OP határozatok I.pdf

OP határozatok I.pdf — PDF document, 217Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
1/2014. (I. 29.) országos presbitériumi határozat 
tótkomlósi diakónia intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Tótkomlósi 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai  intézmény  alapító 
okiratának módosítása a diakóniai bizottság, mint szakmai-
lag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását 
követően, 2014. január 29. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
3/1/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
belső ellenőr megbízásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról szóló 
2/2010.  (XII.  9.)  országos  szabályrendelet  44.  §-ra  -  belső 
ellenőri  feladatok  ellátására  Rózsa  Ilonával  létesít  munka-
jogviszonyt  2014.  február  7.  napjától  2014.  december  31. 
napjáig tartó határozott időtartamra 2 hónapos próbaidő ki-
kötésével  azzal,  hogy  az  elvégzendő  feladatok  meghatáro-
zására,  a  belső  ellenőri  munka  szakmai  irányítására  Róna-
falvi Györgyné belső ellenőr jogosult. 
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az országos irodaigazgatót 
a munkaszerződés aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. február 7. 
 
 
4/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi költség-
irányzatáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va  a  104.  §  (6)  bekezdés  c)  pontjára  -  a  Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
2014. 
évi 
költségirányzatát 
14.980.000.000.- Ft bevételi és 14.980.000.000.- Ft kiadási 
főösszeggel,  mint  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
költségvetését zsinati elfogadásra javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. február 20. 
 
 
5/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
intézményi lelkészek díjazásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a 
többször módosított 175/1/2012. országos presbitériumi ha-
tározat módosításával, - az előterjesztett költségvetés szabá-
lyaival  összhangban  –,  az átlagos 5 %-os bérfejlesztést al-
kalmazza  az  intézményi  lelkészek  vonatkozásában  is  az 
alábbiak szerint 
Szolgálati 
év 
kategória 
szorzója 
Díjazás 
0-2 
1,0000 
147 000 
159 600 
3-5 
1,0500 
154 400 
167 600 
6-8 
1,1000 
161 700 
175 600 
9-11 
1,1500 
169 100 
183 500 
12-14 
1,2000 
176 400 
191 500 
15-17 
1,2600 
185 200 
201 100 
18-20 
1,3350 
196 200 
213 100 
21-22 
1,4100 
207 300 
225 000 
23-24 
1,4850 
218 300 
237 000 
25-26 
1,5600 
229 300 
249 000 
27-28 
1,6250 
238 900 
259 400 
29-30 
1,6900 
248 400 
269 700 
31-32 
1,7550 
258 000 
280 100 
33- 
1,8200 
267 500 
290 500 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. február 20. 
 
 
6/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
állami köznevelési intézményekben megtartott 
hittanórák díjazásának módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –a  371/2/2013.  (IX.  12.)  országos  presbitériumi 
határozat  módosításával  -  az  állami  köznevelési 
intézményekben  megtartott  hittanórák  díjazását  70.000,- 
Ft/hittancsoport/tanévben állapítja meg. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
11/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
szándéknyilatkozat aszódi köznevelési intézmény alapító 
okiratának módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – feladatbővítési szándékát kifejezi az 
Ikladi  Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola  (székhely)  vo-
natkozásában, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és 
Kollégium köznevelési intézménybe  való betagozódásával. 
Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  e  szán-
déknyilatkozat alapján vizsgálja  meg az  alapító okirat  mó-
dosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
12/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
szándéknyilatkozat soltvadkerti köznevelési intézmény 
alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – feladatbővítési szándékát kifejezi az 
alapfokú művészeti iskola vonatkozásában a Kossuth Lajos 
Evangélikus Általános Iskola  (Soltvadkert)  köznevelési in-
tézménybe való betagozódásával. Ezzel egyidejűleg felkéri 
az országos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizs-
background image
gálja meg az alapító okirat módosítása feltételeinek fennál-
lását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
14/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - az egyházi oktatási kiegészítő támogatás, va-
lamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegé-
nek, és tartalékba helyezett részének felhasználásáról szóló 
5/2008.  (XII.  22.)  országos  szabályrendelet  elfogadja.  A 
módosítás  eredményeképpen  a  szabályrendelet  16.  §  (4) 
bekezdés utolsó mondta és az ott írt táblázat hatályon kívül 
helyezésre került, a  minőségirányítás illetmény kizárólag a 
minősítés alapján kerül megállapításra. Az országos presbi-
térium  kéri  az  országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és 
annak  módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az 
egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
15/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
szándéknyilatkozat pedagógiai szakmai szolgáltató köz-
pont köznevelési intézmény alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1.  §  (2)  bekezdésére  –  evangélikus  pedagógiai  szakmai 
szolgáltató központ köznevelési intézmény intézményalapí-
tási  szándékát  kifejezi.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  orszá-
gos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg 
az alapítás feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
16/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények 2014. évi működési támogatása 
visszatartásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (2) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va  a  Magyarország  központi  költségvetéséről  szóló  2013. 
évi  CCXXX.  törvény  33.  §  (2)  bekezdésére  -  a  2014.  évi 
egyházi  köznevelési  működési  támogatás  összegéből 
12.000.-  Ft/fő  összeget  az  oktatási  tartalékalapban  vissza-
tart. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
17/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények 2012. évi egyházi kiegészítő 
támogatás korrekciós összegéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján  úgy 
határoz,  hogy  a  2012.  évi  egyházi  köznevelési  kiegészítő 
támogatás korrekciós összegéből 50%-ot kerül kifizetésre a 
köznevelési intézményeknek, a fennmaradó 50 % pedig ak-
kor  kerülhet  automatikus  kifizetésre,  amennyiben  a  2013. 
évre  vonatkozóan  nem  keletkezik  visszafizetési  kötelezett-
ség. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
18/1/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
szentendrei köznevelési intézmény intézményvezetője 
pályázati kiírásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §-ra  –  a  Szentendrei  Evangélikus  Zenei 
Óvoda  köznevelési intézmény intézményvezetői pályázatát 
kiírja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
19/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
Líceum köznevelési intézmény intézményvezetője pályá-
zati kiírásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 16/A. § (2) bekezdésre – a Berzsenyi Dániel 
Evangélikus  (Líceum)  Gimnázium,  Szakközépiskola  és 
Kollégium 
(Sopron) 
köznevelési 
intézmény 
intézményvezetője újraválasztási eljárását lefolytatja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
20/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
miskolci köznevelési intézmény intézményvezetője pá-
lyázati kiírásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésre - nem ír ki pályázatot a 
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Pedagógiai 
Szakközépiskola 
(Miskolc) 
köznevelési 
intézmény  intézményvezetői  tisztsége  betöltésére.  Felkéri 
Fellegvári  Zoltán  intézményvezetőt,  hogy  az  intézmény 
vezetésére  vonatkozó  szakmai  programját  és  a  szakmai 
helyzetelemzésre épülő elképzeléseit tárja a fenntartó elé. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
21/1/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
mezőberényi köznevelési intézmény intézményvezetője 
pályázati kiírásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §-ra  –  a  a  „Katicabogár”  Evangélikus 
background image
Német  Nemzetiségi  Óvoda  (Mezőberény)  köznevelési 
intézmény intézményvezetői pályázatát kiírja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
22/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
Luther Kollégium köznevelési intézmény intézményve-
zetője pályázati kiírásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 17. § (12) bekezdésre - nem ír ki pályázatot a 
Luther  Márton  Kollégium  (Nyíregyháza)  köznevelési 
intézmény  intézményvezetői  tisztsége  betöltésére.  Felkéri 
Martinovszky István intézményvezetőt, hogy az intézmény 
vezetésére  vonatkozó  szakmai  programját  és  a  szakmai 
helyzetelemzésre épülő elképzeléseit tárja a fenntartó elé. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
24/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
intézmények intézményvezetői bérének megállapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
7. § (2) bekezdés f) pontjára – a jogszabályi változás, illetve 
jogszabályi  kötelezés  (átsorolás)  miatt  szükséges  intéz-
ményvezetői  bérezés  módosítása  esetén  az  országos  iroda 
eljárása a munkáltatói jogkör gyakorolója szerződésmódosí-
tási  –  fizetés  megállapítási  -  jogkörének  minősül.  Ezzel 
egyidejűleg  felhatalmazza  az  országos  irodaigazgatót  e 
szerződésmódosítások aláírására. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
25/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
szándéknyilatkozat EGYMI és pedagógiai szakszolgálat 
köznevelési intézmény alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – az Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és pedagógiai szakszolgálat köznevelési 
intézmény(ek) intézményalapítási szándékát kifejezi. Ezzel 
egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  e  szándéknyi-
latkozat  alapján  vizsgálja  meg  az  alapítás  feltételeinek 
fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
30/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények 2014. évi egyházi kiegészítő tá-
mogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. VIII. törvény 7. §-
ra  –  a  2014.  évi  diakóniai  egyházi  kiegészítő  támogatás  5 
%-át a diakóniai tartalékalapban tartja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
31/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai tartalékalap felhasználásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja - 
utalva  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás,  valamint 
az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és 
a  tartalékalapba  helyezett  részének  felhasználásáról  szóló 
1/2010.  (II.  24.)  országos  szabályrendelet  7.  §-a 
bekezdésére  –  az  diakóniai  tartalék  terhére  felhasználható 
2014.  évi  összeget  az  alábbi  célokban  és  mértékben 
határozza meg: 
a szabályrendelet 7. §-ban meghatározott 
célok 
összeg 
a)  forráshiányos  intézmények  támo-
gatása 
20.000.000,- Ft 
b)  intézmények  fejlesztésének  támo-
gatása 
20.000.000,- Ft 
d) vis maior esetek 
4.000.000,- Ft 
g) szakmai felügyeletet ellátó diakó-
niai osztály osztályvezetője 2014. évi 
és munkatársainak illetményére  
27.000.000,- Ft 
i) egyéb eseti célok, feladatok támo-
gatására  (bérkompenzáció,  korrekció 
visszafizetése) 
3.000.000,- Ft 
Összesen 
74.000.000,- Ft 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
34/2014. (II. 6.) országos presbitériumi határozat  
szándéknyilatkozat az információs központ intézmény 
alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére és a 6/2014. (I. 16.) országos elnökségi 
határozatra - az egyház információs tevékenységét folytató 
intézmény  intézményalapítási  szándékát  kifejezi.  Ezzel 
egyidejűleg felkéri dr. Fabiny Tamás püspököt és dr. Fábri 
György  egyházkerületi  felügyelőt,  hogy  az  országos  iroda 
bevonásával  e  szándéknyilatkozat  alapján  vizsgálják  meg 
az alapítás feltételeinek fennállását. Az országos presbitéri-
um emellett fenntartja a 394/2013. (IX. 12.) országos pres-
bitériumi  határozatát,  szükség  szerint  a  460/1-2/2013.  (XI. 
14.) országos presbitériumi határozatát is. 
Felelős: Fabiny Tamás és Fábri György 
Határidő: 2014. március 6. 
 
 
38/2014. (III. 5.) országos presbitériumi határozat 
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény alapító 
okiratának módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Evangélikus 
background image
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény alapító okira-
tának  módosítása  a  nevelési  és  oktatási  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását követően, 2014. március 5. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. április 5. 
 
 
40/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
belső ellenőr beszámolójáról 
A  Magyarországi Evangélikus  Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyház  háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  7/B.  §  (3) 
bekezdésére, valamint  a  belső ellenőr 2013. évi  munkater-
véről szóló 195/2012. (XII. 13.) országos presbitériumi ha-
tározatra  -  a  belső ellenőr 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
43/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
az országos járulék 2013. évi mértékéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  – 
utalva  a  Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási  Alaphoz 
kapcsolódó  egyházközségi  támogatásról  szóló  a  7/2013. 
(XI. 29.) országos szabályrendelet 8. § (3)-(4) bekezdésére 
–  az  egyházmegyék  adatszolgáltatása  alapján,  az  országos 
járulék  2013.  évi  mértékét  a  melléklet  szerint,  egyházköz-
ségenkénti bontásban rögzíti. 
Felelős: Muntag András 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
44/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
munkacsoport kiegészítéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján,  a  445/2013. 
(XI. 14.) országos presbitériumi határozat módosításával az 
egyházközségek teherbíró képességének javítására szolgáló 
javaslatok  kidolgozására  létrehozott  munkacsoport  tagjai 
közé választja a gazdasági bizottság elnökét, a Zelenka Pál 
Evangélikus  Szolidaritási  Alap  vezetőjét,  valamint  az  or-
szágos iroda gazdasági osztályvezetőjét. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
46/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
miskolci köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére - kinyilvánítja a Kossuth Lajos Evan-
gélikus  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Pedagógiai  Szak-
középiskola (Miskolc) köznevelési intézményre vonatkozó-
an  feladatbővítési  szándékát,  az  önkormányzati  fenntartású 
Százszorszép Óvoda tagóvodájaként működő Reményi Ede 
úti  Tagóvoda  (3530  Miskolc,  Reményi  E.  u.  2.)  fenntartói 
jogának  átvételével.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos 
irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az 
intézményi feladatbővítés feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
47/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
arnóti köznevelési intézmény alapítási szándékáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1.  §  (2)  bekezdésére  -  kinyilvánítja  intézményalapítási 
szándékát  az  önkormányzati  fenntartású  Arnóti  Napközi 
Otthonos Óvoda vonatkozásában. Ezzel egyidejűleg felkéri 
az országos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizs-
gálja  meg az alapítás  feltételeinek  fennállását,  illetve  vizs-
gálja meg az egyházközségi intézmény alapítás fennállásá-
nak lehetőségét. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
48/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
mezőberényi köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1.  §  (2)  bekezdésére  -  kinyilvánítja  a  Mezőberényi  Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium  köznevelési 
intézményre  vonatkozóan  feladatbővítési  szándékát,  az  ál-
lami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  Mezőbe-
rényi  Általános  Iskola,  Művészeti  Iskola  és  Kollégium 
fenntartói jogának átvételével. Ezzel egyidejűleg felkéri az 
országos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgál-
ja  meg  az  intézményi  feladatbővítés  feltételeinek  fennállá-
sát. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
49/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
oktatási tartalékalap felhasználásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  -  utalva  az 
egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  fel-
használásáról szóló 5/2008. (XII. 22.) országos szabályren-
delet 4. § (1) bekezdésére – az oktatási tartalék terhére fel-
használható 2014. évi összeget (258.688.800,- Ft) az alábbi 
célokban és mértékben határozza meg 
Támogatott  célok  a  4.  §  (1)  bekezdés 
alapján 
Összeg (Ft) 
d) forráshiányos intézmények támogatása 
30.000.000.- 
e) EPK működési támogatás 
20.833.500.- 
f) az intézményvezetők minőségirányítási 
illetménye  az  MEE  Minőségirányítási 
Programja alapján 
6.000.000.- 
m) oktatási osztály alkalmazottainak bér-
finanszírozása 
43.100.000.- 
i)  az  intézmények  alaptevékenységének 
fejlesztéséből  adódó,  vagy  a  működése 
50.000.000.- 
background image
feltételeinek, eszközeinek  megteremtésé-
hez szükséges költségek támogatása 
 
Támogatható célok az 5. § alapján 
Összeg (Ft) 
b) OKTV, OSZTV, OÁTV tanulók: 1-10 
2.500.000.- 
c)  az  OKTV,  az  OSZTV,  valamint  az 
OÁTV  1-10.  helyezést  elért  diákok  fel-
készítő tanárainak, valamint a „tanév leg-
jobb tanítója” és a „tanév legjobb óvoda-
pedagógusa” jutalmazása 
3.500.000.- 
l)  egyéb  eseti  célok  (pl.  stratégiai  célok, 
tranzakciós illeték) 
55.255.300.- 
n) az oktató-nevelő munkával összefüggő 
módszertani  feladatok  és  szakértői  tevé-
kenység finanszírozására 
47.500.000.- 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
50/1/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
Fébé diakóniai intézmény alapító okirata módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – 27/2014. (II. 6.) országos presbitéri-
umi határozat hatályon kívül helyezésével, a Fébé Evangé-
likus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény alapító okiratá-
nak módosítását a 2014. évre 6.868 eFt, a 2015. évre 14.788 
eFt  negatív  eredményt  tartalmazó  költségvetése  alapján  is 
elfogadja, amennyiben az intézmény 2013. évi beszámolója 
és  2014.  évi  költségvetése  is  gazdasági  bizottsági  támoga-
tásban részesül.  
Ezzel egyidejűleg az országos presbitérium, mint fenntartó 
a várhatóan tartós forráshiányra fedezetet vállal a diakóniai 
tartalékalap terhére.  
Felkéri az intézményt reorganizációs program összeállításá-
ra, és az országos irodát fokozott szakmai és gazdasági fel-
ügyelet ellátására. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
50/2/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
Fébé diakóniai intézmény feladat-ellátási szerződésének 
jóváhagyásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
6.  §-ra  –  a  Fébé  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai 
intézménynek a FÉBÉ Szociális és Rehabilitációs Szolgál-
tató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság-
gal  megkötendő,  a  megváltozott  munkaképességű  munka-
vállalók  rehabilitációs  foglalkoztatásának  feladatellátása 
átvételéről szóló szerződést megköti.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
50/3/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
Fébé diakóniai intézmény feladat-ellátásához szükséges 
feltételekről szóló szerződés jóváhagyásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
6.  §-ra  a  Fébé  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai  in-
tézménynek és a Magyarországi Evangélikus Egyház fenn-
tartónak  a  FÉBÉ  Szociális  és  Rehabilitációs  Szolgáltató 
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal 
megkötendő, a  megváltozott munkaképességű munkaválla-
lók  rehabilitációs  foglalkoztatásának  feladatellátásához 
szükséges ingatlan és ingóeszközök intézményi használatba 
adásáról szóló szerződés megköti. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
51/1/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
Fébé diakóniai intézmény intézményvezetője megbízá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére  – a Fébé Evangélikus Szeretetszol-
gálat (Piliscsaba) intézményvezetői feladataival – a korábbi 
feladatellátó  vezetőjét  –  Balogh  Zoltánt  bízza  meg  2014. 
március 1. napjától 2015. február 28. napjáig terjedő időtar-
tamra. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
52/1/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
Fébé diakóniai intézmény igazgatótanácsa összetételéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 2005. évi VIII. törvény 11. §-ra – a Fébé Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Piliscsaba)diakóniai intézmény igazgató-
tanácsának összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
1) intézményvezető 
2) intézményi lelkész 
3) gazdasági vezető 
4) egyházközség küldötte 
5) egyházmegye küldötte 
6) fenntartó küldötte 
7) Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület küldötte. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
52/2/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
Fébé
 diakóniai intézmény igazgatótanácsa fenntartói 
küldöttéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  a  2005.  évi  VIII.  törvény  11.  §  (3)  bekezdésére–Fébé 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  diakóniai  intéz-
mény  igazgatótanácsába  fenntartói  küldöttként  Császár 
Andreát delegálja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
53/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
Fébé intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 
background image
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – a Fébé Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  diakóniai  intézményben  vég-
zendő intézményi lelkészi szolgálatra Kézdy Péter lelkész-
szel 2014. március 15. napjától kezdődően határozatlan ide-
jű szolgálati jogviszonyt létesít. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
55/1/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
kaposszekcsői diakóniai intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
16/A. § (1) bekezdésére – az Evangélikus Diakóniai Otthon 
(Kaposszekcső)  az  intézmény  intézményvezetői  feladatai-
val ellátására Szabó Szilárdot bízza meg 2014. március 15. 
napjától 2015. március 14. napjáig terjedő időszakban. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
56/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
kaposszekcsői intézményi lelkész szolgálati jogviszonyá-
ról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 2005. évi VIII. törvény  30. §-ra  – javasolja a fenntar-
tónak, hogy az Evangélikus Diakóniai Otthon (Kaposszek-
cső) diakóniai intézményben végzendő intézményi lelkészi 
szolgálatra Szűcs Eszter lelkésszel 2014. március 15. napjá-
tól  kezdődően  2015.  március  14.  napjáig  tartó  határozott 
idejű szolgálati jogviszonyt létesít. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
57/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
kaposszekcsői intézményi keretmegállapodás módosítá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va 242/1/2012. (XII. 13.) országos presbitériumi határozatra 
–az Evangélikus Diakóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóni-
ai intézménnyel, annak igazgatótanácsával, valamint Szabó 
Szilárd  intézményvezetővel  és  a  Kaposszekcsői  Evangéli-
kus 
Egyházközséggel 
megkötendő 
intézményi 
keretmegállapodás módosítását jóváhagyja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
58/1/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
tartalékalapi szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós össze-
gének, és a tartalékalapba helyezett részének felhasználásá-
ról szóló 1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet  - a tarta-
lékalaphoz csatlakozott gyülekezeti fenntartókra vonatkozó 
szabályait érintő - módosítását elfogadja. Az országos pres-
bitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és 
annak  módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az 
egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
60/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat 
EHE felsőoktatási intézmény rektora választásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
50. §-ára – az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorá-
nak, Dr. Szabó Lajosnak a megválasztását jóváhagyja. 
A  rektor  megválasztásának  jóváhagyásával  egyidejűleg  és 
az  ahhoz  kapcsolódó  fenntartói  szándék  megvalósítása-
ként az evangélikus felsőoktatás fejlesztésére, az Evangéli-
kus  Hittudományi  Egyetem  fejlesztését  lehetővé  tevő  fej-
lesztési  program  elkészítésére  jelen  határozat  előterjeszté-
sében  megfogalmazott  irányok  és  alapelvek  alapján,  a 
konkrét  feladatok  kidolgozására  és  végrehajtására  bizottsá-
got hoz létre. 
A bizottság tagjai a korábbi konzultációs és szakértői mun-
ka résztvevői, valamint a felhasználók és az EHE képvise-
lői, evangélikus felsőoktatási szakemberek és külső szakér-
tők. 
A  bizottság  elnöke  dr.  Fábri  György  egyházkerületi  felü-
gyelő, aki jogosult a tagok felkérésére. 
Az országos presbitérium felkéri a bizottságot, hogy a rész-
letes fejlesztési koncepciót és ütemtervet 2014. szeptember 
30-ig terjessze a fenntartó elé. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
61/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
szándéknyilatkozat szlovák lelkigondozói szolgálat in-
tézmény alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1.  §  (2)  bekezdésére  –  evangélikus  szlovák  lelkigondozói 
szolgálat  intézmény  intézményalapítási  szándékát  kifejezi, 
mely intézményben folytatódhat a megszűnő Szlovák Ajkú 
Evangélikus  Egyházközség  szolgálata.  Ezzel  egyidejűleg 
felkéri az országos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alap-
ján vizsgálja meg az alapítás feltételeinek fennállását. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
62/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény intézményvezető-
je megbízásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
background image
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésre  –  a  Luther  Kiadó 
tájékoztatási  intézmény  a  jelenlegi  intézményvezetőt 
Kendeh K. Pétert bízza meg az intézményvezetői feladatok 
ellátásával  legfeljebb  2015.  március  12.  napjáig.  Az 
intézményvezető díjazását a jelenlegivel azonos mértékben 
állapítja meg. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
64/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
1) A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbité-
riuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  országos  irodáról  szóló  2/2010.  (XII.  9.) 
országos  szabályrendelet  –  pályázati  osztály  létrehozására 
vonatkozó -  módosítását elfogadja. Az országos presbitéri-
um kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
2)  Ezzel  egyidejűleg  a  jogi  és  testületi  iroda  struktúravál-
toztatását  elfogadja,  jogi  előadó  és  jogi  asszisztens,  vala-
mint további egy testületi referens felvételével. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
65/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet elfogadásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - az országos iroda igazgatója megválasztásnak 
rendjéről szóló 1/2014. (III. 13.) országos szabályrendeletet 
elfogadja. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930