Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1b. sz. melléklet

MEE 2016.. evi koltsegvetesi torveny 1b. sz. melleklet.pdf — PDF document, 248Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi IV. törvény  

1b. számú melléklete 

 

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetés tervezetének szöveges 

kiegészítése 

 
 
 
Az  elmúlt  évek  gyakorlatától  eltérően  a  költségvetés  a  tárgy  évet  megelőzően  került 
tervezésre. Mivel az egyházi költségvetés több mint 95%-ban az állami költségvetéstől függő 
tételekből áll és az állami költségvetés már ez év júniusában elfogadásra került, így lehetőség 
nyílt arra, hogy az Egyház előre hozza a tervezési folyamatát és azt még 2015-ben tárgyalja 
illetve  fogadja  el  a  Zsinat.  Ennek  köszönhetően  az  Egyházhoz  kapcsolódó  intézmények  és 
egyházközségek  már  a  tárgyév  megkezdése  előtt  ismeretében  lehetnek  a  költségvetési 
törvényben  rögzített,  őket  érintő  pénzügyi  keretekről,  feladatokról,  lehetőségekről, 
ajánlásokról. 
 
A  költségvetésben  az  előző  évi  várható  maradványt  is  figyelembe  véve  a  ténylegesen 
megvalósítandó  feladatok  bevételei,  valamint  beruházási  és  ráfordítási  költségei  kerülnek 
bemutatásra. 
 
A 2016. évi költségvetés az alábbi adatokat tartalmazza költségvetési soronként: 

1.  2015. évi várható maradvány: a törvényben rögzített költségvetési soroknál a könyvelés 

jelen állapota alapján kalkulált adat, végleges adatokat a beszámoló elfogadásával kapunk, 

2016. évi 

2.  Bevételek: tárgyévi tervezett állami, egyházi és egyéb bevételek,  
3.  Beruházások:
  a  tárgyi  eszközök  (ingatlanok,  járművek,  berendezések)  beszerzésére, 

létesítésére,  illetve  a  már  meglévő  tárgyi  eszköz  bővítésére,  rendeltetésének 
megváltoztatására, átalakítására, élettartamának növelésére 2016-ban tervezett kiadás, 

4.  Költség:  az  időszakban  végzett  tevékenység  megvalósításához  felhasznált  erőforrás 

anyagok, eszközök, munkaerő pénzben kifejezett értéke, 

5.  Szabad forrásból fedezett: 1%-os bevétel + kiegészítése és a járadék + kiegészítés terhére 

más költségvetési soron felmerült felhasználás, 

6.  2016.  évi  várható  maradvány:  végleges  adatokat  a  2016.  évi  beszámoló  elfogadásával 

kapunk. 

 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetésének főösszegei: 

- Bevétel: 

14.300.000.000,- Ft  

- Költség: 

14.460.000.000,- Ft 

- Beruházás: 

970.000.000,- Ft 

 
Szabadon felhasználható bevételek: 
X7031001/1:  A  járadék  +  kiegészítése:  A  valorizáció  (fogyasztói  árindex  változás) 
módosítása  miatt  a  2015.  évi  tervezetthez  képest  29.200.000,-  Ft-tal  kevesebb,  azaz 
1.533.400.000,- Ft-ra számíthatunk 2016-ban. 
X7031001/2:  1%  +  kiegészítése  címen  a  kiegészítési  támogatás  kompenzációjával  együtt 
646.100.000,- Ft-ra számíthatunk, ami 27.558.000,- Ft-tal több a 2015. évi összegnél. 
X7031001/3: Szabadon felhasználható kamattal nem számolhatunk, mert a szabad pénzeinket 
az intézményeknek és az egyházközségeknek adtuk pályázataik előfinanszírozásához. 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi IV. törvény  

1b. számú melléklete 

 

 
 
Törvényben történő változások: 

 

A  törvény  6.  §  (2)  bekezdése  rendelkezik  a  2.  sz.  mellékletben  meghatározott 
státuszszámoktól  való  eltérés  szabályairól.  Ez  kiegészül  a  6.  §  (3)  rendelkezéssel,  amely  a 
gyakorlati  működést  hivatott  könnyebbé,  életszerűbbé  tenni:  „Ezen  túlmenően  az  országos 
irodaigazgató  jogosult  céltámogatás  esetén  -  annak  időtartamára  és  mértékéig  -  további 
álláshely létesítésre”. 
A kötelező offertóriumok közül megszűnik az oktatási intézmények támogatására létrehozott 
és  helyette  bevezetésre  kerül  a  Cantate  vasárnapi  offertórium,  amelynek  felhasználásáról  az 
Egyházmegyék dönthetnek. 
 
Alábbiakban  szöveges  magyarázat  olvasható  a  jelentősebb  tételekhez  és  az  új  költségvetési 
sorokhoz: 
 
X7020410 Gyülekezeti Missziói feladatok 
Az Országos Elnökség döntése értelmében a Gyülekezeti és Missziói osztály felügyelete alá 
helyezte  a  női  missziói,  a  cigány  missziói,  a  kórházlelkészi,  a  börtönlelkészi  és  a  reptéri 
lelkészi  szolgálatot.  2016-tól  a  fent  említett  feladatok  működési  költségeit  az  X7020410 
Gyülekezeti Missziói feladatok költségvetési sor tartalmazza. 

X7020910/2 Közép-Európai Keresztény Találkozó – Budapest 
A Találkozó tervezett költségvetése 133.000.000.- Ft, melyből az Egyház saját része 2015. évi 
költségvetésben  rögzített  12.000.000.-  Ft.  A  fennmaradó  részt  a  részvevők  befizetései, 
belföldi illetve külföldi egyházi és állami illetve önkormányzati támogatások teszik ki.  

X7021001 Reformációi emlékbizottság feladatai 
A  bizottság  által  tervezett  különféle  kiadványok  megjelentetésére,  kiállítások–ünnepségek 
szervezésére, szoborállításra 2013-2017. évekre 216.815.000,- Ft költségtervet állított össze. 
Az évekre szóló költségterv előzetes kötelezettségként a Magyarországi Evangélikus Egyház 
2012.  évi  költségvetéséről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  3.§  (2)  bekezdés  a)  pontjában  került 
előírásra, melyből a 2016. évi költségvetést 48.827.000,- Ft terheli.  
Az  Országos  Presbitérium  döntése  alapján  a  Reformációi  emlékbizottság  újratervezte 
költségvetését és az alábbi csökkentési javaslatot fogalmazta meg: 

A Reformációi Emlékbizottság költségvetési keretösszegének csökkentési és átütemezési terve (Ft-ban) 

feladat 

Költségvetési év 

összesen 

2015. 

2016. 

2017. 

2018. 

2019. 

Luther szobor 

-10.000.000 

-20.000.000 

-20.000.000 

-50.000.000 

Egyéb programok 

-8.000.000 

-9.000.000 

-3.000.000  10.000.000  10.000.000 

összesen 

-18.000.000 

-29.000.000 

-23.000.000  10.000.000  10.000.000 

-50.000.000 

A fenti csökkentési javaslat szerint 2016-ra elegendő 19.827.000,- Ft-os keret tervezése. 

X7021002 Luther rajzfilm 
A Reformációi emlékbizottság terveiben szerepel egy Lutherről szóló rajzfilm elkészítése. A 
teljes költség meghaladja a 250.000.000,- Ft-ot. Az Egyház által vállalt önrész évekre bontott 
tervezett összege a Magyarországi Evangélikus Egyház 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. 
évi  I.  törvény  3.§  (2)  bekezdés  b)  pontjában  található.  2012-2016.  között  összesen 
29.000.000,- Ft, melyből a 2016. évi költségvetést 3.000.000,- Ft terheli.  

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi IV. törvény  

1b. számú melléklete 

 

 

 
X7031001/4 Hosszútávú befektetés 
A költségvetési törvény értelmében az X7031001/4 soron lévő összeg az X7031001/1 és az 
X7031001/2  sorokon  szereplő  bevételek  (járadék+kiegészítés  valamint  az  1%-os  bevétel) 
legalább 6%-ából kell képezni az alapot, mely az Egyházunk hosszú távú önfinanszírozásának 
megalapozására fordítható. Ebből a keretből előlegezzük meg az Üllői úti székház felújítását.  

X7031001/12, 16 Országos egyház feladatai - Illetmények és járulékok 
Az  Egyháznál  három  média  és  egy  teológiai  referensi  státusz  megszüntethetővé  vált  2015-
ben. Évközben az Országos Presbitérium létrehozott egy fél státuszt a külügyi osztályon. Az 
Országos  Iroda  feladatainak  bővülése,  átszervezése  miatt  három  státusz  létrehozása 
szükséges:  

a. Oktatási osztályon a normatíva igényléseket eddig megbízási szerződéses jogviszonyban 

álló  személy  végezte.  A  szerződéses  formát  munkavállalói  státusszal  felváltva  lehetővé 
válik oktatáshoz kapcsolódó egyéb gazdasági feladatok elvégzése is (X7040101 oktatási 
tartalék alapból finanszírozva).  

b. A  Szélrózsa  főszervezője  szükségesnek  látja,  hogy  legyen  egy  független  státuszú  csak 

Szélrózsa  ügyekkel  foglalkozó  személy  az  Egyháznál,  akinek  feladata  a  2  évenként 
megrendező  találkozó,  a  köztes  időszakban  lévő  kisebb  programok,  rendezvények 
szervezése és az erdélyi Szélrózsán a magyarországi résztvevők koordinálása. 

c. Évről  évre  folyamatosan  bővül  a  hit-  és  erkölcstan  oktatásban  részesülő  tanulók  száma. 

Jövőre meghaladja már a 12.000 főt. E feladathoz kapcsolódik a fakultatív hittanoktatási 
támogatás  kezelése  is.  A  hittanreferensek  feladata  a  többféle  hittanoktatás  kezelése, 
elszámolása,  igénylése  és  a  közel  500  hittanoktatást  végző  személyek  szerződéseinek 
nyilvántartása, díjainak, útiköltségeinek számfejtése. 

X7031157/1 Egyéb állami támogatások 
Több  címzett  támogatás  mellett  az  állam  támogatást  nyújt  az  oktatási,  diakóniai  és 
közgyűjteményi  intézményekben  a  Munka  törvénykönyve  alapján  foglalkoztatott  dolgozók 
bérkompenzációs  költségeire.  A  támogatás  mértéke  az  előzetes  igénylés  alapján  100% 
intenzitású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 

X7031159/4 Országos pályázatok - Üllői úti székház felújítása 
A  Zsinat  2014-ben  döntött  a  székház  felújításáról.  Az  I.  ütem,  az  energetikai  korszerűsítés 
2015-ben  befejeződik.  A  II.  ütem  megvalósítása  2016-ban  indul  el,  melynek  beruházási 
kiadásait, 860.000.000,- Ft-ot tartalmazza a tervezet. 

X7034001 Egyházmegyék működési támogatása 
Az  idén  bevezetésre  került  beszámoló  készítési  kötelezettséggel  kapcsolatos  feladatok 
támogatására 9.000.000,- Ft került elkülönítésre, hogy az Egyházmegyék szervezetten tudják 
segíteni a Egyházközségek munkáját.  

X7035001 Egyházközségek – Kistelepülési illetménypótlék 
Az  illetménypótlék  mértéke  a  kezdetek  óta  változatlan  nagyságú.  Az  állami  támogatás 
összege 2016-tól 40%-kal emelkedik. A több mint 10 éve változatlan – jelenleg havi 30.000,- 
Ft - illetménypótlék legalább 40.000,- Ft-ra megemelhető, ami évi legalább 120.000.- Ft plusz 
jövedelmet jelent lelkészenként.   

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi IV. törvény  

1b. számú melléklete 

 

 

 
X7040102/2 Evangélikus Hittudományi Egyetem 
Az  Egyház  a  2015.  évi  költségvetésében  az  Egyetemmel  kapcsolatosan  egy  négy  éves 
fejlesztési programot indított el, ahol előre meghatározta a program évenkénti  keretösszegeit. 
A  2016.  évi  tervezet  tartalmazza  a  fejlesztési  program  az  évi  összegét,  52.200.000.-  Ft  és 
75.000.000.-  Ft  működési  támogatást  is.  A  további  évek  kötelezettség  vállalásait  a 
költségvetési törvény 6. számú melléklete tartalmazza.  

X7040300 Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap  
A  3*15%  járulék  befizetésekből  492.000.000,-  Ft  bevétellel  számolhatunk,  melyet 
8.000.000.-  Ft  kamatbevétel  egészít  ki.  A  legnagyobb  kiadás  az  adóhatóság  felé  az 
egyházi  személyek  egészség  és nyugdíjjárulékai,  mely  197.000.000.-  Ft. A  fizetendő 
nyugdíj-kiegészítés  a  tervek  szerint  158.000.000.-  Ft  lesz.  Az  alap  feladata  még  az 
árvaellátás,  a  lelkésznők  szülési  szabadságára  járó  ellátás  és  a  nyugdíjba  vonuló 
lelkészek lakásvásárlási támogatásának a kifizetése is. Összességében 409.000.000.- Ft 
kiadással  számolhatunk.  A  többletbevétel  az  alap  tőkéjét  növeli,  amely  a  jövőbeni 
nyugdíjkifizetések fedezetét szolgálja. 

X7020300; X7040500 Gyűjtemények 
Az  Országos  Presbitérium  elhatározta,  hogy  az  Országos  Gyűjteményeket  egy 
szervezeti  egységben  kívánja  a  továbbiakban  működtetni.  A  részletek  kidolgozását 
követően szükségessé válhat 2016-ban a költségvetést módosítani.  
Az  állami  támogatás  mértéke  2015-ben  201.600.000,-  Ft  volt,  2016.  évben  is 
ugyanekkora  támogatásra  számíthatunk.  Ebből  kapnak  támogatást  a  vidéki 
szakgyűjtemények, és ebből működteti az egyház az országos gyűjteményeket is.  Az 
Egyház  az  Üllői  úti székház  gyűjteményi részének  felújítását 30.000.000,-  Ft erejéig 
ebből  a  keretből  finanszírozza.  A  Deák  téren  található  múzeum  felújítási 
munkálatainak  befejezésére  több  helyről  (Bajor,  Amerikai  egyház,  Emberi  Erőforrás 
Minisztérium) is számítunk még bevételekre 63.000.000.- Ft értékben, valamint egyéb 
bevétel 500.000.- Ft.   

X7040614 Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) 
Az információs szolgálati terület - 2015. márciusi elindulása után – magába foglalja az 
Országos  Iroda  három  médiaterületen  dolgozó  munkatárs  bérfedezetét,  a  honlap,  a 
sajtó  bizottsági  feladatok  és  a  Zákeus  Média  Centrumra  fordított  eddigi  kereteit. 
Ezeken  kívül  500.000.-  Ft  került  betervezésre  a  kötelezően  választható  hittanoktatás 
népszerűsítésének szórólap költségeire. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031