OP határozatok 20151210

ophat_20151210 közlönybe.pdf — PDF document, 327Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

148/2015. (XII. 2.) országos presbitériumi határozat  

Agape diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-

tásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére – megállapítja, hogy az Agapé Evangé-
likus  Szeretetszolgálat  (Lajoskomárom)  diakóniai  intéz-
mény alapító okiratának módosítása a szakmai és a gazda-
sági bizottság jóváhagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

149/2015. (XII. 2.) országos presbitériumi határozat  

Sarepta diakóniai intézmény alapító okiratának módosí-

tásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján - utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
4. § (2) bekezdésére  –  megállapítja, hogy a  Sarepta  Budai 
Evangélikus  Szeretetotthon,  Idősek  és  Fogyatékos  Szemé-
lyek Otthona 
(Budapest) diakóniai intézmény alapító okira-
tának módosítása a szakmai és a  gazdasági bizottság jóvá-
hagyását követően megtörtént.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

150/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr 2016. évi munkatervéről 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló  2005.  évi  IV.  törvény  149.  §-a  alapján  –  utalva  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Országos  Irodájáról 
szóló  2/2010.  (II.  10.)  országos  szabályrendelet  44.  §  (2) 
bekezdésére  -  a  belső  ellenőr  2016.  évi  munkatervét 
elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

151/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

belső ellenőr megbízásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 149. §-a  alapján  –  utalva  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház Országos Irodájáról szóló 2/2010. (II. 
10.) országos szabályrendelet 44. § (2) bekezdésére  - belső 
ellenőri  feladatok  ellátására  Rózsa  Ilonával  fennálló  mun-
kajogviszonyt,  határozatlan  időtartamú  munkaviszonnyá 
alakítja  át.  Ezzel  egyidejűleg  felhatalmazza  az  országos 
irodaigazgatót a munkaszerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

152/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

ingatlan értékesítéséről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – a 172/2012. 
(X.  25.)  országos  presbitériumi  határozat  módosításával  - 

hozzájárul  a  Dunakeszi  5109/1  hrsz  alatt  nyilvántartott,  a 
természetben.  2120  Dunakeszi,  Fő  út  36.  sz.  alatt  található 
kivett lakóház, udvar, 2 gazdasági épület megjelölésű, 1458 
m2 területű ingatlannak a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház tulajdonában álló 1/4 hányadának eladásáról vonatkozó 
adásvételi  szerződés  megkötésére,  amennyiben  az  ajánlott 
vételár  eléri  a  legalább  6.500.000,-  Ft-os  összeget.  Ezzel 
egyidejűleg  felhatalmazza  az  országos  irodaigazgatót  az 
adásvételi szerződés aláírására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. január 31. 
 
 

154/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

országos egyházi alkalmazottak díjazásának megállapí-

tásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (4) bekezdés e) pontja alapján 2016. 
január 1. napjától kezdődően a püspökök, az országos iroda 
igazgatója, a gyűjteményi vezetők, a Zelenka Pál Evangéli-
kus Szolidaritási  Alap  és a  belső ellenőrök illetményét  2,5 
%-os mértékben emeli meg.  
Felelős: Prőhle Gergely és Csorba Gábor 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

156/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

szándéknyilatkozat diakóniai intézmény alapításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
1. § (2) bekezdésére – intézményalapítási szándékát kifejezi 
az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat (Arnót) di-
akóniai  intézmény  vonatkozásában.  Ezzel  egyidejűleg  fel-
kéri  az  országos  irodát,  hogy  e  szándéknyilatkozat  alapján 
vizsgálja meg az alapító okirat feltételeinek fennállását. 
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

157/1/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

Fébé diakóniai intézmény intézményvezetője megbízása 

visszavonásáról 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

országos 

presbitériuma  az  egyház  intézményeiről  szóló  2005.  évi 
VIII.  törvény  18.  §  (2)  bekezdése  alapján  –  utalva  az  Mt. 
78.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjára  -  Balogh  Zoltánnak  a  Fébé 
Evangélikus  Szeretetszolgálat  (Piliscsaba)  intézményre 
vonatkozó,  a  39/1/2015.  (III.  27.)  országos  presbitériumi 
határozattal  adott  intézményvezetői  megbízását  2015. 
december  10.  napjával,  visszavonja,  munkaszerződését 
azonnali  hatállyal  megszűnteti.  Indoklás  az  országos 
presbitérium jegyzőkönyvének mellékletében.  
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2015. március 30. 
 

157/2/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

Fébé diakóniai intézmény intézményvezetője megbízá-

sáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos  presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-

background image

va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
17. § (12) bekezdésére  – a Fébé Evangélikus Szeretetszol-
gálat  (Piliscsaba)  intézményvezetői  feladataival  Buda  An-
namáriát bízza meg 2015. december 11. napjától 2016. dec-
ember 31. napjáig terjedő időtartamra. 
Ezzel egyidejűleg intézményi biztosnak Turcsik Lászlót ki-
rendeli az intézmény szakmai és gazdasági feladatainak ko-
ordinálására, kontrolljára ellenjegyzői jogkörrel. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2016. február 28. 
 
 

158/1/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  
Gyermeksziget diakóniai intézmény intézményvezetője 

megbízásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
16.  §-ra  –  a  Gyermeksziget  Evangélikus  Családi  Napközi 
(Piliscsaba)  intézményvezetői  feladataival  Peregovics  Er-
zsébetet  bízza meg 2015.  december  1. napjától 2016.  nov-
ember 30. napjáig terjedő időtartamra. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

159/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

intézményi lelkészek díjazásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi  IV.  törvény  128.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a 
többször módosított 175/1/2012. országos presbitériumi ha-
tározat módosításával (a további lakhatási támogatások vál-
tozatlanul  hagyásával,  de  a  rezsi  támogatások  hatályon  kí-
vül  helyezésével),  az  intézményi  lelkészek  díjazását  az 
alábbiak szerint állapítja meg 2016. január 1. napjától: 

A

B

0-2

193 000

209 000

3-5

208 000

226 000

6-8

223 000

242 000

9-11

238 000

258 000

12-14

253 000

275 000

15-17

268 000

291 000

18-20

283 000

307 000

21-22

293 000

318 000

23-24

303 000

329 000

25-26

313 000

340 000

27-28

323 000

350 000

29-30

333 000

361 000

31-32

343 000

372 000

33-

353 000

383 000

Szolgálati 

év

Díjazás

 

Ezzel  egyidejűleg,  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
tulajdonában  álló  lakások  és  helyiségek  használatáról  és 
hasznosításáról  szóló  2/2007.  (VII.17.)  országos  szabály-
rendeletet  a  fentiek  szerint  módosítja,  és  kéri  az  országos 
irodát, hogy a  szabályrendelet és annak  módosítása  egysé-
ges  szerkezetben  jelenjen  meg  az  egyház  hivatalos  lapjá-
ban. 

Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

160/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

intézményi lelkészek díjazásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján az in-
tézmények  –  nem  intézményvezetői  feladatot  ellátó  -  in-
tézményi  lelkészeinek  2015.  évi  szolgálatáért  további  egy 
havi díjazást állapít meg. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

161/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat  

békéscsabai intézményi biztos kiküldéséről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va a 11/2015. (II. 5.) országos presbitériumi határozatra  - a 
Békéscsabai  Evangélikus  Szeretetszolgálat  diakóniai  in-
tézménybe Kondor Péter lelkészi intézményi biztosi kikül-
dését további egy évvel, 2016. december 31. napjáig meg-
hosszabbítja.  
Felelős: Buda Annamária 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

162/1/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

gazdasági bizottság tagja megválasztásáról 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 139. §-a alapján a bizottság tagjának Opauszky Gá-
bornét megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 23. 
 
 

162/2/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

nevelési-oktatási bizottság tagja megválasztásáról 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 139. §-a alapján - Szabóné Mátrai Mariann (D) bi-
zottsági tag lemondásának tudomásul vételével egyidejűleg 
- a bizottság tagjának Gadóné Kézdy Editet megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 23. 
 
 

162/3/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

diakóniai bizottság tagja megválasztásáról 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény 139. §-a alapján Jegesi Zoltánná (É) bizottsági tag 
tisztsége  megszűnése  megállapításával  -  a  bizottság  tagjá-
nak Szepesfalvyné Magassy Mártát megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 23. 
 
 

162/4/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

gyermek és ifjúsági bizottság tagja megválasztásáról 

background image

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma 
az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 
törvény  139.  §-a  alapján  Laczi  Roland  (D)  bizottsági  tag 
lemondásának tudomásul vételével egyidejűleg - a bizottság 
tagjának Györe Balázst megválasztja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 23. 
 
 

163/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

országos bizottsági tagságról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva az or-
szágos  egyház  bizottságainak  működéséről  szóló  3/2008. 
(VII.  3.)  országos  szabályrendelet  4.  §  (1)  bekezdésére  – 
Mesterházy Balázsnak, a gyermek- és ifjúsági bizottságban 
való  tagságára  vonatkozó  összeférhetetlenségi  felmentést 
megadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 30. 
 

 

164/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

alapítvány alapító okiratának módosításáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128.§ (5) bekezdése alapján az Evangélikus 
Diákotthon Alapítvány 2015. december 10. napján módosí-
tott, egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

165/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

szándéknyilatkozat jelentős beruházásokról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (2) bekezdés c) pontja alapján szán-
déknyilatkozatában  támogatja  új  felsőoktatási  kollégium 
épület  felépítését,  ennek  érdekében  egyetért  a  Luther  Ott-
hon-Szakkollégium  (Budapest)  felsőoktatási  intézmény  je-
lentős  állami  támogatása  érdekében  benyújtandó  pályázat 
előterjesztésével. 
Felelős: Gáncs Péter és Prőhle Gergely 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

166/2/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

intézményvezetői értékelésről 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján az in-
tézményvezetők  2014.  évi  értékelésénél  az  alábbi  intéz-
ményvezetőket a következők szerint minősíti: 
Benséné Sándor Erzsébet – kiválóan megfelelt 
Fakan Zsuzsanna - megfelelt 
Fodorné Pecznyik Zsuzsa – kiválóan megfelelt 
Hajdó Ákos - megfelelt 
Kocsisné Sárossy Emőke – jól megfelelt 
Kolarovszki Zoltán - jól megfelelt  
Lassu Tamásné – kiválóan megfelelt 
Limpárné Darabos Mária - megfelelt 
Mag Pálné – kiválóan megfelelt 
Rádóczy Ágnes Krisztina – jól megfelelt 

Sátory Károly – jól megfelelt 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 

167/2015. (XII. 10.) országos presbitériumi határozat 

munkáltatói jog gyakorlásáról 

A  Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéri-
uma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005. 
évi IV. törvény 128. § (3) bekezdés a) pontja alapján – utal-
va az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 
18. § (2) bekezdésére  –  az Evangélikus Középiskolai Kol-
légium  (Budapest-Rózsák  tere)  köznevelési  intézmény  in-
tézményvezetőjét, Hegyváriné Pauló Máriát a  munkaválla-
lói  kötelezettségeinek  elmulasztásáért  az  Mt.  52.  §  (1)  be-
kezdés  c-e)  pont  alapja  alapján,  írásbeli  figyelmeztetésben 
részesíti. 
Az  országos  presbitérium  tájékoztatja  az  intézményvezető 
munkavállalót,  hogy  ismételt  kötelezettségszegése  esetén 
minden  további  intézkedés  helyett  az  Mt-ben  írt  munkavi-
szony megszüntetése szabályai szerint jár el. 
Felelős: Varga Márta 
Határidő: 2015. december 30. 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. április »
április
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930