OP határozatok 2017.09.13.- 12.18.

B1_ophat_20171001-1206(2) közlöny.pdf — PDF document, 177Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

106/1/2017. (IX. 13.) országos presbitériumi határozat  

Abaffy diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  az  Abaffy 
Gyula  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót)  diakóniai  in-
tézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gaz-
dasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 12. 
 
 

107/1/2017. (IX. 13.) országos presbitériumi határozat  

Siló diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Siló Evan-
gélikus  Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  diakóniai  intézmény 
alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bi-
zottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 12. 
 
 

108/1/2017. (IX. 13.) országos presbitériumi határozat  

Oltalom diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  az  Oltalom 
Szeretetszolgálat (Nyíregyháza) diakóniai intézmény alapí-
tó okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 12. 
 
 

109/1/2017. (IX. 13.) országos presbitériumi határozat  

Sarepta diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Sarepta Bu-
dai Evangélikus Szeretetotthon, Idősek és Fogyatékos Sze-
mélyek  Otthona  
diakóniai  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyását 
követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 12. 
 
 

110/1/2017. (IX. 13.) országos presbitériumi határozat  

Tessedik diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdése  alapján  megállapítja,  hogy  a  Tessedik 
Sámuel  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Gödöllő)  diakóniai 
intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  szakmai  és  a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 12. 
 

 

111/1/2017. (IX. 13.) országos presbitériumi határozat  

kondorosi diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdése  alapján megállapítja, hogy a  Kondorosi 
Evangélikus Nyugdíjasház diakóniai intézmény alapító ok-
iratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jó-
váhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 12. 
 
 

113/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  Ordass  Lajos-díjról  és  a  Prónay  Sándor-
díjról szóló 1/2007. (V. 10.) számú szabályrendelet 3. § (2) 
bekezdését akként módosítja kizárólag a 2017. évre vonat-
kozóan, hogy a díjazás 12 főnek adható. 
Határidő: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2017. november 11. 
 
 

115/2/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

Béthel missziói intézmény intézményvezetője választá-

sáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
16.  §-ra  a  Béthel  Missziói  Otthon  (Piliscsaba)  intézmény-
vezetőjének  megválasztja  Kézdy  Pétert  2017.  október  1. 
napjától 2022. szeptember 30. napjáig. Az országos presbi-
térium  felhatalmazza  az  országos  iroda  igazgatóját  a  szer-
ződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

116/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

pilisi diakóniai intézmény intézményi lelkészének meg-

választásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
30.  §-ra  –  a  Pilisi  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai 
intézmény  intézményi  lelkészének,  Kárnyáczki  Esztert 
megválasztja 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 
31. napjáig határozott időtartamra. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

117/1/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  
ÉLIM diakóniai intézmény intézményvezetője megvá-

lasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-

background image

va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
16. §-ra –az Élim Evangélikus Szeretetotthon diakóniai in-
tézmény  intézményvezetőjének,  Sípos  Ilonát  megválasztja 
2017. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig ter-
jedő időszakra. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

118/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat hegyháti diakóniai intézmény átvé-

teléről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi 
a  Tamási-Simontornyai  Városkörnyéki  Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása által fenntartott Hegyhát In-
tegrált  Szociális  Intézmény  diakóniai  intézmény  feladatát-
vétel vonatkozásában. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos 
irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az 
alapító  okirat  létrehozása,  módosítása  feltételeinek  fennál-
lását. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 
 

120/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

Líceum köznevelési intézmény ingatlanvásárlásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
7. § (2) bekezdés d) pontjára - a Berzsenyi Dániel Evangé-
likus  (Líceum)  Gimnázium  és  Kollégium  (Sopron)  ingat-
lanvásárlási  szándékát  (Sopron,  Templom  utca  17.)  jóvá-
hagyja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

121/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat 

Líceum köznevelési intézmény intézményi lelkészi laká-

sának értékesítéséről és vételéről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
7. § (2) bekezdés d) pontjára - a Berzsenyi Dániel Evangé-
likus  (Líceum)  Gimnázium  és  Kollégium  (Sopron)  iskola-
lelkésze  által  használt,  a  Magyarországi  Evangélikus  Egy-
ház tulajdonában álló a Sopron 127/A/24 hrsz alatt nyilván-
tartott, a természetben 9400 Sopron, Hátsókapu utca 8. III/ 
1.sz. alatt található ingatlan értékesítését, és új ingatlan Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház általi vásárlását legfeljebb 
22.700.000,-  Ft  vételár  összegben  jóváhagyja,  azzal  hogy 
amennyiben  szükséges  az  intézmény  saját  költségvetése 
terhére  vállalja  a  további  vételárrész  megfizetését.  Ezzel 
egyidejűleg  felhatalmazza  az  országos  irodaigazgatót  az 
adásvételi szerződések aláírására. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. október 20. 
 

 

122/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat csömöri köznevelési intézmény átvé-

teléről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi 
a csömöri köznevelési intézmény feladatátvétel vonatkozá-
sában. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, hogy e 
szándéknyilatkozat  alapján  vizsgálja  meg  az  alapító  okirat 
létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

124/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat csepeli köznevelési intézmény átvé-

teléről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – a kérelmezett intézményalapítási, át-
vételi  szándékot  elutasítja  a  Szabóky  Adolf  Általános  és 
Szakképző  Iskola  (Budapest-Csepel)  köznevelési  intéz-
mény feladatátvétel vonatkozásában.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

127/1/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  
Podmaniczky köznevelési intézmény intézményi lelké-

szének megválasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
30. §-ra – a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Ál-
talános  Iskola  (Budapest)  köznevelési  intézmény  intézmé-
nyi  lelkészének,  Brebovszkyné  Pintér  Mártát  megválasztja 
2017.  augusztus  15.  napjától  2018.  augusztus  14.  napjáig 
tartó határozott, heti 40 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

127/2/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

Szeberényi köznevelési intézmény intézményi lelkészé-

nek megválasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
30. §-ra – a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimná-
zium,  Szakgimnázium,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú 
Művészeti  Iskola  és  Kollégium  (Békéscsaba)  köznevelési 
intézmény  intézményi  lelkészének,  Réth  Katalint  megvá-
lasztja  2017.  augusztus  15.  napjától  2018.  augusztus  14. 
napjáig tartó határozott, heti 40 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

background image

127/3/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

bonyhádi köznevelési intézmény intézményi lelkészének 

megválasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
30. §-ra – a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázi-
um, Kollégium  köznevelési intézmény általános iskolai in-
tézményi  lelkészének,  Barcsik  Zoltánt  megválasztja  2017. 
augusztus 15. napjától 2018. augusztus 14. napjáig tartó ha-
tározott, heti 20 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

127/4/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

bonyhádi köznevelési intézmény intézményi lelkészének 

megválasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
30. §-ra – a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázi-
um, Kollégium  köznevelési intézmény általános iskolai in-
tézményi  lelkészének,  Schaller  Bernadettet  megválasztja 
2017.  augusztus  15.  napjától  2018.  augusztus  14.  napjáig 
tartó határozott, heti 20 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

127/5/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

nyíregyházi köznevelési intézmény intézményi lelkészé-

nek megválasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus  Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
30. §-ra – a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium  (Nyíregyháza)  köznevelési  intézmény  intézményi 
lelkészének,  Sinkó  Gábor  Vilmost  megválasztja  2017.  au-
gusztus 15. napjától 2018. augusztus 14. napjáig tartó hatá-
rozott, heti 40 órás időtartamra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

127/6/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

Vajda köznevelési intézmény intézményi lelkészének 

megválasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
30. §-ra – a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) 
köznevelési  intézmény  intézményi  lelkészének,  Zahorecz 
Pált  megválasztja  2017.  augusztus  15.  napjától  2018.  au-
gusztus 14. napjáig tartó határozott, heti 20 órás időtartam-
ra. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

127/7/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

kőszegi köznevelési intézmény intézményi lelkészének 

szolgálatáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
30. §-ra – a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola  és  Kollégium  köznevelési  intézmény  intézményi 
lelkészének,  Zsóri-Ments  Orsolyának  a  szolgálatát  heti  40 
órás,  határozatlan  időtartamú  szolgálati  időben  állapítja 
meg. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

128/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

aszódi köznevelési intézmény igazgatótanácsa összetéte-

léről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va  a  2005. évi VIII. törvény  11. §-ra  és a  176/1/2012. (X. 
25.)  országos  presbitériumi  határozatra  –  az  Aszódi  Evan-
gélikus  Petőfi  Gimnázium,  Általános  Iskola  és  Kollégium 
köznevelési  intézmény  igazgatótanácsának  összetételét  az 
intézményi  képviselők  számának  1  főre  csökkentésével 
módosítja. 
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

129/1/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

kőszegi intézmény köznevelési intézmény 

intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdése alapján a Kőszegi Evangélikus Szak-
gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium köznevelési in-
tézmény  vezetőjének  2017.  szeptember  1.  napjától  2018. 
augusztus  15.  napjáig  Illés  Péter  intézményvezetői-
helyettest  bízza  meg.  Az  országos  presbitérium  felhatal-
mazza az országos irodaigazgatót a szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 
 

132/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr jelentéséről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyház háztartásáról szóló 2016. évi VI. törvény 46. §-ra - a 
Kőszegi  Evangélikus  Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és 
Kollégium, a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Óvoda (Szarvas), a Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium (Szarvas), a Tótkomlósi Evangéli-
kus  Óvoda,  a  Hajnalcsillag  Evangélikus  Óvoda  (Celldö-
mölk) köznevelési intézményekben, illetve az Abaffy Gyula 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót),  Oltalom  Szeretet-
szolgálat  (Nyíregyháza),  a  Nádasdi  Evangélikus  Diakóniai 
Központ, a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon, Idő-
sek és Fogyatékos Személyek Otthona 
és a Gyermeksziget 
Evangélikus  Családi  Napközi  (Piliscsaba),  a  Tótkomlósi 
Evangélikus  Szeretetszolgálat,  a  Sartoris  Szeretetszolgálat 
(Nemescsó)  diakóniai  intézményekben,  valamint  az  Evan-

background image

gélikus  Kántorképző  Intézet  (Fót)  egyházzenei  intézmény-
ben  végzett  szabályszerűségi-pénzügyi  belső  ellenőri  vizs-
gálatáról,  valamint  az  utóvizsgálatokról  szóló  jelentést  tu-
domásul veszi.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

133/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - az Andorka Eszter Programról szóló 1/2016. 
(XII.  15.)  országos  szabályrendelet  módosítását  elfogadja. 
Az  országos  presbitérium  kéri  az  országos  irodát,  hogy  a 
szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben 
jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

134/2017. (IX. 21.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  evangélikus  hitoktatás  tartalmi,  munka-
ügyi,  jogi,  valamint pénzügyi kereteiről szóló 3/2014. (VI. 
18.)  országos  szabályrendelet  módosítását  elfogadja.  Az 
országos  presbitérium  kéri  az  országos  irodát,  hogy  a  sza-
bályrendelet  és  annak  módosítása  egységes  szerkezetben 
jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. október 20. 
 
 

137/2017. (XI. 8.) országos presbitériumi határozat  

Epszti köznevelési intézmény alapító okiratának módo-

sításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  - 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy az Evangé-
likus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Inté-
zet  (Budapest)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának 
módosítása - a telephelyként feltüntetett City Corner Iroda-
ház (1091 Budapest, Üllői út 25.) törlésével - a szakmai és a 
gazdasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. december 8. 
 
 

138/1/2017. (XI. 8.) országos presbitériumi határozat  

Élim diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  - 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Élim 
Evangélikus  Szeretetotthon  (Nyíregyháza)  diakóniai  intéz-

mény alapító okiratának módosítása  a szakmai és a gazda-
sági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. december 8. 
 
 

139/1/2017. (XI. 8.) országos presbitériumi határozat  

Abaffy diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  - 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény  4.  §  (2)  bekezdésre  –  megállapítja,  hogy  az  Abaffy 
Gyula  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Arnót)  diakóniai  in-
tézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gaz-
dasági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. december 8. 
 
 

140/1/2017. (XI. 8.) országos presbitériumi határozat  

pilisi diakóniai intézmény alapító okiratának 

módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  - 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény 4. § (2) bekezdésre – megállapítja, hogy a Pilisi Evan-
gélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény alapító okira-
tának  módosítása  a  szakmai és a  gazdasági bizottság jóvá-
hagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. december 8. 
 
 

148/2017. (XI. 9.) országos presbitériumi határozat  

struktúra munkacsoport javaslatáról  

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház  szervezetéről  és igazgatásáról szóló 128. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 23/2016. (XI. 19.) 
zsinati határozatra – a munkacsoport által készített, az egy-
ház  működésének  szerkezeti  egyszerűsítését  tartalmazó  ja-
vaslatát, határozataként a zsinat ülése elé terjeszti. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2017. november 14. 
 

 

149/2017. (XI. 9.) országos presbitériumi határozat  

intézményvezetői értékelésről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az in-
tézményvezetők  2017.  évi  értékelésénél  az  alábbi  intéz-
ményvezetőket a következők szerint minősíti: 
a) kiválóan megfelelt: Erdészné Nagy Éva, Pampuch Zoltán 
Gábor és Molnár Istvánné 
b)  jól  megfelelt:  Andorka  Gábor,  Köveskúti  Péter,  Szent-
györgyiné Szlovák Mária, Dr. Rückné Mező Györgyi, Vígh 
Roland, Udvarhelyi Attila és Kitajkáné Szántai Mária 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. december 8. 
 
 

150/2017. (XI. 9.) országos presbitériumi határozat  

background image

Péterfy díj adományozásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  Hallgatóné  Hajnal  Juditnak,  kiváló  pedagógusi  és 
intézményvezetői  munkája  elismeréseként  Péterfy  Sándor 
díjat adományoz. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. december 8. 
 
 

152/2017. (XI. 9.) országos presbitériumi határozat  

Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költség-

irányzatáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján - 
utalva a 104. § (6) bekezdés c) pontjára - a Magyarországi 
Evangélikus Egyház 2018. évi költségirányzatát 
16.144.600.000,- Ft bevételi főösszeggel, és 
16.893.500.000,- Ft kiadási főösszeggel, mint a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetését zsinati 
elfogadásra javasolja. 
Felelős: Prőhle Gergely és Csorba Gábor 
Határidő: 2017. november 14. 
 
 

153/1/2017. (XI. 9.) országos presbitériumi határozat  

hegyháti evangélikus diakóniai intézmény alapításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
3.  §  (1)  bekezdésére  –  a  Hegyháti  Evangélikus  Szeretet-
szolgálat diakóniai intézményt 2018. január 1. napja hatály-
lyal megalapítja, költségvetéstervezetét elfogadja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

155/1/2017. (XI. 9.) országos presbitériumi határozat 

felsőoktatási intézményi feladatok bővítéséről  

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján támo-
gatja  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  szakmai-
intézményi igényeknek megfelelő – pedagógus- és szociális 
munkatársi-  képzés,  további  társadalomtudományi  irányok 
stb.) - feladatbővítését, képzési kínálatának és kutatási port-
fóliójának  kiterjesztését  és  az  ehhez  szükséges  szervezeti 
fejlesztések és költségvetési tervezés elindítását.  
Felelős: Gáncs Péter és Fábri György 
Határidő: 2017. december 9. 
 
 

156/2017. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 

szarvasi ingatlanok ajándékozásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  d)  pontja  alapján  hozzájárul  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  tulajdonában  álló,  a 
Szarvas  2040/A/1-3  hrszámú  ingatlanokra  vonatkozó  -  1/2 
tulajdoni arányban a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egy-
házközséggel  és  1/2  tulajdoni  arányban  a  Szarvas-
Újtemplomi  Evangélikus  Egyházközséggel  történő  -  aján-

dékozási  szerződés  megkötéshez.  Felhatalmazza  az  orszá-
gos irodaigazgatót az ajándékozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 12. 
 
 

157/2017. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat aszódi köznevelési intézmény átvéte-

léről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi 
az  aszódi  óvoda  köznevelési  intézmény  feladatátvétel  vo-
natkozásában. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, 
hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. december 12. 
 
 

158/2017. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 

múzeumlátogatási projektről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján - hosz-
szútávú elköteleződésként a költségvetési törvényben rögzí-
tetten - 2018. január elsejétől három éven keresztül javasol-
ja  annak  támogatását,  hogy  az  evangélikus  közoktatási  in-
tézmények  tanulói  a  tanulmányaik  során  legalább  egyszer 
jussanak el Budapestre, az Evangélikus Országos Múzeum-
ba  úgy,  hogy  az  egész  napos  program  a  legköltséghatéko-
nyabb legyen, figyelembe véve és beszámítva az állam által 
adott  utazási  kedvezményeket  is.  A  múzeumlátogatás  me-
netének koordinálását az országos iroda nevelési és oktatási 
osztálya végzi. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. december 12. 
 
 

160/2017. (XI. 13.) országos presbitériumi határozat 

gyűjteményi intézmény szervezeti és működési szabály-

zatáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdése a) pontja alapján - 
utalva az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. tör-
vény 7. § (1) bekezdés b) pontjára – az Evangélikus Orszá-
gos Gyűjtemény intézmény szervezeti és működési sza-
bályzatát jóváhagyja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 12. 
 
 

162/1/2017. (XII. 6.) országos presbitériumi határozat 

nádasdi diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-

tásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  - 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény  4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  a  Nádasdi 
Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai intézmény alapí-

background image

tó okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság 
jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

164/1/2017. (XII. 6.) országos presbitériumi határozat 

Siló diakóniai intézmény alapító okiratának módosítá-

sáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  a)  pontja  alapján  - 
utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló 2005.  évi  VIII.  tör-
vény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Siló Evan-
gélikus  Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  diakóniai  intézmény 
alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bi-
zottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. december 31. 

 

 

167/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat  

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi  jogszabályokról  szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.  § 
(3)  bekezdésére  –  az  országos  presbitérium  ügyrendjéről 
szóló 1/2013. (III. 13.) országos szabályrendelet  módosítá-
sát  elfogadja.  Az  országos  presbitérium  kéri  az  országos 
irodát, hogy a  szabályrendelet és annak  módosítása  egysé-
ges  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház  hivatalos  lapjá-
ban. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

168/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

EHE rektorválasztási pályázat kiírása 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37. § (4) bekezdésére – az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem rektori pályázatát kiírja, és az országos ügyész állásfog-
lalását megküldi a Szenátusnak. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

171/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

belső ellenőr 2018. évi munkatervéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  149.  §-a  alapján  –  utalva  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Országos  Irodájáról 
szóló  2/2010.  (II.  10.)  országos  szabályrendelet  44.  §  (2) 
bekezdésére  -  a  belső  ellenőr  2018.  évi  munkatervét 
elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

172/1/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  Zelenka  Pál  Evangélikus  Szolidaritási  Alap-
hoz  kapcsolódó  egyházközségi  támogatásról  szóló  7/2013. 
(XI.  29.)  országos  szabályrendelet  -  hatályát  és  a  járulék 
2018.  évi  mértékét  érintő  -  módosítását  elfogadja.  Az  or-
szágos presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabály-
rendelet és annak módosítása egységes szerkezetben jelen-
jen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

174/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

intézményvezetői értékelésről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az in-
tézményvezetők  2017.  évi  értékelésénél  az  alábbi  intéz-
ményvezetőket a következők szerint minősíti: 
a) kiválóan megfelelt: Tölli Balázs 
b) jól megfelelt: Szűcs Gábor 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

177/1/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

Szedik diakóniai intézmény intézményvezetője megvá-

lasztásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/B.  §-ra  –  a  Szombathelyi  Evangélikus  Diakóniai  Köz-
pont  diakóniai  intézmény  intézményvezetőjének,  Greger-
sen-Labossa  Györgyöt  megválasztja  2018. január  1.  napjá-
tól 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

178/1/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

Abaffy diakóniai intézmény intézményvezetője megvá-

lasztásáról

 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/A. §-ra – az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat 
(Arnót)  intézményvezetői  feladatainak  ellátására  Buday 
Barnabást  –  a  2018.  január  1.  2018. december  31.  napjáig 
terjedő időtartamra megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

179/1/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

Túrmezei diakóniai intézmény intézményvezetője meg-

választásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 

background image

17/B. §-ra – a Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszol-
gálat  (Balassagyarmat)  diakóniai  intézmény  intézményve-
zetőjének, Ács Andreát megválasztja 2018. január 1. napjá-
tól 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 
 

180/1/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

hegyháti diakóniai intézmény intézményvezetője megbí-

zásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17.  § (12)  bekezdésére  –  a  Hegyhát  Evangélikus  Szeretet-
szolgálat  (Gyönk)  diakóniai  intézmény  intézményvezetői 
feladatainak ellátásával  megbízza Bíró Kornéliát  – a 2018. 
január 1. napjától 2018. december 31.  napjáig terjedő idő-
tartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

183/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  a  Sztehlo  Gábor  tanulmányi  és  szociális  se-
gélyről szóló 3/2017. (XII. 14.) országos szabályrendeletet 
elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

184/2017. (XII. 14.) országos presbitériumi határozat 
révfülöpi intézmény intézményvezetője megbízásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  a  33/2014.  (II.  6.)  országos  presbitériumi  határozatra  – 
megköszönve  és  támogatva  dr.  Hafenscher  Károlynak  a 
Magyarország Kormánya által létrehozott Reformáció Em-
lékbizottságban  végzett  miniszteri  biztosi  feladatellátását, 
az  Ordass  Lajos  Evangélikus  Oktatási  Központ  (Révfülöp) 
egyházi  intézményben  végzett  intézményvezetői  feladatai-
nak ellátására vonatkozó fenntartó döntését 2018. június 15. 
napjáig meghosszabbítja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

185/2017. (XII. 18.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat szarvasi óvoda átvételéről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va  az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi 
a  szarvasi  óvoda  köznevelési  intézmény  feladatátvétel  vo-
natkozásában. Ezzel egyidejűleg felkéri az országos irodát, 

hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat létrehozása, módosítása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2018. február 8. 
 
 

186/2017. (XII. 18.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai álláshely létesítéséről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az egyház  szervezetésről és igazgatásáról  szóló 2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján gazda-
sági  és  szakmai  referensi  munkakör  betöltésére  álláshelyet 
hoz  létre  az  országos  iroda  diakóniai  osztályán,  diakóniai 
tartalékalap keret terhére. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

187/2017. (XII. 18.) országos presbitériumi határozat  

hegyháti diakóniai intézmény igazgatótanácsa összetéte-

léről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  alapján  –  utalva  a 
2005.  évi  VIII.  törvény  11.  §-ra  –  a  Hegyáti  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  (Gyönk)  diakóniai  intézmény  igazgatóta-
nácsának összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
1) intézményvezető 
2) intézményi lelkész 
3) gazdasági vezető 
4) egyházközség küldött: 1 fő 
5) egyházmegye küldött: 1 fő 
6) fenntartói küldött: 3 fő 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2018. február 8. 

 

 

189/2017. (XII. 18.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület-
ről szóló 4/2017. (XII. 14.) országos szabályrendeletet elfo-
gadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930