2005. évi VI. törvény az egyházi jogszabályokról.pdf

2005. évi VI. törvény.pdf — PDF document, 192Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2005. ÉVI VI. TÖRVÉNY 

AZ EGYHÁZI JOGSZABÁLYOKRÓL 

 
 
1. §  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  általánosan 
kötelező  jogi  előírásait  törvények  és  szabályrendeletek 
állapítják meg. 
 
2. §  (1)  Törvények  rendelkeznek  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház életének, szervezetének, működésének 
alapelveiről,  valamint  minden  egységesen  szabályozandó 
alapvető  kérdésről.  Többek  között  törvényt  kell  alkotni  az 
egyház  szolgálatáról,  szervezetéről,  gazdálkodásáról, 
intézményeiről,  jogszolgáltatásáról,  a  jogalkotásról,  az 
egyházi  oktatásról,  az  egyházi  szeretetszolgálatról,  a 
szolgálatra  való  felkészítésről,  valamint  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház éves költségvetéséről. 
(2)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  törvényeit  a 
zsinat alkotja és lépteti hatályba. 
(3)  Hatályos  törvényt  csak  törvény  módosíthat.  A 
Magyarországi  Evangélikus  Egyházról  szóló  1997.  évi  I. 
törvény,  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló 
2005.  évi  IV.  törvény  103-126.§,  valamint  e  törvény 
módosításához  az  összes  zsinati  tag  kétharmadának 
egyetértő szavazata szükséges. 
(4) Törvénykezdeményezési jog illeti meg a zsinati tagot és 
a zsinati bizottságot, valamint az országos presbitériumot. 
 
3. §  (1)

1

A  törvényt,  zsinati  határozatot  az  egyház 

hivatalos lapjában kell kihirdetni.  A hitelesített törvényt és 
zsinati  határozatot  a  zsinat  elnökei  eljuttatják  az  országos 
iroda 

igazgatójához, 

aki 

gondoskodik 

azok 

megjelentetéséről  az  egyház  hivatalos  lapjának  következő 
számában, 

valamint 

elektronikus 

formában 

való 

közzétételéről. 
(2) A zsinat által alkotott törvények és határozatok – eltérő 
rendelkezés hiányában – a kihirdetésükkel lépnek hatályba. 
 
4. §  (1) 

Minden  olyan  egységesen  szabályozandó 

kérdésről,  amely  a  törvénynél  részletesebb  szabályozást 
igényel,  a  törvényi  alapelveknek  megfelelően  az  országos 
presbitérium alkot szabályrendeletet. 
(2)  Minden  közgyűlés  saját  hatáskörében  –  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  törvényeivel  és  a 
magasabb  egyházkormányzati  szintek  szabályrendeleteivel 
összhangban – szabályrendeletet alkothat. 
(3)  Törvény  kötelezően  is  előírhatja  szabályrendelet 
megalkotását. 
 
5. §  (1)  A  szabályrendeletek  törvényességi  ellenőrzését  a 
közvetlen felettes egyházkormányzati szint elnökségéből és 
ügyészéből  álló  testület  gyakorolja.  A  testület  tagjainak 
érintettsége  esetén  helyettesük  jár  el.  Az  egyházmegyei 
elnökség  e  feladatát  jogász  bevonásával  látja  el.  Az 
országos szabályrendeleteket a zsinat ellenőrzi.  
(2)  A  megalkotott  szabályrendeletet  a  jogalkotó  testület 
elnöksége  14  napon  belül  eljuttatja  a  felettes 
egyházkormányzati  szint  elnökségének.  Az  ellenőrzést 
végző  testület  30  napon  belül,  a  zsinat  soron  következő 
ülésén tárgyalja a szabályrendeletet. Ha  a soron következő 
ülésre 

szabályszerűen 

nem 

lehet 

előkészíteni 

szabályrendelet  tárgyalását,  azt  a  következő  ülésen  kell 
megtárgyalni.  
(3)  Az  ellenőrzést  végző  testület  a  szabályrendeletet 
határnap  megjelölésével  részben  vagy  egészben  hatályon 

                                                                 

1

Módosította a 2016. évi III. törvény 2. §-a. Hatályos: 2016. november 18-

tól. 

kívül helyezi, ha az belső ellentmondásokat tartalmaz, vagy 
ellentmondásban  van  valamely  magasabb  szintű  egyházi 
vagy  állami  jogszabállyal.  Az  ellentmondó  jogszabályi 
helyeket  tételesen  meg  kell  jelölni.  A  döntésről  14  napon 
belül értesítik az érintett testület elnökségét. 
(4)  A  szabályrendelet  a  hatályba  léptetés  időpontjától  a 
hatályon kívül helyezésig hatályban van. 
(5) A hatályon kívül helyező döntéssel szemben az érintett 
egyházkormányzati  szint  elnöksége,  presbitériuma  vagy 
közgyűlése  a  zsinathoz  fordulhat  felülbírálatért.  A  zsinat 
döntéséig a szabályrendelet nem lép újra hatályba. 
(6)  A  zsinat  bármely  szabályrendelet  vagy  szabályzat 
törvényességi ellenőrzését magához vonhatja. E tekintetben 
kezdeményezési  joga  van  a  2.§  (4)  bekezdésében 
megjelölteken kívül az országos ügyésznek is. 
 
6. §  (1)  Vitatott  esetben  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  jogszabályainak  értelmezését  a  zsinat  egyik 
elnökéből,  az  egyházi  bíróság  elnökéből  és  az  országos 
ügyészből álló jogértelmező testület végzi. 
(2) A jogszabály-értelmezés a hatályos jogszabályok keretei 
között  történik,  azokon  túl  nem  terjeszkedhet,  új  jogi 
normát  nem  állapíthat  meg.  Amennyiben  a  testület 
szükségesnek  látja,  ajánlást  tehet  az  arra  illetékes 
testületnek  jogszabály  megalkotására,  módosítására  vagy 
hatályon kívül helyezésére.  
(3) A jogértelmező testület döntése mindenkire kötelező. 
 
7. §  (1)  A  jogszabály-értelmezésre  minden  egyháztag  és 
egyházi  testület  kérhet.  A  jogértelmező  testület  tagjai 
maguk is kezdeményezhetnek jogszabály-értelmezést.  
(2)

2

A  jogszabály-értelmezésre  vonatkozó  indítványt  az 

országos iroda zsinati adminisztrációért felelős osztályához 
kell  benyújtani.  Az  indítványnak  a  kérelem  alapjául 
szolgáló  ok  megjelölése  mellett  konkrét  kérdést  kell 
tartalmaznia.  
(3) Az egyházmegyei, egyházkerületi és országos elnökség 
által  benyújtott  indítványt  a  jogértelmező  testület  érdemi 
vizsgálat  után  a  kérelem  beérkezésétől  számított  15  napon 
belül  megválaszolja.  Más  indítvány  esetén  tevékenységét 
nem köti határidő.  
(4) A jogszabály-értelmezésre vonatkozó indítványt – a (3) 
bekezdésben  meghatározottak  indítványait  kivéve  –  a 
jogértelmező  testület  érdemi  vizsgálat  nélkül  is 
elutasíthatja. 
(5)  A  jogértelmező  testület  döntéséről  a  kérelmezőt  és  az 
érintetteket  írásban  értesíti.  Amennyiben  szükségesnek 
látja, 

jogszabály-értelmezést 

megjelentetheti 

Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos lapjában is.  
(6)  A  kérelemre  adott  válasz  megküldéséről,  illetve  a 
hivatalos  lapban  történő  közzétételről  a  zsinat  elnöke 
gondoskodik. 
(7) A jogértelmező testület ügyrendjét maga alakítja ki. 
8.§  E  törvény  a  2006.  évi  általános  tisztújítás  során 
megválasztott  zsinat  hivatalba  lépésekor,  de  legkésőbb 
2006.  december  15-én  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg 
hatályát  veszti  az  egyház  jogalkotásáról  szóló,  többször 
módosított 1997. évi VI. törvény. 

                                                                 

2

Módosította a 2018. évi VI. törvény 4. §-a. Hatályos: 2018. július 1-től. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930