OP határozatok 20150625

ophat_20150625(2) közlönybe.pdf — PDF document, 168Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
79/2015. (VI. 17.) országos presbitériumi határozat  
Gyermeksziget diakóniai intézmény alapító okirata módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Gyermeksziget Evangélikus Családi 
Napközi  (Piliscsaba)  diakóniai  intézmény  alapító  okiratának  módosítása  a  diakóniai  bizottság,  mint 
szakmailag  illetékes  bizottság  és  a  gazdasági  bizottság  jóváhagyását  követően,  2015.  június  17.  napján 
megtörtént. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. június 25. 
 
 
83/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
költségvetési tétel átcsoportosításáról 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés b) pontja alapján – utalva a Magyarországi Evangélikus 
Egyház  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  I.  törvény  6.  §  (1)  bekezdésére  –  a  X7031012/01 
Általános tartalék költségvetési sorról 4.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a X7020202 Orgona pályázati Keret 
költségvetési sorra azzal, hogy támogatás kizárólag annak az egyházközségnek nyújtható, amelyik képzett 
kántort foglalkoztat. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. június 25. 
 
 
84/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének elosztásáról (Pestszentimre) 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az  építési  beruházások 
rendjéről  szóló  2/2007.  (VII.17.)  országos  szabályrendelet  5.  §  (6)  bekezdésére  –  a  X7035003 
Szabályrendelet  szerinti  felújítási  támogatások,  vásárlás  költségvetési  keret  terhére,  a  Budapest-
Pestszentlőrinci  Evangélikus  Egyházközség  pestszentimrei  fiókegyháza  ingatlanvásárlásához 
10.000.000,- Ft összeggel támogatást nyújt, támogatási szerződés megkötése mellett.  
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
84/2/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
egyházközségek kiemelt beruházási, felújítási keretének elosztásáról (Ótemplom) 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  az  építési  beruházások 
rendjéről  szóló  2/2007.  (VII.17.)  országos  szabályrendelet  5.  §  (6)  bekezdésére  –a  X7035003 
Szabályrendelet  szerinti  felújítási  támogatások,  vásárlás  költségvetési  keret  terhére,  az  Ótemplomi 
Evangélikus  Egyházközség  (Szarvas)  tetőfelújításához  5.930.000,-  Ft  összeggel  támogatás  nyújt, 
támogatási szerződés megkötése mellett. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
85/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
országos szabályrendelet módosításáról 
A Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma az egyházi  jogszabályokról 2005. évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  evangélikus  hitoktatás  tartalmi,  munka-ügyi,  jogi,  valamint 
pénzügyi  kereteiről  szóló  3/2014.  (VI.  26.)  országos  szabályrendeletet  módosítja,  ezzel  egyidejűleg  a 
2015/2016. tanévre a hitoktatáshoz kapcsolódóan: 
background image
a) a főállású hitoktatók díjazását bruttó 173.000,- Ft/hó összegben, 
b)  az  állami  köznevelési  intézményekben  a  kötelezően  választható  hit-  és  erkölcstanoktatás  keretében 
megtartott hittanórák díjazását - heti egy tanórára - bruttó 70.000,- Ft/hittancsoport/év összegben, 
c) a fakultatív hittanórák díjazását bruttó 52.500,- Ft/hittancsoport/tanévben,  
d) a saját vagy gyülekezeti tulajdonú gépjárműre kifizethető útiköltség térítés összegét legfeljebb bruttó 
35,- Ft/km összegben, 
e) az útiköltség-átalány összegét bruttó 27,- Ft/km összegben határozza meg. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
88/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
révfülöpi intézmény alapító okiratának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére – az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ (Révfülöp) 
intézmény alapító okiratát módosítja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
89/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
EHE felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  –  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
felsőoktatási intézmény szervezetei és működési szabályzatát módosítja. 
Felelős: Csorba Gábor 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
90/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
kőszegi köznevelési intézmény igazgatótanácsa elnökéről 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  12.  §  (1)  bekezdésére  –  az  Evangélikus  Mezőgazdasági,  Kereskedelmi, 
Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény igazgatótanácsa elnökének 
-  dr.  Gimesi  Szabolcs  lemondását  tudomásul  véve,  végzett  szolgálatát  megköszöni  -  és  Gregersen-
Labossa Györgyöt megválasztja.  
Felelős: Benkő Ingrid 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
91/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
átvett közfeladat ellátásról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 44/2015. (III. 22.) országos 
presbitériumi határozatra is – a szociális közfeladat ellátás egyházi fenntartásba adásával kapcsolatosan az 
alábbiak szerint járj el:  
1)  Az  eddig  megbeszéléseken  elhangzott  „szempontok-mód.docx”  dokumentumot  és  kiegészítéseit 
egységes szerkezetben elfogadja. 
2) Felkéri a diakóniai bizottság elnökét a társegyházakkal való tárgyalásokon való egyházi képviseletre, 
valamint  a  diakóniai  osztály  vezetőjének  kijelölését  javasolja  az  országos  irodaigazgatónak.  A 
tárgyalásokon szükség szerint vegyen részt a gazdasági osztályvezető. 
background image
3) Az intézményi listából a diakóniai és gazdasági bizottság határozza meg azokat a szempontokat (így 
különösen is a gyülekezeti háttér erősségét), amely alapján az egyes intézmények átvehetők,  és melyek 
azok, amelyeket nem támogat. A 2015. július 15-i minisztériumi egyeztetés előtt felkéri a bizottságokat, 
hogy  a  társegyházi  tárgyalásokat  követően,  illetve  a  minisztériumi  további  adategyeztetést  követően 
tegyen javaslatot az országos presbitériumnak,  mely intézmények maradjanak a véglegesnek tekintendő 
listában. 
4)  A  fokozatosság  jegyében  a  diakóniai  bizottság  további  intézmények  átvételének  lehetőségét  is 
vizsgálja meg a 2016. év első felében, az addig rendelkezésre álló tapasztalatok birtokában. 
5) Felhatalmazza az országos irodaigazgatót a diakóniai osztályon, legalább 1 fő gazdasági munkatárs, 1 
fő intézményi referens foglalkoztatására. 
6)  Felkéri  a  diakóniai  és  a  gazdasági  bizottságot  a  tartalékalap  szabályrendelet  áttekintésére  és  a 
szükséges módosítási javaslatok előterjesztésére az új intézmények részessége szempontjából azzal, hogy 
a tartalékalapnak részesei az új intézmények. 
7)  Álláspontja  szerint  továbbra  is,  az  átvett  közfeladatot  elsősorban  már  működő,  országos  fenntartású 
intézmények  tevékenységének  bővítésével  szándékozik  ellátni  2016.  január  1-jétől.  Felkéri  a  diakóniai 
bizottságot  annak meghatározására, hogy mely intézményekhez való  integráció  előkészítését  támogatja. 
Ezzel egyidejűleg felkéri a diakóniai osztályt az alapító okiratok módosításának előkészítésére. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
92/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
békéscsabai diakóniai intézmény intézményvezetője megbízásáról  
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitérium  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdésére  -  Tira  Rozáliát,  a  Békéscsabai  Evangélikus 
Szeretetszolgálat  diakónia  intézmény  intézményvezetői  feladatainak  ellátásával  2015.  december  1. 
napjától kezdődően egy évre megbízza.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
93/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
diakóniai tartalékalap felhasználásának átcsoportosításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyházi szociális kiegészítő 
támogatás,  valamint  az  egyházi  szociális  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  felhasználásáról 
szóló  1/2010.  (II.  4.)  országos  szabályrendelet  5.  §-ra  és  a  7/2015.  (II.  5.)  országos  presbitériumi 
határozatra  –  a  2015.  évben  forráshiányos  intézmények  támogatására  előirányzott,  de  fel  nem  használt 
10.000.000,- Ft-ot átcsoportosít az intézmények fejlesztésének támogatására előirányzott kerethez.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
94/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 
köznevelési intézmények eszközfejlesztési támogatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  az  egyházi  kiegészítő 
támogatás,  valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  felhasználásáról  szóló 
5/2008. (XII. 22.) országos szabályrendelet 4. § (1) bekezdésére és 5. § i) pontjára, valamint a 21/3/2015. 
(II. 5.) országos presbitériumi határozatra – az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből, vagy az 
alaptevékenységek  bővítéséből  adódó  költségek  támogatására,  a  rendelkezésre  álló  50.000.000,-  Ft-os 
keret terhére, a csatolt melléklet szerinti köznevelési intézményeknek az ott megjelölt támogatást nyújt, 
background image
amennyiben  az  intézmény  nyilatkozik,  hogy  az  így  rendelkezésre  álló  forrás  is  elegendő  a  cél 
megvalósítására.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
95/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 
„tanév legjobb óvodapedagógusa” oktatási tartalékalapi támogatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyházi oktatási kiegészítő 
támogatás,  valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  felhasználásáról  szóló 
5/2008.  (XII.  22.)  országos  szabályrendelet  5.  §  c)  pontjára  -  a  „tanév  legjobb  óvodapedagógusa”  cím 
nyertesének Vittay Ágnest (Kisdeák Evangélikus Óvoda, Budapest) nyilvánítja, és 100.000 Ft jutalomban 
részesíti. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
95/2/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 
 „tanév legjobb tanítója” oktatási tartalékalapi támogatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyházi oktatási kiegészítő 
támogatás,  valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  felhasználásáról  szóló 
5/2008. (XII. 22.) országos szabályrendelet 5. § c) pontjára - a „tanév legjobb tanítója” cím nyertesének 
Paraszt  Attilánét  (Benka  Gyula  Evangélikus  Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola  és  Óvoda, 
Szarvas) nyilvánítja, és 100.000 Ft jutalomban részesíti. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
95/3/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat 
„tanév legjobb tanára” oktatási tartalékalapi támogatásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyházi oktatási kiegészítő 
támogatás,  valamint  az  egyházi  kiegészítő  támogatás  korrekciós  összegének  felhasználásáról  szóló 
5/2008.  (XII.  22.)  országos  szabályrendelet  5.  §  c)  pontjára  -  „tanév  legjobb  tanára”  cím  nyertesének 
Jakab  Istvánnét  (Nyíregyházi  Evangélikus  Kossuth  Lajos  Gimnázium)  nyilvánítja,  és  100.000  Ft 
jutalomban részesíti. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
96/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
Szeberényi köznevelési intézmény intézményvezetője megbízásának meghosszabbításáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  128.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  87/2009.  (V.9.)  országos 
presbitériumi határozatra - Kolarovszki Zoltán intézményvezető megbízást, a Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus  Gimnázium,  Művészeti  Szakközépiskola,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti 
Iskola  és  Kollégium  (Békéscsaba)  köznevelési  intézmény  vezetésével  –  az  egyéb  feltételek  változatlan 
meghatározásával - 2015. július 31-ig meghosszabbítja. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
background image
97/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
EPSZTI köznevelési intézmény intézményvezetője megválasztásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17/A. § alapján - Majorosné Lasányi Ágnest az Evangélikus Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató és Továbbképző Intézet köznevelési intézmény intézményvezetőjének 5 évre megválasztja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
98/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény intézményvezetője megbízásáról 
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetésről és igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel az egyház intézményeiről 
szóló 2005. évi VIII. 17. § (12) bekezdésére – Molnár Erzsébetet az Evangélikus  Roma Szakkollégium 
(Nyíregyháza) intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával egy évre megbízza.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
99/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
Szeberényi köznevelési intézmény intézményvezetője megválasztásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17/A.  §  alapján  -  Köveskúti  Pétert,  a  Szeberényi  Gusztáv  Adolf  Evangélikus 
Gimnázium,  Művészeti  Szakközépiskola,  Általános  Iskola,  Óvoda,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és 
Kollégium (Békéscsaba) köznevelési intézmény intézményvezetőjének 5 évre megválasztja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
100/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
miskolci köznevelési intézmény intézményvezetője megválasztásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005. évi VIII. törvény 17/A. § alapján – Vígh Rolandot, a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola, 
Gimnázium 
és 
Pedagógiai 
Szakközépiskola 
(Miskolc) 
köznevelési 
intézmény 
intézményvezetőjének 5 évre megválasztja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
101/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
Luther Kollégium köznevelési intézmény intézményvezetője megválasztásáról 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17.  §  (12)  bekezdése  alapján  –  Pampuch  Zoltánt,  Luther  Márton  Kollégium 
(Nyíregyháza) köznevelési intézmény intézményvezetőjének 5 évre megválasztja.  
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
102/1/2015. (VI. 25.) országos presbitériumi határozat  
Sztehlo köznevelési intézmény intézményvezetője megbízásáról 
background image
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utalva az egyház intézményeiről szóló 
2005.  évi  VIII.  törvény  17/A.  §  alapján  –  Vicziánné  Salla  Ildikót,  Sztehlo  Gábor  Evangélikus  Óvoda, 
Általános  Iskola  és  Gimnázium  (Budapest)  köznevelési  intézmény  intézményvezetőjének  1  évre 
megbízza.  
Felelős: Varga Márta, 
Határidő: 2015. július 25. 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930