Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2005. évi VI. törvény az egyházi jogszabályokról.pdf

2005. évi VI. törvény.pdf — PDF document, 198Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2005. ÉVI VI. TÖRVÉNY 

AZ EGYHÁZI JOGSZABÁLYOKRÓL 

 
 
1.§  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  általánosan 
kötelező  jogi  előírásait  törvények  és  szabályrendeletek 
állapítják meg. 
 
2.§  (1)  Törvények  rendelkeznek  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház életének, szervezetének, működésének 
alapelveiről,  valamint  minden  egységesen  szabályozandó 
alapvető  kérdésről.  Többek  között  törvényt  kell  alkotni  az 
egyház  szolgálatáról,  szervezetéről,  gazdálkodásáról, 
intézményeiről,  jogszolgáltatásáról,  a  jogalkotásról,  az 
egyházi  oktatásról,  az  egyházi  szeretetszolgálatról,  a 
szolgálatra  való  felkészítésről,  valamint  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház éves költségvetéséről. 
(2)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  törvényeit  a 
zsinat alkotja és lépteti hatályba. 
(3)  Hatályos  törvényt  csak  törvény  módosíthat.  A 
Magyarországi  Evangélikus  Egyházról  szóló  1997.  évi  I. 
törvény,  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló 
2005.  évi  IV.  törvény  103-126.§,  valamint  e  törvény 
módosításához  az  összes  zsinati  tag  kétharmadának 
egyetértő szavazata szükséges. 
(4) Törvénykezdeményezési jog illeti meg a zsinati tagot és 
a zsinati bizottságot, valamint az országos presbitériumot. 
 
3.§  (1)

1

A  törvényt,  zsinati  határozatot  az  egyház 

hivatalos lapjában kell kihirdetni.  A hitelesített törvényt és 
zsinati  határozatot  a  zsinat  elnökei  eljuttatják  az  országos 
iroda 

igazgatójához, 

aki 

gondoskodik 

azok 

megjelentetéséről  az  egyház  hivatalos  lapjának  következő 
számában, 

valamint 

elektronikus 

formában 

való 

közzétételéről. 
(2) A zsinat által alkotott törvények és határozatok – eltérő 
rendelkezés hiányában – a kihirdetésükkel lépnek hatályba. 
 
4.§  (1)  Minden  olyan  egységesen  szabályozandó 
kérdésről,  amely  a  törvénynél  részletesebb  szabályozást 
igényel,  a  törvényi  alapelveknek  megfelelően  az  országos 
presbitérium alkot szabályrendeletet. 
(2)  Minden  közgyűlés  saját  hatáskörében  –  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  törvényeivel  és  a 
magasabb  egyházkormányzati  szintek  szabályrendeleteivel 
összhangban – szabályrendeletet alkothat. 
(3)  Törvény  kötelezően  is  előírhatja  szabályrendelet 
megalkotását. 
 
5.§  (1) A szabályrendeletek törvényességi ellenőrzését  a 
közvetlen felettes egyházkormányzati szint elnökségéből és 
ügyészéből  álló  testület  gyakorolja.  A  testület  tagjainak 
érintettsége  esetén  helyettesük  jár  el.  Az  egyházmegyei 
elnökség  e  feladatát  jogász  bevonásával  látja  el.  Az 
országos szabályrendeleteket a zsinat ellenőrzi.  
(2)  A  megalkotott  szabályrendeletet  a  jogalkotó  testület 
elnöksége  14  napon  belül  eljuttatja  a  felettes 
egyházkormányzati  szint  elnökségének.  Az  ellenőrzést 
végző  testület  30  napon  belül,  a  zsinat  soron  következő 
ülésén tárgyalja a szabályrendeletet. Ha a soron következő 
ülésre 

szabályszerűen 

nem 

lehet 

előkészíteni 

szabályrendelet  tárgyalását,  azt  a  következő  ülésen  kell 
megtárgyalni.  

                                                                 

1

Módosította a 2016. évi III. törvény 2. §-a. Hatályos: 2016. november 28-

tól. 

(3)  Az  ellenőrzést  végző  testület  a  szabályrendeletet 
határnap  megjelölésével  részben  vagy  egészben  hatályon 
kívül helyezi, ha az belső ellentmondásokat tartalmaz, vagy 
ellentmondásban  van  valamely  magasabb  szintű  egyházi 
vagy  állami  jogszabállyal.  Az  ellentmondó  jogszabályi 
helyeket  tételesen  meg  kell  jelölni.  A  döntésről  14  napon 
belül értesítik az érintett testület elnökségét. 
(4)  A  szabályrendelet  a  hatályba  léptetés  időpontjától  a 
hatályon kívül helyezésig hatályban van. 
(5) A hatályon kívül helyező döntéssel szemben az érintett 
egyházkormányzati  szint  elnöksége,  presbitériuma  vagy 
közgyűlése  a  zsinathoz  fordulhat  felülbírálatért.  A  zsinat 
döntéséig a szabályrendelet nem lép újra hatályba. 
(6)  A  zsinat  bármely  szabályrendelet  vagy  szabályzat 
törvényességi ellenőrzését magához vonhatja. E tekintetben 
kezdeményezési  joga  van  a  2.§  (4)  bekezdésében 
megjelölteken kívül az országos ügyésznek is. 
 
6.§  (1)  Vitatott  esetben  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  jogszabályainak  értelmezését  a  zsinat  egyik 
elnökéből,  az  egyházi  bíróság  elnökéből  és  az  országos 
ügyészből álló jogértelmező testület végzi. 
(2) A jogszabály-értelmezés a hatályos jogszabályok keretei 
között  történik,  azokon  túl  nem  terjeszkedhet,  új  jogi 
normát  nem  állapíthat  meg.  Amennyiben  a  testület 
szükségesnek  látja,  ajánlást  tehet  az  arra  illetékes 
testületnek  jogszabály  megalkotására,  módosítására  vagy 
hatályon kívül helyezésére.  
(3) A jogértelmező testület döntése mindenkire kötelező. 
 
7.§  (1)  A  jogszabály-értelmezésre  minden  egyháztag  és 
egyházi  testület  kérhet.  A  jogértelmező  testület  tagjai 
maguk is kezdeményezhetnek jogszabály-értelmezést.  
(2)  A  jogszabály-értelmezésre  vonatkozó  indítványt  a 
zsinati irodához kell benyújtani. Az indítványnak a kérelem 
alapjául  szolgáló  ok  megjelölése  mellett  konkrét  kérdést 
kell tartalmaznia.  
(3) Az egyházmegyei, egyházkerületi és országos elnökség 
által  benyújtott  indítványt  a  jogértelmező  testület  érdemi 
vizsgálat  után  a  kérelem  beérkezésétől  számított  15  napon 
belül  megválaszolja.  Más  indítvány  esetén  tevékenységét 
nem köti határidő.  
(4) A jogszabály-értelmezésre vonatkozó indítványt – a (3) 
bekezdésben  meghatározottak  indítványait  kivéve  –  a 
jogértelmező  testület  érdemi  vizsgálat  nélkül  is 
elutasíthatja. 
(5)  A  jogértelmező  testület  döntéséről  a  kérelmezőt  és  az 
érintetteket  írásban  értesíti.  Amennyiben  szükségesnek 
látja, 

jogszabály-értelmezést 

megjelentetheti 

Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos lapjában is.  
(6)  A  kérelemre  adott  válasz  megküldéséről,  illetve  a 
hivatalos  lapban  történő  közzétételről  a  zsinat  elnöke 
gondoskodik. 
(7) A jogértelmező testület ügyrendjét maga alakítja ki. 
8.§  E  törvény  a  2006.  évi  általános  tisztújítás  során 
megválasztott  zsinat  hivatalba  lépésekor,  de  legkésőbb 
2006.  december  15-én  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg 
hatályát  veszti  az  egyház  jogalkotásáról  szóló,  többször 
módosított 1997. évi VI. törvény. 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031