2005. évi VIII. törvény az egyház intézményeiről

2005. évi VIII. tv.pdf — PDF document, 317Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2005. ÉVI VIII. TÖRVÉNY 

AZ EGYHÁZ INTÉZMÉNYEIRŐL 

 
 

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

I. fejezet 

Az intézmények és formáik 

 

1. §

1

  (1) 

Az  evangélikus  egyházi  intézmény  (a 

továbbiakban:  intézmény)  valamely  jogi  személyiséggel 
rendelkező egyházi önkormányzat által meghatározott céllal 
alapított,  a  lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról, 
valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. 
§ (1) bekezdésében írt felhatalmazás alapján meghatározott, 
10. § szerinti belső egyházi jogi személy.  
(2)

2

Egyházközségi  és  egyházmegyei  alapítású  intézmény 

alapításának  folyamatát  az  adott  egyházkormányzati  szint 
közgyűlése,  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által 
alapított  intézmény  esetén  az  országos  presbitérium 
előzetes, 

támogató 

szándéknyilatkozatával 

lehet 

megkezdeni.  Egyházközségi  közgyűlés  által  alapítandó 
intézmény  megalapításáról  rendelkező döntést  megelőzően 
az  illetékes  egyházmegyei  és  az  országos  presbitérium 
egybehangzó 

jóváhagyásával 

is 

rendelkezni 

kell. 

Egyházmegyei  közgyűlés  által  alapítandó  intézmény 
megalapításáról rendelkező döntést megelőzően az illetékes 
egyházkerületi  közgyűlés  és  az  országos  presbitérium 
egybehangzó jóváhagyásával is rendelkezni kell. 
(3)  Az  evangélikus  intézmény  önálló  intézményvezetői 
képviselettel, 

önálló 

szakmai 

programmal 

és 

jogszabályokban 

meghatározott 

szabályzatokkal 

rendelkezik,  önálló  költségvetés  alapján  gazdálkodik  a 
működéshez szükséges vagyonnal és forrásokkal, illetve az 
e  törvény  alapján  létrehozott  igazgatótanács  segítő 
iránymutatása  mellett  működik.  Az  egyházi  intézmény  a 
felvételnél  és  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszony 
létesítésénél,  fenntartásánál  és  megszüntetésénél  az  e 
törvényben  meghatározottak  figyelembevételével  a  sajátos 
identitás  megőrzéséhez  szükséges  feltételeket  határozhat 
meg. 
 
2. §  (1)  Az  intézmények  célja  az  egyház  alapvető 
küldetésének  végzése  és  támogatása  a  következő 
területeken: 

a) evangélizáló és missziói munka,  
b) kommunikáció, 
c) kultúra és közművelődés, 
d)

3

 nevelés-oktatás, 

e)

4

diakónia:  szociális,  valamint  gyermekjóléti  és 

gyermekvédelmi ellátás és szolgáltatás, egészségügy. 
f) 

(2)  Az  intézmények  céljaikat  az  alábbi  formákban 
valósítják meg:  

a) missziói intézmény, 
b) konferencia- és üdülőközpont, 
c) tájékoztatási intézmény,  
d) gyűjtemény, 

 

1

Módosította a 2012. évi VI. törvény 1. §-a. Hatályos: 2012. október 1-től. 

2

Módosította  a  2017.  évi  VII.  törvény  2.  §-a.  Hatályos:  2017.  november 

25-től. 

3

A  d)  pontot  módosította  a  2012.  évi  VI.  törvény  2.  §  (1)  bekezdése. 

Hatályos: 2012. október 1-től. 

4

Az e) pontot módosította és ezzel egyidejűleg az f) pontot hatályon kívül 

helyezte a 2018. évi I. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. július 1-
től. 

e) közművelődési intézmény,  
f) felsőoktatási intézmény,  
g)

5

köznevelési intézmény,  

h) egyéb oktatási intézmény, 
i)

6

diakóniai intézmény,  

j)  
k)

7

fejlesztési és vagyongazdálkodási intézmény. 

(3)  Az  intézmények  alapító  okiratában  az  intézmény 
formáját  –  a  fő  tevékenységi  terület  alapján  –  a  (2) 
bekezdés megfelelő pontjára utalással kell meghatározni. 

 

II. fejezet 

Intézmények alapítása, fenntartása, megszüntetése 

 

3. §

8

  (1) Az egyházi önkormányzat intézményt alapíthat és 

tarthat fenn, ha 

a)  az  alapításhoz  szükséges  állami  és  egyházi 
engedélyekkel,  jóváhagyásokkal  rendelkezik,  illetve  az 
intézmény szervezete és működése az egyházi és állami 
jogszabályoknak megfelel,  
b)  az  alapító  önkormányzati  testület  az  intézmény 
fenntartásával járó kötelezettségeinek eleget tud tenni, 
c)  az  intézmény  alapítását  és  működését  a  felettes 
egyházi  önkormányzat  közgyűlése  az  országos 
presbitérium,  valamint  az  illetékes  állami  hatóság 
engedélyezi, 
d)  elfogadja  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
illetékes  testületének  szakmai  irányítását,  illetve 
felügyeletét,  a  7.  §  (4)  bekezdésben  írt  hozzájárulást 
megadja, 
e)  az  intézmény  alkalmazza  az  egyház  egységes 
számviteli  és  könyvvezetési  rendszerét,  elfogadja  és 
betartja  az  egyházi  jogszabályokban  és  döntésekben 
meghatározott gazdasági-pénzügyi szabályozást. 

(2)  Intézmény  alapításánál  be  kell  tartani  a  vonatkozó 
állami 

és 

egyházi 

jogszabályokban 

az 

adott 

intézménytípusra  meghatározott  feltételeket  azzal,  hogy 
egyházi  fenntartási  kötelezettség  kizárólag  az  evangélikus 
egyház, és annak belső egyházi jogi személyei által alapított 
egyházi intézményben vállalható fel. 
(3)  Az  intézményalapítás  előtt  az  alapító  egyházi 
önkormányzat 

szakmai 

és 

gazdasági 

szempontú 

előterjesztést  készít,  amelyet  az  országos  szakmai  és 
gazdasági  bizottság  e  törvényben  meghatározottak  szerint 
egybehangzóan 

hagy 

jóvá. 

Amennyiben 

egy 

intézménytípusnál  a  törvény  nem  rögzíti  az  illetékes 
szakmai  bizottságot,  akkor  az  országos  presbitérium  jelöli 
ki azt. 
(4) A (3) bekezdés szerint előterjesztésnek tartalmaznia kell 
az alapításra vonatkozó feltételek fennállásán túlmenően az 
alábbiakat is: 

a)  amennyiben  az  intézmény  működésének  tárgyi 
feltételéül szolgáló ingatlan nem az alapító, illetve nem 
a  fenntartó  tulajdonában  áll,  annak  használatáról,  a 
működtetés feltételeiről szóló, a tulajdonossal megkötött 
megállapodást; 
b)  a  helyileg  illetékes  egyházközséggel,  annak 
lelkészeivel  a  kapcsolattartás  és  az  együttműködés 
módjáról, formáiról való megállapodást. 

 
4. §

9

  (1)  Az  intézmény  alapító  okiratának  az  állami 

 

5

A g) pontot pontot módosította a 2012. évi VI. törvény 2. § (2) bekezdése. 

Hatályos: 2012. október 1-től. 

6

Az  i)  pontot  módosította  és  ezzel  egyidejűleg  a  j)  pontot  hatályon  kívül 

helyezte a 2018. évi I. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. július 1-

től. 

7

Beiktatta a 2016. évi V. törvény 1. §-a. Hatályos: 2016. november 18-tól. 

8

Módosította a 2012. évi VI. törvény 3. §-a. Hatályos: 2012. október 1-től. 

9

Módosította a 2012. évi VI. törvény 4. §-a. Hatályos: 2012. október 1-től. 

background image

jogszabályoknak való megfelelésen és az e törvény 2. § (3) 
bekezdésében  meghatározottakon  túl  tartalmaznia  kell 
legalább: 

a)  az  intézmény  –  és  amennyiben  több  egységből  áll, 
azok – megnevezését,  
b) evangélikus szó használatát az intézmény nevében, 
c)  az  intézmény  alapítójának  megnevezését,  az 
alapításról  szóló  határozat  számát,  illetve  az  alapítás 
időpontját, 
d)  az  intézmény  alapításakor  rendelkezésre  bocsátott 
alapítói vagyon összegét, összetételét, 
e) az intézmény fenntartójának megjelölését, címét, 
f)  az  intézmény  tevékenységének  felsorolását  és  az 
intézmény működési területét,  
g) az intézmény gazdálkodási besorolását, 
h) az intézmény képviseleti rendjét, 
i) az intézményvezető megbízásának rendjét, jogállását, 
j) az egyházi jogszabályokra utalást, 
k) a vagyon feletti rendelkezési jogot és rendelkezést az 
intézmény 

vagyonának 

sorsáról 

az 

intézmény 

megszűnése esetére, 
l) mindazt, amit az alapító a jogszabályokban előírtakkal 
összhangban  az  intézményalapítás  indokaival,  céljaival 
és körülményeivel kapcsolatban rögzíteni kíván. 

(2) Az alapító okirat fenntartó általi módosítására az állami 
jogszabályokat,  valamint  –  a  szándéknyilatkozat  tétele 
kivételével  -  az  egyházi  intézmény  alapításának  szabályait 
kell  alkalmazni  azzal,  hogy  az  országos  szakmai  és 
gazdasági bizottság támogató döntése esetén nem szükséges 
az országos presbitérium jóváhagyását beszerezni. 
(3)  A  törvényben  előírt  előzetes  engedélyek  és 
jóváhagyások nélkül elfogadott alapító okirat, alapító okirat 
módosítása, annak aláírása  fegyelmi vétségnek minősül.  A 
jogszabálysértést  elkövető  egyházi  önkormányzat  a 
törvénytelen  állapot  fennállásának  ideje  alatt  egyházi 
támogatást nem kaphat. 
 
5. §

10

 

 
6. §

11

  Evangélikus  egyházi  intézmények  alapítása  és 

fenntartása 

érdekében 

az 

evangélikus 

egyház 

önkormányzati  testületei  más  egyházzal,  állami  és 
önkormányzati  hatósággal,  jogi  és  magánszeméllyel  is 
köthetnek szerződést, amennyiben rendelkeznek az egyházi 
törvényekben előírt előzetes jóváhagyásokkal. 
 
7. §  (1)  Az  egyházi  önkormányzat  fenntartói  jogait  és 
kötelességeit presbitériumán keresztül gyakorolja, biztosítja 
az  intézmény  folyamatos  működésének  feltételeit.  Ennek 
során:  

a)  biztosítja  és  ellenőrzi  a  szakmai  működés  és 
gazdálkodás  törvényességét,  a  szakmai  munka 
eredményességét  és  hatékonyságát,  az  intézmény 
egyházi jellegét,  
b)  jóváhagyja  az  intézmény  valamennyi  szabályzatát, 
amennyiben állami és egyházi jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, 
c)  az  intézményvezető  felett  munkáltatói  jogkört 
gyakorol, 
d)  biztosítja  a  feladatellátáshoz  szükséges  létszám  és 
végzettség szerinti személyi feltételeket. 

(2)  A  fenntartó  egyházi  önkormányzat  presbitériuma 
fenntartói  jogkörét  határozatában  az  elnökségre,  az 
igazgatótanácsra,  illetve  a  Magyarországi  Evangélikus 

 

10

Hatályon  kívül  helyezte a  2012.  évi VI.  törvény 5. §-a.  Hatályos:  2012. 

október 1-től. 

11

A 6. §-12. § (1) bekezdéséig terjedő rendelkezéseket módosította a 2012. 

évi VI. törvény 6. §-a. Hatályos: 2012. október 1-től. 

Egyház által fenntartott intézmény esetén az országos iroda 
igazgatójára  is  átruházhatja  az  alábbi  át  nem  ruházható 
jogkörök kivételével: 

a) az alapító okirat és módosításának jóváhagyása,  
b)

12

  az  intézmény  költségvetésének  és  beszámolójának 

elfogadása,  
c)  az  egyházi  jogszabályban  meghatározott  értékhatár 
feletti 

beruházás 

megvalósításának, 

pályázat 

lefolytatásának előzetes jóváhagyása, 
d) az intézmény tulajdonában, illetve használatában álló 
ingatlan 

tulajdonjogi 

és 

rendelkezési 

jog 

megváltozásához való előzetes hozzájárulás, 
e) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, 
szakmai 

programjának, 

állománytáblájának 

jóváhagyása, 
f)  az  intézményvezető  megválasztása,  felmentése  és 
díjazásának megállapítása, 
g)  mindazon  feladatok  ellátása,  melyeket  egyházi 
törvény kizárólagos fenntartói jogkörként megjelöl. 

(3)  Az  intézmény  köteles  vezetni  a  vonatkozó 
jogszabályokban  számára  előírt  nyilvántartásokat  és 
dokumentációkat, s azokat a fenntartó, továbbá az országos 
presbitérium  és  az  illetékes  hatóságok  rendelkezésére 
bocsátani.  
(4)  Az  intézmény  alapításának,  illetve  alapító  okirata  mó-
dosításának  tényével  egyidejűleg  a  fenntartó  és  az  intéz-
mény hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországi Evangélikus 
Egyház  arra  illetékes  testülete,  tisztségviselője  az  intéz-
mény szakmai, törvényességi és gazdagsági működése fel-
tételeinek biztosítása  érdekében dokumentumaiba és köny-
veibe betekintsen, felvilágosítást kérjen és kapjon, szükség 
esetén intézkedések megtételét kezdeményezze a fenntartó-
nál, illetve az intézménynél. 
(5)  Az  (3)-(4)  bekezdésben  írtak  elmulasztása,  nem 
teljesítése 

esetén 

az 

országos 

szabályrendeletben 

meghatározott jogkövetkezmény érvényesíthető. 
 
8. §  (1)  A  fenntartó  szakmai,  törvényességi  és  gazdasági 
felügyeletének  keretében  legalább  évente  egyszer  – 
szakértő részvételével – ellenőrzi, és ennek alapján értékeli 
az  intézmény  működését.  A  fenntartó  által  évente 
meghatározott  tartalmú  értékelés  az  alábbi  szempontok 
figyelembevételével kerül meghatározásra:  

a)  az  intézményi  feladatellátás  törvényességének,  a 
szakmai  programnak,  illetve  annak  évente,  a  fenntartó 
által meghatározott részének megvalósulása,  
b) az intézmény működésének általános feltételei: a tár-
gyi,  a  személyi,  és  a  gazdasági-pénzügyi  feltételek  fo-
lyamatos rendelkezésre állása,  
c)  a  szakmai  működés,  munkatervek  hatékonysága, 
eredményessége,  összhangban  az  intézményben  folyó 
munkával, 
d) az intézmény szerepe a fenntartó egyházkormányzati 
szint, illetve az egyház és a területileg illetékes egyház-
község életében. 

(2)  Az  intézmények  feletti  szakmai,  törvényességi  és 
gazdasági  felügyeletet  a  fenntartó  az  illetékes  országos 
bizottság és az országos iroda illetékes osztálya(i) szakmai 
iránymutatása,  határozatába  foglalt  álláspontja  alapján, 
véleményének 

beszerzését 

követően 

gyakorolja. 

Amennyiben  a  fenntartó  ezek  figyelmen  kívül  hagyásával 
gyakorolja  fenntartói  jogát,  országos  szabályrendeletben 
meghatározott jogkövetkezmény alkalmazható. 
(3)  A  szakmai,  törvényességi  és  gazdasági  felügyelet 
rendjének  részletszabályait  országos  szabályrendelet 

 

12

Módosította  a  2018.  évi  II.  törvény  4.  §-a.  Hatályos:  2018.  szeptember 

30-tól. 

background image

rögzíti. 
 
9. §  (1)  Amennyiben  az  intézmény  az  alapító  okiratában 
lefektetett céljainak, illetve az önálló gazdasági és szakmai 
működés  feltételeinek  nem  tud  megfelelni,  az  ezt 
alátámasztó  szakmai  és  gazdasági  szakértői  vélemény 
ismeretében 

fenntartó 

egyházi 

önkormányzat 

presbitériumának  kezdeményezésére  a  közgyűlés  és  -  az 
országos  számvevőszék  erre  irányuló  írásbeli  javaslatának 
figyelembevételével 

az 

országos 

presbitérium 

egybehangzóan elhatározhatja az intézmény jogutód nélküli 
megszűnését,  vagy  jogutódlással  történő  megszüntetését. 
Amennyiben  az  országos  presbitérium  nem  ért  egyet  az 
intézmény  megszüntetésével,  köteles  azt  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház fenntartásába venni. 
(2)  A  jogutódlással  történő  megszüntetés  esetén  a  jogutód 
intézmény szakmai és gazdasági működésének biztonságos 
folyamatosságát  biztosítani  kell  azzal,  hogy  kizárólag  az 
erre vonatkozó szakértői anyag ismeretében hozható meg a 
fenntartói  döntés.  A  jogutódlással  történő  megszüntetés 
történhet  beolvadással  másik  evangélikus  egyházi 
intézménybe, 

két 

evangélikus 

egyházi 

intézmény 

elhatározhatja 

összeolvadását, 

evangélikus 

egyházi 

intézmény  elhatározhatja  különválását  két  vagy  több 
evangélikus  egyházi  intézményre,  illetőleg  evangélikus 
egyházi  intézményből  történő  kiválás  esetén  is  csak 
evangélikus egyházi intézményként válhat ki.  
(3)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  egyházközsége, 
egyházmegyéje  fenntartásában  működő  intézménynek  az 
országos presbitérium által kezdeményezett – belső egyházi 
jogi  személyiség  törlésével  történő  –  megszüntetéséről  a 
felettes 

önkormányzati 

közgyűlés 

véleményének 

ismeretében a zsinat dönt. 
(4) Egy intézmény megszüntetése esetén a fenntartó köteles 
–  a  jogszabályi  kötelezettségek  betartása  mellett  –  az 
érintett  személyek  érdekeit  és  az  anyagi  javak  védelmét 
figyelembe véve eljárni. 

 

III. fejezet 

Az igazgatótanács 

 

10. §  (1)  Az  intézmény  munkáját  önálló  –  hivatalbóli  és 
választott  tagokból  álló  –  igazgatótanács  segíti  és 
támogatja,  valamint  ellátja  a  számára  e  törvényben 
rögzített, illetve a fenntartó által átruházott feladatokat.  
(2)  Az  igazgatótanács  összetételének  meghatározásáról  és 
tagjainak  megválasztásáról  a  fenntartó  gondoskodik.  Az 
egyházi  önkormányzatok  által  delegált  tagokat  az  illetékes 
presbitériumok  választják  meg.  Az  igazgatótanács 
választott  tagjainak  mandátuma  6  év.  A  tagokat  a  küldő 
testületeknek  úgy  kell  megválasztaniuk,  hogy  az 
igazgatótanács névsorát tudomásulvételre a fenntartó ülésén 
még  a  régi  igazgatótanács  mandátumának  lejárta  előtt  elő 
lehessen terjeszteni. 
 
11. §  (1) Az igazgatótanács létszáma legalább 5, legfeljebb 
13 fő. 
(2)  Az  igazgatótanácsnak  hivatalból  tagja  az  intézmény 
vezetője és az intézmény lelkésze. Amennyiben működik az 
intézményben  munkaügyi  jogviszonyban  foglalkoztatott 
gazdasági vezető, ő is hivatalból tagja az igazgatótanácsnak 
azzal,  hogy  a  hivatalból  jelenlevő  tagok  és  az  intézményi 
foglalkoztatottak együttesen nem alkothatnak többséget. 
(3)

13

Egyházközség  vagy  egyházmegye  által  fenntartott 

intézmény,  valamint  köznevelési  és  diakóniai  intézmény 

 

13

Módosította  a 2017. évi  VII.  törvény  3.  §-a.  Hatályos: 2017.  november 

25-től. 

igazgatótanácsába  legalább  1-1  tagot  választ  a  területileg 
illetékes  egyházközség,  egyházmegye  és  az  országos 
presbitérium. 

fenntartó 

egyházi 

önkormányzat

 

számvevőszékének  tagjai  nem  választhatóak  meg

 

az 

igazgatótanács tagjainak vagy elnökének.

 

(4)  A  fenntartó  elnöksége  gondoskodik  az  igazgatótanács 
névsorának  (nyilvános  adat)  helyi  közzétételéről.  A 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által  fenntartott 
intézmények  igazgatótanácsának  névsorát  az  egyház 
hivatalos lapjában közzé kell tenni. 
 
12. §  (1)  Az  igazgatótanács  elnökét  –  az  igazgatótanács 
tagjai közül - a fenntartó választja meg.  
(2)  Az  igazgatótanács  elnöke  nem  állhat  az  intézménnyel 
szolgálati 

jogviszonyban, 

munkaviszonyban 

vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. E korlátozás 
alól indokolt kérelemre az országos presbitérium felmentést 
adhat. 
(3)  Az  igazgatótanács  elnökét  a  fenntartó  igazgatótanácsi 
küldötte  helyettesíti.  A  helyettesítés  rendjéről  az 
igazgatótanács ügyrendje rendelkezik. 
(4) Az igazgatótanács szükség szerint, de évente legalább 2 
alkalommal ülésezik. 
(5)

14

Az  igazgatótanács  üléséről  -  az  elnök  és  egy  további 

jelenlevő igazgatótanácsi tag által hitelesített - jegyzőkönyv 
készül. 
(6)  Az  igazgatótanács  határozathozatali  rendjéről  külön 
törvény rendelkezik. 

 

13. §

15

 

 
14. §

16

 Az igazgatótanács feladatai és hatásköre: 

a)  Gyakorolja  a  fenntartó  határozatával  ráruházott 
jogokat az intézmény fölött. 
b) A beszámoló benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a 
fenntartót 

az 

intézmény 

helyzetéről, 

és 

az 

igazgatótanács éves munkájáról.  
c) Megalkotja ügyrendjét, és elfogadásra a fenntartó elé 
terjeszti. 
d)  Véleményezi  az  intézmény  szakmai  programját  és 
valamennyi  szabályzatát,  melyről  a  döntéshozót 
tájékoztatja. 
e)  Megtárgyalja  és  véleményezi  az  intézmény 
állománytábláját, költségvetését,  zárszámadását,  s  azt a 
fenntartó elé terjeszti. 
f) 

Ellátja 

az 

intézményvezetői 

pályázatokkal 

kapcsolatban  a  törvény,  illetve  a  fenntartó  által 
ráruházott feladatokat. 
g)  Az  intézmény  állománytáblájában  szereplő 
álláshelyre  szóló  nyilvános  pályázat  kiírása  és  a 
pályázat útján történő alkalmazás esetén véleményezési 
jogköre van. 
h)  Amennyiben  törvény  másképp  nem  rendelkezik, 
szükség  esetén  az  országos  iroda  bevonásával 
kivizsgálja 

az 

intézményvezetői 

döntésekkel 

kapcsolatos  panaszokat,  és  állást  foglal  ezekben  az 
ügyekben. 
i)  Figyelemmel  kíséri  az  intézményben  folyó  munkát, 
segíti  a  személyi  és  tárgyi  feltételek  megteremtését, 
fejlesztését,  különös  tekintettel  az  intézmények  e 
törvényben meghatározott céljaira. 
j) Kezdeményezheti az intézményi struktúra átalakítását, 
fejlesztését, 

közreműködik 

feltételek 

megteremtésében. 

 

14

Módosította a 2018. évi I. törvény 2. §-a. Hatályos: 2018. július 1-től. 

15

Hatályon kívül helyezte a 2012. évi VI.  törvény 7. §-a. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

16

Módosította a 2012. évi VI. törvény 8. §-a. Hatályos: 2012. október 1-től. 

background image

k)  Támogatja  az  intézmény  külső  kapcsolatainak 
kialakítását. 

 
15. §  Az  igazgatótanácsi  tagság  megszűnik  a  külön 
törvényben  szabályozott  eseteken  túl  háromszori  kimentés 
nélküli  távollét,  illetve  a  megválasztás  alapjául  szolgáló 
jogállás megszűnése esetén. 

 

IV. fejezet 

Az intézmény vezetése 

 

16. §  Az intézmény élén intézményvezető áll. 
 
16/A. §

17

 

(1)  Az  intézményvezető  megválasztása  a 

fenntartó  feladat  és  hatásköre.  A  fenntartó  által  kiírt 
nyilvános 

pályázat 

vagy 

meghívás 

alapján, 

az 

igazgatótanáccsal  való  egyeztetést  követően  kell  az 
intézményvezetői munkakört betölteni. 
(2)

18

Intézményvezető  által  betöltött  ciklus  lejártát 

megelőzően,  a  fenntartó  újabb,  legfeljebb  5  évre 
megerősítheti 

(a 

továbbiakban: 

újraválasztás) 

az 

intézményvezetőt,  vagy  új  pályázatot  ír  ki,  illetve  új 
meghívással él.  
(3)  Intézményvezetőnek  olyan  személy  pályázhat,  aki 
megfelel 

az 

adott 

intézménytípus 

vezetésére 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
(4)

19

Az  intézményvezető  a  rá  irányadó  nyugdíjkorhatár 

eléréséig  láthatja  el  feladatát  azzal,  hogy  a  lelkészi 
intézményvezető  a  nyugdíjkorhatár  elérését  követően 
legfeljebb  további  2  évig  akkor  folytathatja  tovább 
intézményvezetői  szolgálatát,  amennyiben  a  lelkész  és  a 
szolgálatba  állító  írásbeli  megállapodásához  a  területileg 
illetékes püspök előzetesen, írásban hozzájárult.  
 
17. §  (1)

20

 

(2)

21

Pályázati  eljárás  esetén  –  legalább  –  a  Magyaországi 

Evangélikus  Egyház  sajtójában  megjelentetett  nyilvános 
pályázati kiírásnak tartalmaznia kell 

a) a munkahely és munkakör pontos megjelölését, 
b) 

az 

intézményvezetői 

munkakör, 

megbízás 

betöltéséhez  szükséges  iskolai  végzettséget  és 
képesítéseket,  
c) az állás betöltéséhez kapcsolódó juttatásokat,  
d) a megbízás kezdő időpontját és időtartamát,  
e) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, 
f)  az  intézmény  sajátos  körülményeiből  fakadó  egyéb 
feltételeket.

  

(3)  A  pályázat  kiírójának  lehetővé  kell  tenni,  hogy  a 
pályázat  iránt  érdeklődők  a  pályázat  elkészítéséhez 
szükséges 

tájékoztatást 

megkapják, 

betekintést 

nyerhessenek az intézmény munkájába.  
(4) A pályázatnak tartalmaznia kell 

a)  a  pályázati  feltételekben  előírtak  teljesüléséről  szóló 
igazolásokat,  
b) a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát, 
c)  az  intézmény  vezetésére  vonatkozó  szakmai 
programot  és  a  szakmai  helyzetelemzésre  épülő 
elképzeléseket, 
d) lelkészi ajánlást a pályázó gyülekezeti lelkészétől. 

 

17

Beiktatta a 2011. évi I. törvény 1. §-a. Hatályos: 2011. február 18-tól. 

18

A (2)-(4) bekezdést módosította a 2012. évi VI. törvény 9. §-a. Hatályos: 

2012. október 1-től. 

19

Módosította a 2022. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2022. 

május 27-től. 

20

Hatályon  kívül  helyezte  a  2011.  évi  I.  törvény  2.  §  (1)  bekezdése. 

Hatályos: 2011. február 18-tól. 

21

Módosította a 2012. évi VI. törvény 10. § (1) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

(5)

22

  

(6)

23

A  fenntartó  által  megbízott  legalább  háromtagú 

szakértői  bizottság  előzetesen  megvizsgálja,  hogy  a 
pályázatok 

megfelelnek-e 

(4) 

bekezdésben 

meghatározottaknak. 
(7)  A  szakértői  bizottság  vizsgálatának  eredménye  alapján 
az igazgatótanács dönt a pályázatok befogadásáról, és erről 
minden  pályázót  írásban  értesít.  A  kiírt  feltételeknek 
megfelelő pályázókat tájékoztatja az eljárás menetéről és a 
meghallgatás szabályairól. A tájékoztatás kézhezvétele és a 
meghallgatás között legalább 5 munkanapnak kell eltelnie. 
(8)

24

A  pályázók  és  a  Munka  Törvénykönyve  szerinti 

hozzátartozóik  nem  lehetnek  jelen  a  pályázatokról  szóló 
testületi  vitákon  és  szavazásokon,  továbbá  nem  vehetnek 
részt a pályázatok véleményezésében és értékelésében. 
(9)  Az  igazgatótanács  és  az  illetékes  országos  bizottság 
személyesen  meghallgatja  a  pályázókat,  és  szakmai 
szempontból  minősíti  a  pályázatok  szakmai  és  fejlesztési 
elképzeléseit,  és  javaslatot  tesz  a  fenntartónak.  Az 
igazgatótanács  az  előzetes  vizsgálatot,  valamint  a 
személyes  meghallgatások  és  a  véleményezők  jelentését 
figyelembe  véve  alakítja  ki  állásfoglalását  a  jelöltek 
személyével  kapcsolatban.  Az  igazgatótanács  a  pályázati 
eljárásról jelentést készít, amelyhez mellékelni kell minden, 
az  eljárásban  keletkezett  dokumentumot.  A  jelentést  az 
igazgatótanács a fenntartó elé terjeszti döntésre.  
(10)

25

Az 

intézményvezetői 

pályázatok 

elbírálásánál 

figyelembe kell venni a pályázó hosszabb idejű kiemelkedő 
munkavégzését, 

vezetői 

képességeit, 

egyházi 

elkötelezettségét,  magánélete  rendezettségét,  valamint  a 
csatolt 

három 

hónapnál 

nem 

régebbi 

erkölcsi 

bizonyítványát. Előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki 
evangélikus,  konfirmált  és  az  egyházközségi  tagság 
feltételeinek  legalább 5  éve  megfelel.  Az  intézményvezető 
megválasztásánál  az  illetékes  országos  bizottság  javaslatát 
figyelembe véve kell dönteni.

  

(11)

26

A  fenntartó  a  döntését  nyilvánosságra  hozza,  és  az 

eredményről írásban tájékoztatja a pályázókat. 
(12)  Rendkívüli  esetben,  új  alapítású  egyházi  intézmény 
esetében,  valamint  eredménytelen  pályázat  esetén,  az 
intézményvezetői  feladatokat  –  legfeljebb  egy  évig  –  a 
fenntartó  által  megbízott  személy  látja  el,  és  a  pályázatot 
egy éven belül meg kell ismételni.  A  megbízott vezetőnek 
lehetőleg meg kell felelnie az intézményvezetővel szemben 
felállított követelményeknek – e törvény 17. § (2) bekezdés 
b)  pontjában  meghatározottak  feltétlen  teljesülésével.  A 
megbízott intézményvezetőnek a 19. § (2) bekezdésének b), 
c),  e)  és  g)  pontjában  meghatározott  jogkörét  a  fenntartó 
korlátozhatja. 
 
17/A.§ 

27

Intézményvezetői  meghívás  esetén  a  17.§  (2) 

bekezdésben  írt  feltételekről  a  fenntartó  által  meghívott 
személyt  tájékoztatni  kell,  valamint  a  (3)  bekezdés 
kivételével  a  pályázati  eljárás  szabályait  kell  alkalmazni 
azzal, hogy a pályázaton a meghívott bemutatkozó anyagát 
kell érteni. 
 

 

22

Hatályon  kívül  helyezte  a  2011.  évi  I.  törvény  2.  §  (3)  bekezdése. 

Hatályos: 2011. február 18-tól. 

23

Módosította  a  2011.  évi  I.  törvény  2.  §  (4)  bekezdése.  Hatályos:  2011. 

február 18-tól. 

24

A  (8)-(9)  bekezdést  módosította  a  2012.  évi  VI.  törvény  10.  §  (2) 

bekezdése. Hatályos: 2012. október 1-től. 

25

Módosította  a  2011.  évi  I.  törvény  2.  §  (6)  bekezdése.  Hatályos:  2011. 

február 18-tól. 

26

Módosította a 2012. évi VI. törvény 10. § (3) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

27

Beiktatta  a  2011.  évi  I.  törvény  3.  §  (1)  bekezdése.  Hatályos:  2011. 

február 18-tól. 

background image

17/B. § 

28

Intézményvezető  újraválasztásáról  -  az 

intézményvezető  által  készített,  az  előző  megbízatásának 
munkájáról  szóló  helyzetelemzés  és  a  jövőre  vonatkozó 
tervei  ismeretében  -  a  szakmailag  illetékes  bizottság 
véleményét követően a fenntartó dönt. 
 
18. §

29

 (1)  Amennyiben  állami  jogszabály  vagy  e  törvény 

eltérően  nem  rendelkezik,  az  intézményvezetői  kinevezés 
(megbízás) 5 évre szól. Az intézményvezető megválasztása 
alkalmával istentiszteleten hivatali esküt tesz. 
(2)  Az  intézményvezető  munkáltatója  a  fenntartó.  A 
munkáltatói  jogok  gyakorlását  –  az  intézményvezető 
kinevezését,  és  munkaviszonyának,  szolgálati  viszonyának 
megszüntetését, valamint fizetésének megállapítását kivéve 
– a fenntartó átruházhatja a fenntartó egyházi önkormányzat 
elnökségére,  illetve  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
által  fenntartott  intézmény  esetében  az  országos  iroda 
igazgatójára is. 
(3) 

Szolgálati 

jogviszonyban 

álló 

lelkészek 

intézményvezetői  szolgálati  jogviszonyának  megszüntetése 
csak fegyelmi eljárást lezáró jogerős elmarasztaló határozat 
alapján lehetséges. Egyéb intézményvezetők megbízásának 
visszavonására,  jogviszonyuk  megszüntetése  a  Munka 
Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
19. §  (1)  Az  intézményvezető  felelősséggel  tartozik  az 
intézmény  fenntartójának  és  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyháznak, hogy az általa vezetett intézmény az egyházi és 
állami  törvények  szerint,  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház erkölcsi értékrendjének szellemében működjék. Így 
különösen felelős 

a) az intézmény tevékenységének szakszerűségéért, 
b)  intézményének  rendjéért,  evangélikus  szellemű 
működéséért, 
c)  az  intézmény  ingó  és  ingatlan  vagyonának  gondos 
kezeléséért,  az  intézmény  rendelkezésére  bocsátott 
pénzeszközök takarékos és célszerű felhasználásáért, 
d) az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok és 
szabályzatok 

megtartásáért, 

az 

ügykezelés 

pontosságáért.  

(2) Az intézményvezető 

a)  szervezi  és  irányítja  az  intézményben  folyó  szakmai 
munkát az állami és egyházi szabályok alapján, 
b) gondoskodik a szervezeti és működési szabályzat, az 
éves  munkaterv,  a  házirend  és  az  egyéb  szükséges 
szabályzatok tervezetének elkészítéséről, módosításáról, 
c)  javaslatot  tesz  az  intézmény  állománytáblájára,  a 
gazdasági  vezetővel  előkészíti  a  költségvetést  és  a 
zárszámadást, 
d)  amennyiben  erre  az  igazgatótanács  elnöke  felkéri, 
előkészíti az igazgatótanács ülését és döntését, 
e)  dönt  az  intézmény  alkalmazottainak  felvételéről,  a 
nyilvános  pályázat  útján  történő  alkalmazás  esetén  az 
igazgatótanács véleményének ismeretében, 
f) gondoskodik a beérkezett panaszok kezeléséről,  
g)  munkáltatói  jogot  gyakorol  az  intézmény 
alkalmazottai felett, 
h)  dönt  a  munka  szakszerűségét  segítő  külső 
szolgáltatások  –  szaktanácsadás,  szakértők  bevonása, 
továbbképzés – igénybevételéről, 
i)  gondoskodik  a  hatékony  működéshez  szükséges 
ellenőrző 

rendszer 

kidolgozásáról, 

és 

annak 

működtetéséről, 
j) évente beszámolót készít a fenntartónak az intézmény 

 

28

Beiktatta  a  2011.  évi  I.  törvény  3.  §  (1)  bekezdése.  Hatályos:  2011. 

február 18-tól. 

29

A 18-19. §-t módosította és a 19/A. §-t beiktatta a 2012. évi VI. törvény 

11. §-a. Hatályos: 2012. október 1-től. 

munkájáról és eredményeiről. 

(3)  Az  intézményvezető  Munka  Törvénykönyve  szerinti 
hozzátartozója  az  intézmény  fizetett  alkalmazottja  csak  az 
igazgatótanács  véleményének  kikérését  követően,  a 
fenntartó  egyetértésével  lehet,  de  ekkor  sem  kerülhet  az 
intézmény pénzügyeit intéző munkakörbe. 
(4)  Az  intézményvezető  szerződésében  rendelkezni  kell 
arról, hogy az intézmény bértábláján szerepel. 
 
19/A. § 

(1) 

Az 

intézményvezetők 

teljesítményértékelését  megbízatásuk  második  és  negyedik 
évében  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  köteles 
elvégezni,  amelynek  eredménye  jogviszony  megszüntető, 
megbízást visszavonó munkáltatói döntés meghozatalára is 
vezethet.  Minden  intézményvezető  munkaszerződésében  e 
rendelkezésre utalni kell. 
(2) A teljesítményértékelés szempontrendszerét és szakmai 
protokollját országos szabályrendelet rögzíti. 
 
20. §  (1)  A  fenntartó  dönthet  intézményvezető-helyettesi 
munkakör  létrehozásáról. 

30

Az  intézményvezető-helyettes 

megbízása  határozatlan  időre  szól.  A  megbízás 
visszavonható,  a  visszavonás  a  kézhezvételtől  számított 
három  napon  belül  benyújtott  írásbeli  kérelemre  további 
három napon belül írásban indokolandó. 
(2) Az intézményvezető munkaköri leírásban rögzíti azokat 
a feladat- és hatásköröket, amelyeket helyettesére átruház. 
(3)  A  fenntartó  egyéb  vezetői  munkaköröket  is 
meghatározhat. 

munkakörök 

betöltőire 

az 

intézményvezető-helyettesekre  vonatkozó  szabályokat  kell 
alkalmazni. 

 

V. fejezet 

Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei 

 

21. §  Az  intézménnyel  szolgálati  jogviszonyban  vagy 
munkaviszonyban  álló  alkalmazottak  munkavégzésével  és 
nyugdíjazásával  kapcsolatban  a  hatályos  állami  és  egyházi 
jogszabályokat kell alkalmazni. 
 
22. §  (1)  Az  üres  álláshelyek  betöltése  során  az  e 
törvényben  meghatározott  esetekben  kell  nyilvános 
pályázatot kiírni. 
(2)  Az  alkalmazás  egyéb  módozatait  az  intézmény 
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 
(3)  Az  intézményekben  csak  olyan  személy  alkalmazható, 
aki  teljesíti  az  adott  álláshoz  egyházi  és  állami 
jogszabályokban  előírt  feltételeket.  Azonos  feltételekkel 
rendelkező  jelöltek  közül  előnyben  kell  részesíteni  az 
evangélikust. 
(4)

31

A  szolgálati,  illetve  munkaszerződésekben  rögzíteni 

kell, hogy az alkalmazott köteles betartani az e törvényben, 
valamint az intézmény valamennyi szabályzatában rögzített 
előírásokat. 
 
23. §  A  közalkalmazottakkal  azonos  feladatot  ellátó 
alkalmazottak  illetménye  és  juttatásai  nem  lehetnek 
kevesebbek az állami előírásokban szereplőknél. 
 
24. §

32

 (1) Az alkalmazottak kötelessége, hogy  

a) feladataikat legjobb tudásuk szerint végezzék,  
b) szakmai felkészültségüket állandóan fejlesszék,  

 

30

A második mondatot hatályon kívül helyezte a 2012. évi VI. törvény 11. 

§ (2) bekezdése. Hatályos: 2012. október 1-től. 

31

Módosította a 2012. évi VI. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

32

A  24-25.  §-t  módosította  a  2012.  évi  VI.  törvény  12.  §  (2)  bekezdése. 

Hatályos: 2012. október 1-től. 

background image

c) az egyházi és állami előírásokat megtartsák. 

(2) Az alkalmazottak joga, hogy részt vegyenek 

a)  egyházi  és  világi  szervezetek,  illetve  testületek 
munkájában, 
b) szervezett továbbképzésben. 

 
25. §  Az  alkalmazottak  munkájára  vonatkozó  részletes 
rendelkezéseket  az  intézmény  szervezeti  és  működési 
szabályzata és munkaköri tartalmazza. 

 

VI. fejezet 

Az intézmények működésére vonatkozó 

általános szabályok 

 

26. §  Az intézmény egy vagy több egységből állhat. 
 
27. §

33

 (1)  Az  intézmény  anyagi  eszközeivel  –  a  fenntartó, 

valmant  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  gazdasági 
ellenőrzése  és  iránymutatása  mellett,  az  elfogadott 
költségvetés keretében – önálló felelősséggel és elszámolási 
kötelezettséggel gazdálkodik. 
(2) A fenntartói testület felelőssége az, hogy – saját erejéből 
vagy  más  források  bevonásával  –  gondoskodjék  az 
intézmény  működésének  anyagi  feltételeiről  legalább  azon 
a  szinten,  amelyen  az  azonos  feladatkört  ellátó  állami, 
illetve önkormányzati intézmények működnek. 
(3)  Az  intézményben  minden  munkavégzésre  irányuló 
jogviszonyt írásba foglalt szerződésben kell rögzíteni. 
 
28. §  (1)  Az  intézmények  működési  rendjére,  belső  és 
külső  kapcsolataira  vonatkozó  rendelkezéseket  az 
intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 
Amennyiben állami jogszabály vagy e törvény eltérően nem 
rendelkezik,  a  szervezeti  és  működési  szabályzatot  a 
fenntartói testület fogadja el. 
(2)

34

A  szervezeti  és  működési  szabályzatban  meg  kell 

határozni 

a)  az  intézmény  jogállását,  irányítását,  részletes 
szervezeti felépítését és gazdálkodási rendjét, 
b) az alkalmazottak jogállását és munkarendjét, 
c)  a  vezetők  és  a  szervezeti  egységek  közötti 
kapcsolattartás rendjét és formáját, továbbá  a feladatok 
megosztását, 
d) 

szolgáltatást 

igénybevevők 

jogait 

és 

kötelezettségeit, 
e) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját,  
f) a belső ellenőrzés rendjét, 
g) 

szakalkalmazottak 

alkalmazásának 

helyi 

szabályozását, 
h)  az  intézmény  létesítményeinek  és  helyiségeinek 
használati rendjét,  
i) mindazt, aminek meghatározását e törvény vagy más 
jogszabály  előírja,  illetve  az  intézmény  szükségesnek 
tart,  különös  tekintettel  a  szolgáltatást  igénybevevők 
érdekeire,  az  intézmény  jogi  stabilitására  és  az 
alkalmazottak jogbiztonságának garantálására. 

 
29. §

35

 (1)  Az  intézmény  évente  köteles  elkészíteni 

munkatervét, 

állománytábláját, 

költségvetését 

és 

beszámolóját. Az intézménynek rendelkeznie kell az állami 
és egyházi jogszabályokban írt szabályzatokkal is. 
(2) Az egyház egységes számviteli rendjének megteremtése 

 

33

Módosította a 2012. évi VI. törvény 13. § (1) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

34

Módosította a 2012. évi VI. törvény 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

35

Módosította a 2012. évi VI. törvény 13. § (3) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

érdekében  az  intézmény  köteles  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  által  alkalmazott  könyvvezetési  és 
beszámoló 

készítési 

rendszert 

alkalmazni, 

nyilvántartásokat  és  dokumentációkat  e  rendszerben 
vezetni. 
 
30. §

36

 (1)  E  törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  az 

intézmény  fenntartója  teljes  vagy  részmunkaidejű  lelkészi 
állást  tart  fenn,  melynek  betöltője  (a  továbbiakban: 
intézményi lelkész) felelős a fenntartott intézmény egyházi 
jellegéért  és  keresztény  szellemiségéért,  és  ennek 
megvalósítása  érdekében  támogatja  az  intézményvezető 
munkáját. Ha az intézményvezető lelkész, ő is elláthatja az 
intézményi lelkész feladatait. 
(2)

37

Az  intézményi  lelkészt  a  fenntartó  presbitériuma  az 

intézményvezető,  az  igazgatótanács  és  a  szolgálati  ágat 
felügyelő  püspök  véleményének  megismerését,  valamint  a 
területileg  illetékes  püspök  által  kiadott  választhatósági 
igazolást  követően  választja  meg,  ennek  hiányában  a 
területileg illetékes püspök küldi ki. Az intézményi lelkész 
szolgálati  jogviszonyának  megszüntetéséhez  a  szolgálati 
munkaágat  felügyelő  püspök  egyetértése  szükséges.  A 
nyugdíjkorhatárt elért intézményi lelkész akkor folytathatja 
tovább  -  legfeljebb  2  évig  -  szolgálatát,  amennyiben  a 
szolgálatba állítóval megkötött írásbeli megállapodásához a 
területileg illetékes püspök előzetesen, írásban hozzájárult. 
(3) A szolgálati jogviszonyban álló intézményi lelkész felett 
a  munkáltatói  jogokat  a  fenntartó  presbitériuma,  illetve 
átruházott  jogkörében  elnöksége,  illetve  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  által  fenntartott  intézmény  esetén  az 
országos  iroda  igazgatója  gyakorolhatja.  Szolgálatát  a 
szolgálati  munkaágat  felügyelő  püspök,  illetve  az  általa 
megbízott lelkész felügyeli. 
(4)  Az  intézményi  lelkész  feladatai  ellátása  során  köteles 
együttműködni  az  intézményvezetővel,  alkalmazkodni  az 
intézmény munka- és szabadságolási rendjéhez, valamint az 
intézmény  szabályzataiban  foglaltak  figyelembevételével, 
azokat betartva szolgálni. 
(5)  Az  intézményi  lelkész  a  területileg  illetékes 
egyházközségben egyházközségi lelkészi feladatokat is ellát 
az  egyházközség,  a  fenntartó,  az  intézmény  és  az 
intézményi  lelkész  között  megkötött  megállapodás  szerint. 
Utalva  e  törvény  3.  §  (4)  bekezdés  b)  pontjára,  e  lelkészi 
szolgálat 

tartalmáról 

egyházközségi, 

egyházmegyei 

fenntartású  intézmény  esetén  a  fenntartó  presbitériuma 
dönt, a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott 
intézmény  esetén  az  országos  presbitérium  és  a  területileg 
illetékes  egyházközség  megállapodása  szükséges.  Az 
országos  presbitérium  e  jogkörét  a  szolgálati  munkaágat 
felügyelő püspökre ruházhatja át.  
(6) Az intézményi lelkész feladata: 

a) az intézményvezetővel együttműködve az intézmény 
keresztyén szellemiségének biztosítása, 
b)  az  alkalmazottak,  a  szolgáltatás  igénybevevőinek  és 
hozzátartozóknak  lelkigondozása,  valamint  segítése, 
irányítása a gyülekezeti élet felé, 
c)  istentiszteletek,  áhítatok,  bibliaórák,  hittanórák 
szervezése, illetve megtartása, 
d) ökumenikus kapcsolatok ápolása, 
e) részvétel a területileg illetékes egyházmegye lelkészi 
munkaközösségének,  valamint  az  intézménytípusra 
meghatározott lelkészi munkaközösség munkájában. 

(7)  Az  intézményi  lelkész  díjlevelét  a  fenntartó 
presbitériuma  fogadja  el,  melyet  a  szolgálati  munkaágat 

 

36

Módosította a 2012. évi VI. törvény 13. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. 

január 1-től. 

37

Módosította a 2022. évi III. törvény 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2022. 

május 27-től. 

background image

felügyelő  püspöknek  kell  jóváhagynia.  A  díjlevélben 
rögzíteni kell legalább az egyházi szolgálatról és az egyházi 
szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény 43. § (4) 
bekezdésben írtakat. 
 

 

MÁSODIK RÉSZ 

AZ EGYES INTÉZMÉNYEK 

 

VII. fejezet 

Missziói intézmények 

 

31. §  (1)  A  missziói  intézmények  intézményes  kereteket 
nyújtanak  az  egyház  evangélizációs  és  missziói 
küldetésének  betöltéséhez,  elősegítik  az  evangélium 
örömhírével  még  nem  találkozott  emberek  elérését  és 
megszólítását,  erősítik  és  mélyítik  az  egyház  tagjainak  a 
Szentíráson és a Hitvallási Iratainkon nyugvó hitét. 
(2)  A  missziói  intézményeknek  a  3.§  (1)  bekezdés  d) 
pontjában  meghatározott  illetékes  szakmai  irányító  és 
felügyelő  testülete  az  országos  evangélizációs  és  missziói 
bizottság. 
(3)  Több  szolgálati  területet  felölelő  missziói  intézmény 
igazgatótanácsának hivatalból tagjai a részterületek vezetői 
is. 
(4)  Az  igazgatótanács  –  a  14.  §-ban  felsoroltakon  túl  –  az 
intézmény  igazgatójával  együtt  elkészíti  az  intézmény 
hosszú- és középtávú szolgálati tervét. 
(5)  Missziói  intézmény  vezetését  felsőfokú  evangélikus 
teológiai végzettséggel rendelkező igazgató látja el. 

 

VIII. fejezet 

Konferencia- és üdülőközpontok 

 

32. §

38

 (1)  A  konferencia-  és  üdülőközpontok  elsődlegesen 

a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  önkormányzati 
testületei,  illetve  intézményei  által  szervezett  csoportok, 
valamint az egyházi szolgálatban vagy alkalmazásban állók 
részére  kínálnak  kedvezményes  konferencia-  és  üdülési 
lehetőséget.  A  gazdaságos  működtetés  érdekében  az  ilyen 
intézményeket  külső  szervezetek  és  személyek  is  igénybe 
vehetik. 
(2)  A  konferencia-  és  üdülőközpontoknak  a  3.§  (1) 
bekezdés  d)  pontjában  meghatározott  illetékes  szakmai 
irányító és felügyelő testülete az országos evangélizációs és 
missziói bizottság. 
(3)  A  konferencia-  és  üdülőközpont  által  szervezett 
programokat  az  igazgatótanács  véleményének  ismeretében 
a fenntartó hagyja jóvá. 
(4) Az intézményvezetői pályázatok elbírálásánál előnyben 
kell részesíteni a felsőfokú végzettségű pályázót. 
(5)  A  konferencia-  és  üdülőközpontokban  intézményi 
lelkész alkalmazása nem kötelező. 

 

IX. fejezet 

Tájékoztatási intézmények 

 
33. §  (1)  A  tájékoztatási  intézmények  feladata  az  egyház 
tájékoztató, hitébresztő, tanító, nevelő munkájának segítése, 
a  könyv-  és  folyóirat-kiadás,  az  egyház  eseményeinek 
dokumentálása,  valamint  hivatalos  állásfoglalásainak, 
kulturális  és  lelki  értékeinek  megjelenítése  az  írott  és 
elektronikus médián keresztül. 
(2)  A  tájékoztatási  intézményeknek  a  3.§  (1)  bekezdés  d) 
pontjában  meghatározott  illetékes  szakmai  irányító  és 

 

38

Módosította a 2012. évi VI. törvény 14. §-a. Hatályos: 2012. október 1-

től. 

felügyelő testülete az országos sajtóbizottság. 
(3) Tájékoztatási intézmény vezetését  lehetőleg szakirányú 
végzettséggel rendelkező igazgató látja el. 
(4)  A  tájékoztatási  intézmény  működési  költségeit 
előfizetési-  és  jogdíjakból,  kiadványai  értékesítéséből, 
valamint a fenntartó által biztosított támogatásból fedezi.  

 

Luther Kiadó 

 

34. §  (1) A Magyarországi Evangélikus Egyház működteti 
a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Luther  Kiadóját 
(rövid  neve:  Luther  Kiadó).  A  Luther  Kiadó  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Sajtóosztályának 
jogutóda. 
(2) A Luther Kiadó 

a)

39

  az  egyházon  belüli  és  kívüli  tájékoztatáshoz 

szükséges  nyomtatott  és  elektronikus  kiadványokat 
készít  és  gyárt,  ad  ki  és  terjeszt,  ideértve  az  internetes 
tartalomszolgáltatást,  valamint  hang-  és  filmfelvételek, 
rádió- és televízióműsorok készítését is,  
b)

40

kiadja  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 

hivatalos  lapját,  melynek  szerkesztéséért  az  országos 
iroda  igazgatója  felel,  és  amelynek  kiadási  rendjét 
országos szabályrendelet határozza meg. 
c)

41

kiadja  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 

országos  lapját,  a  lelkészi  szakfolyóiratot,  egyéb 
országos 

jellegű 

folyóiratokat, 

valamint 

Magyarországi Evangélikus Egyház honlapját  és egyéb 
internetes  médiumait.  A  médiumok  kiadási  rendjét 
országos szabályrendelet határozza meg. 

(3)

42

A  Luther  Kiadó  vezetését  felsőfokú  végzettségű, 

evangélikus vallású igazgató látja el. 
(4) A Luther Kiadónál intézményi lelkész alkalmazása nem 
kötelező. 

 

X. fejezet 

Gyűjtemények 

 

35. §

43

 (1) Az egyházi önkormányzatok a hatályos állami és 

egyházi 

jogszabályokkal 

összhangban 

könyvtárat, 

levéltárat, muzeális intézményt (a továbbiakban együttesen: 
gyűjteményeket) alapíthatnak és tarthatnak fenn. 
(2)  A  gyűjteményeknek  a  3.§  (1)  bekezdés  d)  pontjában 
meghatározott  illetékes  szakmai  irányító  és  felügyelő 
testülete a gyűjteményi tanács. 
(3)  Gyűjtemény  vezetését  felsőfokú  végzettséggel 
rendelkező  igazgató  látja  el.  Az  intézményvezetői 
pályázatok  elbírálásánál  előnyben  kell  részesíteni  a 
szakirányú végzettségű pályázót. 
(4) A gyűjtemények felsőfokú végzettségű alkalmazottai az 
intézményvezetői  pályázatokat  és  az  intézményvezető-
helyettesi  kinevezésre  vonatkozó  javaslatokat  titkos 
szavazással véleményezik. 
(5)  A  gyűjteményeknél  intézményi  lelkész  alkalmazása 
nem kötelező. 
 

Evangélikus Országos Gyűjtemény 

 

 

39

Módosította a 2014. évi IV. törvény 1. §-a. Hatályos: 2014. május 30-tól. 

40

Módosította  a  2016.  évi  III.  törvény  3.  §-a.  Hatályos:  2016.  november 

18-tól. 

41

Módosította a 2017. évi  VII.  törvény  4.  §-a.  Hatályos:  2017.  november 

25-től. 

42

A (3) bekezdést módosította és a (4) bekezdést beiktatta a 2012. évi VI. 

törvény 15. § (1) bekezdése. Hatályos: 2012. október 1-től. 

43

A  35-40.  §-t  módosította  és  beiktatta  a  2016.  évi  IV.  törvény  3.  §-a. 

Hatályos: 2017. január 1-től. 

background image

36. §  (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos 
gyűjteményeinek  működtetésére  Evangélikus  Országos 
Gyűjtemény elnevezéssel intézményt tart fenn.  
(2)  Az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemény  országos  fel-
adatkörrel  rendelkező  könyvtára  (a  továbbiakban:  gyűjte-
ményi  egység)  gyűjtőkörébe  elsősorban  a  magyarországi 
evangélikus és a külföldi magyar nyelvű evangélikus kiad-
ványok,  valamint  a  Kárpát-medencei  evangélikusságra  vo-
natkozó dokumentumok tartoznak. 
(3)  Az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemény  országos  fel-
adatkörrel rendelkező levéltára (a továbbiakban: gyűjtemé-
nyi egység) gyűjtőkörébe az országos egyház, az egyházke-
rületek,  az  egyházmegyék  hivatalainak  és  intézményeinek, 
az  egyház  tisztségviselőinek  és  más  személyeknek  iratai, 
továbbá  az  egyházi  tulajdonban  lévő  épületekre  vonatkozó 
tervdokumentációk  és  forrásanyagok  tartoznak.  A  levéltári 
gyűjteményi  egység  közreműködik  az  egyházi  szervezetek 
iratkezelési  szabályzatainak  megalkotásában  és  irattárának 
megőrzésében. 
(4)  Az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemény  országos  fel-
adatkörrel rendelkező múzeumának (a  továbbiakban: gyűj-
teményi  egység)  feladata  az  egyházi  önkormányzatok  és 
intézmények, illetve a saját őrzésében lévő liturgikus, egy-
háztörténeti, néprajzi és egyéb jellegű műtárgyak regisztrá-
lása,  feldolgozása,  védelme,  karbantartásának  szakmai  fel-
ügyelete,  gyűjtése,  valamint  egy  részüknek  kiállításokon 
való bemutatása és publikálása. 
(5)  Az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemény  alapfeladatai 
mellett közművelődési feladatokat is ellát.  
(6) Az alapító okiratban rögzíteni kell, hogy az Evangélikus 
Országos  Gyűjtemény  gyűjteményi  anyagai  az  egyház  tu-
lajdonában állnak. 
 
37. §  Az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemény  igazgatóta-
nácsa összetételében az általános szabályokat azzal az elté-
réssel  kell  alkalmazni,  hogy  a  hivatalból  jelenlévő  tagok 
mellett valamennyi tagot az országos presbitérium választja 
úgy,  hogy  mindhárom  szakterület  képviseletét  biztosítania 
kell. 
 
38. §  (1) Az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgató-
jának  csak  szakirányú  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező 
személy választható.  
(2) Gyűjteményi egység vezetőjének csak szakirányú felső-
fokú végzettséggel rendelkező személlyel létesíthető jogvi-
szony. Gyűjteményi egység vezető jogviszonyának létesíté-
sét  megelőzően  az  országos  presbitérium  előzetes  jóváha-
gyását be kell szerezni. 
 
39. §  Az  Evangélikus  Országos  Gyűjtemény  igazgatója 
munkáltatója valamennyi alkalmazottnak, az alkalmazottak 
felett  a  munkáltatói jogokat  az  illetékes vezetővel  egyetér-
tésben gyakorolja. Az igazgató a munkáltatói jogok gyakor-
lását  –  a  jogviszony létesítését és megszüntetését,  illetve  a 
díjazás  megállapítását  kivéve  –  átruházhatja  az  illetékes 
gyűjteményi egység vezetőjére. 
 
40. §  Az Evangélikus Országos Gyűjtemény és a fenntartó 
közötti keretmegállapodást, amely a gyűjteményi anyag el-
helyezéséről,  a  működéssel  és  a  fenntartással  kapcsolatos 
kérdésekről rendelkezik szükség esetén, de legalább három-
évente felül kell vizsgálni. 
 
41. § 

44

 

 

 

 

44

A  41.  §-t  hatályon  kívül  helyezte  a  2008.  évi  VII.  törvény  2.  §-a. 

Hatályos: 2008. december 15-től. 

XI. fejezet 

Felsőoktatási intézmények 

 

Evangélikus Hittudományi Egyetem 

 

42. §  Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  az  1557  óta 
evangélikus  szellemben  működő  soproni  latin  Scholából 
kialakult Teológiai Intézetnek, és az 1892-ben önállóvá vált 
Soproni  Evangélikus  Theologiai  Főiskolának,  majd  a 
Magyar  Királyi  Erzsébet  Tudományegyetem  1923-ban 
létesített soproni Evangélikus Hittudományi Karának, és az 
1951-ben  megalakult  Evangélikus  Teológiai  Akadémiának 
lelki-szellemi  örököse  és  jogutódja,  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak elkötelezett intézmény. 
 
43. §

45

 (1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem feladata:  

a) az evangélikus lelkészképzés,  
b) felsőfokú hitoktató- és hittantanárképzés,  
c) egyházi munkatársak (egyházi munkások) képzése és 
továbbképzése,  
d) teológiai doktori képzés és fokozatszerzés biztosítása,  
e) habilitációs eljárás lefolytatása,  
f) a teológia tudományos művelése,  
g) egyéb, az egyház társadalmi feladatellátásban szolgá-
latot vállaló világiak képzése és továbbképzése  

(2) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem jogosult  

a)  a  felsőoktatás  államilag  meghatározott  valamennyi 
képzési  szintjén  és  képzési  típusa  szerint  képzéseket 
folytatni,  
b) 

feladatkörében 

felnőttképzést 

folytatni 

és 

továbbképzést tartani. 

 
44. §  (1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

a)  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyháznak,  mint 
fenntartónak felsőoktatási és tudományos intézménye; 
b)  a  magyar  egyetemi  oktatás  szerves  része,  amely 
tanulmányi  rendjét  és  a  tudományos  minősítés  rendjét 
az  egyetemi  rendszer  követelményei  szerint,  de  a 
teológiai  tudomány  és  az  egyházi  intézmény 
sajátosságaiból adódó különbségekre tekintettel alakítja 
ki; 
c)  önkormányzattal  rendelkező  intézmény,  amely  a 
vonatkozó  állami  és  egyházi  törvények  előírásainak 
megfelelően  saját  hatáskörében  önállóan  működik, 
igazgatótanácsa feladatait az országos presbitérium látja 
el. 

(2)

46

Az  Evangélikus Hittudományi Egyetem szerves részét 

képezi  az  Evangélikus  Teológus  Otthon,  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  Könyvtára  és  a  Melanchthon 
Evangélikus Szakkollégium. 
 
45. § 

47

Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  az  állam 

által  elismert  felsőoktatási  intézmény,  az  állami 
jogszabályok  betartása  és  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  felé  kinyilvánított  elkötelezése  mellett  saját 
hatáskörében önállóan és szakszerűen műveli a teológiai és 
egyéb tudományokat, jogosult a felsőoktatásról szóló állami 
jogszabály 

alapján 

nyilvántartásba 

vett 

képzései 

tekintetében államilag elismert oklevelek kiadására. 
 
46. §  (1)

48

Az 

Evangélikus 

Hittudományi 

Egyetem 

egyetemi  tanárát  és  egyetemi  docensét  pályázat  vagy 
meghívás útján a Szenátus választja. A választás érvényes, 

 

45

Módosította a 2017. évi IV. törvény 1. §-a. Hatályos: 2017. május 26-tól. 

46

Módosította a 2017. évi IV. törvény 2. §-a. Hatályos: 2017. május 26-tól. 

47

Módosította a 2017. évi IV. törvény 3. §-a. Hatályos: 2017. május 26-tól. 

48

Az  (1)-(2)  bekezdést  módosította  a  2017.  évi  IV.  törvény  4.  §-a. 

Hatályos: 2017. május 26-tól. 

background image

ha azt az országos presbitérium jóváhagyja. Az Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  egyetemi  tanárát  a  köztársasági 
elnök nevezi ki.  
(2) 

Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  (1) 

bekezdésben 

nem 

említett 

oktatóit 

(adjunktusait, 

tanársegédeit és más oktatóit) a Szenátus választása alapján 
a rektor nevezi ki, vagy bízza meg a szervezeti és működési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően.  
(3)  Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  lelkészét  (a 
továbbiakban:  Egyetem  lelkésze)  pályázat  vagy  meghívás 
útján a  Szenátus  választja. A választás érvényes,  ha  azt az 
országos presbitérium jóváhagyja. Az Egyetem lelkészét az 
országos elnökség nevezi ki. 
 
47. §

49

(1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi 

tanára és docense csak tudományos fokozattal és megfelelő 
teológiai  vagy  szakirányú  tudományos  felkészültséggel 
rendelkező személy lehet.  
(2)  Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  ószövetségi, 
újszövetségi,  rendszeres  teológiai,  egyháztörténeti  és 
gyakorlati  teológiai  tanszékén  tanszékvezetői  megbízást 
csak  felavatott,  szolgálatra  kiküldött  evangélikus  lelkész 
kaphat.  
(3) Az egyetemi tanári és docensi, valamint egyetemi lelké-
szi  állásra  pályázó  vagy  a  Szenátus  által  meghívásra  aján-
lott  személyeket  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyháznak 
jogában áll hitvallási és erkölcsi szempontból megvizsgálni. 
Ennek  a  jognak  gyakorlására  a  püspöki  tanács  jogosult.  A 
püspöki tanács indokolt döntését írásban tudatja a Szenátus-
sal.  A  püspöki  tanács  által  hitvallási  vagy  erkölcsi  szem-
pontból  kifogásolt  személy  nem  hívható  meg,  illetve  nem 
választható meg.  
(4)  Az  Egyetem  lelkésze  az  egész  intézmény  minden 
hallgatóját, oktatóját és alkalmazottját pásztorolja, valamint 
az  Evangélikus  Teológus  Otthon  vezetőjeként  felelős  az 
otthon életéért. 
 
48. §  (1)  Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemnek  és 
oktatóinak  az  egyház  életében  –  ezen  belül  az  egyházi 
önkormányzat  és  törvényhozás  munkájában  –  való 
részvételhez  kapcsolódó  jogait  és  kötelezettségeit  az 
egyházi törvények és szabályrendeletek szabályozzák.  
(2)  Az  egyházi  törvények  mindazon  rendelkezéseit, 
amelyek  a  lelkészek,  hitoktatók,  egyházi  iskolai  tanítók  és 
tanárok  egyházhoz  való  viszonyát  a  hitvallási  hűségre, 
valamint  a  magán-  és  családi  életre  való  vonatkozásban 
szabályozzák,  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
oktatóira megfelelően alkalmazni kell. 
 
49. § 

50

Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  oktatói  és 

az 

Egyetem 

lelkésze 

felett  a  külön  törvényben 

meghatározott  fegyelmi  vétségek  tekintetében  a  fegyelmi 
jogokat a Magyarországi Evangélikus Egyház gyakorolja az 
egyházi  törvények  szerint.  Ha  a  fegyelmi  tanács  vagy  az 
egyházi  bíróság  valamely  oktatót  lelkészi  jellegétől 
megfoszt,  vagy  tisztére  alkalmatlannak  ítél,  az  erre 
vonatkozó  határozatát  a  Szenátussal  közli,  és  felkéri  a 
Szenátust,  hogy  az  ítélet  jogerőre  emelkedése  után  ezt  az 
oktatót mentse fel megbízatása alól. 
 
50. §  Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  vezetője  a 
rektor.  A  rektort  az  egyetemi  tanárok  közül  a  Szenátus 
választja meg, a választást az országos presbitérium hagyja 
jóvá. A rektort a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti 
fel. A  rektor megbízatása  4 évre  szól.  A  Szenátus  a rektor 

 

49

Módosította a 2017. évi IV. törvény 5. §-a. Hatályos: 2017. május 26-tól. 

50

Módosította a 2017. évi IV. törvény 6. §-a. Hatályos: 2017. május 26-tól. 

megbízatását egyszer további 4 évre meghosszabbíthatja. 
 
51. § 

51

Az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  szervezeti 

és  működési  rendjét  a  Szenátus  fogadja  el  és  az  országos 
presbitérium hagyja jóvá 
 
52. § 

52

 

 
53. §   

 

Egyéb felsőoktatási intézmények

53

 

 

53/A. §

54

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  által 

alapított és fenntartott szakkollégiumok: 

a) Luther Otthon-Szakkollégium,  
b) Evangélikus Roma Szakkollégium.

 

 

XII. fejezet 

Köznevelési intézmények

55

 

 

54. §

56

 (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  bármely 

egyházi  önkormányzata  az  állami  köznevelési  törvényben 
elismert  köznevelési  intézményeket  alapíthat  és  tarthat 
fenn. 
(2)  A  fenntartó  saját  erejéből  vagy  más  források 
bevonásával  gondoskodik  a  köznevelési  intézmény 
működésének  anyagi  feltételeiről  legalább  olyan  szinten, 
mint  amilyenen  az  azonos  feladatkört  ellátó,  azonos 
képesítést nyújtó állami, illetve önkormányzati köznevelési 
intézmények működnek. 
 
55. §  (1)

57

Az 

evangélikus 

egyház 

köznevelési 

intézményei: 

a) óvoda, 
b) általános iskola, 
c) gimnázium, 
d) szakközépiskola (a továbbiakban a c)-d) pont alattiak 
együtt: középiskola), 
e) szakiskola, 
f)  alapfokú  művészeti  iskola  (a  továbbiakban  a  b)-f) 
pont alattiak együtt: iskola), 
g)  gyógypedagógiai,  konduktív  pedagógiai  nevelési-
oktatási intézmény, 
h)  kollégium  (a  továbbiakban:  az  a)-h)  pont  alattiak 
együtt: nevelési-oktatási intézmény), 
i) pedagógiai szakszolgálati intézmény, 
j) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény. 

(2)  A  köznevelési  intézmény  több  különböző  köznevelési 
intézmény feladatát is elláthatja. 
 
56. §  (1) 

Az 

evangélikus 

egyház 

köznevelési 

intézményeinek  célja  az,  hogy  tanulóit  evangélikus 
szellemben,  a  magyar  haza  hű  polgáraivá,  evangélikus 
tanulóit egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, a 
más  felekezetű  tanulókat  egyházunk  megbecsülésére,  és  a 

 

51

Módosította a 2017. évi IV. törvény 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. 

május 26-tól. 

52

Az  52-53.  §-t  hatályon  kívül  helyezte  a  2017.  évi  IV.  törvény  7.  §  (2) 

bekezdése. Hatályos: 2017. május 26-tól. 

53

Az  alcímet  beiktatta  a  a  2017.  évi  IV.  törvény  7.  §  (3)  bekezdése. 

Hatályos: 2017. május 26-tól. 

54

Beiktatta  a  2012.  évi  VI.  törvény  16.  §  (1)  bekezdése.  Hatályos:  2012. 

október 1-től. 

55

A  XII.  fejezetben  szereplő  közoktatási  kifejezés  köznevelési  kifejezésre 

változik  a  2012.  évi  VI.  törvény  17.  §  (1)  bekezdése  szerint.  Hatályos: 

2012. október 1-tól.  

56

Az  54-56.§-t  módosította  a  2012.  évi  VI.  törvény  17.  §  (2)  bekezdése. 

Hatályos: 2012. október 1-től. 

57

Módosította a 2014. évi V. törvény 1. §-a. Hatályos: 2014. november 28-

tól. 

background image

lelkiismereti 

szabadság 

tiszteletben 

tartásával, 

lehetőségekhez  képest  saját  egyházuk  segítségével  is 
nevelje,  minden  tanulóját  a  hatályos  állami  jogszabályok, 
illetve  a  nemzeti  alaptanterv  és  az  országos  nevelési 
programok  célkitűzésnek  megfelelően  oktassa,  és  az  egyes 
iskolatípusok sajátos céljainak megfelelően képezze ki. 
(2)  A  hitoktatás  az  egyházi  iskolák  pedagógiai 
programjának  szerves  részét  alkotja,  és  beépül  az 
intézmény munkarendjébe. 
(3) A hitoktatás az egyházi iskolákba felvett tanulók részére 
–  amennyiben  erről  törvény  eltérően  nem  rendelkezik  – 
kötelező.  Nem  egyházi  fenntartású  iskola  átvételekor 
átmeneti  időszakot  kell  biztosítani  a  kötelező  hitoktatás 
bevezetésére. 

hitoktatás 

szervezési 

kérdéseit, 

célkitűzéseit,  a  tantárgy  választásának  feltételeit  az 
intézmény  nevelési  és  oktatási  programjában,  annak 
tartalmát,  értékelési-mérési-ellenőrzési  szabályait  az 
érvényes  kerettanterv  előírásainak  megfelelően  a  helyi 
tantervben kell rögzíti. 
 
57. § 

58

 

 

58. § 
 
59. §   

 

Az intézmény vezetője 

 

59/A. § 

59

  Köznevelési  intézményvezető  annak  a 

tanévnek  a  végéig  láthatja  el  feladatát,  amely  évben  a  65. 
életévét betölti. 

 

60. §

60

 (1) A köznevelési intézmény vezetője az lehet, 

a)  aki  evangélikus  vallású  pedagógus,  konfirmált,  az 
egyházközségi  tagság  feltételeinek  legalább  5  éve 
megfelel, egyházának hűséges tagja, 
b) 

akinek  a  képesítése  megfelel  az  állami 

jogszabályoknak, 
c)  aki  legalább  öt  év  –  az  állami  jogszabályokban 
meghatározott  kivétellel  –  pedagógus-munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

(2)  A  köznevelési  intézményben  az  intézményvezetői 
megbízás 

feltétele 

az 

intézményben 

pedagógus-

munkakörben 

fennálló, 

határozatlan 

időre, 

teljes 

munkaidőre  szóló  alkalmazás,  illetve  a  megbízással 
egyidejűleg  pedagógus-munkakörben  történő,  határozatlan 
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 
(3)  Az  intézményvezető  a  19.§  (1)  és  (2)  bekezdésében 
meghatározottakon túl  

a) felelős a tanulók keresztyén szellemű neveléséért, 
b)  felelős  az  elfogadott  pedagógiai  program  és  tanterv 
megvalósításáért,  
c) dönt a tanulók felvételéről, 
d) előkészíti a nevelőtestület döntéseit. 

 

Az intézményvezetői pályázati eljárás 

 

61. §  (1)  Az  intézményvezetői  állásra  vonatkozó  pályázati 
felhívást  közzé  kell  tenni  a  köznevelést  felügyelő 
minisztérium hivatalos lapjában is. 
(2)  A  pályázat  benyújtására  meghatározott  idő  a 
köznevelést felügyelő minisztérium hivatalos lapjában való 
megjelenéstől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. 

 

58

Az  57-59.  §-t  hatályon  kívül  helyezte  a  2012.  évi  VI.  törvény  17.  §  (3) 

bekezdése. Hatályos: 2012. október 1-től. 

59

Módosította a 2012. évi VI. törvény 17. § (3) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

60

Módosította a 2012. évi VI. törvény 17. § (4) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

(3)  A  benyújtott  és  a  pályázati  feltételeknek  megfelelő 
pályázatokat  a  nevelőtestület  és  az  igazgatótanács 
véleményezi az alábbiak szerint: 

a)  Az  igazgatótanács  tájékoztatja  a  nevelőtestületet  a 
beérkezett  pályázatokról  és  az  előzetes  vizsgálat 
eredményéről. Gondoskodik arról, hogy a pedagógusok 
legalább  30  nappal  a  b)  pontban  meghatározott 
értekezlet  előtt  megismerhessék  a  kiírt  feltételeknek 
megfelelő pályázatokat. Tájékoztatja a nevelőtestületet a 
véleménynyilvánítás  szabályairól  és  a  pedagógusok 
ezzel kapcsolatos jogairól. 
b) Az igazgatótanács elnöke összehívja a nevelőtestületi 
értekezletet,  ahová  személyes  meghallgatásra  meghívja 
a  pályázókat,  továbbá  –  ha  van  ilyen  –  az  állami 
jogszabályokban  meghatározott  szakértői  vélemény 
készítőjét. 
c)  A  nevelőtestület  személyenkénti  titkos  szavazással 
véleményt  nyilvánít  a  pályázatokról,  az  eredményt 
jegyzőkönyvbe 

foglalja, 

és 

továbbítja 

az 

igazgatótanácsnak. 

(4)

61

 

(5)  Középiskola  esetében  a  fenntartónak  döntését 
jóváhagyásra az országos presbitérium elé kell terjesztenie. 
(6)  A  fenntartó  a  döntés,  illetve  a  jóváhagyás  után  azt 
nyilvánosságra hozza, és kinevezi a vezetőt. 

 

61/A. § 

62

Intézményvezetői  meghívás  esetén  a  61.§ 

(1)-(2)  bekezdés  kivételével  a  pályázati  eljárás  szabályait 
kell alkalmazni. 
 
61/B. § 

63

Az intézményvezető újraválasztása esetén a 

17/B.  §-t  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  a 
nevelőtestület  -  61.§  (3)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  - 
véleményét is be kell szerezni. 

 

61/C. §

64

 

A  fenntartó  egyetértési  jogot  gyakorol  az 

intézményvezető-helyettesek  határozott  idejű  megbízása 
során. 

 

A nevelőtestület 

 

62. §  (1)  Az  intézmény  nevelési-oktatási  kérdésekben 
illetékes önkormányzati testülete a nevelőtestület. 
(2)

65

A nevelőtestület szavazati joggal bíró tagjai: 

a)  azok  a  pedagógus  munkakörben  alkalmazott 
dolgozók, 

akik 

legalább 

50%-os 

munkaidejű 

alkalmazásban állnak, 
b)  az  iskolalelkész,  az  intézményben  evangélikus 
hitoktatást  végző  személyek  (lelkészek,  hitoktatók, 
hittantanárok).  

(3)  A  nevelőtestület  joga  és  kötelessége  az  állami 
jogszabályban  meghatározott  döntési  feladatok  ellátásán 
túlmenően: 

a)  jogszabályban  meghatározott  szervezetbe  delegált 
tagok megválasztása, 
b)  az  intézmény  egész  munkáját  érintő  program 
módosítás, fejlesztés kezdeményezése, 
c) döntés a tanulók jutalmazása, segélyezése (ideértve a 
különféle  szociális  és  tanulmányi  jogon  odaítélt 

 

61

Hatályon  kívül  helyezte  a  2012.  évi  VI.  törvény  17.  §  (4)  bekezdése  az 

(5)-(6) bekezdés módosításával egyidejűleg. Hatályos: 2012. október 1-től. 

62

Beiktatta  a  2011.  évi  I.  törvény  6.  §  (1)  bekezdése.  Hatályos:  2011. 

február 18-tól. 

63

Beiktatta  a  2011.  évi  I.  törvény  6.  §  (2)  bekezdése.  Hatályos:  2011. 

február 18-tól. 

64

Beiktatta  a  2012.  évi  VI.  törvény  17.  §  (6)  bekezdése.  Hatályos:  2012. 

október 1-től. 

65

A  (2)-(3)  bekezdést  módosította  a  2012.  évi  VI.  törvény  17.  §  (7) 

bekezdése. Hatályos: 2012. október 1-től. 

background image

kedvezményeket) elveiről, felosztásának feltételeiről,  
d) 

az 

intézményben 

vagy 

mellette 

működő 

diákszervezet patronálása. 

(4)  A  nevelőtestület  joga  továbbá,  hogy  érdemi 
információkat  kapjon  és  testületi  véleményt  alkosson  az 
iskola  belső  életét  és  külső  kapcsolatait  érintő  minden 
fontos kérdésben. 

 

A pedagógusokra vonatkozó rendelkezések 

 

63. §  (1) Határozatlan időre szóló vagy egy évnél hosszabb 
határozott  idejű  pedagógusi  munkakörre  nyilvános 
pályázatot kell kiírni. 
(2)  Pedagógusnak  rendezett  életvitelű,  elkötelezett 
keresztyén,  egyházhoz  hű,  lehetőség  szerint  evangélikus 
jelöltet  lehet  megválasztani,  aki  vállalja  az  intézmény 
szellemiségét és értékrendjét. 
(3) A pedagógus hivatali és magánéletében egyházához és a 
magyar hazához való hűségével, feddhetetlen életmódjával, 
vallásának  gyakorlásával  és  rendezett  családi  életével 
példát mutat tanítványainak és környezetének. 
(4)

66

A  munkaszerződésben  rögzíteni  kell,  hogy  a 

pedagógus  köteles  betartani  az  intézmény  pedagógiai 
programjában, és valamennyi szabályzatában foglaltakat. 
(5) Az intézmény pedagógusa határozatlan idejű kinevezése 
alkalmából hivatali esküt tesz. 
 
64. §  (1)

67

Az  evangélikus  nevelési-oktatási  intézményben 

evangélikus hitoktatást végző nemlelkészi személyek felett 
a  munkáltatói  jogokat  az  intézmény  vezetője  gyakorolja. 
Lelkészek  hitoktatói  megbízásához  és  felmentéséhez  a 
lelkész szolgálati helye szerint illetékes püspök véleményét 
is ki kell kérni. 
(2)  A  hittantanárnak,  hitoktatónak  valláserkölcsi-hitéleti 
kérdésekben  javaslattevő  és  véleményezési  joga  van.  Az 
igazgató  és  az  iskolalelkész  mellett  kötelessége  az 
intézmény keresztyén szellemiségének biztosítása. 
 
65. §  Az  egyes  intézménytípusokra  előírt  képesítési 
feltételeket  a  közneveléről  szóló  állami  jogszabályok  írják 
elő.  A  hitoktatók,  hittantanárok  képesítési  feltételeit  külön 
törvény szabályozza. 
 
66. §  (1) A pedagógus 

a)  megválasztja  az  iskolában  elfogadott  tanterv  és 
pedagógiai  program  alapján  a  tananyagot,  a  tanítás 
módszereit és eszközeit, 
b) irányítja és értékeli a tanulók munkáját,  
c) minősíti a tanuló tudását, 
d)  a  rábízott  tanítványokat  keresztyén  szellemben 
neveli,  figyelemmel  kíséri  és  elősegíti  fejlődésüket, 
ismereteiket  gyarapítja,  pozitív  erkölcsi  vonásaikat 
fejleszti,  értékes  jellembeli  tulajdonságaikat  erősíti, 
felkészíti őket az önálló keresztyén életre, 
e)  tiszteletben  tartja  az  általános  emberi  jogokat, 
beleértve  a  gyermekek  jogait  és  a  személyiséghez 
fűződő jogokat, 
f) megtartja az intézmény tanulmányi és munkarendjét, 
g) a tanulók szüleivel a szükséges kapcsolatot fenntartja. 

 

Az iskolalelkész 

 

67. §

68

 (1)  Evangélikus  köznevelési  intézmény  intézményi 

 

66

Módosította a 2012. évi VI. törvény 17. § (8) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

67

Módosította a 2012. évi VI. törvény 17. § (9) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

68

Módosította  a  2012.  évi  VI.  törvény  17.  §  (10)  bekezdése.  Hatályos: 

2012. október 1-től. 

lelkésze az iskolalelkész.  
(2)  Teljes  munkaidejű  iskolalelkész  foglalkoztatását  a 
fenntartó  köteles  biztosítani  a  300  fő  tanulólétszám  feletti 
köznevelési  intézményben.  A  300  fő  alatti  köznevelési 
intézményben  a  területileg  illetékes  egyházközség  lelkésze 
egyházközségi 

szolgálata 

keretében 

elláthatja 

az 

iskolalelkészi feladatokat. 
(3)  Az  iskolalelkész  megválasztása  során  előnyt  jelent  a 
pedagógus végzettség. 

 

A tanulókra és a szülőkre vonatkozó rendelkezések 

 

68. §  (1) A tanuló joga, hogy 

a) 

az 

egyházi 

köznevelési 

intézmények 

hagyományaihoz  és  szelleméhez  méltó,  igényes, 
személyre  szóló  testi,  lelki  és  szellemi  nevelésben  és 
oktatásban részesüljön, 
b)  emberi  méltóságát,  személyiségi  jogait,  családi, 
gyülekezeti és baráti kapcsolatait tiszteletben tartsák, 
c)  véleményét  és  javaslatait  –  elsősorban  a 
diákönkormányzaton keresztül – érvényesíthesse. 

(2) A tanuló kötelessége, hogy 

a) egyháza, hazája, iskolája törvényeit és rendelkezéseit, 
hagyományait, ünnepeit tiszteletben tartsa és mindenkor 
azokhoz méltóan viselkedjék, 
b)  képességeit  fejlessze  és  ismereteit  legjobb  tudása 
szerint gyarapítsa, 
c) tiszteletet, megbecsülést tanúsítson egyháza, nemzete, 
hazája,  szülei,  nevelői,  iskolatársai  és  az  intézmény 
valamennyi dolgozója iránt, 
d)  rendszeresen  részt  vegyen  az  intézmény  közösségi 
életében,  az  iskolai  és  a  gyülekezeti  istentiszteleti 
alkalmakon, 
e) óvja környezetét, saját és társai testi épségét. 

 
69. §  (1) A szülő joga, hogy 

a)  megismerje  az  intézmény  pedagógiai  programját, 
szervezeti  és  működési  szabályzatát,  minőségirányítási 
programját, valamint házirendjét, 
b)  rendszeres  tájékoztatást  kapjon  a  gyermekét  érintő 
kérdésekről, tanulmányi előmeneteléről, 
c) javaslataival segítse az intézmény jobb működését, és 
részt  vegyen  a  szülői közösség,  valamint  –  képviselője 
útján – az igazgatótanács munkájában.  

(2) A szülő kötelessége, hogy 

a)  biztosítsa  gyermeke  rendszeres  iskolába  járását, 
elősegítse  szellemi,  testi,  lelki  fejlődését,  figyelemmel 
kísérje tanulmányi előmenetelét, 
b)  elfogadja  az  intézmény  keresztyén  értékrendjét,  s 
gyermeke 

nevelésével 

példamutató 

módon 

együttműködjék az iskolával, 
c)  lehetőségei  szerint  vállaljon  részt  az  intézmény 
feladatainak megoldásában.  

 

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény 

 

70. §

69

 (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  országos 

hatáskörű  pedagógiai-szakmai  szolgáltató  köznevelési 
intézményt működtet. 
(2) 

Az 

intézmény 

az 

evangélikus 

köznevelési 

intézményekben 

folyó 

nevelési-oktatási 

munkával 

kapcsolatban  ellátja  mindazokat  a  feladatokat,  amelyeket a 
vonatkozó  állami  jogszabályok  a  pedagógiai-szakmai 
szolgáltató  köznevelési  intézmények  feladatává  tesznek, 
figyelembe  véve  az  egyházi  fenntartásból  adódó  speciális 
szempontokat és feladatokat. 

 

69

Az alcímet és a 70. §-t beiktatta a 2014. évi V. törvény 2. §-a. Hatályos: 

2014. november 28-tól. 

background image

(3)  Az  intézmény  igazgatótanácsának  hivatalból  jelenlévő 
tagjai az e törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározottak, 
a választott tagokat a fenntartó delegálja.

 

 
70/A. §

70

 

 

 

XIII. fejezet 

Egyéb oktatási intézmények 

 

Kántorképző Intézet 

 

71. §  (1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  az 
egyházzenei,  kántori  szolgálat  szakmai  színvonalának 
megőrzése  és  fejlesztése,  a  kántorképzés  és  a 
kántortovábbképzés 

feladatainak 

ellátása 

érdekében 

működteti a Kántorképző Intézetet. 
(2) A  Kántorképző Intézet feladata  a  gyülekezeti kántorok 
és  karvezetők  szakmai  felkészítése,  a  vonatkozó 
szabályzatok  szerinti  képesítése,  valamint  a  kántori 
oklevéllel rendelkezők továbbképzése. 
(3)  A  Kántorképző  Intézetnek  a  3.  §  (1)  bekezdés  d) 
pontjában  meghatározott  illetékes  szakmai  irányító  és 
felügyelő testülete az országos egyházzenei bizottság. 
(4)

71

A  Kántorképző  Intézet  vezetését  felsőfokú  zenei 

végzettséggel  és  legalább  5  éves  evangélikus  egyházzenei 
gyakorlattal rendelkező igazgató látja el. 
(5)  A  Kántorképző  Intézetben  intézményi  lelkész 
alkalmazása nem kötelező. 

 

XIV. fejezet 

Diakóniai intézmények

72

 

 

72. §

73

 (1)

74

Az  egyházi  önkormányzatok  a  hatályos  állami 

jogszabályokkal 

összhangban 

diakóniai 

intézményt 

alapíthatnak és tarthatnak fenn. Önálló jogi személyiséggel 
rendelkező  egyházi  diakóniai  intézmény  csak  az  állami  és 
egyházi  ágazati  jogszabályokban  rögzített  feltételeknek 
eleget  tevő,  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  általi 
jóváhagyással  rendelkező  és  a  szolgáltatói  nyilvántartásba 
engedélyesként bejegyzett intézmény/szolgáltató lehet. 
(2) 

A  diakóniai  intézmények  célja  a  szociális, 

gyermekvédelmi,  gyermekjóléti,  egészségügyi,  társadalmi 
felzárkóztatási,  (re)integrációs,  (re)habilitációs  rendkívüli 
eseményekből  fakadó,  élethelyzeti  nehézségek,  krízisek 
kezelése,  megelőzése.  Ebből  következően  az  intézmények 
feladata 

rászoruló 

emberek, 

szolgáltatások 

igénybevevői,  ellátottai  képessé  tevése,  számukra  a 
szükségletalapú  ellátási  biztonság  megteremtése  és 
megőrzése,  valamint  a  lelkigondozás  evangélikus 
szellemben történő biztosítása.  
(3)  A  diakóniai  intézmények feletti  szakmai  felügyeletet  a 
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  –  az  e  törvényben 
meghatározottakon  túlmenően  -  az  egyház  által  kijelölt 
módszertani központ véleményének beszerzését követően is 
gyakorolja. 
 
73. §  (1)

75

A  magyar  államtól,  állami  szervtől,  települési, 

területi  önkormányzattól  ellátási  szerződés  keretében 

 

70

A  70/A.  §-t  hatályon  kívül  helyezte  a  2012.  évi  VI.  törvény  17.  §  (11) 

bekezdése. Hatályos: 2012. október 1-től. 

71

A  (4)-(6)  bekezdést  módosította  a  2012.  évi  VI.  törvény  18.  §-a. 

Hatályos: 2012. október 1-től. 

72

A fejezetcímet módosította a 2018. évi I. törvény 3. §-a. Hatályos: 2018. 

július 1-től. 

73

A 72-75. §-t módosította a 2012. évi VI. törvény 19. §-a. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

74

A  (1)-(2)  bekezdést  módosította  a  2018.  évi  I.  törvény 4. §-a.  Hatályos: 

2018. július 1-től. 

75

Módosította a 2018. évi I. törvény 5. §-a. Hatályos: 2018. július 1-től. 

átvállalt szociális feladatra alapított vagy – az alapító okirat 
módosításával  -  kibővített  intézmény  esetében  az  ellátási 
szerződés  aláírására,  illetve  felbontására  az  alapító  okirat 
módosítására jogosult testület adhat felhatalmazást. Ellátási 
szerződés  keretében  átvállalt  szociális  feladatot  végző 
diakóniai intézmény alapító okiratában, illetve szervezeti és 
működési szabályzatában különösen hangsúlyosan meg kell 
fogalmazni  az  evangélikus  szellemiséget,  amellyel  az 
egyház  az  intézményen  keresztül  az  ellátottak  szolgálatát 
végzi.

  

(2)  A  diakóniai  intézmény  alapítását,  illetve  alapító 
okiratának  módosítását  követően  tényleges  működésének 
megkezdését  az  alapító  köteles  8  napon  belül  az  országos 
iroda illetékes osztályának írásban bejelenteni.  
(3)  Amennyiben  a  diakóniai  intézmény  működési 
engedélyét  az  illetékes  állami  hatóságok  visszavonják,  a 
fenntartót, illetve az országos iroda illetékes osztályát erről 
a döntésről haladéktalanul értesíteni kell. 
 
74. §  (1)

76

 

(2)  A  diakóniai  intézmény  50  fő  feletti  ellátotti  létszám 
esetén 

jogszabályban 

előírt 

végzettségű, 

munkajogviszonyban  foglalkoztatott  gazdasági  vezetőt 
köteles alkalmazni. 
 
75. §  A  diakóniai  intézmény  intézményi  lelkésze  a 
diakóniai lelkész. 

 

XV. fejezet

77

 

Fejlesztési és vagyongazdálkodási intézmények 

 

Evangélikus Fejlesztési Iroda 

 

75/A. § 

(1)  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  a 

hitéleti  szolgálatát,  intézményfenntartói  tevékenységét 
elősegítő,  országos  hatáskörű  fejlesztési,  pályázati  és 
gazdálkodási feladatok ellátására működteti az Evangélikus 
Fejlesztési Irodát. 
(2)

78

 

(3) Az Evangélikus Fejlesztési Irodában intézményi lelkész 
alkalmazása nem kötelező. 

 
 

HARMADIK RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

76. §  (1)  Amennyiben  az  e  törvény  hatálya  alá  tartozó 
intézmény nem rendelkezik alapító okirattal vagy valamely 
más – számára e törvényben meghatározott – szabályzattal, 
akkor  annak  a  törvény  hatályba  lépése  után  180  napon 
belüli 

megalkotásáról 

és 

elfogadásáról 

az 

intézményvezetőnek, az igazgatótanács elnökének, illetve a 
fenntartói testület elnökségének gondoskodni kell. 
(2)

79

Legkésőbb 2013. szeptember 30. napjáig kell a 3. § (4) 

bekezdésben írt megállapodást megkötni és az alapító okirat 
4. § (1) bekezdésének megfelelően módosítani. 
 
77. §  (1)  E  törvény  hatályba  lépése  előtt  –  írásban 
rögzítetten  –  határozott  vagy  határozatlan  időre  adott 
megbízásokat  a  18.§  (1)  bekezdésének  és  a  19.§  (3) 

 

76

Hatályon  kívül  helyezte  a  2018.  évi  I.  törvény  6.  §-a.  Hatályos:  2018. 

július 1-től. 

77

A XV. fejezetet beiktatta a 2016. évi V. törvény 2. §-a. Hatályos: 2016. 

november 18-tól. 

78

Hatályon kívül helyezte a 2017. évi VII. törvény 5. §-a. Hatályos: 2017. 

november 25-től. 

79

Módosította a 2012. évi VI. törvény 20. § (1) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

background image

bekezdésének  rendelkezése  nem  érinti.  Amennyiben  az 
intézményvezetői  megbízást  nem  rögzítették  írásban,  e 
törvény  hatályba  lépését  követő  egy  éven  belül  köteles  a 
fenntartó új intézményvezetői pályázatot kiírni. 
(2)

80

 

 
78. §

 81

 (1)  Az  intézmények  igazgatótanácsait  úgy  kell 

megválasztani,  hogy  azok  az  általános  tisztújítás  évét 
követően,  legkésőbb  június  30-ig  megtarthassák  alakuló 
ülésüket. 
(2)  Az  e  törvény  hatálybalépésekor  hivatalban  levő 
igazgatótanácsok  megbízatása  megbízatása  az  újonnan 
megválasztott igazgatótanácsok alakuló üléséig tart. 
 
79. §

82

  

 
80. §  (1)  Azokról  az  intézményi  feladatokat  ellátó 
szervezeti  egységekről,  amelyek  evangélikus  egyházi 
önkormányzatok  szervezeti  keretein  belül  önálló  jogi 
személyiség  nélkül  működnek,  a  fenntartó  egyházi 
önkormányzat közgyűlése szabályrendeletet alkot. 
(2)  E  szabályrendeletnek  rendelkeznie  kell  a  szervezeti 
egység 

megnevezéséről, 

feladatairól, 

vezetéséről, 

felügyeletéről, 

működéséről, 

működésének 

anyagi 

feltételeiről,  valamint  a  további  szabályozásra,  illetve 
intézkedésekre vonatkozó felhatalmazásokról. 
(3)  E  törvény  hatálybalépésekor  már  működő  szervezeti 
egységekről  e  törvény  hatálybalépése  után  egy  éven  belül, 
újonnan  megalakított  szervezeti  egységek  esetén  a 
megalakításkor  kell  megalkotni  a  (2)  bekezdésben 
meghatározott szabályrendeletet.  
 
81. §

83

  

 
 
82. §  (1) 

84

 

(2)  Az  intézményekben  e  törvény  hatályba  lépésekor 
folyamatban  levő  ügyeket  e  törvény  alkalmazásával  kell 
folytatni, illetve lezárni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80

Hatályon  kívül  helyezte  a  2012.  évi  VI.  törvény  20.  §  (2)  bekezdése. 

Hatályos: 2012. október 1-től. 

81

Módosította a 2012. évi VI. törvény 20. § (3) bekezdése. Hatályos: 2012. 

október 1-től. 

82

Hatályon  kívül  helyezte  a  2012.  évi  VI.  törvény  20.  §  (4)  bekezdése. 

Hatályos: 2012. október 1-től. 

83

Hatályon kívül helyezte a 2017. évi VII. törvény 5. §-a. Hatályos: 2017. 

november 25-től. 

84

Hatályon  kívül  helyezte  a  2012.  évi  VI.  törvény  20.  §  (6)  bekezdése. 

Hatályos: 2012. október 1-től. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031