Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2015. évi IV. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről

MEE 2016. evi koltsegvetesi torveny.pdf — PDF document, 387Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

2015. ÉVI IV. TÖRVÉNY 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

I. fejezet 

Főösszegek és kötelezettségek 

 
1. § 

A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház 

(a  továbbiakban:  országos  egyház)  költségvetésének 
2016. évi 

a) bevételi főösszegét 14.300.000.000,- forintban, 
b) költség főösszegét 14.460.000.000, - forintban, 
valamint 
c) beruházási főösszegét 970.000.000,- forintban 
állapítja meg. 

 
2. § 

(1)  Az  1.  §-ban  megállapított  főösszegek 

részletes  számadatait  e  törvény  1a.  számú  melléklete 
tartalmazza.  Az  előző  évi  maradványok  összegeit  a 
2015.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  törvény 
határozza meg. 
(2) A zsinat a költségvetési tételek feletti rendelkezési 
jogosultságokat (szakmai ellenjegyzési jog) e törvény 
1a.  számú  melléklete  szerint  hagyja  jóvá.  A 
jogosultságokkal kapcsolatos felelősség elfogadását az 
érintett által tett írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni.  
(3)  Az  országos  egyház  költségvetése  terhére  2016. 
évben  a  munkaviszony,  illetve  szolgálati  jogviszony 
keretében  a  2.  számú  melléklet  szerinti  státuszokra 
lehet személyi kifizetést utalványozni.  
(4)  A 

2017. 

évi  költségvetés  elkészítésének 

ütemezését végső határidőkkel és felelőseit e törvény 
3. számú melléklete tartalmazza. Felhatalmazást kap a 
zsinati  tanács,  hogy  a  határidőket  korábbi  időpontra 
állapítsa meg. 
(5)  Az  országos  egyház  költségvetését  érintő, 
pénzügyi  kötelezettségvállalást  magában  foglaló 
szerződéseket az országos iroda gazdasági vezetőjével 
előzetesen ellenjegyeztetni kell. 
 
3. § 

(1)  A  zsinat  felhatalmazza  az  országos 

presbitériumot, 

hogy 

az 

országos 

egyház 

költségvetésének  2016.  évi  likviditását  biztosítsa, 
adósságait és követeléseit kezelje. 
(2)  A  zsinat  a  következő  évekre  az  alábbi 
kötelezettségeket vállalja: 

X7021001 Reformációi emlékbizottság  
2017. évre 64.677.000,- Ft 
2018. évre 10.000.000,- Ft 
2019. évre 10.000.000,- Ft  

(3) A  korábbi  években  -  2016.  évre  és  az  azt  követő 
évekre  -  vállalt  kötelezettségeket  e  törvény  6.  számú 
melléklete tartalmazza. 
(4) Az  országos  presbitérium  2016.  szeptember  30-ig 
elkészíti  a  több  évre  szóló  kötelezettségek  és 
követelések  terveit,  a  2017-2019.  évekre  szóló 
költségvetések, 

intézményalapítások 

és 

megszüntetések,  illetve  országos  egyház  általi 
beruházások tervezhetősége érdekében. 

 

II. fejezet 

Kiemelt költségvetési sorok, döntési jogosultságok 

 

Tartalékok 

 

4. § 

(1)  Az  X7031013  „vis  maior”  tartalék  olyan 

előre  nem  látható  esetek  elhárításának  segítésére 
szolgál, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek, és 
ahol  a  beavatkozás  elmulasztása  életveszéllyel  vagy 
súlyos  kárral  járna.  Az  alapból  az  összegeket 
visszatérítendő támogatásként kell kifizetni. 
(2)  Az  X7031012  általános  tartalék  olyan  esetekben 
használható fel, amelyeket a költségvetés készítésekor 
nem  lehetett  előre  látni,  de  finanszírozásuk  mégis 
szükséges vagy célszerű. Az általános tartalékon belül 
nevesített  tartalékként  jelennek  meg  azok  az 
elkülönített 

keretek, 

amelyek 

felhasználása 

meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetséges. 
(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott 
tartalékkeretek felhasználásáról: 

a)  esetenként  1.000.000,-  Ft-ot  meg  nem  haladó 
igények  ügyében,  de  összesen  legfeljebb  az  éves 
keret 15 %-áig az országos irodaigazgató,  
b)  esetenként  2.000.000,-  Ft-ot  meg  nem  haladó 
igények ügyében, de legfeljebb az éves keret 35 %-
áig az országos felügyelő vagy az elnök püspök,  
c)  esetenként  2.000.000,-  Ft  feletti  igények 
ügyében az országos presbitérium, 
d)  esetenként  200.000.000,-  Ft  feletti  igények 
ügyében a zsinat határoz. 

(4) A tartalékkereteket akkor szabad megnyitni, ha az 
adott  eset  finanszírozására  szolgáló  egyházkerületi 
vagy országos keret felhasználásra került vagy annak 
terhére kötelezettségvállalás történt. 
(5)  Az  X7031001/4  soron  lévő  összeget  az 
X7031001/1  és  az  X7031001/2  sorokon  szereplő 
bevételek  legalább  6  %-ából  kell  képezni,  melyet  az 
egyházunk 

hosszútávú 

önfinanszírozásának 

megalapozására lehet felhasználni. 
(6) A tartalékok felhasználásáról folyamatosan be kell 
számolni  a  gazdasági  bizottság  és  az  országos 
presbitérium előtt. 
 

Célelőirányzatok 

 
5. § 

Célelőirányzat szolgál az alábbiakra: 

a) X7021001 reformációi emlékbizottság feladatai, 
b) X7021101 Sztehlo Gábor ösztöndíj, 
c) X7031001/4 hosszútávú befektetés, 
d) X7031005 pályázati előkészítés, önrész, 
előfinanszírozás, 
e) X7040101/1 oktatási intézmények tartalékalap, 
f) X7040201/1 diakóniai intézmények tartalékalap, 
g) X7040300 Zelenka Pál Evangélikus 
Szolidaritási Alap, 
h) X7040400 szociális alap. 

 

Költségvetési éven belüli döntések 

background image

 
6. § 

(1)  Az  e  törvény  1a.  sz.  mellékletében 

meghatározott  tételek  túllépéséről,  költséghelyek 
közötti  átcsoportosításáról,  legfeljebb  10  %-os 
mértékig  az  országos  presbitérium  dönthet.  Az  5.  §-
ban 

meghatározott 

célelőirányzatokból 

átcsoportosítani nem lehet. 
(2)  Az  e  törvény  2.  sz.  mellékletében  meghatározott 
csoportok összlétszámától való eltérést csoportonként 
legfeljebb 10 %-os mértékig az országos presbitérium 
engedélyezheti.  
(3)  Céltámogatás  esetén  az  országos  irodaigazgató 
jogosult  -  annak  időtartamára  és  mértékéig  -  további 
álláshely létesítésre. 
(4)  Terven  felüli  bevétel  felhasználásáról  –  eltérő 
törvényi rendelkezés hiányában – egyedileg 

a) 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az 
országos iroda igazgatója,  
b) 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó esetben az 
országos felügyelő vagy az elnök-püspök,  
c) 2.000.000,- Ft felett az országos presbitérium 
határoz. 

(5)  A  tárgyévben  „Egyházi  közgyűjtemények  és 
közművelődési  intézmények  támogatása”  címen 
kapott,  gyűjteményi  célra  fel  nem  használt  állami 
támogatást  a  X7040500  Gyűjteményi  költségvetési 
sorról az X7031159/4 Üllői úti székház felújítása sorra 
át kell vezetni. 
 

Következő évre áthúzódó maradványok 

 

7. §  (1)  Az  e  törvény  1a.  sz.  mellékletében 
meghatározott  költségvetési  sorok  kötelezettséggel 
nem  terhelt  részének  a  költségvetési  évet  követő 
időszakban történő felhasználásáról a MEE 2016. évi 
beszámolójában  kell  rendelkezni.  Ugyancsak  a  2016. 
évi  beszámolóban  kell  rendelkezni  a  2016-ban 
kötelezettséggel  terhelt  költségvetési  sorok  azon 
részéről,  amelyek  esetében  e  törvény  1a.  sz. 
mellékletében  meghatározott  tételek  nem  nyújtanak 
fedezetet. 
(2) Külön döntés nélkül tovább kell vinni a 2016. évet 
követő  időszakra  -  a  céltámogatásként  megkapott,  de 
tárgyévben 

fel 

nem 

használt 

támogatások, 

adományok,  befizetések  mellett  -  az  alábbi 
költségvetési keretek soronkénti maradványát: 

- X7020202 Orgonaprogram, 
- X7020405 Missziói pályázat, 
- X7020803 Gyermek és ifjúsági pályázat, 
- X7020804 Szélrózsa találkozó, 
-  X7020902  Külügyi  kapcsolatok  -  Határon  túli 
magyarok, 
- X7021001 Reformációi emlékbizottság feladatai, 
- X7021002 Luther rajzfilm, 
- X7021101 Sztehlo Gábor Bizottság - ösztöndíj, 
- X7031001/4 Hosszútávú befektetés, 

X7031005  Pályázati  előkészítés,  önrész, 

előfinanszírozás, 
- X7031012 Általános tartalék, 

- X7031013 Vis Major/katasztrófa alap, 
-  X7031016  Egyházi  fenntartói  járulék  -  Zelenka 
Pál Evangélikus Szolidaritási Alap, 
- X7031153 Gépkocsi program, 

X7031154 

Egységes 

ügyviteli  rendszer 

működtetése, 
- X7031159 Üllői úti székház felújítása, 
- X7033100 Déli Egyházkerület teljes maradványát 
az X7033102 különkeret soron, 

X7033200 

Északi 

Egyházkerület 

teljes 

maradványát az X7033202 különkeret soron, 

X7033300 

Nyugati 

Egyházkerület  teljes 

maradványát az X7033102 különkeret soron, 
- X7034001 Egyházmegyék működési támogatása, 
- X7035000 Egyházközségek, 
-  X7040101  kereten  belül  oktatási  intézmények 
tartalékalapja, 
-  X7040103  Oktatási  intézmények  -  beruházási, 
felújítási támogatás,  
-  X7040201  kereten  belül  diakóniai  intézmények 
tartalékalapja, 
-  X7040204  Diakóniai  intézmények  -  beruházási, 
felújítási támogatás,  

X7040205 

Kakas 

Lídia 

Evangélikus 

Szeretetotthon – megszüntetése, 
- X7040302 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási 
Alap feladatai, 
- X7040401 Szociális alap ellátásai 
- X7040500 Gyűjteményi nem állami támogatás, 
-  X7040702  Egyéb  intézmények  -  beruházási, 
felújítási támogatás, 
- X7050101 Egyesületek, alapítványok támogatása. 

 

III. fejezet 

Kapcsolatok 

 

Egyházközségek 

 

8. § 

(1)  A  kártalanítási  járadékban  részesülő 

egyházközségek  az  országos  egyház  költségvetéséből 
– X7035001/1 sor szerint – az 1992. évi kártalanítási 
összeg  valorizált  értékét  kapják.  A  kártalanítási 
valorizáció mértéke 2016-ban 0 %. 
(2)  Egyes  önhibájukon  kívül  nehéz  gazdasági 
helyzetben lévő egyházközségeket az országos egyház 
költségvetése  –  X7035001/2  sor  szerinti  –  működési 
támogatásban  részesíti.  Ennek  elosztásáról  az 
egyházmegyei  elnökségek  véleményének  figyelembe 
vételével az egyházkerületi elnökségek döntenek. 
(3) 

Az 

állami 

kártalanításból 

kimaradt 

egyházközségek  részére  az  országos  egyház 
költségvetése  –  X7035004  sor  szerint  –  belső 
kártalanítási 

keretet 

határoz 

meg, 

amelynek 

elosztásáról  az  országos  iroda  nyilvántartása  alapján 
az országos presbitérium dönt. 
(4) Az állami rendelkezések szerint – X7035001/6 sor 
alatt  –  kistelepülési  illetménypótlékban  részesülő 
egyházközségi 

lelkészek 

kiválasztását 

az 

egyházmegyei  elnökség  véleményének  figyelembe 

background image

vételével az egyházkerületi elnökségek végzik. 
(5)  Egyházközségek,  –  a  12.  §-ban  foglaltak 
kivételével  –  az  egyházi  intézmények  és  szervezeti 
egységek,  valamint  az  országos  iroda  és  a  püspöki 
hivatalok  számára  a  2016.  évi  bérfejlesztés  javasolt 
átlagos mértéke 2,5 %. 
(6)  Az  egyházi  lakások  használati  ellenértékét, 
amelyet  az  egyházi  személyek  járulékalapjának 
meghatározásakor  kell  figyelembe  venni,  a  4.  számú 
melléklet tartalmazza. 
(7) Az  egyházi  szolgálatról  és  az  egyházi  szolgálatot 
végzőkről szóló 2005. évi III. törvény  63. §-a szerint 
figyelembe veendő összeg 2016-ban a kötelező legki-
sebb  munkabér  (minimálbér)  és  a  garantált  bérmini-
mum  megállapításáról  szóló,  a  költségvetési  évre  ér-
vényes,  kormányrendeletben  meghatározott  minimál-
bér. 
(8) Az országos kötelező offertóriumok időpontjait és 

felosztásukról 

döntő 

egyházi 

testületet, 

egyházkormányzati  szintet  az  5.  számú  melléklet 
tartalmazza. 

 

Egyházmegyék 

 
9. § 

(1)  Az  egyházmegyék  az  országos  egyház 

költségvetéséből támogatást kapnak az X7034001 sor 
szerint.  Ezek  felhasználásáról  az  egyházmegyei 
presbitérium dönt. 
(2)  A  támogatás  tartalmazza  az  egyházmegyei 
tisztségviselők  javadalmazását  is.  Az  esperesi 
tiszteletdíj 2016-ban legalább 62.000,- Ft/hó. 
(3) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának  segítésére  az  egyházmegyék  külön 
kerettel rendelkeznek az X7035002 sor szerint. 
 

Egyházkerületek 

 

10. § 

(1)  Az  egyházkerületek  –  X7033101, 

X7033201,  X7033301  sorok  szerinti  –  működési 
költségeit  az  országos  egyház 

költségvetése 

tartalmazza. 
(2) Az egyházközségek felújítási és beruházási tervei 
megvalósításának segítésére az egyházkerületek külön 
kerettel  rendelkeznek  az  X7033102,  X7033202, 
X7033302 sorok szerint. 
(3)  Az  egyházkerület  a  (2)  bekezdés  szerinti  keret 
terhére segítheti hitéleti célok megvalósítását is. 
(4) Az egyházkerület dönt az egyházmegyei működési 
(X7034001)  és  egyházmegyei  felújítási  keret 
(X7035002) egyházmegyék közötti felosztásáról. 
 

Intézmények 

 
11. § 

(1)  Az  intézmény  a  feladatellátással 

kapcsolatosan  folyósított  állami  támogatással  a 
célmeghatározás keretein belül szabadon gazdálkodik. 
(2) Az állami költségvetéshez kapcsolódó egyházi ki-
egészítő  támogatás  és  a  kiegészítő  támogatás  korrek-
ciós összege – a (3) bekezdésben meghatározottak ki-

vételével –, valamint a működési támogatás a diakóni-
ai,  illetve  az  oktatási  tartalékalapba  kerül. A  tartalék-
alapok felhasználásáról folyamatosan be kell számolni 
a  gazdasági  bizottság  és  az  országos  presbitérium 
előtt. 
(3)  Az 

egyházközségi 

fenntartású 

diakóniai 

intézmény,  illetve  fenntartója  az  intézménnyel 
kapcsolatban  az  országos  egyház  költségvetéséből 
abban az esetben kérhet egyházi pályázati, illetve nem 
egyházi  pályázathoz  kapcsolódó  visszatérítendő  vagy 
vissza  nem  térítendő  támogatást,  amennyiben  a 
tartalékalaphoz  való  csatlakozás  szándékáról  az 
országos  egyház  és  a  fenntartó  egyházközség  között 
kötött határozatlan idejű megállapodásban nyilatkozik 
és  a  kiegészítő  támogatás  és  a  kiegészítő  támogatás 
korrekciós  összegének  az  országos  presbitérium  által 
évenként  meghatározott  részét  a  tartalékalapba 
befizette.  Ebben  az  esetben  az  országos  fenntartású 
intézményekkel egyenlő elbírálásban részesül.  
 
12. § 

Az állami támogatásban részesülő intézmény-

ben  közfeladat  ellátására  alkalmazottak  munkaidejét 
és  pihenőidejét,  előmeneteli  és  illetményrendszerét  a 
326/2013.  (VIII.  30.)  Korm.  rendelet,  illetve  a  1992. 
évi XXXIII. törvény (55-80. §) szerint kell megállapí-
tani.  Ezt  az  alkalmazottal  kötött  munkaszerződésben, 
valamint  az  intézményi  szervezeti  és  működési  sza-
bályzatban is rögzíteni kell.  

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 
13. § 

(1)  E  törvény  2016.  január  1.  napján  lép 

hatályba.  
(2)  A  2017.  évben  a  2017.  évi  költségvetési  törvény 
elfogadásáig az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. 
törvény és e törvény rendelkezése szerint kell eljárni. 
(3)  E  törvény  1a.  mellékletében  X7021001 
Reformációi  Emlékbizottság  2015.  évi  költségvetési 
keretének  maradványából  18.000.000,-  Ft-ot  a 
X7040102/1  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
működési támogatás keret javára kell áthelyezni. 
(4)  E  törvény  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát 
veszti a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi 
költségvetéséről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  3.  §  (2) 
bekezdés  a)  pontjában  a  X7021001  Reformációi 
Emlékbizottság soron a 2016. és 2017. évi összegekre 
vonatkozó rendelkezés. 
 
Budapest, 2015. november 20. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031