OP határozatok 20160922

ophat_közlöny_20160922.pdf — PDF document, 267Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

108/1/2016. (IX. 14.) országos presbitériumi határozat 

Szedik diakóniai intézmény alapító okiratának módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Köz-
pont diakóniai intézmény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazdasági bizottság jóváhagyását 
követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
 

111/1/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

belső ellenőr jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyház háztartásáról szóló 2000. évi 
I. törvény 7/B. § (3) bekezdésére az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas), az Evangélikus 
Szeretetház (Győr), a Győri Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat (Orosháza), a Filadelfia Szociális Köz-
pont (Nyírtelek) diakóniai intézményekben, valamint az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollé-
gium, az Evangélikus Középiskola Kollégium (Budapest) köznevelési intézményekben, valamint Evangé-
likus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) felsőoktatási intézményben végzett szabályszerűségi-pénzügyi, 
valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának pénzkezeléséről szóló belső ellenőri 
jelentést tudomásul veszi.  
Ugyancsak  elfogadja  a  Kerekerdő  Evangélikus  Óvoda  (Lajoskomárom)  köznevelési  intézmény  soronkí-
vüli szabályszerűségi-pénzügyi vizsgálatáról szóló jelentést. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

111/2/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

munkáltatói jog gyakorlásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 18. § (2) bekezdésére – Kerekerdő Evangélikus Óvoda (Lajoskomárom) közneve-
lési intézmény intézményvezetőjét, Schoderbeck Máriát a munkavállalói kötelezettségeinek elmulasztásá-
ért  az Mt. 52. § (1) bekezdés c-e) pont  alapja  és a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a 
alapján, írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 
Az országos presbitérium tájékoztatja az intézményvezető munkavállalót, hogy ismételt kötelezettségsze-
gése esetén minden további intézkedés helyett az Mt-ben írt munkaviszony megszüntetése szabályai sze-
rint jár el. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

115/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

országos szabályrendelet módosításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján - utalva az egyházi jogszabályokról szóló 2005 
évi VI. törvény 4. § (3) bekezdésére - az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénz-
ügyi kereteiről szóló 3/2014. (VI. 18.) országos szabályrendelet  módosítását elfogadja, ezzel tudomásul 
veszi,  hogy  –  szükség  esetén  -  az  egyház  szabadon  rendelkezésre  álló  keretei  csökkennek.  Az  országos 
presbitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és annak módosítása egységes szerkezetben 
jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. december 15. 
 

background image

 

116/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

intézményátvételi szempontrendszerről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a 37/2011. (III.17.) országos presbitéri-
umi  határozat  nevelési-oktatási  intézményekre  vonatkozó  szabályozásának  módosításával  egyidejűleg 
úgy határoz, hogy az országos iroda illetékes osztálya kizárólag alábbi szempontok vizsgálata alapján, to-
vábbá az alább  meghatározott feltételek teljesülése esetén javasolja nevelési-oktatási  intézmény egyházi 
jogi  személy  általi  fenntartásba  vételét,  vagy  nevelési-oktatási  intézmény  egyházi  fenntartásban  történő 
alapítását. 
 
ORSZÁGOS PRESBITÉRIUMI ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
A szándékolt intézményátvétel előtt a Magyarországi Evangélikus Egyház 2005. évi VIII. törvény 1. § (2) 
bekezdésben meghatározott szándéknyilatkozaton túl az országos presbitérium tekintse át, és nyilvánítsa 
az egyházpolitikai elvekkel összeegyeztethetőnek az adott intézmény átvételét. Az erről szóló határozati 
formába foglalt szándéknyilatkozat egyben kötelezi a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iro-
dájának Nevelési és Oktatási Osztályát, hogy az Építési Osztállyal együttműködve szakértők bevonásával 
munkacsoportot hozzon létre, amely elvégzi az alábbi szempontok vizsgálatát. 
 
TELEPÜLÉS (FŐVÁROS ESETÉBEN KERÜLET) 
Az alábbi szempontokat minden esetben kellő alapossággal, hivatalos adatok alapján szükséges vizsgálni.  

a)

 

Mennyi a település lélekszáma? 

b)

 

Milyen a településen élő lakosság nemzetiségi összetétele? 

c)

 

Milyen a település lakosságának felekezeti összetétele.  

d)

 

Milyen a település köznevelésben potenciálisan érintett népességének aránya a településnépessé-

gén belül? 

e)

 

Hány az átvenni/alapítani szándékolt intézménnyel azonos profilú nevelési-oktatási intézmény van 

a településen, ez utóbbin belül milyen az egyházi fenntartásban lévő intézmények aránya? 

f)

 

Ugyanezek a szempontok hogyan teljesülnek a település vonzáskörzetében (ha releváns)?  

Az alábbi indikátoroknak teljesülése javasolt az átvétel megvalósulásához. 

a)

 

A település lélekszáma ne legyen kevesebb 3500 főnél. 

b)

 

Ha van a településen szignifikáns nemzetiségi népesség, az lehetőség szerint olyan legyen, amely 

hagyományaiban nem kötődik más felekezethez. 

c)

 

Az  intézmény  profilja  által  érintett,  népesedési  adatok  alapján  prognosztizálható  gyer-

mek/tanulólétszám legalább öt évre előre tervezhetően biztosítsa az intézmény normatív támoga-
tásból történő fenntartását. 

d)

 

A településen és közvetlen vonzáskörzetében az átvenni/alapítani szándékolt intézmény profiljával 

azonos köznevelési  feladat ellátásában  lehetőleg  ne  legyen  másik egyházi  fenntartásban  működő 
nevelési-oktatási intézmény.  Ha mégis van, akkor szükséges kimutatni, hogy mi az a többlet, ami 
az  evangélikus  fenntartásba  kerülő  intézmény  vonzereje  más  felekezetek  intézményeihez  képest. 
(Például jelentősek a település evangélikus hagyományai, vagy az intézmény olyan képzési profilt 
nyújt, amely a felmérések alapján vonzó, és más intézményekben nincs stb.) 

e)

 

Ha a településen és vonzáskörzetében több hasonló profilú nevelési-oktatási intézmény is műkö-

dik,  a település  legyen  jól  megközelíthető,  vonzáskörzetében  töltsön  be  központi  szerepet.  (Me-
gyeszékhely, járási központ, közlekedési csomópont.) 

 
INGATLAN 
Az alábbi szempontokat minden esetben kellő alapossággal, hivatalos okiratok alapján szükséges vizsgál-
ni. 

a)

 

Az ingatlan tulajdonjoga, használati joga. 

b)

 

A nevelés-oktatás célját szolgáló épület megfelelése az ágazati jogszabályoknak. 

c)

 

A nevelés-oktatás célját szolgáló épület megfelelése az tűzvédelmi, balesetvédelmi, épülethaszná-

lati előírásoknak. 

d)

 

A nevelés-oktatás célját szolgáló épület állaga. 

background image

Az alábbi indikátoroknak teljesülése javasolt az átvétel megvalósulásához 

a)

 

Az ingatlan legyen a Magyarországi Evangélikus Egyház és/vagy belső jogi személye tulajdoná-

ban. 

b)

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében legyen hosszú távra (minimum öt évre) visszavonha-

tatlanul biztosított az ingatlan használata. 

c)

 

Az ingatlan helyiségei és berendezési tárgyai feleljenek meg köznevelési ágazati jogszabályban le-

írtaknak (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet melléklete.) 

d)

 

Ha a feladatellátás felmenő rendszerben valósul meg, és az épület a tervezett tanulólétszámra elő-

írt  feltételeknek  is  így  feleltethető  meg,  az  átvétel  előtt  szükséges  a  bővítést  biztosító  források 
konkrét megjelölése. 

 
TELEPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ GYÜLEKEZET 
Az alábbi szempontokat minden esetben vizsgálni, a helyben illetékes lelkész és felügyelő bevonásával a 
gyülekezettel egyeztetni kell. 

a)

 

Van-e a településen egyházközség? 

b)

 

Van-e a település vonzáskörzetében egyházközség, leányegyház, fiókegyház? 

c)

 

Milyen  a  gyülekezet  lélekszáma  a  választói  névjegyzék,  továbbá  a  spirituális  és  gyülekezeti  kö-

zösségi alkalmakon résztvevők, a keresztelések, a hitoktatásba bevontak szerint? 

d)

 

A település szerint illetékes gyülekezet közgyűlése elkötelezett-e a köznevelési intézmény támoga-

tása irányában? 

e)

 

Rendelkezik-e  a  gyülekezet  olyan  ingatlannal,  amely  segítheti  az  intézmény  humánerőforrás-

gazdálkodását (pl. szolgálati lakás iskolalelkésznek, pedagógusnak). 

Az alábbi indikátoroknak teljesülése javasolt az átvétel megvalósulásához 

a)

 

A feladatellátás helyén gyülekezetnek (egyházközségnek, vagy a település vonzáskörzetében levő 

egyházközségnek) kell működnie. 

b)

 

A gyülekezet lelkész és felügyelő által hitelt érdemlően igazolt lélekszáma legalább 100 fő legyen. 

c)

 

A  gyülekezet  közgyűlése  tegyen  támogató  nyilatkozatot  a  nevelési-oktatási  intézmény  átvétele, 

alapítása előtt, hogy az intézmény spirituális életét támogatni fogja. 

d)

 

Előnyt jelent, ha a gyülekezet szükség esetén iskolalelkész és pedagógus elhelyezését tudja bizto-

sítani vagy támogatni. 

 
GYERMEK- ÉS TANULÓI POPOULÁCIÓ, SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 
Az alábbi feltételeket szükséges megvizsgálni. 

a)

 

A szülői közösség hogyan viszonyul az átvételhez? 

b)

 

Várható-e az átvétel kapcsán szokásosnál nagyobb mértékű kiiratkozás vagy beiratkozás? 

c)

 

Óvoda esetében várható-e csoportátszervezés (összevonás esetleg bővítés)? 

d)

 

Milyen az intézménybe járó gyermekek között a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya? 

e)

 

Milyen az intézményben tanulási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű és a kiemelkedően 

tehetséges gyermekek, tanulók aránya? 

f)

 

Biztosított-  e  az  intézményben  a  különleges  bánásmódot  igénylő  tanulókkal,  gyermekekkel  való 

foglalkozás? 

Az átvételhez az alábbi indikátorok teljesülése javasolt: 

a)

 

A szülők túlnyomó többsége ne legyen elutasító a keresztény értékrend mentén, evangélikus szel-

lemiségben történő neveléssel-oktatással szemben. 

b)

 

Iskola esetében a tanulói szervezet (diákönkormányzat) ne legyen elutasító a keresztény értékrend 

mentén, evangélikus szellemiségben történő neveléssel-oktatással szemben.  

c)

 

Az  átvétel  prognosztizálhatóan  ne  vezessen  jelentős  (10%  feletti)  gyermek-  és  tanulólétszám  – 

csökkenéshez. 

d)

 

Az átvétel után legalább a korábbival azonos szakmai színvonalon, azonos feltételek mellett való-

suljon meg a nevelés-oktatás, ne keletkezzenek nagyobb, szakmai szempontból kritikus létszámú 
csoportok. 

e)

 

A tehetséges, hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek 

támogatásának lehetősége előnyt jelent. 

background image

f)

 

Ha fentiek feltételei már az átvétel időpontjában is biztosítottak, akkor ez külön kiemeli az átvenni 

szándékolt intézmény jelentőségét. 

 
HUMÁNERŐFORRÁS 
Az alábbi szempontokat kell vizsgálni. 

a)

 

Vizsgálni  kell,  hogy  az  átvenni  szándékolt  intézmény  korábbi  nevelőtestületének  tagjai  milyen 

arányban akarnak az intézmény dolgozói maradni. 

b)

 

Vizsgálni kell,  hogy az átvenni  szándékolt  intézmény korábbi  nevelőtestületének tagjai elkötele-

zettek-e a keresztény szellemiségű nevelés és az evangélikus egyház mellett. 

c)

 

A dolgozók prognosztizálható távozásával  nem  várható-e hiányterület, hiányszak  megjelenése az 

intézményben? 

d)

 

Van-e  jogszabályoknak és egyházi törvényeknek minden tekintetben  megfelelő  intézményvezető-

jelölt az intézményátvétel- illetve alapítás előtt? 

Az intézmény átvételéhez az alábbi indikátoroknak javasolt teljesülniük: 

a)

 

Az intézményátvétel ne okozzon nagyarányú fluktuációt a pedagógusok körében. (25% vagy annál 

több). A keresztény értékrendet, tanításokat  nyíltan elutasító pedagógusok ne legyenek a nevelő-
testületben. 

b)

 

A  távozó  pedagógusok  megfelelő  végzettségű  és  képzettségű  dolgozókkal  történő  pótlása  –

különösen kis települések, városüres térségek esetén – legyen megnyugtató. 

c)

 

Az intézmény vezetésére jogszabályi és egyházi törvényi feltételeknek megfelelő intézményveze-

tő-jelölt írásbeli szándéknyilatkozata álljon rendelkezésre. 

 
GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI MEGFELELÉS 

1.

 

Vizsgálni kell az átvenni szándékolt intézmény MEE által alkalmazott költségvetésen alapuló 
pénzügyi tervét 

2.

 

A pénzügyi tervet két naptári évre (a tevékenység változás induló évére és az azt követő teljes 
naptári évre) normatívából finanszírozott tevékenységek esetében a tárgyévi normatíva tételek fi-
gyelembe vételével kell elkészíteni. 

3.

 

 A pénzügyi terv a következőket tartalmazza: 

a.

 

az intézmény tevékenysége szerinti normatíva számítása a tervezett létszámadatok és a 
tárgyévi normatíva adatok figyelembe vételével (ezeknek az adatoknak a szakmai oldalról 
tervezett létszámokon kell alapulnia, azzal egyezőnek kell lennie). 

b.

 

 a tevékenység-változáshoz annak megkezdésekor szükséges eszközök meghatározása (be-
fektetett eszközök – immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.; 
forgóeszközök – készletek, pénzeszközök, stb.) és annak biztosítási módja (térítés ellené-
ben / térítés nélkül történő átvétel, új beszerzés, meglévő eszközállomány felhasználása, 
stb.), számszerűen és szöveges kiegészítéssel. 

c.

 

az eredményterv, amiben külön kell szerepeltetni  

i.

 

új intézmény létrehozása esetén az új intézmény tervezett eredményét tárgyévre és 
tárgyévet követő évre vonatkozóan 

ii.

 

meglévő intézménybe tevékenység átvétele tevékenységi kör módosítása esetén a 
tárgyévre külön-külön a meglévő intézmény, az átvett/módosított tevékenység, és 
azok együttes adatát, továbbá a tárgyévet követő évre a közös működés eredményét  

d.

 

 a normatív támogatáson kívüli egyéb bevételekre és a hozzájuk kapcsolódó kiadásokra, 
ráfordításokra vonatkozó számítások részletes ismertetése. 

e.

 

 a működés során várható felhalmozási kiadások tervezete. 

f.

 

 a pénzeszközök változásának terve (likviditási terv), amely az eredményterven és a pénz-
ügyi terv egyéb adatain alapul, és amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény várható 
bevételei fedezetet biztosítanak-e várható kiadásaira, szüksége van-e a működési bevétele-
in kívül fenntartói vagy külső (hitel) források biztosítására. 

g.

 

 a személyi juttatások és személyi jellegű ráfordítások terve, az intézmény működéséhez 
szükséges munkakörök, létszámok, és azok betöltéséhez kapcsolódó bér és személyi jelle-
gű kifizetések számításának részletezése. 

4.

 

Vizsgálni kell az átvenni szándékolt intézmény hosszú távú szerződéseit. 

background image

5.

 

Vizsgálni kell az átvenni szándékolt intézmény személyi állományával kapcsolatban felmerülő ju-
bileumi jutalmakat. 

6.

 

Vizsgálni kell az átvenni szándékolt intézmény által ellátott gyermekek között az ingyenesen ét-
kezők arányát. 

7.

 

Vizsgálni kell az átvenni szándékolt intézmény korábbi évekre vonatkozó gazdasági adatait (2 év). 

Az intézmény átvételéhez az alábbi indikátoroknak javasolt teljesülniük: 

a)

 

Az átvenni szándékolt intézmény által ellátott gyermekek száma rendelkezésre álljon. 

b)

 

Az intézmény munkavállalóinak besorolása, pótléka, jubileumi jutalomra vonatkozó adataik ren-
delkezésre álljanak. 

c)

 

Az intézmény tárgyévet megelőző évi gazdálkodási adatai álljanak rendelkezésre. 

d)

 

A gyermekétkeztetés ellátásához kapcsolódó létszámok, térítési díjak rendelkezésre álljanak. 

e)

 

Az intézmény költségvetése a tervezési időszakban pozitív eredményt mutasson. 

f)

 

Rendelkezésre álljanak az önkormányzattal kötendő külön megállapodások tervezetei (támogatás, 
eszközátadás, ingatlanátadás)  

Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

118/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

köznevelési intézményvezetői értékelések rendjéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  köznevelési  intézményvezetők 
2016/2017-es tanév értékelési rendjét elfogadja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

119/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

nyíregyházi köznevelési intézmények együttműködési megállapodásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – az egyházközségi fenntartású - a Tú-
róczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol  Két Tanítási Nyelvű  Általános  iskola, valamint  –  az 
országos egyház fenntartásában működő - Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és a Lu-
ther Márton Evangélikus Kollégium köznevelési intézmények közötti megállapodást támogatja. A megál-
lapodás végrehajtása során szükséges nyilatkozatok megtételére, a Magyarországi Evangélikus képviselt-
ében való eljárásra Varga Mártát jelöli ki. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

120/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

pilisi intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 2005. évi VIII. törvény 30. §-
ra –a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézményben végzendő intézményi lelkészi szolgá-
latra Horváthné Csoszánszky Márta lelkésszel 2016. október 1. napjától kezdődően 2017. szeptember 30. 
napjáig tartó heti 20 órás határozott idejű szolgálati jogviszonyt (A/4) létesít. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

121/1/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

állami feladatátvétel visszautasításáról 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az állam által felajánlott alábbi szociális 
intézményekben ellátandó diakóniai feladatátvétel lehetőségével az eddig lefolytatott vizsgálatok ismeret-
ében nem él: Tápiószentmárton-Borostyán Otthon, Miskolc-Férfiak Mentálhigiénés Otthona, Magyarbán-
hegyes  telephely  (Körös-menti  Szociális  Centrum),  Mezőkovácsházi  telephely  (Körös-menti  Szociális 
Centrum) 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

121/2/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

állami feladatátvétel további vizsgálatáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az állam által felajánlott alábbi szociális 
intézmények ellátandó diakóniai feladatátvétel vonatkozásában támogatja a szerződéses feltételek módo-
sítását, illetve felkéri a diakóniai osztályt, hogy folytassa tovább a szakmai, jogi és gazdasági vizsgálato-
kat,  és  a  szakértői  véleményekben  megfogalmazott  egyházi  érdekeket  érvényesítse:  Szarvasi  Központ 
(Körös-menti  Szociális  Centrum),  Nagyszénási  telephelyek  (Körös-menti  Szociális  Centrum),  Vas  Me-
gyei  Szakosított  Szociális  Intézmény,  Fogyatékosok  Átmeneti  Gondozóháza  Győr,  Flandorffer  Ignác 
Szociális Intézmény Sopron - Pszichiátriai Betegek Otthona, Ágfalva, Devecseri telephely Veszprém Me-
gyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye, ÉletFa Rehabilitációs Intézet 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

121/3/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

állami feladatátvétel kezdeményezéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezi az állam által felajánlott 
alábbi  szociális  intézményekben  ellátandó  diakóniai  feladatátvételt,  illetve  felkéri  a  diakóniai  osztályt, 
hogy a szakmai, jogi és gazdasági vizsgálatokat folytassa le: dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Há-
za, Sajószentpéter, Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza Vasvár, Acsád-Vas Megyei Időskorúak 
Szociális Intézete 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

123/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

Föld Sója találkozó beszámolójáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján a Föld Sója rendezvényről szóló beszámolót jó-
váhagyja, és megköszöni az annak lebonyolítását végzők áldozatos szolgálatát. 
Felelős: Cselovszkiné Tarr Klára  
Határidő: 2016. október 15. 
 
 

125/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

igazgatótanácsi beszámolókról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi 
VIII. törvény 14. § b) pontja alapján felhívja az igazgatótanácsokat, hogy az éves beszámoló tárgyalásával 
egyidejűleg  terjesszék  elő  a  fenntartónak  az  igazgatótanács  éves  munkájáról  szóló  tájékoztatásukat  a 
szakmailag illetékes osztály iránymutatása mellett. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. október 15. 

background image

 
 

126/2016. (IX. 22.) országos presbitériumi határozat 

Sztehlo Gábor ösztöndíjbizottság tagjáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  utalva  a  Sztehlo  Gábor  ösztöndíjról  szóló 
1/2009. (IX. 10.) országos szabályrendelet 5. § (1) bekezdésére  - a Sztehlo Gábor ösztöndíjbizottság or-
szágos  presbitérium  által  delegált  tagjaként,  dr.  Fabiny  Tamás  lemondásának  egyidejű  tudomásulvétele 
mellett dr. Cserhátiné Szabó Izabellát jelöli ki. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. október 15. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930