Tudósítás a 7. ülésszakról.pdf

Tudósítás a 7. ülésszakról.pdf — PDF document, 661Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
„Legyen ennek a zsinati időszaknak 
része az isteni türelem” –
 
Elkezdődött a 
zsinat X/7. ülésszaka
 
Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna 
Budapest – Krámer György, országos irodaigazgató áhítatával kezdődött el a zsinat X/7. 
ülésszaka.  
9.25  
Nemsokára kezdődik a zsinati ülésszak. 
9.30 
Krámer György az ítéletről szóló vasárnap után és az adventi készülődés előtt olyan igét 
választott, amely a két rész közötti állapotot tükrözi: Péter második levele 3. fejezetének 8. 
vers
ét idézte. Az igehirdető a novemberi időre célozva elmondta, hogy az ember látótávolsága 
ebben az időszakban leszűkül, megnő az önmagunkba fordulás, nehéz kérdések sorjáznak. 
„Mi az, ami bennünket ebben az időben megbénít, ami megakadályozza a küldetésünket, ami 
széttagoltságot eredményez? Mi az, ami miatt nem tudunk egy irányba menni? Miért 
erőtlenek a gyülekezetek, miért csökken híveink-, templomba látogatóink száma? Miért 
veszítenek az egyházak társadalmi elfogadottságukból? - tette fel a kérdéseket. 
Az Isten türelemmel vár, nem késlekedik az ítélettel, nem akarja, hogy elvesszünk, mindenki 
megtérését akarja - mutatott rá Krámer György. „Nekünk kell tehát a megfelelő válaszokat és 
utakat megtalálnunk!” - mondta. 
„Meg van-e bennünk ez az isteni türelem, amikor egymással együtt munkálkodiunk? Mert 
ennek az isteni türelemnek a fényében érthetetlen a mi türelmetlenségünk? Vajon a most 
elkezdődő zsinati időszakon ott van-e ez a mi fejünkben?” - kérdezte. 
„Ez a türelem azonban nem passzív - folytatta az igehirdető. - Ezt az időt a hibák kijavítására, 
soraink rendezésére kaptuk! Isten aktív türelme mobilizál, bevon a feladatba és meg kell 
tennünk mindent azért, hogy mindenki hozzá térjen. És ezt nem egyszerűen az ítélettől való 
félelem miatt kell megtennünk, hanem azért, mert 'új eget és új földet várunk az Ő ígérete 
szerint, amelyben igazság lakik'. 
Tudjuk-e a válaszainkat úgy megfogalmazni, hogy ez a reménység benne legyen? Tudjuk-e a 
reménységet tettekre váltani? A tét nagy, mert ha nem megy, akkor végképp hiteltelenekké 
válunk. Ha hagyjuk, hogy a türelem magával ragadjon, akkor valami csodálatos dolognak 
lehetünk a részesei és részt vehetünk Isten elszánt akaratának megvalósításában: abban, hogy 
mindenki hozzá térjen. Legyen ennek a zsinati időszaknak része ez az isteni türelem." 
9.50 
Az első ülésen Tölli Balázs nem lelkészi alelnök vezetésével először megemlékeztek zsinati 
atyánk Gyuris Miklós Borsod-Hevesi egyházmegyei felügyelő elhalálozásáról. 
9.54 
background image
 
Sor került a zsinati tagok, Balicza Máté, Orosz Gábor Viktor, Szamosi Attila és Asztalos 
Richárd
 bemutatkozására és eskütételére, dr. Hafenscher Károly a zsinat lelkészi elnökének 
szolgálatával. 
10.04 
Létszámjelentés: határozatképes a zsinat. 
A zsinati tagok egyszerű szavazással, látható többséggel elfogadták a korábbi jegyzőkönyvet. 
A beadványok ismertetése jön. 
A Magyar Honvédségnél a tábori lelkészi szolgálattal kapcsolatos, a már elfogadott, de még 
hatályba nem léptetett törvényről Hafenscher Károly elmondta, hogy ez csak akkor léphet 
életbe, ha a református egyházzal és a kormánnyal is megállapodnak. 
10.06 
A törvényelőkészítő bizottság elnökének, Ittzés Andrásnak a beszámolója következik. 
10.12  
A zsinati tagok elfogadták a napirendet. 
10.13 
Solt-Száraz  senge Gitta előterjesztése következik az ügyrend részletes vitájához. 
Témaként felmerült: az alakuló ülés összehívásának időpontja, a mandátumvizsgálat, a ciklus 
közben van változás, a tisztségviselők megválasztása, az elnök püspök és az országos 
felügyelő tisztsége, az országos jelölőbizottsági tagok, a zsinati bizottsági tagok, a zsinati 
gazda jelölése, a szavazólapok és a mandátumot igazoló lap, a név szerinti szavazás, titkos 
szavazás, az indítványok tárgyalása, az általános- és részletes-, valamint az elvi vita kérdése. 
10.47 
Solymár Péter az országos választási bizottság elnökeként ismertette, hogy az Országos 
Jelölő és Választási bizottság 2014. 11. 06-án tartotta egyeztető ülését. Három jelölt van 
jelenleg a zsinat lelkészi alelnökének tisztségére, Kiss Miklós, Lackner Pál és Rostáné Piri 
Magdolna
Információink szerint Gregersen-Labossa György, Győri Gábor és Solymár Péter nem 
fogadták el a jelöltséget. 
A zsinat további jelölteket nem vett fel a listára, így elkezdődik a szavazás. 
10.54 
Ittzés András ismertette a nyelvhelyességi hibákat, amelyeknek javítását kérte a törvényben. 
10.55 
background image
 
Zajlik a szavazatszámlálás. 
10.57 
Második fordulóra kerül sor, amelyben már csak Rostáné Piri Magdolna és Lackner Pál 
neve szerepel majd jelöltként. 
10.59 
A választás eredménye: Rostáné Piri Magdolnát választották meg a zsinat lelkészi 
alelnökének. 
11.05 
Sólyom Tibor, a zsinati választási bizottság elnöke ismertette a teológiai bizottság elnöki 
tisztségé
re jelölteket: Lackner Pál és Orosz Gábor Viktor vállalták a jelöltséget. Lackner 
Pál, Orosz Gábor Viktor javára azonban a zsinati ülésen visszalépett. 
11.06 
Nyílt szavazással választják meg Orosz Gábor Viktort a teológiai bizottság elnökévé. Kettő 
tartózkodás mellett meg ő lett a teológiai bizottság új elnöke. 
11.32 
második ülésen Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke elnökletével az Insula 
Lutherana projektek bemutatása
 – a Győri és a Deák téri kiemelt beruházások - következik 
Ficzere Ilona osztályvezető és a győri gyülekezet képviselőjének, Ráskai Péternek a 
felvezetésében. 
Mint ismeretes Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között 
létrejött megállapodásban foglalt INSULA LUTHERANA épületegyüttesek infrastrukturális 
fejlesztése program keretében kerül sor a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri 
Egyházközség 
tulajdonában lévő, Budapest, V. Deák tér 4. épület földszintjén, pinceszintjén 
és a padlástér egy részében a létesítmény megvalósítására. Az engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációk Potzner Ferenc felelős építésztervező vezetésével elkészültek. A jogerős 
építési engedély megvan. Az épület tulajdonosa és az építtető MEE megkötötte a 
vonatkozó megállapodást. Az Államkincstár átutalta a 300.000.000.-Ft támogatási 
összeget. Az eseti építési bizottság elnöke Benczúr László, tagjai: Ifj. Harmati Béla László, 
Potzner Ferenc, Potzner Ádám, Szepesfalvy Ákos 
és Ficzere Ilona lettek. 
A győri projektet 4,7 milliárd forintos keretből valósítják majd meg - tudtuk meg a tervezett 
helyszínrajzot részletesen bemutató előadásból, majd a háromdimenziós tervekből. Megújul 
majd a templomkert és templomudvar, a szeretetház, a levéltár, az iskola- és óvoda épület 
kibővül új épületegyüttesek jönnek majd létre.  
11.43 
harmadik ülésen az országos tisztségviselők beszámolói következnek. Tölli Balázs 
elnököl. 
background image
 
11.44 
„Budapest messze van Budapesttől, ezért az országos bíróság elnöke (dr. Giró Szász  ános - 
a szerk.) nem jelent meg, immáron negyedszer. A zsinat választja meg és a zsinat hívhatja is 
vissza a titsztségviselőit” - jegyezte meg Tölli Balázs.  
Fábri György egyházkerületi felügyelő beadvánnyal élt, amelyet Prőhle Gergely országos 
felügyelő olvasott fel. 
Molnár  ózsef evangélikus lelkész ügyének kapcsán a fegyelmi tanácsi eljárások működése 
hiányosságokat mutat - jegyezte meg az írás. Az egyházkormányzati munka 
ellehetetlenítéséről szólt, mondván, hogy az országos bíróságnak egy fegyelmi tanácsi döntést 
nem kellene újratárgyalni. „Hivatásbeli, emberi vétséget, tudatos hazudozást, a Szentírás 
elveinek megsértését nem lehet megváltani 300 ezer forinttal. Úgy tánik, hogy az evangélikus 
egyház 497 év után visszatért a búcsúcédulák világához” - hangsúlyozta a Fábri-írás és kérte a 
döntések mechanizmusának vizsgálatát. (A hozzászólást később Fábri György elküldte 
szerkesztőségünknek, ez a cikk alatt mellékletben elolvasható - a szerk.) 
Gregersen-Labossa György rossz folyamatnak tartja, hogy egy konkrét fegyelmi ügyet a 
zsinat elé hoznak. Azt javasolja, hogy a zsinat elméletileg vegye végig a fegyelmi tárgyalások 
folyamatát. 
Solt-Száraz  senge szerint a törvényeink valóban megengednek olyan kiskapukat, amelyek a 
büntetőjogban más elbírálás alá kerülnének, de nekünk Biblia a zsinórmértékünk. 
Szabó Szilárd szerint tragikomikus, hogy a zsinat egyik jelen nem lévő tagja kéri számon a 
másikon, miért nincsen jelen. 
Isó Zoltán szerint, ha egy konkrét ügye előveszünk, akkor magáról az ügyről - személyektől 
eltekintve - kellene semlegesen nyilatkozni. 
Prőhle Gergely szeretné javasolni, hogy a bíróság elnökének beszámolóját vegyük le a 
napirendről. „Igaza van Szilárdnak, hogy két jelen nem lévő ember vitáját kell nekünk itt 
érdeklődéssel figyelnünk. Álljon fel egy egyházkerületi elnökségből, a zsinat elnökségből, az 
országos bíróságból, és a teológiai bizottság képviselőiből egy eseti bizottság, akik az ilyen 
esetek elvi kérdéseit megtárgyalnák” - javasolta az országos felügyelő. 
Látható többségi szavazással végül leveszik napirendről a témát. 
12.00 
Közben a munka tovább folyt, látható többség elfogadta a GAS országos ügyvivő éves 
jelentését. 
12.01  
Prőhle Gergely újra szót kért, és elmondta, hogy továbbra is fontosnak tartja, hogy a zsinat 
hívjon össze a fenti ügyben egy eseti bizottságot, hogy a bírósági gyakorlatban és az 
eljárásokban megmutatkozó anomáliákat kiküszöböljék. 
background image
 
Solt-Száraz  senge szerint egy eseti bizottságnak nem lehet tárgya már egy konkrét és lezárt 
ügy, tehát általánosságban tárgyalja ez a bizottság az ilyen ügyeket. 
Mészáros Tamás szerint nem az ítélet jogosságát kell megkérdőjelezni. Felveti annak a 
kérdését, hogy ha egy bíróság eljárási hibát vétett annak milyen jogorvoslati lehetőségei 
lehetnek az egyházban. 
Tölli Balázs javaslatára az eseti bizottság tárgyáról határozatot a negyedik ülés keretében 
hoznak majd. Ezt a zsinati tagok megszavazták. 
12.05  
Déli imádság - Hafenscher Károly szolgálatával. 
12.07 
A Tényfeltáró Bizottság jelentésének elfogadása következik. A jelentést a zsinati tagok egy 
tartózkodás mellett elfogadták. 
12.08 
Reformációi Emlékbizottság éves jelentését a zsinati tagok egyhangúlag elfogadták. 
12.09 
Gáncs Péter elnök-püspök jelentésének a  sak létez nk vag  jelen is vag  nk?! címet adta.  
Az alábbiakban a beszámolót olvashatják: 
 mmár  armadik elnök-  s öki beszámolómat is költ i idézettel intonálom.  ét éve          
         
verssorával kérdeztem  vajon  átrag og-e rajt nk  a fel lr l áradó világosság? 
Tavaly               éneksorát idéztem    a énrám kin set b ztál   ents meg immár  
 stenem    z idén                  rovokat v soraival szeretném eg  ttgondolkodásra  
 szinte önvizsgálatra és közös  tkeresésre kérni zsinat nkat és rajta kereszt l eg  áz nk 
né ét.  ajon menn ire érvén es ránk is a költ   arado  diagnózisa   létez nk  de 
nem vag  nk jelen...g ökeret vert nk  és elvesztett k g ökereinket...meghonosodt nk  és 
elidegenedt nk... itt vag  nk  és nem vag  nk többé jelen...
 
Tén    og  a  ag arországi  vangélik s  g  áz az elm lt     óna ban is létezett  m ködött 
fog ó g  lekezeteiben és g ara odó intézmén eiben.  l nk  vag  nk  de vajon akt van jelen is 
vag  nk-e a mai mag ar valóságban   ajon stratégiánk fra  áns mottójának szellemében 
tén leg lát atóan vag  nk-e evangélik sok   all atóan  kita int atóan  megta asztal atóan 
vag  nk-e jelen ebben a  azában   óként  kovászként  ég  lám ásként  at nk-e arra a 
világra  a ová az eg  áz  ra k ld minket?!
 
 mikor ezekre a s l os kérdésekre ma választ keres nk  nem szabad elfelejten nk   og  é  en 
3  éve annak   og    8  n arán a világevangélik sság  entr mába érez ett k mag nkat  
amikor ott ont ad att nk az      nag g  lésének  és eg értelm  bizon ságát adt k annak  
 og  minden k ls   bels  ne ézség ellenére jelen vag  nk ebben a  azában    riszt sban 
remén séggel a világért - idézve az akkori  de ma is akt ális mottót. 
 
background image
 
 ölt i kérdés, de aligha ker l et  meg   og  felteg em  vajon na jainkban     évvel a 
rendszerváltás  tán  meg t dnánk-e  jra tölteni a s ort sarnokot énekl   imádkozó  igét 
 allgató evangélik s g  lekezeti tagokkal?! 
 
 álaszkeresés nket s rgeti a közelg  reformá iói j bile m is   iszen  ami     . októberében 
elind lt  mindmáig jelen van és eg aránt  at az eg  ázban és a világban.  e vajon miként  
menn iben van jelen  és  og an a  at a reformá ió  elke a mai  ag arországi  vangélik s 
 g  ázban? 
 
                  !  
 jra  sak kérdezem el ször magamat  de mindazokat is  akik a reformá ió b szke 
örököseinek vallj k mag kat  t d nk-e  akar nk-e  mer nk-e változni és változtatni az 
eg  ázban é   g  mint a világban    kérdés eg re élesebben vet dik fel   iszen 
megkezd dött a visszaszámlálás  már  sak  árom évre vag  nk a reformá ió félévezredes 
sz letésna jától.  ontos   ozit van elkötelez   zenete van a                        
              
  onla jának  amel  mottójával fig elmeztet       éve reformá ió     
reformá ió nem félévezrede é  lt  m emlék   amit elég  s  án meger zni  tatarozni  karban 
tartani.  sten a reformá ión kereszt l immár     esztendeje fol amatosan ig ekszik 
meg j tani eg  ázát.
 
 bben az összef ggésben is érdemes odafig elni                eg etemi tanárra  aki ez év 
febr árjában tartott akadémiai székfoglalójában izgalmas és akt ális kérdést vetett 
fel   og an t dj k megváltoztatni a benn nk lév   és a minket kör lvev   álózatokat   
 
 z evangélik s  itét n  ltan megvalló t dós fontos tézise   og  a teremtett világban 
megfig el et   álózatok t domán os vizsgálata seg tség nkre le et  amikor emberi 
közösségek, szervezetek egészségesebb m ködésén  meg j tásán fáradoz nk. 
 
 sermel  Péter  álózatelméleti látása részben már beé  lt eg  áz nk stratégiájába is  
amel ben  rioritást ka ott   og   az eg  ázi m nka és közösség szervezetét a  álózatosság 
jeg ében alak ts k át.   zzel ka  solatban nem ker l etj k meg az akt ális kérdést  mil en 
akadál okba  tköz nk  amikor nem sak emlékezni akar nk a reformá ió közeled  
j bile mára   anem itt és most szeretnénk meg j tani eg  áz nkat? 
 
  og an t dj k megváltoztatni a benn nk él   és a minket kör lvev  sztereot  iákat   – teszi 
fel az ala vet  kérdést a  rofesszor.  ár a  robléma megfogalmazásában fontos  zenet rejlik  
egészen addig nem le et megváltoztatni a kör lött nk lév  világot  illetve benne az eg  ázat  
am g mi mag nk  bel lr l nem vag  nk készek a változásra. 
 
 em véletlen   og   éz s els  ige irdetése is bels  átalak lásra  változásra   v   Térjetek 
meg  mert elközel tett a menn ek ország     t          kör lött nk lév  világ ország eg  áz 
meg j lásának el feltétele a személ es életford lat  az  jszövetség n elvén  a metanóia. 
 ános evangéli mában eg értelm en fogalmaz a  ester    jonnan kell sz letnetek...    n 3  
7) 
 
 a  sten  elke elvégzi benn nk ezt a  sodát  akkor miként fog at nk a kör lött nk lév  
nag obb közösségek   álózatok megváltoztatásá oz    sejtek  fe érjék szám nkra titokzatos 
világát k tató biokémik s meglátása szerint  a változásra szor ló szervezetek   álózatok bels  
ellentmondásai dönt  módon két  ól s  a r galmasság és a merevség között fesz lnek. 
background image
 
 alójában mindkett re sz kség van   iszen m g a r galmasság   laszti itás) a tan lás 
ké ességét jelenti  addig a merevség a meg rzés  memória  készségét  ordozza.   kett  
egészséges arán a teremt eti meg a kieg ens l ozott kreativitást  amel ben  sermel  Péter 
kifejezésével  eg  tt van a merevségb l következ  tartás  min ség és  asznosság  valamint a 
r galmasságból fakadó ötletgazdag eredetiség. 
 
 ajon ebb l a szem ontból  ová sorol ató eg  áz nk  benne az eg es g  lekezetek   z 
eg  áz   riszt s teste   Pál igéjével élve   nag  titok    f    3  .  em  s  án eg  a sok 
szervezet  eg es let  ala  tván  között   anem valami más is.  e teljesen mégsem 
f ggetlen t etj k mag nkat attól  a og an a kör lött nk él  világ lát és értékel minket.  okan 
m ltból itt felejtett köv letként  m zeális értékként tekintenek ránk.  ások  edig minket  
evangélik sokat t lzottan alkalmazkodó   tere sz n   lang os l t iknak  tit lálnak  akiknek 
nin sen igazi tartás k  karakteres sz n k  látás k   angj k.  indkét kritik s vélemén t le et 
sért dötten vissza tas tani  mondván   og  ezek széls séges el  téletek.  e nem biztos   og  
mindig a t körrel van a baj... 
 
Talán é  en abban rejlik a g óg  lás és  j lás titka   a eg  ázként is megtalálj k a 
r galmasság és merevség egészséges arán át.   og   sermel  Péter szellemesen fogalmaz  
 róbálj nk a   áros na okon id sek  a  áratlan na okon fiatalok  lenni...  g  alak t atj k ki 
ada tá iós készség nket  nem elvesztve az értékek meg rzésének ké ességét.
 
 indezt akár teológ s n elven is megfogalmaz atj k  a og an ez megszólal eg  áz nk 
zsinati  itvallásában  a ol reformátor  seinket idézz k    itték   og  a  zentlélek meg rzi és 
meg j tja az eg  ázat.  
 
                           
Térj nk még vissza a  álózatk tató  rofesszor ala vet  kérdésé ez  mert bizon  benn nk és 
között nk is jó skán élnek sztereot  iák  felsz nes általános tások   amis el  téletek.  indez 
jól megfig el et  az  tóbbi esztend  tan lságos  olémiájában  ami a zsinat és a missziói 
bizottság között alak lt ki.  izon os keg ességi körökb l kritikát ka ott a stratégiai bizottság 
m nkaan aga   og  az nem igazán evangéli mi  missziói i letettség .  g eseknek már a 
stratégia szó is eg  ázidegen kifejezés  t lzottan  világias  militáns  fogalom... Talán erre 
adott válaszként is fogalmazódott meg a zsinat részér l a kritik s igén   a missziói bizottság 
viszont nem elég  stratégiai   adós még eg  igazán korszer  missziói kon e  ióval. 
 
 emén ségem szerint ebb l a dialóg sból mindkét fél  és f leg egész eg  áz nk n ertesen 
ker l et ki  stratégiánk talán még misszióibb lesz  missziói m nkánk  edig még 
koncepcióz sabbá válik.  nnek bizon  téka a missziói bizottságnak a zsinat kérésére immár 
többszörösen átdolgozott kon e  iója  amel ben többek között ezt olvass k    g  vélj k  
 og   s  án  sak a str kt ra átalak tása még önmagában nem elegend .  zért dolgozni és 
dolgoztatni szeretnénk  megmozgatni minél többeket.  ls dleges  él   og  missziói 
g  lekezetek széles  álózatává formálódjon át eg  áz nk   issziói találkozás akkor jön létre  
amikor az eg  áz az evangéli m átfogó törekvéseit alternat v életformaként testes ti meg 
abban a k lt rában  a ová  sten  el ezte.  záltal az adott k lt ra ala vet  feltevéseit éri 
ki  vás.    . Go een  
 
 me  máris a beszámolóm   mében idézett Pilinszk -kérdés megválaszolásának a közelében 
jár nk.  z eg  áz nem  s  án létezik  vegetál  eg ik na ról a másikra él   róbál minden 
változást t lélni.  anem akt van  s t  divatos szóval élve   roakt van       van a mai 
background image
 
világban: mint rugalmasan formálódó  álózat  missziói találkozások katalizátora  az adott 
k lt ra ki  vója  eg  alternat v életforma megtestes t je. 
 
                       
 z      eg ik  angs l os irán elve   og   sak ök menik san le et és szabad 
meg nne eln nk az     éves j bile mot.   változni és változtatni kész akt v jelenlét ez  ozit v 
im  lz sokat ka  at nk a testvéreg  ázaktól is   iszen a reformá ió eg  áz j tó lelke átjárja 
az egész keresztén séget.  nnek eg ik g  möl se az é  en eg  éve     3. november   -én 
megjelent az   vangelii ga di m    G   az   vangéli m öröme    m   á ai b zd tás.  z a 
szám nkra is irán m tató  szinte  rófétainak is mond ató dok ment m már bevezet  
mondataival megszól t minket  akik eg  ázi és missziói stratégiánk kész tésén fáradoz nk. 
 eren   á át idézem   bben a b zd tásban a keresztén    v k öz szeretnék ford lni   og  
meg  vjam  ket eg   j evangelizá iós  tszakaszra  amel et ez az öröm jellemez  és  takat 
jelöljek ki az eg  áz el re aladására az elkövetkez  években.    G   
 
 j evangelizá iós  tra   v minden keresztén    v t a katolik s eg  áz feje  aki szinte 
reformátori módon  kriszto entrik san tan t    éz s a teremtés közé  ontja  ezért a   v nek  
 a annak k vánja tartani magát  ol an magatartást kell követnie  amel  elismeri és életébe 
befogadja  éz s  riszt snak ezt a köz ontiságát  gondolataiban  szavaiban és 
 selekedeteiben.  g  gondolataink keresztén  gondolatok  kriszt si gondolatok lesznek. 
  veink keresztén   kriszt si m vek lesznek.  zavaink keresztén  szavak  kriszt si szavak 
lesznek.  a azonban elvesz tj k ezt a közé  ontot  mert valami mással fel serélj k  akkor 
abból  sak károk származnak a minket kör l vev  körn ezet és maga az ember 
számára.   omilia    
 
 óma   s öke  g anakkor józan realitással látja az il en stratégiai iratok korlátait is  ami 
eg  áz nk  zsinat nk irán m tatásaira nézve is igaz le et:   em tagadom   og  na jainkban 
a dok ment mok nem váltanak ki akkora fig elmet  mint más korokban  s  amar elfelejtik 
 ket.  nnek ellenére  angs l ozom  amit itt kifejezésre akarok j ttatni  annak  rogramszer  
jelent sége van  és fontos következmén ekkel b r.  emélem   og  a közösségek megtalálják a 
módját annak   og  megvalós tsák azokat az eszközöket  amel ek sz kségesek a lelki ásztori 
és missziós átalak lás  tján való el re aladás oz  amel  nem  ag  atja  g  a dolgokat  
a og  vannak.  tt most nem elég eg   eg szer  adminisztrá ió .  ozz k létre a föld minden 
térségében  a misszió  ermanens álla otát      G    . 
 
 ajon nem rajongás-e  ermanens misszió vizionálása a föld minden térségében? Maga a 
 á a is álomról  r    g  ol an missziós döntésr l álmodom  amel  ké es átalak tani mindent  
 og  a szokások  a st l sok  az id beosztás  a n elvezet és minden eg  ázi str kt ra alkalmas 
 satornává váljon a jelenkori világ evangelizálására  s ne  sak az önmeg rzést szolgálja  
(EG 27). 
 
  másik nag  testvéreg  ázzal  reformát s testvéreinkkel is érdemes eg  ttgondolkodn nk  
amikor eg  áz nk meg j tása a téma.   déli eg  ázker letben  közös tan lás nkban és 
 tkeresés nkben             reformát s lelki ásztort   vt k seg tség l  on  ádon tartott  
tavaszi g  lekezetvezet i konferen iánkon. 
 
  missziói és g  lekezeté  tési kon e  ióját bem tató kön vét   rdekl dést l elkötelez désig, 
 álvin  iadó     3  minden déli lelkész nk megka ta ebben az évben a sz letésna jára.   
kon e  iót megvalós tó  növekv  debre en-nag erdei g  lekezet lelkésze kön vének elején  
background image
 
akár sak a már idézett  sermel  Péter  a meg j lás szem ontjából sz kségszer  bels  
változásról  g   r    agamban  látásomban  gondolkodásomban is változnom kell.  l ag ni 
 éldá l a megszokottság biztonságát  a kén elemszeretetet  a változástól való félelmet.   
változás módját szolgálatomban megtervezni  g an többletm nkát jelent  de el bb- tóbb 
áldást is  oz.   i.m.   . o  
 
 e  og an kezdj nk  ozzá e  ez a g óg  tó fol amat oz    lén eget  g  s mmázza a kön v 
 tolsó mondata    l kell oldan nk a megszokott  art oz  ozzákötöz  és  g  tétlenségre 
kár oztató köteleket  és a szél mozd lásáért imádkozva fel kell vonni a vitorlákat    i.m.  68. 
o) 
 
  rendszerváltás  tán neg edévszázaddal alig a ker l et  meg a kérdés   og  menn i id  kell 
még a  oz   og  elj ss nk az érdekl dést l az elkötelez désig    g általában:
 
menn ire és menn iben van még vag  már érdekl dés  azánkban az eg  áz szolgálata iránt  
 ivel mag aráz ató az     lelkészszakára jelentkez k, illetve az ott végz  lelkészjelöltek 
ala son  száma   i  ián zik  az érdekl dés  vag  az elkötelez dés   enn iben vonzó az 
 g nevezett lelkészi élet ál amodell  mel nek kidolgozásának sz kségességét eg re többen 
s rgetik    bben az összef ggésben b ztató jel   og  a közelm ltban megind lt az 
eg  ttgondolkodás ezekr l az éget  kérdésekr l az országos elnökség és az     szenát sa 
között. 
 
 álaszt kell keresn nk arra   og  vajon mi az oka   og  jól m köd  oktatási intézmén eink 
érettségiz  diákjai köz l ol  kevesen választják  ivatás l az eg  ázi szolgálatot   i a 
le et sége és felel ssége ezen a ter leten iskolalelkészeinknek  a zsinat által megreformált 
intézmén i törvén nek  amel  é  en a g  lekezetek és oktatási intézmén ek  beleértend  az 
    is  szorosabb ka  solatát ig ekezett el seg teni   i vag  ki az akadál a annak   og  
 a  ron  géretesen eg  ázé  t  törvén eink az életben ol kor igen sak  sekél   atásfokkal 
m ködnek? 
 
                         
 indezekkel a kérdésekkel szembes lve fogalmazódik meg a  lelki akadál mentes tés  
igén e.  i az akadál a   og   atékon abban m ködjön az eg másra fig el   eg mást  ordozó 
lelkigondozói m nka eg  ázmeg ei  eg  ázker leti  országos szinten   z es eresek és 
  s ökök  ásztori szolgálatának meger s tés mellett mil en szere et vállal at ezen a 
ter leten a megnövekedett  itoktatási ter ek miatt sok  el  tt válságba ker lt lelkészi 
munkaközösségek   og an seg t etne  atékon abban a lelkészakadémia a továbbké zés 
mellett a  ivatásgondozásban is   it jelent et ezen a ter leten a most ind lt g  lekezet és 
missziói osztál  formálódó szolgálata? 
 
Tág tva a kört, fontos missziói stratégiai kérdés is   og  vajon mil en k ls  és bels  gátak 
zárják el az esetleges  sten-keres ket az éltet  forrástól   z evangéli mokban számos  el en 
olvas at nk arról   og  sajnos  a  éz s oz közelálló tan tván ok   szim atizánsok  is 
vál atnak akadáll á. Gondolj nk  sak a  éz s oz közeled  sz l ket és a g ermekeket 
megáll tó tan tván i kordonra.   g ta tött g óg  lásáért fáradozó betegszáll tók is a  ester 
kör li tömeg miatt kén szer lnek tet bontásra.  áke snak fára kell másznia   og  lát assa a 
 ázáretit  mert a tömeg t datosan kirekeszti.   szeme világáért kiáltó vak kold st is a  éz s 
el tt járó k sér k  róbálják elném tani... 
 
background image
10 
 
 izon   igen sak jogos az önkritik s kérdés  amit Péter a ostol fogalmazott meg 
döbbenetesen  szinte önkritikával    i vag ok én   og  akadál ozzam az  stent       sel 
11, 17) 
 
 zomor  akt alitást ad ennek a kemén  kérdésnek az elm lt  óna ok lelkészi élet- és 
 ivatáskr ziseinek egész sora  amel ek nem sak eg éni életeket   saládokat  de él  
g  lekezeteket is romba dönt etnek  és valóban akadál ai  sten m nkájának  az eg  áz- és 
g  lekezeté  tés missziói szolgálatának. 
 
 z identitászavarral k szköd  eg  ázker leti feg elmi taná sok és eg  ázi b róságok  sak 
k llognak az esemén ek  tán.  saknem te etetlenek és eredmén telenek az eg mással sem 
igazán kom atibilis és eg  ttm ködni ké es k lönböz  szint  és mandát m  test letek  
g  lekezeti  eg  ázmeg ei  eg  ázker leti grémi mok  elnökségek  feg elmi taná sok 
és b róságok.  riási a zsinat felel ssége   og  s rg sen fel lvizsgálja az ezen a ter leten  jra 
meg  jra ellenmondásosnak  m ködéské telennek bizon  ló törvén einket.
 
 get  sz kség lenne a  revent v   vatás gondozásra  amel  ter leten még  sak né án  kezdeti 
lé ést tett nk meg  ker leti  ivatásgondozó na ok... 
 
                                      ...”  
 eszámolómat a   . zsoltár  sattanójával zárom, amit               szellemesen ka  sol 
össze stratégiánk mottójával a   át atóan evangélik s  lóz nggal a  elki ásztor októberi 
vezér ikkében.  alójában  sak  g  le et  itelesen jelen az evangélik s eg  áz a mai mag ar 
valóságban   a  sten szeretete   sten békessége   sten világossága lát atóvá lesz transz arens 
szolgáin  azaz rajt nk kereszt l.  éz s eg értelm en s mmázza tan tván ai k ldetését   Ti 
vag tok a föld sója...Ti vag tok a világ világossága...a  eg en é  lt város...   t     3-14) 
 
 zért kell na onta kön örögn nk mag nkért és eg  áz nk k ldetéséért a világban   og  ne 
 s  án  sak  assz van létezz nk   anem akt van jelen is leg  nk: 
 
  eg enek lát atóvá tetteid szolgáidon  és méltóságod fiainkon! 
 eg en vel nk  sten nknek, 
az  rnak jóind lata! 
 
 ezeink m nkáját tedd maradandóvá  kezeink m nkájáét tedd maradandóvá     solt      6-
17) 
 
 ég l szeretném megköszönni  lnöktársam    nkatársaim  az  rszágos  roda  valamint a 
 sinat elm lt évi szolgálatát  és kérem beszámolóm megvitatását  továbbgondolását és 
elfogadását.
 
12.22 
Mészáros Tamás felszólalásában elmondta, hogy a hivatásgondozásban nem túl sikeres 
egyházunk, lasszóval kell összefogni az embereket. 
Győri Gábor elmondta, hogy három kerület espereseiből megalakult egy rekreációs kör 
(bizottság), akik etikai ügyek hatására jöttek létre. Felkészítésre, aktív időre és betakarítási 
időre osztották fel a lelkészi szolgálatot. Szerettek volna a prevencióra, a motivációra, a 
background image
11 
 
terápiára, a tudatosításra és a szankcionálásra, a szembesítésre koncentrálni. Ez a munka a 
fiókban van, ha a zsinat szeretné ezt előhozni, akkor ezt szívesen rendelkezésre bocsátják. 
Gáncs Péter említette, hogy Győri Gábor javaslata mellett fontos az, hogy a lelkészi 
életpályamodell javaslatát  oób Máté és Kendek-Kirchknopf Péter dolgozták ki és 
szeretnék, ha ezt a munkaanyagot fontosnak tartanák. Az esperesi tanácson is szó volt erről. 
12.31 
A zsinati tagok látható többséggel elfogadták Gáncs Péter jelentését. 
12.32 
Prőhle Gergely országos felügyelő jelentése az alábbiakban olvasható: 
 em teljes áttekintésre törekszem   s  án né án  ol an szem ontot   g et emelek ki  mel et 
átgondolásra  megvitatásra érdemesnek tartok.  ltalánosan megálla  t ató   og  az 
eg  ázvezetés m nkája  az eg es választott test letek m ködése közötti össz ang sokat 
fejl dött   g anakkor még mindig messze vag  nk attól   og  ideálisnak nevez ess k a bels  
str kt rákat  az adminisztrat v m ködés rendjét.   k lönböz  test letek  személ ek közötti  a 
korábbinál jobb eg  ttm ködés leginkább talán azzal mag aráz ató, hogy a né mozgalmi 
adatokban és a köz onti né számlálás során megm tatkozó  az eg  áztagság drámai fog ását 
jelz  tenden iák eg re inkább világossá teszik mindenki számára  közös a felel sség nk e 
fol amat feltartóztatásában  remén ség szerint megford tásában. 
 
 .                                                                                 
 .                    
 n agi  el zet nk alak lása szem ontjából a legelgondolkodtatóbb negat v fejlemén  az 1%-
os adójóvá rásból származó bevétel    -os visszaesése.   miközben természetesen 
megelégedéssel vessz k t domás l a sikeres  ál ázatokon megszerzett források emelkedését 
és a jöv re vonatkozó  géreteket  az   -okból származó  igazán szabad mozgásteret biztos tó 
források kiesése komol  érvágás.    en ezért tekintj k az állammal fol ó tárg alások eg ik 
sarkalatos  ontjának azt   og  az adórendszer változása n omán kialak lt szám nkra 
 átrán os jelenséget a jöv ben elker lj k.  t kell gondoln nk   og  il en kör lmén ek között 
a rendelkezésre b zd tó kam án  nk módszertanát megtarts k-e  vag  kon entráltabban 
 róbálj nk a   vek  szim atizánsok felé ford lni.  z biztos   og  g  lekezeteinknek 
eg ségesebben  er teljesebben kell felvállalni a  el i kam án ok megszervezését  m g az 
e  ez sz kséges segédeszközök biztos tása n ilvánvalóan az országos eg  áz feladata.
 
  korábban elind lt  ál ázatok jó  temben  aladnak  bár ol kor el ford l   og  a  ál ázati 
módszer esetlegessége okán ol an ber  ázásokra is sor ker l  amit a  el i evangélik s 
közösség álla ota  mérete nem feltétlen l indokolna.  l en  el zetekben  sak abban 
remén ked et nk   og  a meg j lt körn ezet a közösség vonzerejét  bels  összetartását  
felel sségét is növeli. 
 
 .                        
background image
12 
 
  korábbi években is már számtalanszor emlegetett jelenség  mel  szerint az átvett  vag  
átvételre váró intézmén ek száma, az ezek megfelel     v  evangélik s   g anakkor 
szakmailag is kiváló szakemberekkel történ  feltöltése eg re ne ezebb  s eg re inkább 
ford tottan arán os az evangélik s   vek aktivitásával.   más kör lmén ek között akár 
örvendetesnek is tekint et  oktatási intézmén b v lés következtében az országos vezet i 
taná skozásra idén már a saját balatonszárszói infrastr kt ránk ki sinek bizon  lt.   
megfelel  vezet k megtalálásának ne ézségei  a nemrég átvett, bizonyos esetben óriási 
intézmén ben  intézmén ekben ta asztal ató vezet i g engeségek  az intézmén t el ag ó 
diákok nag obb  el vig ázatosságra kell  og  intsenek minket.  em elég a lelkesedés  a  el i 
 olgármester – nem teljesen önzetlen – nagyvonal sága  szigor  vizsgálatnak kell alávetni a 
fenntart atóságot – s messze nem   sztán an agi vonatkozásban.  em töreked et nk másra  
 sak  og  ol an  el en veg  nk át –  a eg általán – intézmén eket  a ol nem   sztán a 
lelkészek és né án   el i er  vizionári s volta   anem a  el i evangélik s közösség álla ota  
lelki és an agi ereje is biztos tani t dja a tartós  jó m ködést.  emén ség szerint e  ez 
megfelel  támaszt n  jt at majd a nemrég létre jött                       -        
                                  
.  zintén az evangélik s eg  ázi oktatás jobb 
 önismeretét  fogja szolgálni az a szo iológiai vizsgálat  mel  intézmén eink elfogadottságát  
fejlesztésének le et ségeit f rkészi. 
 
Tekintettel arra   og  a lelkészké zés eg  áz nk jöv je szem ontjából dönt  jelent ség   az 
intézmén i eg  ttm ködés jeg ében is több fig elmet ford tott nk az             
                    
 kör lmén einek  a lelkészké zés min ségének biztos tására. 
 lismerve az állami intézmén fenntartási kör lmén ek kén szer t  erejét  eg értelm vé vált  
 og  akár an agi áldozatok árán is mindent meg kell tenn nk az eg etemen fol ó  edagógiai 
és t domán os m nka békl óinak eltávol tásáért. 
 
 .                                    
Továbbra sem siker lt közelebb j tni annak tisztázásá oz, hogy a                   és az 
                      között  ontosan  og an is m ködik a feladatmegosztás.   red ndáns 
elemek  a többször na irendre ker l   ám a döntésig el nem j tó  g ek fr sztrálják az 
érintetteket – k lönösen az elnökség világi tagjait.  em kérdéses, hogy e kompetenciazavarok 
feltárása és kik szöbölése az  rszágos  roda feladata marad. 
 
  .                             
Elmondhatjuk, hogy az                   fol ó szervezeti  személ i átalak tásokat siker 
koronázta,               személ ében ol an országos igazgatót siker lt megn ern nk  aki 
ké es konszolidálni a szervezeti m ködést  delegálni a feladatokat  visszaadni az 
osztál vezet k illetékességi körét  felel sségét  s ezáltal önbe s lését. 
 
 z átalak tás levezén lésében dönt  szere  j tott              nak és             nak  
akiknek e  el r l is köszönetet mond nk.  em áll t ató  ersze   og  az eg  ázmenedzsment 
eg   sa ásra szárn akat ka ott volna. Továbbra is nag  sz kség van eg   az eg  áz 
vagyongazdálkodását is alak tó  szemmel tartó gazdasági igazgatóra  és az sem kétséges  
 og  – bármenn ire is elismerve a jelenlegi m nkatársak kvalitásait - meg kell er s teni az 
irodán fol ó jogi tevéken séget.  sak ezzel  a  rofesszionalitása által önt datos  a tonóm 
szemlélettel le et el ár tani a jogszabál ainkban  jra és  jra felb kkanó ellentmondások 
veszél ét  s le et é  t  jogalkotásra fel asználni azt a konstr kt v szándékot és  ang latot  
ami a test letek eg  ttm ködését mostanság jellemzi. 
 
background image
13 
 
 z eg es osztál ok köz l –  jdonsága miatt is – érdemes kiemelni a                         
       
t  mel nek tevéken ségé ez én személ esen is nag  remén eket f zök.  ontos   og  az 
osztál  neve (rögz ts k:                n  gati fel g el  ötlete   eg ben  rogramja is. 
 emélj k   og  eg  év m lva már az ol kor eg más  atását kioltó eg  ázi  rogramok jobb 
koordiná iójáról  okosabb megszervezésér l számol at nk be. 
 
E jelentéssel eg  tt ker l a zsinat elé az országos iroda szék áza fel j tásának finansz rozási 
terve  ami  ossz  és komol  m nka eredmén e.  zért k lön köszönet illeti mindazokat  akik 
ebben akt van részt vettek.  emélem   og  a változás mértéke  a fel j tott é  let min sége az 
irodában fol ó m nka min ségét is tovább jav tja majd.   költözködés  az átmeneti 
iroda el iségek  asználata n ilván számos jár lékos ter et ró a m nkatársakra és  ersze 
mindazokra, akik k lönböz   g ekben az iroda seg tségét kérik.  ontos   og  az átalak tást 
kell  t relemmel viselj k arra is gondolva   og  eg  több évtizedes m lasztást ig eksz nk 
most  ótolni abban a remén ben is   og  a   t er végrendelet é  tészeti körn ezete méltó 
leg en a reformá ió közelg      éves j bile mán vár ató fokozott érdekl désre.
 
   .                    
  beszámolási id szakban lezajlott  olitikai választási kam án ok során – eg -két rendk v li 
esett l eltekintve – nem ker lt sor arra   og  az eg  áz látván osan bevonódott volna a 
 olitikai k zdelmekbe.  z az evangélik s trad  ió  mel  a józan  ang megtartásával  
tárg ilagosan ig ekszik rávilág tani a  olitika m lasztásaira  tévedéseire  megóvásra 
érdemesnek t nik.  indig f r sán  angzik   a akár kormán  árti  akár ellenzéki irán ban 
eg  ázi ké visel k t lont l látván os geszt sokat tesznek.  ás kérdés  g anakkor   og  
bizon os  az eg  áz számára is f ndamentális értéktartalmat  ordozó  g ben  mint amil enek 
 éldá l a szo iális kérdések  vag  a  salád olitika  az eg  áznak érdemes lenne jobban 
 allatni a  angját. 
 
 z eg  ázi tén feltáró m nkát dok mentáló második  áló kötet megjelenése eg értelm en 
 ozit v vissz angot váltott ki a világi közvélemén ben   g anakkor  g  t nt  mint a az 
eg  ázi fór mokon is nag obb megértés övezte volna a megjelenést  mint a tén feltárás 
korábbi fázisaiban. S ha a                            ának nin senek is ol an tagjai  akik a 
tén feltáró bizottságban korábban már bizon  tották elkötelezettség ket és rátermettség ket  
n ilvánvaló, hog  az állami bizottság m ködése során számos alkalommal fog visszan  lni az 
evangélik s tén feltárás módszertanára. 
 
  következ  3 év fontos közéleti  te át messze nem  sak eg  ázi  g e lesz a               . 
           
ra való kész l dés.  z a tén    og  a miniszterelnök elnökletével állami bizottság 
is alak lt  mel nek titkára zsinat nk lelkészi elnöke  ol an szinergiák szabad l atnak fel az 
eg  ázi és világi eg  ttm ködés által  mel eket nem   sztán le et ség nk  de kötelesség nk is 
 asznos tani minden szinten a saját evangélik s közösség nk jobb megismertetése érdekében. 
  mi eg  ázi emlékbizottság nk és a g  lekezeti és missziói osztál  feladata lesz az, hogy az 
ezzel kapcsolatos seg tséget g  lekezeteinknek országszerte megadja. 
 
  .             
 a jaink eg  ázi közéletét több kellemetlen  ol kor tragik s  g  borzolja.  izon os 
negat v jelenségek t l sokáig maradnak szó nélk l  vag  azért  mert nem vessz k  ket észre  
vag  azért  mert valami félreértett békességre törekvés jeg ében nem szól nk ról k.  z 
eg  ázi alkalmazottak  k lönösen a lelkészek disz i lináris fel g eletére ideális esetben alig 
background image
14 
 
van sz kség   g anakkor az  tóbbi id ben az eg  ázi elöljárók több esetben is szembes ltek e 
feladat le etetlenségével.   f  ásztori felel sség igen sokrét   az eg  áz demokratik s 
berendezkedése és a világi közegb l kiemelt a ostoli k ldetés által kijelölt feladatkör.  em 
megenged et    og  az ebb l fakadó tekintél t bárki  mégol  f rmán os  g védi 
megfontolások ala ján is megkérd jelezze  amint ez a közelm ltban történt.  z kség van te át 
az il en jelenségek t datos megfékezésére.
 
Ugyanakkor nem volna szabad eddig elj tni.    en ezért óriási sz kség lenne az eg  ázi 
közé szint  az es eresi kar meger s tésére – az eg  ázmeg ék számának eg idej   sökkentése 
mellett.   fel g el i körben az  tóbbi  óna okban megfogalmazott igén ek világossá tették 
annak sz kségességét   og  a lelkészi karnak és a g  lekezeteknek az eddiginél 
eredmén esebb lelki és adminisztrat v  k sérése  a megfelel  szervezeti átalak tásokkal 
le et vé váljék.  rdemes te át err l az el tt nk álló két éves id szakban széles körben 
konz ltálni   og  a  at éves választási  ikl s vége el tt még id ben megsz let essenek a 
törvén módos tó javaslatok. 
 
 égezet l  nag  tisztelettel és  álával gondolok mindazokra  akik lelkiismeretesen ké viselik 
az evangéli m és az eg  áz  g ét – bármel   ontján is eg  áz nknak.   közelm ltban 
lezajlott országos fel g el i konferen ián is megfogalmazt k  fel kell szabad tan nk 
lelkészeinket    s ökeinket a teológiai m nkára  az evangéli m  irdetésére.  z eg etemes 
 a ság gondolatának ma imális elfogadása mellett is tén   leginkább  k rendelkeznek – jó 
esetben – azzal a t dással  ké zettséggel  ami az ige irdetés szolgálatára alkalmassá teszi 
 ket.  nnek ideális feltételeit kell megteremten nk  miközben  jra és  jra meg kell kérdezn nk 
mag nktól és körn ezet nkt l  klerik soktól és világiaktól  vajon komol an vessz k-e a 
missziói  aran s által ránk rótt felel sséget. Köszönöm vezet társaim  m nkatársaim elm lt 
évben tan s tott eg  ttm ködését  t relmét.  emélem   og   a ol kor er tlenség nk 
n ilvánvalóvá is vált  az ig ekezetet  sten tetszése és a szolgatársak megértése k sérte. 
 
 érem jelentésem elfogadását.  r s vár a mi  sten nk! 
12.45 
A zsinat egyhangúlag elfogadta a jelentést. 
12.46 
Abaffy Zoltán nemlelkészi zsinati elnök beszámolóját irodalmi idézettel kezdte. 
A kő üzen...  
Gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátoló kő is hiába?  
Lehet otromba, lehet kicsike, hidd el, ahol van, ott kell lennie.  
De nem azért, hogy visszatartson téged, se, hogy lohassza kedved, merészséged.  
Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette,  
nézd meg a követ, aztán kezdj el beszélni róla Isteneddel.  
background image
15 
 
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked.  
S ha lelked Istennel találkozott, utadban minden kő áldást hozott.  
„...a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület  
egybeilleszkedik”  
Ef. 2:20-21 
Ezután Abaffy Zoltán felsorolta jelentésében a konkrét 2014-es évi munkákat, a tárgyalt 
témákat. Ezeket nem felsorolva, a jelentés az alábbiakban olvasható: 
 int az az itt  l k el tt is ismert  megválasztás nk  tán 2013-ban  eltér en az el z  évekt l 
  sak   árom zsinati  lésszakot tervezt nk.  zt tervezt k     -re is – és ezt is  ajtj k végre - 
mármint  árom  lésszakot.
 
     3. évi    . novemberi –  szi –  lésszak nk nag  eredmén e volt az évek óta   zódó 
 zolidaritási Törvén  elfogadása.  e etnek még benne  ibák  jav tani valók  de  g  
gondolom  ez eg fajta mérföldk  volt és az mai is eg  áz nk szolgálatában. 
 
 eg  nk rá b szkék és élj k meg   asználj k az abban rögz tetteket.  z  ersze nem  sak a 
 zolidaritási Törvén re igaz.  il en jó lenne   a eg  áz nk közvélemén e  de minim m a 
lelkészeink és a fel g el ink tisztában lennének az érvén es törvén einkkel.  s nem  sak 
tisztában lennének, hanem az ala ján dolgoznának   oznák meg döntéseiket. 
 
Tisztelt Zsinat!  
 lnöktársammal nem véletlen l két ala vet   g et t zt nk a zászlónkra.  z az eg ébként 
szorosan összef gg  két téma: 
 
 
-                         ”                                               ,  
 
-                                             . 
 
 e kell látni  a leg tóbbi né számlálási adatok is visszaigazolták  valamit nem 
 sinál nk jól  valamin változtatni kell   zért is fontos   og  az el bbi két témát tén leg 
ala osan beszélj k át  gondolj k végig és tartalmas  selekvési  rogramokkal teg  k 
 m köd  ké essé  és els sorban eredmén essé.
 
 z elm lt évben elfogadásra ker lt a     stratégiája.  e  ol vannak a  selekvési 
 rogramok   e og  abba a  ibába ess nk   og  van eg  a   ol  nkon  jól m tató - 
jó an ag  de annak megvalós tásából nem lesz semmi.   em t dj k  a ró  énzre 
váltani...) 
 
 ég eg szer a misszióról...    sinat eddig két alkalommal – általános vitában - 
tárg alta a missziói m nkaág meg j tásának kérdését.  allj k be  szintén nem ka t nk 
ez ideig ol an tartalmas an agot  mel  alkalmas lenne a  stratégiai  él  elérésé ez.
 
Most azzal,  og  az  rszágos  rodában létrejött a G  lekezeti- és  issziói  sztál   
talán  beg ors l  valami  és két éves  várakozás   tán érdemi lé ések   döntései 
 el zetek  alak l atnak ki.
 
background image
16 
 
 
 áss k be  nem vag  nk eg  nag  eg  áz  ezért k lönösen is fontos   og   atékon  
intézkedéseket  ozz nk.
 
 
  stratégia  a missziói és a média  informá iós köz ont  fel lvizsgálata  átdolgozása  
átszervezése   jra gondolása most  ár  zamosan fol ik  fol t .  ell   og  
találkozzanak az ala elvek és a lén eges elemek  összefés lése  
megtörténjen. T d nk-e tartalmas   atékon   selekvési  rogramokat beind tani  és ami 
ennél is fontosabb  fol amatosan m ködtetni  azt kontrolálni   a sz kséges módos tani 
és állandóan értékelni.
 
Tisztelt  sinat   edves Testvérek!  
 zeretnék  kell még eg -két eg  áz nkban n ilvánvalóan jelen lév  kérdésr l eml tést tennem.  
  n áron volt alkalmam többek között nem eg  alkalommal találkozni n  gd jba von lt lelkész 
testvérekkel.  szintén mondom   og  megle ett  amikor többen elkeseredettség knek adtak 
 angot  mint a  lég res térbe ker ltek  volna. 
 
  og  fontos téma  szolgáló lelkészeink  ásztorolása  lelki gondozása  azt gondolom  
k vánatos lenne a n  gd jba von ló lelkésztestvéreinkkel való foglalkozás – gondozás is.  em 
 s  án eg  évben eg szer – n  gd jas lelkészek találkozója -   anem eg  átfogó   rogram   
 a kell eg  ázmeg ei vezetéssel   og  ne  ag j k  kial dni  a benn k lév  kin set. 
 asználj k  ket! 
 
 ás...  
 e et   og   sak én t lajdon tok nag  jelent séget annak   og  eg  áz nkban 
 feler söd ben  van k lönböz  keg ességi irán zatok  szembenállása .  e et err l nem 
beszélni  a fej nket a   omokba d gni   de a tén ét nem vitat atja senki. 
 og an tovább? 
 étrejön   jö et    eg   vizionált eg  ázszakadás   vag  t d nk értelmes  eredmén re is 
vezet   árbeszédet fol tatni.  tt  a még valójában érdemi m nkát nem végz  Teológiai 
 izottság nkra óriási felel sség  ár l! 
 
 ég l  de nem  tolsó sorban  jra a misszióról... 
 in s fontosabb  mint ez a kérdés   em levett k a zsinat na irendjér l ezt a kérdést   anem a 
    . évi máj si  lésszakra szeretnénk eg  tén legesen is  asznál ató an agot  ozni országos 
eg  áz nk  vangélizá iós és  issziói  izottsága  valamint az  rszágos  roda G  lekezeti és 
 issziói  sztál a eg  ttes m nkája eredmén eként  mel  an ag rövid  közé  és  ossz  távon 
is meg atározza eg  áz nk missziói m nkáját.  sten adjon er t  böl sességet e  ez a 
közrem köd knek! 
 
 ldott adventi várakozást k vánva  kérem éves elnöki beszámolóm elfogadását.  r s vár a mi 
 sten nk!
 
12.57 
Solt-Száraz  senge felszólalásában igényesnek és precíznek nevezte a beszámolót. 
A zsinat elfogadta a beszámolót. 
background image
17 
 
12.58 
A zsinat lelkészi elnökének, Hafenscher Károlynak jelentése következik, amelyet az 
alábbiakban olvashatnak: 
 télet vasárna ja van mögött nk.  z a tén  arra is fig elmeztetett   og  mindenr l – a zsinati 
m nkánkról is – számot kell adn nk.  em  sak eg  áz nk né e és itt  a legfels bb döntés ozó 
test lete el tt.  kire sokat b ztak  attól sokat várnak el a végelszámolásnál   isz 
mindann i nknak meg kell jelenn nk majd az  tél  szék el tt.  ála  stennek az ért nk meg alt 
és feltámadt  riszt s  tél széke el tt.  dvent k szöbén  edig nem feled etj k   og  
 riszt svárás nk nem tétlen   majd lesz vala og   várakozást jelent   anem az  tkész tést a 
közeli és távlatos jöv be  az   fogadására  de az addig vezet   t  szinte elkötelezettségében. 
 
 öszönöm      -      nak   og  összefoglalta azokat a legfontosabb esemén eket, 
fol amatokat  amel ek a zsinaton  a zsinattal  vag  a zsinattal összef gg  módon 
eg  áz nkban zajlottak.  zért ezekre nem térek ki. 
 
 ögtön itt azonban szeretném kifejezni afeletti örömömet   og  kiválóan t d nk eg  tt 
dolgozni elnöktársammal.  iközben t dj k   og  nem minden tt m ködik fel  tlen l a 
 aritáson ala  ló kett s vezetés  a zsinatban –  g  érzem  s ezért  stennek adok  álát – 
eg mást kiegész tve  eg mást seg tve  eg  irán ba   zva  mindenben eg  ttm ködve t d nk 
dolgozni.  z k lönleges ajándék  s talán azért adta az  risten   og  eg  ki sit modell is 
le essen ol an  el ek számára  a ol fesz ltségek vannak. 
 
 römömre szolgált, hogy beindult a                     m nkája.  ajnálj k   og  mi tán 
elind lt ez a tevéken ség is  a bizottság elnöke – a  itt domán i  g etemen végzett – 
m nkája miatt visszalé ett mind a bizottsági elnöki tisztségéb l  mind a zsinati tagságából. 
 ezdett l fogva nag   angs l   el eztem arra   og  nem le et evangélik s zsinat teológiai 
bizottság nélk l  ezért most is arra kérem zsinat nkat   og  ford tson kiemelt fig elmet erre a 
m nkára.  sak biztos ala okon állva   sak a  it nk ismeretei ez mérve   sak  éz s  riszt son 
tájékozódva – ez lenne a teológia lén ege – le et és szabad a  ag arországi  vangélik s 
 g  ázban döntéseket  ozni.  ek nk nem a  aragraf sok  de még  sak nem is a számviteli 
törvén  a  rimer irodalm nk   anem a  zent rás, Isten  riszt sban adott kin ilatkoztatása. 
 inden – imént eml tett segédeszköz –  sak innen értelmez et    iszen mi a kett skormán zás 
l t eri tan tása szerinti eg  ázi kormán zás miniszterei  azaz szolgái vag  nk    erb m  ei 
minister  .  bben  edig nem a világi minták a meg atározóak   a még ol  tetszet sek  vag  
 róbát kiálltak itt.  z eg  más világ – az eg  áz világa  a ol  angzik az evangéli m és eg ben 
az elkötelez  mondat   sten országa köztetek van. 
 
 özismert, hogy a zsinat lelkészi alelnöke,                   n  gállomán ba kész l dik. 
 bben a jelentésben is szeretném rögz teni a köszönet szavát az elm lt két év alelnöki 
m nkájáért és azért a több évtizedes m nkáért, amit a zsinatban, a legk lönböz bb 
id szakokban és tisztségekben végzett. 
 
 sten áldása leg en mindazon  amit közt nk elvégzett  kérj k  azzal a bizon ossággal fejezze 
be zsinati m nkáját   og  bár az eg  ázi közéleti m nka so asem volt  és lesz  könn    s 
ebben nem  sak ki  vások  de ne éz id szakok  né a még b ktatók is vannak  de  m nkánk 
nem  iába való az  rban .    a Pál a ostol ezt a feltámadás  imn sza végén  az örök élet 
remén ségében fogalmazza meg  akkor mi is  g  vissz angoz atj k mondatát  t dva   og  a 
zsinati a róm nka és a nag  döntések sora is nem az adott  illanatok  vag  könn en átlát ató 
background image
18 
 
id szakok fén ében értékel et k   anem az örök élet távlatába  el ez et k. Sub specie 
aeternitatis...
 
 élid ben vag  nk a választások között   g   át érdemes eg   ár általános értékel   kérdést 
felvet  témát el  ozni. 
 
  zsinat m nkája békés és kieg ens l ozott.  z nem azt jelenti   og  nin senek ind latok  
nin senek esetleg fesz ltebb  illanatok.  z azt jelenti   og  a zsinat egésze  s annak részei  
m nkaközösségei az  g  öz méltóan kezelik eg  áz nk dolgait  kérdéseit.  zért k lön 
köszönet mindenkinek. 
 
                – sok  el ben to ogás és ne ézség és számos  roblematik s  óna   tán – 
összerázódik.  z  g ek n ilvántartásának  kezelésének  intézésének m nkáját a korábbinál 
jóval magasabb sz nvonalon végzik  s remélj k   og  az  j m nkatársak valóban mindenben 
seg tik dr.  enk   ngrid zsinattal ka  solatos m nkáját  amiért szintén köszönet jár.  zt 
 iszem   og  az  j eg  áz- igazgatási  el zetben van valós esél  arra   og  ol an szintre 
fejl djék ez a m nka  amil enr l évek óta álmod nk. 
 
 r l nk annak, is, hogy                           nak  j vezetésével is jól m köd  
ka  solatban vag  nk.  z az eg másra fig elés  közös  roblémamegoldás a jöv é  tés 
te  nikájának n itja  s azt gondolom   og  ebben a st l sban és légkörben mindenki 
sz vesebben dolgozik.   t dj k a zsoltárostól  de ta asztalj k is   og   sak oda k ld áldást az 
 r... a ol az at afiak eg etértésben vannak. 
 
 ag  sz kség is van erre az eg  ttm ködésre   iszen igen nag  feladatok állnak el tt nk. 
 g részt érdemben tovább kell lé n nk – a og  elnöktársam ezt kiemelten  angs l ozta – az 
egész eg  áz g  lekezetekig leér  missziói attit djének  lend letének  jraélesztésében   og  
minden g  lekezet missziói g  lekezetté váljon: nyitottan  befogadóan  másokért él en  
 itvallóan és ök menik san. 
 
 z kség van az eg re intenz vebb m nkára a választási törvén  nk  jragondolásában   iszen 
annak sok sebb l vérz  szabál ozásától igen sokat szenvedett eg  áz nk az el z  általános 
választásokon  de visszaköszön   ibáit fol amatosan megta asztalj k.  zzel eg  tt kell 
eg szer s teni eg  áz nk str kt ráját  a kett   g anis elválaszt atatlan eg mástól . 
 indann ian t dj k   og  mekkora eg  áz vag  nk. Próbálj k ebb l levonni a megfelel  
következtetést.   né eg  ázi szervezet nem sak  og  elvisel etetlen l költséges  de nag on 
b rokratik s is  s eltereli a fig elmet a k ldetés nk lén egét l.   m stármagnak nem kell 
 ajób rönd méret  tok...  a nem akar nk ka kodni a zsinati  ikl s vége felé  akkor err l 
mi amarabb el kell kezden nk eg  tt  széles körben gondolkodni. 
 
 em t dok  allgatni arról  ami a miskol i  gg el történt.  em akarok az  g  részleteibe 
menni, hiszen a                 m nkáját fel l ró b rósági döntés kimondta az  téletet.  g  
 át nem te etek mást  mint a fol amat ka  sán né án  általános kérdést vetek fel. 
 e etetlennek érzem azt   og  a  ásztori szolgálatban  az eg  ázvezet i m nkában az eg  áz 
és az elöljárók tekintél e ki leg en téve f rfangos  g védi eljárásoknak  eg  áztól igen  sak 
idegen st l snak.  onatkozó törvén  nk   mében is ott van   og  az eg  áz békességét kell 
szolgálnia minden il en eljárásnak.  a  edig az eg  ázvezetéssel szemben  angzik el felb jtó  
vag  tekintél romboló kifejezések sora   a a döntések elle etetlen tik az eg  áz 
kormán oz atóságát   a a végeredmén  nem számol az eg  áz egészének összef ggéseivel  
akkor el kell gondolkodn nk azon   og  jó-e a szabál zás nk. 
 
background image
19 
 
 zámtalan esetben el angzik – a mostani  télet indoklásban is kitérnek erre –   og  az 
eg  ázban más szabál ozás van  mint a világban  s az eg  ázi jogszolgáltatás ala jaiban 
eltér a világitól.  alóban  s é  en ezért kérdezem  vajon beszél et nk-e arról   og  a 
 ag arországi  vangélik s  g  áz b rósága f ggetlen  mindenkit l  még az eg  áztól is 
f ggetlen  vag  ebben a sajátos eg  ázjogi  el zetben mégis sak az eg  áz b rósága   zt 
 iszem  a zsinatnak kötelessége ezt az ala kérdést végiggondolni  és a kialak lt 
 el zetet  el zeteket kezelni.   og  az eg  áz  énz g i kérdéseiben – szigor an betartva a 
ránk is vonatkozó világi törvén eket – a szabál ozásban nem  sak a  énz g i és számviteli 
szem ontok   anem eg  ázi szem ontok is szere et játszanak   g  az eg  ázi bels  jogrend 
 g ében a ránk vonatkozó világi törvén ek mellett  az eg  áz bels  szabál ozása az eg  ázi 
szem ontokkal eg  tt kell   og  érvén es ljön.
 
 lker l etetlen   og  törvén eink miel bbi módos tásával össze angolásával  eljárási 
rend nk kiska   mentes eg értelm s tésével  eg  eg  ázi s azon bel l lelkészi etikai kóde  
elkész tésével seg ts k az eg  áz jó rendjének fenntartását  evangéli m oz méltó életét  a 
szolgálat tekintél ének meger s tését.  inden  g  nkben a  artik láris érdekek mellett az 
egész eg  áz érdekét és összef ggéseit kell figyelembe venni. 
 
 tt kell röviden szólnom arról  amit  ossz - ossz  évek óta érzek és ta asztalok  szét kellene 
választan nk eg  áz nk törvén eit két  so ortra  az eg ik az ala törvén ek  so ortja 
 eg fajta eg  ázalkotmán ), ez lenne a zsinat kiemelt feladata.  zeket  g  kellene 
végleges ten nk   og  ne kelljen  ozzán  lni több választási  ikl son át sem.   másik  so ort 
a minket meg atározó konte t s miatt állandóan változó szabál ozásoké  törvén eké. Ezeket 
kell fol amatosan karbantartani  ill. a változó  el zetekben  jraalkotni.  elent s rész k – 
meg télésem szerint – át te et k a szabál rendeletek kategóriájába  élvezve annak jelent sen 
nag obb r galmasságát. 
 
 smételten fel  vom a fig elmet arra   og  törvén eink – sajnos elmaradt – teljes átnézése és 
kodifiká iós fel lvizsgálata az eg  áz életét  k ldetését  m ködését ismer   de a szakmában 
járatos kodifikátor ok  feladata lenne.  z a jogon bel l is eg  k lön szakter let.  mikor az 
eg  áz eg szer s tend  szervezetét és az e  ez  asszoló választási törvén t kész tj k  
áldozz nk arra id t és költséget   og  a megszövegezést törvén kész tésben jártas 
szakjogászok végezzék. 
 
Nem lennék következetes önmagam feladatköreiben   a beszámolóm végén nem eml teném 
meg azt az eg re szélesed  m nkát, amely a            500 éves j bile mát kész ti el . 
  szkén mondom el minden tt   og  eg  áz nk élen jár ebben a m nkában  az evangélik s 
reformá iói emlékbizottság tevéken ségével.  em a m ltba menek lés szándékával  é  en 
ellenkez leg  a jöv é  tés k ls  és bels  le et ségével kell kész ln nk a jeles évford lóra. 
Nem Luthert, nem a X  . századot  nem az eg  ázat akarj k  nne elni   anem ezt a 
k lönleges alkalmat is arra szeretnénk fel asználni   og   jragondolva k ldetés nket  
meger södj nk evangélik s  evangéli mi  identitás nkban  és a  éz s iránti elkötelezett 
bizalomban élve leg  nk eg  áz másokért  a ránk b zottakért.  z  edig nem az országos 
 nne ségeken  nem f városi nag  rendezvén eken történik – ott is sz kség van rá –  anem a 
g  lekezetek szintjén  a  el i közösségekben. 
 
13.15 
A bírósági függetlenség kérdésében Solt-Száraz  senge szólt hozzá a beszámolóhoz. 
background image
20 
 
Rück András számos beszámolót hallgatott már, de véleménye szerint ennyire „koherens, 
önkritikus és előremutatót” még nem hallott.  
Fábri György elmondta, hogy a zsinat egyes üléseire jó lenne, hogy ha minél több fontos 
kérdést behoznának. Nem konkrét ügy tárgyalását kérné a zsinattól, hanem elvi 
megállapítások megtételét forszírozza.  
„Mennyire fejezi ki az evangélikus egyházat a jogszabálygyűjtemény?” - vetette fel a kérdést 
Fábri. A felügyelő szerint ugyanis jogtechnikailag és általános egyházi értékelvekkel is 
harmonizálniuk kellene a jogszabályainknak, hiszen összeférhetetlenségi dolgok fordulnak elő 
(pl. aki bíró volt egy bíróságon, másnap lehet ügyvéd is egy másik egyházi tárgyaláson és 
fordítva). 
Hafenscher Károly átvéve a szót elmondta, hogy egy egyházi bírónak az egyházi 
összefüggésekben kell gondolkodnia. A sokszínűség nem változott az egyházban, s örül 
annak, hogy bár mindenki más-más színt képvisel, összefogva tudunk dolgozni. 
Sztrókay Attila egy ószövetségi képet idézve elmondta, hogy ha magunk hozzuk a 
törvényeket, Isten nélkül, skkor sok bajunk lesz a világban. 
13.29 
Egy tartózkodás mellett elfogadták Hafenscher Károly beszámolóját. 
13.30 
Előre veszik a tizenegyedik ülés témáját. Tölli Balázs átadja az elnöklést Abaffy Zoltánnak. 
Az ülés tárgya a 2005. évi VIII. tv. módosítása (az Evangélikus Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató és Továbbképző Intézet 
– EPSZTI tárgyában), ennek általános és részletes vitája 
következik, Tölli Balázs előterjesztésében. 
Az evangélikus egyház köznevelési intézményei sorába fel kellene venni a pedagógiai 
szakszolgálati intézményt és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményt. Az 
intézmény az evangélikus köznevelési intézményekben folyó nevelési-oktatási munkával 
kapcsolatban ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó állami jogszabályok a 
pedagógiai- szakmai szolgáltató köznevelési intézmények feladatává tesznek, figyelembe 
véve az egyházi fenntartásból adódó speciális szempontokat és feladatokat. 
13.37 
Prőhle Gergely javaslatára a korábbi, bírósággal kapcsolatos ügy megtárgyalására felveszik 
témaként az eseti bizottság ügyét. Megszavazzák a küldöttek az eseti bizottság felállítását. 
13.41 
Előrehozzák a tizenkettedik ülést, amelynek tárgya az ingatlan szerzés – ajándékozási 
szerződés a FÉBÉ és az MEE között
Gregersen-Labossa György diakóniai bizottsági 
elnök terjesztette elő az ügyet. Elmondta, hogy évek óta tárgyalások folytak az egyházunkhoz 
köthető Fébé Diakóniai Egyesülettel.  
background image
21 
 
Az egyezmény szerint az egyesület átadja meglévő ingatlanait az evangélikus egyháznak, 
amelyek a következők: Hűvösvölgyi anyaház, Bagolyirtás (Názáret templom) a 
Mátrában, a piliscsabai Siló.
 
Az egyház átveszi ezeket az ingatlanokat (értékük: 600 millió forint), folytatja bennük a 
szolgálatokat és vállalja, hogy az egyesületnek az ingatlanok értékének egy százalékát adja át 
éves támogatási díjként. 
Az épületek állagára kérdezett rá Sztrókay Attila. Megtudtuk, hogy ezek viszonylagosan 
megfelelő állapotban vannak, egyesek energetikai felújítás előtt állnak.  
A zsinat elfogadta az ingatlanok átvételéről szóló egyezményt és egyetértettek az évi 6 millió 
forintos támogatással is. 
13.50 
Ebédszünet. 
15.00 
Elsőként az EPSZTI-vel kapcsolatos törvénymódosítást szavazták meg a zsinati küldöttek. 
15.07 
A sorszámban negyedik ülésen Abaffy Zoltán elnököl és az Üllői úti központi 
épületegyüttesünk felújításáról
 lesz szó. A tervezet előterjesztését Krámer György 
országos irodaigazgató kezdte el. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház, Budapest VIII. kerület Üllői út 24. számú alatti 
országos védettségű műemlék épületének (Országos iroda, Könyvtár, Levéltár, 
józsefvárosi gyülekezet, Luther kiadó, Evangélikus Élet szerkesztőség, EPSZTI

teljeskörű felújításáról, korszerűsítéséről kell ma a zsinatnak döntenie. 
Az előadótól megtudtuk, hogy az épület jelenlegi állapota miatt méltatlanok a munkavégzési 
körülmények egyházunk országos központjában. A statikai problémák miatt veszélyessé vált 
irodák, függőfolyosók, a villamoshálózat elöregedése, az érintésvédelem hiánya, a tűzvédelem 
szempontjából nem megfelelő közlekedők, a nem elegendő számú mellékhelység, a 
zajszennyezés, a raktárhelyiségek vizesedése nem egyszerűen megnehezíti, hanem sok 
esetben ellehetetleníti a munkavégzést. Az Országos Könyvtár és az Országos Levéltár 
közönségforgalmi terei alulméretezettek, a levéltár balesetveszélyes körülmények között 
működik. A  ózsefvárosi Evangélikus Egyházközség lelkészlakása nem alkalmas a 
lelkészcsalád befogadására, a templom födémszerkezete nem teszi tehetővé a nagyobb 
létszámú rendezvények megtartását, a fűtőrendszer hangos, o igénfelhasználása miatt 
balesetveszélyes, nem működnek a villamos vezetékek. Az egész épületre jellemző, hogy a 
gépészeti rendszerek több évtizedesek, cserére, korszerűsítésre szorulnak. Ez az állapot azért 
állhatott elő, mert az egész épületegyüttest átfogóan érintő, megalapozott koncepció mentén 
végigvitt felújítás-átalakítás az építés óta, vagyis 1 70-óta ( llői út 24.) illetve 1906-óta 
(Szentkirályi u.51.), gyakorlatilag nem történt. Az utolsó részleges felújításra 1977-79 között, 
a metróvonal építése során észlelt statikai problémák észlelése után került sor. Az azóta eltel 
közel 40 évben csak kisebb, azonnali beavatkozást igénylő munkákat végeztek.  
background image
22 
 
Ahhoz, hogy az építkezésről megfelelően dönteni lehessen, Krámer György munkatársait 
kérte meg beszámolni. Először Benczúr László építész mondta el, hogy nem először áll az 
 llői út kérdésében a zsinat elé. 
Több elképzelés meghiúsulása után, 2013. évben az egyház a KEOP energetikai kiíráshoz 
kapcsolódó komple  korszerűsítési pályázaton (329,3 milliós beruházás, 197,6 milliós 
támogatás – 132 milliós önerő) támogatást nyert el. A zsinat ekkor hatályon kívül helyezte, a 
47/200 .(XI.2 .) sz . határozatot, amely az épület lebontásáról és új építéséről határozott. Az 
elnyert KEOP pályázat keretében lehetőség nyílik mindkét épület homlokzatának teljes 
megújítására, a vakolt felületek hőszigetelésével, a nyílászárók cseréjével, a műemlék épület 
értékvédelmi szempontjait is figyelembe véve, az eredeti megjelenés visszaállításával. A 
projekt keretében gépészeti korszerűsítés történik, a széttagolt fűtési rendszerek egyesítésével, 
energiatakarékos berendezések alkalmazásával, megújuló energiaforrások igénybevételével (a 
déli tetőfelületekre pozícionált napelemek és napkollektorok alkalmazása) a pályázati célnak 
megfelelően a működési költségek jelentős csökkenését eredményezve. A beruházás 201 . 
évben valósul meg, halasztására az E  támogatási szabályok miatt tovább nem lehetséges. Az 
épületek felújítása, korszerűsítése az itt lévő intézmények szabályos működésének biztosítása 
érdekében halaszthatatlanul szükséges. 
A KEOP pályázati támogatás azonban nem terjed ki a felsorolt korszerűsítési munkákkal 
egyidejűleg szükségszerűen és gazdaságosan (az épület a KEOP megvalósítás miatt kiürítésre 
került, a vállalkozó hamarosan felvonul, az épület körbe lesz állványozva) elvégzendő 
beruházási munkák finanszírozására, ezért többletforrás biztosítása szükséges: 
-  a statikai megerősítési munkákra: a Szentkirályi utcai épület függőfolyosóit tartó korrodált 
acélgerendák megerősítése/cseréje  a Szentkirályi utcai nagyteres lefedések acélgerendáinak 
megerősítése a templom, a levéltár és könyvtár helyiségeiben, az alapozás és a függőleges 
tartószerkezetek megerősítése a raktározási funkciókkal érintett területeken  az  llői úti 
épület közbenső csapos gerendás fafödém szakaszainak cseréje tűzvédelmi, valamint 
teherbírási igény miatt  faanyagvédelmi szakvélemény szerint szükséges fedélszék 
beavatkozások a Szentkirályi utcai épületen 
-  az elavult, állandó meghibásodás miatt a gyűjteményi állományt is veszélyeztető gépészeti 
vezetékek, berendezések cseréje a vizes blokkokban 
-  az érintésvédelmi szempontból elfogadhatatlan állapotú elektromos hálózat teljes cseréje 
-  a vezetékek cseréje miatt szükséges festési, burkolási munkák 
-  az utólag beépített, rossz pozícióban lévő, már szinte működésképtelen felvonó cseréje 
-  a kopott padlóburkolatok (a födémcserék miatt nagy területen automatikusan szükséges) 
cseréje 
Az Építési és Ingatlanügyi Bizottság tárgyalta a felújítási terveket, és a támogatta azok 
megvalósítását.  
A felújítás eredményeképpen méltó és biztonságos környezetbe kerülnek a levéltári és 
könyvtári dokumentumok, korszerű, fejlesztést is lehetővé tevő elhelyezést kapnak a 
gyűjteményi raktárak. Az épületek üresen álló, jelenleg műszaki állapotuk miatt 
background image
23 
 
kihasználatlan helyiségei hasznos funkciót kapnak. A Józsefvárosi gyülekezet esztétikus, 
fenntartható tereket kap hitéleti célra. Az ifjúsági munka számára vonzó klubhelyiség kerül 
kialakításra. Az intézmények dolgozóinak munkakörülményei javulnak, csökken a zajterhelés, 
egészségesebb lesz az irodákban a levegőminőség, a világítás. 
Az építészeti, statikai, gépészeti és elektromos szakági munkákat az épület átgondolt, a 
működést optimálisan szolgáló funkcionális elrendezésre vonatkozó alaprajzi kialakítás 
szerint, az Országos Presbitérium által jóváhagyott koncepció alapján valósul meg.  
Ezután a finanszírozás kérdéseit  sorba Gábor gazdasági osztályvezető mondta el. A KEOP 
pályázat révén 600 millió forint áll rendelkezésre, ezt a zsinat már támogatta, a hiányzó 900 
millió forint finanszírozásáról kell dönteni. Az előzetes finanszírozásra két lehetőség 
van: banki hitel és saját alapok időleges felhasználása. Bármelyik finanszírozási mód is kerül 
kiválasztásra, annak az éves tőke és kamat törlesztését az egyház költségvetésébe 10-1 -20 
éven keresztül be kell tervezni. 
Gazdasági Bizottság támogató véleménye alapján, az Országos Presbitérium a saját 
forrás felhasználásával a belső finanszírozást javasolja, 1  év alatti törlesztéssel. Ez évente 
66.000.000,- Ft   kamat visszatöltési terhet jelent, ami biztonsággal vállalható, és az éves 
költségvetések tervezésénél kezelhető mértékű elkötelezettséget jelent.  
 
background image
24 
 
 
Az első hozzászólók a pénzügyi finanszírozásra, a költözés költségeire (Ittzés András
kérdeztek, valamint a további pályázati finanszírozást (Gabnai Sándor) vetették fel. 
Győri Gábor a józsefvárosi gyülekezet tulajdonviszonyaira kérdezett rá. 
Stermeczki András azt kérdezte, hogy kizárjuk-e magunkat későbbi pályázati lehetőségből, 
ha ezt a nagyberuházást most megszavazzuk, valamint a fenntarthatóságot illetően vannak-e 
olyan tervek, hogy ebből az épületből bizonyos részeket kiadjunk. 
Hafenscher Károly szerint az lenne az igazi, ha az országos iroda helyiségeiben otthont 
tudna adni a zsinati üléseknek. 
Kiss Miklós örül annak, hogy látszik a fény az alagút végén. Kérdése az, hogy 201  végére 
hogyan fog megvalósulni az energetikai felújítás, ha a nagyberuházást választják? 
Roncz Béla a benyújtott javaslat elszámolási részével kapcsolatban tett fel kérdéseket.  
15.40 
Krámer György, Kocsis István, Benczúr László a feltett kérdésekre válaszoltak.  
15.50 
Kondor Péter Gazdasági Bizottság elnökeként elmondta, hogy a dobozolásnak is 
megvannak az előnyei, mert olyan dolgok is előkerülnek, amelyekről nem tudtuk, hogy hol 
vannak. De félretéve a tréfát és látva azt, hogy az épület felújítását nem lehet tovább halogatni 
a bizottság a teljes felújítás mellett szavazott. A költözésnek egyébként is meg kell történnie, 
ezért jobb, ha ez egyszer történik meg. 
15.54 
A zsinat egyhangúlag elfogadta a következő határozatot. 
background image
25 
 
15.56 
A zsinat fagyos hangulatban van: fűtés mintha akadozna a teremben, egyre többen fázósan 
húzzák magukra pulóverüket és kabátjukat. 
15.57 
Az ötödik ülés kezdődik, amelyen Hafenscher Károly elnököl és a 2005. évi IV. tv. 
módosítása 
(több témában) lesz szó. Ittzés András terjeszti elő a témát. 
Többek között az egyházközségi presbiteri ülések nyilvánosságáról, a zsinati elnökség 
feladatáról, a zsinati tanács tagjairól és feladatairól van szó. 
16.02 
Lackner Pál problémásnak látja az egyházközségi presbitériumok ülésének nyilvánossá 
tételét. 
16.03 
Ittzés András elmondta, hogy nem egységes a gyülekezetek gyakorlata a presbitériumi 
ülések levezetésének kérdésében. 
Sztrókay Attila szerint nem kellene kirekeszteni a tiszteletbeli presbitereket az ülésről. 
16.06 
A zsinati tagok megszavazták azt, hogy egyházközségi presbiteri ülés nem nyilvános (24 igen, 
14 nem, 4 tartózkodás). 
16.08 
Megszületett a 2014. VI. törvény: 4  igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással, egy 
érvénytelen szavazat is volt. 
16.23 
hatodik ülésen a 2000. évi I. tv. módosítása (harmonizáció) került sorra, az 
előterjesztett jogharmonizációt megszavazták a küldöttek. 
16.30 
Véget ért a zsinati ülés.  
A tudósítást innen a holnapi nap folyamán folytatjuk. 
A fasori templomban kerül sor az Ordass- és Prónay-díjak átadására. 
background image
26 
 
Schulek Mátyás Ordass
-
, míg Sztruhár 
András Prónay
-
díjban részesült
 
Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna 
Budapest – A Fasori evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten adták át 2014. 
november 28-án az idei Ordass- és Prónay-díjakat. Egyházunk két nagyszerű embere, 
bizonyságtevő lelke kapta idén az elismerést. 
Az ünnepi istentiszteleten Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke végezte a liturgiai- és 
igehirdetői szogálatot. Mellette Szamosi Attila és Abaffy Zoltán vettek részt az imádságos 
részben. 
Ezután Gáncs Péter elnök-püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő Schulek 
Mátyás
nak átadták az Ordass Lajos-díjat. 
Prónay-díjat vehetett át Sztruhár András
Schulek Mátyás laudációját Kézdy Edit, míg Sztruhár Andrásét Mészáros Tamás mondta 
el.  
Mint ismeretes az Ordass Lajos-díj olyan, feddhetetlen életű, magyar vagy külföldi, 
felszentelt – akár más felekezetű – személynek ítélhető, aki kiemelkedően sokat tett a magyar 
evangélikus egyházért. A Prónay Sándor-díj olyan világi személynek vagy intézménynek 
ítélhető, aki vagy amely kiemelkedő szellemi vagy anyagi támogatással áll a Magyarországi 
Evangélikus Egyház mellett. A díjakat ifj. Szlávics László szobrász alkotta, velük 
pénzjutalom nem jár. 
Az Ordass-díj eddigi díjazottai: 2008 - Terray László, 2009 - Pósfay György, 2010 - Pátkai 
Róbert, 2011 - Ittzés János (2012 januárjában vette át), 2012 - Takácsné Kovácsházi Zelma, 
2013-ban nem osztották ki a díjat. 
A Prónay-díj eddigi díjazottai: 2008 - soproni Líceum, 2009 - Kaláka együttes tagjai, 
valamint Stiaszny Éva oklevéllel kapott Prónay-plakettet, 2010 - Boleratzky Lóránd, 2011 - 
Polgár Rózsa, 2012 - Benczúr László, 2013 - dr. Cserháti Péter. 
„Hadd áldlak teljes szívből!” –
 
Kezdődik a zsinat második napja
 
Létrehozva: 2014.11.29. 09:01, frissítve: 2014.12.03. 11:19 
Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna 
8.25 
Ébredeznek a zsinati tagok, kezdődik a második zsinati nap. 
8.31 
background image
27 
 
„Hadd áldlak teljes szívből ez újult reggelen” - derekas férfikórus zengett a zsinat második 
napján a reggeli áhítaton. 
8.40 
Smidéliusz Zoltán a zsinat leköszönő lelkészi alelnöke állt a pulpitus elé és reggeli áhítatában 
arra kérte a testvéreket, hogy szükség van az egymásra vigyázásra. 
2  évig vett részt a zsinat munkájában, négy év szünettel. Visszatekintve hálás és köszönetet 
mondott beszédében a Mennyei Atyának, hogy ennyi ideig együtt munkálkodhatott a 
testvérekkel. Köszönetet mondott azért is, hogy voltak emberek, akik vele együtt küzdöttek az 
egyházunkért. 
„A vektor mindig egy irányba kell, hogy mutasson, hogy egyfelé húzzuk a szekeret. Ehhez 
kellett  runk áldása, aki nem csak megőriz, megáld és irgalmas, kegyelmes, hanem aki 
Krisztusban felénk fordította orcáját és minden nehézség ellenére megőriz és megtart 
bennünket. A legszebb és legjobb, ha az imádság szavaival fordulunk hozzá ezért” - zárta 
szavait Smidéliusz Zoltán. 
8.45 
Sor került a zsinat új lelkészi alelnökének, Rostáné Piri Magdolnának az eskütételére. Az 
eskü szövegét Hafenscher Károly olvasta fel. 
8.47 
hetedik ülésen Tölli Balázs elnökletével a téma a 2013. évi III. tv. módosítása (Zelenka 
Alap). A szolidaritási alap vezetője, Muntag András terjeszti elő. 
„A nyugdíj-kiegészítés induló összegének meghatározásánál a szolgálati idő és a törvényben 
meghatározott jövedelem figyelembevételével, az állami szabályok szerint kell kiszámolni az 
egyházi szolgálati időre járó teljes nyugdíj összegét azzal az eltéréssel, hogy az állami 
szabályok szerinti szorzót a szolgálati idő tört évének betöltött hónapjai arányában növelve 
kell alkalmazni” - mondta Muntag. - Az így kapott összegből le kell vonni az állami 
társadalombiztosítási rendszerből kapott nyugdíj, de legfeljebb a törvényben megjelölt 
időponttól kezdődően az egyház által biztosított időszakra érvényes, az állam által 
megállapított kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) után számított 
nyugdíj összegét. A nyugdíj-kiegészítés összegét a kerekítés szabályainak 
figyelembevételével száz forintra kerekítve kell meghatározni. 
Az alap tagja a gyermekáldási ellátásra a gyermek születésétől annak 2 éves koráig jogosult, 
amennyiben gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, és a másik 
szülő nem részesül gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási támogatásban, 
valamint az alap tagja úgy nyilatkozik, hogy gyermeke 1 éves koráig – szerzői jogvédelem 
alatt álló alkotás létrehozását és nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett 
tevékenységet kivéve – semmilyen és gyermeke 1 és 2 éves kora között rendszeres heti   órát 
meghaladó kereső tevékenységet nem folytat. 
Mint ismeretes, ez év elejétől kezdve a 2013. évi CCXXIV. törvény rendelkezései értelmében 
a gyermek 1 éves korának betöltése után lehetőség van arra, hogy a gyermekét nevelő anya a 
background image
28 
 
G ES mellett kereső tevékenységet folytasson. A javaslat ezt az állami rendelkezést kívánja 
követni. Szeretnénk ugyanakkor, ha ez az engedmény nem lenne a gyermeknevelés rovására. 
Ezért korlátoznánk heti   órában az elfoglaltságot” - mondta az előterjesztő. 
9.03 
A zsinat megszavazta az új törvényt. 
9.04 
nyolcadik ülésen a 2005. évi III. tv. módosításának (tartási kötelezettség tárgyában) – 
általános és részletes vitájára kerül sor Dobrovolni Máté felvezetésében. 
9.15 
A zsinati tagok megszavazták a törvényt. 
9.19 
Kezdődik a kilencedik ülés a zárszámadás új rendje előkészítésének – rendelkezés a 
maradványokról – elvi vitájára kerül sor, Dobrovolni Máté előterjesztésében. 
Megoldást kell keresni arra, hogy miként lehetne az éves beszámoló elfogadásakor véglegessé 
váló költségvetési maradványokat kezelni. A maradvány jelen esetben azt jelenti, hogy egyes 
költségvetési sorokon keletkező pozitív- és negatív maradványokat az adott költségvetési sor 
következő évi költségvetésében is figyelembe lehessen venni. Ez a maradványolási gyakorlat 
indirekt módon most is megjelenik a költségvetésben. A költségvetés elfogadásakor a 
költségvetési törvény mellékletében a költségvetési évet megelőző oszlopokban már magas 
bizonyossággal szerepelnek az előző évi záró adatok, amiket a döntéshozók figyelembe 
tudnak venni a költségvetés egyes sorának értékelésekor most is. A javaslat ezt a 
„gyakorlatot” ültetné át szabályozott jogszabályi keretekbe. 
 gy az adott költségvetési sor gazdája ösztönözve lenne az ésszerű gazdálkodásra, mert 
tárgyévi gazdálkodása kihat a későbbi lehetőségeire, emellett a jelenleg is meglévő 
„maradványolási gyakorlat” jogszabályi kereteket öltene, növelve annak kiszámíthatóságát, az 
új elv szerinti működés javítaná, segítené a zsinat / költségvetés kapcsán döntést hozó 
testületek költségvetési döntéseit. 
9.29 
A zsinati tagok megszavazták az alábbi határozati javaslatot: A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 200 . évi IV. törvény 104.   
(6) bekezdés b) pontja alapján – utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 34.   
(1) bekezdésére – felkéri az országos presbitériumot, hogy a Magyarországi Evangélikus 
Egyház 201 . évi költségvetésének előkészítése során előre határozza meg azokat a 
költségvetési sorokat, amelyeken képződő pozitív és negatív maradványt figyelembe kell 
venni az egyház 2016. évi költségvetésének elkészítésénél.  
9.34 
background image
29 
 
A zsinati tagok megszavazták az alábbi határozati javaslatot is: A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 200 . évi IV. törvény 104.   
(6) bekezdés b) pontja alapján – utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 3 . 
 -ára – úgy határoz, a Magyarországi Evangélikus Egyház 201 . évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatban kerüljenek rögzítésre a 2016. évi költségvetés 
„Előző év maradványa” oszlopának összegei.  
10.06 
A tizedik ülésen Abaffy Zoltán elnökletével 1 %-os ügyek címmel  sorba Gábor tartott 
előadást. 
Mint ismeretes, a tavaly év végi állami törvényváltozás hatásaként egyházunk 100,  MFt-tal 
kevesebb kiegészítő támogatást kapott. E negatív hatás kompenzálásaként a kormány a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból támogatást biztosított az 
egyházaknak. Februárban az állam és az egyházak között még nem kezdődtek meg az 
egyeztetések, ezért nem volt ismert az egyházak közötti felosztás módja és a támogatás 
kifizetésének jogcíme, ezért ennek a támogatásnak felhasználásáról a zsinat nem hozhatott 
döntést, csak célul tűzhette ki, hogy olyan ügyek megoldására legyen felhasználva, melyeket 
az egyház elhatározott, de nem talált elegendő anyagi forrást finanszírozásukra. 
10.10 
A pályázati eredményekről, a projektek megvalósulásáról Kocsis István pályázati 
osztályvezető tartott ismertetést. 2007-2013 között 24  evangélikus pályázati 
projekt, 10. 13.27 . 39 Ft támogatással, 12 milliárd fejlesztésként valósult így meg az 
ÚMSZT és az ÚMVP keretében. A Darányi Ignác Terv keretében 106 darab vidékfejlesztési 
projekt , 2.000.000.000 forintnyi fejlesztés valósult meg, 1.722.621.130 Ft támogatással. 
) 
10.45 
tizenharmadik ülésen Abaffy Zoltán elnökletével sor került az átszervezett országos iroda 
bemutatkozására, Krámer György országos irodaigazgató felvezetésében. 
Az irodaigazgató beszámolt azokról a változásokról, amelyek vezetősége alatt - május óta - 
létrejöttek. Ismertette az új osztályokat és azok működését, különösen is kiemelve a 
Gyülekezeti és Missziói Osztály tevékenységét. „Az osztály tevékenységének meghatározó 
alapelve a gyülekezetek életének, működésének támogatása, segítése a rendelkezésünkre álló 
módszerekkel és eszközökkel” - hangsúlyozta az igazgató. 
„Kiszolgáló, döntéseket előkészítő- és végrehajtó szerepben működő irodára van szükség. 
Ennek érdekében egy szolgáltatásfejlesztés indult el nálunk” - mondta, majd hozzátette, hogy 
a gazdasági osztály megerősítését is szeretné elérni, valamint a jövőben szeretne egy olyan 
igazgató-helyettest maga mellett tudni, aki ebben fontos szerepet tölthetne be. Ezután szólt a 
székház januárra tervezett  llői út 24. helyett a 2 -be való átköltözéséről. A telefonszámok és 
postacímek nem változnak, és fontos, hogy a gyülekezetek és intézmények hozzájuk forduló 
tagjai ne érezzék meg a telephelyváltozást. Krámer György végezetül köszönetet mondott az 
őt támogatóknak, és munkatársainak. 
background image
30 
 
10.55 
Hafenscher Károly zárszavával ért véget a zsinat.  
  következ   n ol adik id szakra     .           -án ker l majd sor.   zenk v l máj s 29-én 
és november  -21-én lesz még zsinat a jöv  évben. 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930