OP határozatok.pdf

OP határozatok.pdf — PDF document, 194Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
1/2015. (I. 28.) országos presbitériumi határozat  
EPSZTI köznevelési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4.  §  (2)  bekezdésére  –  megállapítja,  hogy  az  Evangélikus 
Pedagógiai  Szakmai  Szolgáltató  és  Továbbképző  Intézet 
(Budapest)  köznevelési  intézmény  alapító  okiratának  mó-
dosítása a nevelési-oktatási bizottság, mint szakmailag ille-
tékes bizottság és a gazdasági bizottság jóváhagyását köve-
tően, 2015. január 28. napján megtörtént. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. február 15. 
 
 
2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
szándéknyilatkozat egészségügyi intézmény alapításáról  
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1.  §  (2)  bekezdésére  –  kifejezi  alapítási  szándékát  egy 
evangélikus  kórház  (egészségügyi  intézmény)  intézmény-
hez.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát,  hogy  e 
szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapítás feltét-
eleinek fennállását. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
egészségügyi intézmények szakmai bizottságáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
3. § (2) bekezdésére –az egészségügyi intézmények és szol-
gáltatások  szakmailag  illetékes  bizottságaként  a  diakóniai 
bizottságot jelöli ki.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
4/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
szándéknyilatkozat az Ótemplomi diakóniai intézmény 
alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1.  §  (2)  bekezdésére  –  feladatbővítési  szándékát  kifejezi  a 
szarvasi  állami  szociális  intézmény  vonatkozásában  az 
Ótemplomi  Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Szarvas)  intéz-
ménybe való betagozódásával. Ezzel egyidejűleg felkéri az 
országos irodát, hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgál-
ja  meg  az  alapító  okirat  módosítása  feltételeinek  fennállá-
sát. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
5/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai tartalékalapi szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás, 
valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós össze-
gének, és a tartalékalapba helyezett részének felhasználásá-
ról szóló 1/2010. (II. 4.) országos szabályrendelet  - a tarta-
lékalaphoz csatlakozott gyülekezeti fenntartókra vonatkozó 
szabályait érintő - módosítását elfogadja. Az országos pres-
bitérium kéri az országos irodát, hogy a szabályrendelet és 
annak  módosítása  egységes  szerkezetben  jelenjen  meg  az 
egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
6/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények 2013. évi egyházi kiegészítő tá-
mogatása korrekciós összegéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  c)  pontja  alapján  úgy 
határoz,  hogy  a  2013.  évi  egyházi  diakóniai  kiegészítő  tá-
mogatás  korrekciós  összegéből  50  %-t  kerül  kifizetésre  a 
diakóniai intézményeknek. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
6/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai intézmények 2015. évi egyházi kiegészítő tá-
mogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. VIII. törvény 7. §-
ra  –  a  2015.  évi  diakóniai  egyházi  kiegészítő  támogatás  6 
%-át a diakóniai tartalékalapban tartja. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
7/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
diakóniai tartalékalap felhasználásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja - 
utalva  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás,  valamint 
az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és 
a  tartalékalapba  helyezett  részének  felhasználásáról  szóló 
1/2010.  (II.  24.)  országos  szabályrendelet  7.  §-a 
bekezdésére  –  az  diakóniai  tartalék  terhére  felhasználható 
2015.  évi  78.000.000,-  Ft  összeget  az  alábbi  célokban  és 
mértékben határozza meg: 
a szabályrendelet 7. §-ban meghatározott 
célok 
összeg 
a)  forráshiányos  intézmények  támogatá-
sa 
20.000.000,- Ft 
b) intézmények fejlesztésének támogatá-
sa 
20.000.000,- Ft 
d) vis maior esetek 
4.000.000,- Ft 
g)  szakmai  felügyeletet  ellátó  diakóniai 
osztály  osztályvezetője  2014.  évi  és 
munkatársainak illetményére  
27.000.000,- Ft 
i) egyéb eseti célok, feladatok támogatá-
3.000.000,- Ft 
background image
sára 
k)  az  intézményvezetői  munka  értékelé-
se alapján, az év innovatív intézményve-
zetőjének és az év intézményvezetőjének 
jutalmazása 
4.000.000,- Ft 
Összesen 
78.000.000,- Ft 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
8/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
Nádasdi diakóniai intézmény intézményvezetője újravá-
lasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/B. §-ra – a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ dia-
kóniai  intézmény  intézményvezetőjének  Kőrösi  Krisztinát 
újraválasztja. Az intézményvezetői megbízás 5 évre, 2015. 
január  1.  napjától  2019.  december  31.  napjáig  szól  azzal, 
hogy az országos irodaigazgatót felhatalmazza a  szerződés 
aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
9/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
kaposszekcsői diakóniai intézmény intézményvezetője 
megválasztásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
16/A. § (1) bekezdésére – az Evangélikus Diakóniai Otthon 
(Kaposszekcső)  az  intézmény  intézményvezetői  feladatai-
nak ellátására Szabó Szilárdot bízza meg 2015. március 15. 
napjától 2016. március 14. napjáig terjedő időszakban szól 
azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgatót  felhatalmazza  a 
szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
9/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
kaposszekcsői intézményi lelkész szolgálati jogviszonyá-
ról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 2005. évi VIII. törvény 30. §-ra – az Evangélikus Dia-
kóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóniai intézményben vég-
zendő intézményi lelkészi szolgálatra Szűcs Eszter lelkész-
szel  2015.  március  15.  napjától  kezdődően  2016.  március 
14. napjáig tartó határozott idejű szolgálati  jogviszonyt lé-
tesít. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
10/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
pilisi intézményi lelkész szolgálati jogviszonyáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 2005. évi VIII. törvény  30. §-ra és a 148/1/2014. (VI. 
26.) országos presbitériumi határozatra  – a Pilisi Evangéli-
kus Szeretetszolgálat diakóniai intézményben végzendő in-
tézményi  lelkészi  szolgálatra  Blatniczkyné  Hammersberg-
Ganczstuckh Júlia lelkésszel fennálló jogviszony szolgálat-
végzési időtartamát heti 20 órában határozza meg.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
11/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai intézményi biztos kiküldéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Bé-
késcsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai  intéz-
ménybe Kondor Péter lelkészi intézményi biztost küldi ki – 
az intézmény költségvetésének terhére - az intézményveze-
tő  várható  nyugdíjba  vonulásával,  valamint  az  új  intéz-
ményvezető  alkalmazásával  kapcsolatos  egyházi  feladatok 
végrehajtásának  segítésére  2015.  január  1.  napjától  2015. 
december 31. napjáig terjedő időszakra.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
12/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
diakóniai módszertani fejlesztési pályázatról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés e) pontja alapján támo-
gatja „Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók 
és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése 
(TÁMOP-5.4.12/14/1)”  c.  pályázati  felhíváson  való  indu-
lást, a pályázat benyújtását.  
Felelős: Buda Annamária és Kocsis István 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
12/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési módszertani fejlesztési pályázatról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház  országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés e) pontja alapján támo-
gatja  „Az  egyházak  köznevelési  feladatainak  támogatása 
(TÁMOP-3.1.17-14)” c. pályázati felhíváson való indulást, 
a pályázat benyújtását.  
Felelős: Varga Márta és Kocsis István 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
13/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
projektstratégiai munkacsoportról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdés  alapján,  a  69/1/2014. 
(III. 26.) országos presbitériumi  határozat  módosításával, a 
munkacsoport összetételét az alábbiak szerint egészíti ki: 
h) az elnök által meghívott legfeljebb 3 meghívott szakértő, 
i) az országos iroda gyülekezeti és misszió osztályának ve-
zetője. 
Felelős: Kocsis István 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
15/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
background image
az intézményi törvény módosításának kezdeményezésé-
ről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontja alapján java-
solja  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  tör-
vény 60. § (1) bekezdés a) pontjának módosítását, az evan-
gélikus  feltétel  törlését,  az  iskolalelkészi  státusz  egyidejű 
megerősítésével.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
16/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
miskolci köznevelési intézmény intézményvezetője meg-
bízásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
18. § (2) bekezdése alapján - utalva az egyház intézményei-
ről szóló 2005. évi VIII. törvény 17. § (12) bekezdésére – a 
Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Pedagógiai Szakközépiskola (Miskolc) közneve-
lési intézmény intézményvezetői pályázatát eredménytelen-
nek  nyilvánítja.  Ezzel  egyidejűleg  új  pályázatot  ír  ki  és 
Vígh Rolandot megbízza az intézményvezetői feladatok el-
látásával 2015. március 1. napjától a 2014/2015. tanév vé-
gig  azzal,  hogy  az  országos  irodaigazgatót  felhatalmazza  a 
szerződés aláírására. 
 
 
17/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
egyházi intézmény intézményvezetője szerződéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
18. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza az országos iro-
daigazgatót - az országos presbitérium intézményvezető vá-
lasztásáról  szóló  határozatának  megfelelően  elkészített  - 
szolgálati, illetve munkaszerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
18/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
szándéknyilatkozat kelenföldi köznevelési intézmény 
alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi 
a  Budapest-Kelenföldi  Evangélikus  Egyházközség  fenntar-
tásában működtetendő óvoda köznevelési intézmény vonat-
kozásában.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  országos  irodát, 
hogy e szándéknyilatkozat alapján vizsgálja meg az alapító 
okirat létrehozása feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
18/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
encsi köznevelési intézmény alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján értesült 
a  Fancsal-Hernádvécsei  Evangélikus  Egyházközség  fenn-
tartásában  működtetendő  óvoda  köznevelési  intézmény  át-
vételének lehetőségéről. Felkéri az egyházkerületi vezetést, 
és  szakmai  bizottságot  és  országos  irodát,  hogy  vizsgálja 
meg az intézményalapítás feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
18/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
szentesi köznevelési intézmény alapításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján értesült 
a  Szentesi  Evangélikus  Egyházközség  fenntartásában  mű-
ködtetendő  általános  iskola  köznevelési  intézmény  átvéte-
lének  lehetőségéről.  Felkéri  az  egyházkerületi  vezetést,  és 
szakmai bizottságot és országos irodát, hogy vizsgálja meg 
az intézményalapítás feltételeinek fennállását. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
19/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
békéscsabai köznevelési intézmény intézményvezetője 
pályázati kiírásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján  –  utalva  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  17.  §-ra  –  a  Szeberényi  Gusztáv  Adolf 
Evangélikus  Gimnázium,  Művészeti  Szakközépiskola, 
Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és 
Kollégium 
(Békéscsaba) 
köznevelési 
intézmény 
intézményvezetői pályázatát kiírja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
20/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
köznevelési egyházi intézmény térítési díj hátralékról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján,  a 
köznevelési  intézmények  legfeljebb  500.000,-  Ft  összegű 
intézményi  térítési  díj  hátralék  esetén  megállapítja,  hogy 
annak mint behajthatatlan követelés leírását az illetékes in-
tézményvezető  támogató  döntése  esetén,  mint  fenntartói 
döntést  megtörténtnek  kell  tekinteni.  Az  intézményvezető 
határozatáról az országos iroda illetékes osztályát 15 napon 
belül értesíteni köteles. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
20/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
diakóniai egyházi intézmény térítési díj hátralékról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján,  a  s 
diakóniai  intézmények  legfeljebb  500.000,-  Ft  összegű  in-
tézményi térítési díj hátralék esetén megállapítja, hogy an-
nak  mint  behajthatatlan  követelés  leírását  a  diakóniai  bi-
zottság  támogató  döntése  esetén,  mint  fenntartói  döntést 
megtörténtnek kell tekinteni.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. március 5. 
 
background image
 
21/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények 2013. évi egyházi kiegészítő 
támogatása korrekciós összegéről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.§  (3)  bekezdés  c)  pontja 
alapján úgy határoz, hogy a 2013. évi egyházi  köznevelési 
kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegéből  20  %-t 
visszatart  azzal,  amennyiben  az  EPSZTI  köznevelési 
szerződésben  biztosított  állami  támogatásban  részesül, 
akkor  az  országos  presbitérium  felülvizsgálja  a 
visszatartásból  való  kifizetést  -  létszámarányosan  -  az 
intézmények számára. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
21/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények 2015. évi egyházi működési 
támogatásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés c) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. VIII. törvény 7. §-
ra – a 2015. évi egyházi köznevelési intézmények működési 
támogatásának 7,5 %-t az oktatási tartalékalapban tartja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
21/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
oktatási tartalékalap felhasználásáról 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja 
alapján – utalva az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós 
összegének  felhasználásáról  szóló  5/2008.  (XII.  22.) 
országos  szabályrendelet  4.  §  (1)  bekezdésére  az  oktatási 
tartalék  terhére  felhasználható  2015.  évi  309.050.000,-  Ft 
összeget az alábbi célokban és mértékben határozza meg: 
Támogatott  célok  a  4.  §  (1)  bekezdés 
alapján 
Összeg (Ft) 
e) EPK működési támogatás 
128 750 000,- 
f)  az  intézményvezetők  minőségirányítási 
illetménye  az  MEE  Minőségirányítási 
Programja alapján 
12.000.000,- 
m)  oktatási  osztály  alkalmazottainak 
bérfinanszírozása 
32.000.000,- 
i) eszközfejlesztési pályázat 
50.000.000,- 
Támogatható célok az 5. § alapján 
Összeg (Ft) 
b) OKTV, OSZTV, OÁTV tanulók: 1-10 
2.500.000,- 
c)  az  OKTV,  az  OSZTV,  valamint  az 
OÁTV  1-10.  helyezést  elért  diákok 
felkészítő  tanárainak,  valamint  a  „tanév 
legjobb  tanítója”  és  a  „tanév  legjobb 
óvodapedagógusa” jutalmazása 
3.500.000,- 
l) egyéb eseti célok 
55.700.000,- 
n)  az  oktató-nevelő  munkával  összefüggő 
módszertani 
feladatok 
és 
szakértői 
tevékenység finanszírozására 
24.600.000,- 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
22/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat 
 
23/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
EPSZTI köznevelési intézmény igazgatótanácsa összeté-
teléről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  alapján  –  utalva  a 
2005. évi VIII. törvény 70. § (3) bekezdésére – az Evangé-
likus  Pedagógiai  Szakmai  Szolgáltató  és  Továbbképző  In-
tézet  (Budapest)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsa 
választott tagjaként a nevelési-oktatási bizottság tagjait de-
legálja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
23/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
EPSZTI köznevelési intézmény igazgatótanácsa elnöké-
ről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdése  alapján  –  utalva  a 
2005. évi VIII. törvény 12. § (1) bekezdésére – az Evangé-
likus  Pedagógiai  Szakmai  Szolgáltató  és  Továbbképző  In-
tézet  (Budapest)  köznevelési  intézmény  igazgatótanácsa 
elnökének Kolarovszki Zoltánt megválasztja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
23/3/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
EPSZTI köznevelési intézmény igazgatótanácsa tagjai-
ról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
10. § (2) bekezdésére – az Evangélikus Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató és Továbbképző Intézet (Budapest) köznevelési 
intézmény  igazgatótanácsába  az  alábbi  személyek  megvá-
lasztását tudomásul veszi: 
intézményvezető: 
Majorosné Lasányi Ágnes 
intézményi lelkész: 
Rozs-Nagy Szilvia 
gazdasági vezető 
Korsoveczki Andrea 
fenntartó küldötte: 
Kodácsy-Simon Eszter 
Kolarovszki Zoltán (elnök) 
Lassú Tamásné 
Mihályi Zoltánné 
Ónodi Szabolcs 
dr. Roncz Béla 
Szabóné Mátrai Mariann 
Tölli Balázs 
Zsóri-Ments Orsolya. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
24/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény alapító 
okiratának módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi  VIII.  törvény 
4. § (2) bekezdésére – a Luther Kiadó (Budapest) tájékozta-
tási  intézmény  alapító  okiratát  a  sajtóbizottság,  mint  szak-
background image
mailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváha-
gyását követően, módosítja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. február 28. 
 
 
24/2/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet elfogadásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére - a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther 
Kiadó  szervezetéről  és  működéséről  szóló  1/2015.  (II.  5.) 
országos szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. február 28. 
 
 
25/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
Luther Kiadó tájékoztatási intézmény intézményvezető-
je választásáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17/B.  §-a  alapján  –  a  Luther  Kiadó  intézményvezetőjének 
2015. március 15-tól 2020. március 14-ig Kendeh K. Pétert 
újraválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. február 28. 
 
 
26/1/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
Magyarországi Evangélikus Egyház 2015. évi költség-
irányzatáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va  a  104.  §  (6)  bekezdés  c)  pontjára  -  a  Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
2015. 
évi 
költségirányzatát 
14.422.534.000,- Ft bevételi főösszeggel, és 14.232.252,- Ft 
ráfordítási főösszeggel, valamint 1.201.702.000,- beruházá-
si  főösszeggel,  mint  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
költségvetését zsinati elfogadásra javasolja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. február 10. 
 
 
27/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
belső ellenőr jelentéséről 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyház  háztartásáról  szóló  2000.  évi  I.  törvény  7/B.  §  (3) 
bekezdésére  a  Pilisi  Evangélikus  Szeretetszolgálat,  a 
Baldauf  Gusztáv  Evangélikus  Szeretetotthon  (Pogány),  a 
Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat (Balassa-
gyarmat) diakóniai intézmények, és a Hajnalcsillag Evangé-
likus  Óvoda  (Celldömölk),  a  Gyurátz  Ferenc  Evangélikus 
Általános  Iskola  (Szombathely),  Kossuth  Lajos  Evangéli-
kus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközép-
iskola  (Miskolc), a  Váci Evangélikus Egyházi Óvoda  köz-
nevelési,  valamint  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
felsőoktatási  intézmény  és  az  országos  iroda  diakóniai,  és 
az  építési-  és  ingatlanrendezési  osztálya  szabályszerűségi-
pénzügyi vizsgálatról szóló belső ellenőri jelentést tudomá-
sul  veszi.  Ugyancsak  elfogadja  a  Diósgyőri  Evangélikus 
Egyházközség  és  a  Diósgyőr-Vasgyári  Evangélikus  Egy-
házközség soron kívüli vizsgálatáról, valamint az alábbi in-
tézmények  utóvizsgálatáról  szóló  jelentést:  Sarepta  Budai 
Evangélikus  Szeretetotthon,  Idősek  és  Fogyatékos  Szemé-
lyek  Otthona,  és  Gaudiopolis  Evangélikus  Szeretetotthon 
(Budapest-Csillaghegy)  diakóniai,  valamint  Deák  Téri 
Evangélikus  Gimnázium,  Kisdeák  Evangélikus  Óvoda, 
Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda (Szar-
vas)  és  Vajda  Péter  Evangélikus  Gimnázium  köznevelési 
intézmény. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. március 5. 
 
 
28/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (5)  bekezdése  alapján  -  utalva  az 
egyházi jogszabályokról szóló 2005 évi VI. törvény 4. § (3) 
bekezdésére  -  az  evangélikus  hitoktatás  tartalmi,  munka-
ügyi,  jogi,  valamint pénzügyi kereteiről szóló 2/2014. (VI. 
18.)  országos  szabályrendelet  módosítását  elfogadja.  Az 
országos  presbitérium  kéri  az  országos  irodát,  hogy  a  sza-
bályrendelet  és  annak  módosítása  egységes  szerkezetben 
jelenjen meg az egyház hivatalos lapjában. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. március 5. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930