OP határozatok II.pdf

OP határozatok II.pdf — PDF document, 258Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
66/1/2014. (III. 26.) országos presbitériumi határozat  
országos iroda igazgatója megválasztásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (4)  bekezdés  d)  pontja  alapján,  az 
1/2014. (III. 13.) országos szabályrendeletben írt eljárás le-
folytatásával  –  egyhangú  döntéssel  történt  megválasztását 
követően,  az  országos  irodaigazgatói  feladatok  ellátására 
Krámer  György  lelkésszel  szolgálati  jogviszonyt  létesít 
2014. május 1. napjával, határozatlan időtartamra.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. május 1. 
 
 
67/2014. (III. 26.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 
4.§  (1)  bekezdése  alapján  -  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház tulajdonában álló lakások és helyiségek használatá-
ról és hasznosításáról szóló 2/2007. (VII.17.) országos sza-
bályrendelet 1. sz mellékletét módosítja. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. május 1. 
 
 
69/1/2014. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 
munkacsoport létrehozásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  Magyaror-
szági Evangélikus Egyház  „Láthatóan Evangélikus”  straté-
giájához  illeszkedő projektfejlesztési  stratégia  (2014-2020) 
kialakítása, és konkrét  akcióterv kidolgozására  projektstra-
tégiai munkacsoportot hoz létre. Az akcióterv készítése so-
rán figyelemmel kell lenni, hogy mind az országos egyház, 
mind az egyházkerületek szintjén a hatékony tervezés, dön-
tés-előkészítés és kommunikáció megvalósuljon. A munka-
csoport tagjai: 
a) az egyházkerületek 1-1 delegálja  
b) az országos presbitérium delegáltja, 
c) az országos iroda igazgatója 
d) az országos gazdasági bizottság elnöke 
e) az országos diakóniai és nevelés-oktatási bizottság 1-
1 képviselője, 
f) az országos iroda gazdasági osztálya osztályvezetője, 
g) az országos iroda pályázati osztálya osztályvezetője 
h) az elnök által meghívott legfeljebb 2 meghívott szak-
értő. 
A munkacsoport elnökét tagjai közül maga választja. 
Az országos presbitérium felkéri a munkabizottságot annak 
kidolgozására, hogy az Evangélikus Projekt-fejlesztési és - 
kezelési  Központ  létrehozásához  milyen  szervezeti  megol-
dások szükségese, az egyházközségek és egyházi intézmé-
nyek  pályázati  információkkal  és  konkrét  szolgáltatással 
való hatékonyabb támogatása érdekében. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
69/2/2014. (III. 26.) országos presbitériumi határozat 
munkacsoport létrehozásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a projektstraté-
giai  munkacsoportba  az  országos  presbitériumot  képviselő 
tagnak Laborczi Gézát megválasztja. 
Felelős: Végh Szabolcs 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
74/1/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat 
nyíregyházi köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Nyíregyházi 
Evangélikus  Kossuth  Lajos  Gimnázium  (Nyíregyháza) 
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása a ne-
velési-oktatási  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizott-
ság és a  gazdasági bizottság jóváhagyását  követően, 2014. 
május 7. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
74/2/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat 
veszprémi köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Örömhír 
Evangélikus  Keresztyén  Óvoda  (Veszprém)  köznevelési 
intézmény alapító okiratának módosítása a nevelési-oktatási 
bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasá-
gi bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján 
megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
74/3/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Szeberényi 
Gusztáv  Adolf  Evangélikus  Gimnázium,  Művészeti  Szak-
középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti 
Iskola  és  Kollégium  (Békéscsaba)  köznevelési  intézmény 
alapító okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizottság, 
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
74/4/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat 
kiskőrösi köznevelési intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
background image
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kiskőrösi Petőfi 
Sándor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium 
és Kertészeti Szakközépiskola köznevelési intézmény alapí-
tó okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását követően, 2014. május 7. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
74/5/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat 
Benka köznevelési intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Benka  Gyula 
Evangélikus Általános Iskola és Óvoda (Szarvas) közneve-
lési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  nevelési-
oktatási  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizottság  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. 
napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
74/6/2014. (V. 7.) országos presbitériumi határozat 
bonyhádi köznevelési intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium  köznevelési 
intézmény alapító okiratának módosítása a nevelési-oktatási 
bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasá-
gi bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 7. napján 
megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
75/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. évi beszá-
molójáról 
A  Magyarországi Evangélikus  Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Ma-
gyarországi  Evangélikus  Egyház  2013.  évi  beszámolóját 
22.924.754  eFt  mérleg  főösszeggel  és  39.724  eFt  pozitív 
eredménnyel zsinati elfogadásra javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. május 15. 
 
 
76/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
belső ellenőr jelentés végrehajtásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va a belső ellenőri jelentésre – felszólítja az egyházközségi 
fenntartású intézményeket és fenntartókat az egyházi törvé-
nyek,  különösen  is  az  egyházi  intézményi  törvény 
teljeskörű  betartására,  a  szükséges  fenntartói  döntések 
meghozatalára  2014.  szeptember  30.  napjáig.  Amennyiben 
ez elmulasztásra kerül, akkor a személyi felelősség megál-
lapítása és a működési támogatás visszatartásának lehetősé-
gével él.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
78/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
Budapest, Üllői út 24. ingatlan felújításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján felkéri 
Benczúr Lászlót a 1085 Budapest, Üllői út 24. sz. alatti fel-
újítás beruházás 2016. december 31. napjáig való megvaló-
sítása érdekében a 1. változat szerinti fejlesztési programja 
részletes előkészítésére, figyelembe véve a KEOP pályáza-
tot és a gyűjtemények elhelyezése ütemezését is. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
80/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  a  Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási 
Alaptól  szóló  2013.  évi  III.  törvény  végrehajtásáról  szóló 
6/2013. (XI. 29.) országos szabályrendelet, 2014. január 1. 
napjára  visszamenő  hatályú  módosítását  elfogadja.  Az  or-
szágos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabály-
rendelet és annak módosítása egységes szerkezetben jelen-
jen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
80/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
országos járulék módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  a 
Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaphoz kapcsolódó 
egyházközségi  támogatásról  szóló  a  7/2013.  (XI.  29.)  or-
szágos  szabályrendelet  8.  §  (3)-(4)  bekezdésére  –  a 
43/2014. (III. 13.) országos presbitériumi határozat módosí-
tásával  a  melléklet  szerint,  az  országos  járulék  2013.  évi 
mértékét egyházközségenkénti bontásban rögzített összegé-
nek  megállapítást,  2014.  január  1.  napjára  visszamenő  ha-
tállyal módosítja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
82/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
főállású hitoktatók díjazásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján a zsi-
nati törvénymódosítást követően a finanszírozható 20 főál-
lású  hitoktató  bérét  a  2014/2015-ös  tanévben  bruttó 
173.000,-  Ft/  hó-ban  határozza  meg  egy  éves  határozott 
background image
időre  kötött  szerződésben.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  or-
szágos  irodát  és  hitoktatási  munkacsoportot,  hogy  hosszú 
távú  megoldásnak  megfelelő  bértáblát  úgy,  hogy  azt  a 
2015/2016-os tanévben már alkalmazni lehessen. 
Ezzel  egyidejűleg  felkéri  a  Zelenka  Pál  Bizottságot  az  in-
tézményi lelkészi bértábla áttekintésére. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
84/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - az egyház által biztosított gépjármű igénylés 
rendjéről  szóló  4/2013.  (III.  13.)  országos  szabályrendelet 
módosítását elfogadja. Az országos presbitérium kéri az or-
szágos irodát, hogy a  szabályrendelet és annak módosítása 
egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház  hivatalos 
lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
85/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
álláshely létesítéséről 
Az  országos presbitérium az  egyház  szervezetéről és igaz-
gatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény  149.  §-a  alapján  a 
Püspöki  Tanács  mellé  rendelt  referensi  álláshelyet  létesít 
2014 június 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedő idő-
szakra.  A  referens  felett  a  szolgálatba  állítót  megillető  jo-
gokat a Püspöki Tanács gyakorolja. 
Felelős: Krámer György  
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
86/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
országos irodai struktúra átalakításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján az építési, in-
gatlanügyi és műemléki osztály struktúraváltoztatását elfo-
gadja:  az  osztályvezető  melletti  osztályvezető-helyettes, 
építésügyi referensi és titkárnői álláshely megtartásával.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
87/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
országos irodai struktúra átalakításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  az  országos 
iroda  struktúrája  módosításával  létrehozza  gyülekezeti  és 
missziói  osztályt,  amely  az  alábbi  munkaágak  feladatait 
végzi: 
a) gyermek és ifjúsági munka, 
b) hitoktatási munkaág, 
c) gyülekezet- támogatás 
d) gyülekezet-építés  
e) speciális missziói munkaág.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
88/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
országos iroda igazgatója jelentésének elfogadásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja alapján Végh 
Szabolcs megbízott országos irodaigazgató 2013. szeptem-
ber  1.  napjától  2014.  április  30.  napjáig  végzett  tevékeny-
ségről szóló jelentését elfogadja. Az országos presbitérium 
köszönetét fejezi ki Végh Szabolcsnak a szolgálatáért. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
89/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
nyíregyházi kollégium köznevelési intézmény intéz-
ményvezetője megbízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére – a Luther Márton Kollégium (Nyír-
egyháza)  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének 
Martinovszky Istvánt megbízza. Az intézményvezetői meg-
bízás 1 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. 
napjáig  szól  azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgató  felha-
talmazást kap a szerződés aláírására. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. június 15. 
 
 
90/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
miskolci köznevelési intézmény intézményvezetője meg-
bízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
17. § (12) bekezdésére – a Kossuth Lajos Evangélikus Álta-
lános  Iskola,  Gimnázium  és  Pedagógiai  Szakközépiskola 
(Miskolc)  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének 
Fellegvári  Zoltánt  megbízza.  Az  intézményvezetői  megbí-
zás 1 tanévre,  2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. 
napjáig  szól  azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgató  felha-
talmazást kap a szerződés aláírására.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. június 15. 
 
 
91/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
Líceum köznevelési intézmény intézményvezetője újra-
választásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/B.  §-ra  –  a  Berzsenyi  Dániel  Evangélikus  (Líceum) 
Gimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium  (Sopron)  köz-
nevelési intézmény intézményvezetőjének Tölli Balázst új-
raválasztja. Az intézményvezetői megbízás 5 tanévre, 2014. 
augusztus  1.  napjától  2019.  július  31.  napjáig  szól  azzal, 
hogy  az  országos  irodaigazgató  felhatalmazást  kap  a  szer-
ződés aláírására. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
background image
Határidő: 2014. június 15. 
 
 
92/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
miskolci köznevelési intézmény alapító okiratának mó-
dosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  az  alapító  okirat  módosításával  tá-
mogatja, hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Isko-
la,  Gimnázium  és  Pedagógiai  Szakközépiskola  (Miskolc) 
köznevelési  intézmény  feladatbővítését,  az  önkormányzati 
fenntartású  Százszorszép  Óvoda  tagóvodájaként  működő 
Reményi Ede úti Tagóvoda (3530 Miskolc, Reményi E. u. 
2.) vonatkozásában a feladatellátási kötelezettség átvállalá-
sával  vallási,  világnézeti  tekintetben  elkötelezett  egyházi 
intézményben látja el az óvodai feladatot, amennyiben és az 
ingatlan  használata  és  az  intézmény  működtetéséhez  szük-
séges  eszközátadás  biztosított,  feltételei  vállalhatóak. 
(2005.  évi  VIII.  törvény  3.  §  (4)  bekezdés,  37/2011.  (III. 
13.) és 201/2011. (XII. 8.) országos presbitériumi határozat) 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
93/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
aszódi köznevelési intézmény alapító okiratának módo-
sításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  az  alapító  okirat  módosításával  tá-
mogatja, hogy az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és 
Kollégium  köznevelési  intézmény  feladatbővítésével,  az 
állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  Ikladi 
Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola  (Domonyi  Koren  Ist-
ván tagiskola nélkül) vonatkozásában a feladatellátási köte-
lezettség átvállalásával vallási, világnézeti tekintetben elkö-
telezett  egyházi  intézményben  látja  el  az  általános  iskolai 
feladatot,  amennyiben  az  ingatlan  használata  és  az  intéz-
mény  működtetéséhez  szükséges  eszközátadás  biztosított, 
feltételei vállalhatóak. (2005. évi VIII. törvény 3. § (4) be-
kezdés,  37/2011.  (III.  13.)  és  201/2011.  (XII.  8.)  országos 
presbitériumi határozat) 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
94/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
soltvadkerti köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  az  alapító  okirat  módosításával  tá-
mogatja, hogy a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Isko-
la  (Soltvadkert)  köznevelési  intézmény  feladatbővítésével, 
az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott,  a 
kiskőrösi  Városi  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
soltvadkerti  telephelyén  végzett  alapfokú  művészetoktatás 
feladatellátási  kötelezettség  átvállalásával  vallási,  világné-
zeti  tekintetben  elkötelezett  egyházi  intézményben  látja  el 
az  általános  iskolai  feladatot,  amennyiben  az  intézmény 
működtetéséhez  szükséges  eszközátadás  biztosított,  feltét-
elei vállalhatóak. (2005. évi VIII. törvény 3. § (4) bekezdés, 
37/2011. (III. 13.) és 201/2011. (XII. 8.) országos presbité-
riumi határozat) 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
95/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
szentendrei köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  az  alapító  okirat  módosításával  tá-
mogatja,  hogy  a  Szentendrei  Evangélikus  Zenei  Óvoda 
köznevelési  intézmény  alapító  okiratát  módosításáról,  az 
intézmény  fenntartójaként a  Szentendrei  Evangélikus Egy-
házközség megjelölésről, amennyiben az ingatlan használa-
ta  biztosított,  feltételei  vállalhatóak,  illetve  az  egyházköz-
ség  nyilatkozik  a  korábbi  országos  egyház  fenntartó  által 
vállalt  kötelezettségek  átvállalásáról.  (2005.  évi  VIII.  tör-
vény  3.  §  (4)  bekezdés,  37/2011.  (III.  13.)  és  201/2011. 
(XII. 8.) országos presbitériumi határozat) 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
96/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
arnóti köznevelési intézmény alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4. § (2) bekezdésére – támogatja az Arnóti Napközi Ottho-
nos  Óvoda  köznevelési  intézmény  gyülekezeti  alapítására 
vonatkozó  előterjesztés  jóváhagyását,  amennyiben  a  neve-
lési-oktatási osztály és a nevelési-oktatási bizottság raciona-
lizálási javaslatát a fenntartó elfogadja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 8. 
 
 
97/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
EPSzK köznevelési intézmény alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
3. § (3) bekezdésére  - az Evangélikus Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató  Központ  (Budapest)  köznevelési  intézményt 
megalapítja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
97/2/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
EPSzK köznevelési intézmény intézményvezetője meg-
bízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
background image
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére –Tarjánné Sólyom Ildikót, az Evan-
gélikus  Pedagógiai  Szakmai  Szolgáltató  Központ  (Buda-
pest) köznevelési intézmény intézményvezetői feladatainak 
ellátásával megbízza. Az intézményvezetői megbízás 1 tan-
évre,  2014.  augusztus  1.  napjától  2015.  július  31.  napjáig 
szól  azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgató  felhatalmazást 
kap a szerződés aláírására. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
 
98/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
EGYMI-PSz köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  az  alapító  okirat  módosításával  tá-
mogatja, hogy az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 
Egészségügyi  Szakközépiskola  köznevelési  intézmény  fel-
adatbővítését,  az  állami  intézményfenntartó  központ  által 
fenntartott  Tóth  Antal  Egységes  Gyógypedagógiai  Mód-
szertani  Intézmény,  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális 
Szakiskola, Kollégium vonatkozásában a feladatellátási kö-
telezettség átvállalásával vallási, világnézeti tekintetben el-
kötelezett egyházi intézményben látja el az  EGYMI és Pe-
dagógiai  Szakszolgálat  feladatát,  amennyiben  az  egyházi 
törvényekbe  és  a  37/2011.  (III.  13)  és  201/2011.  (XII.  8.) 
országos  presbitérium  határozatban  foglalt  feltételek  telje-
sülnek. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 8. 
 
 
103/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
Luther Szakkollégium intézményvezetői pályázati ki-
írásról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17.  §-ra  –  a  Luther  Otthon-Szakkollégium  (Budapest)  fel-
sőoktatási intézmény intézményvezetői pályázatát kiírja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
104/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
balatonszárszói missziói intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4. § (2) bekezdésére – az Evangélikus Konferencia és Misz-
sziói  Otthon  (Balatonszárszói)  missziói  intézmény  alapító 
okiratának  módosításával,  annak  nevét  az  alábbiak  szerint 
határozza  meg:  Andorka  Rudolf  Evangélikus  Konferencia 
Központ. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 10. 
 
 
105/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
SION diakóniai intézmény alapító okiratának módosítá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4. § (2) bekezdésére  –  a  SION  Nevelőszülői Hálózat  (Bu-
dapest-Csillaghegy) diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosítását nem támogatja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
106/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
Gaudiopolis diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4. § (2) bekezdésére – a Gaudiopolis Evangélikus Szeretet-
otthon  (Budapest-Csillaghegy)  diakóniai  intézmény  alapító 
okiratának módosítását nem támogatja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. május 831. 
 
 
107/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
pilisi diakóniai intézmény intézményvezetője megbízá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17.  §  (12)  bekezdésére  –a  Pilisi  Evangélikus  Szeretetszol-
gálat  diakóniai  intézmény  intézményvezetői  feladataival  a 
jelenlegi intézményvezetőt, Tóthné Mátrai Editet bízza meg 
2014.  május  1.  napjától  2015.  április  30.  napjáig  terjedő 
időtartamra azzal, hogy az országos irodaigazgató felhatal-
mazást kap a szerződés aláírására. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
108/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
Túrmezei diakóniai intézmény intézményvezetője meg-
bízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17.  §  (12)  bekezdésére  –a  Túrmezei  Erzsébet  Evangélikus 
Szeretetszolgálat (Balassagyarmat) diakóniai intézmény in-
tézményvezetői  feladataival  a  jelenlegi  intézményvezetőt, 
Bartha  István  bízza  meg  2014.  március  15.  napjától  2015. 
március  14.  napjáig  terjedő  időtartamra  azzal,  hogy  az  or-
szágos irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírá-
sára. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
109/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
background image
Oltalom diakóniai intézmény feladatellátási szerződésé-
ről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
6. §- ra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyházzal  megkötött 
szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés módosítását 
jóváhagyja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
110/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat 
Bolla diakóniai intézmény ingatlanvásárlásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
7.  §  (2)  bekezdés  d)  pontjára  –a  Bolla  Árpád  Evangélikus 
Szeretetotthon (Budapest)  által  előterjesztett ingatlanvásár-
láshoz való előzetes hozzájárulást megadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
112/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
cinkotai missziói intézmény igazgatótanácsa elnökének 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdésének a) pontja alapján – 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény 12. § (1) bekezdésére - Evangélikus Missziói Központ 
(Cinkota)  missziói  intézmény  igazgatótanácsa  elnökének 
Győri János Sámuelt megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
113/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
Kántorképző Intézet intézményvezetői pályázati kiírás-
ról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
16/A.  §  (2)  bekezdésre  –  a  Kántorképző  Intézet  (Fót)  in-
tézményvezetője újraválasztási eljárását lefolytatja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
114/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
EHE felsőoktatási intézmény lelkésze választásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
46. § (3) bekezdésére – az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem  lelkészének,  Pángyánszky  Ágnesnek  a  megválasztását 
jóváhagyja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
115/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet elfogadásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére – a Magyar Evangélikus Konferenciáról szóló 
2/2014. (V. 8.) országos szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
116/1/2014. (V. 29.) országos presbitériumi határozat  
kiskőrösi köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Kiskőrösi Petőfi 
Sándor  Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola,  Gimnázium 
és Kertészeti Szakközépiskola köznevelési intézmény alapí-
tó okiratának módosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
116/2/2014. (V. 29.) országos presbitériumi határozat  
Sztehlo köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  – megállapítja, hogy a  Sztehlo Gábor 
Evangélikus  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Gimnázium  (Bu-
dapest) köznevelési intézmény alapító okiratának módosítá-
sa  a  nevelési-oktatási  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes 
bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően, 
2014. május 29. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
116/3/2014. (V. 29.) országos presbitériumi határozat  
Benka köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Benka  Gyula 
Evangélikus Általános Iskola és Óvoda (Szarvas) közneve-
lési  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  nevelési-
oktatási  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizottság  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 29. 
napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
background image
116/4/2014. (V. 29.) országos presbitériumi határozat  
miskolci köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  – megállapítja, hogy a Kossuth Lajos 
Evangélikus  Általános  Iskola,  Gimnázium  és  Pedagógiai 
Szakközépiskola,  Miskolc  köznevelési  intézmény  alapító 
okiratának  módosítása  a  nevelési-oktatási  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
116/5/2014. (V. 29.) országos presbitériumi határozat  
soltvadkerti köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  – megállapítja, hogy a Kossuth Lajos 
Evangélikus Általános Iskola  (Soltvadkert)  köznevelési in-
tézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  nevelési-oktatási 
bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasá-
gi bizottság jóváhagyását követően, 2014. május 29. napján 
megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
116/6/2014. (V. 29.) országos presbitériumi határozat  
szentendrei köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Szentendrei 
Evangélikus  Zenei  Óvoda  köznevelési  intézmény  alapító 
okiratának  módosítása  a  nevelési-oktatási  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jó-
váhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
116/7/2014. (V. 29.) országos presbitériumi határozat  
Katicabogár köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  –  megállapítja, hogy a  „Katicabogár” 
Evangélikus  Német  Nemzetiségi  Óvoda  (Mezőberény) 
köznevelési intézmény alapító okiratának módosítása a ne-
velési-oktatási  bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizott-
ság és a  gazdasági bizottság jóváhagyását  követően, 2014. 
május 29. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
117/1/2014. (V. 29.) országos presbitériumi határozat  
Ótemplom diakóniai intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Ótemplomi 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Szarvas)  diakóniai  intéz-
mény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakónia  bizottság, 
mint szakmailag illetékes bizottság és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően, 2014. május 29. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
118/2014. (VI. 3.) országos presbitériumi határozat  
megállapodás jóváhagyásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján jóvá-
hagyja  a  Pesti  Evangélikus  Egyház  Deák  téri  Egyházköz-
séggel  megkötendő,  a  Deák  Téri  Insula  Lutherana  projekt 
keretében létrehozandó spirituális, kulturális központ létre-
hozására vonatkozó gazdasági-pénzügyi, építésügyi és jogi 
megállapodást,  mely  magában  foglalja  az Evangélikus  Or-
szágos Múzeumot rendelkezésére  bocsátott kibővített terü-
let,  az  egyházközség  tulajdonában  lévő  Huszár  Gál  Papír- 
és  Könyvkereskedés  és  az  egyházközség  által  bérbe  adott 
területen működő ún. Kaláka bolt használatára, felújítására 
és hasznosítására vonatkozó megállapodást is. Az országos 
presbitérium  felhatalmazza  az  elnök-püspököt  és  az  orszá-
gos felügyelőt a megállapodás aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. június 4. 
 
 
123/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi határozat 
kistarcsai diakóniai intézmény alapító okirata 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére  –  megállapítja, hogy  az 
Evangélikus  Papnék  Johannita  Szeretetotthona  (Kistarcsa) 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a 
diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a 
gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően,  2014.  június 
18. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
124/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi határozat 
Bolla diakóniai intézmény alapító okirata módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Bolla  Árpád  Rákospalotai  Evangélikus  Szeretetotthon 
(Budapest-Rákospalota) 
diakóniai  intézmény  alapító 
background image
okiratának  módosítása  a  diakónia  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően, 2014. június 18. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
125/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi határozat 
nádasdi diakóniai intézmény alapító okirata 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Nádasdi  Evangélikus  Diakóniai  Központ  diakóniai 
intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakónia 
bizottság,  mint  szakmailag  illetékes  bizottság  és  a 
gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően,  2014.  június 
18. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
126/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi határozat 
kőszegi diakóniai intézmény alapító okirata 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Kőszegi  Evangélikus  Szeretetotthon  diakóniai  intézmény 
alapító  okiratának  módosítása  a  diakónia  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően, 2014. június 18. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
127/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi határozat 
kaposszekcsői diakóniai intézmény alapító okirata 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére  –  megállapítja, hogy az 
Evangélikus  Diakóniai  Otthon  (Kaposszekcső)  diakóniai 
intézmény okiratának módosítása a diakónia bizottság, mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság 
jóváhagyását követően, 2014. június 18. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
128/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi határozat 
Lakos diakóniai intézmény alapító okirata 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a 
Lakos  Ádám  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Boba) 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a 
diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a 
gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően,  2014.  június 
18. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
129/1/2014. (VI. 18.) országos presbitériumi határozat 
Emmaus diakóniai intézmény alapító okirata 
módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére  –  megállapítja, hogy az 
Emmaus 
Evangélikus 
Szeretetotthon 
(Nyíregyháza) 
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a 
diakónia bizottság, mint szakmailag illetékes bizottság és a 
gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően,  2014.  június 
18. napján megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
133/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
költségvetési tétel átcsoportosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  – 
utalva a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 2014. évi I. törvény 6. § (1) bekezdésére 
–a X7031012 Általános tartalék költségvetési sorról  
a)  30.000.000,-  Ft-ot  átcsoportosít  a  X7031153  Gépkocsi 
program, valamint további 
b) 11.500.000,- Ft-ot átcsoportosít a X7035003 Szabályren-
delet  szerinti  felújítási  támogatások,  vásárlás  költségvetési 
sorra. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
133/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - az egyház által biztosított gépjármű igénylés 
rendjéről  szóló  4/2013.  (III.  13.)  országos  szabályrendelet 
16. §-ának módosítását elfogadja. Az országos presbitérium 
kéri  az  országos  irodát,  hogy  a  szabályrendelet  és  annak 
módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház 
hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
135/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
Üllői úti beruházásról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján a zsinat elé terjeszti támogató határozatával a 22/1-
3/2014. (VI. 4.) országos elnökségi határozatokat, az Üllői 
background image
úti  átépítés  tervrajzairól,  ütemezéséről,  kormányzati 
támogatással  és  a  belső  szabad  eszközök  felhasználásával 
való  finanszírozásáról,  és  a  beruházás  időtartama  alatti 
irodai átköltözésről az alábbiak szerint: 
Az  országos  presbitérium  az  országos  iroda  átépítését  az 
előreláthatóan  az  1.400.000.000,-  Ft  összegű  beruházás 
keretében  javasolja  megvalósítani.  Első  ütemként  a  KEOP 
pályázat  keretében  elnyert  támogatás  kerül  felhasználásra 
azzal  az  egyházi  saját  támogatással,  amely  a  teljes  projekt 
elvégezhetőségét  biztosítja.  A  gazdasági  bizottság  által 
javasolt  belső  finanszírozás  részleteit  a  legkésőbb  2014. 
szeptemberéig  megtartandó  ülésükön  határozzák  meg.  A 
megpályázható  pályázati  támogatások  vizsgálatát,  az 
elérésük  módjának  kidolgozását  a  projektstratégiai 
munkacsoport a beterjesztett ütemezés szerint végzi, annak 
érdekében,  hogy  a  belső  kölcsönt  minél  inkább 
tehermentesíteni  lehessen,  illetve,  hogy  minél  kisebb 
mértékben lehessen igénybe venni. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
136/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
intézményi lelkészek díjazásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján  - in-
tézményi  lelkészek  díjazásáról  szóló  5/2014  (II.6.)  számú 
határozat  módosításával  –  a  főállású  intézményi  lelkészek 
díjazását akként módosítja, hogy mindegyik intézményi lel-
kész díjazása érje el mindösszesen a 167.000,- Ft-os össze-
get (a további lakhatási és rezsi támogatások és szorzók vál-
tozatlanul  hagyásával). Ezzel  egyidejűleg  felkéri az  gyüle-
kezetek  teherbíró  képességét  vizsgáló  bizottságot  és  a 
szakmailag  illetékes  országos  munkaági  bizottságokat  az 
intézményi  lelkészek  díjazásának  teljes  áttekintésére, 
hosszútávú  megoldás  kidolgozására  a  2015/2016.  tanévtől 
kezdődően,  melynek célja  a  gyülekezeti és  intézményi lel-
készek javadalmának harmonizálása. 
Felelős: egyházkerületi püspökök 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
137/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
bonyhádi ingatlanvásárlásról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján felhatalmazza 
az  országos  irodaigazgatót  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  vevő  képviseletében  a  Bonyhád  1237/J  hrsz  alatt 
nyilvántartott  ingatlanra  vonatkozó  adásvételi  szerződés 
megkötésére  17.500.000,-  Ft  összegű  vételáron,  az 
X7040103  Oktatási  intézmények  beruházási,  felújítási  tá-
mogatási keret terhére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
140/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet elfogadásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  evangélikus  hitoktatás  tartalmi,  munka-
ügyi,  jogi,  valamint pénzügyi kereteiről  szóló  2/2014. (VI. 
18.) országos szabályrendeletet elfogadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
140/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
hitoktatói létszámról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a főállású hit-
oktatók  létszámát  a  2014/15.  évben  22  főben  határozza 
meg. 
Felelős: Püspöki Tanács 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
140/3/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  - 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény 4. § (3) bekezdésére – az evangélikus hitoktatásról 
szóló 2/2013. (III. 13.) országos szabályrendelet, különösen 
is  annak  mellékletét  képező  kerettantervek  módosítására 
vonatkozó  jogkörét  akként  gyakorolja,  hogy  a  szakmailag 
illetékes  katechetikai  bizottság  támogató  döntése  esetén,  a 
fenntartói döntést megtörténtnek kell tekinteni. 
Felelős: Kodácsy-Simon Eszter 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
142/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
Katicabogár köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17.  §  (1)  bekezdésére  –  a  „Katicabogár”  Evangélikus  Né-
met  Nemzetiségi  Óvoda  (Mezőberény)  köznevelési  intéz-
mény intézményvezetőjének  Hoffman Szilviát  megválaszt-
ja. Az intézményvezetői megbízás 5 tanévre, 2014. augusz-
tus  1.  napjától  2019. július  31.  napjáig  tart  azzal,  hogy  az 
országos  irodaigazgató  felhatalmazást  kap  a  szerződés  alá-
írására.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
143/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
szentendrei köznevelési intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére  –  a  Szentendrei  Evangélikus Zenei 
Óvoda  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének 
Csesznák Évát megbízza. Az intézményvezetői megbízás 1 
tanévre, 2014. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig 
tart  azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgató  felhatalmazást 
kap a szerződés aláírására.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
background image
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
144/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
Luther Otthon felsőoktatási intézmény intézményveze-
tője újraválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/B.  §-ra  –  a  a  Luther  Otthon-Szakkollégium  (Budapest) 
felsőoktatási  intézmény  intézményvezetőjének  Barthel-
Rúzsa Zsoltot újraválasztja. Az intézményvezetői megbízás 
5 tanévre, 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. nap-
jáig  tart  azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgató  felhatalma-
zást kap a szerződés aláírására. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
146/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat  
EPSZTI köznevelési intézmény alapító okirata 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  – az Evangélikus Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató és Továbbképző Intézet  köznevelési intézmény 
alapító okiratának módosítását, az egységes szerkezetű ala-
pító okiratot elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
148/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
pilisi intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 2005. évi VIII. törvény  30. §-ra  – javasolja a fenntar-
tónak, hogy a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai 
intézményben  végzendő  intézményi  lelkészi  szolgálatra 
Blatniczkyné  Hammersberg-Ganczstuckh  Júlia  lelkésszel 
2014. július 1. napjától kezdődően 2015. június 30. napjáig 
tartó határozott idejű szolgálati jogviszonyt létesít. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
148/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
Ótemplomi intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra –az Ótemplom Evan-
gélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) diakóniai intézményben 
végzendő  intézményi  lelkészi  szolgálatra  Horváth  Anikó 
lelkésszel  2014.  július  1.  napjától  kezdődően  2015.  június 
30. napjáig tartó határozott idejű szolgálati  jogviszonyt lé-
tesít. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
149/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
Ótemplomi intézményi keretmegállapodás 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –– 
utalva 226/1/2012. (XII. 13.) országos presbitériumi határo-
zatra  –az  Ótemplomi  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Szar-
vas)  intézménnyel,  annak  igazgatótanácsával,  valamint 
Lázár Zsolt intézményvezetővel, Horváth  Anikó lelkész  és 
a  Szarvas  Ótemplomi  Evangélikus  Egyházközséggel  meg-
kötendő  intézményi  keretmegállapodás  módosítását  jóvá-
hagyja. 
 
 
150/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
fenntartói feladatok delegálásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről 2005. évi VIII. törvény 7. § (2) 
bekezdésére  és  a  határozat  mellékletét  képező  fenntartói 
feladatjegyzékre -, az alábbi fenntartó feladatokat: 
I.) Szociális terület – 1993. évi III. törvény 
a)  58/B.  §  (2)  bekezdés  (helyi  szociálpolitikai  kerekasztal 
ülésein való részvétel): intézményvezetőnek vagy igazgató-
tanács megfelelő végzettségű tagjának; 
b) 94/D. § (ellátási szerződés hatálya alá tartozó esetben a 
szociális szolgáltatásra irányuló kérelem elutasításával kap-
csolatos eljárás): intézményvezetőnek; 
c)  94/C.  §  (1)  bekezdés  (személyes  gondoskodást  nyújtó 
szociális  ellátás  igénybevételéről  való  döntés):  intézmény-
vezetőnek; 
d) 94/L. § (4) bekezdés (intézményi alkalmazott munkavál-
lalói  munkaidő,  előmenetel és illetmény  megállapítása:  in-
tézményvezetőnek; 
e) 102. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés (ellátotti jogvi-
szony felmondása): intézményvezetőnek; 
f) 114. § (3) bekezdés (ingyenes ellátási jogosultság megál-
lapítása): intézményvezetőnek; 
g)  115.  §  (7)  bekezdés  (a  térítési  díj  felülvizsgálata  során 
megállapított  új  személyi  térítési  díj  megfizetésének  idő-
pontja kijelölése): intézményvezetőnek; 
h)  116.  § (2) bekezdés  (Az  59/A.  §  (1)  bekezdése  szerinti 
szolgáltatásoknál a térítési díj megállapítása): intézményve-
zetőnek; 
i) 122/A. § (1) bekezdés (A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális  intézmény  által  megkötendő,  intézményen  kívüli 
szervezettel  való  szerződéskötés):  intézményvezetőnek  de-
legálja. 
Szociális terület - 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet  
110/F. § (3) bekezdés (támogatott lakhatási szolgáltatás vá-
lasztási lehetőségének felajánlása): intézményvezetőnek; 
110/G. § (1) bekezdés (támogatott lakhatásban az esetvitelt 
és a  kísérő támogatást biztosító munkatárs biztosítása): in-
tézményvezetőnek delegálja. 
II. Gyermekvédelmi terület -1997. évi XXXI. törvény 
a) 32. § (9)-(10) bekezdés (ellátásra irányuló kérelem eluta-
sításának eljárása): intézményvezetőnek; 
gyermekvédelmi terület - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet  
15.  §  (7)-(8)  (gyermekjóléti  szolgálat  tanácskozásán  való 
részvétel): intézményvezetőnek; 
40/A.  §  (bölcsőde  nyári  nyitvatartási  rendjéről  való  szülői 
tájékoztatás): intézményvezetőnek; 
background image
81. § (különleges vagy speciális ellátásra szoruló gondozott 
gyermek  számára  a  fejlődéséhez,  illetve  fejlesztéséhez,  a 
gyógyulásához,  rehabilitációjához,  terápiájához  szükséges 
és indokolt eszközök beszerzése): intézményvezetőnek de-
legálja. 
III. Adatszolgáltatás, engedélyezés, térítési díjak - 29/1993. 
(II. 17.) Korm. rendelet  
7.  §  (2)  bekezdés:  (személyi  térítési  díj  megállapítás):  in-
tézményvezetőnek; 
Adatszolgáltatás, 
engedélyezés, 
térítési 
díjak 
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet  
2. § (szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az eljá-
rásról az ellátást igénybe vevő tájékoztatása): intézményve-
zetőnek; 
4. § (1) bekezdés (előgondozást végző személy tájékozódá-
sa: intézményvezetőnek; 
Adatszolgáltatás,  engedélyezés,  térítési  díjak  -  226/2006. 
(XI.20.) Korm.rend.  
13/C. § (1) bekezdés (igénybevevői nyilvántartásba történő 
adatszolgáltatás): intézményvezetőnek delegálja. 
Ezzel  egyidejűleg  kéri  a  diakóniai  bizottságot,  hogy  az  in-
tézményvezető feletti munkáltatói jogkör és egyéb jogkörök 
igazgatótanácsra történő delegálására tegyen javaslatot. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
 
 
151/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmény feladatellátási szándékáról 
Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  az 
egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 1. §ra 
–  kinyilvánítja  a  MOHA  Mozgáskorlátozottak  Otthonháza 
Alapítvány támogatott lakhatás feladat átvételét, annak dia-
kóniai intézményben való ellátását. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
 
 
153/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
SION diakóniai intézmény alapító okiratának módosítá-
sáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4. § (2) bekezdésére – a 105/2014. (V. 8.) országos presbi-
tériumi  határozat  egyidejű  hatályon  kívül  helyezésével,  a 
SION Nevelőszülői Hálózat (Budapest-Csillaghegy) diakó-
niai intézmény alapító okiratának módosítását támogatja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
154/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
győri Insula Lutherana beruházásról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a Győri Evan-
gélikus  Egyházközség  által  folytatott  Insula  Lutherana  be-
ruházásról szóló gyülekezeti tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felkéri az országos irodát a létrehozandó bizottság mindkét 
fél által javasolt tagjainak előzetes összehívására. A bizott-
ság feladata a projekt ütemezés lépéseinek végigtárgyalása, 
melynek  eredményeként  szülessen  meg  olyan,  mindkét  fél 
által elfogadható megállapodás, melyet az országos iroda a 
soron következő presbitériumi ülés elé terjeszt elfogadásra.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 26. 
 
 
155/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
Kántorképző egyházzenei intézmény intézményvezetője 
újraválasztásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/B.  §-ra  –  a  Kántorképző  Intézet  (Fót)  egyházzenei  in-
tézmény intézményvezetőjének Bence Gábort újraválasztja. 
Az  intézményvezetői  megbízás  5  tanévre,  2014.  július  1. 
napjától 2019. június 30. napjáig szól azzal, hogy az orszá-
gos irodaigazgató felhatalmazást kap a szerződés aláírására. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2014. július 1. 
 
 
156/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
országos presbitériumi határozat módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - 87/2014. (V. 
8.) országos presbitériumi határozat módosításával - a gyü-
lekezeti  és  missziói  osztály  feladatait  az  álláshely  létesíté-
sek mellett az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) gyermek és ifjúsági munka, 
b) hitoktatási munkaág, 
c) gyülekezet- támogatás, 
d) gyülekezet-építés 
Az országos presbitérium, az egyház missziói koncepciójá-
nak  zsinat  általi  meghatározását  követően,  misszió  szerve-
zeti felépítését újratárgyalja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
156/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
országos irodai álláshelyekről és finanszírozásukról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 149. §-a alapján az országos iroda gyüleke-
zeti  és  missziói  osztályán  osztályvezetői  és  gyülekezet-
építési  álláshelyet  létesít.  A  bérköltség  finanszírozására  - 
utalva a Magyarországi Evangélikus Egyház 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 2014. évi I. törvény 6. § (1) bekezdésére 
-  a  X7031012  Általános  tartalék  költségvetési  sorról 
5.500.000,- Ft-ot átcsoportosít az alábbi keretekre: 
-
 
X7031001/12 Illetmények 
4.100.000,- Ft 
-
 
X7031001/13 Béren kívüli juttatások 
300.000,- Ft 
-
 
X7031001/16 Bérjárulékok 
1.100.000,- Ft 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
156/3/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
osztályvezetői jogviszony létesítése jóváhagyásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  144.  §  (3)  bekezdése  alapján  jóváhagyja 
background image
Németh Zoltán lelkésszel, a gyülekezeti és missziói osztály 
vezetőjével  való szolgálati  jogviszony  létesítését  2014. au-
gusztus 1. napjával. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 25. 
 
 
157/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
gazdasági bizottság tagjai megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 149. §-a alapján – Csík Attila lemondásának 
tudomásulvételével  egyidejűleg  –  dr.  Szentpétery  Kálmánt 
az országos gazdasági bizottság tagjának megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
157/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai bizottság tagjai megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 149. §-a alapján – Krámer György lemon-
dásának tudomásulvételével  egyidejűleg  –  dr. Cserháti Pé-
tert az  országos diakóniai bizottság tagjának megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
158/1/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
MAEK küldöttekről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva a Ma-
gyar  Evangélikus  Konferenciáról  szóló  2/2014.  (V.  8.)  or-
szágos  szabályrendelet  3.  §  (2)  bekezdésre  a  Konferencia 
Tanácsába  Szemerei  János  püspököt  és  Mészáros  Tamás 
felügyelőt delegálja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
158/2/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
MAEK főtitkáráról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva a Ma-
gyar  Evangélikus  Konferenciáról  szóló  2/2014.  (V.  8.)  or-
szágos  szabályrendelet  4.  §  (2)  bekezdésre  a  Konferencia 
főtitkárának Végh Szabolcsot jelöli ki. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
159/2014. (VI. 26.) országos presbitériumi határozat 
Sztehlo ösztöndíj bizottság elnökéről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  a 
Sztehlo Gábor ösztöndíjról szóló 1/2009. (IX. 10.) országos 
szabályrendelet 5. § (2) bekezdésére  -  a  2012-18 általános 
választási  ciklus  időtartamára  a  bizottság  elnöki  tisztségé-
ben Bencze Andrást megerősíti. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2014. július 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930