésen, a szünet után a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014-es évi költségvetésének 
tárgyalása következett, ennek általános és részletes vitája. 
Prőhle Gergely országos felügyelő bevezetőjében ismertette mik voltak azok a hatások, melyek 
alakították a költségvetést. 
Csorba Gábor a vatikáni szerződés pénzügyi hatásairól szólt. A gyűjtemények támogatása 3,8-szeresére 
fog nőni, ami jó hír. Ez az Üllői úton tervezett felújítást is nagy mértékben befolyásolni tudja. Az szja 
felajánlás kiegészítésben azonban csökkenés tapasztalható majd, ezért megfontoltan lehet csak tervezni. 
A bevételekről mondva jelentősnek mondható emelkedés volt tapasztalható, de komoly mozgásterünk 
nem maradt, mert a szabadon felhasználható pénzek nem nőttek, csak az úgynevezett pántlikázottak. Az 
egyházi megtakarításoknál is kamat a jegybanki alapkamat drasztikus csökkenése miatt csökkent. 
A pályázati előfinanszírozás miatt pedig több mint egy milliárd forint van kihelyezve. Ez a gyülekezetek 
számára kedvező, mert nem kell hitelt felvenniük, de az egyház számára nem jelent bevételi forrást. 
Zelenka Pál Szolidaritási Alap életbe lépése fontos volt, az egészség- és nyugdíjbiztosítási 
járulékok, a GYED-en lévő lelkésznők és a nyugdíjba vonuló lelkészek lakhatási támogatása is ebből 
valósul meg. 
background image
Az egyszázalékos kiegészítő támogatásról azonban még egyelőre a kormányzattal nem sikerült 
egyeztetni és nem ismert az egyházak közötti felosztás módja. 
A bizonytalanságig a Sareptának megszavazott 60 millió forintos támogatást idén csak fele részben 
fizetnék ki, a másik részlet 2015-ben kerülne átutalásra. A tárgyalások függvényében, a később befolyó 
egyszázalékos többletbevételből a Sarepta beruházás kifizetése, a Lágymányosi telek használati jogának 
kiváltása illetve az általános tartalékok közötti hasznosítást javasolják. 
14.30 
Ezután hozzászólások következtek (G. Labossa György, Kiss Miklós). 
Lengyel Anna hangsúlyozta, hogy a törvényben az szerepel, hogy a GYED-et a férfi lelkészek is igénybe 
vehetik, nem csak a női lelkészek. 
Zsugyel János az egyesületek fokozott támogatását javasolta. A Számvevőszék elnöke fontosnak 
tartotta megjegyezni, hogy a Számvevőszék egyes tagjainak véleménye alapján – mellyel 
maradéktalanul nem tud azonosulni, de kisebbségi véleményként megemlítendőnek tekinti – hogy az 
egyszázalékos kampányra fordított összeg illetve a reformációi emlékév előkészületeivel kapcsolatos 
költségek nem állnak összhangban egyházunk anyagi lehetőségeivel, s a fogyatkozó gyülekezetekre és 
egyházfenntartói létszámra tekintettel indokolt lenne a szerényebb keretek közötti megemlékezés.  
Fabiny Tamás reményének adott hangot, hogy ezek a vélemények, csak kisebbségi vélemények a 
Számvevőszék részéről. 
Isó Zoltán szeretne rákérdezni arra, hogy a költségvetésben miért nem szerepel a gyülekezeti 
számítógépes park- illetve irodai gépek beszerzésére vonatkozó fejlesztésre korábban rendszeresen kiírt 
pályázat. 
Csorba Gábor kifejtette, hogy mivel számos bevéltünk még nincsen meghatározva, ezért csak azok 
után várható a jövőben az ennek hasznosításáról való döntés. Megoldandó feladatoknak vélte még a 
hitoktatási költségek finanszírozását, amelyet a remélt többletbevételekből szeretnének végrehajtani. A 
számítógép-pályázatot jövőre tudják betervezni.  
Prőhle Gergely a rendszer kalkulálhatatlanságára, a források jelenlegi bizonytalanságára utalt, amely 
ugyanúgy vonatkozik a Sarepta építkezésre, de a Lágymányosi projektre, meg az Üllői úti székház 
felújítására is. „De, kedves testvérek, ezzel együtt ülünk egy rakás lehetőségen, amelyekkel most kell 
élnünk” - fejtette ki a felügyelő. 
15.00 
A zsinati határozatok módosítását elfogadták. Ezután névszerinti szavazás volt. 
15.25 
Az ötödik ülésen az ügyrend módosításával kapcsolatban Solt-Száraz Csenge Gitta, az ügyrendi 
bizottság elnöke ismertette a javaslatokat. Az általános vitán Hafenscher Károly zsinati elnök elnökölt. 
Ittzés András hozzászólt.  
Szavazás következett: a zsinat megszavazta, hogy a jelöltállítás az alakuló ülést megelőzően fog 
történni. 
A jelenlegi választási folyamatot a javaslat szerint leegyszerűsítené a korábbi ülésen bemutatott 
szavazógép alkalmazása. A zsinati tagok Muntag András és Lackner Pál javaslatára amellett 
döntöttek, hogy ezentúl ennek az eszköznek a használatát kipróbálják és fenntartják a hagyományos 
módszerrel történő a választás lehetőségét is. Az új ügyrend a zsinati bizottságokról, a zsinati tárgyalási 
rendről is részletesen ír. 
16.02 
background image
A zsinati ülésen ma a következő kérdéseket kell eldönteni: 
az új ügyrend meghozatalával egyetértenek a zsinati tagok, 
az új ügyrend szabályozási elveit elfogadják, 
az ügyrendet részletes vitára bocsátják. 
16.14 
A hatodik ülésen Abaffy Zoltán zsinati nemlelkészi elnök elnökletével törvénymódosítást (2005. évi VII. 
törvény  szeretnének végrehajtani. Prőhle Gergely országos felügyelő előterjesztésében elmondta, 
hogy arra szeretné kérni a zsinatot, hogy az országos tisztségviselők köréből vonják ki az országos 
irodaigazgatót. 
„Az igazgató feladata nem egyszerűen reprezentációs, sokkal inkább az egyház működését biztosító 
adminisztratív vezetőnek kell lennie, mint az egyházvezetői feladatokat ellátó, stratégiai döntéseket 
meghozó tisztségviselőnek. A tisztség az általános tisztújításhoz volt kötve, de az iroda strukturális 
átalakítására tett javaslat szerint a hatékonyságot növelné, ha ebben változás következne be” - érvelt 
Prőhle. Amennyiben ezt nem támogatják a zsinati tagok, úgy az igazgató megválasztásáról az Országos 
Presbitérium által meghatározott, országos szabályrendeletben írt eljárásrend szerint történjen. 
16.27 
Szavazás következik. Megszavazták a módosítást. 
16.35 
Hafenscher Károly tartott zárszót. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930